Trust Center Security, Privacy, Blogs Additional Resources

Bản tin bảo mật

Để biết thông tin về ứng phó của chúng tôi đối với Log4j, vui lòng truy cập Bản tin bảo mật Zoom về Thông tin tiết lộ Apache Log4j .

Severity All
 • Severity All
 • High
 • Medium
 • Low
 • Critical
CVE All
 • CVE All
 • CVE-2022-28749
 • CVE-2022-22788
 • CVE-2022-22787
 • CVE-2022-22786
 • CVE-2022-22785
 • CVE-2022-22784
 • CVE-2022-22783
 • CVE-2022-22782
 • CVE-2022-22781
 • CVE-2022-22780
 • CVE-2022-22779
 • CVE-2021-34426
 • CVE-2021-34425
 • CVE-2021-34424
 • CVE-2021-34423
 • CVE-2021-34422
 • CVE-2021-34421
 • CVE-2021-34420
 • CVE-2021-34419
 • CVE-2021-34418
 • CVE-2021-34417
 • CVE-2021-34416
 • CVE-2021-34415
 • CVE-2021-34414
 • CVE-2021-34413
 • CVE-2021-34412
 • CVE-2021-34411
 • CVE-2021-34410
 • CVE-2021-34409
 • CVE-2021-34408
 • CVE-2021-33907
 • CVE-2021-30480
 • CVE-2021-28133
 • CVE-2020-9767
 • CVE-2020-11443
 • CVE-2019-13567
 • CVE-2019-13450
 • CVE-2019-13449
 • CVE-2018-15715
Search

Bản tin bảo mật

ZSB Date Title Severity CVE (if applicable)
ZSB-22011 06/14/2022 Kiểm tra ủy quyền không đầy đủ trong quá trình tham gia cuộc họp Medium CVE-2022-28749

Severity: Medium

CVSS Score: 6.5

CVSS Vector String: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

Description: Trình kết nối cuộc họp tại chỗ MMR của Zoom trước phiên bản 4.8.113.20220526 không kiểm tra đúng quyền cho phép của người dự thính cuộc họp Zoom. Hậu quả là kẻ xấu trong phòng chờ của Zoom có thể tham gia cuộc họp mà chưa được người chủ trì cho phép.

Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Zoom mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://zoom.us/download.

Affected Products:

 • Các trình kết nối cuộc họp tại chỗ trước phiên bản 4.8.113.20220526

Source: Đã báo cáo bởi Nhóm bảo mật tấn công của Zoom

ZSB- 22010 06/14/2022 Chèn DLL vào trình cài đặt Zoom Opener đối với Zoom và thiết bị Zoom Rooms High CVE-2022-22788

Severity: High

CVSS Score: 7.1

CVSS Vector String: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

Description: Người dùng tải trình cài đặt Zoom Opener xuống từ trang Khởi chạy cuộc họp, để tham gia cuộc họp mà không cần cài đặt Zoom Meeting Client. Trình cài đặt Zoom Opener cho Zoom Client for Meetings trước phiên bản 5.10.3 và Zoom Rooms dành cho phòng hội nghị đối với Windows trước phiên bản 5.10.3 dễ bị tấn công bằng hình thức chèn DLL. Lỗ hổng này có nguy cơ bị lợi dụng để thực thi mã tùy ý trên máy chủ của nạn nhân.

Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách xóa các phiên bản cũ của trình cài đặt Zoom Opener và chạy phiên bản mới nhất bằng cách nhấn nút “Tải xuống ngay" trên trang "Khởi chạy cuộc họp". Người dùng có thể tự bảo vệ mình bằng cách tải phần mềm Zoom mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://zoom.us/download.

Affected Products:

 • Zoom Client for Meetings cho Windows trước phiên bản 5.10.3
 • Tất cả Zoom Rooms dành cho phòng hội nghị đối với Windows trước phiên bản 5.10.3

Source: Đã báo cáo bởi James Tsz Ko Yeung

ZSB-22009 05/17/2022 Xác thực tên máy chủ không đầy đủ khi đang chuyển đổi máy chủ trong Zoom Client for Meetings Medium CVE-2022-22787

Severity: Medium

CVSS Score: 5.9

CVSS Vector String: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:L

Description: Zoom Client for Meetings (đối với Android, iOS, Linux, macOS và Windows) trước phiên bản 5.10.0 không xác thực đúng tên máy chủ trong quá trình yêu cầu chuyển đổi máy chủ. Vấn đề này có thể bị lợi dụng trong cuộc tấn công tinh vi hơn để đánh lừa client của người dùng kết nối với máy chủ độc hại khi đang thử sử dụng dịch vụ Zoom mà họ không hề nghi ngờ.

Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Zoom mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://zoom.us/download.

Affected Products:

 • Zoom Client for Meetings (đối với Android, iOS, Linux, macOS và Windows) trước phiên bản 5.10.0

Source: Đã báo cáo bởi Ivan Fratric từ Google Project Zero

ZSB-22008 05/17/2022 Hạ cấp gói cập nhật trong Zoom Client for Meetings dành cho Windows High CVE-2022-22786

Severity: High

CVSS Score: 7.5

CVSS Vector String: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

Description: Zoom Client for Meetings đối với Windows trước phiên bản 5.10.0 và Zoom Rooms dành cho phòng hội nghị đối với Windows trước phiên bản 5.10.0 không kiểm tra đúng phiên bản cài đặt trong quá trình cập nhật. Vấn đề này có thể bị lợi dụng trong cuộc tấn công tinh vi hơn để đánh lừa người dùng hạ cấp Zoom Client của họ xuống phiên bản kém an toàn hơn.

Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Zoom mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://zoom.us/download.

Affected Products:

 • Tất cả Zoom Client for Meetings đối với Windows trước phiên bản 5.10.0
 • Tất cả Zoom Rooms dành cho phòng hội nghị đối với Windows trước phiên bản 5.10.0

Source: Đã báo cáo bởi Ivan Fratric từ Google Project Zero

ZSB-22007 05/17/2022 Các cookie phiên bị giới hạn không đúng cách trong Zoom Client for Meetings Medium CVE-2022-22785

Severity: Medium

CVSS Score: 5.9

CVSS Vector String: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:L

Description: Zoom Client for Meetings (đối với Android, iOS, Linux, macOS và Windows) trước phiên bản 5.10.0 không giới hạn đúng các cookie phiên của client tới miền Zoom. Vấn đề này có thể bị lợi dụng trong cuộc tấn công tinh vi hơn để gửi các cookie phiên trong phạm vi Zoom của người dùng đến một miền không phải Zoom. Điều này có thể cho phép giả mạo người dùng Zoom.

Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Zoom mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://zoom.us/download.

