ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CỦA ZOOM

CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY: 20/08/2020

QUAN TRỌNG, VUI LÒNG ĐỌC KỸ  : KHI BẠN SỬ DỤNG VÀ TRUY CẬP TRANG WEB, SẢN PHẨM DỊCH VỤ VÀ PHẦN MỀM LIÊN KẾT (GỌI CHUNG LÀ “DỊCH VỤ”) CỦA ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN (“ZOOM”), BẠN BUỘC PHẢI TUÂN THỦ VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BAO GỒM THỎA THUẬN PHÂN XỬ CÁC KHIẾU NẠI CỦA BẠN. VUI LÒNG XEM XÉT KỸ TRƯỚC KHI CHẤP NHẬN.

BẰNG VIỆC NHẤP VÀO/CHỌN NÚT/Ô “TÔI ĐỒNG Ý”, TRUY CẬP TRANG WEB ZOOM HOẶC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ ZOOM, BẠN ĐỒNG Ý CHỊU SỰ RÀNG BUỘC THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ TẤT CẢ CÁC PHỤ LỤC, MẪU ĐƠN ĐẶT HÀNG VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ĐƯỢC KẾT HỢP (“THỎA THUẬN” HOẶC “ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ”) CÁC DỊCH VỤ CỦA ZOOM KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ MẶT PHÁP LÝ ĐỂ CHỊU SỰ RÀNG BUỘC CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY.

Zoom sẽ cung cấp Dịch vụ và bạn có thể truy cập và sử dụng Dịch vụ theo Thỏa thuận này. Zoom có thể cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào sau đây thông qua các Công ty Thành viên. Nếu Bạn đặt mua Dịch vụ thông qua một trang đăng ký trực tuyến hoặc một mẫu đơn đặt hàng (mỗi “Mẫu đơn Đặt hàng”), Mẫu đơn Đặt hàng có thể chứa các điều khoản và điều kiện bổ sung và thông tin liên quan đến Dịch vụ mà bạn đang đặt mua. Trừ khi có quy định rõ ràng khác trong bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào áp dụng với Dịch vụ cụ thể mà Bạn chọn sử dụng, các điều khoản bổ sung đó được tích hợp vào Thỏa thuận này, liên quan đến việc Bạn sử dụng Dịch vụ đó.

Yêu cầu Hệ thống. Việc sử dụng Dịch vụ yêu cầu sử dụng một hay nhiều thiết bị tương thích, có truy cập Internet (có thể áp dụng phí) và một số phần mềm nhất định (có thể áp dụng phí) và có thể yêu cầu phải tải xuống bản cập nhật hoặc nâng cấp vào từng thời điểm cụ thể. Do việc sử dụng Dịch vụ liên quan đến phần cứng, phần mềm và truy cập Internet nên khả năng truy cập và sử dụng Dịch vụ của Bạn có thể bị ảnh hưởng bởi hiệu năng của các yếu tố này. Khuyến cáo bạn cần có truy cập Internet tốc độ cao. Bạn xác nhận và đồng ý rằng các yêu cầu hệ thống đó, có thể được thay đổi vào từng thời điểm cụ thể, thuộc Trách nhiệm của bạn.

 1. ĐỊNH NGHĨA. Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng trong Thỏa thuận này; khi nhắc đến số ít thì cũng bao gồm dạng thức số nhiều và ngược lại. Bạn có thể xem các định nghĩa cụ thể về Dịch vụ trong phần Mô tả Dịch vụ tại www.zoom.us/docs/en-us/services-description.html.
  “Công ty Thành viên”, khi nói về một Bên, nghĩa là bất kỳ pháp nhân nào kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, bị kiểm soát bởi hoặc chịu sự kiểm soát chung với Bên đó. Đối với phạm vi của Thỏa thuận này, “kiểm soát” có nghĩa là một lợi ích kinh tế hoặc biểu quyết của ít nhất năm mươi phần trăm (50%) hoặc, trong trường hợp không có lợi ích kinh tế hoặc biểu quyết đó, thì sẽ là quyền chỉ đạo hoặc định hướng chỉ đạo ban quản trị và thiết lập các chính sách của pháp nhân đó.
  “Người dùng Cuối” có nghĩa là Người Chủ trì hoặc Người Tham gia (như được định nghĩa trong phần Mô tả Dịch vụ) sử dụng Dịch vụ.
  “Thời hạn Gói Đăng ký Ban đầu” có nghĩa là thời hạn gói đăng ký ban đầu cho một Dịch vụ như đã chỉ định trong Mẫu đơn Đặt hàng.
  “Ngày Hiệu lực của Dịch vụ” có nghĩa là ngày Thời hạn Gói Đăng ký Ban đầu bắt đầu như đã chỉ định trong Mẫu đơn Đặt hàng.
  “Thời hạn Gia hạn” có nghĩa là thời hạn gia hạn gói đăng ký cho Dịch vụ bắt đầu sau Thời hạn Gói Đăng ký Ban đầu hoặc Thời hạn Gia hạn khác như đã chỉ định trong Mẫu đơn Đặt hàng.
