ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CỦA ZOOM

Ngày có hiệu lực: 11 tháng 8 năm 2023

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dịch vụ này (“Điều khoản dịch vụ”) và Mô tả dịch vụ Zoom (gọi chung là “Thỏa thuận” này). Thỏa thuận này được lập giữa bạn và Zoom Video Communications, Inc. và các công ty con của Zoom (“Zoom”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) và chi phối việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ và Phần mềm của chúng tôi, trừ khi bạn và Zoom đã ký kết văn bản Thỏa thuận đăng ký chính (MSA). Trong trường hợp đó, MSA này sẽ chi phối việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ và Phần mềm chứ không phải là các Điều khoản dịch vụ này. Bạn có thể thay mặt cho chính mình hoặc pháp nhân ký kết Thỏa thuận này. Nếu bạn thay mặt cho một pháp nhân ký kết thỏa thuận này, bạn tuyên bố rằng bạn là đại diện được ủy quyền hợp lệ, có thẩm quyền ràng buộc pháp nhân đó với Thỏa thuận này. Tất cả các tham chiếu đến “bạn” và “của bạn” trong Thỏa thuận này có nghĩa là người chấp nhận Thỏa thuận này với tư cách cá nhân hoặc pháp nhân mà người đại diện đang thay mặt họ. Các thuật ngữ viết hoa trong Thỏa thuận này sẽ có định nghĩa như đã nêu trong phần hiện hành nơi định nghĩa các thuật ngữ, trong Mô tả dịch vụ Zoom hoặc trong Phần 34 dưới đây.

Chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ và Phần mềm thông qua Zoom Video Communications, Inc., (các) công ty con của Zoom, hoặc cả hai. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ và Phần mềm theo các điều khoản và tuân theo các điều kiện của Thỏa thuận này.

HÃY ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY THEO NỘI DUNG QUY ĐỊNH TRONG ĐÓ CÙNG VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC: (i) trong Phần 27, bạn và Zoom sẽ phân xử một số khiếu nại thay vì đưa ra tòa và bạn sẽ không khiếu nại Zoom theo hình thức tố tụng tập thể; (ii) trong các Phần 12 và 14, một số điều khoản và điều kiện áp dụng với các khoản Phí đăng ký định kỳ và gia hạn tự động; (iii) trong Phần 15, Zoom có thể thực hiện sửa đổi, xóa và bổ sung các Điều khoản dịch vụ này và Mô tả dịch vụ của chúng tôi; và (iv) trong Phần 26, bạn miễn trừ cho Zoom khỏi và từ bỏ quyền yêu cầu Zoom khắc phục một số thiệt hại nhất định. Bạn xác nhận rằng bạn sẽ chỉ tạo tài khoản hoặc sử dụng Dịch vụ và Phần mềm nếu bạn đồng ý chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý của tất cả các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này. Việc bạn chấp nhận Thỏa thuận này sẽ tạo hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Zoom.

 1. THÔNG TIN TÀI KHOẢN; CHIA SẺ 
 2. 1.1 Đăng ký; tên người dùng và mật khẩu. Bạn có thể cần phải cung cấp thông tin về bản thân để đăng ký và truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và Phần mềm. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng mọi thông tin như vậy, bao gồm cả Dữ liệu khách hàng, hiện tại và sẽ luôn chính xác và đầy đủ, đồng thời Zoom không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các lỗi và thiếu sót trong Dữ liệu khách hàng của bạn. Bạn cũng có thể được yêu cầu chọn tên người dùng và mật khẩu để truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và Phần mềm. Chúng tôi có thể toàn quyền từ chối hoặc yêu cầu bạn thay đổi bất kỳ tên người dùng hoặc mật khẩu nào như vậy. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì bảo mật cho tên người dùng và mật khẩu của mình, bạn cũng đồng ý không tiết lộ hoặc cung cấp tên người dùng hoặc mật khẩu cho bất kỳ bên thứ ba nào.

  1.2 Điều khoản cấm chia sẻ. Bạn không được chia sẻ tài khoản, quyền Người chủ trì hoặc bất cứ quyền người dùng nào khác với bất cứ cá nhân nào khác trừ khi được Zoom chấp thuận trước rõ ràng bằng văn bản. Bạn không được chia sẻ bất kỳ thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu nào liên quan đến thông tin nói trên với bất cứ cá nhân nào khác. Bạn xác nhận rằng việc chia sẻ quyền nào như vậy bị nghiêm cấm. Quyền sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ và Phần mềm là quyền của riêng bạn và không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ tài khoản, quyền Người chủ trì hoặc bất kỳ quyền người dùng nào khác với bất kỳ cá nhân nào khác, ngoại trừ khi (i) một cá nhân chấm dứt công việc hoặc mối quan hệ với chủ lao động của họ nếu có, hoặc (ii) có văn bản chấp thuận trước rõ ràng của Zoom.

 3. ĐẶT HÀNG DỊCH VỤ
 4. 2.1 Biểu mẫu đặt hàng. Bạn có thể đặt hàng Dịch vụ thông qua biểu mẫu đặt hàng hoặc đăng ký trực tuyến đã được Zoom chấp thuận và ủy quyền (mỗi “Biểu mẫu đặt hàng”). Mọi đơn đặt hàng Dịch vụ được thực hiện theo Biễu mẫu đặt hàng đều phải tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận này. Biểu mẫu đặt hàng có thể chứa các điều khoản, điều kiện và thông tin bổ sung hoặc điều khoản khác nhau liên quan đến Dịch vụ mà bạn đang đặt hàng như được Zoom ủy quyền và đồng ý. Trong trường hợp có mâu thuẫn hoặc thiếu nhất quán giữa Thỏa thuận này và Biểu mẫu đặt hàng được Zoom ủy quyền và đồng ý, Biểu mẫu đặt hàng sẽ kiểm soát và chi phối Thỏa thuận này ở mức độ cần thiết để chỉ giải quyết mâu thuẫn hoặc sự thiếu nhất quán cụ thể. Zoom sẽ cung cấp các Dịch vụ như đã nêu trong Biểu mẫu đặt hàng và các bản cập nhật tiêu chuẩn cho các Dịch vụ thường được chúng tôi cung cấp mà không tính thêm phí cho các khách hàng có vị trí tương tự trong cùng khu vực địa lý trong Thời hạn đăng ký ban đầu hiện hành hoặc Thời hạn gia hạn hiện hành sau đó. Zoom có thể toàn quyền (i) ngưng Dịch vụ hoặc (ii) sửa đổi các tính năng hoặc chức năng của Dịch vụ hoặc Phần mềm.

  2.2 Cam kết tối thiểu. Bạn sẽ duy trì số lượng Dịch vụ tối thiểu được quy định trên Biểu mẫu đặt hàng trong suốt khoảng thời gian của Thời hạn đăng ký ban đầu hiện hành hoặc Thời hạn gia hạn hiện hành sau đó. Mọi sửa đổi kịp thời và theo hợp đồng đối với Dịch vụ được nêu trên Biểu mẫu đặt hàng sẽ chỉ có hiệu lực khi bắt đầu Thời hạn gia hạn tiếp theo của bạn, trừ khi bạn yêu cầu tăng Dịch vụ, yêu cầu này sẽ có hiệu lực như được nêu trong Biểu mẫu đặt hàng hiện hành.

  2.3 Dư nợ; thanh toán trễ. Khi không giới hạn các quyền của chúng tôi trong Thỏa thuận này, bao gồm các Phần 12.7 và 14.3, bạn thừa nhận rằng Zoom không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ Dịch vụ mới nào được nêu trong Biểu mẫu đặt hàng cho đến khi bạn thanh toán đầy đủ tất cả khoản dư nợ chưa thanh toán cho các Dịch vụ hiện có.

 5. QUYỀN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG; GIẤY PHÉP PHẦN MỀM
 6. 3.1 Quyền truy cập và sử dụng; giấy phép phần mềm. Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, bạn có thể truy cập và sử dụng Dịch vụ như được nêu trong mỗi Biểu mẫu đặt hàng hiện hành trong Thời hạn đăng ký ban đầu hoặc Thời hạn gia hạn hiện hành sau đó. Nếu quyền truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch vụ yêu cầu hoặc cho phép bạn tải xuống, sử dụng hoặc cài đặt phần mềm Zoom (“Phần mềm”), Zoom cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, có thể thu hồi, không độc quyền, không thể chuyển giao, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại và miễn phí tiền bản quyền để sử dụng Phần mềm ở định dạng mã đối tượng trên thiết bị tương thích chỉ cho mục đích sử dụng nội bộ, chỉ để truy cập và sử dụng Dịch vụ trong Thời hạn đăng ký ban đầu hiện hành hoặc Thời hạn gia hạn hiện hành sau đó. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Zoom có thể toàn quyền thu hồi quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ và Phần mềm của bạn theo Phần 3.1 (và theo quy định khác trong Thỏa thuận này).

  3.2 Giấy phép sử dụng tài liệu. Theo các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này, Zoom cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, có thể thu hồi, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể chuyển giao, không thể cấp phép lại và miễn phí bản quyền để bạn sử dụng tài liệu sản phẩm và dịch vụ do Zoom cung cấp (“Tài liệu”) chỉ cho các mục đích kinh doanh nội bộ của bạn liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ và Phần mềm trong Thời hạn đăng ký ban đầu hiện hành hoặc Thời hạn gia hạn hiện hành sau đó.

  3.3 Quyền sở hữu. Bạn thừa nhận rằng bất kể nội dung gì trái ngược ở đây, Dịch vụ được cung cấp cho bạn theo gói đăng ký và Phần mềm và Tài liệu được cung cấp cho bạn theo giấy phép có giới hạn và không được bán cho bạn. Bạn cũng thừa nhận rằng bạn chưa có và sẽ không có được bất kỳ quyền sở hữu hoặc quyền, quyền pháp lý hoặc lợi ích nào khác về hoặc đối với Dịch vụ, Phần mềm hoặc Tài liệu hoặc bất kỳ Quyền chuyên lợi nào liên quan. Mọi bản sao Phần mềm sẽ vẫn thuộc tài sản độc quyền của Zoom. Phần mềm có thể bao gồm mã được cấp giấy phép cho bạn theo thỏa thuận giấy phép của bên thứ ba, bao gồm cả phần mềm nguồn mở có sẵn hoặc được cung cấp cùng với Phần mềm. Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, Zoom sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích về và đối với tất cả các bản nâng cấp, cải tiến, bản phát hành mới, thay đổi và sửa đổi đối với Dịch vụ hoặc Phần mềm, cùng với tất cả các ý tưởng, kiến trúc, thuật toán, mô hình, quy trình, kỹ thuật, giao diện người dùng, thiết kế và kiến trúc cơ sở dữ liệu cũng như “bí quyết” bao hàm cả Dịch vụ và Phần mềm. Trong mọi trường hợp, bạn sẽ không được coi là đã nhận, có hoặc được cấp quyền sở hữu tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ, Phần mềm hoặc Tài liệu, quyền sở hữu mà tại mọi thời điểm chỉ thuộc về Zoom. Không có Dịch vụ, Phần mềm hoặc Tài liệu nào, hoặc bất kỳ cấu phần nào trong đó được hoặc sẽ được coi là "tác phẩm được thuê làm", như thuật ngữ đó được định nghĩa trong 17 U.S.C. § 101.

 7. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG VÀ NGƯỜI DÙNG CUỐI
 8. 4.1 Sử dụng dịch vụ; trách nhiệm của người dùng cuối. Bạn sẽ tuân thủ và sẽ yêu cầu Người dùng cuối tuân thủ và đảm bảo tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Việc sử dụng Dịch vụ sẽ bị vô hiệu trong trường hợp bị cấm. Bạn chịu trách nhiệm về quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ và Phần mềm của bạn và Người dùng cuối của bạn. Bạn chịu trách nhiệm về các hoạt động của tất cả Người dùng cuối của mình, bao gồm cả việc đảm bảo rằng tất cả Người dùng cuối sẽ tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này cũng như mọi chính sách hiện hành của Zoom. Bạn thừa nhận rằng bạn vẫn chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi và thiếu sót của bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn cho phép, hỗ trợ hoặc cung cấp quyền truy cập Dịch vụ hoặc Phần mềm, cho dù quyền truy cập đó có được Zoom cho phép rõ ràng hay không.

  4.2 Hành vi vi phạm của người dùng cuối hoặc bên thứ ba. Zoom không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm Thỏa thuận này của Người dùng cuối hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác mà bạn cho phép, chỉ đạo hoặc hỗ trợ truy cập Dịch vụ hoặc Phần mềm. Nếu bạn biết bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với Thỏa thuận này liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm của bất kỳ người nào, bạn phải liên hệ với Zoom theo địa chỉ trust@zoom.us.

  4.3 Trách nhiệm pháp lý về nội dung và dữ liệu. Trong mọi trường hợp, Zoom sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý theo bất kỳ cách nào đối với bất kỳ dữ liệu hoặc nội dung nào khác được xem trong khi sử dụng Dịch vụ, bao gồm các lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ dữ liệu hoặc nội dung nào nói trên, hoặc mọi tổn thất, thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng, truy cập hoặc từ chối truy cập vào bất kỳ dữ liệu hoặc nội dung nào khác.