Affected Products:

 • Zoom Client for Meetings (đối với Android, iOS, Linux, macOS và Windows) trước phiên bản 5.10.0

Source: Đã báo cáo bởi Ivan Fratric từ Google Project Zero

ZSB- 22006 05/17/2022 Phân tích XML không đúng cách trong Zoom Client for Meetings High CVE-2022-22784

Severity: High

CVSS Score: 8.1

CVSS Vector String: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

Description: Zoom Client for Meetings (đối với Android, iOS, Linux, macOS và Windows) trước phiên bản 5.10.0 không phân tích đúng các đơn vị XML trong tin nhắn XMPP. Điều này có thể cho phép người dùng độc hại thoát khỏi ngữ cảnh tin nhắn XMPP hiện tại và tạo ngữ cảnh tin nhắn mới để yêu cầu client của người nhận thực hiện nhiều hành động khác nhau. Vấn đề này có thể bị lợi dụng trong một cuộc tấn công tinh vi hơn để giả mạo tin nhắn XMPP từ máy chủ.

Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Zoom mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://zoom.us/download.

Affected Products:

 • Zoom Client for Meetings (đối với Android, iOS, Linux, macOS và Windows) trước phiên bản 5.10.0

Source: Đã báo cáo bởi Ivan Fratric từ Google Project Zero

ZSB- 22005 04/27/2022 Lộ diện bộ nhớ tiến trình trong dịch vụ Cuộc họp tại chỗ Zoom High CVE-2022-22783

Severity: High

CVSS Score: 8.3

CVSS Vector String: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/CR:H

Description: Lỗ hổng trong Trình điều khiển trình kết nối cuộc họp tại chỗ Zoom phiên bản 4.8.102.20220310 và MMR (bộ định tuyến đa phương tiện của Zoom) cho Trình kết nối cuộc họp tại chỗ phiên bản 4.8.102.20220310 lộ diện các đoạn bộ nhớ tiến trình với client đã kết nối. Điều này có thể được quan sát bởi một kẻ tấn công thụ động.

Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Zoom mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật.

Affected Products:

 • Trình điều khiển trình kết nối cuộc họp tại chỗ Zoom phiên bản 4.8.102.20220310
 • MMR cho Trình kết nối cuộc họp tại chỗ Zoom phiên bản 4.8.102.20220310

Source: Nhóm bảo mật tấn công của Zoom

ZSB-22004 04/27/2022 Gia tăng quyền cục bộ trong Windows Zoom Client Cao CVE-2022-22782

Severity: Cao

CVSS Score: 7.9

CVSS Vector String: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:N/I:H/A:H

Description: Zoom Client for Meetings dành cho Windows trước phiên bản 5.9.7, Zoom Rooms dành cho phòng hội nghị đối với Windows trước phiên bản 5.10.0, Plugin Zoom dành cho Microsoft Outlook đối với Windows trước phiên bản 5.10.3, và Zoom VDI Windows Meeting Client trước phiên bản 5.9.6; dễ bị ảnh hưởng bởi vấn đề gia tăng quyền cục bộ trong quá trình vận hành sửa chữa của trình cài đặt. Tội phạm công nghệ cao tận dụng điều này để có thể xóa các tệp hoặc thư mục cấp hệ thống, từ đó gây ra vấn đề về tính toàn vẹn hoặc tính sẵn sàng trên máy chủ của người dùng.

Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Zoom mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://zoom.us/download.

Affected Products:

 • Tất cả Zoom Client for Meetings dành cho Windows trước phiên bản 5.9.7
 • Tất cả Zoom Rooms dành cho phòng hội nghị đối với Windows trước phiên bản 5.10.0
 • Tất cả Plugin Zoom dành cho Microsoft Outlook đối với Windows trước phiên bản 5.10.3
 • Tất cả Zoom VDI Windows Meeting Client trước phiên bản 5.9.6

Source: Đã báo cáo bởi Sáng kiến Zero Day

ZSB-22003 04/27/2022 Cập nhật hạ cấp gói trong Zoom Client for Meetings dành cho MacOS Cao CVE-2022-22781

Severity: Cao

CVSS Score: 7.5

CVSS Vector String: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

Description: Zoom Client for Meetings dành cho MacOS (gói Tiêu chuẩn và gói Quản trị viên CNTT) trước phiên bản 5.9.6 đã không kiểm tra đúng phiên bản gói trong quá trình cập nhật. Điều này có thể dẫn đến việc tội phạm công nghệ cao cập nhật phiên bản kém an toàn hơn cho phiên bản hiện đang được cài đặt của người dùng mà họ không hề nghi ngờ.

Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Zoom mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://zoom.us/download.

Affected Products:

 • Tất cả Zoom Client for Meetings dành cho MacOS (gói Tiêu chuẩn và gói Quản trị viên CNTT) trước phiên bản 5.9.6

Source: Đã báo cáo bởi Patrick Wardle thuộc Objective-See

ZSB-22002 02/08/2022 Zoom Chat dễ bị tấn công bằng Zip bomb Trung bình CVE-2022-22780

Severity: Trung bình

CVSS Score: 4.7

CVSS Vector String: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:N/I:N/A:L

Description: Chức năng trò chuyện trong Zoom Client for Meetings dễ bị tấn công bằng Zip bomb trong các phiên bản sản phẩm sau đây: Android trước phiên bản 5.8.6, iOS trước phiên bản 5.9.0, Linux trước phiên bản 5.8.6, macOS trước phiên bản 5.7.3, và Windows trước phiên bản 5.6.3. Điều này có thể dẫn đến vấn đề về tính khả dụng của máy chủ client bằng cách làm cạn kiệt tài nguyên hệ thống.

Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Zoom mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://zoom.us/download.

Affected Products:

 • Tất cả phiên bản Zoom Client for Meetings đối với Android trước phiên bản 5.8.6
 • Tất cả phiên bản Zoom Client for Meetings đối với iOS trước bản 5.9.0
 • Tất cả phiên bản Zoom Client for Meetings đối với Linux trước bản 5.8.6
 • Tất cả phiên bản Zoom Client for Meetings đối với macOS trước bản 5.7.3
 • Tất cả phiên bản Zoom Client for Meetings đối với Windows trước bản 5.6.3

Source: Đã báo cáo bởi Johnny Yu từ Walmart Global Tech

ZSB-22001 02/08/2022 Lưu giữ tin nhắn tự hủy trong các phiên bản Keybase Client cho macOS và Windows Thấp CVE-2022-22779

Severity: Thấp

CVSS Score: 3.7

CVSS Vector String: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

Description: Keybase Client cho macOS và Windows trước phiên bản 5.9.0 không loại bỏ đúng tin nhắn tự hủy do người dùng thiết lập. Điều này có thể xảy ra nếu người nhận tin nhắn chuyển sang tính năng không trò chuyện và đặt máy chủ ở trạng thái nghỉ trước khi người gửi thiết lập chế độ tin nhắn tự hủy. Điều này có thể dẫn đến tình trạng lộ thông tin nhạy cảm cần được xóa khỏi hệ thống tệp tin của người dùng.

Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Keybase mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://keybase.io/download.

