Zoom Phone và Chính sách nhắn tin văn bản đến Trung tâm liên hệ dành cho thị trường Hoa Kỳ và Canada

Ngày hiệu lực: 08/2022

Việc sử dụng dịch vụ Zoom để gửi và nhận tin nhắn văn bản (“Tin nhắn văn bản”) sử dụng SMS và MMS luôn tuân theo Chính sách tin nhắn này (“Chính sách”). SMS hay còn gọi là “Dịch vụ tin nhắn ngắn” là dịch vụ dùng để gửi và nhận tin nhắn chứa tối đa 160 ký tự đến và đi từ các thiết bị di động. MMS hay còn gọi là “Dịch vụ tin nhắn đa phương tiện” là dịch vụ dùng để gửi và nhận tin nhắn và nội dung đa phương tiện có độ dài trên 160 ký tự.

Chính sách này không được đưa ra nhằm mục đích hướng dẫn toàn diện về việc tuân thủ luật pháp và quy định áp dụng cho Tin nhắn văn bản. Zoom không tuyên bố rằng đáp ứng các yêu cầu trong Chính sách này sẽ đảm bảo tuân thủ tất cả các luật pháp, sắc lệnh, quy định và điều lệ hiện hành tại địa phương/tiểu bang, liên bang hay trên quốc tế (“Luật hiện hành”).

Dịch vụ nhắn tin văn bản của Zoom là một dịch vụ được cung cấp với phương châm "nỗ lực tối đa". Zoom phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ không dây để gửi Tin nhắn văn bản của bạn đến người dùng cuối và không thể đảm bảo rằng tin nhắn văn bản của bạn sẽ được gửi đi thành công hoặc đáp ứng bất kỳ chất lượng dịch vụ nào trong quá trình gửi đi. Các nhà cung cấp dịch vụ không dây lớn đã đặt ra các chính sách của riêng họ về việc gửi tin nhắn văn bản và các hạn chế đối với cách thức sử dụng nhất định, theo quy định dưới đây trong Quy tắc và yêu cầu về nhắn tin. Chúng tôi khuyến khích Bạn xây dựng và triển khai các quy trình và chính sách được thiết kế nhằm đảm bảo việc tuân thủ các Quy tắc và yêu cầu về nhắn tin, cũng như các Luật áp dụng, vì các hành vi vi phạm có thể gây ra khoản tiền phạt đáng kể.

Zoom có thể sửa đổi Chính sách này bất kỳ lúc nào. Khi sử dụng tính năng Tin nhắn văn bản của Zoom, Bạn đồng ý tuân thủ Chính sách này.

Quy tắc và yêu cầu về nhắn tin

1. Cơ quan Đăng ký Chiến dịch. Để cải thiện khả năng gửi tin nhắn văn bản đi của Bạn, Bạn nên đăng ký với Cơ quan Đăng ký Chiến dịch thông qua cổng Quản trị viên Zoom. Các nhà cung cấp dịch vụ không dây lớn yêu cầu người gửi tin nhắn phải đăng ký với Cơ quan Đăng ký Chiến dịch trước khi dùng ứng dụng để gửi bất kỳ tin nhắn văn bản nào từ số điện thoại 10DLC (mã chứa 10 chữ số) (tức là một số điện thoại) cho khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ không dây. Mặc dù họ dùng từ “chiến dịch” để mô tả hoạt động đăng ký, nhà cung cấp dịch vụ không dây lớn vẫn coi tất cả các tin nhắn từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, như Zoom, là tin nhắn theo mô hình A2P (từ ứng dụng đến người dùng) và cần tuân thủ yêu cầu đăng ký. Quy trình đăng ký bao gồm đăng ký thương hiệu, sau đó là đăng ký chiến dịch để được nhà cung cấp dịch vụ phê duyệt. Việc không đăng ký và không tuân thủ giới hạn mà nhà cung cấp dịch vụ không dây áp dụng cho số lượng tin nhắn mà Bạn có thể gửi, sẽ dẫn đến bất kỳ hành động nào sau đây của một hoặc nhiều nhà cung cấp dịch vụ:

1.1. Chặn hoặc điều chỉnh một số hoặc tất cả các tin nhắn văn bản bạn gửi

1.2. Tạm dừng hoặc chấm dứt chiến dịch cụ thể, số điện thoại 10DLC hoặc người gửi tin nhắn

1.3. Chính sách chống thư rác có thể được áp dụng nếu không xác định hoặc định danh được người gửi tin nhắn

Zoom không chịu trách nhiệm pháp lý nếu nhà cung cấp dịch vụ không dây áp dụng bất kỳ hạn chế nào nêu trên đối với người gửi tin nhắn. Nếu Bạn không đăng ký với Cơ quan Đăng ký Chiến dịch, Zoom không thể đảm bảo rằng tin nhắn văn bản do khách hàng gửi đi sẽ được gửi đi thành công hoặc đáp ứng bất kỳ chất lượng dịch vụ nào trong quá trinh gửi đi.

