Thỏa thuận dành cho nhà phát triển Marketplace

Cập nhật gần đây nhất: ngày 28 tháng 11 năm 2022

Thỏa thuận dành cho nhà phát triển Marketplace này (“Thỏa thuận”) cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Zoom Video Communications, Inc. (“Zoom”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) và điều chỉnh khả năng phát triển, xuất bản, phân phối, bán và cung cấp (“Xuất bản”) phần mềm, ứng dụng, công cụ, video, thành phần tích hợp và phương tiện kỹ thuật số, nội dung hoặc dịch vụ khác của bạn (bao gồm bất kỳ phương tiện kỹ thuật số, nội dung hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua Ứng dụng của bạn) (gọi chung là “Ứng dụng” của bạn) trên Zoom App Marketplace (“Marketplace”). Vì các mục đích của Thỏa thuận này, Marketplace có nghĩa là dịch vụ để Xuất bản Ứng dụng của bạn do Zoom cung cấp tại https://marketplace.zoom.us và trong các dịch vụ, trang web hoặc sản phẩm khác của Zoom (gọi chung là “Sản phẩm Zoom”). Nếu bạn thay mặt một tổ chức đồng ý với Thỏa thuận này, điều đó nghĩa là bạn cam đoan và đảm bảo với chúng tôi rằng bạn có thẩm quyền để làm như vậy (và để làm rõ, tất cả những tham chiếu khác tới “bạn” trong Thỏa thuận này đều tham chiếu đến tổ chức đó). Thuật ngữ “bao gồm” có nghĩa là “bao gồm nhưng không giới hạn ở”. Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa trong Thỏa thuận này được hiểu theo nghĩa đề cập trong Giấy phép giao diện lập trình ứng dụng (API) và Điều khoản sử dụng của Zoom (“Giấy phép API”).

 1. Điều khoản áp dụng
  1. Cấu trúc của thỏa thuận. Thỏa thuận này bao gồm các điều khoản và điều kiện trong nội dung chính của Thỏa thuận và bất kỳ phụ lục nào của Thỏa thuận này (“Phụ lục”).  Mỗi Phụ lục sẽ chỉ áp dụng cho bạn trong phạm vi mà bạn tham gia vào hoạt động mà Phụ lục này áp dụng.  Ví dụ, Phụ lục cho Điều khoản về ứng dụng phải trả phí của Thỏa thuận này chỉ áp dụng cho bạn trong phạm vi Ứng dụng của bạn là Ứng dụng phải trả phí. Vì các mục đích của Thỏa thuận này, “Ứng dụng phải trả phí” là Ứng dụng yêu cầu Người dùng cuối trả phí một lần, phí đăng ký định kỳ hoặc một loại phí khác để truy cập Ứng dụng đó. “Người dùng cuối” có nghĩa là người dùng của một Ứng dụng.
  2. Điều khoản áp dụng.  Việc phân phối Ứng dụng của bạn trên Marketplace được điều chỉnh bởi Điều khoản dịch vụ của Zoom hoặc Thỏa thuận đăng ký chính hoặc các điều khoản dịch vụ tương tự khác giữa bạn và Zoom (mỗi mục nêu trên là một “Thỏa thuận dịch vụ”), nếu có, và Điều khoản API (gọi chung là "Điều khoản").  Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Thỏa thuận này và Thỏa thuận dịch vụ, nếu có, hoặc Điều khoản API, Thỏa thuận này điều chỉnh việc xuất bản và phân phối Ứng dụng của bạn trên Marketplace.  Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa nội dung của Thỏa thuận này và bất kỳ Phụ lục nào của Thỏa thuận này, Phụ lục sẽ điều chỉnh chủ đề của Phụ lục đó.
  3. Sửa đổi thỏa thuận. CHÚNG TÔI CÓ THỂ SỬA ĐỔI THỎA THUẬN NÀY VÀO BẤT KỲ THỜI ĐIỂM NÀO, CÓ THÔNG BÁO TRƯỚC CHO BẠN HOẶC KHÔNG THÔNG BÁO TRƯỚC. VIỆC TIẾP TỤC XUẤT BẢN HAY PHÂN PHỐI ỨNG DỤNG CỦA BẠN TRÊN MARKETPLACE HOẶC TRONG CÁC DỊCH VỤ HAY SẢN PHẨM CỦA ZOOM SAU KHI CÓ PHIÊN BẢN MỚI CỦA THỎA THUẬN NÀY SẼ ĐƯỢC XEM NHƯ BẠN CHẤP THUẬN BẤT KỲ SỬA ĐỔI NÀO TRONG THỎA THUẬN NÀY.
 2. Phân phối Ứng dụng của bạn
  1. Đăng ký và tài khoản.  Bạn phải đăng ký và duy trì tài khoản Zoom để Xuất bản Ứng dụng của mình trên Marketplace.
  2. Zoom chấp thuận Ứng dụng của bạn: Trước khi bạn có thể Xuất bản Ứng dụng của mình trên Marketplace, Ứng dụng của bạn phải được Zoom chấp thuận trước bằng văn bản.  Zoom có thể phê duyệt hoặc từ chối Ứng dụng của bạn cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích và việc sử dụng, toàn bộ hoặc một phần, theo quyết định riêng của mình.
  3. Ủy quyền phân phối. Bạn cho phép và hướng dẫn Zoom và cấp cho Zoom giấy phép không độc quyền, toàn cầu, có thể hủy bỏ, được trả phí đầy đủ và miễn phí bản quyền (trừ trường hợp Ứng dụng phải trả phí) để: (1) lưu trữ, xuất bản, đăng ký, hiển thị và phân phối Ứng dụng của bạn trên Marketplace và tái sản xuất, phân phối, trình diễn công khai, hiển thị công khai, giao tiếp với công chúng và cung cấp Ứng dụng phải trả phí của bạn (bao gồm phương tiện kỹ thuật số, nội dung hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua Ứng dụng phải trả phí của bạn, bao gồm cả khi được cung cấp thông qua việc mua trong ứng dụng) thay mặt bạn; và (2) cho phép Người dùng cuối xem, sử dụng, tải xuống, cài đặt, thực hiện và hiển thị Ứng dụng của bạn.