  4.4 Điều tra hoạt động sử dụng. Zoom có thể điều tra mọi khiếu nại và hành vi vi phạm mà chúng tôi phát hiện và có thể toàn quyền thực hiện bất kỳ hành động nào, bao gồm đưa ra cảnh báo, tạm dừng hoặc ngắt kết nối Dịch vụ hoặc Phần mềm, xóa dữ liệu hiện hành hoặc nội dung khác, chấm dứt tài khoản hoặc hồ sơ Người dùng cuối, hoặc toàn quyền thực hiện các hành động hợp lý khác.

 9. YÊU CẦU HỆ THỐNG; THAY ĐỔI
 10. Việc bạn sử dụng Dịch vụ và Phần mềm yêu cầu sử dụng một hay nhiều thiết bị tương thích, có truy cập Internet và một số phần mềm nhất định của bên thứ ba; bạn cũng có thể phải tải xuống bản cập nhật hoặc nâng cấp Phần mềm hoặc phần mềm của bên thứ ba vào từng thời điểm cụ thể, điều này có thể khiến bạn phải thanh toán chi phí bổ sung. Do việc sử dụng Dịch vụ và Phần mềm liên quan đến phần cứng, phần mềm và truy cập Internet nên khả năng truy cập và sử dụng Dịch vụ và Phần mềm của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi hiệu năng của các yếu tố này. Bạn nên có truy cập Internet tốc độ cao. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi khoản phí có thể áp dụng đối với việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và Phần mềm, bao gồm phí về phần cứng, phần mềm, truy cập Internet hoặc tin nhắn văn bản. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm thực hiện các yêu cầu nêu trên và Zoom có thể toàn quyền ngừng việc cung cấp hoặc khả năng tương thích của Dịch vụ hoặc Phần mềm, trên hệ điều hành, thiết bị hoặc nền tảng cụ thể.

 11. SỬ DỤNG DỊCH VỤ BETA
 12. Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ, sản phẩm hoặc phần mềm beta nào sẵn có hoặc được cung cấp qua Zoom thì bạn thừa nhận rằng việc bạn sử dụng các dịch vụ, sản phẩm hoặc phần mềm đó chịu sự điều chỉnh của Điều khoản sử dụng chương trình Beta riêng chứ không chịu sự điều chỉnh của Thỏa thuận này.

 13. BẢN GHI
 14. Bạn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các Luật điều chỉnh việc giám sát hoặc ghi lại các cuộc trò chuyện với tư cách là Người chủ trì hoặc Người chủ trì điện thoại. Người chủ trì hoặc Người chủ trì điện thoại có thể chọn ghi lại các cuộc họp, hội thảo trực tuyến hoặc cuộc gọi điện thoại. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn ủy quyền cho Zoom lưu trữ các bản ghi. Bạn sẽ nhận được thông báo (trực quan hoặc bằng cách khác) khi chế độ ghi được bật. Nếu bạn không đồng ý với việc ghi lại, bạn có thể chọn thoát phiên được ghi lại.

 15. HÀNH VI SỬ DỤNG BỊ CẤM
 16. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không và sẽ không cho phép bất kỳ Người dùng cuối nào, trực tiếp hoặc gián tiếp: (i) sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm vi phạm Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được (được đưa vào Thỏa thuận này); (ii) sửa đổi, tùy chỉnh, phân tách, dịch ngược, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh, tạo ra các cải tiến, rút ra các đổi mới từ, thiết kế ngược hoặc cố gắng truy cập vào bất kỳ công nghệ cơ bản nào của Dịch vụ hoặc Phần mềm, bao gồm bất kỳ mã nguồn, quy trình, tập dữ liệu hoặc cơ sở dữ liệu, công cụ quản lý, công cụ phát triển, máy chủ hoặc trang web lưu trữ; (iii) sử dụng một cách cố ý hoặc cẩu thả Dịch vụ hoặc Phần mềm theo cách lạm dụng, gây cản trở hoặc làm gián đoạn mạng của Zoom, tài khoản của bạn, quyền của Người chủ trì hoặc bất kỳ quyền người dùng nào khác hoặc Dịch vụ; (iv) tham gia vào hoạt động bất hợp pháp theo Luật hiện hành, hoạt động gian lận, sai sự thật hoặc gây hiểu lầm; (v) truyền qua Dịch vụ hoặc Phần mềm bất kỳ tài liệu nào có thể xâm phạm, chiếm dụng hoặc vi phạm Quyền chuyên lợi của bên thứ ba; (vi) xây dựng hoặc định chuẩn một sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh hoặc sao chép bất kỳ tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào của Dịch vụ hoặc Phần mềm; (vii) sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm để phát triển, sản xuất hoặc tiếp thị dịch vụ hoặc sản phẩm giống đáng kể với Dịch vụ hoặc Phần mềm; (viii) sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm để truyền tải bất kỳ thông điệp hoặc tài liệu nào có tính chất quấy rối, phỉ báng, đe dọa, tục tĩu, khiếm nhã, sẽ xâm phạm hoặc vi phạm Quyền chuyên lợi của bất kỳ bên nào hoặc trái pháp luật, làm phát sinh trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc hình sự theo bất kỳ Luật hiện hành nào; (ix) tải lên hoặc truyền tải bất kỳ phần mềm, Nội dung khách hàng hoặc mã nào thực sự hoặc nhằm gây hại, vô hiệu hóa, phá hủy hoặc ảnh hưởng xấu đến hiệu năng của Dịch vụ hoặc Phần mềm theo bất kỳ cách nào, hoặc thực sự hoặc nhằm gây hại hoặc trích xuất thông tin hay dữ liệu từ phần cứng, phần mềm, mạng khác hoặc người dùng khác của Dịch vụ hoặc Phần mềm; (x) tham gia vào bất kỳ hoạt động nào hoặc sử dụng Dịch vụ, Phần mềm hoặc tài khoản của bạn theo bất kỳ cách nào có thể làm tổn hại, vô hiệu hóa, làm quá tải, ảnh hưởng hoặc cản trở theo cách khác hoặc làm gián đoạn Dịch vụ, Phần mềm hoặc bất kỳ máy chủ, mạng nào được kết nối với Dịch vụ hoặc hệ thống bảo mật của Zoom; (xi) sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm vi phạm bất kỳ chính sách nào của Zoom hoặc theo cách thức vi phạm Luật hiện hành, bao gồm các luật chống thư rác, kiểm soát xuất và nhập, quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, chống khủng bố, chống hối lộ, biện pháp chống tham nhũng tại nước ngoài và bất kỳ Luật nào khác yêu cầu phải có sự đồng thuận của chủ thể của bản ghi lại âm thanh và video; (xii) loại bỏ, xóa, thay đổi hoặc làm mờ bất kỳ thông báo nào về Quyền chuyên lợi được cung cấp trên hoặc kèm Dịch vụ hoặc Phần mềm, bao gồm bất kỳ bản sao nào của thông báo đó; (xiii) tạo, sử dụng hoặc cung cấp Dịch vụ hoặc Phần mềm để thuê, cho thuê, bán, sao chép, bán lại, phân phối, xuất bản, hiển thị, chuyển nhượng, chuyển giao, cấp phép lại, cho mượn, sử dụng trên cơ sở phân chia thời gian hoặc công ty dịch vụ, hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc mục đích nào khác không được Thỏa thuận này cho phép rõ ràng; hoặc (xiv) cung cấp Phần mềm hoặc bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào của Dịch vụ hoặc Phần mềm, cho bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ lý do gì hoặc theo bất kỳ cách thức nào, trừ khi được Thỏa thuận này cho phép rõ ràng hoặc được bạn và Zoom đồng ý rõ ràng bằng văn bản.

 17. TUÂN THỦ LUẬT PHÁP
 18. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bạn và Người dùng cuối của bạn tuân thủ tất cả các Luật áp dụng cho quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ và Phần mềm của bạn và Người dùng cuối, bao gồm cả các Luật yêu cầu bạn cung cấp thông báo phù hợp cho Người dùng cuối và có được sự đồng ý phù hợp của Người dùng cuối mà có thể cần thiết để cho phép Zoom và các bên thứ ba được ủy quyền của Zoom truy cập, sử dụng và chia sẻ Nội dung khách hàng. Bạn phải tuân thủ và đảm bảo rằng tất cả Người dùng cuối tuân thủ tất cả các Luật hiện hành liên quan đến nghĩa vụ của bạn theo Thỏa thuận này, bao gồm quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ và Phần mềm.

 19. CÁCH SỬ DỤNG DỮ LIỆU, GIẤY PHÉP VÀ TRÁCH NHIỆM
 20. 10.1 Nội dung khách hàng. Dữ liệu, nội dung, thông tin truyền thông, tin nhắn, tệp, văn bản oặc các tài liệu khác mà bạn hoặc Người dùng cuối của bạn tạo ra hoặc cung cấp liên quan đến Dịch vụ hoặc Phần mềm, cùng với bất kỳ bản chép lại, bản ghi, thông tin đầu ra, hình ảnh hiển thị hoặc các nội dung khác được gọi là Nội dung khách hàng.

  10.2 Mục đích sử dụng được cho phép và việc khách hàng cấp giấy phép. Zoom sẽ chỉ truy cập, xử lý hoặc sử dụng Nội dung khách hàng cho các lý do sau (các “Mục đích sử dụng được cho phép”): (i) tuân thủ Thỏa thuận này và theo yêu cầu để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi và cung cấp Dịch vụ; (ii) tuân thủ Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi; (iii) theo ủy quyền hoặc chỉ dẫn của bạn; (iv) theo yêu cầu của Luật pháp; hoặc (v) cho các mục đích pháp lý, an toàn hoặc an ninh, bao gồm việc thực thi các Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được của chúng tôi. Bạn cấp cho Zoom giấy phép vĩnh viễn, trên toàn thế giới, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại và có thể chuyển nhượng cũng như tất cả các quyền khác bắt buộc hoặc cần thiết cho các Mục đích sử dụng được cho phép.

  Zoom không sử dụng bất kỳ Nội dung khách hàng nào dưới dạng âm thanh, video, cuộc trò chuyện, chia sẻ màn hình, tệp đính kèm hoặc nội dung tương tự thông tin truyền thông khác (chẳng hạn như kết quả bình chọn, bảng trắng và phản ứng) để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo của Zoom hoặc bên thứ ba.

  10.3 Nghĩa vụ của chúng tôi đối với nội dung khách hàng của bạn. Zoom sẽ duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý và kỹ thuật hợp lý để ngăn chặn việc tiết lộ hoặc truy cập trái phép vào Nội dung khách hàng. Zoom sẽ thông báo cho bạn nếu nhận thấy có hoạt động tiết lộ hoặc truy cập trái phép vào Nội dung khách hàng. Zoom có thể sử dụng các tư vấn viên, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ, bên xử lý phụ và các bên thứ ba khác do Zoom ủy quyền liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ hoặc Phần mềm. Zoom sẽ đảm bảo rằng mọi hoạt động chia sẻ Nội dung khách hàng với bên thứ ba được ủy quyền sẽ tuân thủ Luật hiện hành.

  10.4 Trách nhiệm của khách hàng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả Luật và quy định liên quan đến Nội dung khách hàng, bao gồm Luật yêu cầu bạn có được sự đồng ý của bên thứ ba để sử dụng, cấp giấy phép hoặc tạo Nội dung khách hàng và cung cấp các thông báo thích hợp về quyền của bên thứ ba. Zoom có thể xóa mọi Nội dung khách hàng vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn nếu Zoom nhận thấy rằng Nội dung đó vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc Luật hiện hành. Bạn giữ lại tất cả các quyền sở hữu đối với Nội dung khách hàng, tuân theo mọi giấy phép hoặc quyền khác được cấp trong Thỏa thuận này.

  10.5 Dữ liệu do dịch vụ tạo ra. Dữ liệu đo từ xa, dữ liệu về cách sử dụng sản phẩm, dữ liệu chẩn đoán và dữ liệu tương tự mà Zoom thu thập hoặc tạo ra liên quan đến việc bạn hoặc Người dùng cuối của bạn sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm được gọi là Dữ liệu do dịch vụ tạo ra. Zoom sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích có trong và đối với Dữ liệu do dịch vụ tạo ra.

 21. TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN; HẠN CHẾ VIỆC SỬ DỤNG CỦA TRẺ EM
 22. 11.1 Tính đủ điều kiện. Bạn khẳng định rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để ký kết Thỏa thuận này và sử dụng Dịch vụ và Phần mềm. Bạn khẳng định rằng bạn có đủ khả năng và năng lực để ký kết và tuân thủ các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, khẳng định, tuyên bố và bảo đảm nêu trong Thỏa thuận này. Quyền truy cập của bạn có thể bị chấm dứt mà không có cảnh báo nếu chúng tôi nhận thấy rằng bạn chưa đủ tuổi hợp pháp để ký kết Thỏa thuận này hoặc không đủ điều kiện để ký kết Thỏa thuận này hoặc sử dụng Dịch vụ và Phần mềm.

  11.2 Hạn chế việc sử dụng của trẻ em. Zoom không dành cho các cá nhân dưới mười sáu (16) tuổi sử dụng, trừ khi thông qua Người đăng ký của nhà trường (như được định nghĩa trong Mô tả dịch vụ Zoom) sử dụng dịch vụ Zoom dành cho giáo dục (Mẫu giáo đến lớp 12).

