Giấy phép và điều khoản sử dụng Zoom API

Cập nhật lần cuối: ngày 26 tháng 6 năm 2023

Với việc truy cập hay sử dụng Zoom APIs (định nghĩa bên dưới), bao gồm trong phần mềm, ứng dụng, trang web, công cụ, dịch vụ hay sản phẩm bạn tạo ra hoặc cung cấp sử dụng Zoom APIs ("Ứng dụng" của bạn), bạn đồng ý với những điều khoản của Giấy phép và điều khoản sử dụng API này ("Điều khoản API") và tuân thủ bất kỳ tài liệu đi kèm nào hoặc các điều khoản khác áp dụng cho việc sử dụng Zoom APIs của bạn với Zoom Video Communications, Inc. ("Zoom", "chúng tôi", "bởi chúng tôi" hay "của chúng tôi"). Nếu bạn chấp nhận những Điều khoản API này thay mặt cho một chủ thể, bạn tuyên bố và cam đoan với chúng tôi rằng bạn có thẩm quyền để làm điều đó (và để làm rõ, tất cả những tham chiếu tới "bạn" trong Điều khoản API tham chiếu tới chủ thể đó).Thuật ngữ "bao gồm" nghĩa là "bao gồm nhưng không giới hạn."

 1. Tổng quan
  1. Tổng quan về chương trình. "Zoom APIs" nghĩa là (i) bất kỳ hình thức giao diện lập trình ứng dụng nào có thể truy cập máy mà Zoom cung cấp và cấp quyền truy cập tới các dịch vụ hay phần mềm của Zoom, bao gồm tất cả các công cụ, yếu tố, thành phần và chương trình thực thi liên quan, (ii) bộ kit phát triển phần mềm Máy khách của Zoom (“SDK”); (iii) bất kỳ mã mẫu Zoom nào cho phép tương tác với các dịch vụ hay phần mềm của Zoom; và (iv) tài liệu liên quan tới những điều trên. Để đảm bảo mục tiêu của Điều khoản API này, "Zoom APIs" không bao gồm SDK Video Zoom được điều chỉnh bởi Điều khoản dịch vụ SDK Video. Zoom cung cấp Zoom APIs để hỗ trợ đa dạng các kết nối và cải tiến kỹ thuật cho mục đích sử dụng có liên quan tới các dịch vụ hay phần mềm của Zoom.
  2. Thỏa thuận áp dụng. Điều khoản dịch vụ Zoom hay Thỏa thuận đăng ký chính, nếu có, Tài liệu dành cho nhà phát triển và những Điều khoản API (gọi chung là "Điều khoản") quy định việc bạn sử dụng Zoom APIs. Khi truy cập hay sử dụng Zoom APIs, bạn đồng ý với những Điều khoản đó.Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa Điều khoản API và Điều khoản dịch vụ Zoom hay Thỏa thuận đăng ký chính (nếu có) hay Tài liệu dành cho nhà phát triển, những Điều khoản API này quy định việc sử dụng Zoom APIs của bạn.
  3. Sửa đổi điều khoản. CHÚNG TÔI CÓ THỂ SỬA ĐỔI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN API NÀY TẠI BẤT KỲ THỜI ĐIỂM NÀO, CÓ HOẶC KHÔNG CÓ THÔNG BÁO TRƯỚC CHO BẠN. VIỆC BẠN TIẾP TỤC SỬ DỤNG ZOOM APIs SAU KHI CÓ PHIÊN BẢN MỚI CỦA ĐIỀU KHOẢN API NÀY SẼ ĐƯỢC XEM NHƯ BẠN CHẤP NHẬN BẤT KỲ SỬA ĐỔI NÀO LIÊN QUAN TỚI ĐIỀU KHOẢN API NÀY.
 2. Sử dụng Zoom APIs
  1. Ủy quyền và giấy phép. Với việc bạn tuân thủ Điều khoản, Zoom cấp cho bạn một giấy phép giới hạn, không độc quyền, không chuyển nhượng, không chuyển giao, có thể thu hồi để phát triển, thử nghiệm và hỗ trợ Ứng dụng của bạn và cho phép khách hàng dùng phần mềm hay dịch vụ của Zoom sử dụng trình tích hợp Zoom APIs trong Ứng dụng của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng Zoom APIs như được tuyên bố cho phép trong Điều khoản. Các Điều khoản API này cũng như tính khả dụng của bất kỳ thông tin, dữ liệu hoặc nội dung khác trong Zoom APIs sẽ không được hiểu là cấp cho bạn giấy phép sử dụng bất kỳ tài liệu có bản quyền nào thuộc sở hữu của Zoom hay bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, tên thương mại, hình ảnh thương mại hoặc khẩu hiệu nào của Zoom, ngoại trừ các ngoại lệ được quy định trong Phần 7 của tài liệu này về Ứng dụng Zoom SDK (đã quy định tại Phần 6.1). Bạn đồng ý không sử dụng Zoom APIs để (i) tạo, thiết kế, phát triển, nâng cấp, sản xuất, bán, cấp phép, quảng cáo, tiếp thị hay phân phối bất kỳ tài liệu, phần mềm hay nội dung nào cho bất kỳ mục đích sử dụng nào khác ngoài việc sử dụng với các dịch vụ hay phần mềm của Zoom, hoặc (ii) tạo lại các tính năng hay chức năng của các dịch vụ hay phần mềm của Zoom, hoặc (iii) tạo hay phân phối bất kỳ sản phẩm phái sinh nào (như được quy định trong 17 U.S.C. § 101) của Zoom APIs trừ khi được tuyên bố cho phép trong tài liệu này. Zoom không cấp bất kỳ giấy phép nào khác cho bạn theo Điều khoản API này.
  2. Hạn chế sử dụng. Zoom có toàn quyền hạn chế hay tạm ngưng việc sử dụng hay truy cập Zoom APIs của bạn và không phải thông báo trước hay chịu trách nhiệm pháp lý với bạn. Các hạn chế có thể gồm hạn chế kỹ thuật, chẳng hạn như hạn chế cuộc gọi, hạn chế âm lượng và/hoặc tốc độ, hay các hạn chế về quyền truy cập tới một vài hay toàn bộ Zoom APIs. Bạn đồng ý với những hạn chế đó và sẽ không cố gắng phá vỡ chúng.
  3. Trách nhiệm của bạn. Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho nội dung, quá trình phát triển, hoạt động, hỗ trợ và bảo trì Ứng dụng của bạn, cũng như mọi hoạt động liên quan tới việc sử dụng Zoom APIs. Theo đó, bạn tuyên bố và cam đoan rằng việc bạn sử dụng Zoom APIs và Ứng dụng của bạn sẽ không vi phạm, sử dụng trái phép hoặc xâm phạm bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, quyền nhân thân của bên thứ ba hay quyền độc quyền hay quyền sở hữu trí tuệ khác, hay quyền công khai hoặc riêng tư, hoặc dẫn đến việc vi phạm bất kỳ luật hay quy định hiện hành nào.
  4. Đăng ký và tài khoản. Để truy cập và sử dụng Zoom APIs, bạn phải đăng ký và duy trì một tài khoản Zoom.