  4. Trách nhiệm của bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Ứng dụng, bao gồm tất cả tính bảo mật, quá trình phát triển và duy trì Ứng dụng của bạn (bao gồm mọi phương tiện kỹ thuật số, nội dung hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua Ứng dụng của bạn) và tính chính xác và tính hợp pháp của Ứng dụng của bạn. Bạn cam đoan và đảm bảo trên cơ sở hiện tại và liên tục rằng Ứng dụng sẽ không vi phạm, sử dụng trái phép hoặc xâm phạm bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, quyền nhân thân, quyền độc quyền khác hay quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, hoặc quyền công khai hay riêng tư, hoặc dẫn đến việc vi phạm bất kỳ luật hay quy định hiện hành nào. Bạn sẽ không đưa ra bất kỳ khẳng định hoặc tuyên bố không đúng, không chính xác hoặc gây hiểu lầm liên quan đến Ứng dụng của bạn hoặc khiến Người dùng cuối hiểu sai về hiệu suất, chức năng hoặc các khía cạnh khác của Ứng dụng của bạn.  Bạn phải đảm bảo Ứng dụng vẫn hoạt động đầy đủ cho Người dùng cuối.
  5. Hỗ trợ và dịch vụ cho người dùng cuối. Bạn đồng ý phải nỗ lực hợp lý về phương diện thương mại nhằm cung cấp hỗ trợ và dịch vụ kịp thời và toàn diện cho Người dùng cuối. Việc không cung cấp hỗ trợ và dịch vụ đầy đủ cho Người dùng cuối có thể dẫn đến việc Ứng dụng của bạn bị gỡ bỏ khỏi Marketplace.
  6. Zoom không có nghĩa vụ với Người dùng cuối. Trừ khi được nêu trong Phụ lục cho Điều khoản về ứng dụng phải trả phí, bạn xác nhận và đồng ý rằng Zoom không có nghĩa vụ, trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý, bao gồm hỗ trợ hay hỗ trợ kỹ thuật cho Người dùng cuối về Ứng dụng của bạn. Bạn sẽ không tuyên bố cho Người dùng cuối rằng Zoom có cung cấp những hỗ trợ đó.
  7. Mối quan hệ trực tiếp với Người dùng cuối.  Bạn sẽ trực tiếp ký các điều khoản sử dụng dịch vụ với Người dùng cuối và thông báo cho Người dùng cuối một cách đầy đủ về mặt pháp lý về chính sách quyền riêng tư của bạn (cùng với các điều khoản sử dụng, gọi chung là “Điều khoản của bạn”), đồng thời cho phép truy cập Điều khoản của Bạn khi tải xuống hay cài đặt Ứng dụng, truy cập trong Ứng dụng của bạn và/hoặc trên trang web công khai của bạn. Điều khoản của bạn phải tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành và mô tả rõ ràng và chính xác cách Ứng dụng của bạn hoạt động hay thu thập, sử dụng, chia sẻ, lưu giữ, và theo cách khác xử lý Thông tin cá nhân. Bạn xác nhận rằng việc sử dụng Thông tin cá nhân và Dữ liệu ứng dụng khác tuân thủ yêu cầu của Điều khoản API.
  8. Gỡ bỏ Ứng dụng và giai đoạn gỡ bỏ: Bạn có thể gỡ bỏ, hủy kích hoạt hay xóa Ứng dụng khỏi Marketplace bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước sáu mươi (60) ngày cho Zoom. Sau thông báo như vậy hoặc trong trường hợp chấm dứt Thỏa thuận này, bạn đồng ý tiếp tục cung cấp Ứng dụng cho Người dùng cuối trong giai đoạn gỡ bỏ hợp lý về mặt thương mại (bao gồm, đối với Người dùng cuối đã trả trước cho các đăng ký Ứng dụng phải trả phí, thông qua việc kết thúc bất kỳ điều khoản đăng ký nào có hiệu lực kể từ ngày đó hoặc kể từ khi chấm dứt) và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc gỡ bỏ Ứng dụng để bảo vệ trải nghiệm của Người dùng cuối của bạn. Những thủ tục đó có thể bao gồm việc gửi thông báo tới cho Người dùng cuối rằng Ứng dụng của bạn sẽ không còn sử dụng được nữa. Zoom có thể rút ngắn hoặc bỏ giai đoạn gỡ bỏ này theo toàn quyền của Zoom.
  9. Đình chỉ và gỡ bỏ. Zoom có thể đình chỉ hay vô hiệu hóa việc sử dụng hay truy cập vào Marketplace của bạn, hoặc gỡ bỏ Ứng dụng của bạn khỏi Marketplace hoặc trong Sản phẩm Zoom tại bất kỳ thời điểm nào, vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước, không có trách nhiệm pháp lý hay trách nhiệm khác với bạn. Zoom sẽ nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để thông báo đến bạn về bất kỳ hành động nào như vậy.  Trong trường hợp ứng dụng của bạn bị tạm ngưng hoặc bị tắt, Zoom có thể, theo quyết định riêng của mình, hoàn lại tiền cho người dùng trả phí của ứng dụng của bạn như được quy định trong Phụ lục cho Điều khoản về ứng dụng phải trả phí.
  10. URL phát hành cho mục đích thử nghiệm. Bạn có thể yêu cầu một định vị tài nguyên thống nhất (“URL”) cho phép bạn và những bên thứ ba có uy tín cài đặt và sử dụng Ứng dụng của bạn (“URL phát hành”) chỉ cho mục đích thử nghiệm. Một URL phát hành có thể được cấp cho bạn theo toàn quyền của Zoom. Trong trường hợp Zoom cấp cho bạn một URL phát hành, bạn không được phép tiết lộ hoặc công khai URL phát hành. URL phát hành chỉ dành riêng cho mục đích thử nghiệm beta riêng tư và giới hạn cho Ứng dụng của bạn. Zoom có thể thu hồi hoặc giới hạn URL phát hành bất cứ lúc nào mà không cần thông báo theo toàn quyền của mình.
  11. Sửa đổi và cập nhật.  Bạn xác nhận và đồng ý rằng Zoom có thể sửa đổi, điều chỉnh, thay đổi, hoặc ngưng sử dụng tất cả hoặc một phần của Marketplace và/hoặc các yêu cầu xuất bản và phân phối Ứng dụng của bạn tại bất kỳ thời điểm nào và theo toàn quyền của mình. Chúng tôi có thể thực hiện những thay đổi này mà không cần thông báo trước cho bạn, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để gửi cho bạn thông báo về các yêu cầu mới và những thay đổi nếu chúng quan trọng. Bạn chịu trách nhiệm theo dõi những thay đổi và sửa đổi này và sẽ phải thực hiện, theo cách kịp thời và không trì hoãn quá mức, việc phát triển, thay đổi và/hoặc sửa đổi Ứng dụng của bạn để đảm bảo ứng dụng tương thích và chạy được trên phiên bản hiện hành của Marketplace hoặc các sản phẩm của Zoom.
