Trust Center Security, Privacy, Blogs Additional Resources

Tài liệu Trust Center

Resource Type
 • Tài liệu pháp lý và tuân thủ
  • Điều khoản
  • Thông báo và chính sách
  • Quản trị doanh nghiệp
  • Quan hệ nhà đầu tư
  • Chứng nhận, chứng thực và tiêu chuẩn
 • Tài liệu bảo mật
  • Thông tin chính về bảo mật
  • Sách trắng và bảng dữ liệu về bảo mật
  • Thông báo lỗ hổng
  • Quan hệ nhà cung cấp
 • Tài liệu về quyền riêng tư
  • Điểm nổi bật về quyền riêng tư
  • Tuyên bố về quyền riêng tư
  • Sách trắng quyền riêng tư
  • Quyền riêng tư toàn cầu
 • Tài liệu Tin cậy và an toàn
Tìm kiếm

Tài liệu pháp lý và tuân thủ

Chứng nhận, chứng thực và tiêu chuẩn

No results found

For product support questions, please go to support.zoom.us.