Báo cáo Tính minh bạch

Tổng quan

Ngày phát hành: 7 tháng 7 năm 2023

Chúng tôi xin trân trọng cung cấp báo cáo minh bạch của chúng tôi cho kỳ báo cáo từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về cách Zoom Video Communications, Inc. (Zoom) phản hồi các yêu cầu về dữ liệu người dùng từ các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan chính phủ trên toàn cầu. Tại Zoom, tính minh bạch đóng vai trò quan trọng để xây dựng lòng tin và thúc đẩy việc trao đổi ý kiến tự do và cởi mở.

Như đã nêu cụ thể trong Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom và phù hợp với cam kết của chúng tôi về quyền riêng tư của người dùng, Zoom chỉ cung cấp dữ liệu người dùng cho chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu hợp pháp và hợp lệ theo Hướng dẫn về yêu cầu của chính phủ của chúng tôi.

Zoom áp dụng cách tiếp cận trên ba cơ sở cho việc xử lý yêu cầu của chính phủ: (1) Hướng dẫn về Yêu cầu của Chính phủ của chúng tôi định ra các yêu cầu về việc các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan chính phủ phải gửi yêu cầu tuân thủ và phù hợp; (2) mọi yêu cầu của chính phủ và bên thực thi pháp luật được gửi và phản hồi qua Hệ thống phản hồi thực thi pháp luật – LERS mới phát triển của chúng tôi; và (3) Nhóm phản hồi thực thi pháp luật đánh giá và xử lý hiệu quả mỗi yêu cầu.

Ở phía sau, chúng tôi có hệ thống tập trung để theo dõi các yêu cầu và phân loại dữ liệu liên quan đến mỗi yêu cầu trong hệ thống quản lý vụ việc. Với sự hỗ trợ của nhóm chính sách, chúng tôi cũng đã phát triển các hướng dẫn nội bộ và quy trình kiểm soát chất lượng quản lý công việc của chúng tôi. Tất cả các tính năng này đều được xây dựng hướng tới báo cáo minh bạch.

Báo cáo minh bạch đã cập nhật này tuân thủ các yêu cầu pháp lý liên quan và cung cấp thông tin tóm tắt về các yêu cầu mà chúng tôi đã xử lý từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023, cũng như thông tin về các phản hồi của chúng tôi.

Các yêu cầu của Hoa Kỳ

Các yêu cầu của Hoa Kỳ đối với Zoom có ​​thể được đưa ra dưới dạng lệnh khám xét, trát đòi hầu tòa (từ đại bồi thẩm đoàn, quy trình xét xử và hành chính), lệnh của tòa án, yêu cầu lưu giữ, yêu cầu khẩn cấp và yêu cầu về an ninh quốc gia.

Lệnh thông báo chậm trễ (chỉ áp dụng tại Hoa Kỳ)

Trong kỳ này, 54 trong số 142 yêu cầu tại Hoa Kỳ được đi kèm với lệnh thông báo chậm trễ hợp lệ.

Thư an ninh quốc gia (NSL) là các yêu cầu về an ninh quốc gia được Cục điều tra Liên bang phê chuẩn, yêu cầu các công ty tiết lộ thông tin hạn chế về danh tính của người dùng; các thông tin này không bao gồm nội dung.

Bảng bên dưới cung cấp số NSL Zoom đã nhận (theo loạt 500 thư, bắt đầu từ 0–499) và số Tài khoản do chính phủ chỉ định (theo khoảng 500 số, bắt đầu từ 0–499). Khoảng này là chi tiết tối đa Zoom có thể tiết lộ về NSL theo luật Hoa Kỳ.

Kỳ báo cáo Số NSL Số trình chọn khách hàng mà NSL nhắm đến
Tháng 7 năm 2022 – Tháng 12 năm 2022 0–500 0–500
Tháng 1 năm 2023 – Tháng 6 năm 2023 0–500 0–500

 

Kỳ báo cáo Tổng số lệnh an ninh quốc gia hoặc chỉ thị về nội dung Tổng số trình chọn khách hàng được nhắm đến theo các lệnh an ninh quốc gia hoặc chỉ thị về nội dung nhận được
Tháng 7 năm 2022 – Tháng 12 năm 2022 0–500 0–500
Tháng 1 năm 2023 – Tháng 6 năm 2023 0–500 0–500

 

Kỳ báo cáo Tổng số lệnh an ninh quốc gia hoặc chỉ thị phi nội dung Tổng số trình chọn khách hàng được nhắm đến theo các lệnh an ninh quốc gia hoặc chỉ thị phi nội dung
Tháng 7 năm 2022 – Tháng 12 năm 2022 0–500 0–500
Tháng 1 năm 2023 – Tháng 6 năm 2023 0–500 0–500

Các yêu cầu của quốc tế

Zoom tiếp nhận các yêu cầu thực thi pháp luật từ mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi sàng lọc từng yêu cầu quốc tế (không phải của Hoa Kỳ) một cách kỹ lưỡng để đảm bảo rằng chúng tôi chỉ phản hồi những yêu cầu hợp pháp và có phạm vi phù hợp. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ nội dung nào trên phạm vi quốc tế mà không tuân theo quy trình được quy định trong các hiệp định tương trợ tư pháp (MLAT), Đạo luật Làm rõ việc Sử dụng Dữ liệu Hợp pháp ở Nước ngoài (CLOUD) hoặc các thư thỉnh cầu.