  12. Yêu cầu xuất khẩu.  Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng – trong trường hợp Ứng dụng của bạn có chứa, sử dụng hoặc hỗ trợ bất kỳ mã hóa dữ liệu nào hoặc chức năng mật mã khác hoặc bất kỳ công nghệ nào khác được điều chỉnh theo Quy định quản lý xuất khẩu của Hoa Kỳ – bạn đã tuân thủ Quy định quản lý xuất khẩu của Hoa Kỳ và các cấp phép thích hợp từ các quốc gia khác bắt buộc cấp phép nhập khẩu cho Ứng dụng của bạn (và phương tiện kỹ thuật số, nội dung hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua Ứng dụng của bạn). Theo yêu cầu của Zoom, bạn sẽ cung cấp cho Zoom các bản sao điện tử của Mã số phân loại quản lý xuất khẩu (ECCN), mã số Hệ thống theo dõi tự động phân loại hàng hóa (CCATS) do Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) Hoa Kỳ chỉ định và bất kỳ đơn xin cấp phép xuất khẩu hoặc báo cáo tự phân loại nào được nộp cho BIS, trong phạm vi áp dụng.  Ngoại trừ Ứng dụng SDK, Zoom sẽ chỉ cho phép truy cập vào Ứng dụng của bạn, trong đám mây của Zoom, vào dữ liệu Người dùng cuối cần thiết để chạy Ứng dụng trong Đám mây của Zoom (với điều kiện được Người dùng cuối đồng ý).  Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng Ứng dụng của bạn không yêu cầu Zoom cung cấp ủy quyền hoặc giấy phép từ BIS (hoặc bạn đã nhận được tất cả các ủy quyền và/hoặc giấy phép cần thiết từ BIS) theo cách được mô tả ở trên cho Người dùng cuối.
 3. Nghĩa vụ liên quan tới Người dùng cuối
  1. Giao tiếp với Người dùng cuối. Bạn chỉ có thể liên lạc trực tiếp với Người dùng cuối liên quan đến Ứng dụng của bạn khi liên lạc đó là: (i) vì lý do kỹ thuật hoặc hỗ trợ, (ii) được yêu cầu theo luật hiện hành hoặc (iii) được Người dùng cuối đồng ý hoặc yêu cầu. Trong mọi trường hợp, bạn sẽ đảm bảo bất kỳ giao tiếp nào với Người dùng cuối được thực hiện theo pháp luật hiện hành. Bất kể những điều đã nói ở trên, bạn sẽ không được sử dụng Ứng dụng để gửi thông điệp tiếp thị cho Người dùng cuối trong các Sản phẩm tích hợp của Zoom mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Zoom.
  2. Yêu cầu của chủ thể dữ liệu. Bạn phải tuân thủ tất cả các yêu cầu của chủ thể dữ liệu từ Người dùng cuối liên quan đến quyền xóa, truy cập hoặc tiếp nhận của Người dùng cuối đối với (i) Dữ liệu ứng dụng của Người dùng cuối này hoặc những người khác mà họ tương tác thông qua Sản phẩm của Zoom; và (ii) mọi siêu dữ liệu được thu thập, gửi đi, khởi tạo hoặc tiếp nhận từ Người dùng cuối này thông qua ứng dụng của bạn (cùng với Dữ liệu ứng dụng, gọi chung là “Dữ liệu người dùng cuối”) theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp bạn lưu giữ Dữ liệu người dùng cuối sau khi Người dùng cuối xóa hoặc gỡ cài đặt Ứng dụng của bạn, bạn phải tiếp tục duy trì Dữ liệu người dùng cuối theo Điều khoản của bạn với Người dùng cuối và tiếp tục duy trì phương thức bảo mật tiêu chuẩn của ngành cho Dữ liệu người dùng cuối này.
 4. Giấy phép nhãn hiệu
  1. Giấy phép cho Zoom. Tùy thuộc vào điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, bạn trao cho Zoom quyền và giấy phép toàn cầu, không độc quyền, không chuyển giao, miễn phí tiền bản quyền, được trả phí đầy đủ, có thể thu hồi, trong thời hạn của Thỏa thuận này và bất kỳ giai đoạn gỡ bỏ áp dụng nào được quy định trong Thỏa thuận này, để sử dụng tên, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo và biểu tượng của bạn (gọi chung là “Nhãn hiệu của bạn”; các loại sở hữu trí tuệ này gọi chung là “Nhãn hiệu”) tuân thủ hướng dẫn sử dụng thương hiệu mà bạn đã cung cấp cho Zoom (nếu các thông tin trên đã cung cấp cho Zoom) chỉ với mục đích: (i) quảng bá Ứng dụng của bạn trên Marketplace và trong các Sản phẩm của Zoom, trên trang web của Zoom cũng như trong tài liệu tiếp thị; và (ii) cho các hoạt động tiếp thị khác được thỏa thuận bằng văn bản. Zoom có thể tiếp tục sử dụng Nhãn hiệu của bạn để (i) xác định bạn là một đối tác phát triển đã công bố, (ii) lưu trữ và liệt kê Ứng dụng của bạn trên Marketplace và các Sản phẩm của Zoom; và (iii) để công bố Ứng dụng của bạn trong thông cáo báo chí, blog, thư thông báo, email và các tài liệu công khai tương tự khác.