Affected Products:

 • Tất cả phiên bản Keybase Client dành cho macOS và Windows trước bản 5.9.0

Source: Được báo cáo bởi Olivia O'Hara

ZSB-21022 12/14/2021 Thực thi lệnh tùy ý trong Keybase Client dành cho Windows Trung bình CVE-2021-34426

Severity: Trung bình

CVSS Score: 5.3

CVSS Vector String: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:L

Description: Một lỗ hổng đã được phát hiện trong Keybase Client dành cho Windows trước phiên bản 5.6.0 khi người dùng thực hiện lệnh "keybase git lfs-config" trên dòng lệnh. Trong các phiên bản trước 5.6.0, kẻ tội phạm công nghệ cao với quyền truy cập ghi vào kho lưu trữ Git của người dùng có thể tận dụng lỗ hổng này để thực hiện lệnh Windows tùy ý trên hệ thống cục bộ của người dùng.

Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Keybase mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://keybase.io/download.

Affected Products:

 • Tất cả phiên bản Keybase Client dành cho Windows trước bản 5.6.0

Source: Đã báo cáo bởi RyotaK

ZSB-21021 12/14/2021 Tấn công yêu cầu giả mạo từ phía máy chủ trong trò chuyện của Zoom Client for Meetings Trung bình CVE-2021-34425

Severity: Trung bình

CVSS Score: 4.7

CVSS Vector String: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N

Description: Zoom Client for Meetings trước phiên bản 5.7.3 (đối với Android, iOS, Linux, macOS và Windows) chứa lỗ hổng tấn công yêu cầu giả mạo từ phía máy chủ trong chức năng "xem trước liên kết" của cuộc trò chuyện. Trong các phiên bản trước bản 5.7.3, nếu người dùng bật tính năng "xem trước liên kết" cho cuộc trò chuyện, kẻ tội phạm công nghệ cao có thể lừa người dùng gửi yêu cầu HTTP GET tùy ý đến các URL mà tên tội phạm không thể tiếp cận trực tiếp.

Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Zoom mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://zoom.us/download.

Affected Products:

 • Tất cả phiên bản Zoom Client for Meetings (đối với Android, iOS, Linux, macOS và Windows) trước bản 5.7.3

Source: Đã báo cáo bởi Johnny Yu từ Walmart Global Tech

ZSB-21020 11/24/2021 Lộ diện bộ nhớ tiến trình trong Zoom Client và các sản phẩm khác Trung bình CVE-2021-34424

Severity: Trung bình

CVSS Score: 5.3

CVSS Vector String: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

Description: Lỗ hổng đã được phát hiện trong các sản phẩm được liệt kê tại phần "Sản phẩm bị ảnh hưởng" trong bản tin này. Sự cố đó có khả năng dẫn đến hiện tượng lộ diện trạng thái bộ nhớ tiến trình. Vấn đề này có thể được lợi dụng để có thể hiểu rõ hơn về các khu vực tùy ý trong bộ nhớ của sản phẩm.

Zoom đã giải quyết vấn đề này trong các sản phẩm mới phát hành gần đây, được liệt kê trong phần bên dưới. Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Zoom mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật.

Affected Products:

 • Tất cả phiên bản Zoom Client for Meetings (đối với Android, iOS, Linux, macOS và Windows) trước bản 5.8.4
 • Zoom Client for Meetings cho Blackberry (đối với Android và iOS) trước phiên bản 5.8.1
 • Zoom Client for Meetings cho intune (đối với Android và iOS) trước phiên bản 5.8.4
 • Zoom Client for Meetings cho Hệ điều hành Chrome trước phiên bản 5.0.1
 • Zoom Rooms dành cho phòng hội nghị (đối với Android, AndroidBali, macOS và Windows) trước phiên bản 5.8.3
 • Trình điều khiển cho Zoom Rooms (đối với Android, iOS và Windows) trước phiên bản 5.8.3
 • Zoom VDI Windows Meeting Client trước phiên bản 5.8.4
 • Plugin Zoom VDI Azure Virtual Desktop (đối với Windows x86 hoặc x64, IGEL x64, Ubuntu x64, HP ThinPro OS x64) trước phiên bản 5.8.4.21112
 • Plugin Zoom VDI Citrix (đối với Windows x86 hoặc x64, Trình cài đặt và gỡ cài đặt phổ quát Mac, IGEL x64, eLux RP6 x64, HP ThinPro OS x64, Ubuntu x64, CentOS x 64, Dell ThinOS) trước phiên bản 5.8.4.21112
 • Plugin Zoom VDI VMware (đối với Windows x86 hoặc x64, Trình cài đặt và gỡ cài đặt phổ quát Mac, IGEL x64, eLux RP6 x64, HP ThinPro OS x64, Ubuntu x64, CentOS x 64, Dell ThinOS) trước phiên bản 5.8.4.21112
 • Zoom Meeting SDK cho Android trước phiên bản 5.7.6.1922
 • Zoom Meeting SDK cho iOS trước phiên bản 5.7.6.1082
 • Zoom Meeting SDK cho Windows trước phiên bản 5.7.6.1081
 • Zoom Meeting SDK cho Mac trước phiên bản 5.7.6.1340
 • Zoom Video SDK (dành cho Android, iOS, macOS và Windows) trước phiên bản 1.1.2
 • Trình kết nối cuộc họp tại chỗ Zoom trước phiên bản 4.8.12.20211115
 • MMR cho trình kết nối cuộc họp tại chỗ Zoom trước phiên bản 4.8.12.20211115
 • Trình kết nối ghi tại chỗ Zoom trước phiên bản 5.1.0.65.20211116
 • Trình kết nối phòng ảo tại chỗ Zoom trước phiên bản 4.4.7266.20211117
 • Cân bằng tải cho trình kết nối phòng ảo tại chỗ Zoom trước phiên bản 2.5.5692.20211117
 • Zoom Hybrid Zproxy trước phiên bản 1.0.1058.20211116
 • Zoom Hybrid MMR trước phiên bản 4.6.20211116.131_x86-64

Source: Đã báo cáo bởi Natalie Silvanovich từ Google Project Zero

ZSB-21019 11/24/2021 Tràn bộ nhớ đệm trong Zoom Client và các sản phẩm khác Cao CVE-2021-34423

Severity: Cao

CVSS Score: 7.3

CVSS Vector String: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L

Description: Lỗ hổng tràn bộ nhớ đệm đã được phát hiện trong các sản phẩm được liệt kê tại phần “Sản phẩm bị ảnh hưởng'' trong bản tin này. Điều này có thể cho phép tội phạm công nghệ cao phá hủy dịch vụ hay ứng dụng hoặc tận dụng lỗ hổng này để kích hoạt mã tùy ý.

Zoom đã giải quyết vấn đề này trong các sản phẩm mới phát hành gần đây, được liệt kê trong phần bên dưới. Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Zoom mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật.

