Tuyên bố về quyền riêng tư trong lĩnh vực giáo dục cho trẻ em

Cập nhật lần gần đây nhất: Tháng 9 năm 2021

Tuyên bố về quyền riêng tư trong lĩnh vực giáo dục cho trẻ em này (“Tuyên bố”) mô tả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ từ học sinh dưới 18 tuổi khi các em nhận dịch vụ giáo dục từ trường học và tổ chức khác sử dụng các cuộc họp, hội thảo trực tuyến hoặc nền tảng tin nhắn (“Sản phẩm Zoom”) của Zoom Video Communications, Inc. (“Zoom”) để cung cấp dịch vụ giáo dục cho trẻ em.Tuyên bố này bổ sung cho Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom và chỉ áp dụng nếu cài đặt tài khoản trường học hoặc tổ chức lựa chọn xác nhận họ cung cấp cung cấp dịch vụ giáo dục cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Zoom thu thập các dữ liệu cá nhân nào từ học sinh?

Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào từ hoặc về một người đã được xác định hoặc có thể nhận dạng, bao gồm thông tin mà Zoom có thể liên kết với một cá nhân.  Chúng tôi có thể thay mặt trường học hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ giáo dục thu thập hoặc xử lý các loại dữ liệu cá nhân sau đây khi học sinh sử dụng hoặc tương tác với Sản phẩm Zoom để nhận dịch vụ giáo dục, chẳng hạn như khi các em tham gia phòng học hay họp với giáo viên trên Zoom:

 • Hồ sơ và thông tin người tham gia:  Tên, ảnh hồ sơ, thông tin liên hệ và bất cứ thông tin nào khác mà trường học hoặc tổ chức giáo dục cho phép học sinh thêm vào hồ sơ hoặc thêm vào khi đăng ký tham gia cuộc họp, ghi âm hay hội thảo trực tuyến tổ chức trên tài khoản của trường học hoặc tổ chức.
 • Thông tin liên hệ và lịch:  Danh sách liên hệ mà trường học hoặc dịch vụ giáo dục thêm vào hoặc cho phép học sinh sử dụng trên tài khoản (như tên và địa chỉ email cho học sinh khác trong trường), cũng như thông tin lịch được thêm vào tài khoản (như lịch học của lớp hay sự kiện sắp tới của trường học).
 • Cài đặt:  Các tùy chọn và cài đặt mà học sinh thiết lập khi sử dụng tài khoản giáo dục như cài đặt micrô, âm thanh và video và cài đặt chia sẻ màn hình.
 • Thông tin thiết bị: Thông tin về máy tính, điện thoại và các thiết bị khác mà học sinh sử dụng khi tham gia các cuộc họp hay hội thảo trực tuyến hoặc gửi tin nhắn bằng cách dùng các Sản phẩm Zoom, bao gồm tính năng thiết bị (như phiên bản và ID micrô hoặc camera), địa chỉ IP (có thể được sử dụng để suy ra thông tin vị trí chung ở cấp độ thành phố hoặc quốc gia) và thông tin WiFi.
 • Nội dung cuộc họp, hội thảo trực tuyến và tin nhắn:  Nếu trường học hoặc tổ chức giáo dục chọn cách ghi âm cuộc họp hay hội thảo trực tuyến lên Zoom Cloud, Zoom sẽ lưu trữ các bản ghi âm này thay mặt cho trường học hoặc tổ chức.  Bản ghi âm có thể chứa giọng nói và hình ảnh của học sinh, tin nhắn, hỏi đáp hoặc nội dung khác (chẳng hạn như bài thuyết trình hay bảng trắng) do học sinh chia sẻ trong suốt cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến. Nhân viên Zoom không truy cập vào các nội dung này trừ khi trường học hoặc dịch vụ giáo dục chỉ dẫn chúng tôi làm như vậy hoặc phải thực hiện vì lý do pháp lý, bảo mật hoặc an toàn.
 • Cách sử dụng sản phẩm:  Thông tin về cách học sinh và thiết bị của các em tương tác với các Sản phẩm Zoom, chẳng hạn như: thời điểm học sinh tham gia và rời khỏi cuộc họp; học sinh có gửi tin nhắn hay không và người mà các em nhắn tin; thao tác chuột, nhấp chuột, tổ hợp phím, hoặc các hành động (chẳng hạn như tắt tiếng/bỏ tắt tiếng hoặc bật/tắt video) và các thông tin đầu vào khác giúp Zoom hiểu việc sử dụng tính năng, cải thiện thiết kế sản phẩm và đề xuất các tính năng.