2. Sự chấp thuận với chiến dịch tin nhắn. Người gửi tin nhắn phải nhận được sự chấp thuận phù hợp với mỗi chiến dịch gửi tin nhắn. Các tin nhắn đã gửi phải là loại tin nhắn mà người nhận đồng ý nhận và chỉ được gửi đến số điện thoại mà người nhận đã cung cấp. Một cá nhân cung cấp số điện thoại của họ cho một mục đích, chỉ đồng ý nhận tin nhắn với mục đích cụ thể đó và từ người gửi tin nhắn cụ thể đó. Danh tính của đối tượng gửi tin nhắn phải được thông báo rõ ràng trước khi nhận được sự chấp thuận. Không cho phép có được sự chấp thuận bằng các phương thức lừa đảo.

Sự chấp thuận không thể chuyển giao hoặc chuyển nhượng. Nếu người gửi tin nhắn thu thập sự chấp thuận của người tiêu dùng cho bên thứ ba thì người gửi phải định danh bên thứ ba cho người tiêu dùng và cũng phải nêu rõ sự chấp thuận chỉ áp dụng cho hoạt động truyền thông từ bên thứ ba.

2.1 Hồ sơ chấp thuận. Người gửi tin nhắn phải lưu giữ hồ sơ về bất kỳ sự chấp thuận nào mà một cá nhân cung cấp trong ít nhất bốn năm. Zoom hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của Zoom có thể yêu cầu cung cấp bằng chứng về lựa chọn tham gia của người tiêu dùng vào bất cứ lúc nào. Hồ sơ chấp thuận được chấp nhận có thể bao gồm:

2.1.1 Dấu thời gian lấy sự chấp thuận

2.1.2 Phương tiện lấy sự chấp thuận

2.1.3 Chiến dịch cụ thể mà cá nhân đưa ra chấp thuận

2.1.4 Số điện thoại mà cá nhân đưa ra chấp thuận để nhận tin nhắn

2.2 Không tham gia. Người nhận tin nhắn có thể thu hồi sự chấp thuận và chọn không nhận tin nhắn trong tương lai bằng bất kỳ phương tiện thích hợp nào. Chương trình tin nhắn phải phản hồi, ở mức độ tối thiểu, với các từ khóa phổ biến như “dừng”, “kết thúc”, “hủy bỏ”, “hủy đăng ký” và “thoát”. Các chương trình tin nhắn định kỳ cần hiển thị hướng dẫn chọn không tham gia tại thời điểm chọn tham gia chương trình và vào các chu kỳ gửi tin nhắn về nội dung dịch vụ. Zoom hoặc nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn có thể tạm dừng hoặc chấm dứt một Chiến dịch tin nhắn cụ thể và/hoặc chặn các số điện thoại gửi tin nhắn khi nhận được số lượng lớn hoặc tỷ lệ tin nhắn chọn không tham gia cao. Người gửi tin nhắn bị nghiêm cấm sử dụng Zoom để né tránh các yêu cầu phù hợp đối với lựa chọn không tham gia Chiến dịch tin nhắn.

3. Nội dung bị nghiêm cấm. Zoom cũng nghiêm cấm Tin nhắn văn bản vi phạm Chính sách sử dụng chấp nhận được của Zoom.

3.1 Nội dung người lớn. Nhắn tin văn bản chứa các nội dung về tình dục, thù địch, rượu, súng cầm tay, thuốc lá, cờ bạc, cá cược, tranh luận và nội dung giới hạn độ tuổi người xem khác bị nghiêm cấm rõ ràng ở một số khu vực pháp lý và có thể dẫn tới các yêu cầu bổ sung. Tại Hoa Kỳ và các khu vực pháp lý khác trên thế giới, các yêu cầu pháp lý bổ sung áp dụng cho truyền thông tiếp thị hướng tới trẻ em dưới 18 tuổi. Người gửi tin nhắn có trách nhiệm tuân thủ tất cả luật định hiện hành tại các khu vực pháp lý nơi nhận được tin nhắn.