Affected Products:

 • Tất cả phiên bản Zoom Client for Meetings (đối với Android, iOS, Linux, macOS và Windows) trước bản 5.8.4
 • Zoom Client for Meetings cho Blackberry (đối với Android và iOS) trước phiên bản 5.8.1
 • Zoom Client for Meetings cho intune (đối với Android và iOS) trước phiên bản 5.8.4
 • Zoom Client for Meetings cho Hệ điều hành Chrome trước phiên bản 5.0.1
 • Zoom Rooms dành cho phòng hội nghị (đối với Android, AndroidBali, macOS và Windows) trước phiên bản 5.8.3
 • Trình điều khiển cho Zoom Rooms (đối với Android, iOS và Windows) trước phiên bản 5.8.3
 • Zoom VDI Windows Meeting Client trước phiên bản 5.8.4
 • Plugin Zoom VDI Azure Virtual Desktop (đối với Windows x86 hoặc x64, IGEL x64, Ubuntu x64, HP ThinPro OS x64) trước phiên bản 5.8.4.21112
 • Plugin Zoom VDI Citrix (đối với Windows x86 hoặc x64, Trình cài đặt và gỡ cài đặt phổ quát Mac, IGEL x64, eLux RP6 x64, HP ThinPro OS x64, Ubuntu x64, CentOS x 64, Dell ThinOS) trước phiên bản 5.8.4.21112
 • Plugin Zoom VDI VMware (đối với Windows x86 hoặc x64, Trình cài đặt và gỡ cài đặt phổ quát Mac, IGEL x64, eLux RP6 x64, HP ThinPro OS x64, Ubuntu x64, CentOS x 64, Dell ThinOS) trước phiên bản 5.8.4.21112
 • Zoom Meeting SDK cho Android trước phiên bản 5.7.6.1922
 • Zoom Meeting SDK cho iOS trước phiên bản 5.7.6.1082
 • Zoom Meeting SDK cho macOS trước phiên bản 5.7.6.1340
 • Zoom Meeting SDK cho Windows trước phiên bản 5.7.6.1081
 • Zoom Video SDK (dành cho Android, iOS, macOS và Windows) trước phiên bản 1.1.2
 • Trình điều khiển trình kết nối cuộc họp tại chỗ Zoom trước phiên bản 4.8.12.20211115
 • MMR cho trình kết nối cuộc họp tại chỗ Zoom trước phiên bản 4.8.12.20211115
 • Trình kết nối ghi tại chỗ Zoom trước phiên bản 5.1.0.65.20211116
 • Trình kết nối phòng ảo tại chỗ Zoom trước phiên bản 4.4.7266.20211117
 • Cân bằng tải cho trình kết nối phòng ảo tại chỗ Zoom trước phiên bản 2.5.5692.20211117
 • Zoom Hybrid Zproxy trước phiên bản 1.0.1058.20211116
 • Zoom Hybrid MMR trước phiên bản 4.6.20211116.131_x86-64

Source: Nguồn: Đã báo cáo bởi Natalie Silvanovich từ Google Project Zero

ZSB-21018 11/09/2021 Tấn công truyền qua đường dẫn tên tệp trong Keybase Client dành cho Windows Cao CVE-2021-34422

Severity: Cao

CVSS Score: 7.2

CVSS Vector String: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:N

Description: Keybase Client dành cho Windows trước phiên bản 5.7.0 chứa lỗ hổng tấn công truyền qua đường dẫn khi kiểm tra tên tệp đã tải lên một thư mục nhóm. Người dùng cố tình gây hại có thể tải tệp lên một thư mục đã chia sẻ với tên tệp được tạo ra một cách đặc biệt. Điều này khiến một người dùng khác vận hành ứng dụng ngoài ý muốn trên máy chủ của họ. Nếu người dùng cố tình gây hại tận dụng điều này qua tính năng chia sẻ thư mục công khai của Keybase client, điều này có thể dẫn đến việc kích hoạt mã từ xa.

Keybase đã giải quyết vấn đề trong Keybase Client phiên bản 5.7.0 dành cho bản phát hành Windows. Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Keybase mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://keybase.io/download.

Affected Products:

 • Phiên bản Keybase Client dành cho Windows trước bản 5.7.0

Source: Đã báo cáo bởi m4t35z

ZSB-21017 11/09/2021 Lưu giữ tin nhắn chuyển từ chuỗi thành mảng trong các phiên bản Keybase Client cho Android và iOS Thấp CVE-2021-34421

Severity: Thấp

CVSS Score: 3.7

CVSS Vector String: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

Description: Keybase Client cho Android trước phiên bản 5.8.0 và Keybase Client cho iOS trước phiên bản 5.8.0 không loại bỏ đúng tin nhắn chuyển từ chuỗi thành mảng do người dùng khởi tạo nếu người nhận đặt phiên trò chuyện ở chế độ nền trong lúc người gửi gửi các tin nhắn chuyển từ chuỗi thành mảng. Điều này có thể dẫn đến tình trạng lộ thông tin nhạy cảm cần được xóa khỏi thiết bị của khách hàng.

Keybase đã giải quyết vấn đề này trong Keybase Client phiên bản 5.8.0 cho Android và Keybase Client phiên bản 5.8.0 cho các bản phát hành iOS. Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Keybase mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://keybase.io/download.

Affected Products:

 • Tất cả phiên bản Keybase Client cho Android trước bản 5.8.0
 • Tất cả phiên bản Keybase Client dành cho iOS trước bản 5.8.0

Source: Đã báo cáo bởi Olivia O'Hara, John Jackson, Jackson Henry và Robert Willis

ZSB-21016 11/09/2021 Bỏ qua chữ ký tệp thực thi cài đặt Zoom trên Windows Trung bình CVE-2021-34420

Severity: Trung bình

CVSS Score: 4.7

CVSS Vector String: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:N/I:L/A:N

Description: Trình cài đặt Zoom Client for Meetings trên Windows trước phiên bản 5.5.4 không xác minh đúng chữ ký của tệp với phần mở rộng .msi, .ps1 và .bat. Điều này có thể dẫn đến việc tội phạm công nghệ cao cài đặt phần mềm độc hại trên máy tính của khách hàng.

Zoom đã giải quyết vấn đề này trong Zoom Client for Meetings phiên bản 5.5.4 dành cho bản phát hành Windows. Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Zoom mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://zoom.us/download.

Affected Products:

 • Tất cả phiên bản Zoom Client for Meetings đối với Windows trước bản 5.5.4

Source: Đã báo cáo bởi Laurent Delosieres từ ManoMano

ZSB-21015 11/09/2021 Chèn HTML vào Zoom Linux client Thấp CVE-2021-34419

Severity: Thấp

CVSS Score: 3.7

CVSS Vector String: CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N

Description: Trong Zoom Client for Meetings dành cho Ubuntu Linux trước phiên bản 5.1.0, có lỗ hổng cho phép chèn HTML khi gửi yêu cầu điều khiển từ xa cho người dùng trong quá trình chia sẻ màn hình trong cuộc họp. Điều này có thể khiến người tham gia cuộc họp trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công phi kỹ thuật.

Zoom đã giải quyết vấn đề này trong Zoom Client for Meetings phiên bản 5.1.0 dành cho bản phát hành Ubuntu Linux. Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Zoom mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://zoom.us/download

Affected Products:

 • Zoom Client for Meetings dành cho Ubuntu Linux trước phiên bản 5.1.0

Source: Đã báo cáo bởi Danny de Weille và Rick Verdoes từ hackdefense

ZSB-21014 11/09/2021 Sự cố con trỏ rỗng trước khi xác thực trong bảng điều khiển web tại chỗ Trung bình CVE-2021-34418

Severity: Trung bình

CVSS Score: 4.0

CVSS Vector String: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

Description: Dịch vụ đăng nhập của bảng điều khiển web cho các sản phẩm liệt kê trong phần "Sản phẩm bị ảnh hưởng" tại bản tin này, không xác minh việc byte NULL đã gửi trong khi xác thực. Điều này có thể dẫn đến sự cố của dịch vụ đăng nhập.