  5. URL phát hành để sử dụng nội bộ. Bạn có thể yêu cầu một trình định vị tài nguyên thống nhất (“URL”) cho phép bạn và nhân viên hay đại lý của bạn truy cập các dịch vụ Zoom bằng tài khoản của bạn để cài đặt và sử dụng Ứng dụng (“URL có thể phát hành”). Một URL phát hành có thể được cấp cho bạn theo toàn quyền của Zoom. Trong trường hợp Zoom cấp cho bạn URL phát hành, bạn sẽ không: (i) sử dụng URL phát hành này để phân phối Ứng dụng của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào; hay (ii) để cho URL phát hành có thể được truy cập bởi bên thứ ba ở bất kỳ đâu. URL phát hành này chỉ cho mục đích tiến hành các thử nghiệm beta riêng tư, hạn chế với Ứng dụng của bạn. Zoom có thể thu hồi hoặc giới hạn URL phát hành bất cứ lúc nào mà không cần thông báo theo toàn quyền của mình.
  6. Sửa đổi và cập nhật. Zoom thường xuyên cập nhật và bổ sung các tính năng cho Zoom APIs và cũng có thể xóa bỏ hay sửa đổi các tính năng này. Zoom giải thích tổng thể cách sử dụng các tính năng mới hay tính năng sửa đổi trong tài liệu liên quan và trong truyền thông liên quan tới Zoom APIs. Bạn xác nhận và đồng ý rằng Zoom có toàn quyền sửa đổi, điều chỉnh, thay đổi hay ngưng sử dụng toàn bộ hoặc một phần của Zoom APIs tại bất kỳ thời điểm nào và không có báo trước. Zoom sẽ nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để thông báo cho bạn về những hành động như vậy. Bạn chịu trách nhiệm theo dõi những cập nhật về Zoom APIs và phải phát triển, cập nhật hay sửa đổi Ứng dụng của bạn một cách kịp thời, không chậm trễ quá mức, với chi phí và tổn thất của riêng bạn để đảm bảo ứng dụng tương thích và chạy được với phiên bản hiện tại của Zoom APIs. Bạn xác nhận và đồng ý rằng việc không thực hiện những thay đổi hay sửa đổi như vậy có thể dẫn đến việc Ứng dụng của bạn không hoạt động hay chạy như thiết kế và có thể dẫn đến việc tạm ngưng cấp quyền truy cập của bạn vào Zoom APIs hoặc chấm dứt Điều khoản API.
  7. Hình thức sử dụng bị cấm. Bạn không thể sử dụng Zoom APIs hay bất kỳ thông tin, dữ liệu hay nội dung được truy cập hay thu thập bằng Zoom APIs, hay Ứng dụng của bạn:
   1. Cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích được tuyên bố cho phép trong Điều khoản.
   2. Theo cách vi phạm Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được của Zoom.
   3. Theo cách tục tĩu, khiêu dâm, khiếm nhã hoặc xúc phạm, hoặc cổ xúy cho các hoạt động hay các chất bất hợp pháp hoặc có hại.
   4. Theo cách làm mất uy tín hoặc có thể tạo điều kiện cho người khác chê bai Zoom hoặc người dùng của Zoom.
   5. Theo cách lừa dối, gian lận, sai trái hoặc gây hiểu lầm.
   6. Theo cách vi phạm pháp luật hoặc quy định hiện hành, bao gồm:
    • Các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như khiêu dâm trẻ em, cờ bạc, sao chép và buôn bán lậu, vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hoặc các luật sở hữu trí tuệ khác.
    • Cố ý bóc lột trẻ vị thành niên bằng bất kỳ cách nào.
    • Truy cập hay ủy quyền cho bất kỳ ai truy cập Zoom APIs hoặc các dịch vụ hay phần mềm của Zoom từ một quốc gia bị cấm vận theo lệnh cấm của chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm Quốc gia và Khu vực bị Hạn chế mà Zoom liệt kê, được cập nhật theo thời gian.
    • Vi phạm luật hiện hành và/hoặc quy định liên quan tới quyền riêng tư, bảo mật thông tin hay bảo vệ dữ liệu, bao gồm các luật điều chỉnh việc ghi âm hoặc chặn âm thanh, video hay các loại hình truyền thông khác (gọi chung là "Luật về quyền riêng tư").
   7. Trong bất kỳ môi trường hay hoàn cảnh nào đòi hỏi hiệu suất có cơ chế an toàn (ví dụ chăm sóc y tế khẩn cấp, hoạt động nguy hiểm) hoặc khi lỗi thuộc Ứng dụng của bạn, việc truy cập hay sử dụng Zoom APIs hoặc các dịch vụ hay phần mềm của Zoom có thể gây ra tử vong, thương tích cá nhân hay thiệt hại về tài sản và môi trường.
   8. Để giám sát tính khả dụng, hiệu suất hay chức năng của các dịch vụ hay phần mềm của Zoom, hay cho các mục đích thử nghiệm hiệu suất tương tự, đánh giá tiêu chuẩn hay cạnh tranh.
   9. Theo cách có thể giới hạn, làm suy yếu, gây hại hoặc phá hoại Zoom, Zoom APIs, bất kỳ dịch vụ hay phần mềm nào của Zoom, bao gồm việc sử dụng Zoom APIs hoặc bất kỳ dịch vụ hay phần mềm nào của Zoom bởi bất kỳ ai.
   10. Để làm gián đoạn, can thiệp, hay cố gắng giành quyền truy cập trái phép vào các dịch vụ, máy chủ, thiết bị, hay mạng kết nối với hoặc có thể truy cập được thông qua Zoom APIs.
   11. Để chuyển người dùng Ứng dụng của bạn ("Người dùng cuối") ra khỏi bất kỳ dịch vụ hay phần mềm nào của Zoom.
   12. Để xây dựng hoặc xóa cơ sở dữ liệu hay tạo bản sao bất kỳ dữ liệu nào đã được Ứng dụng của bạn truy cập hoặc thu thập bằng Zoom APIs.
   13. Để yêu cầu từ Zoom APIs lượng dữ liệu lớn hơn lượng dữ liệu tối thiểu, hay vượt sự cho phép tối thiểu với những loại dữ liệu mà Ứng dụng của bạn cần để Người dùng cuối sử dụng chức năng được thiết kế của Ứng dụng.
   14. Để thu nhận, thu thập, sử dụng hay tập hợp nội dung và dữ liệu thu thập từ Zoom APIs hoặc được thu thập thông qua Ứng dụng của bạn, hoặc được sử dụng bởi Ứng dụng của bạn ("Dữ liệu ứng dụng"), bao gồm thông tin về Người dùng cuối hay người khác mà họ tương tác thông qua các dịch vụ hay phần mềm của Zoom ("Thông tin cá nhân") mà không được Người dùng cuối cho phép.
   15. Để sử dụng một lượng băng thông không hợp lý hoặc ảnh hưởng bất lợi tới Zoom APIs, các dịch vụ hay phần mềm của Zoom, hoặc hành vi của các ứng dụng khác sử dụng Zoom API.
   16. Để xác định, khai thác hoặc tiết lộ công khai bất kỳ lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn nào.
   17. Để yêu cầu, sử dụng hay cung cấp bất kỳ dữ liệu thu được qua việc sử dụng Zoom APIs ngoài bất kỳ quyền nào được Người dùng cuối tuyên bố cho phép liên quan tới việc sử dụng Ứng dụng.
   18. Để thiết kế ngược, dịch ngược, phân tách hoặc lấy mã nguồn, ý tưởng cơ sở, thuật toán, cấu trúc hay hình thức tổ chức của Zoom APIs, hoặc các dịch vụ hay phần mềm của Zoom.
   19. Để truyền tải, hoặc theo cách có thể truyền tải bất kỳ virus, sâu máy tính, lỗ hổng, mã độc Trojan horse, phần mềm độc hại hay bất kỳ phần tử gì mang tính phá hoại.
   20. Để cho thuê, thuê mướn, cho mượn, bán, cấp phép lại, chỉ định, phân phối, phát hành, chuyển giao, hoặc bằng cách khác cung cấp Zoom APIs cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi được tích hợp trong Ứng dụng của bạn.
