Cảm ơn bạn rất nhiều!

Bạn đã đăng ký

Có hiệu lực từ ngày 05 tháng 10 năm 2022
Xem nhật ký thay đổi

Nhà xử lý phụ bên thứ ba là gì?

Nhà xử lý phụ bên thứ ba là nhà cung cấp được Zoom sử dụng để thay mặt cho khách hàng xử lý dữ liệu, khách hàng là người kiểm soát dữ liệu đó.

Quy trình ký kết với nhà xử lý phụ bên thứ ba của Zoom

Zoom yêu cầu các nhà xử lý phụ phải đáp ứng các nghĩa vụ tương đương như được yêu cầu từ Zoom (với tư cách là Nhà xử lý dữ liệu) như được nêu trong Thỏa thuận xử lý dữ liệu (DPA) của Zoom bao gồm nhưng không giới hạn ở các yêu cầu:

 • xử lý dữ liệu cá nhân theo hướng dẫn bằng văn bản của người kiểm soát dữ liệu (tức là Khách hàng) (như Zoom đã thông báo bằng văn bản cho nhà xử lý phụ liên quan);
 • với các hoạt động xử lý phụ, chỉ giao cho nhân viên đáng tin cậy và tuân theo nghĩa vụ ràng buộc theo hợp đồng nhằm tuân thủ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu trong phạm vi áp dụng và theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành;
 • kịp thời thông báo cho Zoom về mọi vi phạm bảo mật; và
 • hợp tác với Zoom để giải quyết các yêu cầu từ người kiểm soát dữ liệu, chủ thể dữ liệu hoặc cơ quan bảo vệ dữ liệu nếu có.

Ngoại trừ những trường hợp được nêu dưới đây, Zoom sở hữu hoặc kiểm soát quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng quản lý dữ liệu cá nhân thời gian thực và được lưu trữ (nếu Khách hàng chọn lưu trữ nội dung đó, ví dụ: bản ghi và bản phiên âm). Dữ liệu cá nhân có thể được thay đổi giữa các trung tâm dữ liệu trong một khu vực để đảm bảo hiệu năng và tính sẵn sàng của Zoom. Zoom cũng hợp tác với các nhà xử lý phụ của các dịch vụ được liệt kê dưới đây để cung cấp các chức năng phổ biến.

Bảng dưới đây mô tả các quốc gia và thực thể pháp nhân do Zoom liên kết để xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân, đóng vai trò là nhà xử lý dữ liệu thay mặt cho khách hàng hay người kiểm soát dữ liệu.

Nhà xử lý phụ bên thứ ba được ủy quyền của Zoom

Tên

Mục đích

Dữ liệu được chia sẻ với nhà xử lý phụ

Vị trí

Cơ chế truyền tải quốc tế

Biện pháp bảo vệ bổ sung

(liên kết dẫn đến tài liệu của nhà xử lý phụ)

Amazon Web Services

Nhà cung cấp dịch vụ đám mây

 • Lưu lượng truy cập cuộc họp và hội thảo trực tuyến thời gian thực
 • Bản ghi cuộc họp và cuộc gọi (nếu được Khách hàng lưu trên đám mây
 • Bản phiên âm của bản ghi cuộc họp và cuộc gọi (nếu cuộc họp được Khách hàng ghi lại và lưu trên đám mây)
 • Tệp đã tải lên

Úc, Brazil, Canada, Châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Hoa Kỳ

SCC

Sách trắng về rủi ro và tuân thủTrung tâm bảo mật Dịch vụ web của Amazon

Apple

Gửi thông báo đẩy trên điện thoại iOS. Khách hàng có thể chọn không sử dụng dịch vụ này.

 • Thông báo tin nhắn trò chuyện
 • Thông báo tin nhắn SMS
 • Thông báo tin nhắn Tổng đài điện thoại nội bộ (PBX) (cuộc gọi điện thoại)

Hoa Kỳ

SCC

Tổng quan về Dịch vụ thông báo đẩy của Apple

Cloudflare

Bảo mật

 • Địa chỉ IP

Hoa Kỳ

SCC


Trang tuân thủ Cloudflare
,

Trang tuân thủ GDPR

CSS Corp

Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ

Nội dung truyền thông như bản ghi trên đám mây hay bản phiên âm nội dung trò chuyện trong cuộc họp CÓ THỂ được chia sẻ với CSS Corp chỉ khi Khách hàng chọn cung cấp các nội dung đó trực tiếp cho nhân viên hỗ trợ của Zoom qua quá trình trao đổi về vấn đề hỗ trợ.

Romania

SCC

Thông báo về quyền riêng tư

Nền tảng đám mây Google

Nhà cung cấp dịch vụ đám mây

 • Lưu lượng truy cập cuộc họp và hội thảo trực tuyến thời gian thực

Đài Loan

SCC

Trung tâm Tài nguyên về Quyền riêng tư

Google Firebase

Gửi thông báo đẩy trên điện thoại Android. Khách hàng có thể chọn không sử dụng dịch vụ này.