Nếu trong menu thả xuống của biểu đồ không liệt kê một khu vực tài phán hoặc một loại yêu cầu nào đó, điều đó có nghĩa là chúng tôi đã không xử lý bất kỳ yêu cầu nào thuộc loại đó hoặc từ khu vực tài phán đó trong kỳ báo cáo này.

Vui lòng xem Hướng dẫn về yêu cầu của chính phủ của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách chúng tôi đánh giá các yêu cầu quốc tế.

Định nghĩa

Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng một số thuật ngữ mang ý nghĩa pháp lý cụ thể đối với ngữ cảnh hiện tại. Nếu bạn không thấy một loại yêu cầu hoặc kết quả cụ thể trong biểu đồ, điều đó có nghĩa là không có bất kỳ yêu cầu hoặc kết quả nào thuộc loại đó trong kỳ này. Báo cáo này không phản ánh nội dung về các yêu cầu tố tụng dân sự.

 • Vị trí tài khoản – vị trí tài khoản mục tiêu dựa trên địa chỉ thanh toán hoặc địa chỉ IP đăng ký nếu không có sẵn địa chỉ thanh toán.
 • Loại tài khoản

  • Cơ bản: Tài khoản đăng ký các gói miễn phí của chúng tôi.
  • Kinh doanh: Tài khoản đăng ký các gói Kinh doanh của chúng tôi.
  • Giáo dục: Tài khoản được học sinh, sinh viên, giảng viên, nhân viên và cựu sinh viên sử dụng trong hoạt động tương tác giảng dạy ở môi trường lớp học hoặc công tác quản lý.
  • Doanh nghiệp lớn: Tài khoản đăng ký gói Doanh nghiệp lớn của chúng tôi.
  • Không có tài khoản: Người dùng mục tiêu không có bất kỳ tài khoản nào với Zoom.
  • Chuyên nghiệp: Tài khoản đăng ký gói Chuyên nghiệp của chúng tôi.
  • Zoom Phone: Tài khoản đăng ký gói Zoom Phone của chúng tôi.
 • Yêu cầu của Đạo luật CLOUD – một yêu cầu được đưa ra theo Đạo luật CLOUD. Yêu cầu được đưa ra theo Đạo luật CLOUD có thể đòi hỏi nội dung.
 • Nội dung – có thể bao gồm nội dung video, nhật ký trò chuyện, bản chép lại, tiêu đề cuộc họp hoặc ảnh hồ sơ; về bản chất là bất kỳ phương tiện truyền thông nào mô tả nội dung một người đã nói, viết hoặc thực hiện. Khi chúng tôi báo cáo tiết lộ “dữ liệu là nội dung” tức là chúng tôi tiết lộ cả dữ liệu là nội dung và dữ liệu phi nội dung.
 • Lệnh thông báo chậm trễ (chỉ áp dụng tại Hoa Kỳ) – một lệnh có chữ ký của thẩm phán, yêu cầu Zoom không thông báo cho một hoặc nhiều người dùng về yêu cầu của chính phủ liên quan đến thông tin của họ trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Yêu cầu khẩn cấp (áp dụng cho Hoa Kỳ hoặc quốc tế) – yêu cầu về dữ liệu người dùng mà không có quy trình pháp lý tiêu chuẩn do có nguy cơ tử vong hoặc thương tích thể chất nghiêm trọng cho một người nào đó.
 • Thông tin chung – có nghĩa là chúng tôi đã cung cấp thông tin chung về quy trình yêu cầu thực thi pháp luật, nhưng không cung cấp dữ liệu là nội dung hay phi nội dung.
 • Thư thỉnh cầu – các yêu cầu từ tòa án tại nước này tới tòa án tại nước khác, yêu cầu thực hiện một hành động nào đó.
 • Yêu cầu MLAT (chỉ áp dụng cho quốc tế) – yêu cầu do nước ngoài đưa ra thông qua Bộ Tư pháp Hoa Kỳ theo Hiệp định tương trợ tư pháp. Yêu cầu được đưa ra theo MLAT có thể đòi hỏi nội dung.
 • Phi nội dung – siêu dữ liệu hoặc các thông tin về nội dung. Dữ liệu phi nội dung có thể bao gồm dạng thông tin như ngày và giờ của cuộc họp, địa chỉ IP của người dùng, hoặc thông tin về nền tảng của họ. Khi chúng tôi báo cáo đã tiết lộ “phi nội dung” tức là chúng tôi chỉ tiết lộ loại phi nội dung.
 • Lệnh (chỉ áp dụng cho Hoa Kỳ) – bất kỳ loại lệnh nào khác do tòa án ban hành. Lệnh không thể yêu cầu cung cấp nội dung.
 • Khác – bất kỳ loại yêu cầu hoặc nghị quyết nào khác. Ví dụ: trong trường hợp nhân viên thực thi pháp luật tìm kiếm dữ liệu người dùng nhưng không có trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét hoặc lệnh của tòa án, hoặc khi chủ sở hữu dữ liệu ủy quyền bằng văn bản để tiết lộ dữ liệu của mình cho cơ quan thực thi pháp luật.
 • Yêu cầu Lưu giữ (áp dụng cho Hoa Kỳ hoặc quốc tế) – một yêu cầu về bảo lưu (nhưng không tiết lộ) thông tin người dùng trong một khoảng thời gian, thường là 90 hoặc 180 ngày.
 • Bị từ chối – bao gồm các quyết định từ chối do dịch vụ không hợp lệ, vô hiệu về mặt pháp lý, các trường hợp không có dữ liệu phản hồi, hoặc các trường hợp cơ quan không cung cấp đủ thông tin để chúng tôi tìm dữ liệu được yêu cầu.
 • Lệnh khám xét (chỉ áp dụng cho Hoa Kỳ) – yêu cầu khám xét do thẩm phán ký, trong đó công tố viên cáo buộc rằng có "nguyên nhân chính đáng" để tin rằng hành vi phạm tội đã hoặc sắp xảy ra. Yêu cầu được đưa ra theo lệnh khám xét có thể đòi hỏi nội dung hoặc phi nội dung.
 • Trát đòi hầu tòa (chỉ áp dụng cho Hoa Kỳ) – yêu cầu của tổ chức chính phủ có quyền điều tra, chẳng hạn như đại bồi thẩm đoàn. Yêu cầu được đưa ra theo trát đòi hầu tòa không cần có chữ ký của thẩm phán và không thể đòi hỏi nội dung.
 • Yêu cầu về an ninh quốc gia của Hoa Kỳ – các yêu cầu được đưa ra theo Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài (FISA) đối với những thông tin phi nội dung hoặc nội dung hoặc Thư An ninh Quốc gia (NSL) để yêu cầu cung cấp thông tin phi nội dung.
 • Đã rút lại – có nghĩa là người yêu cầu đã rút lại yêu cầu trước khi chúng tôi đưa ra quyết định.
 • Yêu cầu hạn chế quyền tiếp cận – yêu cầu của chính phủ nhằm hạn chế quyền tiếp cận của một cá nhân với bất kỳ khía cạnh nào của sản phẩm do Zoom cung cấp, hoặc nhằm ngăn chặn hay chấm dứt một cuộc họp nhất định.