   21. Để cung cấp Ứng dụng của bạn với mục đích nhằm trốn tránh yêu cầu về việc Người dùng cuối có đăng ký hay giấy phép hợp lệ để sử dụng dịch vụ hay phần mềm của Zoom.
   22. Để dùng hay chuyển bất kỳ dữ liệu nào được truy cập hoặc được thu thập bằng Zoom APIs, bao gồm mọi dữ liệu được tổng hợp, ẩn danh hoặc phái sinh từ dữ liệu đó, cho mục đích quảng cáo hay tiếp thị bao gồm quảng cáo nhắm mục tiêu hay rải quảng cáo.
   23. Để làm sai lệch hay thay đổi bất kỳ mã nhận diện giới thiệu độc nhất nào trong một ứng dụng, hoặc được chỉ định cho một ứng dụng, hay bằng cách khác che đậy hay thay thế nguồn truy vấn đến từ một ứng dụng để che giấu hành vi vi phạm Điều khoản.
   24. Theo cách mà có thể tạo ra, theo quyết định và nhận định toàn quyền của Zoom, rủi ro về quyền riêng tư hay rủi ro bảo mật thông tin không hợp lý với Người dùng cuối hay người khác.
   25. Theo cách mà có thể gỡ bỏ, che giấu, che đậy hay thay thế bất kỳ liên kết nào tới Điều khoản, Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom, hay các điều khoản hay chính sách khác của Zoom trong bất kỳ nội dung nào được truy cập hay thu được bằng Zoom APIs.
 3. Bảo mật và quyền riêng tư
  1. Mã token. Bạn sẽ (i) không chia sẻ khóa hay thông tin đăng nhập có được cho việc dùng Zoom APIs ("Mã token"), (ii) giữ những Mã token đó và tất cả thông tin đăng nhập bảo mật và an toàn, và (iii) dùng chúng làm phương tiện duy nhất để truy cập Zoom APIs.
  2. Các yêu cầu về bảo mật. Bạn tuyên bố và cam đoan rằng Ứng dụng của bạn không chứa bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào và đã được phát triển để hoạt động trên Zoom APIs một cách an toàn. Mạng, hệ điều hành và phần mềm của máy chủ, cơ sở dữ liệu, và hệ thống máy tính của bạn phải được cấu hình thích hợp để chạy Ứng dụng một cách an toàn, và thu thập, sử dụng và lưu trữ Dữ liệu ứng dụng một cách bảo mật. Bạn và Ứng dụng của bạn sẽ sử dụng các biện pháp bảo vệ kỹ thuật, quản trị và vật lý hợp lý mà:
   1. tuân thủ luật và quy định hiện hành, bao gồm Luật về quyền riêng tư;
   2. đáp ứng hoặc vượt qua những tiêu chuẩn ngành hiện hành hay các yêu cầu tự điều chỉnh;
   3. bảo vệ tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của Dữ liệu ứng dụng, bao gồm Thông tin cá nhân; và
   4. ngăn chặn các Sự cố bảo mật.
  3. Sự cố bảo mật. Để phục vụ mục đích của Phần này, "Sự cố bảo mật" có nghĩa là truy cập, sử dụng, tiết lộ, thay đổi, làm mất mát hoặc tiêu hủy vô tình, bất hợp pháp hoặc trái phép (i) Zoom APIs; (ii) Dữ liệu ứng dụng hoặc thông tin cá nhân; (iii) Ứng dụng của bạn; (iv) hệ thống và cơ sở vật chất công nghệ thông tin của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ mà Ứng dụng phụ thuộc; (v) dịch vụ của Zoom; và/hoặc (vi) ứng dụng hoặc hệ thống của Zoom. Trong trường hợp bạn phát hiện hoặc nghi ngờ một Sự cố bảo mật, bạn cần thông báo ngay cho Zoom về Sự cố bảo mật đó không trễ hơn 24 tiếng sau khi phát hiện sự cố trong bất kỳ tình huống nào. Bạn đồng ý lưu giữ bằng chứng liên quan tới Sự cố bảo mật, và cung cấp cho chúng tôi thông tin chúng tôi yêu cầu liên quan tới Sự cố bảo mật, bao gồm lời giải thích về bản chất và nguyên nhân cốt lõi của Sự cố bảo mật, danh mục và số lượng ước tính cá nhân và/hay tổ chức bị ảnh hưởng, danh mục và số lượng ước tính bản ghi bị ảnh hưởng, hậu quả có thể xảy ra của Sự cố bảo mật, và hành động khắc phục đang được thực hiện. Bạn đồng ý thực hiện những hành động đó khi Zoom đưa ra yêu cầu hợp lý để đáp lại, điều tra và giảm thiểu tác động bất lợi của bất kỳ Sự cố bảo mật nào. Trước khi bạn thông báo với công chúng (ví dụ thông qua thông cáo báo chí, blog, mạng xã hội, bảng tin) hay bất kỳ bên thứ ba nào (không phải đại lý của bạn) về một Sự cố bảo mật, bạn sẽ tham khảo ý kiến Zoom về thông báo đó, và cung cấp cho Zoom một bản sao trước của thông báo đó, miễn là hành động đó được cho phép bởi pháp luật và quy định hiện hành và không can thiệp bất hợp lý vào việc điều tra hay hành động khắc phục Sự cố Bảo mật của bạn, hoặc việc tuân thủ quy định pháp lý của bạn trong việc đưa ra thông báo về Sự cố bảo mật.
  4. Đánh giá, giám sát và khắc phục bảo mật: Zoom và/hoặc bên thứ ba độc lập do Zoom chỉ định (và hành động theo chỉ đạo của Zoom) có thể, theo quyết định và chi phí toàn quyền của Zoom, thực hiện việc giám sát hay đánh giá tính bảo mật của (các) Ứng dụng của bạn để đảm bảo (các) Ứng dụng của bạn tuân thủ Điều khoản và rằng Ứng dụng của bạn không đe dọa tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính sẵn sàng hay hiệu suất của các dịch vụ, phần mềm hoặc ứng dụng của Zoom ("Đánh giá bảo mật"). Zoom sẽ gửi thông báo trước bằng văn bản cho bạn về bất kỳ Đánh giá bảo mật nào. Bạn sẽ cung cấp cho Zoom, không tính phí, đầy đủ quyền truy cập cấp độ người dùng vào Ứng dụng của bạn, và sẽ hợp tác với Zoom trong Đánh giá bảo mật, và cung cấp thông tin đó khi Zoom đưa ra yêu cầu hợp lý nhằm hoàn thiện Đánh giá bảo mật.Bạn đại diện và đảm bảo rằng tất cả thông tin bạn cung cấp cho Zoom liên quan đến Ứng dụng của bạn là đúng và chính xác.Trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hiện hành, Zoom sẽ bảo mật kết quả Đánh giá bảo mật. Zoom có thể yêu cầu, theo quyết định toàn quyền của Zoom và trong bối cảnh bạn sử dụng Zoom APIs, rằng bạn phải sửa đổi hay cải tiến những tiêu chuẩn bảo mật hoặc các quy trình bảo mật trong Ứng dụng của bạn như một điều kiện để dùng hay tiếp tục dùng Zoom APIs. Bạn sẽ duy trì quy trình để khuyến khích báo cáo, xác định và khắc phục bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào trong Ứng dụng, và bạn sẽ thông báo kịp thời cho Zoom bằng văn bản, và giải thích cho Zoom bằng chi tiết hợp lý, về bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào liên quan tới kết nối của Ứng dụng tới Zoom APIs một cách kịp thời ngay khi nhận thức được những lỗ hổng đó. Việc thực hiện Đánh giá bảo mật hay quyết định không phản hồi thông báo về Sự cố bảo mật hay lỗ hổng bảo mật của Zoom sẽ không được hiểu là sự chấp thuận, cam đoan hay chứng nhận cho Ứng dụng hay các biện pháp bảo mật của bạn, cũng như không giới hạn trách nhiệm pháp lý của bạn trong việc vi phạm, hoặc từ bỏ việc tuân thủ bất kỳ quy định nào của Điều khoản. Bạn sẽ xem việc xuất hiện, kết quả và bất kỳ thông tin nào liên quan tới Đánh giá bảo mật là Thông tin mật. Để tránh hiểu nhầm, bạn sẽ không sử dụng thông tin đó dưới bất kỳ hình thức tiếp thị hay quảng cáo Ứng dụng nào.