 

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của học sinh như thế nào?

Zoom sử dụng dữ liệu cá nhân thu thập từ học sinh để thực hiện các hoạt động sau:

 • Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giáo dục:  Để cung cấp các sản phẩm, tính năng và dịch vụ cho trường học và tổ chức khác sử dụng khi cung cấp dịch vụ giáo dục cho trẻ em, bao gồm cả mục đích tùy chỉnh sản phẩm cùng với tính năng và cài đặt an toàn cho môi trường trường học. Điều này cũng có thể bao gồm việc sử dụng dữ liệu cá nhân để hỗ trợ khách hàng, có thể bao gồm việc truy cập âm thanh, video, tệp và tin nhắn, theo chỉ dẫn của trường học hoặc tổ chức.
 • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm: Để phát triển, thử nghiệm và cải tiến Sản phẩm Zoom được sử dụng trong môi trường giáo dục.
 • Tính xác thực, tính toàn vẹn, tính bảo mật và an toàn: Để xác thực tài khoản và hoạt động, phát hiện, điều tra và ngăn chặn hành vi xấu hoặc các trải nghiệm không an toàn, giải quyết các mối đe dọa bảo mật, bảo vệ an toàn trường học và công cộng cũng như bảo mật các Sản phẩm Zoom.
 • Lý do pháp lý: Để tuân thủ luật hiện hành hoặc đáp ứng thủ tục pháp lý hợp lệ, bao gồm luật và thủ tục từ các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ, để điều tra hoặc tham gia vào việc khám phá dân sự, kiện tụng hoặc các thủ tục pháp lý đối nghịch khác và để thực thi hoặc điều tra các vi phạm tiềm tàng đối với Điều khoản dịch vụ hoặc các chính sách của chúng tôi.

Zoom sử dụng các công cụ nâng cao để tự động quét nội dung như nền ảo, ảnh hồ sơ và các tệp được tải lên hoặc được trao đổi thông qua trò chuyện, nhằm mục đích phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi cũng như hoạt động bất hợp pháp hoặc có hại khác, và nhân viên của Zoom có thể điều tra những nội dung đó nếu được yêu cầu vì lý do pháp lý, an toàn hoặc bảo mật.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của học sinh như thế nào?

Zoom không tiết lộ dữ liệu của học sinh cho các bên thứ ba, ngoại trừ:

 • nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi cung cấp các Sản phẩm Zoom và cơ sở hạ tầng kỹ thuật;
 • nếu được yêu cầu vì lý do pháp lý, bảo mật hoặc an toàn;
 •  hoặc cho các bên liên kết của Zoom (như Zoom Voice Communications, Inc., nhà cung cấp Zoom Phone) để cho phép các trường học và tổ chức giáo dục sử dụng sản phẩm và tính năng bổ sung.

Các trường học thấy và chia sẻ thông tin nào về học sinh trên Sản phẩm Zoom?

Tùy vào chính sách, các cài đặt của họ và cách họ sử dụng Sản phẩm Zoom để cung cấp dịch vụ giáo dục, trường học hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ giáo dục có thể xem hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân sau đây từ học sinh tham gia cuộc họp hay hội thảo trực tuyến trên tài khoản của họ.  Việc trường học hoặc tổ chức khác sử dụng và tiết lộ thông tin học sinh tuân theo chính sách của trường học hoặc tổ chức giáo dục, chứ không phải của Zoom.  Zoom không cho phép trẻ em công khai thông tin cá nhân thông qua việc sử dụng Sản phẩm Zoom.   