Ghi chú về Vị trí và loại tài khoản: Chúng tôi tiết lộ vị trí và loại tài khoản chỉ khi thực hiện yêu cầu của chính phủ. Do đó, vị trí và loại tài khoản được phản ánh trong báo cáo tương ứng với các yêu cầu đã thực hiện trong kỳ báo cáo.

Ghi chú về Yêu cầu hạn chế quyền tiếp cận: Luật của nhiều quốc gia có thể hạn chế cư dân của họ tham gia hoặc tổ chức Zoom Meetings hoặc Webinars nhất định. Nếu Zoom nhận được một yêu cầu hợp pháp và có phạm vi phù hợp từ một cơ quan chính phủ hợp pháp yêu cầu Zoom hạn chế một trong những cư dân của họ sử dụng Zoom, chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng yêu cầu đó.

Trong mọi trường hợp, Zoom sẽ không hạn chế quyền truy cập của người dùng vào nền tảng bên ngoài quốc gia yêu cầu và/hoặc khu vực tài phán của cơ quan chính phủ yêu cầu hoặc những người không tuân theo luật hiện hành của địa phương. Nếu cuộc họp được tổ chức bên ngoài khu vực tài phán yêu cầu, chúng tôi có thể sử dụng tính năng chặn theo khu vực địa lý để hạn chế quyền truy cập của người dùng từ một khu vực tài phán khỏi một cuộc họp cụ thể dựa trên vị trí địa lý. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể tuân thủ các yêu cầu hợp lệ từ các cơ quan chính quyền địa phương, đồng thời bảo vệ quyền truy cập vào cuộc họp được đề cập cho những người tham gia bên ngoài các biên giới đó.

Chúng tôi tuân thủ các Yêu cầu giới hạn quyền tiếp cận một cách có chọn lọc do chúng tôi luôn cân bằng giữa cam kết thúc đẩy hoạt động trao đổi ý kiến ​​tự do và cởi mở với nghĩa vụ pháp lý của mình.

Bộ dữ liệu

Đây là bộ dữ liệu gồm tất cả các yêu cầu có trong báo cáo tính minh bạch này.

Báo cáo minh bạch trước đây

Đây là Báo cáo minh bạch đầu tiên của chúng tôi.