  5. Yêu cầu về quyền riêng tư. Trong phạm vi bạn thu thập, có quyền truy cập hoặc xử lý Thông tin cá nhân liên quan đến Zoom APIs, bạn phải:
   1. tuân thủ Luật về quyền riêng tư, bao gồm nghĩa vụ thông báo (nếu có) cho cơ quan chức năng, cá nhân bị ảnh hưởng và các bên thứ ba khác về vi phạm bảo mật và dữ liệu cá nhân, tuân thủ yêu cầu của cá nhân trong việc thực hiện quyền của họ theo Luật về quyền riêng tư (ví dụ: quyền truy cập, sửa, xóa, di chuyển, phản đối hay hạn chế việc xử lý hoặc từ chối chia sẻ Thông tin cá nhân của họ);
   2. đảm bảo (và chịu hoàn toàn trách nhiệm đảm bảo) rằng bạn đã có được sự đồng ý của Người dùng cuối và những người khác và đưa ra thông báo (bao gồm thông báo về quyền riêng tư) cho họ theo yêu cầu của Luật về quyền riêng tư đối với hoạt động của Ứng dụng của bạn và việc bạn thu thập, sử dụng, chia sẻ, lưu giữ hay xử lý Thông tin cá nhân theo cách khác.
   3. đảm bảo những thông báo và sự cho phép đó không thay thế, sửa đổi hay mâu thuẫn với Điều khoản hay các điều khoản và chính sách hiện hành khác của Zoom.
   4. chỉ sử dụng Thông tin cá nhân:
    • tuân theo các thông báo và sự đồng ý đó và tuân theo các điều khoản sử dụng áp dụng cho Ứng dụng của bạn;
    • với mục đích cung cấp và cải thiện chức năng và trải nghiệm Người dùng cuối của Ứng dụng của bạn hoặc cho các mục đích được Người dùng cuối mà Thông tin cá nhân liên quan đến cho phép rõ ràng;
    • tuân theo Luật về quyền riêng tư, các Điều khoản API này và điều khoản sử dụng áp dụng cho Ứng dụng của bạn; và
    • trong phạm vi bạn xử lý Thông tin cá nhân với tư cách là bên xử lý thay mặt cho khách hàng chung của bạn và Zoom (“Khách hàng chung”), tuân theo các hướng dẫn và hạn chế được quy định trong thỏa thuận của bạn với Khách hàng chung;
   5. không bán hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ:
    • cho Người dùng cuối mà Thông tin cá nhân đó liên quan đến;
    • cho các nhà cung cấp dịch vụ mà theo hợp đồng với bạn, họ (i) bị cấm sử dụng Thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích thay mặt bạn cung cấp dịch vụ cho bạn; và (ii) bị ràng buộc bởi các yêu cầu bảo vệ và bảo mật dữ liệu tuân thủ Luật về quyền riêng tư;
    • được Người dùng cuối mà Thông tin cá nhân đó liên quan đến ủy quyền rõ ràng; hoặc
    • theo yêu cầu của pháp luật hoặc quy định; và
   6. theo yêu cầu của Zoom để cung cấp hỗ trợ và thực hiện các hành động có thể cần thiết một cách hợp lý để Zoom tuân thủ Luật về quyền riêng tư, bao gồm thông báo kịp thời cho Zoom về mọi yêu cầu về quyền riêng tư hoặc các thông tin trao đổi khác nhận được từ Người dùng cuối, cơ quan quản lý hoặc các bên thứ ba khác về Thông tin cá nhân được xử lý liên quan đến Zoom APIs và hỗ trợ đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu và thông báo cho cơ quan quản lý.
  6. Truyền dữ liệu quốc tế. Trong trường hợp cả bạn và Zoom đều là đơn vị kiểm soát và bạn xử lý Thông tin cá nhân từ các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu, Khu vực Kinh tế Châu Âu (Iceland, Liechtenstein, Na Uy), Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh ở bất kỳ quốc gia thứ ba nào mà Ủy ban Châu Âu, Ủy viên Thông tin Bảo vệ Dữ liệu Liên bang Thụy Sĩ ("FDIPC") hoặc Văn phòng Ủy viên Thông tin Vương quốc Anh ("ICO") chưa xác định là đảm bảo mức độ bảo vệ thích hợp, bạn đồng ý với những điều sau:
   1. Các điều khoản hợp đồng được đính kèm Quyết định thực hiện 2021/914 của Ủy ban Châu Âu ngày 4 tháng 6 năm 2021 ("SCC") sẽ được kết hợp bằng cách tham chiếu và áp dụng cho việc truyền dữ liệu như sau: (i) Mô-đun Một của SCC sẽ được áp dụng; (ii) tại Khoản 7, điều khoản kết nối tùy chọn sẽ được áp dụng; (iii) tại Khoản 11, ngôn ngữ tùy chọn sẽ không được áp dụng; (iv) tại Khoản 13 và Phụ lục I, cơ quan giám sát có thẩm quyền sẽ là Ủy viên Bảo vệ Dữ liệu Ireland; (v) tại Khoản 17, Phương án 1 sẽ được áp dụng và SCC sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Ireland; (vi) tại Khoản 18(b), tranh chấp sẽ được giải quyết trước tòa án Ireland; (vii) các Phụ lục của SCC sẽ được coi là đã hoàn thiện với thông tin được nêu trong các Mục từ 3.2 đến 3.4 và Phụ lục A của các Điều khoản API này.
   2. Liên quan đến Thông tin cá nhân từ Vương quốc Anh, SCC sẽ được áp dụng với các sửa đổi sau: (i) SCC sẽ được sửa đổi theo Phụ lục Truyền dữ liệu Quốc tế do ICO ban hành ("Phụ lục Vương quốc Anh") được kết hợp bằng cách tham chiếu, (ii) Các Bảng của Phụ lục Vương quốc Anh sẽ được coi là đã hoàn thiện với thông tin liên quan được nêu trong [Exhibit A and Section 3 of these API Terms] và (iii) bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản của SCC và Phụ lục Vương quốc Anh sẽ được giải quyết theo Mục 10 và 11 của Phụ lục Vương quốc Anh.
   3. Liên quan đến Thông tin cá nhân từ Thụy Sĩ, SCC sẽ được áp dụng với các sửa đổi sau: (i) bất kỳ tham chiếu nào đến "Quy định (EU) 2016/679" và các Điều cụ thể trong đó sẽ được hiểu là tham chiếu đến Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Liên bang Thụy Sĩ và các Điều khoản hoặc Mục tương đương trong đó; (ii) các tham chiếu đến "EU", "Liên minh" và "luật Quốc gia thành viên" sẽ được thay thế bằng "Thụy Sĩ" và "luật Thụy Sĩ"; (iii) Khoản 13(a) và Phần C của Phụ lục I của SCC sẽ không được sử dụng và các tham chiếu đến "cơ quan giám sát có thẩm quyền" và "tòa án có thẩm quyền" sẽ được hiểu là tham chiếu đến FDPIC và các tòa án có thẩm quyền ở Thụy Sĩ; (iv) tại Khoản 17, SCC sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Thụy Sĩ và (vii) tại Khoản 18(b), các tranh chấp sẽ được giải quyết trước các tòa án có thẩm quyền của Thụy Sĩ.