 • Việc sử dụng và nội dung của học sinh:  Tùy vào cài đặt của mình, trường học hoặc tổ chức khác cung cấp dịch vụ giáo dục – và người mà họ chỉ định — có thể truy cập (i) thông tin về cách học sinh và thiết bị tương tác với tài khoản của trường học hoặc tổ chức giáo dục; (ii) thông tin về người tham gia đã tham gia lớp học hoặc cuộc họp trên tài khoản của họ (bao gồm cả tên người tham gia, tên hiển thị, địa chỉ email và ID người tham gia); (iii) nội dung bản ghi âm được lưu trữ trên tài khoản của họ, cũng như bản chép lời âm thanh, nếu các tính năng này được bật; và (iv) thông tin được cung cấp để phản hồi lại các cuộc bình chọn, hỏi đáp hoặc nội dung khác chia sẻ trong lớp học, hội thảo trực tuyến và cuộc họp trên tài khoản của họ.
 • Giáo viên, người chủ trì và người tham gia: Giáo viên, người chủ trì và những người tham gia khác trong phòng học hoặc cuộc họp có thể nhìn thấy email, tên hiển thị và ảnh hồ sơ của học sinh, cũng như nội dung và thông tin mà học sinh chia sẻ trong cuộc họp và hội thảo trực tuyến.  Tùy thuộc vào cài đặt mà trường học hoặc tổ chức giáo dục thực hiện, giáo viên, người chủ trì và người tham gia cũng có thể ghi lại hoặc lưu nội dung phòng học hoặc cuộc họp, bản chép lời âm thanh, tin nhắn được gửi cho Mọi người hoặc gửi trực tiếp cho họ, và các tệp, bảng trắng hoặc thông tin khác được chia sẻ trong phòng học hoặc cuộc họp giáo dục.
 • Ứng dụng của bên thứ ba: Trường học hoặc tổ chức giáo dục có thể chọn cài đặt ứng dụng của bên thứ ba để thêm tính năng hoặc dịch vụ giáo dục vào việc sử dụng Sản phẩm Zoom của họ, bao gồm cả các ứng dụng có thể nhận quyền truy cập thông tin cá nhân về học sinh và người dùng khác trên tài khoản của họ.  Zoom không cài đặt sẵn bất cứ ứng dụng nào trên tài khoản giáo dục, và ứng dụng sẽ không thể truy cập thông tin cá nhân từ học sinh nhận dịch vụ giáo dục trên Sản phẩm Zoom trừ khi trường học hoặc tổ chức giáo dục chọn cách phê duyệt ứng dụng cụ thể.  Thông tin cá nhân mà trường học và tổ chức giáo dục chia sẻ với ứng dụng của bên thứ ba tuân theo chính sách của trường học hoặc tổ chức và các điều khoản và chính sách về quyền riêng tư của nhà phát triển ứng dụng, chứ không phải của Zoom.

Tại Hoa Kỳ, trước khi chọn cài đặt ứng dụng bên thứ ba mà trẻ dưới 13 tuổi có thể sử dụng, các trường học hoặc tổ chức giáo dục phải có sự chấp thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ về các thực hành dữ liệu của ứng dụng của bên thứ ba.  Khi cài đặt bất cứ ứng dụng của bên thứ ba nào, các trường học hoặc tổ chức giáo dục khác đồng ý có được sự chấp thuận cho cài đặt đó của phụ huynh hoặc người giám hộ và họ phải đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân của học sinh cho ứng dụng của bên thứ ba khi cài đặt ứng dụng.

Cách đánh giá và xóa thông tin về học sinh

Trường học hoặc tổ chức giáo dục khác có thể đánh giá và xóa thông tin về học sinh từ bảng điều khiển của quản trị viên nếu điều này tuân thủ bất kỳ luật hiện hành nào.  Nếu bạn là phụ huynh hay học sinh, vui lòng liên hệ trường học hoặc tổ chức giáo dục khác của mình để truy cập mọi thông tin cá nhân, giới hạn quyền truy cập của học sinh vào các tính năng hay dịch vụ Sản phẩm Zoom hoặc xóa thông tin cá nhân hoặc toàn bộ hồ sơ của học sinh.  Trường học hoặc tổ chức giáo dục khác cũng có thể thực hiện các bước để ngăn học sinh nhận dịch vụ giáo dục thông qua việc sử dụng Sản phẩm Zoom qua tài khoản của trường học hoặc tổ chức trong tương lai, chẳng hạn như bằng cách xóa hồ sơ của học sinh khỏi tài khoản của trường học hoặc tổ chức giáo dục khác và hạn chế quyền truy cập sử dụng Zoom của học sinh.

Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ:

 • Liên hệ với quản trị viên trường học nếu bạn có thắc mắc về:
  • việc quản lý tài khoản Zoom của trường
  • việc trường học sử dụng thông tin của con em bạn
  • ứng dụng bên thứ ba được trường học phê duyệt, có thể có quyền truy cập thông tin của con em bạn
  • việc thực hiện quyền riêng tư của bạn liên quan đến hồ sơ giáo dục
 • Liên hệ với Zoom theo thông tin liên hệ dưới đây nếu bạn có thắc mắc về:
  • Tuyên bố này
  • Việc Zoom sử dụng thông tin về học sinh

Nếu bạn là quản trị viên cho tổ chức cung cấp dịch vụ giáo dục cho học sinh dưới 18 tuổi, hãy liên hệ với Zoom về thông tin trong Tuyên bố này theo thông tin liên hệ dưới đây.

educationalprivacy@zoom.us

1-888-799-0182