  2. Giấy phép cho bạn. Zoom và logo của Zoom là nhãn hiệu và/hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Zoom ("Nhãn hiệu Zoom"). Tùy thuộc vào điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, Zoom cấp cho bạn quyền và giấy phép toàn cầu không độc quyền, không chuyển giao, miễn phí tiền bản quyền, được trả phí đầy đủ, có thể thu hồi, trong thời hạn của Thỏa thuận này, để sử dụng Nhãn hiệu Zoom chỉ với mục đích quảng bá Ứng dụng của bạn trên trang web của bạn và trong tài liệu tiếp thị, miễn là bạn tuân thủ Hướng dẫn thương hiệu và Hướng dẫn đối tác của Zoom và Hướng dẫn tài nguyên tiếp thị của Zoom App Marketplace. Các tài liệu này có thể được Zoom chỉnh sửa theo từng thời điểm và theo quyết định của riêng mình. Zoom không cấp giấy phép nào khác về Nhãn hiệu Zoom hoặc bất kỳ nhãn hiệu nào thuộc sở hữu của Zoom. Tất cả sự tín nhiệm được tạo ra bằng cách sử dụng Nhãn hiệu Zoom cần đảm bảo lợi ích của Zoom, và bạn sẽ không tiến hành bất kỳ hành động bất lợi nào đối với quyền của Zoom với Nhãn hiệu Zoom. Bạn đồng ý không chấp nhận, sử dụng, đăng ký hoặc cố gắng đăng ký, bất kỳ thương hiệu, tên sản phẩm hay tên miền có chứa từ “Zoom” hay Nhãn hiệu của Zoom hay bất kỳ từ gì tương tự gây hiểu lầm.
  3. Kiểm soát. Mỗi bên có thể thu hồi bất kỳ giấy phép sử dụng Nhãn hiệu của mình, hoặc yêu cầu sử dụng Nhãn hiệu mới, nếu có trong tương lai, khi có thông báo bằng văn bản tới bên còn lại.Mỗi bên đồng ý cung cấp các mẫu sử dụng Nhãn hiệu thuộc bên còn lại của mình khi được yêu cầu.
 5. Quyền sở hữu và sở hữu trí tuệ
  1. Sở hữu trí tuệ của Zoom.  Căn cứ vào giấy phép hạn chế được cung cấp trong Thỏa thuận này, bạn không có và chúng tôi giữ quyền sở hữu hay bất kỳ quyền nào khác liên quan tới sở hữu trí tuệ của Zoom, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các quyền trong và đối với Marketplace, tất cả công nghệ, nội dung, thông tin hoặc dịch vụ khác được sử dụng trong hoặc bao gồm Marketplace (không bao gồm Ứng dụng của bạn) và Sản phẩm của Zoom.
  2. Sở hữu trí tuệ của bạn. Căn cứ vào các giấy phép hạn chế được cung cấp trong Thỏa thuận này, Zoom không có quyền sở hữu hay các quyền khác liên quan tới Ứng dụng hay sở hữu trí tuệ của bạn.
  3. Phản hồi. Khi gửi ý tưởng, kiến nghị và/hay đề xuất ("Phản hồi") tới Zoom, bạn xác nhận và đồng ý rằng: (a) Phản hồi của bạn không chứa thông tin mật hay độc quyền; (b) Zoom không có nghĩa vụ bảo mật, rõ ràng hay ngụ ý, với Phản hồi; (c) Zoom có thể đã phát triển một giải pháp hay một cấu phần của giải pháp liên quan tới Phản hồi; và (d) bạn cấp cho Zoom giấy phép vĩnh viễn, không độc quyền, toàn cầu, miễn phí tiền bản quyền, không thể thu hồi, có thể cấp phép lại để sử dụng, thương mại hóa và xuất bản Phản hồi cho bất kỳ mục đích nào mà không hạn chế và không cần phải bồi thường cho bạn.
  4. Không có liên kết. Trừ khi được cho phép bởi Mục 4,bạn sẽ không hàm ý bất kỳ mối liên kết nào với Zoom hoặc đưa ra bất kỳ hàm ý nào về việc Zoom tài trợ, bảo lãnh, hay cam đoan cho Ứng dụng của bạn, hoặc hàm ý bạn là một đối tác của Zoom.  Bạn sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết nào liên quan đến Marketplace, bất kỳ Sản phẩm Zoom nào hoặc thay mặt cho Zoom hoặc bất kỳ công ty thành viên nào của Zoom.
 6. Thỏa thuận cấp độ dịch vụ
  1. Thỏa thuận cấp độ dịch vụ bởi Zoom. Tính sẵn sàng và chức năng của Marketplace và bất kỳ lời khuyên, tư vấn, hay dịch vụ nào mà Zoom cung cấp cho bạn liên quan tới Marketplace được cung cấp "nguyên trạng" và không có bảo đảm hay cam đoan dưới bất kỳ hình thức nào. Zoom không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ hỗ trợ nào về Marketplace hay Ứng dụng của bạn, và Zoom không cam đoan bất kỳ điều gì về thời gian hoạt động, tính sẵn sàng, hiệu suất, hay tính toàn vẹn của Marketplace. Zoom không phải đưa ra bất kỳ thông báo trước nào với bạn về thời gian ngừng hoạt động theo kế hoạch hoặc đột xuất của Marketplace.
 7. Lệ phí
  1. Lệ phí. Zoom có quyền thay đổi phí sử dụng hoặc truy cập toàn bộ hoặc một phần của Marketplace.  Mọi khoản phí phải được bạn và Zoom đồng ý và thỏa thuận đó có thể được thực hiện thông qua việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện trực tuyến hoặc các điều khoản tương tự khác, chẳng hạn như Phụ lục cho Điều khoản về ứng dụng phải trả phí cho Thỏa thuận này.
 8. Chấm dứt
  1. Thời hạn. Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi Zoom hoặc bạn chấm dứt Thỏa thuận theo các điều khoản của Thỏa thuận.
  2. Chấm dứt bởi Zoom. Zoom có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do nào, mà không phải báo trước, không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ khác với bạn. Hành vi vi phạm Điều khoản Zoom, Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom (được cung cấp tại https://explore.zoom.us/vi/privacy/) hoặc hành vi khác, với đủ lý lẽ hợp lý, có vẻ vi phạm nghĩa vụ pháp lý của bạn về vấn đề quyền riêng tư của người dùng Zoom, đều là cơ sở riêng biệt dẫn đến việc chấm dứt thỏa thuận của Zoom. Zoom sẽ nỗ lực hợp lý về phương diện thương mại để thông báo cho bạn về sự chấm dứt Thỏa thuận.