   4. Nếu không thể sử dụng SCC như được thực hiện ở trên để chuyển Thông tin cá nhân một cách hợp pháp từ Vương quốc Anh theo cách tuân thủ GDPR của Vương quốc Anh thì thay vào đó, các điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn hiện hành được thông qua hoặc được cho phép theo Điều 46 của GDPR Vương quốc Anh ("SCC Vương quốc Anh") sẽ được kết hợp bằng cách tham chiếu và tạo thành một phần không thể tách rời của các Điều khoản API này; và các Phụ lục hoặc Bảng của SCC Vương quốc Anh sẽ được coi là được điền thông tin liên quan nêu trong các Mục từ 3.2 đến 3.4 và Phụ lục A của các Điều khoản API này.
  7. Điều khoản về quyền riêng tư khác.Không có Điều khoản hay hoạt động nào được dự tính ở đây có thể được hiểu là tạo ra một mối quan hệ kiểm soát chung giữa bạn và Zoom hay chỉ định bạn là bên xử lý dữ liệu của Zoom. Bạn xác nhận rằng Zoom có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ Thông tin cá nhân liên quan tới Người dùng cuối và những người khác như được mô tả trong Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom. Để làm rõ, Zoom sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho, hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới, Dữ liệu ứng dụng được thu thập, sử dụng, chia sẻ, lưu giữ hoặc theo cách khác xử lý bởi bạn hay Ứng dụng của bạn, và các hoạt động của bạn liên quan tới Dữ liệu ứng dụng không phải, theo bất kỳ cách nào, thực hiện bởi hay thay mặt cho Zoom.
 4. Quyền sở hữu và sở hữu trí tuệ
  1. Sở hữu trí tuệ của Zoom. Bạn xác nhận và đồng ý rằng: (i) Zoom APIs và bất kỳ tài liệu hay nội dung nào khác của Zoom khả dụng thông qua Zoom APIs, bao gồm mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan, là tài sản độc quyền của Zoom và/hoặc người cấp phép của Zoom hoặc bên thứ ba ủy quyền, và (ii) theo giấy phép giới hạn được cung cấp trong Điều khoản, bạn không có bất kỳ quyền nào khác trong sở hữu trí tuệ của Zoom.
  2. Sở hữu trí tuệ của bạn. Theo giấy phép được cấp theo Điều khoản, Zoom không có quyền sở hữu hay quyền khác đối với (các) Ứng dụng, sở hữu trí tuệ, hay công nghệ khác của bạn.
  3. Phản hồi. Khi gửi ý kiến, kiến nghị và/hoặc đề xuất ("Phản hồi") tới Zoom, bạn xác nhận và đồng ý rằng: (i) Phản hồi của bạn không chứa thông tin mật hay độc quyền; (ii) Zoom không có nghĩa vụ (rõ ràng hay ngầm định) trong việc giữ bí mật Phản hồi; (iii) Zoom có thể đã và đang phát triển một giải pháp hay thành phần giải pháp liên quan tới Phản hồi; và (iv) bạn cấp cho Zoom giấy phép vĩnh viễn, không độc quyền, toàn cầu, miễn phí tiền bản quyền, không thể thu hồi và có thể cấp phép lại để sử dụng, thương mại hóa và xuất bản Phản hồi cho bất kỳ mục đích nào mà không cần phải trả thù lao cho bạn.
  4. Phát triển sản phẩm Zoom. Zoom sẽ không bị loại trừ khỏi việc tạo ra, phát triển, mua lại, phát hành, cấp phép, bảo vệ hay tiếp thị và phân phối (cho Zoom hay các bên thứ ba), tài liệu, ứng dụng, sản phẩm hay dịch vụ cạnh tranh với Ứng dụng của bạn hay các sản phẩm hay dịch vụ khác do bạn cung cấp, bất kể sự giống nhau giữa chúng và Ứng dụng của bạn, sản phẩm hay dịch vụ của bạn, hay sản phẩm hay dịch vụ mà bạn có thể phát triển trong tương lai.
  5. Không có liên kết. Bạn sẽ không đề xuất bất kỳ liên kết nào với Zoom, bao gồm mọi kiến nghị về việc Zoom tài trợ, xác nhận hoặc đảm bảo Ứng dụng của bạn hoặc về việc bạn là đối tác của Zoom, đồng thời sẽ không sử dụng bất kỳ logo nào của Zoom để ngụ ý về liên kết như vậy mà không có sự cho phép bằng văn bản. Bạn sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố, đảm bảo hoặc cam kết nào liên quan đến Zoom APIs hoặc đại diện cho Zoom.
 5. Hỗ trợ và thỏa thuận cấp độ dịch vụ
  1. Hỗ trợ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc phát triển và duy trì Ứng dụng của bạn cũng như cung cấp hỗ trợ cho Ứng dụng.
  2. Thỏa thuận cấp độ dịch vụ bởi Zoom. Căn cứ theo Điều khoản, Zoom sẽ nỗ lực thỏa đáng về mặt thương mại để đảm bảo tính khả dụng của Zoom APIs. Bất kỳ lời khuyên, tư vấn hay dịch vụ nào mà Zoom cung cấp cho bạn liên quan tới Zoom APIs được cung cấp "nguyên trạng" và không có bảo đảm hay cam đoan dưới bất kỳ hình thức nào. Bất kể những quy định đề cập trên, Zoom không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ hỗ trợ nào về Zoom APIs hay Ứng dụng của bạn, và Zoom không cam đoan bất kỳ điều gì về thời gian hoạt động, tính khả dụng, hiệu suất hay tính toàn vẹn của Zoom APIs. Zoom sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về tính không khả dụng của Zoom APIs hoặc khi Zoom APIs không thể hoạt động theo đặc điểm kỹ thuật vốn có. Zoom không phải đưa ra bất kỳ thông báo trước nào với bạn hay Người dùng cuối của bạn về thời gian ngừng hoạt động theo kế hoạch hoặc đột xuất của Zoom APIs.
 6. Việc sử dụng của bên thứ ba
  1. Zoom phê duyệt cho việc sử dụng của bên thứ ba. Ngoại trừ được quy định rõ trong Mục 6.1 này, Ứng dụng của bạn chỉ có thể được dùng cho mục đích kinh doanh nội bộ và bạn đồng ý không chia sẻ, bán, chuyển nhượng, cung cấp ra bên ngoài, bán lại, cho thuê, thuê mướn, cho mượn hoặc cung cấp quyền truy cập vào Ứng dụng hoặc Zoom APIs của bạn cho Bên thứ ba. Để đảm bảo mục tiêu của Mục 6.1 này, "Bên thứ ba" là bất kỳ ai không phải là: (1) nhân viên hoặc đại lý của bạn; và (2) đối tượng chịu ràng buộc theo hợp đồng bằng văn bản đối với các hạn chế sử dụng và bảo mật được quy định tại các Điều khoản này. Bất kể các nội dung trên, việc triển khai, xuất bản và/hoặc phân phối (các) Ứng dụng của bạn cho bất kỳ Bên thứ ba nào hoặc việc sử dụng của các Bên thứ ba đó (gọi chung là "Việc sử dụng của bên thứ ba") chỉ được cho phép trong trường hợp: (1) Ứng dụng của bạn đã được xuất bản lên Zoom App Marketplace; hoặc (2) Việc sử dụng của bên thứ ba đó đã được Zoom phê duyệt trước bằng văn bản. Zoom có toàn quyền phê duyệt hoặc từ chối Việc sử dụng của bên thứ ba với Ứng dụng của bạn, và Việc sử dụng của bên thứ ba đó có thể phải tuân theo thỏa thuận, hạn chế, giới hạn và/hoặc yêu cầu bổ sung.