 23. THANH TOÁN VÀ KHOẢN PHÍ
 24. 12.1 Khoản phí. Bạn đồng ý rằng Zoom có thể trừ vào thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc phương thức thanh toán khác do bạn lựa chọn và được Zoom phê duyệt (“Phương thức thanh toán”) cho tất cả các khoản tiền còn nợ liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ như đã nêu trong Biểu mẫu đặt hàng áp dụng hoặc được sử dụng hoặc đặt hàng bởi hoặc cho bạn thông qua Dịch vụ, bao gồm phí thiết lập, phí một lần, phí không định kỳ, phí vượt mức, phí cho mỗi lần sử dụng, phí đăng ký, phí định kỳ và bất kỳ khoản lệ phí và phí nào khác liên quan đến Dịch vụ hoặc tài khoản của bạn (“Khoản phí”). Theo quy định trong Phần 13, trừ khi có quy định rõ ràng khác trong Biểu mẫu đặt hàng, tất cả các Khoản phí đều chưa bao gồm Thuế và Lệ phí. Bạn đồng ý cập nhật kịp thời Phương thức thanh toán để cho phép thanh toán đúng hạn. Các thay đổi về Phương thức thanh toán sẽ không ảnh hưởng đến các Khoản phí mà Zoom tính cho Phương thức thanh toán bạn đã chọn trước khi Zoom có thể hành động một cách hợp lý theo các thay đổi của bạn. Ngoài ra, bạn đồng ý cho phép Zoom sử dụng mọi thông tin cập nhật về Phương thức thanh toán do ngân hàng phát hành của bạn hoặc mạng lưới thanh toán hiện hành cung cấp và trừ tiền vào Phương thức thanh toán chính hiện tại của bạn bằng cách sử dụng các chi tiết của Phương thức thanh toán đó được lưu trong hệ thống của chúng tôi, ngay cả khi Phương thức thanh toán đó bị từ chối. Zoom cũng có quyền sử dụng Phương thức thanh toán dự phòng của bạn trong trường hợp phương thức đó được cung cấp. Bằng cách thêm Phương thức thanh toán dự phòng, bạn ủy quyền cho Zoom xử lý mọi Khoản phí hiện hành vào Phương thức thanh toán dự phòng nếu Phương thức thanh toán chính của bạn bị từ chối.

  12.2 Khoản phí không thể hủy bỏ và không thể hoàn lại. Bạn đồng ý rằng tất cả các khoản thanh toán đều không thể hủy bỏ trong Thời hạn đăng ký ban đầu hoặc Thời hạn gia hạn hiện hành sau đó nếu có, và là khoản thanh toán cuối cùng và không thể hoàn lại, trừ khi được Zoom đồng ý khác, theo yêu cầu của Pháp luật hoặc được quy định trong Biểu mẫu đặt hàng của bạn.

  12.3 Thay đổi về mức giá. Zoom có ​​thể toàn quyền thay đổi giá Dịch vụ vào bất cứ lúc nào. Đối với những thay đổi về các Khoản phí của bạn, Zoom sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước ít nhất (i) ba mươi (30) ngày theo lịch hoặc (ii) khoảng thời gian theo quy định của Luật hiện hành (mỗi thông báo trong mục (i) và (ii) được gọi là “Thông báo thay đổi mức giá”). Trừ khi bị cấm bởi các điều khoản trong Biểu mẫu đặt hàng của bạn, mọi thay đổi đối với các Khoản phí sẽ có hiệu lực sau khi bắt đầu Thời hạn gia hạn tiếp theo của bạn hoặc ngày khác được tính theo Luật hiện hành. Nếu bạn muốn chấm dứt hoặc sửa đổi Dịch vụ bị ảnh hưởng bởi Thông báo thay đổi mức giá thì bạn phải chấm dứt hoặc sửa đổi Dịch vụ bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian áp dụng Thông báo thay đổi mức giá. Nếu bạn không chấm dứt hoặc sửa đổi các Dịch vụ bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian áp dụng Thông báo thay đổi mức giá thì bạn sẽ được coi là đã tự động chấp nhận thay đổi đối với các Khoản phí của mình trừ khi Luật hiện hành yêu cầu phải có sự đồng ý rõ ràng, khẳng định của bạn đối với thay đổi đó. Nếu Luật hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ nhắc bạn về quyền chấm dứt và sửa đổi của bạn, bất kỳ khoảng thời gian áp dụng nào và hậu quả của việc không chấm dứt.

  12.4 Mức giá khuyến mại và giảm giá. Giá được chỉ định trong Biểu mẫu đặt hàng có thể bao gồm mức giá khuyến mại, giảm giá, bán hạ giá hoặc ưu đãi đặc biệt, có thể áp dụng tạm thời và có thể hết hạn (i) theo các điều khoản của ưu đãi hoặc (ii) khi bắt đầu Thời hạn gia hạn. Việc áp dụng khoản giảm giá hoặc mức giá khuyến mại có thể hết hạn mà không cần thông báo thêm cho bạn, trừ khi được chỉ định trong Biểu mẫu đặt hàng hoặc theo yêu cầu của Luật hiện hành. Zoom có toàn quyền ngừng hoặc sửa đổi bất kỳ chương trình khuyến mại, giảm giá, bán hạ giá hoặc ưu đãi đặc biệt nào.

  12.5 Thu phí. Bạn đồng ý rằng nếu Zoom không có khả năng thu các Khoản phí dịch vụ thông qua Phương thức thanh toán của bạn thì trong phạm vi Luật hiện hành không cấm, Zoom có thể thực hiện bất kỳ biện pháp nào khác được cho là cần thiết để thu các Khoản phí đó từ bạn và bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ các phí tổn và chi phí mà Zoom phải gánh chịu liên quan đến hoạt động thu nợ đó, bao gồm phí thu nợ, phí tòa án và phí luật sư. Bạn cũng đồng ý rằng Zoom có thể thu tiền lãi theo mức 1,5%/tháng hoặc số tiền cao nhất được pháp luật cho phép, tùy theo mức nào thấp hơn, đối với bất kỳ Khoản phí nào chưa được thanh toán khi đến hạn trong phạm vi không bị cấm theo Luật hiện hành.

  12.6 Dịch vụ hỗ trợ và cập nhật. Zoom sẽ cung cấp mà không tính thêm phí (i) dịch vụ hỗ trợ tiêu chuẩn như nêu trong Tài liệu hiện hành sau đó của chúng tôi (xem Trung tâm trợ giúp của Zoom) và (ii) các bản cập nhật tiêu chuẩn cho các Dịch vụ và Phần mềm thường được Zoom cung cấp cho các khách hàng có vị trí tương tự trong cùng khu vực địa lý trong Thời hạn đăng ký ban đầu hoặc bất kỳ Thời hạn gia hạn hiện hành nào. Theo Luật hiện hành và các điều khoản của Thỏa thuận này, Zoom có quyền (a) sửa đổi dịch vụ hỗ trợ tiêu chuẩn và tính phí dịch vụ hỗ trợ tiêu chuẩn cho bạn và (b) tính phí cho bạn đối với bất kỳ bản cập nhật nào cho các Dịch vụ hoặc tính năng, chức năng cao cấp.

  12.7 Chấm dứt hoặc đình chỉ vì không thanh toán. Không giới hạn các quyền của chúng tôi trong bất kỳ phần nào khác của Thỏa thuận này, bao gồm cả phần 14.3, nếu việc không thanh toán Khoản phí tiếp tục diễn ra trong năm (5) ngày theo lịch sau ngày đến hạn, Zoom có thể chấm dứt, đình chỉ hoặc ngừng Dịch vụ của bạn ngay mà không cần thông báo trước.

  12.8 Thông báo thanh toán. Bạn đồng ý rằng Zoom có thể liên hệ với bạn qua email hoặc bằng cách khác vào bất kỳ lúc nào để trao đổi về thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả thông tin thanh toán, bất kể bạn có chọn không nhận thông báo hoặc truyền thông tiếp thị hay không.

  12.9 Thu hồi; khoảng thời gian xét duyệt. Nếu theo Luật hiện hành, bạn có khoảng thời gian để chấm dứt Dịch vụ dựa trên khoảng thời gian có quyền thu hồi hoặc xét duyệt, bạn có thể yêu cầu chấm dứt Dịch vụ bị ảnh hưởng theo Luật hiện hành và nếu có, nhận khoản tiền hoàn lại theo tỷ lệ của bất kỳ Khoản phí trả trước và chưa sử dụng nào. Nếu Dịch vụ bắt đầu trước bất kỳ khoảng thời gian thu hồi hoặc xét duyệt nào hoặc bạn không chấm dứt Dịch vụ trong khoảng thời gian có quyền thu hồi hoặc xét duyệt thì bạn thừa nhận rằng bạn mất mọi quyền chấm dứt theo Phần 12.9 này. Không có nội dung nào trong Phần 12.9 này nhằm hạn chế hoặc loại trừ quyền của bạn mà không thể bị hạn chế hoặc loại trừ theo Luật hiện hành.

 25. THUẾ
 26. 13.1 Thuế và phí. Trừ khi được Zoom quy định rõ ràng theo yêu cầu của Luật hiện hành, tất cả các mức giá được Zoom hiển thị và Phí cho dịch vụ trên tài khoản của bạn đều chưa bao gồm Thuế và phí. Các khoản Thuế và phí sẽ được tính theo hóa đơn mà Zoom xuất theo Luật hiện hành nếu có. Zoom sẽ toàn quyền (i) tính số tiền Thuế và phí phải trả (ii) và thay đổi số tiền này mà không thông báo cho bạn.

  13.2 Hóa đơn thuế giá trị gia tăng. Nếu Pháp luật yêu cầu, Zoom sẽ xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng hoặc chứng từ mà cơ quan thuế có liên quan sẽ công nhận như hóa đơn thuế giá trị gia tăng cho bạn. Bạn đồng ý rằng hóa đơn này có thể được xuất dưới dạng điện tử.

  13.3 Miễn thuế. Nếu bạn được miễn bất kỳ khoản Thuế và phí nào, bạn sẽ cung cấp cho Zoom toàn bộ giấy chứng nhận miễn thuế thích hợp và/hoặc các chứng từ khác đáp ứng yêu cầu của cơ quan thuế hiện hành để chứng minh tình trạng miễn thuế đó. Zoom có quyền xem xét và xác thực các chứng từ chứng minh miễn thuế. Nếu chứng từ miễn thuế không được cung cấp hoặc không hợp lệ, Zoom có quyền tính Thuế và phí hiện hành cho bạn.

  13.4 Nộp tiền thuế và khấu lưu. Bạn sẽ thanh toán cho Zoom và bạn tự chịu trách nhiệm cho mọi khoản Thuế và phí hiện hành. Tất cả các khoản thanh toán bạn trả cho chúng tôi theo Thỏa thuận này sẽ không chịu bất cứ khoản khấu trừ hay khấu lưu Thuế và phí nào tùy theo yêu cầu có thể có của Luật hiện hành. Nếu yêu cầu thực hiện khấu trừ hay khấu lưu Thuế và phí đối với bất cứ khoản thanh toán nào (bao gồm thuế khấu lưu nội địa hay xuyên biên giới) thì bạn sẽ thanh toán các khoản bổ sung cần thiết để chúng tôi nhận được số tiền ròng bằng với số tiền nợ phải trả theo Thỏa thuận này. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các biểu mẫu thuế được yêu cầu hợp lý để giảm hay loại bỏ số tiền khấu lưu hoặc khấu trừ cho các khoản thuế liên quan đến khoản thanh toán thực hiện theo Thỏa thuận này. Bạn cũng đồng ý cung cấp cho Zoom các chứng nhận về thuế khấu lưu, theo yêu cầu của Zoom, ở phạm vi Luật hiện hành yêu cầu chứng nhận về thuế khấu lưu cho Zoom và bạn đồng ý rằng Zoom có thể cung cấp chứng nhận về thuế khấu lưu của bạn cho cơ quan thuế phù hợp mà không thông báo thêm cho bạn.

  13.5 Thuế giá trị gia tăng – Nghĩa vụ khách hàng. Nếu bạn (chứ không phải Zoom) phải trả các khoản Thuế và phí cho cơ quan thuế, thông qua phí trả ngược hoặc cơ chế tương tự khác, bạn sẽ cung cấp cho Zoom tất cả các bằng chứng thích hợp để Zoom chứng minh tính chất kinh doanh của bạn, chẳng hạn như mã số đăng ký thuế giá trị gia tăng hợp lệ (hoặc thông tin tương tự được yêu cầu theo Luật thuế giá trị gia tăng có liên quan). Zoom có quyền xem xét và xác thực mã số đăng ký thuế giá trị gia tăng của bạn. Tuy nhiên, nếu mã số đăng ký thuế giá trị gia tăng không hợp lệ, Zoom có quyền tính thuế giá trị gia tăng hiện hành cho bạn. Để tránh nhầm lẫn, nếu thuế giá trị gia tăng bạn phải trả cho cơ quan thuế, thông qua phí trả ngược hoặc cơ chế tương tự khác, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán các khoản đó cho cơ quan thuế có liên quan, sao cho Zoom vẫn nhận đủ số tiền thanh toán theo yêu cầu.