 • Thông báo tin nhắn trò chuyện
 • Thông báo tin nhắn SMS
 • Thông báo tin nhắn Tổng đài điện thoại nội bộ (PBX) (cuộc gọi điện thoại)

Hoa Kỳ

SCC

Quyền riêng tư và bảo mật trong Firebase

MaestroQA

Đảm bảo chất lượng hỗ trợ

Hỗ trợ liên quan đến Nội dung truyền thông như bản ghi trên đám mây hay bản phiên âm nội dung trò chuyện trong cuộc họp CÓ THỂ được chia sẻ với MaestroQA chỉ khi Khách hàng chọn cung cấp các nội dung đó trực tiếp cho nhân viên hỗ trợ của Zoom qua quá trình trao đổi về vấn đề hỗ trợ, tức là dưới dạng tệp đính kèm của phiếu hỗ trợ.

Hoa Kỳ

SCC

Chính sách quyền riêng tư

Microsoft

Nhà cung cấp dịch vụ đám mây.

 • Lưu lượng truy cập cuộc họp và hội thảo trực tuyến thời gian thực
 • Bản ghi cuộc họp và cuộc gọi (nếu được Khách hàng lưu trên đám mây
 • Bản phiên âm của bản ghi cuộc họp và cuộc gọi (nếu cuộc họp được Khách hàng ghi lại và lưu trên đám mây)
 • Tệp đã tải lên

Thụy Sĩ

SCC

Tuyên bố về quyền riêng tư của Microsoft

OneTrust

Cổng yêu cầu đối tượng dữ liệu, trung tâm tùy chọn cookie

 • Tên
 • Địa chỉ email
 • Loại tài khoản
 • Quốc gia
 • Địa chỉ IP
 • Báo cáo DSAR
 • Các ưu tiên về cookie của người dùng

Hoa Kỳ

SCC

Trang Tin cậy

Oracle

Nhà cung cấp dịch vụ đám mây

 • Lưu lượng truy cập cuộc họp và hội thảo trực tuyến thời gian thực
 • Địa chỉ bản ghi cuộc họp và cuộc gọi
 • Bản phiên âm của bản ghi cuộc họp hoặc cuộc gọi

Hoa Kỳ

Nguyên tắc ràng buộc doanh nghiệp (BCR)

Sách trắng tổng hợp kỹ thuật

SendSafely

Dịch vụ truyền tệp được mã hóa

Nội dung truyền thông như tệp đính kèm CÓ THỂ được chia sẻ với SendSafely chỉ khi Khách hàng chọn cung cấp các tệp đó trực tiếp cho nhân viên hỗ trợ của Zoom qua quá trình trao đổi về vấn đề hỗ trợ (tức là dưới dạng tệp đính kèm của phiếu hỗ trợ).

Hoa Kỳ

SCC

Chính sách quyền riêng tư | SendSafely | Mã hóa đầu cuối

TaskUS

Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ

Nội dung truyền thông như bản ghi trên đám mây hay bản phiên âm nội dung trò chuyện trong cuộc họp CÓ THỂ được chia sẻ với TaskUS chỉ khi Khách hàng chọn cung cấp các nội dung đó trực tiếp cho nhân viên hỗ trợ của Zoom qua quá trình trao đổi về vấn đề hỗ trợ.

Philippines

SCC

Bảo mật nội dung

Twilio

Dành cho hội thảo trực tuyến. Gửi thông báo bằng email gồm Thông tin chi tiết của hội thảo trực tuyến cho người đăng ký hội thảo trực tuyến.

  Nếu khách hàng chọn gửi lời mời tham gia hội thảo trực tuyến qua Zoom thì Twilio sẽ xử lý các dữ liệu sau:

 • Tên
 • Địa chỉ email
 • Chủ đề cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến
 • ID cuộc họp/hội thảo trực tuyến
 • Ngày và thời gian bắt đầu cuộc họp

Hoa Kỳ

SCC

Sách trắng về Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Twilio

Zendesk

Nền tảng dịch vụ khách hàng dựa trên đám mây

Các nội dung liên lạc như bản ghi lại trên đám mây hoặc bản chép lại phần trò chuyện trong cuộc họp CÓ THỂ được chia sẻ với Zendesk nhưng chỉ khi Khách hàng chọn cung cấp nội dung đó trực tiếp cho nhân viên hỗ trợ của Zoom thông qua hoạt động tương tác hỗ trợ.

Hoa Kỳ

BCR

Chứng nhận tuân thủ và Tư cách thành viên

Cập nhật

Khi hoạt động kinh doanh của chúng tôi lớn mạnh và phát triển, những Nhà xử lý phụ mà chúng tôi sử dụng cũng có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ cung cấp cho chủ sở hữu tài khoản của Khách hàng thông báo về bất kỳ Nhà xử lý phụ mới nào trong phạm vi được yêu cầu theo thỏa thuận hợp đồng, cùng với việc đăng các cập nhật đó tại đây.