  2. Phát hành trên Marketplace. Việc phát hành hay phân phối Ứng dụng của bạn trên Marketplace của Zoom hoặc như một phần chương trình Zoom Apps phải tuân theo Thỏa thuận dành cho nhà phát triển Marketplace.
 7. Giấy phép nhãn hiệu cho Ứng dụng SDK
  1. Giấy phép cho Zoom. Theo các Điều khoản API này, trong thời hạn sử dụng Zoom SDK, nhà phát triển Ứng dụng SDK cho phép Zoom có quyền và sở hữu giấy phép trên phạm vi toàn thế giới, có thể hủy bỏ, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, miễn phí tiền bản quyền và đã thanh toán đầy đủ để sử dụng tên, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và ký hiệu của bạn (gọi chung là "Nhãn hiệu của bạn") tuân theo hướng dẫn sử dụng thương hiệu của bạn đã cung cấp cho Zoom, chỉ cho mục đích: (i) quảng bá Ứng dụng SDK của bạn trên trang web của Zoom và trong tài liệu tiếp thị; (ii) cho các hoạt động tiếp thị khác được thỏa thuận bằng văn bản; và (iii) để công khai Ứng dụng SDK của bạn trong các thông cáo báo chí, blog, bản tin, email và các tài liệu quảng cáo tương tự khác.
  2. Giấy phép cho nhà phát triển Ứng dụng SDK. Nhãn hiệu tên "Zoom" và logo của Zoom là nhãn hiệu và/hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Zoom ("Nhãn hiệu Zoom"). Với việc tuân thủ các Điều khoản, trong thời hạn sử dụng Zoom SDK, Zoom cho phép nhà phát triển Ứng dụng SDK có quyền và sở hữu giấy phép trên phạm vi toàn thế giới có thể hủy bỏ, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, miễn phí tiền bản quyền, đã thanh toán đầy đủ, để chỉ sử dụng hiển thị Nhãn hiệu Zoom trong Ứng dụng SDK của bạn và trên trang web của Ứng dụng SDK để thúc đẩy khả năng tương thích giữa Ứng dụng SDK của bạn với các dịch vụ và phần mềm của Zoom. Zoom phải đồng ý trước bằng văn bản trong mọi trường hợp sử dụng Nhãn hiệu Zoom cho mục đích khác.  Mọi trường hợp sử dụng Nhãn hiệu Zoom phải tuân thủ Hướng dẫn thương hiệu và Hướng dẫn đối tác của Zoom; các hướng dẫn này có thể được sửa đổi theo thời gian và xem tại https://explore.zoom.us/docs/en-us/brandguidelines.html hoặc nhận thông tin từ brand@zoom.us. Zoom không cấp giấy phép nào khác đối với Nhãn hiệu Zoom hoặc bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, tên thương mại, hình ảnh thương mại hoặc khẩu hiệu thuộc sở hữu của Zoom. Tất cả việc sử dụng Nhãn hiệu Zoom cần đảm bảo lợi ích của Zoom và bạn sẽ không tiến hành bất kỳ hành động bất lợi nào đối với quyền sở hữu độc quyền của Zoom với Nhãn hiệu Zoom. Bạn đồng ý không chấp nhận, sử dụng, đăng ký hoặc cố gắng đăng ký bất kỳ thương hiệu, tên sản phẩm hay ứng dụng hoặc tên miền có chứa Nhãn hiệu Zoom hay bất kỳ điều gì tương tự gây hiểu lầm với Nhãn hiệu Zoom.
  3. Kiểm soát. Mỗi bên có thể thu hồi bất kỳ giấy phép sử dụng Nhãn hiệu của mình, hoặc yêu cầu sử dụng Nhãn hiệu mới, nếu có trong tương lai, khi có thông báo bằng văn bản tới bên còn lại.Mỗi bên đồng ý cung cấp các mẫu sử dụng Nhãn hiệu thuộc bên còn lại của mình khi được yêu cầu.
 8. Lệ phí.Zoom có quyền tính phí sử dụng hay truy cập toàn bộ hoặc một phần Zoom APIs. Mọi khoản phí phải được đồng ý bằng văn bản bởi bạn và Zoom.
 9. Tính bảo mật
  1. Thông tin mật.Bạn có thể, theo thời gian, có quyền truy cập thông tin độc quyền hay thông tin mật của Zoom. Thông tin mật hay độc quyền của Zoom bao gồm mọi thông tin dưới hình thức hữu hình hoặc vô hình và được gắn nhãn "mật" (hoặc ghi chú tương tự) hay thông tin mà một người bình thường sẽ hiểu là thông tin mật căn cứ trên bản chất của thông tin hoặc hoàn cảnh mà thông tin được tiết lộ ("Thông tin mật"). Zoom APIs và bất kỳ hình thức truyền thông không công khai nào từ Zoom có liên quan cấu thành Thông tin mật. Bạn chỉ có thể sử dụng Thông tin mật khi cần thực hiện các quyền của bạn theo Điều khoản này.Bạn cũng đồng ý bảo vệ Thông tin mật khỏi việc sử dụng, truy cập hay tiết lộ trái phép và không tiết lộ Thông tin mật cho bên thứ ba khi chưa được Zoom tuyên bố cho phép trước đó bằng văn bản.
  2. Tiết lộ theo yêu cầu của luật. Bạn chỉ có thể tiết lộ Thông tin mật khi luật pháp bắt buộc, nhưng trước khi tiết lộ, nếu được luật pháp cho phép, bạn phải: (i) thông báo kịp thời bằng văn bản cho Zoom, (ii) hợp tác một cách thỏa đáng với Zoom (dùng chi phí của Zoom) trong trường hợp Zoom chọn theo đuổi một lệnh bảo vệ hay biện pháp khắc phục khác để ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Thông tin mật ("Lệnh bảo vệ"); và (iii) không được tiết lộ bất kỳ Thông tin mật nào cho đến khi Zoom toàn quyền lựa chọn từ bỏ việc tuân thủ Mục 8 này về Thông tin mật hoặc Zoom đã được cấp hoặc bị từ chối Lệnh bảo vệ. Trong trường hợp bạn phải tiết lộ Thông tin mật sau khi tuân thủ Mục 8 này, bạn sẽ tiết lộ thông tin đó chỉ trong phạm vi pháp luật yêu cầu.
 10. Chấm dứt.

  1. Chấm dứt bởi Zoom và bạn. Zoom có thể, không cần báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý với bạn, tạm ngưng hay chấm dứt Điều khoản API này, bất kỳ quyền nào được cấp ở đây và/hoặc giấy phép về Zoom APIs hoặc Nhãn hiệu Zoom theo toàn quyền quyết định của chúng tôi vì bất kỳ lý do gì. Trừ khi bạn đồng ý khác, bạn có thể chấm dứt Điều khoản API này vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách ngừng truy cập và sử dụng Zoom APIs. Sau khi chấm dứt, tất cả giấy phép được cấp ở đây ngay lập tức hết hạn và bạn sẽ ngừng sử dụng Zoom APIs. Việc tiếp tục sử dụng Zoom APIs sẽ phải tuân theo Điều khoản API này.