  13.6 Ấn định thuế. Việc ấn định thuế chủ yếu dựa trên địa điểm bạn thành lập doanh nghiệp căn cứ theo Dữ liệu khách hàng của bạn hoặc địa chỉ thường trú nếu bạn là cá nhân. Zoom sẽ xác định địa điểm này là địa chỉ "Bên mua" của bạn. Zoom có quyền kiểm tra đối chiếu địa điểm này với các bằng chứng có sẵn khác để xác thực xem địa điểm của bạn có chính xác không. Trong trường hợp địa điểm của bạn không chính xác, Zoom có quyền tính bất kỳ khoản Thuế và phí chưa thanh toán nào cho bạn.

  13.7 Sử dụng và thụ hưởng. Nếu bạn đăng ký bất kỳ Dịch vụ nào và Dịch vụ đó được một công ty con của bạn tại một quốc gia khác với địa điểm của bạn như được xác định theo Phần 13.6 sử dụng và thụ hưởng, bạn xác nhận rằng nếu được yêu cầu, bạn sẽ xem đây là dịch vụ cung cấp cho công ty con của bạn. Nếu bạn đăng ký Dịch vụ và Dịch vụ đó được một chi nhánh hoặc cá nhân ở một quốc gia khác với địa điểm của bạn như được xác định theo Phần 13.6 sử dụng và thụ hưởng, bạn thừa nhận rằng bạn sẽ thông báo cho Zoom về các Dịch vụ đã được phân bổ và bạn thừa nhận rằng Zoom có quyền tính Thuế và phí dựa trên việc sử dụng và thụ hưởng Dịch vụ đó.

  13.8 Tiết lộ thông tin cho cơ quan thuế. Tuân thủ theo Luật thuế hiện hành và bất kể bất kỳ nghĩa vụ thông báo nào của Zoom có thể phát sinh theo Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở Phần 17.4 hoặc theo Hướng dẫn về yêu cầu của chính phủ của chúng tôi, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin Khách hàng, bao gồm Thông tin bí mật của Khách hàng, cho cơ quan thuế mà không thông báo cho bạn trước hoặc sau khi tiết lộ.

 27. THỜI HẠN; CHẤM DỨT VÀ ĐÌNH CHỈ
 28. 14.1 Thời hạn; Tự động gia hạn. Mỗi Biểu mẫu đặt hàng sẽ chỉ định Thời hạn đăng ký ban đầu của bạn và mọi Thời hạn gia hạn hiện hành cho Dịch vụ. Trừ khi Biểu mẫu đặt hàng quy định rõ ràng khác đi hoặc Luật hiện hành cấm tự động gia hạn, mỗi Thời hạn gia hạn cho Dịch vụ sẽ tự động bắt đầu vào cuối Thời hạn đăng ký ban đầu hoặc Thời hạn gia hạn hiện hành sau đó, tùy từng trường hợp, trừ khi một trong hai bên cung cấp thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoặc sửa đổi Dịch vụ được cung cấp theo Biểu mẫu đặt hàng đó (i) ít nhất ba mươi (30) ngày theo lịch trước khi bắt đầu Thời hạn gia hạn tiếp theo hoặc (ii) trong khoảng thời gian thông báo theo yêu cầu của Luật hiện hành (gọi chung (i) và (ii) là “Thời hạn thông báo gia hạn”). Để chấm dứt hoặc sửa đổi các Dịch vụ bị ảnh hưởng, bạn phải thông báo cho Zoom thông qua cổng hóa đơn (nếu có cho tài khoản của bạn) hoặc qua email tới địa chỉ renewals@zoom.us theo Thời hạn thông báo gia hạn. Bất kỳ quyền theo luật định nào mà bạn có thể có theo Luật hiện hành để chấm dứt Dịch vụ vào thời điểm sớm hơn trong Thời hạn đăng ký ban đầu hoặc bất kỳ Thời hạn gia hạn nhất định nào không bị ảnh hưởng bởi điều khoản này và, nếu Luật hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo nhắc nhở trước ngày bắt đầu Thời hạn gia hạn (và theo thời hạn thông báo được quy định trong Thỏa thuận này hoặc thời hạn khác do Luật hiện hành quy định có thể áp dụng cho bạn) nhắc nhở bạn về quyền chấm dứt Dịch vụ bị ảnh hưởng và cách thực hiện.

  14.2 Khách hàng chấm dứt dịch vụ. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách chấm dứt tài khoản và Dịch vụ tại đây. Nếu bạn đã đăng ký một hoặc nhiều Dịch vụ trong một thời hạn cụ thể thì việc chấm dứt đó sẽ có hiệu lực cho từng Dịch vụ vào ngày cuối cùng của thời hạn hiện hành sau đó của từng Dịch vụ hiện hành với điều kiện là bạn thông báo đúng cách và kịp thời theo Phần 14.1. Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này bằng cách cung cấp thông báo chấm dứt bằng văn bản nếu Zoom vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này và không khắc phục hành vi vi phạm nghiêm trọng đó trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày Zoom nhận được thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm đó. Thông báo của bạn phải nêu rõ điều khoản cụ thể trong Thỏa thuận này mà bạn cho rằng Zoom đã vi phạm và đưa ra chi tiết hợp lý về các dữ kiện và hoàn cảnh mà bạn cáo buộc cung cấp cơ sở cho hành vi vi phạm đó.

  14.3 Quyền chấm dứt và đình chỉ của Zoom. Bất kể trong Thỏa thuận này có nội dung mâu thuẫn, nếu bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ chính sách, hướng dẫn, thông báo hoặc tuyên bố nào được tham chiếu, Zoom có thể (i) đình chỉ ngay quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ hoặc (ii) chấm dứt Thỏa thuận này, có hiệu lực ngay lập tức. Nếu Zoom chọn đình chỉ Dịch vụ của bạn và việc không tuân thủ vẫn tiếp diễn, Zoom có thể thực hiện bất kỳ hoặc tất cả các quyền chấm dứt của mình trong Phần 14.3 này. Ngoài ra, Zoom có thể chấm dứt Thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do gì sau khi thông báo trước ba mươi (30) ngày làm việc.

  14.4 Hiệu lực của việc chấm dứt hoặc đình chỉ. Sau khi chấm dứt Thỏa thuận này, bạn phải ngừng mọi hoạt động sử dụng thêm Dịch vụ và Phần mềm, ngoại trừ mọi quyền truy cập được cấp trong Phần 14.5. Việc hết hạn hoặc chấm dứt Thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của bạn trong việc thanh toán tất cả các Khoản phí có thể đến hạn trước hoạt động hết hạn hoặc chấm dứt đó, bao gồm cả việc Zoom có thể giữ lại mọi Khoản phí mà bạn đã thanh toán trước đó nếu Thỏa thuận này bị chấm dứt, trừ khi bị cấm theo Luật hiện hành. Nếu Dịch vụ bị đình chỉ do bạn không tuân thủ Thỏa thuận này, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các Khoản phí đến hạn và còn nợ trong khoảng thời gian đình chỉ.

  14.5 Xóa và truy cập nội dung khách hàng sau khi chấm dứt. Trong ba mươi (30) ngày theo lịch sau khi hết hạn hoặc chấm dứt Thỏa thuận này, Zoom sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập để truy xuất Nội dung khách hàng. Sau thời gian đó, Nội dung khách hàng sẽ bị xóa theo Luật hiện hành, Thỏa thuận này và cũng như các thủ tục, chính sách và quy trìn xóa được lên lịch định kỳ của chúng tôi. Tất cả quyền truy cập trong khoảng thời gian được quy định trong Phần 14.5 này được cung cấp cho bạn theo và chịu sự chi phối của Thỏa thuận này.

 29. SỬA ĐỔI THỎA THUẬN NÀY
 30. 15.1 Các thay đổi chung. Zoom có thể thực hiện sửa đổi, xóa và bổ sung Thỏa thuận này (“Thay đổi”) vào từng thời điểm cụ thể theo Phần 15.1 này. Những thay đổi về Điều khoản dịch vụ này sẽ được đăng tại đây hoặc trong Mô tả dịch vụ của chúng tôi tại đây, bạn nên thường xuyên kiểm tra phiên bản mới nhất, cũng như lưu phiên bản mới nhất vào tệp của mình. Khi có thay đổi, Zoom sẽ chỉ ra ngày có hiệu lực của Thay đổi ở đầu Điều khoản dịch vụ tại đây hoặc trong Mô tả dịch vụ của chúng tôi tại đây. Những thay đổi về Thỏa thuận này không tạo ra cơ hội mới để chọn không sử dụng thủ tục trọng tài (nếu có). Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau ngày Thay đổi có hiệu lực thì bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sửa đổi. Trong một số trường hợp, Zoom có thể thông báo cho bạn về Thay đổi và cũng có thể yêu cầu bạn xác nhận rõ ràng bạn đồng ý với Thay đổi. Nếu Thay đổi yêu cầu phải đưa ra thông báo cụ thể theo Luật hiện hành, Zoom sẽ cung cấp cho bạn thông báo đó theo cách thức được Luật hiện hành quy định, cùng với bất kỳ thông báo bắt buộc nào về các quyền của bạn.

  15.2 Các thay đổi khác. Bạn đồng ý rằng Zoom có ​​thể sửa đổi, xóa và bổ sung các hướng dẫn, tuyên bố, chính sách và thông báo của mình, có hoặc không có thông báo cho bạn và đối với các hướng dẫn, tuyên bố, chính sách và thông báo tương tự áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch vụ bằng cách đăng phiên bản cập nhật trên trang web hiện hành. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể đăng ký các trang web này bằng email được ủy quyền để nhận một số cập nhật về chính sách và thông báo.

  15.3 Thông báo thay đổi. Bạn có trách nhiệm cập nhật địa chỉ email để biết bất kỳ thông báo nào mà Zoom có ​​thể gửi cho bạn vào từng thời điểm cụ thể và thường xuyên xem xét Thỏa thuận này bằng cách xem lại các Điều khoản dịch vụ này và Mô tả dịch vụ.

 31. QUYỀN CHUYÊN LỢI CỦA ZOOM; PHẢN HỒI
 32. 16.1 Phản hồi. Nếu bạn hoặc bất kỳ nhân viên, nhà thầu, đại lý hoặc Người dùng cuối nào của bạn gửi, truyền hoặc cung cấp bất kỳ phản hồi, nhận xét, đề xuất, câu hỏi hoặc nội dung tương tự nào về Dịch vụ hoặc Phần mềm, bao gồm mọi ý tưởng, bí quyết, khái niệm, cải tiến, khuyến nghị hoặc thông tin khác liên quan đến Dịch vụ hoặc Phần mềm, bao gồm đề xuất hoặc khuyến nghị các thay đổi đối với Dịch vụ hoặc Phần mềm, chẳng hạn như các tính năng hoặc chức năng mới liên quan (gọi chung là “Phản hồi”), bạn thừa nhận rằng (i) Zoom sở hữu và Zoom sẽ giữ quyền sở hữu, tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích về và đối với Phản hồi đó, bao gồm mọi Quyền chuyên lợi trong đó, và (ii) Zoom có ​​thể, nhưng không bắt buộc phải sử dụng Phản hồi, bao gồm mọi Quyền chuyên lợi trong đó, cho bất kỳ mục đích nào mà không có bất kỳ quy kết, bồi thường tài chính hoặc hoàn trả dưới bất kỳ hình thức nào cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Theo đây, bạn chuyển nhượng và đồng ý chuyển nhượng vô điều kiện và không thể hủy ngang cho Zoom thay mặt bạn, đồng thời bạn sẽ buộc nhân viên, nhà thầu, đại lý và Người dùng cuối của bạn chuyển nhượng và đồng ý chuyển nhượng vô điều kiện và không thể hủy ngang tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích về và đối với Phản hồi, bao gồm tất cả các Quyền chuyên lợi liên quan đến Phản hồi đó. Tất cả Phản hồi đang và sẽ được coi là Thông tin bí mật của Zoom cho đến khi Zoom toàn quyền lựa chọn coi bất kỳ Phản hồi cụ thể nào là không bí mật.

  16.2 Quyền sở hữu tài sản Zoom. Zoom, các công ty con, bên cấp phép và nhà cung cấp của Zoom (nếu có) sở hữu và sẽ giữ quyền sở hữu (i) tất cả Dữ liệu do dịch vụ tạo ra (như được quy định trong Phần 10.5), (ii) tất cả Phản hồi (như được quy định trong Phần 16.1), (iii) Dịch vụ và Phần mềm cũng như mọi công nghệ và tài sản sở hữu trí tuệ nền tảng hoặc công nghệ khác được bao gồm hoặc có trong Dịch vụ hoặc Phần mềm, được sử dụng để cung cấp hoặc hỗ trợ, hoặc liên quan hay được cung cấp liên quan đến Dịch vụ hoặc Phần mềm, bao gồm tất cả các Quyền chuyên lợi liên quan, và (iv) tất cả tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bao bì thương mại, logo, biểu tượng, dấu hiệu, ký hiệu, giao diện và các thiết kế, tên miền, tên công ty khác và những thứ tương tự (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) (“Nhãn hiệu Zoom”) liên quan hoặc được hiển thị cùng với Dịch vụ hoặc Phần mềm, cùng với lợi thế thương mại liên quan đến bất kỳ Nhãn hiệu Zoom nào nêu trên (tất cả những thứ trên được gọi chung là “Tài sản Zoom”). Bạn không được tạo khung hoặc sử dụng công nghệ tạo khung để gửi kèm bất kỳ Nhãn hiệu Zoom nào hoặc các tài liệu hoặc thông tin độc quyền khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc biểu mẫu) của Zoom khi chưa có văn bản đồng ý trước rõ ràng của chúng tôi. Bạn không được sử dụng bất kỳ thẻ siêu dữ liệu nào hoặc bất kỳ “văn bản ẩn” nào khác sử dụng Nhãn hiệu Zoom khi chưa có văn bản đồng ý trước rõ ràng của chúng tôi. Bạn không được cung cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu Zoom trong Thỏa thuận này.