Affected Products:

 • Trình điều khiển trình kết nối cuộc họp tại chỗ Zoom trước phiên bản 4.6.239.20200613
 • MMR cho trình kết nối cuộc họp tại chỗ Zoom trước phiên bản 4.6.239.20200613
 • Trình kết nối ghi tại chỗ Zoom trước phiên bản 3.8.42.20200905
 • Trình kết nối phòng ảo tại chỗ Zoom trước phiên bản 4.4.6344.20200612
 • Cân bằng tải cho trình kết nối phòng ảo tại chỗ Zoom trước phiên bản 2.5.5492.20200616

Source: Đã báo cáo bởi Jeremy Brown

ZSB-21013 11/09/2021 Thực thi lệnh từ xa đã xác thực với quyền quản trị ưu tiên thông qua bảng điều khiển web trong bộ định tuyến đa phương tiện (MMR) Cao CVE-2021-34417

Severity: Cao

CVSS Score: 7.9

CVSS Vector String: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:N

Description: Trang proxy mạng trên web portal cho các sản phẩm liệt kê trong phần "Sản phẩm bị ảnh hưởng" tại bản tin này không xác minh dữ liệu đầu vào đã gửi trong yêu cầu thiết lập mật khẩu proxy mạng. Điều này có thể dẫn đến việc quản trị viên web portal chèn lệnh từ xa.

Affected Products:

 • Trình điều khiển trình kết nối cuộc họp tại chỗ Zoom trước phiên bản 4.6.365.20210703
 • MMR cho trình kết nối cuộc họp tại chỗ Zoom trước phiên bản 4.6.365.20210703
 • Trình kết nối ghi tại chỗ Zoom trước phiên bản 3.8.45.20210703
 • Trình kết nối phòng ảo tại chỗ Zoom trước phiên bản 4.4.6868.20210703
 • Cân bằng tải cho trình kết nối phòng ảo tại chỗ Zoom trước phiên bản 2.5.5496.20210703

Source: Đã báo cáo bởi Jeremy Brown

ZSB-21012 09/30/2021 Thực thi mã từ xa đối với Hình ảnh tại chỗ thông qua webportal Trung bình CVE-2021-34416

Severity: Trung bình

CVSS Score: 5.5

CVSS Vector String: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:N

Description: Web portal cài đặt quản trị địa chỉ mạng dành cho Trình kết nối cuộc họp tại chỗ Zoom trước phiên bản 4.6.360.20210325, MMR trình kết nối cuộc họp tại chỗ Zoom trước phiên bản 4.6.360.20210325, Trình kết nối ghi tại chỗ Zoom trước phiên bản 3.8.44.20210326, Trình kết nối phòng ảo tại chỗ Zoom trước phiên bản 4.4.6752.20210326 và Cân bằng tải cho trình kết nối phòng ảo tại chỗ Zoom trước phiên bản 2.5.5495.20210326 không xác minh dữ liệu đầu vào đã được gửi trong yêu cầu cập nhật cấu hình mạng. Điều này có thể dẫn đến sự cố quản trị viên web portal chèn lệnh từ xa lên hình ảnh tại chỗ.

Affected Products:

 • Trình kết nối cuộc họp tại chỗ Zoom trước phiên bản 4.6.360.20210325
 • MMR cho trình kết nối cuộc họp tại chỗ Zoom trước phiên bản 4.6.360.20210325
 • Trình kết nối ghi tại chỗ Zoom trước phiên bản 3.8.44.20210326
 • Trình kết nối phòng ảo tại chỗ Zoom trước phiên bản 4.4.6752.20210326
 • Cân bằng tải cho trình kết nối phòng ảo tại chỗ Zoom trước phiên bản 2.5.5495.20210326

Source: Được báo cáo bởi Egor Dimitrenko từ Positive Technologies

ZSB-21011 09/30/2021 Sự cố ZC sử dụng PDU gây ra nhiều phân bổ Cao CVE-2021-34415

Severity: Cao

CVSS Score: 7.5

CVSS Vector String: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

Description: Dịch vụ Trình điều khiển vùng trong Trình điều khiển trình kết nối cuộc họp tại chỗ Zoom trước phiên bản 4.6.358.20210205 không xác minh trường cnt đã gửi trong các gói mạng truyền dữ liệu đến, dẫn đến cạn kiệt tài nguyên và gây ra sự cố hệ thống.

Affected Products:

 • Trình điều khiển trình kết nối cuộc họp tại chỗ Zoom trước phiên bản 4.6.358.20210205

Source: Đã báo cáo bởi Nikita Abramov từ Positive Technologies

ZSB-21010 09/30/2021 Thực thi mã từ xa đối với máy chủ Trình kết nối cuộc họp thông qua cấu hình proxy mạng webportal Trung bình CVE-2021-34414

Severity: Trung bình

CVSS Score: 7.2

CVSS Vector String: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Description: Trang proxy mạng trên web portal dành cho Trình điều khiển trình kết nối cuộc họp tại chỗ Zoom trước phiên bản 4.6.348.20201217, MMR trình kết nối cuộc họp tại chỗ Zoom trước phiên bản 4.6.348.20201217, Trình kết nối ghi tại chỗ Zoom trước phiên bản 3.8.42.20200905, Trình kết nối phòng ảo tại chỗ Zoom trước phiên bản 4.4.6620.20201110 và Cân bằng tải cho trình kết nối phòng ảo tại chỗ Zoom trước phiên bản 2.5.5495.20210326 không xác minh dữ liệu đầu vào đã được gửi trong yêu cầu cập nhật cấu hình proxy mạng. Điều này có thể dẫn đến sự cố quản trị viên web portal chèn lệnh từ xa lên hình ảnh tại chỗ.

Affected Products:

 • Trình điều khiển trình kết nối cuộc họp tại chỗ Zoom trước phiên bản 4.6.348.20201217
 • MMR cho trình kết nối cuộc họp tại chỗ Zoom trước phiên bản 4.6.348.20201217
 • Trình kết nối ghi tại chỗ Zoom trước phiên bản 3.8.42.20200905
 • Trình kết nối phòng ảo tại chỗ Zoom trước phiên bản 4.4.6620.20201110
 • Cân bằng tải cho trình kết nối phòng ảo tại chỗ Zoom trước phiên bản 2.5.5495.20210326

Source: Được báo cáo bởi Egor Dimitrenko từ Positive Technologies

ZSB-21009 09/30/2021 Gia tăng quyền cục bộ cho trình cài đặt Plugin Zoom cho MacOS Outlook Thấp CVE-2021-34413

Severity: Thấp

CVSS Score: 2.8

CVSS Vector String: CVSS:3.0/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:L/A:N

Description: Tất cả các phiên bản Plugin Zoom cho Microsoft Outlook đối với MacOS trước bản 5.3.52553.0918 đều chứa lỗ hổng Thời điểm kiểm tra/Thời điểm sử dụng (TOC/TOU) trong quá trình cài đặt plug-in. Điều này cho phép người dùng tiêu chuẩn ghi ứng dụng độc hại của riêng họ vào danh mục plugin, từ đó cho phép kích hoạt ứng dụng độc hại trong tình huống đặc quyền.