 11. Tuyên bố từ chối trách nhiệm.
  1. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, HAY CAM ĐOAN BẤT KỲ ĐIỀU GÌ LIÊN QUAN TỚI VIỆC BẠN SỬ DỤNG ZOOM APIs. BẠN HIỂU RẰNG VIỆC SỬ DỤNG ZOOM APIs LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN VÀ RẰNG CHÚNG TÔI CUNG CẤP ZOOM API "NGUYÊN TRẠNG" "HƯ HỎNG, MẤT MÁT NGƯỜI MUA PHẢI CHỊU" VÀ "NHƯ SẴN CÓ." TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN CHO PHÉP, CHÚNG TÔI LOẠI TRỪ BẤT KỲ ĐẢM BẢO ĐƯỢC NGỤ Ý NÀO, BAO GỒM TÍNH THƯƠNG MẠI, CHẤT LƯỢNG THỎA ĐÁNG, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, NỖ LỰC CHUYÊN MÔN VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM. BẠN CÓ THỂ CÓ NHỮNG QUYỀN NHẤT ĐỊNH THEO PHÁP LUẬT ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN. KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH NÀO TRONG ĐIỀU KHOẢN API NÀY CỐ Ý ẢNH HƯỞNG TỚI NHỮNG QUYỀN ĐÓ, NẾU CHÚNG ĐƯỢC ÁP DỤNG. CHÚNG TÔI KHÔNG CAM ĐOAN ZOOM APIs SẼ HOẠT ĐỘNG MÀ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HAY BỊ LỖI CHỨC NĂNG. CỤ THỂ, HOẠT ĐỘNG CỦA ZOOM APIs CÓ THỂ BỊ GIÁN ĐOẠN DO QUÁ TRÌNH BẢO TRÌ, CẬP NHẬT, HAY DO LỖI HỆ THỐNG HOẶC LỖI MẠNG. CHÚNG TÔI TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI GÂY RA BỞI BẤT KỲ SỰ GIÁN ĐOẠN, LỖI CHỨC NĂNG, HOẶC KHẢ NĂNG MẤT DỮ LIỆU CÓ THỂ XẢY RA.
 12. Giới hạn trách nhiệm pháp lý
  1. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, DÙ TRONG BẤT KỲ HOÀN CẢNH VÀ TRONG BẤT KỲ HỌC THUYẾT PHÁP LÝ NÀO (CHO DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ NGOÀI HỢP ĐỒNG, SỰ SAO NHÃNG HOẶC CÁC HÌNH THỨC KHÁC), ZOOM, CÁC ĐỐI TÁC TIẾP THỊ LIÊN KẾT CỦA ZOOM HAY CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, NHÀ THẦU PHỤ, ĐẠI LÝ BÁN LẺ HAY NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, CẢNH CÁO, MANG TÍNH HẬU QUẢ, HAY NHẰM TRỪNG PHẠT, BAO GỒM TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN, DOANH SỐ HAY KINH DOANH, MẤT DỮ LIỆU, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, HAY BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO KHÁC PHÁT SINH BỞI BẠN LIÊN QUAN TỚI ĐIỀU KHOẢN API NÀY, VIỆC BẠN SỬ DỤNG ZOOM APIs, HAY ỨNG DỤNG CỦA BẠN, BẤT KỂ ZOOM ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG HAY CÓ THỂ DỰ ĐOÁN ĐƯỢC NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ.
  2. TỔNG TRÁCH NHIỆM. BẤT KỂ CÓ QUY ĐỊNH TRÁI NGƯỢC TRONG ĐIỀU KHOẢN API NÀY, TỔNG TRÁCH NHIỆM CỦA ZOOM VỚI BẠN, NGƯỜI DÙNG CUỐI CỦA BẠN HAY BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO PHÁT SINH TỪ HAY LIÊN QUAN TỚI ĐIỀU KHOẢN API NÀY, VIỆC BẠN SỬ DỤNG ZOOM APIs, HAY ỨNG DỤNG CỦA BẠN TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ NĂM TRĂM ĐÔ LA MỸ (500,00 USD). BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO TỪ BẠN PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN TỚI ĐIỀU KHOẢN API NÀY, VIỆC SỬ DỤNG ZOOM APIs, HAY ỨNG DỤNG CỦA BẠN PHẢI ĐƯỢC ĐƯA RA TRONG VÒNG MỘT (1) NĂM KHI CÓ CÁC SỰ KIỆN LÀM PHÁT SINH KHIẾU NẠI.
  3. Loại trừ. Một số quyền tài phán không cho phép loại trừ những đảm bảo ngụ ý hay giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với một số thiệt hại nhất định, nghĩa là một vài giới hạn đề cập trên đây có thể không áp dụng với bạn. Trong những quyền tài phán này, trách nhiệm của Zoom sẽ bị giới hạn trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.
 13. Bồi thường
  1. Bồi thường bởi bạn BẠN ĐỒNG Ý BỒI THƯỜNG, BẢO VỆ VÀ KHÔNG GÂY THIỆT HẠI CHO ZOOM, ĐỐI TÁC TIẾP THỊ LIÊN KẾT, CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, TƯ VẤN VIÊN, ĐẠI LÝ, NHÀ CUNG CẤP VÀ ĐẠI LÝ BÁN LẺ CỦA ZOOM KHỎI BẤT KỲ VÀ TOÀN BỘ KHIẾU NẠI, HÀNH ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, THIỆT HẠI VÀ/HOẶC CHI PHÍ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, PHÍ LUẬT SƯ) TỪ BÊN THỨ BA (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, NGƯỜI DÙNG CUỐI CỦA BẠN) PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG DỤNG CỦA BẠN, VIỆC BẠN SỬ DỤNG ZOOM APIs HAY DỮ LIỆU ỨNG DỤNG, HAY VIỆC BẠN VI PHẠM NHỮNG ĐIỀU KHOẢN API NÀY.
  2. Bồi thường bởi Zoom. ZOOM SẼ BỒI THƯỜNG, BẢO VỆ VÀ KHÔNG GÂY THIỆT HẠI CHO BẠN TỪ VÀ KHỎI BẤT KỲ KHIẾU NẠI, TỔN THẤT, CHI PHÍ, PHÍ TỔN (BAO GỒM PHÍ LUẬT SƯ HỢP LÝ), THIỆT HẠI HAY TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DO BÊN THỨ BA ĐƯA RA TỪ NHỮNG KHIẾU NẠI RẰNG ZOOM APIs VI PHẠM HAY SỬ DỤNG TRÁI PHÉP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA MỘT BÊN THỨ BA. VIỆC BỒI THƯỜNG NÀY SẼ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO VỀ VIỆC VI PHẠM PHÁT SINH TỪ SỰ KẾT HỢP CỦA ZOOM APIs VÀ PHẦN MỀM, PHẦN CỨNG, THÔNG TIN, DỮ LIỆU, NỘI DUNG HAY CÁC HẠNG MỤC KHÁC KHÔNG DO ZOOM CUNG CẤP.TRONG TRƯỜNG HỢP ZOOM APIs, HOẶC THEO Ý KIẾN RIÊNG CỦA ZOOM, CÓ THỂ BỊ CẤM DO HÌNH THỨC VI PHẠM ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG MỤC NÀY, ZOOM, BẰNG CHI PHÍ VÀ LỰA CHỌN CỦA RIÊNG MÌNH, CÓ THỂ (i) THAY THẾ TÀI LIỆU HIỆN HÀNH BẰNG CÔNG NGHỆ KHÔNG VI PHẠM CÓ CHỨC NĂNG TƯƠNG ỨNG HOẶC (ii) CÓ ĐƯỢC GIẤY PHÉP CHO KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC SỬ DỤNG TÀI LIỆU HIỆN HÀNH, HOẶC, NẾU CÁC PHƯƠNG THỨC THAY THẾ TRÊN KHÔNG KHẢ DỤNG MỘT CÁCH HỢP LÝ VỚI ZOOM, (iii) CHẤM DỨT CÁC ĐIỀU KHOẢN API NÀY.