 2. DỊCH VỤ. Zoom sẽ cung cấp các Dịch vụ như đã mô tả trong Mẫu đơn Đặt hàng và các bản cập nhật tiêu chuẩn cho các Dịch vụ thường được Zoom cung cấp trong suốt thời hạn. Zoom có thể toàn quyền ngưng Dịch vụ hoặc điều chỉnh các tính năng của Dịch vụ vào từng thời điểm cụ thể mà không thông báo trước.
  • Dịch vụ Beta.Đôi khi, Zoom có thể cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ được phân loại là Phiên bản thử nghiệm. Việc truy cập và sử dụng các phiên bản Beta có thể phải tuân theo các thỏa thuận bổ sung. Zoom không cam đoan rằng phiên bản Beta sẽ được cung cấp khả dụng rộng rãi và bảo lưu quyền ngừng hoặc sửa đổi phiên bản Beta bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các phiên bản Beta được cung cấp NGUYÊN TRẠNG, có thể chứa lỗi, sai sót hoặc các khiếm khuyết khác và bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng phiên bản Beta.
 3. SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ theo các điều khoản của Thỏa thuận này. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ của Bạn và của Người dùng Cuối của bạn cũng như sẽ tuân thủ và đảm bảo tuân thủ tất cả các Luật liên quan đến việc Bạn và mỗi Người dùng Cuối sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các Luật liên quan đến ghi âm, sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư và kiểm soát xuất khẩu. Việc sử dụng Dịch vụ sẽ bị vô hiệu trong trường hợp bị cấm.
  • Thông tin Đăng ký. Bạn có thể cần phải cung cấp thông tin về Bản thân để đăng ký và/hoặc sử dụng một số Dịch vụ nhất định. Bạn đồng ý rằng mọi thông tin nói trên là chính xác. Bạn cũng có thể được yêu cầu chọn một tên người dùng và mật khẩu. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì bảo mật đối với tên người dùng và mật khẩu của Bạn và đồng ý không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Nội dung của Bạn. Bạn đồng ý rằng Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung (“Nội dung”) do Bạn gửi hoặc truyền đi hoặc được hiển thị hoặc tải lên bởi Bạn khi sử dụng Dịch vụ và tuân thủ tất cả Luật liên quan đến Nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn ở những Luật yêu cầu Bạn được sự đồng ý của bên thứ ba để sử dụng Nội dung và cung cấp các thông báo thích hợp về quyền của bên thứ ba. Bạn cam đoan và bảo đảm rằng Bạn có quyền tải Nội dung lên Zoom và việc sử dụng đó không vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào. Trong mọi trường hợp, Zoom sẽ không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào đối với bất kỳ (a) Nội dung được truyền đi hoặc xem trong khi sử dụng Dịch vụ, (b) lỗi hoặc thiếu sót trong Nội dung, hoặc (c) bất kỳ mất mát hoặc tổn hại ở bất kỳ dạng nào phát sinh do sử dụng, truy cập hoặc từ chối truy cập vào Nội dung. Mặc dù Zoom không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung nào, nhưng Zoom có thể xóa bất kỳ Nội dung gì, bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho Bạn, nếu Zoom nhận thấy rằng Nội dung đó vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ luật nào. Bạn giữ quyền bản quyền và các quyền khác mà Bạn có đối với Nội dung do Bạn gửi, đăng tải hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Dịch vụ.
  • Bản ghi. Bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật ghi âm. Người chủ trì có thể chọn ghi lại các cuộc họp Zoom và Hội thảo trực tuyến. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với Zoom về việc lưu trữ các bản ghi cho bất kỳ hoặc tất cả các cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến mà bạn tham gia, nếu các bản ghi đó được lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi. Bạn sẽ nhận được thông báo (trực quan hoặc bằng cách khác) khi chế độ ghi được bật. Nếu bạn không đồng ý để được ghi lại, bạn có thể chọn rời khỏi cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến
  • Hành vi Sử dụng bị Cấm.Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ không sử dụng và sẽ không cho phép bất kỳ Người dùng Cuối nào sử dụng Dịch vụ để: (i) sửa đổi, phân tách, dịch ngược, tạo các sản phẩm phái sinh, thiết kế ngược hoặc dùng nỗ lực để giành quyền truy cập vào mã nguồn của các Dịch vụ; (ii) cố ý hoặc vô ý sử dụng Dịch vụ theo cách lạm dụng, can thiệp hoặc làm gián đoạn mạng của Zoom, tài khoản của Bạn hoặc Dịch vụ; (iii) tham gia vào hoạt động bất hợp pháp, gian lận, sai sự thật hoặc gây hiểu lầm, (iv) truyền qua Dịch vụ bất kỳ tài liệu nào có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bên thứ ba; (v) xây dựng hoặc chuẩn hóa một sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh, hoặc sao chép các tính năng, chức năng hoặc đồ họa của Dịch vụ; hoặc (vi) sử dụng Dịch vụ để truyền đạt các thông điệp hoặc tài liệu quấy rối, bôi nhọ, đe dọa, tục tĩu, khiếm nhã, các thông điệp hoặc tài liệu sẽ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào, hoặc các thông điệp hoặc tài liệu bất hợp pháp có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự, cấu thành hoặc khuyến khích hành vi có thể cấu thành tội hình sự, theo bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào; (vii) tải lên hoặc truyền tải bất kỳ phần mềm, Nội dung hoặc mã gây hại hoặc nhằm mục đích gây hại, vô hiệu hóa, phá hủy hoặc ảnh hưởng xấu đến hiệu suất của Dịch vụ theo bất kỳ cách nào; hoặc gây hại, nhằm mục đích gây hại, trích xuất thông tin hoặc dữ liệu từ phần cứng, phần mềm, mạng khác của Zoom hoặc những người dùng Dịch vụ khác; (viii) tham gia vào bất kỳ hoạt động nào hoặc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, làm quá tải, làm suy yếu, can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ hoặc bất kỳ máy chủ hoặc mạng nào kết nối với Dịch vụ hoặc hệ thống bảo mật của Zoom. (ix) sử dụng Dịch vụ vi phạm bất kỳ chính sách nào của Zoom hoặc theo cách vi phạm luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở chống spam, kiểm soát xuất khẩu, quyền riêng tư và các luật chống khủng bố cũng như quy định và luật yêu cầu phải có sự đồng ý của các đối tượng ghi âm thanh và video và Bạn đồng ý rằng Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và quy định đó.