3.1.1 Người gửi tin nhắn cần cung cấp cơ chế xác minh độ tuổi tại thời điểm quyết định tham gia để giới hạn độ tuổi người nhận dự kiến đối với nội dung người lớn. Cơ chế giới hạn độ tuổi phải bao gồm xác minh ngày sinh trong quá trình đồng ý tham gia của người tiêu dùng. Không chấp nhận cơ chế giới hạn độ tuổi chỉ hạn chế ở phản hồi “có” hoặc “không”.

3.1.2 Người gửi tin nhắn phải tuân thủ các yêu cầu từ Zoom hoặc cơ quan thực thi pháp luật trong việc cung cấp bằng chứng chấp thuận tuân thủ luật pháp địa phương điều chỉnh nội dung người lớn.

4. Các kỹ thuật tin nhắn bị nghiêm cấm. Người gửi tin nhắn không được trốn tránh bất kỳ biện pháp nào được triển khai bởi Zoom hoặc nhà cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về tin nhắn và tiêu chuẩn ngành. Zoom hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của Zoom có thể tạm dừng hoặc chấm dứt Tin nhắn văn bản của Bạn nếu Bạn thực hiện các kỹ thuật tin nhắn sau đây:

4.1 Lừa đảo. Chúng tôi yêu cầu Bạn tuân thủ tất cả luật định chống lừa đảo hiện hành.

4.2 Gửi thư rác từ nhiều số điện thoại.

4.3 Công cụ rút ngắn URL. Không khuyến khích sử dụng công cụ rút ngắn URL vì nhà cung cấp dịch vụ có thể chặn tin nhắn chứa các công cụ này.

4.4 Chuyển hướng URL.

4.5 Số điện thoại được nhúng. Tin nhắn không được chứa số điện thoại được gán cho hoặc chuyển tiếp đến số điện thoại chưa được công bố, trừ khi chủ sở hữu (là một cá nhân hoặc pháp nhân kinh doanh đã đăng ký hợp pháp) của các số điện thoại đó được chỉ định rõ ràng trong tin nhắn văn bản.

5. Trách nhiệm pháp lý. Zoom không chịu trách nhiệm đảm bảo nội dung, thời gian hoặc người nhận tin nhắn của Bạn tuân thủ tất cả Luật hiện hành; Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ Luật hiện hành và Nguyên tắc nhắn tin CTIA. “Nguyên tắc nhắn tin CTIA” là Nguyên tắc và cách tốt nhất để nhắn tin CTIA (tháng 7 năm 2019) được sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế theo từng thời điểm bởi Hiệp hội Phương tiện Không dây CTIA hoặc bất kỳ tài liệu hoặc hướng dẫn tương tự nào khác do CTIA ban hành.

Nếu bạn là nhà cung cấp nền tảng hoặc phần mềm sử dụng Zoom cho mục đích tin nhắn, thì Bạn cần yêu cầu khách hàng của Bạn cũng tuân thủ các yêu cầu được thảo luận trong Chính sách này, Luật hiện hành và Nguyên tắc nhắn tin CTIA. Zoom không có mối quan hệ hoặc nghĩa vụ với tất cả khách hàng của Bạn hoặc mọi cá nhân hay tổ chức nào khác mà Bạn cung cấp dịch vụ sử dụng Tin nhắn.

6. Hình phạt. Zoom có quyền tạm dừng hoặc không cung cấp nền tảng Zoom cho bất kỳ khách hàng nào không tuân thủ Chính sách hoặc Luật hiện hành của chúng tôi. Ngoài ra, nhà cung cấp dịch vụ có thể áp dụng hình phạt đối với người gửi tin nhắn vi phạm các điều khoản của họ. Nếu nhà cung cấp dịch vụ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào áp dụng hình phạt với Zoom do tin nhắn được gửi bằng dịch vụ tin nhắn của Zoom thì Zoom có thể lập hóa đơn cho Bạn về các hình phạt đó.

Các chính sách của Zoom có thể phải sửa đổi để tuân thủ pháp luật hiện hành và các yêu cầu quy định. Bất kỳ thay đổi nào như vậy trong chính sách của Zoom sẽ được đăng tại đây. Nếu bạn muốn nhận thông báo cập nhật về chính sách của chúng tôi, vui lòng cung cấp địa chỉ email trong khung bên dưới.