  3. Chấm dứt bởi bạn.  Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này (và xóa Ứng dụng của bạn khỏi Marketplace) và/hoặc bất kỳ Phụ lục nào của Thỏa thuận này bằng cách cung cấp cho Zoom thông báo bằng văn bản không muộn hơn 60 ngày trước ngày chấm dứt có hiệu lực mong muốn, tùy thuộc vào bất kỳ nghĩa vụ nào để tiếp tục cung cấp Ứng dụng trong bất kỳ giai đoạn gỡ bỏ nào theo Mục 2.8 của Thỏa thuận này. Việc chấm dứt tài khoản Zoom hay Giấy phép API của bạn sẽ dẫn đến việc tự động chấm dứt Thỏa thuận này, căn cứ theo các điều khoản của Thỏa thuận này.  Khi chấm dứt Thỏa thuận này (và sau bất kỳ giai đoạn gỡ bỏ nào sau khi chấm dứt áp dụng theo Mục 2.8 của Thỏa thuận này), tất cả các giấy phép được cấp trong Thỏa thuận này sẽ ngay lập tức hết hạn và bạn phải xóa Ứng dụng khỏi Marketplace và khỏi Sản phẩm Zoom, nếu có. Bạn cũng phải tuân thủ các yêu cầu của Người dùng cuối về việc xóa dữ liệu được truy cập hoặc có được thông qua Ứng dụng của bạn theo Mục 3.2 của Thỏa thuận này.
  4. Giai đoạn gỡ bỏ. Sau khi chấm dứt hay thông báo chấm dứt bởi một trong hai bên, bạn đồng ý tuân theo thủ tục gỡ bỏ được đề cập trong Thỏa thuận này.  
 9. Tuyên bố từ chối trách nhiệm
  1. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, HAY CAM ĐOAN BẤT KỲ ĐIỀU GÌ LIÊN QUAN TỚI MARKETPLACE HOẶC KHẢ NĂNG XUẤT BẢN ỨNG DỤNG TRÊN MARKETPLACE HOẶC TRONG SẢN PHẨM CỦA ZOOM. BẠN HIỂU RẰNG VIỆC SỬ DỤNG MARKETPLACE LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN, VÀ RẰNG CHÚNG TÔI CUNG CẤP MARKETPLACE TRÊN NGUYÊN TẮC "NGUYÊN TRẠNG" "HƯ HỎNG, MẤT MÁT NGƯỜI MUA PHẢI CHỊU" VÀ "NHƯ HIỆN CÓ." TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, CHÚNG TÔI LOẠI TRỪ BẤT KỲ ĐẢM BẢO ĐƯỢC NGỤ Ý NÀO, BAO GỒM TÍNH THƯƠNG MẠI, CHẤT LƯỢNG THỎA ĐÁNG, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, NỖ LỰC CHUYÊN MÔN VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM. BẠN CÓ THỂ CÓ NHỮNG QUYỀN NHẤT ĐỊNH THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH. KHÔNG CÓ NỘI DUNG NÀO TRONG THỎA THUẬN NÀY CỐ Ý ẢNH HƯỞNG TỚI NHỮNG QUYỀN ĐÓ, NẾU CHÚNG ĐƯỢC ÁP DỤNG. CHÚNG TÔI KHÔNG CAM ĐOAN MARKETPLACE SẼ HOẠT ĐỘNG MÀ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HAY BỊ LỖI CHỨC NĂNG. CỤ THỂ, HOẠT ĐỘNG CỦA MARKETPLACE CÓ THỂ BỊ GIÁN ĐOẠN DO BẢO TRÌ, CẬP NHẬT, DO LỖI HỆ THỐNG HOẶC LỖI MẠNG. CHÚNG TÔI TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI GÂY RA BỞI BẤT KỲ SỰ GIÁN ĐOẠN, LỖI CHỨC NĂNG, HOẶC KHẢ NĂNG MẤT DỮ LIỆU CÓ THỂ XẢY RA.
 10. Giới hạn trách nhiệm pháp lý
  1. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DÙ TRONG BẤT KỲ HOÀN CẢNH NÀO VÀ THEO BẤT KỲ HỌC THUYẾT PHÁP LÝ NÀO (CHO DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ NGOÀI HỢP ĐỒNG, SỰ SAO NHÃNG HOẶC CÁC HÌNH THỨC KHÁC), ZOOM, CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA ZOOM HAY CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, NHÀ THẦU PHỤ, ĐẠI LÝ BÁN LẺ, HAY NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, CẢNH CÁO, MANG TÍNH HẬU QUẢ, HAY NHẰM TRỪNG PHẠT, BAO GỒM TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN, DOANH SỐ HAY KINH DOANH, MẤT DỮ LIỆU, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, HAY BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO KHÁC PHÁT SINH BỞI BẠN LIÊN QUAN TỚI THỎA THUẬN NÀY, MARKETPLACE HAY KHẢ NĂNG BẠN PHÁT TRIỂN, XUẤT BẢN, PHÂN PHỐI, BÁN HOẶC TIẾP THỊ ỨNG DỤNG CỦA BẠN, BẤT KỂ ZOOM ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG HAY CÓ THỂ DỰ ĐOÁN ĐƯỢC NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ.
  2. TỔNG TRÁCH NHIỆM. BẤT KỂ CÓ QUY ĐỊNH TRÁI NGƯỢC TRONG THỎA THUẬN NÀY, TỔNG TRÁCH NHIỆM CỦA ZOOM VỚI BẠN PHÁT SINH TỪ THỎA THUẬN NÀY, VỚI MARKETPLACE HAY ỨNG DỤNG CỦA BẠN SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ NĂM TRĂM ĐÔ LA MỸ (500.00 USD). BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO TỪ BẠN PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN TỚI THỎA THUẬN NÀY, MARKETPLACE, HAY ỨNG DỤNG CỦA BẠN PHẢI ĐƯỢC ĐƯA RA TRONG VÒNG MỘT (1) NĂM KHI CÓ CÁC SỰ KIỆN LÀM PHÁT SINH KHIẾU NẠI.
  3. Loại trừ. Một số quyền tài phán không cho phép loại trừ những đảm bảo ngụ ý hay giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với một số thiệt hại nhất định, nghĩa là một vài giới hạn đề cập trên đây có thể không áp dụng với bạn. Trong những quyền tài phán này, trách nhiệm của Zoom sẽ bị giới hạn trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép.