  16.3 Bảo lưu các quyền. Zoom bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng cho bạn trong Thỏa thuận này. Ngoại trừ các quyền và giấy phép hạn chế được cấp rõ ràng theo Thỏa thuận này, không có nội dung nào trong Thỏa thuận này cấp cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, theo cách ngụ ý, miễn trừ, theo nguyên tắc không phủ nhận hoặc theo cách khác, bất kỳ Quyền chuyên lợi hoặc quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào khác về hoặc đối với mọi Tài sản của Zoom hoặc sở hữu trí tuệ khác được cung cấp liên quan đến Thỏa thuận này, Dịch vụ hoặc Phần mềm.

 33. BẢO MẬT
 34. 17.1 Định nghĩa. “Thông tin bí mật” có nghĩa là: (i) liên quan đến Zoom, mọi thông tin được tiết lộ bởi, cho hoặc thay mặt cho Zoom, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bạn hoặc bất kỳ Người dùng cuối nào liên quan đến Thỏa thuận này, Dịch vụ hoặc Phần mềm, hoặc đã được bạn hoặc bất kỳ Người dùng cuối nào biết được hoặc truy cập liên quan đến Dịch vụ hoặc Phần mềm, bao gồm thông tin kinh doanh, kế hoạch phát triển, chi tiết lộ trình sản phẩm, hệ thống, kế hoạch chiến lược, mã nguồn, dịch vụ, sản phẩm, mức giá, phương pháp, quy trình, dữ liệu tài chính, chương trình, bí mật thương mại, bí quyết và kế hoạch tiếp thị, cho dù được truyền đạt dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào, cùng với mọi thông tin có được từ những điều đã nói ở trên, và bất kỳ thông tin nào khác được chỉ định là thông tin bí mật (cho dù có được đánh dấu là “bí mật” hay không) hoặc được bạn hoặc Người dùng cuối biết hay sẽ được bạn hoặc Người dùng cuối hiểu một cách hợp lý là thông tin bí mật (“Thông tin bí mật của Zoom”); và (ii) liên quan đến bạn, mọi thông tin được bạn tiết lộ cho Zoom mà (a) phải được giữ bí mật theo Luật hiện hành hoặc (b) là thông tin kỹ thuật và bảo mật nhạy cảm được bạn đánh dấu rõ ràng và dễ thấy là “bí mật” (“Thông tin bí mật của khách hàng”). Nội dung khách hàng không phải là Thông tin bí mật của khách hàng; tuy nhiên, Nội dung khách hàng sẽ được bảo vệ theo Phần 10.3.

  17.2 Loại trừ. Thông tin bí mật không bao gồm thông tin: (i) đã được bên nhận biết một cách hợp pháp vào thời điểm nhận được, không có nghĩa vụ phải giữ bí mật thông tin đó; (ii) được biết đến hoặc có sẵn công khai mà không có hành động hoặc thiếu sót nào của bên nhận hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; (iii) được nhận một cách hợp pháp từ bên thứ ba mà không bị hạn chế và không vi phạm Thỏa thuận này; hoặc (iv) do bên nhận phát triển độc lập mà không sử dụng Thông tin bí mật của bên tiết lộ.

  17.3 Nghĩa vụ bảo mật. Bạn và Zoom sẽ thực hiện các bước hợp lý để duy trì tính bảo mật cho Thông tin bí mật của nhau bằng cách sử dụng các biện pháp bảo vệ ít nhất bằng các biện pháp được thực hiện để bảo vệ thông tin có độ nhạy cảm tương tự của chính mình, nhưng trong mọi trường hợp không sử dụng ít hơn tiêu chuẩn thận trọng hợp lý. Cả bạn và Zoom sẽ không tiết lộ Thông tin bí mật của bên kia cho bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào ngoại trừ nhân viên, cố vấn và luật sư của họ, những người thực sự cần biết thông tin liên quan đến Thỏa thuận này và những người chịu sự ràng buộc của nghĩa vụ bảo mật ít nhất là ở mức độ bảo vệ như các quy định trong Thỏa thuận này. Ngoài các hành động tiết lộ được cho phép ở trên, Zoom cũng có thể tiết lộ Thông tin bí mật của khách hàng cho các tư vấn viên, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ, đơn vị xử lý phụ và các bên thứ ba khác, những người chịu sự ràng buộc của nghĩa vụ bảo mật ít nhất là ở mức độ bảo vệ như các quy định trong Thỏa thuận này.

  17.4 Tiết lộ được cho phép và bắt buộc. Bất kể các hạn chế trong Phần 17 này và không giới hạn bất kỳ quyền nào khác của Zoom, bao gồm quyền tiết lộ mà không có thông báo của chúng tôi trong Phần 13.8, chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin bí mật của khách hàng nhận được liên quan đến Thỏa thuận này, Dịch vụ hoặc Phần mềm trong phạm vi được cho phép trong Hướng dẫn về yêu cầu của chính phủ của chúng tôi hoặc theo yêu cầu của Luật hiện hành; tuy nhiên, với điều kiện là Zoom sẽ thông báo cho bạn trước, trừ khi việc cung cấp thông báo đó hoặc thông báo kịp thời: (i) bị cấm theo Luật hiện hành; hoặc (ii) được Zoom toàn quyền quyết định là (a) rủi ro hoặc rủi ro gây hại tiềm ẩn cho một người hoặc sức khỏe của một người, (b) rủi ro hoặc rủi ro gây thiệt hại tiềm ẩn cho tài sản, (c) trường hợp khẩn cấp hoặc (d) mối đe dọa đối với Dịch vụ, Phần mềm, quyền hoặc tài sản của Zoom.

 35. QUYỀN CHUYÊN LỢI CỦA BÊN THỨ BA
 36. Bạn đồng ý không và không cho phép bất kỳ Người dùng cuối nào đăng, sửa đổi, phân phối hoặc sao lại theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn hoặc Người dùng cuối của bạn sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm bất kỳ tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu hoặc tài liệu độc quyền nào khác có thể xâm phạm, chiếm đoạt hoặc vi phạm Quyền chuyên lợi của người khác mà không có văn bản đồng ý trước của chủ sở hữu Quyền chuyên lợi đó. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn là tác giả của tất cả Nội dung khách hàng sẽ được cung cấp theo Thỏa thuận này hoặc đã có và giữ tất cả các quyền cần thiết để cung cấp Nội dung khách hàng đó và nhận tất cả Nội dung khách hàng theo hình thức do Zoom cung cấp, liên quan đến việc bạn hoặc Người dùng cuối của bạn sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm. Zoom có thể từ chối quyền truy cập vào Dịch vụ đối với bất kỳ Người dùng cuối nào bị cáo buộc xâm phạm Quyền chuyê lợi của người khác và có thể xóa mọi Nội dung khách hàng được lưu trữ sau khi Zoom nhận được thông báo của chủ sở hữu Quyền chuyên lợi (ví dụ: yêu cầu gỡ xuống). Không giới hạn ở những điều nói trên, nếu bạn tin rằng bất kỳ Quyền chuyên lợi nào của bạn đã bị xâm phạm liên quan đến Dịch vụ, hãy thông báo cho Zoom theo như quy định tại đây.

 37. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG APPLE iOS
 38. Bằng việc truy cập hoặc tải xuống ứng dụng Zoom từ Apple App Store, bạn đồng ý với Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối cho ứng dụng được cấp giấy phép của Apple (“Điều khoản của Apple”). Thỏa thuận này sẽ chi phối nếu có mâu thuẫn với các Điều khoản của Apple.

 39. THIẾT BỊ Y TẾ
 40. Bạn đồng ý rằng Dịch vụ Zoom và bất kỳ Phần mềm nào được cung cấp theo Thỏa thuận này, ngay cả khi cũng tuân theo thỏa thuận đối tác kinh doanh riêng, không bao gồm, cấu thành hoặc gồm bất kỳ thiết bị, sản phẩm hoặc dịch vụ y tế nào được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ thông qua hoặc phê duyệt và không nhằm mục đích sử dụng trong chẩn đoán, chữa bệnh, giảm nhẹ, điều trị hoặc phòng ngừa bất kỳ bệnh tật, ốm đau hoặc tình trạng nào.

 41. THÀNH PHẦN TÍCH HỢP VÀ DỊCH VỤ BÊN THỨ BA
 42. Dịch vụ hoặc Phần mềm có thể tương kết, tích hợp hoặc được sử dụng cùng với các sản phẩm và dịch vụ bên thứ ba (“Dịch vụ bên thứ ba”). Zoom không chịu trách nhiệm và theo đây, Zoom từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với mọi hành động hoặc thiếu sót của bất kỳ nhà cung cấp Dịch vụ bên thứ ba nào hoặc việc vận hành bất kỳ Dịch vụ bên thứ ba nào, bao gồm quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu, bất kể Zoom hay Dịch vụ có chứng thực, phê duyệt hay hỗ trợ bất kỳ Dịch vụ bên thứ ba nào như vậy hay không. Zoom không đảm bảo khả năng tương tác, tích hợp hoặc hỗ trợ của bất kỳ Dịch vụ bên thứ ba nào. Tại mọi thời điểm, Zoom có thể toàn quyền sửa đổi Dịch vụ hoặc Phần mềm, điều này có thể dẫn đến việc không thể tương kết, tích hợp hoặc hỗ trợ Dịch vụ bên thứ ba. Bạn có toàn quyền quyết định về việc mua hoặc kết nối với bất kỳ Dịch vụ bên thứ ba nào và việc bạn sử dụng Dịch vụ bên thứ ba chỉ tuân theo các điều khoản của Dịch vụ bên thứ ba đó.

 43. HẠN CHẾ XUẤT KHẨU
 44. Bạn thừa nhận rằng Dịch vụ và Phần mềm hoặc một phần của Dịch vụ và Phần mềm tuân theo các Quy định quản lý xuất khẩu, 15 C.F.R. Phần 730-774 của Hoa Kỳ và có thể tuân theo các Luật kiểm soát xuất khẩu và xử phạt thương mại quốc gia hiện hành khác, bao gồm các Quy định quản lý xuất khẩu, 15 C.F.R. Phần 730-774 của Hoa Kỳ và các chương trình do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (“OFAC”) thuộc Bộ Ngân khố Hoa Kỳ duy trì (gọi chung là “Luật kiểm soát xuất khẩu và xử phạt”). Zoom sẽ cung cấp (các) phân loại xuất khẩu của Hoa Kỳ áp dụng cho Dịch vụ và Phần mềm của Zoom theo yêu cầu. Bạn và người dùng cuối của bạn không được truy cập, sử dụng, xuất khẩu, tái xuất, chuyển hướng, chuyển giao hoặc tiết lộ bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Phần mềm hoặc bất kỳ thông tin kỹ thuật hoặc tài liệu liên quan nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, theo cách vi phạm Luật kiểm soát xuất khẩu và xử phạt. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) bạn và Người dùng cuối của bạn (a) không phải là công dân của hoặc đang ở một quốc gia hay vùng lãnh thổ chịu lệnh trừng phạt thương mại của Hoa Kỳ hoặc các hạn chế thương mại quan trọng khác (bao gồm Cuba, Iran, Triều Tiên, Syria, khu vực Krym, Donetsk và Luhansk của Ukraina) và rằng bạn và Người dùng cuối của bạn sẽ không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm, hoặc xuất khẩu, tái xuất, chuyển hướng hoặc chuyển giao Dịch vụ hoặc Phần mềm tại hoặc đến các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó; (b) không phải là cá nhân, hoặc thuộc sở hữu hoặc kiểm soát từ 50% trở lên, riêng hoặc chung, bởi những người có tên trong Danh sách công dân bị chỉ định trừng phạt đặc biệt và những người bị chặn hoặc Danh sách những người trốn tránh lệnh trừng phạt nước ngoài của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ hoặc bất kỳ danh sách hiện hành tương tự nào được cơ quan quản lý của một quốc gia duy trì; và (c) không phải là người có tên, những người có liên quan của người có tên trong Danh sách những người bị từ chối, Danh sách pháp nhân hoặc Danh sách chưa được xác minh của Bộ Thương mại Hoa Kỳ hoặc danh sách liên quan đến phổ biến vũ khí hạt nhân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; (ii) bạn và Người dùng cuối của bạn tại Belarus, Myanmar (Burma), Campuchia, Trung Quốc, Nga hoặc Venezuela không phải là Người dùng cuối trong lĩnh vực quân sự và sẽ không đưa Dịch vụ hoặc Phần mềm Zoom vào Mục đích sử dụng cuối cho quân sự, như được định nghĩa trong 15 C.F.R. 744.21; (iii) không Nội dung khách hàng nào do bạn hoặc Người dùng cuối của bạn tạo ra hoặc gửi đi phải chịu bất kỳ hạn chế nào đối với việc tiết lộ, truyền, tải xuống, xuất khẩu hoặc tái xuất theo Luật kiểm soát xuất khẩu và xử phạt; và (iv) bạn và Người dùng cuối của bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào cấu thành hành vi vi phạm hoặc bị trừng phạt theo luật chống tẩy chay Hoa Kỳ do Bộ Thương mại Hoa Kỳ hoặc Bộ Ngân khố Hoa Kỳ quản lý. Bất kỳ danh sách quốc gia cụ thể nào được bao gồm trong điều khoản này sẽ được coi là đã được cập nhật trong phạm vi bất kỳ quốc gia hoặc lãnh thổ nào được thêm hoặc xóa theo Luật kiểm soát xuất khẩu và xử phạt.. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ Luật xử phạt và kiểm soát xuất khẩu và theo dõi các luật này để biết về mọi sửa đổi.