 14. Quy định chung
  1. Luật áp dụng. Luật của bang California điều chỉnh diễn giải của Điều khoản API này và áp dụng cho các khiếu nại vi phạm những điều khoản này, bất kể mâu thuẫn của các nguyên tắc pháp luật. Trong bất kỳ trường hợp nào, bạn sẽ không tìm biện pháp hoặc được quyền thoái khỏi thỏa thuận, dùng biện pháp khẩn cấp các biện pháp giảm nhẹ khác, hay cấm hoặc hạn chế hoạt động của Zoom APIs. Đối với việc kiện tụng (ngoài các hành động khiếu nại nhỏ) không được sử dụng phân xử trọng tài, bạn đồng ý rằng chúng sẽ được giải quyết chỉ tại Tòa Sơ thẩm Liên bang Hoa Kỳ của Quận Bắc California hay một tòa tiểu bang tại Hạt Santa Clara.
  2. Chuyển nhượng. Bạn không thể chuyển nhượng Điều khoản API này, cho dù bằng hoạt động pháp luật, thay đổi quyền kiểm soát, sáp nhập, bán tài sản hay bằng cách khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Zoom. Zoom có thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao Điều khoản API này với toàn quyền mà không bị hạn chế.
  3. Thỏa thuận tổng thể và giải tiêu. Điều khoản API này và bất kỳ tài liệu tham chiếu nào được bao gồm trong Điều khoản API này cấu thành thỏa thuận tổng thể giữa bạn và chúng tôi liên quan tới Zoom APIs và thay thế tất cả những thỏa thuận và hiểu biết trước đó, bất kể bằng văn bản hay bằng miệng, hoặc bất kể được thiết lập theo thông lệ, quy tắc, chính sách hay tiền lệ nào liên quan tới nội dung của Điều khoản API này. Nếu bất kỳ quy định nào trong Điều khoản API này được phát hiện là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực hiện được, quy định không thể thực hiện được sẽ được sửa đổi để có thể thực hiện được trong phạm vi tối đa có thể hoặc, nếu không, sẽ được giải tiêu. Những quy định khác của Điều khoản API này vẫn sẽ duy trì hiệu lực đầy đủ.
  4. Không từ bỏ. Việc Zoom không thực thi bất kỳ quyền nào của mình theo Điều khoản API này không được coi là hành động từ bỏ quyền đó.
  5. Duy trì. Những quy định của Điều khoản API này mà tính chất của chúng yêu cầu việc thực thi sau khi chấm dứt hay hết hạn những Điều khoản API này sẽ được duy trì, chẳng hạn như các quyền và yêu cầu ở Mục 3 và 8-13.
  6. Các bên độc lập. Không có nội dung nào trong Điều khoản API này được coi là hoặc được hiểu là cấu thành hoặc tạo ra việc làm, quan hệ đối tác, hiệp hội, liên doanh, đại lý hay mối quan hệ ủy thác giữa các bên.
  7. Không có người thụ hưởng bên thứ ba. Không có người thụ hưởng bên thứ ba trong Điều khoản API này.

Phụ lục A

Danh sách các bên:

Bên truyền dữ liệu Bên nhận dữ liệu
Tên: Zoom Video Communications, Inc. Tên: Pháp nhân chấp nhận các điều khoản API này
Địa chỉ: 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113 Địa chỉ: Như được nêu trong Điều khoản hoặc địa chỉ được liên kết với tài khoản nhà phát triển liên quan
Tên, vị trí và chi tiết liên hệ của người liên hệ: Chuyên viên phụ trách quyền riêng tư dữ liệu, privacy@zoom.us

 

Tên, vị trí và chi tiết liên hệ của người liên hệ: Như được nêu trong Điều khoản hoặc thông tin được liên kết với tài khoản nhà phát triển liên quan
Các hoạt động liên quan đến việc truyền dữ liệu: Zoom cung cấp Zoom APIs để hỗ trợ các kết nối và cải tiến kỹ thuật đa dạng cho mục đích sử dụng có liên quan tới các dịch vụ hay phần mềm của Zoom Các hoạt động liên quan đến việc truyền dữ liệu: Zoom cung cấp Zoom APIs để hỗ trợ các kết nối và cải tiến kỹ thuật đa dạng cho mục đích sử dụng có liên quan tới các dịch vụ hay phần mềm của Zoom
Vai trò: Bên kiểm soát Vai trò: Bên kiểm soát

Mô tả việc truyền dữ liệu

Danh mục chủ đề dữ liệu Người dùng Dịch vụ Zoom cá nhân
Danh mục dữ liệu cá nhân Tùy thuộc vào tính chất và việc sử dụng Ứng dụng, dữ liệu cá nhân được chuyển cho Nhà phát triển thông qua Zoom APIs có thể bao gồm:

 • Bản ghi lại trên đám mây: Tệp mp4 video, âm thanh, bảng trắng, phụ đề và bản trình bày, tệp phiên âm
 • Cuộc họp và hội thảo trực tuyến: tiêu đề, ngày và giờ, cuộc bình chọn, nhật ký trò chuyện, thông tin người dự thính (tên hiển thị, thời gian tham gia/rời cuộc họp)
 • Chi tiết đăng ký: tên và chi tiết liên hệ của người được mời đăng ký cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến và bất kỳ dữ liệu nào mà Người dùng cuối yêu cầu người đăng ký cung cấp và có thể chứa các yếu tố dữ liệu cá nhân
 • Chỉ với hội thảo trực tuyến: phần hỏi đáp, cũng như thông tin khảo sát
 • Trò chuyện liên tục: tin nhắn và truyền tệp trong trò chuyện (bao gồm cả chia sẻ hình ảnh)
Dữ liệu nhạy cảm (nếu có) Phạm vi của bất kỳ việc gửi dữ liệu nhạy cảm nào đều do Người dùng cuối xác định và kiểm soát theo quyết định riêng của mình.  Dữ liệu nhạy cảm đó có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở thông tin tiết lộ nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, quan điểm chính trị, tín ngưỡng tôn giáo hoặc triết học, thành viên công đoàn và xử lý dữ liệu liên quan đến sức khỏe hoặc đời sống tình dục của một cá nhân.
Tần suất truyền dữ liệu Tại thời điểm sử dụng Ứng dụng.
Bản chất của việc xử lý dữ liệu Zoom truyền dữ liệu cá nhân cho Nhà phát triển thông qua Zoom APIs thay mặt và dưới sự chỉ đạo của Người dùng cuối.
(Các) mục đích của việc truyền dữ liệu Zoom cung cấp Zoom APIs để hỗ trợ đa dạng các kết nối và cải tiến kỹ thuật cho mục đích sử dụng có liên quan tới các dịch vụ hay phần mềm của Zoom.
Khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân Dữ liệu cá nhân được truyền chỉ có thể được lưu giữ trong khoảng thời gian được phép theo Điều khoản.

Cơ quan giám sát có thẩm quyền

Đối với các mục đích của SCC, cơ quan giám sát có thẩm quyền sẽ được xác định theo GDPR.