  • Giới hạn Sử dụng.Bạn không được tái sản xuất, bán lại hoặc phân phối Dịch vụ hoặc bất kỳ báo cáo hoặc dữ liệu nào tạo ra bởi Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào, trừ khi Bạn đã được đặc biệt cho phép làm vậy theo một thỏa thuận riêng với Zoom. Bạn không được cung cấp hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Dịch vụ do Bạn mua hiển thị trên bất kỳ trang web nào, hoặc đăng tải Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào thu thập được từ Dịch vụ (trừ Nội dung do Bạn tạo ra), hoặc tạo ra thu nhập từ Dịch vụ, hoặc sử dụng Dịch vụ để phát triển, sản xuất hoặc tiếp thị một dịch vụ hoặc sản phẩm giống đáng kể so với Dịch vụ.
 4. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG CUỐI. Bạn chịu trách nhiệm về các hoạt động của tất cả Người dùng Cuối truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ thông qua tài khoản của bạn, và bạn đồng ý đảm bảo rằng bất kỳ Người dùng Cuối nào như vậy sẽ tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này và mọi chính sách của Zoom. Zoom không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với các vi phạm. Nếu Bạn biết bất kỳ vi phạm nào của bất kỳ ai đối với Thỏa thuận này liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, vui lòng liên hệ với Zoom theo địa chỉ email trust@zoom.us. Zoom có thể điều tra bất kỳ khiếu nại và vi phạm nào mà mình biết và có thể áp dụng mọi biện pháp (hoặc không biện pháp nào) mà mình cho là thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở, đưa ra cảnh báo, xóa nội dung hoặc chấm dứt các tài khoản và/hoặc hồ sơ Người dùng. Trong mọi trường hợp, Zoom đều sẽ không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào đối với bất kỳ dữ liệu hoặc nội dung nào khác được xem trong khi sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào về bất kỳ dữ liệu hoặc nội dung nào nói trên, hoặc bất kỳ mất mát hoặc tổn hại ở bất kỳ dạng nào phát sinh do sử dụng, truy cập hoặc từ chối truy cập đến bất kỳ dữ liệu hoặc nội dung nào.
 5. NGHĨA VỤ CỦA ZOOM ĐỐI VỚI NỘI DUNG.Zoom sẽ duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý và kỹ thuật hợp lý để ngăn chặn việc tiết lộ hoặc truy cập trái phép vào Nội dung, theo các tiêu chuẩn của ngành. Zoom sẽ thông báo cho Bạn nếu nhận thấy có hoạt động truy cập trái phép vào Nội dung. Zoom sẽ không truy cập, xem hoặc xử lý Nội dung trừ khi (a) theo quy định của Thỏa thuận này và trong Tuyên bố Quyền riêng tư của Zoom; (b) khi được Bạn ủy quyền hoặc hướng dẫn, (c) thực hiện các nghĩa vụ của mình theo yêu cầu của Thỏa thuận này; hoặc (d) theo yêu cầu của Pháp luật. Zoom không có nghĩa vụ nào khác liên quan đến Nội dung.
 6. TƯ CÁCH HỢP LỆ. Bạn xác nhận rằng Bạn từ 16 tuổi trở lên và hoàn toàn có thể và đủ năng lực để tuân theo các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, xác nhận, tuyên bố và bảo đảm như quy định của Thỏa thuận này, đồng thời tuân thủ Thỏa thuận này.Quyền truy cập của Bạn có thể bị chấm dứt mà không có cảnh báo nếu chúng tôi tin rằng Bạn dưới 16 tuổi hoặc không đủ điều kiện.