 45. KHÔNG SỬ DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG NHIỀU RỦI RO VÀ SỬ DỤNG AN TOÀN
 46. DỊCH VỤ VÀ PHẦN MỀM KHÔNG ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ SỬ DỤNG TRONG MÔI TRƯỜNG NGUY HIỂM HOẶC NHIỀU RỦI RO, YÊU CẦU PHẢI CÓ CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHỐT AN TOÀN, BAO GỒM VIỆC VẬN HÀNH CÁC CƠ SỞ HẠT NHÂN, HỆ THỐNG ĐIỀU HƯỚNG HOẶC LIÊN LẠC MÁY BAY, KIỂM SOÁT KHÔNG LƯU, HỆ THỐNG HỖ TRỢ SỰ SỐNG, HOẠT ĐỘNG CHIẾN ĐẤU HOẶC HỆ THỐNG VŨ KHÍ. BẠN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ PHẦN MỀM CHO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ MÔI TRƯỜNG NHIỀU RỦI RO NÀO. BẠN CŨNG ĐỒNG Ý KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC PHẦN MỀM THEO CÁCH KHÔNG AN TOÀN, BAO GỒM TRONG KHI LÁI XE, ĐI BỘ HOẶC KHÔNG HOÀN TOÀN CHÚ TÂM TRONG ĐÓ CÓ THỂ PHÁT SINH HOẶC DẪN ĐẾN RỦI RO CHO BẠN, NGƯỜI DÙNG CUỐI CỦA BẠN HOẶC NGƯỜI KHÁC.

 47. KHÔNG ĐẢM BẢO
 48. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG CÁC DỊCH VỤ VÀ PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ ZOOM, CÁC CÔNG TY CON, NHÀ CUNG CẤP VÀ BÊN CẤP PHÉP CỦA ZOOM TỪ CHỐI RÕ RÀNG MỌI ĐẢM BẢO Ở BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM CÁC ĐẢM BẢO VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, MỨC ĐỘ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC SỰ KHÔNG VI PHẠM. ZOOM, CÁC CÔNG TY CON, NHÀ CUNG CẤP VÀ BÊN CẤP PHÉP CỦA ZOOM KHÔNG CAM ĐOAN, HỨA HẸN, BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ (i) VỀ KẾT QUẢ CÓ THỂ THU ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC PHẦN MỀM, (ii) LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC ĐỘ TIN CẬY CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO THU THẬP ĐƯỢC THÔNG QUA DỊCH VỤ HOẶC PHẦN MỀM, HOẶC (iii) VIỆC DỊCH VỤ HOẶC PHẦN MỀM SẼ ĐÁP ỨNG BẤT KỲ YÊU CẦU NÀO CỦA NGƯỜI DÙNG, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, BẢO MẬT HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. BẤT KỲ TÀI LIỆU HOẶC DỮ LIỆU NÀO ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC THU THẬP ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC PHẦN MỀM THUỘC TOÀN QUYỀN CỦA BẠN VÀ BẠN TỰ CHỊU RỦI RO VỀ VIỆC NÀY. BẠN SẼ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO XẢY RA VỚI BẠN DO SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC PHẦN MỀM. BẠN CHỊU TOÀN BỘ RỦI RO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HIỆU NĂNG CỦA DỊCH VỤ HOẶC PHẦN MỀM. ZOOM KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI VIỆC LƯU GIỮ BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO, BAO GỒM NỘI DUNG KHÁCH HÀNG VÀ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG, THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG HOẶC THÔNG TIN LIÊN LẠC GIỮA CÁC NGƯỜI DÙNG. BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ PHẦN MỀM.

 49. BỒI THƯỜNG
 50. Trong phạm vi không bị cấm theo Luật hiện hành, bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ vô hại cho Zoom và các công ty con của Zoom cũng như từng bên cấp phép và nhà cung cấp của chúng tôi (“Bên được bồi thường”), bao gồm mọi cán bộ, giám đốc, nhân viên, cổ đông, thành viên, tư vấn viên và đại diện của các Bên được bồi thường, khỏi bất kỳ cáo buộc, khiếu nại, tố tụng, trách nhiệm pháp lý, tổn hại hoặc chi phí nào của bên thứ ba (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến (i) việc bạn hoặc Người dùng cuối của bạn sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm, (ii) việc bạn hoặc Người dùng cuối của bạn vi phạm Thỏa thuận này hoặc vi phạm Luật hiện hành, (iii) việc bạn hoặc Người dùng cuối của bạn xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ Quyền chuyên lợi hoặc quyền khác của bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào, (iv) mối quan hệ của bạn với Người dùng cuối của bạn hoặc tranh chấp giữa bạn và Người dùng cuối của bạn, hoặc (v) thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản cho bên thứ ba liên quan đến các hành động hoặc thiếu sót của bạn hoặc Người dùng cuối của bạn.

 51. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
 52. HÃY ĐỌC KỸ PHẦN NÀY VÌ PHẦN NÀY GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẠN.

  ZOOM, CÁC CÔNG TY CON CỦA ZOOM VÀ TỪNG BÊN CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ:

  • THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ, MANG TÍNH CẢNH CÁO HOẶC TRỪNG PHẠT;
  • MẤT LỢI NHUẬN KINH DOANH, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, MẤT THÔNG TIN KINH DOANH, MẤT CƠ HỘI KINH DOANH;
  • TRUY CẬP TRÁI PHÉP VÀO, MẤT, XÓA HOẶC THAY ĐỔI DỮ LIỆU HỆ THỐNG, NỘI DUNG KHÁCH HÀNG HOẶC DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG;
  • CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC MUA HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ;
  • CHẤM DỨT, ĐÌNH CHỈ, NGỪNG CUNG CẤP HOẶC NGẮT KẾT NỐI DỊCH VỤ;
  • LỖI DỊCH VỤ, THỜI GIAN NGỪNG HOẠT ĐỘNG HOẶC BẢO TRÌ INTERNET CỦA BẠN;
  • LỖI CỦA CHÚNG TÔI TRONG VIỆC CUNG CẤP KỸ THUẬT HOẶC CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁC; HOẶC
  • TỔNG SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN MÀ BẠN THANH TOÁN TRONG THỰC TẾ CHO DỊCH VỤ (NẾU CÓ) TRONG MƯỜI HAI (12) THÁNG TRƯỚC KHI XẢY RA SỰ KIỆN HOẶC TÌNH HUỐNG LÀM PHÁT SINH KHIẾU NẠI ĐÓ.

  CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ THIỆT HẠI VÀ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI HIỆN CÓ NÀY ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY, VÀ DÙ PHÁT SINH DO SAI LẦM (BAO GỒM SƠ SUẤT HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT) HAY KHÔNG, ĐẠO LUẬT, HỢP ĐỒNG HOẶC BẤT KỲ HỌC THUYẾT PHÁP LÝ NÀO KHÁC, NGAY CẢ NẾU ZOOM, CÁC CÔNG TY CON CỦA ZOOM HOẶC BÊN CẤP PHÉP, NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG BẠN CÓ THỂ GÂY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ VÀ NGAY CẢ KHI CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CỦA BẠN KHÔNG ĐÁP ỨNG ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CƠ BẢN CỦA CHÚNG.

  VÌ MỘT SỐ TIỂU BANG VÀ KHU VỰC CÓ THẨM QUYỀN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ THIỆT HẠI HAY GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NHẤT ĐỊNH, GIỚI HẠN NÊU TRÊN CHỈ ÁP DỤNG CHO BẠN TRONG PHẠM VI LOẠI TRỪ THIỆT HẠI HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÔNG BỊ CẤM THEO LUẬT HIỆN HÀNH.

 53. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, THỎA THUẬN TRỌNG TÀI VÀ TỪ BỎ TỐ TỤNG TẬP THỂ
 54. Bạn đồng ý giải quyết một số tranh chấp với Zoom thông qua phân xử trọng tài ràng buộc (“Thỏa thuận trọng tài”). Trọng tài có nghĩa là một trọng tài viên, chứ không phải thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn, sẽ quyết định tranh chấp. Các bên từ bỏ rõ ràng quyền đưa ra hoặc tham gia vào bất kỳ loại tố tụng theo nhóm, tập thể hoặc quần chúng, tố tụng chung của luật sư riêng hoặc bất kỳ vụ kiện đại diện nào khác. Thỏa thuận trọng tài này thay thế cho mọi thỏa thuận trước đó.

  27.1 Tranh chấp được bao gồm. Bạn và Zoom đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào giữa bạn và Zoom phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc Dịch vụ (“Tranh chấp”), bao gồm mọi phần mềm, phần cứng, thành phần tích hợp, truyền thông tiếp thị hoặc quảng cáo, tài khoản của bạn hoặc bất kỳ khía cạnh nào trong mối quan hệ hoặc giao dịch của bạn với Zoom, sẽ được giải quyết bằng phân xử trọng tài ràng buộc, thay vì tại tòa án. Nhằm các mục đích của Thỏa thuận Trọng tài này, Tranh chấp cũng sẽ bao gồm các tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến các sự kiện xảy ra trước khi có Thỏa thuận này hoặc bất kỳ phiên bản nào trước đó của Thỏa thuận này cũng như các khiếu nại có thể phát sinh sau khi chấm dứt Thỏa thuận này. CÁC VỤ KIỆN VÀ PHÂN XỬ TRỌNG TÀI ĐÃ ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH HOẶC CÓ THỂ ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH TRONG TƯƠNG LAI VÀ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẠN. VIỆC BẠN ĐỒNG Ý VỚI THỎA THUẬN TRỌNG TÀI NÀY CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THAM GIA CỦA BẠN TRONG CÁC VỤ KIỆN ĐÓ.

  27.2 Ngoại lệ đối với phân xử trọng tài. Thỏa thuận trọng tài này sẽ không yêu cầu phân xử trọng tài đối với các loại khiếu nại sau đây do bạn hoặc Zoom đưa ra: (i) các vụ kiện tại tòa án khiếu nại nhỏ, nếu các yêu cầu của tòa án được đáp ứng và các khiếu nại chỉ dựa trên cơ sở cá nhân; và (ii) các khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhãn hiệu, bao bì thương mại, tên miền, bí mật thương mại, bản quyền và bằng sáng chế.

  27.3 Giải quyết tranh chấp theo cách thân thiện trước tiên. Chúng tôi muốn giải quyết mọi Tranh chấp mà không cần đến trọng tài. Nếu bạn có Tranh chấp với Zoom, trước khi bắt đầu thủ tục trọng tài, bạn đồng ý gửi yêu cầu cá nhân qua đường bưu điện (“Yêu cầu trước khi phân xử trọng tài”) đến địa chỉ ATTN: Litigation Department, Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd., San Jose, CA 95113 để chúng ta có thể cùng giải quyết tranh chấp. Yêu cầu trước khi phân xử trọng tài chỉ có giá trị khi liên quan đến và thay mặt cho một cá nhân. Yêu cầu trước khi phân xử trọng tài được đưa ra thay mặt cho nhiều cá nhân không có giá trị đối với tất cả các cá nhân. Yêu cầu trước khi phân xử trọng tài phải bao gồm: (i) tên, số điện thoại, địa chỉ gửi thư của bạn và địa chỉ email liên kết với tài khoản của bạn; (ii) tên, số điện thoại, địa chỉ gửi thư và địa chỉ email của luật sư của bạn, nếu có; (iii) mô tả về Tranh chấp của bạn; và (iv) chữ ký của bạn. Tương tự như vậy, nếu Zoom có Tranh chấp với bạn, Zoom sẽ gửi email kèm theo Yêu cầu trước khi phân xử trọng tài riêng, bao gồm các yêu cầu được liệt kê ở trên, đến địa chỉ email liên kết với tài khoản Zoom của bạn. Nếu Tranh chấp không được giải quyết trong vòng sáu mươi (60) ngày theo lịch kể từ khi bạn hoặc Zoom gửi Yêu cầu trước khi phân xử trọng tài thì có thể bắt đầu thủ tục trọng tài. Nếu bạn hoặc Zoom có Tranh chấp liên quan đến khiếu nại theo quy định ngoại lệ về trọng tài trong Phần 27.2(2) thì Phần 27.3 này không áp dụng cho Tranh chấp đó. Bạn đồng ý rằng việc tuân thủ Phần 27.3 này là điều kiện tiên quyết để bắt đầu thủ tục trọng tài và trọng tài viên sẽ bác bỏ mọi yêu cầu thủ tục trọng tài đệ trình mà không tuân thủ đầy đủ và hoàn chỉnh các thủ tục giải quyết tranh chấp theo cách thân thiện này.