 11. Bồi thường
  1. BỒI THƯỜNG BỞI BẠN. BẠN ĐỒNG Ý BỒI THƯỜNG, BẢO VỆ VÀ KHÔNG GÂY THIỆT HẠI CHO ZOOM, CÔNG TY THÀNH VIÊN, CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, TƯ VẤN VIÊN, ĐẠI LÝ, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, NHÀ CUNG CẤP VÀ ĐẠI LÝ BÁN LẺ CỦA ZOOM KHỎI BẤT KỲ VÀ TOÀN BỘ KHIẾU NẠI, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, THIỆT HẠI VÀ/HOẶC CHI PHÍ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở PHÍ LUẬT SƯ) TỪ BẤT KỲ VÀ TOÀN BỘ BÊN THỨ BA NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở NGƯỜI DÙNG CUỐI CỦA BẠN) PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN VI PHẠM THỎA THUẬN NÀY HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG DỤNG CỦA BẠN.  BẠN SẼ KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI VIỆC ĐƯA RA PHÁN QUYẾT HOẶC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý TRƯỚC BẰNG VĂN BẢN CỦA CHÚNG TÔI. SỰ ĐỒNG Ý NÀY SẼ KHÔNG ĐƯỢC RÚT LẠI MÀ KHÔNG CÓ LÝ DO HỢP LÝ. LỜI KHUYÊN MÀ BẠN SỬ DỤNG ĐỂ BÀO CHỮA CHO BẤT KỲ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NÀO MÀ BẠN PHẢI THỰC HIỆN SẼ THỎA ĐÁNG MỘT CÁCH HỢP LÝ ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI.
 12. Quy định chung
  1. Luật áp dụng. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi và được diễn giải theo luật của Bang California, ngoại trừ mâu thuẫn của nó với quy định của pháp luật. Đối với việc kiện tụng (ngoài các hành động khiếu nại nhỏ) không được sử dụng phân xử trọng tài, bạn đồng ý rằng chúng sẽ chỉ được giải quyết tại Tòa Sơ thẩm Liên bang Hoa Kỳ của Quận Bắc California hay một tòa tiểu bang tại Hạt Santa Clara, California, với điều kiện là chúng tôi có thể tìm kiếm biện pháp khẩn cấp (hoặc các biện pháp khắc phục tương tự) ở bất kỳ khu vực tài phán nào.
  2. Chuyển nhượng. Bạn không thể chuyển nhượng Thỏa thuận này, cho dù bằng hoạt động pháp luật, thay đổi quyền kiểm soát, sáp nhập, bán tài sản hay bằng cách khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Zoom. Zoom có thể chuyển giao hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Thỏa thuận này (hoặc bất kỳ quyền, nhiệm vụ hoặc nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận này), theo quyết định riêng của mình mà không bị hạn chế.
  3. Thỏa thuận tổng thể. Thỏa thuận này và bất kỳ tài liệu tham chiếu nào bao gồm trong Thỏa thuận này, cấu thành thỏa thuận tổng thể giữa bạn và chúng tôi liên quan tới việc phát triển, xuất bản, phân phối, bán và cung cấp Ứng dụng của bạn trên Marketplace hoặc trong Sản phẩm Zoom, và thay thế tất cả những thỏa thuận và hiểu biết trước đó, bất kể bằng văn bản hay bằng miệng, hoặc bất kể thỏa thuận và hiểu biết nào được thiết lập theo thông lệ, quy tắc, chính sách hay tiền lệ, liên quan tới nội dung của Thỏa thuận này. Nếu bất kỳ quy định nào trong Thỏa thuận này được phát hiện là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực hiện được theo pháp luật hiện hành, quy định không thể thực hiện được sẽ được sửa đổi để có thể thực hiện được trong phạm vi tối đa có thể hoặc, nếu không, sẽ được giải tiêu. Những quy định khác của Thỏa thuận này vẫn sẽ duy trì hiệu lực đầy đủ.
  4. Thông báo.  Mọi thông báo hoặc thông tin khác được cung cấp dưới đây sẽ được chúng tôi viết bằng văn bản và gửi (i) qua email cho Quản trị viên tài khoản Zoom của bạn, qua bài đăng trên Marketplace hoặc qua email tới email được chỉ định trong thông tin tài khoản nhà phát triển của bạn, hoặc ( ii) được bạn gửi qua email với chủ đề nêu rõ “Thông báo pháp lý” tới legal@zoom.us, hoặc đến các địa chỉ email hoặc địa chỉ thực khác mà chúng tôi có thể chỉ định tùy từng thời điểm. Ngày nhận sẽ được coi là ngày mà thông báo đó được gửi đi.
  5. Không từ bỏ. Việc Zoom không thực thi bất kỳ quyền nào của mình không được coi là hành động từ bỏ quyền đó.
  6. Duy trì. Những quy định của Thỏa thuận này, theo tính chất của chúng, yêu cầu việc thực thi sau khi chấm dứt hay hết hạn Thỏa thuận này sẽ được duy trì, chẳng hạn như các quyền và yêu cầu ở Mục 3 (Nghĩa vụ liên quan tới Người dùng cuối), Mục 10 (Giới hạn trách nhiệm pháp lý), và Mục 11 (Bồi thường).
  7. Các bên độc lập. Không nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ được coi là hoặc được hiểu là cấu thành hoặc tạo ra việc làm, quan hệ đối tác, liên kết, liên doanh, đại lý (trừ khi có quy định rõ ràng khác trong bất kỳ Phụ lục hiện hành nào), hoặc mối quan hệ ủy thác giữa các bên.
  8. Không có người thụ hưởng bên thứ ba. Không có người thụ hưởng bên thứ ba trong Thỏa thuận này.

 13. CÁC PHẦN SAU (GỌI CHUNG LÀ “ĐIỀU KHOẢN CHO LIÊN MINH CHÂU ÂU”) CHỈ ÁP DỤNG CHO CÁC NHÀ PHÁT TRIỂN Ở LIÊN MINH CHÂU ÂU. VÌ CÁC MỤC ĐÍCH CỦA THỎA THUẬN NÀY, BẠN LÀ NHÀ PHÁT TRIỂN Ở LIÊN MINH CHÂU ÂU NẾU BẠN ĐANG Ở LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ CUNG CẤP ỨNG DỤNG CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở LIÊN MINH CHÂU ÂU.  NẾU BẠN LÀ NHÀ PHÁT TRIỂN Ở LIÊN MINH CHÂU ÂU, CÁC ĐIỀU KHOẢN CHO LIÊN MINH CHÂU ÂU SẼ THAY THẾ CÁC ĐIỀU KHOẢN Ở TRÊN NẾU CHÚNG MÂU THUẪN.