 7. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG; HẠN CHẾ CHO TRẺ EM SỬ DỤNG. Dịch vụ được thiết kế để sử dụng cho mục đích kinh doanh. Bạn có thể chọn sử dụng Dịch vụ cho các mục đích khác, tuân theo các điều khoản và giới hạn của Thỏa thuận này. Zoom không nhằm mục đích dành cho các cá nhân dưới 16 tuổi sử dụng, trừ khi thông qua Thuê bao Trường học (như được định nghĩa trong Mô tả dịch vụ) sử dụng Zoom dành cho Giáo dục (mẫu giáo đến lớp 12).
 8. LỆ PHÍ VÀ HỦY BỎ. Bạn đồng ý rằng Zoom có thể tính phí thẻ tín dụng của Bạn hoặc cơ chế thanh toán khác do Bạn lựa chọn và được Zoom phê duyệt (“Tài khoản của Bạn”) toàn bộ số tiền đến hạn và còn nợ cho Dịch vụ, bao gồm cả thuế và phí dịch vụ, phí thiết lập, phí thuê bao hoặc bất kỳ phí hoặc lệ phí nào liên quan đến Tài khoản của Bạn. Zoom có thể thay đổi mức giá vào bất kỳ lúc nào, bao gồm thay đổi từ một dịch vụ miễn phí sang một dịch vụ có trả phí và tính phí đối với Dịch vụ được cung cấp miễn phí trước đây; nhưng với điều kiện là Zoom sẽ thông báo trước với bạn và cho bạn cơ hội chấm dứt Tài khoản của Bạn nếu Zoom thay đổi mức giá của Dịch vụ mà bạn đăng ký, và Zoom sẽ không tính phí bạn đối với Dịch vụ miễn phí trước đây trừ khi bạn đã được thông báo về các khoản phí áp dụng và đã đồng ý trả các khoản phí đó. Bạn đồng ý rằng trong trường hợp Zoom không có khả năng thu các khoản phí còn nợ Zoom cho Dịch vụ thông qua Tài khoản của Bạn, Zoom có thể áp dụng bất kỳ biện pháp nào khác được cho là cần thiết để thu các khoản phí đó từ Bạn và Bạn sẽ chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các phí tổn và chi phí mà Zoom phải chịu liên quan đến hoạt động thu nợ đó, bao gồm phí thu nợ, phí tòa án và phí luật sư. Bạn cũng đồng ý rằng Zoom có thể thu tiền lãi theo mức lãi suất dưới 1,5%/tháng hoặc số tiền cao nhất được pháp luật cho phép đối với bất kỳ số tiền nào chưa được thanh toán khi đến hạn. Bạn có thể hủy bỏ gói đăng ký của bạn bất kỳ lúc nào. Nếu bạn hủy bỏ, bạn sẽ không bị tính phí đối với bất kỳ thời hạn dịch vụ bổ sung nào và dịch vụ sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc Thời hạn Đăng ký hiện tại. Nếu bạn hủy bỏ, bạn sẽ không được hoàn tiền cho bất kỳ dịch vụ nào đã được thanh toán tiền phí.
 9. CHẤM DỨT. Trang web của Zoom có chứa các thông tin về cách chấm dứt Tài khoản của Bạn. Nếu bạn đã mua một Dịch vụ cho một thời hạn cụ thể, việc chấm dứt đó sẽ có hiệu lực vào ngày cuối cùng của thời hạn hiện tại vào thời điểm đó. Mẫu đơn Đặt hàng của Bạn có thể quy định rằng Thời hạn Gia hạn sẽ bắt đầu tự động trừ khi một trong hai bên đưa ra thông báo chấm dứt tối thiểu ba mươi (30) ngày trước khi bắt đầu Thời hạn Gia hạn tiếp theo. Nếu Bạn không tuân thủ bất kỳ quy định nào của Thỏa thuận này, Zoom có thể chấm dứt Thỏa thuận ngay lập tức và giữ lại mọi khoản phí mà Bạn đã thanh toán trước đó. Mục 1 và từ Mục 3 đến 20, bao gồm cả Mục 20, sẽ vẫn có hiệu lực trong mọi trường hợp chấm dứt Thỏa thuận. Sau khi chấm dứt Thỏa thuận này, Bạn phải ngừng mọi hoạt động sử dụng Dịch vụ. Nếu vào bất kỳ lúc nào, Bạn không hài lòng với Dịch vụ, biện pháp khắc phục duy nhất của Bạn là dừng sử dụng Dịch vụ và làm theo quy trình chấm dứt này.
 10. QUYỀN ĐỘC QUYỀN. Zoom và/hoặc các nhà cung cấp của mình, tùy trường hợp, giữ quyền sở hữu đối với toàn bộ các quyền độc quyền về Dịch vụ và về toàn bộ các tên thương hiệu, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo và tên miền (“Nhãn hiệu của Zoom”) có liên quan hoặc được hiển thị cùng Dịch vụ. Bạn không được tạo khung hoặc sử dụng công nghệ tạo khung để gửi kèm bất kỳ Nhãn hiệu của Zoom nào hoặc các thông tin độc quyền khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc biểu mẫu) của Zoom khi chưa có sự đồng thuận rõ ràng bằng văn bản. Bạn không được sử dụng bất kỳ thẻ siêu dữ liệu nào hoặc bất kỳ “văn bản ẩn” nào khác sử dụng Nhãn hiệu của Zoom khi chưa có sự đồng thuận rõ ràng bằng văn bản của Zoom.