Affected Products:

 • Tất cả các phiên bản Plugin Zoom cho Microsoft Outlook đối với MacOS trước bản 5.3.52553.0918

Source: Đã báo cáo bởi Lockheed Martin Red Team

ZSB-21008 09/30/2021 Gia tăng quyền cục bộ cho trình cài đặt Zoom for Windows Trung bình CVE-2021-34412

Severity: Trung bình

CVSS Score: 4.4

CVSS Vector String: CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N

Description: Trong quá trình cài đặt tất cả các phiên bản Zoom Client for Meetings cho Windows trước bản 5.4.0, bạn có thể khởi chạy Internet Explorer. Nếu trình cài đặt được khởi chạy với quyền ở mức cao như SCCM thì điều này có thể dẫn đến vấn đề gia tăng quyền cục bộ.

Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Zoom mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://zoom.us/download.

Affected Products:

 • Zoom Client for Meetings cho Windows trước phiên bản 5.4.0

Source: Đã báo cáo bởi Lockheed Martin Red Team

ZSB-21007 09/30/2021 Gia tăng quyền cục bộ cho trình cài đặt Zoom Rooms Trung bình CVE-2021-34411

Severity: Trung bình

CVSS Score: 4.4

CVSS Vector String: CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N

Description: Trong quá trình cài đặt Zoom Rooms cho phòng hội nghị đối với Windows trước phiên bản 5.3.0, bạn có thể khởi chạy Internet Explorer với quyền ở mức cao. Nếu trình cài đặt được khởi chạy với quyền ở mức cao như SCCM thì điều này có thể dẫn đến vấn đề gia tăng quyền cục bộ.

Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Zoom mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://zoom.us/download.

Affected Products:

 • Zoom Rooms dành cho phòng hội nghị đối với Windows trước phiên bản 5.3.0

Source: Đã báo cáo bởi Lockheed Martin Red Team

ZSB-21006 09/30/2021 Gia tăng quyền ứng dụng quản trị cho trình cài đặt Plugin Zoom cho Microsoft Outlook (MacOS) Trung bình CVE-2021-34410

Severity: Trung bình

CVSS Score: 6.6

CVSS Vector String: CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:N/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:L/MAC:L/MPR:L/MUI:R/MS:U/MC:X/MI:X/MA:X

Description: Gói ứng dụng cho phép người dùng ghi được giải nén trong quá trình cài đặt tất cả các phiên bản Plugin Zoom cho Microsoft Outlook đối với Mac trước bản 5.0.25611.0521 cho phép gia tăng quyền để lấy quyền quản trị.

Affected Products:

 • Plugin Zoom cho Microsoft Outlook đối với Mac trước phiên bản 5.0.25611.0521

Source: Đã báo cáo bởi Lockheed Martin Red Team

ZSB-21005 09/30/2021 Gia tăng quyền cục bộ cho trình cài đặt Zoom Client Cao CVE-2021-34409

Severity: Cao

CVSS Score: 7.8

CVSS Vector String: CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

Description: Người ta phát hiện rằng các gói cài đặt Zoom Client for Meetings cho MacOS (gói Tiêu chuẩn và gói Quản trị viên CNTT) trước phiên bản 5.2.0, Plugin Zoom Client để chia sẻ iPhone/iPad trước phiên bản 5.2.0 và Zoom Rooms dành cho hội nghị trước phiên bản 5.1.0 sao chép các tập lệnh shell trước và sau khi cài đặt vào danh mục cho phép người dùng ghi. Trong các sản phẩm bị ảnh hưởng liệt kê dưới đây, tội phạm công nghệ cao có quyền truy cập cục bộ vào máy của người dùng có thể sử dụng lỗ hổng này để chạy câu lệnh hệ thống tùy ý trong tình huống đặc quyền cao hơn trong quá trình cài đặt.

Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Zoom mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://zoom.us/download.

*Thay đổi - -14-12-2021 - Mô tả cập nhật, điểm CVSS cập nhật, chuỗi vector CVSS cập nhật, thêm Plugin Zoom Client để chia sẻ iPhone/iPad và Zoom Rooms vào phần “Sản phẩm bị ảnh hưởng”.

Affected Products:

 • Zoom Client for Meetings dành cho MacOS (gói Tiêu chuẩn và gói Quản trị viên CNTT) trước phiên bản 5.2.0
 • Plugin Zoom Client để chia sẻ iPhone/iPad trước phiên bản 5.2.0
 • Zoom Rooms dành cho hội nghị trước phiên bản 5.1.0

Source: Đã báo cáo bởi Lockheed Martin Red Team

ZSB-21004 09/30/2021 Trình cài đặt Zoom MSI ghi nâng cao bằng cách sử dụng điểm nút Cao CVE-2021-34408

Severity: Cao

CVSS Score: 7.0

CVSS Vector String: CVSS:3.0/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Description: Danh mục cho phép người dùng ghi đã được tạo ra trong quá trình cài đặt Zoom Client for Meetings cho phiên bản Windows trước phiên bản 5.3.2 có thể được chuyển hướng đến một vị trí khác thông qua một điểm nút. Điều này cho phép kẻ tấn công ghi đè lên các tệp trong khi người dùng có quyền bị hạn chế không thể sửa đổi những tệp này.

Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Zoom mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://zoom.us/download.

Affected Products:

 • Zoom Client for Meetings dành cho Windows trước phiên bản 5.3.2

Source: Đã báo cáo bởi Lockheed Martin Red Team

ZSB-21003 09/30/2021 Bỏ qua chữ ký số của trình cài đặt Zoom cho Windows Cao CVE-2021-33907

Severity: Cao

CVSS Score: 7.0

CVSS Vector String: CVSS:3.0/AV:L/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/CR:H/IR:H/AR:H/MAV:L/MAC:H/MPR:N/MUI:R/MS:U/MC:H/MI:H/MA:H

Description: Zoom Client for Meetings cho Windows trong tất cả các phiên bản trước 5.3.0 không xác thực đúng thông tin chứng nhận được dùng để ký các tệp .msi khi tiến hành cập nhật client. Điều này có thể dẫn đến việc thực thi mã từ xa trong tình huống đặc quyền ở mức cao.

Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Zoom mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://zoom.us/download.

