Nhóm của chúng tôi

Đội ngũ quản lý

Eric Yuan - Zoom CEO

Người sáng lập và Giám đốc Điều hành

Giám đốc Doanh thu

Giám đốc Điều hành và Giám đốc Pháp lý Lâm thời

Giám đốc Tiếp thị

Chủ tịch Sản phẩm và Kỹ thuật

Giám đốc Tài chính

Graeme Geddes Leadership

Giám đốc Kinh doanh

Mike Adams

Giám đốc Bảo mật Thông tin

Abhisht Arora

Giám đốc Chiến lược Doanh nghiệp

Wendy Bergh

Tổng giám đốc, Kinh doanh Trực tuyến

Giám đốc Hỗ trợ và Dịch vụ Toàn cầu

Giám đốc Kế toán

Giám đốc Tuân thủ, Đạo đức & Quyền riêng tư

Smita Hashim

Giám đốc Sản phẩm

Giám đốc Công nghệ

Matthew Saxson

Giám đốc Nhân sự

Awinash Sinha - Corporate CIO

Giám đốc Công nghệ Thông tin Tập đoàn

Tổng cố vấn

Gary Sorrentino

Giám đốc Công nghệ Thông tin Toàn cầu

Hội đồng Quản trị