 11. BẢN QUYỀN. Bạn không được đăng tải, chỉnh sửa, phân phối hoặc tái sản xuất theo bất kỳ cách nào tài liệu có bản quyền, thương hiệu, quyền công bố hoặc các quyền độc quyền khác khi chưa có sự đồng thuận bằng văn bản từ trước của người sở hữu các quyền độc quyền đó. Zoom có thể từ chối truy cập Dịch vụ đối với bất kỳ Người dùng nào bị cáo buộc là vi phạm bản quyền của một bên khác. Không giới hạn ở những điều nói trên, nếu Bạn tin rằng bản quyền của Bạn đã bị vi phạm, vui lòng thông báo cho Zoom theo như quy định tại đây.
 12. HẠN CHẾ XUẤT KHẨU. Bạn thừa nhận rằng Dịch vụ, hoặc một phần của Dịch vụ, tuân theo các Quy định quản lý xuất khẩu, 15 C.F.R. Phần 730-774, của Hoa Kỳ và có thể tuân theo các luật kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt thương mại quốc gia hiện hành khác (“Luật Xử phạt và Kiểm soát Xuất khẩu”). Zoom sẽ cung cấp (các) phân loại xuất khẩu của Hoa Kỳ áp dụng cho Dịch vụ của Zoom theo yêu cầu. Bạn và Người dùng Cuối của Bạn không được truy cập, sử dụng, xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển hướng, chuyển giao hoặc tiết lộ bất kỳ thành phần nào của Dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin kỹ thuật hoặc tài liệu liên quan nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, theo cách vi phạm Luật Xử phạt và Kiểm soát Xuất khẩu. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) Bạn và Người dùng Cuối của Bạn (a) không phải là công dân của hoặc ở trong một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ chịu các lệnh trừng phạt thương mại của Hoa Kỳ hoặc các hạn chế thương mại quan trọng khác (bao gồm nhưng không giới hạn với Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Syria và khu vực Crimea của Ukraine) và rằng Bạn và Người dùng Cuối của Bạn sẽ không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển hướng hoặc chuyển giao Dịch vụ tại hoặc đến các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó; (b) không phải là cá nhân, hoặc sở hữu từ 50% trở lên, sở hữu riêng hoặc chung bởi những người được ghi tên trong Danh sách các Công dân được Chỉ định Đặc biệt và Những người bị Chặn của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ hoặc Danh sách những Kẻ Trốn tránh Trừng phạt Nước ngoài; và (c) không phải là người trong Danh sách Những người bị Từ chối, Danh sách Pháp nhân hoặc Danh sách chưa được Xác minh của Bộ Thương mại Hoa Kỳ hoặc danh sách liên quan đến phổ biến vũ khí hạt nhân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; (ii) Bạn và Người dùng Cuối của bạn ở Trung Quốc, Nga hoặc Venezuela không phải là Người dùng Cuối quân sự và sẽ không đưa Dịch vụ của Zoom vào Mục đích Sử dụng Cuối cho quân sự, như được định nghĩa trong 15 C.F.R. 744.21; (iii) không có Nội dung nào do Bạn hoặc Người dùng Cuối của Bạn tạo ra hoặc gửi đi phải chịu bất kỳ hạn chế nào đối với việc tiết lộ, truyền, tải xuống, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu theo Luật Xử phạt và Kiểm soát Xuất khẩu; và (iv) Bạn và Người dùng Cuối của Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào cấu thành vi phạm hoặc bị trừng phạt theo luật chống tẩy chay của Hoa Kỳ do Bộ Thương mại Hoa Kỳ hoặc Bộ Ngân khố Hoa Kỳ quản lý. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ Luật Xử phạt và Kiểm soát Xuất khẩu và theo dõi các luật này để biết về mọi sửa đổi.
 13. SỬ DỤNG KHÔNG CÓ RỦI RO CAO. Dịch vụ không được thiết kế hoặc cấp phép để sử dụng trong môi trường nguy hiểm, yêu cầu phải có các biện pháp kiểm soát an toàn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vận hành các cơ sở hạt nhân, các hệ thống điều hướng máy bay/liên lạc, kiểm soát không lưu và các hệ thống hỗ trợ sự sống hoặc vũ khí. Dịch vụ sẽ không được sử dụng cho hoặc trong bất kỳ môi trường RỦI RO CAO nào.
 14. BIỆN PHÁP KHẨN CẤP. Bạn xác nhận rằng bất kỳ trường hợp sử dụng Dịch vụ nào trái với Thỏa thuận này hoặc bất kỳ trường hợp chuyển nhượng, cấp giấy phép phụ, sao chép hoặc tiết lộ thông tin kỹ thuật có liên quan đến Dịch vụ, đều có thể gây tổn hại không thể sửa chữa đối với Zoom, Công ty Thành viên, nhà cung cấp và bất kỳ bên nào khác được Zoom ủy quyền bán lại, phân phối hoặc quảng bá Dịch vụ (“Đại lý Bán lẻ”) và trong những trường hợp đó, Zoom, Công ty thành viên, nhà cung cấp và Đại lý Bán lẻ sẽ có quyền áp dụng biện pháp khắc phục công bằng, mà không cần đưa ra bảo lãnh hoặc bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở, biện pháp khẩn cấp tạm thời sơ bộ và vĩnh viễn.