 14. Đình chỉ và gỡ bỏ
  1. Zoom có thể đình chỉ hoặc vô hiệu hóa việc sử dụng hay truy cập vào Marketplace của bạn, hoặc gỡ bỏ Ứng dụng của bạn khỏi Marketplace hoặc khỏi bất kỳ Sản phẩm Zoom nào nếu xảy ra một trong những trường hợp sau đây:
   1. Bạn không tuân thủ các Điều khoản;
   2. Zoom được yêu cầu làm như vậy để tuân thủ yêu cầu pháp lý hoặc lệnh của tòa án;
   3. Zoom có lý do tin rằng hành vi của bạn có thể gây hại hoặc gây trách nhiệm pháp lý với người dùng, bên thứ ba hoặc Zoom — ví dụ như đánh cắp, lừa đảo, quấy rối, gửi thư rác, lừa dối người khác hoặc thu thập nội dung không thuộc về bạn.
  2. Nếu bạn cho rằng tài khoản Zoom của mình bị đình chỉ hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn, bạn có thể gửi khiếu nại tới địa chỉ email devreports@zoom.us.
 15. Chấm dứt bởi Zoom
  1. Zoom có thể chấm dứt Thỏa thuận này ngay lập tức nếu một trong những trường hợp dưới đây xảy ra:
   1. Bạn không tuân thủ các Điều khoản;
   2. Zoom được yêu cầu làm như vậy để tuân thủ yêu cầu pháp lý hoặc lệnh của tòa án;
   3. Zoom có lý do tin rằng hành vi của bạn có thể gây hại hoặc gây trách nhiệm pháp lý với người dùng, bên thứ ba hoặc Zoom — ví dụ như đánh cắp, lừa đảo, quấy rối, gửi thư rác, lừa dối người khác hoặc thu thập nội dung không thuộc về bạn.
  2. Nếu bạn cho rằng tài khoản Zoom của mình bị chấm dứt do nhầm lẫn, bạn có thể gửi khiếu nại tới địa chỉ email devreports@zoom.us.
 16. Xếp hạng
  1. Marketplace thường hiển thị các ứng dụng dựa trên số cuộc gọi thực hiện trên các Giao diện lập trình ứng dụng Zoom (Zoom APIs). Các ứng dụng được liệt kê trong danh mục “Nổi bật” của Marketplace được chọn dựa trên một số tiêu chí, bao gồm số lượng người đăng ký, tỷ lệ tăng trưởng mới nhất về số người đăng ký, quan hệ đối tác chiến lược và số lượng lệnh gọi Zoom API.
 17. Truy cập dữ liệu
  1. Các danh mục dữ liệu mà bạn hay Người dùng cuối cấp quyền truy cập cho Zoom để sử dụng Marketplace hoặc quyền truy cập được tạo ra để cung cấp dịch vụ cho bạn hay Người dùng cuối, bao gồm việc cài đặt và gỡ cài đặt các Ứng dụng của bạn, Người dùng cuối đang hoạt động và không hoạt động của các Ứng dụng của bạn, nhật ký hoạt động, việc gọi và sử dụng Zoom API và việc sử dụng webhook. Vui lòng tham khảo tài liệu dành cho nhà phát triển để biết thêm chi tiết.
  2. Bạn có quyền truy cập dữ liệu được liệt kê trong Mục 16.1 nhưng bạn phải cấu hình Ứng dụng của bạn để nhận và thu thập dữ liệu đó. Vui lòng tham khảo tài liệu dành cho nhà phát triển để biết thêm chi tiết.
  3. Zoom chia sẻ với các bên thứ ba bất kỳ dữ liệu nào cấu thành dữ liệu cá nhân như được đề cập trong Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom.
 18. Truy cập thông tin khi kết thúc hợp đồng
  1. Sau khi chấm dứt Thỏa thuận này, bạn phải xóa vĩnh viễn bất kỳ Dữ liệu người dùng cuối nào trừ khi có yêu cầu của Người dùng cuối theo Mục 3.
  2. Bạn có thể giữ lại Dữ liệu ứng dụng (ngoài Dữ liệu người dùng cuối) mà bạn đã thu thập liên quan tới việc sử dụng Ứng dụng của bạn.
 19. Hệ thống xử lý khiếu nại
  1. Nếu bạn không hài lòng với một vấn đề liên quan tới Marketplace, bạn có thể gửi khiếu nại tới địa chỉ email devreports@zoom.us.
  2. Khi nhận được khiếu nại, Zoom sẽ đánh giá và phản hồi lại trong thời gian hợp lý về mặt thương mại kể từ khi nhận được khiếu nại đó.
 20. Hòa giải
  1. Nếu bạn không hài lòng với việc xử lý khiếu nại của Zoom hoặc không thể đạt được một thỏa thuận theo cơ chế xử lý khiếu nại của Zoom, thì một trong hai bên có thể đăng ký giải quyết tranh chấp theo Thỏa thuận này bằng hòa giải. Zoom đã xác định JAMS và Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ là các tổ chức có thể cung cấp dịch vụ hòa giải. Trừ khi có yêu cầu của pháp luật hiện hành, hòa giải là tự nguyện, và cả bạn và Zoom không có nghĩa vụ giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải.
 21. Sửa đổi Thỏa thuận; mâu thuẫn
  1. Zoom có thể thay đổi Thỏa thuận này tại bất kỳ thời điểm nào bằng việc gửi thông báo cho bạn và cho bạn cơ hội từ chối tiếp tục Xuất bản, phân phối, bán và cung cấp Ứng dụng trên Marketplace hoặc trong các Sản phẩm Zoom khác. Khi những thay đổi này được thực hiện, Zoom sẽ đăng nội dung phiên bản Thỏa thuận mới này tại zoom.us/legal. Thay đổi sẽ có hiệu lực và được xem như chấp thuận bởi bạn, (a) ngay lập tức nếu bạn thuộc phạm vi điều chỉnh của Thỏa thuận này sau khi có thông báo, hoặc (b) nếu bạn thuộc phạm vi điều chỉnh của Thỏa thuận này trước khi có thông báo, sau khi bạn chấp thuận Thỏa thuận sửa đổi (ngoại trừ những thay đổi do luật sẽ có hiệu lực ngay lập tức) hoặc 15 ngày sau khi thông báo nếu bạn tiếp tục Xuất bản Ứng dụng trên Marketplace hoặc trong các Sản phẩm Zoom. Những thay đổi này sẽ không có hiệu lực trở về trước.