  27.4 Thủ tục trọng tài. Nếu sau khi hoàn tất quy trình giải quyết tranh chấp theo cách thân thiện được nêu trong Phần 27.3, bạn hoặc Zoom muốn bắt đầu thủ tục trọng tài thì bên bắt đầu phải gửi cho bên kia yêu cầu thủ tục trọng tài. Mọi yêu cầu thủ tục trọng tài của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ của Phòng tố tụng của Zoom trong Phần 27.3. Zoom sẽ gửi mọi yêu cầu thủ tục trọng tài đến địa chỉ email liên kết với tài khoản Zoom của bạn hoặc luật sư của bạn nếu có. Bạn và Zoom đồng ý rằng Đạo luật trọng tài liên bang (“FAA”) chi phối Thỏa thuận trọng tài này. Nếu FAA không thể áp dụng vì bất kỳ lý do gì thì luật tiểu bang chi phối thủ tục trọng tài nơi bạn cư trú sẽ được áp dụng.

  Nhà cung cấp dịch vụ trọng tài áp dụng tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống. Nếu bạn là cư dân California, thủ tục trọng tài sẽ do ADR Services, Inc. (“ADR Services”) thực hiện theo Quy tắc trọng tài của cơ quan này tại https://www.adrservices.com/services-2/arbitration-rules. Nếu bạn không phải là cư dân California, thủ tục trọng tài sẽ do National Arbitration and Mediation (“NAM”) thực hiện theo Quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp toàn diện hiện hành của cơ quan này tại https://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms. Thỏa thuận này sẽ được áp dụng trong trường hợp có mâu thuẫn với các quy tắc của nhà cung cấp dịch vụ trọng tài. Nếu không có sẵn nhà cung cấp dịch vụ trọng tài áp dụng để phân xử, các bên sẽ chọn một nhà cung cấp dịch vụ trọng tài thay thế. Nếu các bên không thể thống nhất về nhà cung cấp dịch vụ trọng tài thay thế phù hợp thì các bên sẽ yêu cầu tòa án có thẩm quyền chỉ định trọng tài viên theo phần 9 U.S.C. § 5. Trong trường hợp có tranh chấp về việc nhà cung cấp dịch vụ trọng tài nào có thẩm quyền xét xử thì trọng tài viên NAM sẽ được chỉ định để giải quyết tranh chấp đó.

  Theo mặc định, các phiên điều trần trọng tài sẽ diễn ra thông qua hội nghị video, trừ khi bạn và Zoom đồng ý bằng văn bản về một địa điểm khác. Một trọng tài duy nhất sẽ được chỉ định. Trọng tài viên có thể ra phán quyết về số tiền bồi thường thiệt hại, biện pháp khẩn cấp hoặc quyết định không xâm phạm và các chi phí có thể thu hồi được. Bất kỳ phán quyết trọng tài nào cũng có thể được thi hành (như thông qua bản án) tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền. Phán quyết của trọng tài sẽ không có hiệu lực loại trừ trong thủ tục trọng tài hoặc tòa án khác liên quan đến Zoom và cá nhân khác. Trọng tài viên sẽ có thẩm quyền độc quyền để giải quyết tất cả các vấn đề về ngưỡng khả năng phân xử bằng trọng tài, bao gồm cả việc liệu Thỏa thuận này có được áp dụng, không phù hợp hay có thể thực thi hay không, cũng như mọi biện pháp bảo vệ trước trọng tài. Tuy nhiên, tòa án có thẩm quyền độc quyền để đưa ra phán quyết về Từ bỏ tố tụng quần chúng trong Phần 27.6, bao gồm mọi khiếu nại cho rằng phần này không thể thực thi, bất hợp pháp, vô hiệu hoặc có thể vô hiệu hoặc đã bị vi phạm.

  Nếu yêu cầu tiến hành tại tòa án giải quyết khiếu nại nhỏ (xem Phần 27.2(1)) được đưa ra sau khi bắt đầu thủ tục trọng tài, nhưng trước khi trọng tài viên được chỉ định thì thủ tục trọng tài đó sẽ được đóng về mặt hành chính. Bất kỳ tranh cãi nào về thẩm quyền của tòa án giải quyết khiếu nại nhỏ sẽ do tòa án giải quyết khiếu nại nhỏ quyết định. Nếu bạn hoặc Zoom phản đối lựa chọn tòa án giải quyết khiếu nại nhỏ trong Tranh chấp của bạn và tòa án có thẩm quyền xác định không thể lựa chọn tòa án khiếu nại nhỏ thì lựa chọn đó sẽ bị tách khỏi Thỏa thuận trọng tài này đối với Tranh chấp của bạn. Tuy nhiên, quyết định tòa án này sẽ không có hiệu lực loại trừ trong thủ tục trọng tài hoặc tòa án khác liên quan đến Zoom và cá nhân khác.

  27.5 Từ bỏ xét xử của bồi thẩm đoàn. Theo đây, bạn và Zoom từ bỏ mọi quyền theo hiến pháp và luật định để kiện ra tòa và xét xử trước thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn. Thay vào đó, bạn và Zoom lựa chọn giải quyết tất cả các Tranh chấp bằng thủ tục trọng tài theo Thỏa thuận trọng tài này, ngoại trừ như được quy định trong Phần 27.2 ở trên. Việc tòa án xem xét lại phán quyết của trọng tài sẽ ở mức rất hạn chế. Việc tiết lộ thông tin bắt buộc có thể giới hạn ở thủ tục trọng tài và các thủ tục sẽ đơn giản hơn thủ tục tòa án.

  27.6 Từ bỏ tố tụng quần chúng. Bạn và Zoom đồng ý rằng, trừ trường hợp được quy định trong Phần 27.7 bên dưới, mỗi người trong chúng ta chỉ có thể đưa ra khiếu nại đối với bên kia trên cơ sở cá nhân chứ không phải trên cơ sở tố tụng theo nhóm, tập thể, đại diện hoặc quần chúng và các bên theo đây từ bỏ mọi quyền đưa ra, xét xử, thực hiện, giải quyết hoặc phân xử mọi Tranh chấp trên cơ sở tố tụng theo nhóm, tập thể, đại diện hoặc quần chúng.. Theo Thỏa thuận trọng tài này, trọng tài chỉ có thể đưa ra biện pháp khẩn cấp hoặc quyết định không xâm phạm có lợi cho cá nhân tìm kiếm biện pháp khắc phục và chỉ trong phạm vi cần thiết để biện pháp khắc phục được đảm bảo bởi khiếu nại cá nhân của bên đó. Bất kể trong Thỏa thuận trọng tài này có nội dung nào mâu thuẫn, nếu tòa án quyết định bằng phán quyết cuối cùng, không phụ thuộc vào bất kỳ khiếu nại hoặc truy đòi nào nữa, rằng các giới hạn của Phần 27.6 này không hợp lệ hoặc không thể thực thi đối với khiếu nại hoặc yêu cầu biện pháp khắc phục cụ thể (chẳng hạn như yêu cầu biện pháp khẩn cấp công khai), bạn và Zoom đồng ý rằng khiếu nại hoặc yêu cầu biện pháp khẩn cấp cụ thể đó (và chỉ khiếu nại hoặc yêu cầu biện pháp khắc phục cụ thể đó) sẽ bị tách khỏi thủ tục trọng tài và sẽ được theo đuổi tại tòa án tiểu bang hoặc liên bang tại San Jose, California. Tiểu mục này không ngăn cản bạn hoặc Zoom tham gia vào quá trình giải quyết khiếu nại trên toàn nhóm.

  27.7 Thủ tục trọng tài đại diện. Để tăng hiệu quả thực hiện và giải quyết thủ tục trọng tài, bạn và Zoom đồng ý rằng nếu có năm mươi (50) yêu cầu thủ tục trọng tài cá nhân trở lên có tính chất tương tự nhau được đưa ra đối với một trong hai bên bởi hoặc với sự hỗ trợ của cùng một công ty luật, nhóm các công ty luật hoặc tổ chức trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày (“Đệ trình hàng loạt”) thì các bên sẽ chọn mười sáu (16) yêu cầu thủ tục trọng tài cá nhân (tám (8) yêu cầu mỗi bên) để tiến hành thủ tục trọng tài (“Thủ tục trọng tài đại diện”). Chỉ mười sáu (16) yêu cầu thủ tục trọng tài đó được đệ trình cho nhà cung cấp dịch vụ trọng tài và các bên sẽ tạm hoãn và không đệ trình yêu cầu thủ tục trọng tài không phải là Thủ tục trọng tài đại diện. Zoom sẽ thanh toán chi phí nhà cung cấp dịch vụ trọng tài cho mười sáu (16) yêu cầu Thủ tục trọng tài đại diện. Các quy chế thời hiệu, bao gồm cả yêu cầu đệ trình trong vòng một (1) năm trong Phần 27.10 bên dưới, sẽ vẫn được áp dụng khi các yêu cầu thủ tục trọng tài không phải là yêu cầu thủ tục trọng tài đại diện bị hoãn lại. Trong khi Thủ tục trọng tài đại diện được phân xử, không có yêu cầu thủ tục trọng tài nào khác thuộc Đệ trình hàng loạt có thể được xử lý, thực hiện hoặc phân xử và một trong hai bên sẽ không phải thanh toán chi phí nộp đơn hoặc hành chính nào khác cho yêu cầu trọng tài đó cho nhà cung cấp dịch vụ trọng tài. Nếu một bên đệ trình sớm yêu cầu thủ tục Trọng tài không phải Thủ tục trọng tài đại diện với nhà cung cấp dịch vụ trọng tài trái với quy định này thì các bên đồng ý rằng nhà cung cấp dịch vụ trọng tài sẽ tạm hoãn các yêu cầu đó.

  Tất cả các bên đồng ý rằng các yêu cầu trọng tài có “tính chất về cơ bản tương tự nhau” nếu chúng phát sinh từ hoặc liên quan đến cùng một sự kiện hoặc tình huống thực tế và nêu ra các vấn đề pháp lý giống nhau hoặc tương tự và tìm kiếm biện pháp khắc phục giống nhau hoặc tương tự. Bất kỳ bên nào cũng có thể yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ trọng tài chỉ định trọng tài viên hành chính thường trực duy nhất (“Trọng tài viên hành chính”) để xác định các câu hỏi về ngưỡng như (i) liệu Thủ tục trọng tài đại diện có được áp dụng hoặc có thể thực thi hay không, (ii) liệu (các) yêu cầu cụ thể có phải là một phần Đệ trình hàng loạt hay không, và (iii) liệu các yêu cầu trong Đệ trình hàng loạt có được nộp theo Thỏa thuận này hay không, bao gồm cả Phần 27.3. Nhằm đẩy nhanh quá trình giải quyết bất kỳ tranh chấp nào như vậy của Trọng tài viên hành chính, các bên đồng ý rằng Trọng tài viên hành chính có thể đưa ra các thủ tục cần thiết để giải quyết nhanh chóng mọi tranh chấp. Zoom sẽ thanh toán chi phí cho Trọng tài viên hành chính.

  Các bên sẽ làm việc trên tinh thần thiện chí với trọng tài viên để hoàn thành mỗi Thủ tục trọng tài đại diện trong vòng một trăm hai mươi (120) ngày theo lịch kể từ cuộc họp trước phiên điều trần đầu tiên. Các bên đồng ý rằng Thủ tục trọng tài đại diện được thiết kế để đạt được một cơ chế tổng thể nhanh hơn, hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn nhằm giải quyết Đệ trình hàng loạt, bao gồm cả khiếu nại của những cá nhân không được chọn cho Thủ tục trọng tài đại diện.

  Sau khi giải quyết Thủ tục trọng tài đại diện, các bên đồng ý tham gia hòa giải chung cho tất cả các yêu cầu trọng tài còn lại bao gồm Đệ trình hàng loạt (“Hòa giải chung”). Thủ tục hòa giải chung sẽ được thực hiện bởi nhà cung cấp dịch vụ trọng tài quản lý Thủ tục trọng tài đại diện. Nếu các bên không thể giải quyết các yêu cầu thủ tục trọng tài còn lại bao gồm Đệ trình hàng loạt trong vòng ba mươi (30) ngày theo lịch sau buổi hòa giải thì các yêu cầu thủ tục trọng tài còn lại bao gồm Đệ trình hàng loạt sẽ được đệ trình và được nhà cung cấp dịch vụ trọng tài thực hiện trên cơ sở cá nhân theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ trọng tài, trừ khi các bên có thỏa thuận chung khác bằng văn bản. Bất kỳ bên nào cũng có thể yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ trọng tài chỉ định Trọng tài viên hành chính để xác định các câu hỏi về ngưỡng liên quan đến các yêu cầu mới được đệ trình.