Bạn cũng có thể sử dụng mẫu dưới đây để đăng ký cập nhật.

 

 

Công ty con của Zoom là gì?

Công ty con của Zoom là bất kỳ tổ chức nào mà Zoom trực tiếp hoặc gián tiếp quản lý. Cùng với Zoom Video Communications, Inc., những công ty con này tạo thành Zoom Group.

Chuyển dữ liệu quốc tế trong Zoom Group

Tất cả các bên của Zoom Group đã tham gia một thỏa thuận chuyển dữ liệu trong đó đặt ra các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu và các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban châu Âu (“SCC”).

Công ty con của Zoom

Tên pháp nhân

Địa điểm đã đăng ký

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC.

Delaware, Hoa Kỳ

ZVC JAPAN K.K.

Nhật Bản

ZVC Netherlands B.V.

Amsterdam, Hà Lan

Na Uy (Văn phòng chi nhánh)

ZVC- Australia Pty Ltd.

New South Wales, Úc

ZVC UK Ltd. 

Anh
Xứ Wales

Zoom Voice Communications, Inc.

Delaware, Hoa Kỳ

Hồng Kông (Đăng ký kinh doanh)

ZVC France SAS

Paris, Pháp

ZVC India Pvt. Ltd.

Mumbai, Ấn Độ

ZVC Canada, Ltd.

Đăng ký tại:
New Brunswick, Canada

Đăng ký bổ sung tại các tỉnh bang:
Alberta
British Columbia
Manitoba
Ontario
Quebec

Keybase, LLC

Delaware, Hoa Kỳ

ZVC Singapore Pte. Ltd.

Singapore

ZVC Germany GmbH

Đức

Zoom Video Communications (Hong Kong) Limited

Hồng Kông

Zoom Video Communications (Shanghai) Co., Ltd.

Trung Quốc

Saasbee Inc. (Hefei) Ltd. 

Trung Quốc

Saasbee Software (Hangzhou) Co., Ltd.

Trung Quốc

Zoom Video Communications (Suzhou) Inc.

Trung Quốc

 

 

Ngày thay đổi

Thay đổi

Ghi chú

Ngày 05 tháng 10 năm 2022

Đã thêm Đài Loan làm vị trí xử lý cho Amazon Web Services.

Đã thêm Nền tảng đám mây Google để xử lý chỉ tại Đài Loan.

Đã thêm SendSafely làm nhà xử lý phụ.

Ngày 25 tháng 4 năm 2022

Thêm Microsoft như một nhà xử lý phụ.

17 tháng 2 năm 2022

Đã loại bỏ Karlsruhe Information Technology Solutions khỏi danh sách Công ty con của Zoom.

Đã bổ sung MaestroQA, OneTrust và Cloudflare vào danh sách Nhà xử lý phụ để đảm bảo độ chính xác.

Đã cập nhật danh sách Địa điểm của Dịch vụ web của Amazon để đảm bảo độ chính xác.

Karlsruhe Information Technology Solutions đã được sáp nhập với ZVC Germany GmbH.

Sau khi đánh giá nội bộ, chung tôi xác định thiếu ba nhà cung cấp. Zoom vẫn luôn sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ này với mục đích đó, họ không phải là các nhà xử lý phụ mới.

Ngày 30 tháng 12 năm 2021

Đã bổ sung Twilio, CSS Corp, TaskUS để đảm bảo độ chính xác.

Đã bổ sung Công ty con của Zoom để đảm bảo tính minh bạch.

Sau khi đánh giá nội bộ, chúng tôi xác định không có mặt bốn nhà cung cấp. Zoom vẫn luôn sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ này với mục đích đó, họ không phải là các nhà xử lý phụ mới.

Ngày 11 tháng 2 năm 2021

Đã cập nhật vị trí theo khu vực của các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng dịch vụ đám mây

Đã cập nhật vị trí theo khu vực của các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng dịch vụ đám mây để đảm bảo chính xác

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

Đã loại bỏ các nhà cung cấp được phân loại nhầm thành nhà xử lý phụ bên thứ ba.

Sau khi đánh giá nội bộ, chúng tôi đã xác định một số nhà cung cấp được liệt kê trước đây nhưng trên thực tế không xử lý bất kỳ dữ liệu khách hàng nào mà Zoom là bên xử lý dữ liệu. Vì vậy, chúng tôi đã loại bỏ các nhà cung cấp đó.

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

Đã bổ sung Apple và Google Firebase để đảm bảo độ chính xác.

Sau khi đánh giá nội bộ, chúng tôi đã xác định hai nhà cung cấp thông báo đẩy trên điện thoại di động này chưa được liệt kê. Zoom vẫn luôn sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ này với mục đích đó, họ không phải là các nhà xử lý phụ mới.