Affected Products:

 • Tất cả các phiên bản Zoom Client for Meetings cho Windows trước phiên bản 5.3.0

Source: Đã báo cáo bởi Lockheed Martin Red Team

ZSB-21002 08/13/2021 Tràn khối xếp từ việc ghi dữ liệu không kiểm tra vào bộ nhớ đệm tĩnh từ tin nhắn Giao thức nhắn tin và hiện diện mở rộng (XMPP) Cao CVE-2021-30480

Severity: Cao

CVSS Score: 8.1

CVSS Vector String: CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/CR:H/IR:H/AR:H/MAV:N/MAC:H/MPR:N/MUI:N/MS:U/MC:H/MI:H/MA:H

Description: Tràn bộ nhớ đệm dựa trên khối xếp tồn tại ở tất cả các phiên bản cho máy tính để bàn trước phiên bản 5.6.3 của Zoom Client for Meetings. Phát hiện này đã được báo cáo cho Zoom như một phần của cuộc thi Pwn20wn 2021 tại Vancouver. Chuỗi tấn công thể hiện trong Pwn20wn đã được giảm thiểu trong một thay đổi phía máy chủ trong cơ sở hạ tầng của Zoom vào 09/04/2021.

Khi kết hợp với hai vấn đề khác được báo cáo trong Pwn20wn - xác thực URL không phù hợp khi gửi tin nhắn XMPP để truy cập URL ứng dụng Zoom Marketplace và xác thực URL không chính xác khi hiển thị hình ảnh GIPHY - người dùng cố tình gây hại có thể thực thi mã từ xa trên máy tính mục tiêu.
Máy tính mục tiêu phải từng chấp nhận Yêu cầu kết nối từ người dùng cố tình gây hại hoặc đang trong cuộc trò chuyện giữa nhiều người dùng với người dùng độc hại để cuộc tấn công thành công. Chuỗi tấn công thể hiện trong Pwn20wn có thể dễ thấy đối với các máy tính mục tiêu, gây ra vô số thông báo cho client.

Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Zoom mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://zoom.us/download.

Affected Products:

 • Tất cả các phiên bản cho máy tính để bàn trước phiên bản 5.6.3 của Zoom Client for Meetings

Source: Đã báo cáo bởi Daan Keuper và Thijs Alkemade từ Computest thông qua Sáng kiến Zero Day

ZSB-21001 03/26/2021 Tính năng chia sẻ màn hình cửa sổ ứng dụng Trung bình CVE-2021-28133

Severity: Trung bình

CVSS Score: 5.7

CVSS Vector String: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

Description: Một lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng tới chức năng chia sẻ màn hình đối với phiên bản Zoom Client trên Linux và Windows. Khi chia sẻ các cửa sổ ứng dụng riêng lẻ, một số nội dung màn hình các ứng dụng không được người dùng chủ định chia sẻ bị hiển thị cho những người khác cùng tham gia cuộc họp trong khoảnh khắc ngắn, nếu "người chia sẻ" thu nhỏ, phóng to hoặc đóng một cửa sổ khác.

Zoom đã ra mắt một số biện pháp giảm thiểu lỗi bảo mật mới trong Zoom Windows Client phiên bản 5.6 để giảm bớt khả năng xảy ra sự cố tương tự cho người dùng Windows. Chúng tôi đang tiếp tục tiến hành các biện pháp bổ sung để giải quyết vấn đề này trên tất cả các nền tảng bị ảnh hưởng.

Zoom cũng đã xử lý vấn đề xảy ra với người dùng Ubuntu vào ngày 1 tháng 3 năm 2021 trong Zoom Linux Client phiên bản 5.5.4. Người dùng có thể sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải phần mềm Zoom mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://zoom.us/download.

Affected Products:

 • Tất cả các phiên bản Windows của Zoom Client
 • Các phiên bản Linux của Zoom Client trước bản 5.5.4 trên Ubuntu
 • Tất cả các phiên bản Linux Client trên các kênh phân phối được hỗ trợ khác

Source: Do Michael Stramez và Matthias Deeg phát hiện.

ZSB-20002 08/14/2020 DLL của Windows trong Dịch vụ chia sẻ của Zoom Cao CVE-2020-9767

Severity: Cao

CVSS Score: 7.8

CVSS Vector String: CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Description: Một lỗ hổng bảo mật liên quan đến việc tải Thư viện liên kết động ("DLL") trong Dịch vụ chia sẻ của Zoom, khiến người dùng Windows cục bộ có khả năng vượt quyền trước người dùng NT AUTHORITY/SYSTEM.

Lỗ hổng bảo mật này xuất phát từ việc không kiểm tra đầy đủ chữ ký của các tệp DLL tự động tải khi tiến hành tải về tệp thực thi đã được xác nhận. Kẻ tấn công có thể khai thác lỗ hổng này bằng cách cấy một DLL độc vào tệp thực thi Zoom đã được xác nhận và sử dụng DLL này để khởi chạy các quy trình có quyền vượt cấp.

Zoom đã xử lý vấn đề này trong bản phát hành client 5.0.4. Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Zoom mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://zoom.us/download.

Affected Products:

 • Các phiên bản cài đặt Zoom cho Windows (ZoomInstallerFull.msi) trước phiên bản 5.0.4

Source: Chuyên gia tư vấn Connor Scott từ hãng Context Information Security

ZSB-20001 05/04/2020 Bản cài đặt Zoom IT cho Windows Cao CVE-2020-11443

Severity: Cao

CVSS Score: Cơ sở: 8.4

CVSS Vector String: CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:H/A:H

Description: Một lỗ hổng trong cách bộ cài đặt Zoom cho Windows xử lý các điểm nút khi xóa tệp, việc này có thể cấp quyền cho người dùng Windows cục bộ xóa các tệp vốn thuộc loại không thể xóa được.

Lỗ hổng bảo mật này xuất phát từ việc không kiểm tra đầy đủ các điểm nút trong thư mục mà bộ cài đặt xóa các tệp có thể được ghi bởi người dùng tiêu chuẩn. Một người dùng cục bộ có ác ý có thể khai thác lỗ hổng này bằng cách tạo một điểm nút trong thư mục bị ảnh hưởng, trỏ đến các tệp hệ thống được bảo vệ hoặc các tệp khác mà người dùng không có quyền xử lý. Khi chạy bộ cài đặt Zoom cho Windows với các quyền nâng cao, như trường hợp khi bộ cài đặt được chạy thông qua phần mềm triển khai được quản lý, các tệp đó sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Zoom đã xử lý vấn đề này trong bản phát hành client 4.6.10. Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Zoom mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://zoom.us/download.

Affected Products:

 • Các phiên bản cài đặt Zoom cho Windows (ZoomInstallerFull.msi) trước phiên bản 4.6.10

Source: Cảm ơn đội Red Team của Lockheed Martin.

ZSB-19003 07/12/2019 Ứng dụng chạy nền ZoomOpener Cao CVE-2019-13567

Severity: Cao

CVSS Score: Cơ sở: 7.5

CVSS Vector String: CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

Description: Một lỗ hổng trong bản Zoom Client trên MacOS có thể cho phép kẻ tấn công tải phần mềm độc hại xuống thiết bị của nạn nhân.

Lỗ hổng bảo mật này xuất phát từ việc thực hiện không đúng cách việc xác thực đầu vào và xác nhận phần mềm đã tải xuống trong ứng dụng trợ giúp ZoomOpener. Kẻ tấn công có thể khai thác lỗ hổng bảo mật này để ra lệnh cho thiết bị của nạn nhân tải tệp xuống thay mặt kẻ tấn công. Việc khai thác lỗ hổng này chỉ thành công nếu trước đó nạn nhân đã gỡ bản cài đặt Zoom Client.