 15. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM.BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ ZOOM, CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN, NHÀ CUNG CẤP VÀ ĐẠI LÝ BÁN LẺ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM Ở BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, MỨC ĐỘ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC SỰ KHÔNG VI PHẠM. ZOOM, CÔNG TY THÀNH VIÊN, NHÀ CUNG CẤP VÀ ĐẠI LÝ BÁN LẺ KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC CAM ĐOAN VỀ KẾT QUẢ CÓ THỂ THU ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC ĐỘ TIN CẬY CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO THU THẬP ĐƯỢC THÔNG QUA DỊCH VỤ HOẶC VIỆC DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG BẤT KỲ YÊU CẦU NÀO CỦA NGƯỜI DÙNG, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, BẢO MẬT HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ TỰ CHỊU RỦI RO. BẤT KỲ TÀI LIỆU VÀ/HOẶC DỮ LIỆU NÀO ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC THU THẬP ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ THUỘC TOÀN QUYỀN CỦA BẠN VÀ LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. BẠN SẼ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ TỔN HẠI NÀO XẢY RA VỚI BẠN DO SỬ DỤNG DỊCH VỤ. TOÀN BỘ RỦI RO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THỰC HIỆN DỊCH VỤ THUỘC VỀ BẠN. ZOOM KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI VIỆC LƯU GIỮ BẤT KỲ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG NÀO HOẶC GIAO TIẾP GIỮA NGƯỜI DÙNG. ZOOM KHÔNG ĐẢM BẢO VÀ KHÔNG CAM KẾT BẤT KỲ KẾT QUẢ CỤ THỂ NÀO TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. BẠN SỬ DỤNG VÀ TỰ CHỊU RỦI RO.
 16. BỒI THƯỜNG. Bạn đồng ý sẽ bảo đảm, bảo vệ và không để Zoom, công ty thành viên, cán bộ, giám đốc, nhân viên, tư vấn viên, đại diện, nhà cung cấp và Đại lý Bán lẻ phải chịu bất kỳ và toàn bộ các khiếu nại, nghĩa vụ, tổn hại và/hoặc chi phí của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư) phát sinh từ việc Bạn sử dụng Dịch vụ, việc Bạn vi phạm Thỏa thuận này hoặc việc Bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác của tài khoản của Bạn xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ tài sản trí tuệ hoặc quyền khác của bất kỳ người nào hoặc thực thể nào hay luật áp dụng.
 17. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, ZOOM HOẶC CÔNG TY THÀNH VIÊN, NHÀ CUNG CẤP HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN HẠI NÀO MANG TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP, CẢNH CÁO HOẶC MANG TÍNH HẬU QUẢ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TỔN HẠI DO TỔN THẤT LỢI NHUẬN KINH DOANH, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, TỔN THẤT THÔNG TIN KINH DOANH, HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI TIỀN BẠC NÀO KHÁC) PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP, HOẶC KHÔNG THỂ CUNG CẤP ĐƯỢC DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOẶC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁC, CHO DÙ PHÁT SINH TỪ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ NGOÀI HỢP ĐỒNG (BAO GỒM CẢ SƠ SUẤT), HỢP ĐỒNG HAY BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO KHÁC, NGAY CẢ KHI ZOOM, CÔNG TY THÀNH VIÊN, NHÀ CUNG CẤP HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC TỔN HẠI ĐÓ. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, TRÁCH NHIỆM LŨY KẾ TỐI ĐA CỦA ZOOM, CÔNG TY THÀNH VIÊN, NHÀ CUNG CẤP VÀ ĐẠI LÝ BÁN LẺ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐỘC QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở SỐ TIỀN DO BẠN THỰC TẾ THANH TOÁN CHO DỊCH VỤ (NẾU CÓ) TRONG MƯỜI HAI (12) THÁNG TRƯỚC KHI XẢY RA SỰ KIỆN HOẶC TÌNH HUỐNG LÀM PHÁT SINH KHIẾU NẠI ĐÓ. Do một số tiểu bang và khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm, giới hạn nói trên có thể không áp dụng với Bạn.
 18. THỎA THUẬN TRỌNG TÀI; TỪ BỎ TỐ TỤNG TẬP THỂ. Nếu Bạn ở Hoa Kỳ, Bạn đồng ý chỉ giải quyết tranh chấp trên cơ sở cá nhân, thông qua trọng tài theo các quy định của Phụ lục A. Các bên tuyên bố từ bỏ mọi quyền tố tụng, đưa đơn kiện hoặc tố tụng dưới hình thức vụ kiện theo nhóm hoặc tập thể, tố tụng với tổng chưởng lý riêng, hoặc bất kỳ thủ tục tố tụng nào khác mà bất kỳ bên nào thực hiện hoặc đề xuất thực hiện với tư cách đại diện..
