Đội ngũ chúng tôi

Đội ngũ quản lý

Người sáng lập & Giám đốc Điều hành

Giám đốc Doanh thu

Giám đốc Điều hành & Giám đốc Pháp lý Lâm thời

Giám đốc Marketing

Chủ tịch Sản phẩm và Kỹ thuật

Giám đốc Tài chính

Abhisht Arora

Giám đốc Chiến lược Doanh nghiệp

Giám đốc Hỗ trợ & Dịch vụ Toàn cầu

Giám đốc Kế toán

Giám đốc Sản phẩm

Giám đốc Tuân thủ và Đạo đức

Giám đốc Đa dạng

Giám đốc Công nghệ

Giám đốc Bảo mật Thông tin

Giám đốc Công nghệ Thông tin Toàn cầu

Giám đốc Nhân sự

Tổng cố vấn

Hội đồng Quản trị