  2. Nếu bạn không đồng ý với các thay đổi, bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này trong thời gian thông báo như được đề cập ở mục này. Việc chấm dứt theo phần này sẽ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày thông báo như vậy và bất kỳ giai đoạn gỡ bỏ áp dụng nào. Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục Xuất bản Ứng dụng trên Marketplace hoặc trong các Sản phẩm Zoom, các hoạt động đó sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn với các điều khoản sửa đổi của Thỏa thuận này.
  3. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này được hiểu là giới hạn quyền của hiệp hội, tổ chức hoặc cơ quan công quyền có thẩm quyền trong Liên minh Châu Âu (EU) để thực hiện quyền hợp pháp của họ hoặc tìm kiếm các biện pháp khắc phục trước tòa án quốc gia ở EU liên quan tới Quy định (EU) 2019/1150 của Nghị viện Châu Âu, và của Hội đồng ngày 20 tháng 6 năm 2019 về việc thúc đẩy sự công bằng và tính minh bạch cho người dùng doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ trung gian trực tuyến.
  4. Nếu các Điều khoản cho Liên minh Châu Âu này áp dụng cho bạn, trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các Điều khoản cho Liên minh Châu Âu này và bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này, các Điều khoản cho Liên minh Châu Âu này sẽ chi phối và kiểm soát.

 22. CÁC PHẦN BỔ SUNG SAU ĐÂY (GỌI CHUNG LÀ “ĐIỀU KHOẢN ZOOM DÀNH CHO CHÍNH PHỦ”) CHỈ ÁP DỤNG CHO BẠN NẾU BẠN PHÂN PHỐI HOẶC MONG MUỐN PHÂN PHỐI ỨNG DỤNG TRÊN MARKETPLACE ZOOM DÀNH CHO CHÍNH PHỦ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI HTTPS://MARKETPLACE.ZOOMGOV.COM.

 23. Thuật ngữ “Marketplace” trong Thỏa thuận này đề cập đến Zoom dành cho chính phủ được cung cấp tại https://marketplace.zoomgov.com.
 24. Trước khi chấp thuận Ứng dụng của bạn để xuất bản trên Sàn giao dịch Zoom dành cho Chính phủ và như một điều kiện để tiếp tục cung cấp Ứng dụng của bạn trên Sàn giao dịch Zoom dành cho Chính phủ, Zoom có thể yêu cầu bạn tự chịu chi phí, gửi Ứng dụng của bạn để được xem xét. Việc xem xét bao gồm ít nhất việc quét API bởi bên thứ ba độc lập được Zoom phê duyệt và một đánh giá rủi ro và khả năng dễ bị ảnh hưởng (“Đánh giá bảo mật ZfG”) để đảm bảo rằng Ứng dụng của bạn không đe dọa tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính sẵn sàng hoặc hiệu suất của các dịch vụ, phần mềm hoặc ứng dụng của Zoom. Zoom sẽ yêu cầu Đánh giá Bảo mật ZfG như vậy bằng văn bản và sẽ đưa ra yêu cầu đó không quá một lần mỗi quý theo lịch. Bạn sẽ cung cấp miễn phí cho Zoom và người đánh giá bên thứ ba được phê duyệt của Zoom quyền truy cập đầy đủ ở cấp độ người dùng vào (các) Ứng dụng của bạn và sẽ hợp tác với người đánh giá trong Đánh giá bảo mật của ZfG và cung cấp thông tin mà Zoom hoặc người đánh giá có thể yêu cầu một cách hợp lý để hoàn thành Đánh giá bảo mật ZfG. Bạn đại diện và đảm bảo rằng tất cả thông tin bạn cung cấp cho Zoom và người đánh giá liên quan đến Ứng dụng của bạn là đúng và chính xác. Ngay sau khi hoàn thành Đánh giá bảo mật ZfG, bạn sẽ cung cấp cho Zoom kết quả quét API hoặc ủy quyền cho người đánh giá cung cấp các kết quả đó trực tiếp cho Zoom. Trừ khi được pháp luật hiện hành yêu cầu, Zoom phải giữ bí mật đối với bất kỳ kết quả Kiểm tra bảo mật ZfG nào. Zoom có thể yêu cầu, theo quyết định riêng của mình, bạn thực hiện điều chỉnh hoặc cải tiến đối với các quy trình hoặc tiêu chuẩn bảo mật của Ứng dụng của bạn như một điều kiện để xuất bản hoặc tiếp tục cung cấp Ứng dụng trên Sàn giao dịch Zoom dành cho Chính phủ.
 25. Trước khi bạn phân phối Ứng dụng trên Sàn giao dịch Zoom dành cho Chính phủ, bạn sẽ thông báo cho Zoom bằng văn bản về bất kỳ tiêu chuẩn hoặc chứng nhận an ninh mạng nào mà Ứng dụng của bạn, hoặc bất kỳ phần mềm hoặc nền tảng nào mà Ứng dụng của bạn cho phép truy cập, đáp ứng hoặc đã có được hoặc đã đăng ký và đã bị từ chối, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hạng mục như FedRAMP, Chứng nhận mô hình trưởng thành an ninh mạng hoặc Khung an ninh mạng NIST (“Tiêu chuẩn bảo mật”). Bạn phải thông báo ngay cho Zoom bằng văn bản khi biết rằng Ứng dụng của bạn hoặc bất kỳ phần mềm hoặc nền tảng nào mà Ứng dụng của bạn cho phép truy cập đã không còn tuân thủ bất kỳ Tiêu chuẩn bảo mật nào mà bạn đã xác định trước đó với Zoom theo Mục 23 này và phải khắc phục việc không tuân thủ đó trong 30 ngày. Bạn đồng ý rằng Zoom có thể xóa hoặc hạn chế quyền truy cập vào Ứng dụng của bạn trong thời gian khắc phục  
 26. Nếu các Điều khoản Zoom dành cho chính phủ trên áp dụng cho bạn thì các Điều khoản Zoom dành cho chính phủ trên sẽ điều chỉnh mâu thuẫn giữa Điều khoản Zoom dành cho chính phủ và bất kỳ quy định nào khác của Thỏa thuận, nhưng chỉ trong phạm vi cần thiết để giải quyết mâu thuẫn.