 19. QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH KHÁC. Việc sử dụng Dịch vụ cũng tuân thủ Tuyên bố Quyền riêng tư của Zoom. Khi chọn “Chính sách Quyền riêng tư và Pháp lý” ở phía cuối trang web Zoom, Bạn sẽ được cung cấp một đường liên kết đến đó. Tuyên bố Quyền riêng tư và tất cả chính sách được thông báo trên www.zoom.us/legal được bao gồm trong Thỏa thuận với tham chiếu này. Hơn nữa, nếu việc sử dụng Dịch vụ của Bạn yêu cầu Zoom phải xử lý bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào (“PII” hoặc “Dữ liệu Cá nhân”) thì Zoom sẽ luôn làm như vậy theo Phụ lục Xử lý Dữ liệu Toàn cầu của Zoom https://zoom.us/docs/doc/Zoom_GLOBAL_DPA.pdf được kết hợp trong Điều khoản Dịch vụ này. Ngoài ra, Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng Zoom có thể liên hệ với Bạn qua e-mail hoặc hình thức khác kèm theo thông tin có liên quan đến việc Bạn sử dụng Dịch vụ, cho dù Bạn đã hủy nhận các thông báo hoặc truyền thông tiếp thị đó.
 20. ĐIỀU KHOẢN KHÁC
  1. Lựa chọn Luật và Quan giải Tranh chấp.Thỏa thuận này chịu sự điều chỉnh và được hiểu theo luật của Tiểu bang California, Hoa Kỳ, như được áp dụng cho các thỏa thuận được ký và thực hiện tại California bởi người dân California. Trừ khi được quy định trong Phụ lục A, các Bên đồng thuận với thẩm quyền xét xử độc quyền và địa điểm của các tòa án tiểu bang nằm tại và phục vụ cho Hạt Santa Clara, California và các tòa án liên bang ở Quận phía Bắc của California.
  2. Pháp nhân Ký kết. Trong trường hợp tài khoản Zoom của bạn có một hóa đơn đến/bán đến địa chỉ ở Ấn Độ, pháp nhân ký kết theo Điều khoản Dịch vụ này sẽ là ZVC India Pvt. Ltd., Công ty Thành viên của Zoom.
  3. Miễn trừ và Hiệu lực Từng phần. Việc một trong hai Bên không thực thi bất kỳ quyền nào của mình theo hoặc để thực thi bất kỳ quy định nào của Thỏa thuận này sẽ không bị coi là từ bỏ hoặc tước bỏ các quyền đó hoặc khả năng thực thi quy định đó. Nếu bất kỳ quy định nào của Thỏa thuận này được một tòa án có thẩm quyền xét xử tuyên trái pháp luật, vô hiệu hoặc không thể thực thi, quy định đó sẽ được sửa đổi để đạt được hiệu lực kinh tế gần tương đương với quy định gốc và phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực.
  4. Quy định Chung.Thỏa thuận này thể hiện toàn bộ hiểu biết và thỏa thuận giữa các Bên về nội dung của Thỏa thuận này và thay thế bất kỳ và toàn bộ hiểu biết và thỏa thuận trước đó giữa các Bên về nội dung đó, trừ trường hợp Bạn hoặc công ty của Bạn đã ký một văn bản thỏa thuận riêng hoặc bạn đã ký một mẫu đơn đặt hàng đề cập đến một thỏa thuận riêng quy định việc bạn sử dụng Dịch vụ, thì thỏa thuận đó sẽ có hiệu lực chi phối trong phạm vi có bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này xung đột với các điều khoản của thỏa thuận đó. Zoom có thể toàn quyền chọn thay đổi hoặc bổ sung các điều khoản của Thỏa thuận này vào từng thời điểm cụ thể. Zoom sẽ nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để gửi thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi thực chất nào đối với Thỏa thuận này. Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ khi đăng tải các thay đổi đối với Thỏa thuận này (hoặc mười (10) ngày làm việc kể từ ngày thông báo, nếu được cung cấp), các thay đổi đó sẽ có hiệu lực ràng buộc với Bạn. Nếu Bạn không đồng ý với các thay đổi, Bạn cần ngừng sử dụng Dịch vụ. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau thời gian mười ngày làm việc đó, Bạn sẽ được coi là đã chấp nhận các thay đổi đối với các điều khoản của Thỏa thuận này. Để tham gia một số Dịch vụ, Bạn có thể được thông báo rằng Bạn phải tải xuống phần mềm và/hoặc đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các điều khoản và điều kiện bổ sung đó, các điều khoản bổ sung đó theo đây được bao gồm trong Thỏa thuận này. Thỏa thuận này đã được lập bằng ngôn ngữ tiếng Anh và phiên bản đó sẽ có hiệu lực chi phối về mọi khía cạnh và bất kỳ phiên bản không phải tiếng Anh nào của Thỏa thuận này đều chỉ để phục vụ các mục đích hỗ trợ.