Zoom đã xử lý vấn đề này trong bản phát hành client 4.4.52595.0425. Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Zoom mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://zoom.us/download.

Affected Products:

 • Các phiên bản Zoom Client cho máy MacOS trước phiên bản 4.4.52595.0425 và sau phiên bản 4.1.27507.0627

Source: Không xác định.

ZSB-19002 07/09/2019 Cài đặt video mặc định Thấp CVE-2019-13450

Severity: Thấp

CVSS Score: Cơ sở: 3.1

CVSS Vector String: CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

Description: Một lỗ hổng bảo mật trong phiên bản Zoom Client của MacOS và RingCentral có thể cho phép một kẻ tấn công từ xa và chưa được xác thực buộc người dùng tham gia cuộc gọi video với camera video đang hoạt động.

Lỗ hổng bảo mật này xuất phát từ việc không đủ điều khiển ủy quyền để kiểm tra hệ thống nào có thể liên lạc với máy chủ Zoom Web cục bộ chạy trên cổng 19421. Kẻ tấn công có thể khai thác lỗ hổng này bằng cách tạo một trang web độc khiến Zoom client tự động tham gia cuộc họp do kẻ tấn công lập ra.

Zoom đã áp dụng hộp thoại Xem trước video mới hiển thị cho người dùng trước khi tham gia cuộc họp trong phiên bản Client 4.4.5 ra mắt ngày 14 tháng 7 năm 2019. Hộp thoại này cho phép người dùng tham gia cuộc họp với lựa chọn bật hoặc không bật video, và yêu cầu người dùng đặt lựa chọn mặc định mong muốn của mình với tính năng video. Zoom kêu gọi các khách hàng cài đặt bản phát hành Zoom Client mới nhất có tại địa chỉ https://zoom.us/download.

Affected Products:

 • Phiên bản Zoom Client cho MacOS trước phiên bản 4.4.5
 • RingCentral Client cho MacOS trước phiên bản 4.4.5

Source: Do Jonathan Leitschuh phát hiện.

ZSB-19001 07/09/2019 Tấn công từ chối dịch vụ - MacOS Thấp CVE-2019-13449

Severity: Thấp

CVSS Score: Cơ sở: 3.1

CVSS Vector String: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H

Description: Một lỗ hổng bảo mật trong bản Zoom Client cho MacOS có thể cho phép một kẻ tấn công từ xa và chưa được xác thực kích hoạt điều kiện từ chối dịch vụ trên hệ thống của nạn nhân.

Lỗ hổng bảo mật này xuất phát từ việc không đủ điều khiển ủy quyền để kiểm tra hệ thống nào có thể liên lạc với máy chủ Zoom Web cục bộ chạy trên cổng 19421. Một kẻ tấn công có thể khai thác lỗ hổng này bằng cách tạo một trang web độc khiến Zoom Client liên tục tìm cách tham gia cuộc họp với ID cuộc họp không hợp lệ. Vòng lặp vô hạn khiến bản Zoom Client không hoạt động và có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống đang chạy.

Zoom đã phát hành phiên bản 4.4.2-hotfix cho bản Client trên MacOS vào ngày 28 tháng 4 năm 2019 để giải quyết vấn đề này. Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Zoom mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://zoom.us/download.

Affected Products:

 • Phiên bản Zoom Client cho MacOS trước phiên bản 4.4.5
 • RingCentral Client cho MacOS trước phiên bản 4.4.5

Source: Do Jonathan Leitschuh phát hiện.

ZSB-18001 11/30/2018 Xử lý tin nhắn trái phép Cao CVE-2018-15715

Severity: Cao

CVSS Score: 7.4

CVSS Vector String: AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:L/CR:X/IR:H/AR:H/MAV:X/MAC:X/MPR:X/MUI:X/MS:X/MC:X/MI:X/MA:X

Description: Một lỗ hổng bảo mật trong Zoom Client có thể cho phép một kẻ tấn công từ xa và chưa được xác thực kiểm soát chức năng cuộc họp như từ chối người dự cuộc họp, gửi tin nhắn trò chuyện và kiểm soát việc tắt tiếng micrô của người tham gia. Nếu kẻ tấn công cũng là người tham gia hợp lệ trong cuộc họp và một người tham gia khác đang chia sẻ màn hình máy tính để bàn của mình, kẻ tấn công cũng có thể kiểm soát bàn phím và chuột của người tham gia đó.

Lỗ hổng bảo mật này xuất phát từ việc tính năng đẩy tin nhắn nội bộ của Zoom đã gửi cả thông báo Giao thức gói dữ liệu người dùng (UDP) trên client và Giao thức điều khiển truyền vận (TCP) trên máy chủ đến cùng một trình xử lý tin nhắn. Kẻ tấn công có thể khai thác lỗ hổng này để khởi tạo và gửi các gói UDP, được hiểu là tin nhắn được xử lý từ kênh TCP đáng tin cậy, được các máy chủ được ủy quyền của Zoom sử dụng.

Zoom đã phát hành bản Client cập nhật để xử lý lỗ hổng bảo mật này. Người dùng có thể tự bảo mật bằng cách sử dụng các bản cập nhật hiện tại hoặc tải xuống phần mềm Zoom mới nhất với tất cả các bản cập nhật bảo mật tại địa chỉ https://zoom.us/download.

Affected Products:

 • Phiên bản Client cho Windows trước bản 4.1.34460.1105
 • Phiên bản Client cho Mac trước bản 4.1.34475.1105
 • Phiên bản Client cho Linux trước bản 2.5.146186.1130
 • Phiên bản Client cho iOS trước bản 4.1.18 (4460.1105)
 • Phiên bản Client cho Android trước bản 4.1.34489.1105
 • Phiên bản Client cho Chrome trước bản 3.3.1635.1130
 • Phiên bản Zoom Room Client cho Windows trước bản 4.1.6 (35121.1201)
 • Phiên bản Zoom Room Client cho Mac trước bản 4.1.7 (35123.1201)
 • Phiên bản Zoom Room Client cho Chrome trước bản 3.6.2895.1130
 • Phiên bản Zoom SDK cho Windows trước bản 4.1.30384.1029
 • Phiên bản Zoom SDK cho Mac trước bản 4.1.34180.1026
 • Phiên bản Zoom SDK cho iOS trước bản 4.1.34076.1024
 • Phiên bản Zoom SDK cho Android trước bản 4.1.34082.1024
 • Phiên bản Trình kết nối phòng ảo của Zoom trước bản 4.1.4813.1201
 • Phiên bản Trình kết nối cuộc họp của Zoom trước bản 4.3.135059.1129
 • Phiên bản Trình kết nối ghi lại của Zoom trước bản 3.6.58865.1130
 • Phiên bản Trình kết nối Skype for Business của Zoom Cloud đã được cập nhật vào ngày 12/1/2018
 • Phiên bản Zoom Cloud Conference Room Connector đã được cập nhật vào ngày 12/6/2018

Source: David Wells từ Tenable.

No results found