Phụ lục A

Phân xử Trọng tài Ràng buộc

Phụ lục A của Điều khoản Dịch vụ này mô tả các điều khoản khác áp dụng cho Phân xử Trọng tài Ràng buộc và Từ bỏ Tố tụng theo Nhóm.

 • Tranh chấp. Tranh chấp là bất kỳ tranh cãi nào giữa Bạn và Zoom liên quan đến Dịch vụ, mọi phần mềm liên quan đến Dịch vụ, giá của Dịch vụ, Tài khoản của bạn, Quảng cáo, tiếp thị, hoặc truyền thông của Zoom, Giao dịch mua hoặc thanh toán của bạn, hoặc bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào bao gồm hợp đồng, bảo hành, trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng, quy chế hoặc quy định, ngoại trừ các tranh chấp liên quan đến việc thực thi hoặc tính hợp lệ của quyền sở hữu trí tuệ của bạn hoặc Zoom. Là một phần của quá trình nỗ lực hết sức để giải quyết tranh chấp, và trước khi bắt đầu các thủ tục tố tụng trọng tài, mỗi bên đồng ý đưa ra thông báo về tranh chấp cho bên kia, bao gồm mô tả về tranh chấp, những nỗ lực đã được thực hiện để giải quyết tranh chấp, và những gì bên tranh chấp đang đề nghị là giải pháp, tới legal@zoom.us.
 • Tòa Tiểu tụng Có sẵn. Bạn có thể khởi kiện tại Tòa Tiểu tụng tại địa phương nếu bạn đáp ứng các yêu cầu của tòa án. Tuy nhiên, nếu khiếu nại đó được chuyển giao, gỡ bỏ hoặc kháng cáo lên một tòa án khác, Zoom có quyền yêu cầu phân xử trọng tài.
 • Thủ tục Trọng tài. Tranh chấp không được giải quyết theo Mục A hoặc B sẽ được giải quyết thông qua trọng tài. Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (“AAA”) sẽ tiến hành bất kỳ hình thức phân xử trọng tài nào theo Quy tắc Trọng tài Thương mại của họ. Để biết thêm thông tin, hãy xem www.adr.org. Các phiên điều trần trọng tài sẽ diễn ra tại khu tư pháp liên bang trong địa điểm kinh doanh chính của Bạn. Một trọng tài duy nhất sẽ được chỉ định. Trọng tài viên phải: (a) tuân theo toàn bộ Luật hiện hành; (b) tuân theo các quy định hiện hành; (c) tôn trọng các yêu cầu hợp lệ về đặc quyền; (d) ban hành quyết định bằng văn bản bao gồm các lý do trừng phạt. Trọng tài có thể ra quyết định bồi thường thiệt hại, biện pháp khẩn cấp hoặc quyết định không xâm phạm, và chi phí (bao gồm cả phí luật sư thỏa đáng). Bất kỳ phán quyết trọng tài nào cũng có thể được thi hành (như thông qua bản án) tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền. Theo Quy tắc của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (AAA), trọng tài có tiếng nói về thẩm quyền của chính mình, bao gồm cả khả năng giải quyết bằng trọng tài bất kỳ khiếu nại nào; tuy nhiên, tòa án có thẩm quyền độc quyền để thi hành lệnh cấm phân xử bằng trọng tài trên cơ sở toàn nhóm hoặc với tư cách đại diện.
 • Phí Trọng tài. Nếu Bạn không đủ khả năng chi trả các chi phí trọng tài, Zoom sẽ tạm ứng các chi phí đó cho Bạn và chịu sự quyết định của trọng tài về việc chi phí có được hoàn trả cho Zoom nếu Zoom thắng kiện hay không. Đối với các tranh chấp liên quan đến hơn 75.000 USD, các quy tắc của AAA sẽ chi phối việc thanh toán phí nộp đơn, lệ phí và chi phí cho AAA và trọng tài viên.
 • Xung đột với Quy tắc AAA. Thỏa thuận này sẽ chi phối nếu có mâu thuẫn với Quy tắc Trọng tài Thương mại của AAA.
 • Yêu cầu Nộp trong vòng Một Năm. Dù có bất kỳ quy định nào về giới hạn, khiếu nại hoặc tranh chấp theo Thỏa thuận này phải được nộp lên Tòa Tiểu tụng hoặc thông báo để phân xử trọng tài trong vòng một năm kể từ khi có thể nộp đơn lần đầu tiên, nếu không khiếu nại đó sẽ bị cấm vĩnh viễn.
 • Tính Hiệu lực Từng phần. Nếu từ bỏ tố tụng nhóm bị coi là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi đối với tất cả hoặc một số phần của tranh chấp, thì những phần đó sẽ không được phân xử trọng tài mà sẽ được giải quyết tại tòa án, phần còn lại sẽ được giải quyết thông qua trọng tài. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Phụ lục A này được phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ có hiệu lực từng phần; tuy nhiên, các điều khoản còn lại vẫn sẽ được áp dụng và sẽ được giải thích để gần như có thể đạt được mục đích ban đầu của Phụ lục này, bao gồm các điều khoản có hiệu lực từng phần.