  Các bên đồng ý hợp tác trên tinh thần thiện chí với nhà cung cấp dịch vụ trọng tài để thực hiện Thủ tục trọng tài đại diện, bao gồm thanh toán chi phí nộp đơn và hành chính cho Thủ tục trọng tài đại diện, hoãn mọi chi phí đệ trình liên quan đến Đệ trình hàng loạt không thuộc Thủ tục trọng tài đại diện cho đến khi Thủ tục trọng tài đại diện và Hòa giải chung sau đó đã kết thúc và hợp tác trong mọi bước hành động để giảm thiểu thời gian và chi phí trọng tài, có thể bao gồm: (i) chỉ định một quan chức điều tra đặc biệt để hỗ trợ trọng tài giải quyết các tranh chấp về tiết lộ thông tin; và (ii) thông qua lịch tố tụng trọng tài nhanh. Điều khoản Thủ tục trọng tài đại diện này sẽ không bao giờ được hiểu là cho phép tố tụng theo nhóm, tập thể hoặc quần chúng dưới bất kỳ hình thức nào hoặc trọng tài liên quan đến các khiếu nại chung hoặc hợp nhất trong bất kỳ trường hợp nào, trừ khi được quy định rõ ràng trong điều khoản này. Các quy chế thời hiệu áp dụng cho mỗi yêu cầu thủ tục trọng tài trong Đệ trình hàng loạt, bao gồm yêu cầu đệ trình trong vòng một (1) năm trong Phần 27.10 bên dưới, sẽ vẫn được tính từ thời điểm một bên đưa ra Yêu cầu trước khi phân xử trọng tài cho đến khi bên đó đệ trình yêu cầu thủ tục trọng tài với nhà cung cấp dịch vụ trọng tài.

  27.8 Đề nghị dàn xếp và đề nghị phán quyết. Ít nhất mười (10) ngày theo lịch trước ngày ấn định cho phiên điều trần trọng tài, bạn hoặc Zoom có ​​thể gửi văn bản đề nghị phán quyết cho bên kia để cho phép phán quyết theo các điều khoản cụ thể. Nếu đề nghị được chấp nhận, đề nghị kèm theo bằng chứng chấp nhận sẽ được gửi cho nhà cung cấp dịch vụ trọng tài, bên sẽ đưa ra phán quyết tương ứng. Nếu đề nghị không được chấp nhận trước phiên điều trần trọng tài hoặc trong vòng ba mươi (30) ngày theo lịch sau khi đề nghị được đưa ra, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước, thì đề nghị đó sẽ được coi là bị rút lại và không thể được đưa ra làm bằng chứng trong quá trình phân xử trọng tài. Nếu đề nghị của một bên không được bên kia chấp nhận và bên kia không có được phán quyết có lợi hơn thì bên kia sẽ không thu hồi các chi phí sau khi đề nghị và sẽ thanh toán chi phí của bên đề nghị kể từ thời điểm đưa ra đề nghị (chỉ dành cho mục đích đưa ra phán quyết, có thể bao gồm phí luật sư hợp lý trong phạm vi có thể thu hồi được theo quy định, với số tiền không vượt quá số tiền bồi thường được trao).

  Các bên đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến (các) đề nghị dàn xếp hoặc (các) đề nghị phán quyết trong Đệ trình hàng loạt sẽ được một trọng tài viên duy nhất giải quyết trong phạm vi các đề nghị đó chứa các điều khoản quan trọng giống nhau. Đối với các trường hợp thủ tục trọng tài có sự tham gia của các bên được đại diện, luật sư của các bên được đại diện đồng ý thông báo (các) đề nghị dàn xếp hoặc (các) đề nghị phán quyết riêng cho mỗi nguyên đơn hoặc bị đơn của thủ tục trọng tài mà các đề nghị đó được mở rộng đến.

  27.9 Chi phí trọng tài. Trừ khi được quy định trong Đệ trình hàng loạt (xem Phần 27.7), trách nhiệm thanh toán mọi chi phí đệ trình, hành chính và trọng tài viên của bạn sẽ chỉ được quy định trong các quy định của nhà cung cấp dịch vụ trọng tài hiện hành. Nếu bạn có tổng thu nhập hàng tháng dưới 300% mức nghèo đói của liên bang, bạn có quyền được miễn phí các chi phí trọng tài nhất định.

  27.10 Yêu cầu đệ trình trong vòng một năm. Trong phạm vi được Luật hiện hành cho phép và bất kể quy chế thời hiệu nào khác, mọi khiếu nại hoặc nguyên nhân khởi kiện theo Thỏa thuận này (ngoại trừ các tranh chấp theo Phần 27.2(2)) phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân khởi kiện đó phát sinh, nếu không, khiếu nại hoặc nguyên nhân khởi kiện đó sẽ bị cấm vĩnh viễn. Quy chế thời hiệu và bất kỳ thời hạn thanh toán chi phí trọng tài nào sẽ được áp dụng trong khi các bên tham gia vào quy trình giải quyết tranh chấp theo cách thân thiện theo quy định của Phần 27.3 ở trên.

  27.11 Không tham gia. Bạn có thể từ chối Thỏa thuận trọng tài này và chọn không tham gia thủ tục trọng tài bằng cách gửi email đến opt-out@zoom.us trong vòng (i) ba mươi (30) ngày theo lịch kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 nếu bạn là người dùng hiện tại hoặc (ii) ba mươi (30) ngày theo lịch kể từ ngày bạn tạo tài khoản nếu bạn là người dùng mới. Thông báo không tham gia của bạn phải được tùy chỉnh riêng và phải được gửi từ địa chỉ email liên kết với tài khoản Zoom cá nhân của bạn. Thông báo không tham gia để cho phép nhiều bên không tham gia sẽ không hợp lệ đối với tất cả các bên như vậy. Không cá nhân nào (hoặc nhân viên hoặc đại diện của họ) có thể thay mặt cho các cá nhân khác thực hiện quyết định không tham gia. Thông báo không tham gia của bạn phải bao gồm họ tên, địa chỉ của bạn, địa chỉ email liên kết với tài khoản Zoom của bạn và tuyên bố rõ ràng rằng bạn từ chối Thỏa thuận trọng tài này. Nếu bạn quyết định không tham gia thì việc không tham gia đó sẽ áp dụng cho Thỏa thuận trọng tài này và tất cả các phiên bản trước đó của Thỏa thuận và không bên nào có quyền buộc bên kia phân xử bất kỳ Tranh chấp nào qua thủ tục trọng tài. Tuy nhiên, tất cả các phần khác của Thỏa thuận trọng tài này sẽ tiếp tục áp dụng cho bạn và việc chọn không tham gia Thỏa thuận trọng tài này không ảnh hưởng đến bất kỳ thỏa thuận trọng tài nào khác mà bạn có thể ký kết trong tương lai với chúng tôi.

  27.12 Tính hiệu lực từng phần. Trừ khi được quy định trong Phần 27.6 ở trên, nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận trọng tài này được coi là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi thì điều khoản đó sẽ được tách ra; tuy nhiên, các điều khoản còn lại sẽ vẫn được áp dụng và được giải thích để gần như có thể đạt được mục đích ban đầu của phần này, bao gồm cả điều khoản bị tách ra.

 55. DỮ LIỆU ẨN DANH VÀ TỔNG HỢP
 56. Bạn đồng ý rằng Zoom có ​​thể thu thập và tổng hợp dữ liệu kỹ thuật và dữ liệu khác về việc bạn và Người dùng cuối của bạn sử dụng Dịch vụ và Phần mềm trên cơ sở hủy nhận dạng hoặc ẩn danh (“Dữ liệu ẩn danh tổng hợp”), và Zoom có ​​thể sử dụng Dữ liệu ẩn danh tổng hợp theo Luật hiện hành, cho các mục đích bao gồm phân tích, phát triển, cải tiến, hỗ trợ và vận hành Dịch vụ và Phần mềm được cung cấp cho bạn hoặc các khách hàng không liên quan khác, trong và sau thời hạn của Thỏa thuận này, cho các mục đích bao gồm tạo định chuẩn của ngành hoặc hướng dẫn phương pháp tốt nhất, đề xuất hoặc báo cáo tương tự.

 57. PHỤ LỤC VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA LUẬT TIỂU BANG HOA KỲ
 58. Trong trường hợp chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân, thông tin cá nhân hoặc thông tin nhận dạng cá nhân của bạn khi cung cấp Dịch vụ cho bạn, bạn thừa nhận rằng Zoom đang hành động thay mặt cho bạn và bạn quyết định phương tiện và mục đích của việc xử lý.

  Nếu bạn là (i) “doanh nghiệp” và chúng tôi thay mặt bạn xử lý “thông tin cá nhân” (như các thuật ngữ đó được định nghĩa theo Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California năm 2018, sửa đổi theo Đạo luật quyền riêng tư California năm 2020) thì (ii) “bên kiểm soát” và chúng tôi thay mặt bạn xử lý “dữ liệu cá nhân” (như các thuật ngữ đó được định nghĩa theo các Luật hiện hành khác về quyền riêng tư dữ liệu của tiểu bang Hoa Kỳ), hoặc (iii) bạn đáp ứng cả hai tiêu chí được nêu trong (i) và (ii), thì Phụ lục quyền riêng tư của Luật tiểu bang Hoa Kỳ được kết hợp ở đây theo tham chiếu và áp dụng cho việc “xử lý” “thông tin cá nhân” và “dữ liệu cá nhân” (như các điều khoản đó được định nghĩa theo các Luật nêu trên).

 59. CHÍNH PHỦ LIÊN BANG HOA KỲ VÀ NGƯỜI DÙNG CHÍNH PHỦ KHÁC
 60. Phần 30 này áp dụng nếu bạn là tổ chức chính phủ hoặc công cộng, bao gồm chính phủ liên bang Hoa Kỳ hoặc bất kỳ cơ quan hoặc công cụ nào của bất kỳ tổ chức chính phủ liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào.Phần mềm là “phần mềm máy tính thương mại” và Dịch vụ là “dịch vụ thương mại”, như được định nghĩa tại 48 C.F.R. § 2.101 và cấu thành “phần mềm máy tính thương mại” như được định nghĩa trong 48 C.F.R. § 252.227-7014(a)(1) và như được sử dụng trong 48 C.F.R. §§ 12.212 và 227.7202. Phần mềm máy tính thương mại này và Tài liệu liên quan được cung cấp cho bạn và Người dùng cuối của bạn sử dụng, chỉ với những quyền được cấp cho tất cả người dùng cuối khác theo các điều khoản và điều kiện ở đây. Thỏa thuận này, bao gồm (chỉ làm ví dụ) Phần 12.3 Thay đổi về mức giá; 12.7 Chấm dứt hoặc đình chỉ vì không thanh toán; 14 Thời hạn, chấm dứt và đình chỉ; 15 Sửa đổi thỏa thuận này; 25 Bồi thường; 27 Giải quyết tranh chấp, thỏa thuận trọng tài và từ bỏ tố tụng tập thể; 33.3 Luật điều chỉnh; Quyền tài phán và địa điểm, áp dụng cho bạn ngoại trừ trong phạm vi giới hạn mà bạn bị cấm chấp nhận các điều khoản đó theo Luật hiện hành tại khu vực tài phán của bạn. Nếu và trong phạm vi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị cấm thì điều khoản đó sẽ chỉ được coi là sửa đổi trong phạm vi cần thiết hợp lý để tuân thủ Luật hiện hành, nhưng để mang lại hiệu lực tối đa cho Thỏa thuận này và các điều khoản hiện hành như đã viết.

 61. CÁC CHÍNH SÁCH; PHỤ LỤC XỬ LÝ DỮ LIỆU
 62. 31.1 Tuyên bố về quyền riêng tư. Bạn chấp thuận và đồng ý với Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi và bạn đã được thông báo và thừa nhận rằng hoạt động thu thập, chia sẻ và xử lý (có thể bao gồm việc tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, sử dụng hoặc tiết lộ) dữ liệu cá nhân của bạn sẽ tuân theo Tuyên bố về quyền riêng tư và nếu có, Phụ lục xử lý dữ liệu toàn cầu và Phụ lục về quyền riêng tư của Luật tiểu bang Hoa Kỳ của chúng tôi.

  31.2 Hướng dẫn, thông báo và chính sách khác. Bạn chấp thuận và đồng ý với hướng dẫn, tuyên bố, thông báo và chính sách hiện hành của chúng tôi tại https://explore.zoom.us/vi/trust/resources/, bao gồm Chính sách sử dụng chấp nhận được của Zoom Phone, Chính sách về số điện thoại của Zoom Phone, Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được, Thông báo về dịch vụ 911 của Hoa Kỳ, Thông báo về dịch vụ 911 của Canada, Thông báo về cuộc gọi khẩn cấp của EU và Hướng dẫn về Yêu cầu của Chính phủ, và bạn đã được thông báo và thừa nhận rằng việc bạn hoặc Người dùng cuối của bạn sử dụng Dịch vụ phải tuân theo các hướng dẫn, thông báo và chính sách này.

  31.3 Phụ lục xử lý dữ liệu. Nếu bạn là chủ sở hữu tài khoản kinh doanh, doanh nghiệp lớn hoặc giáo dục và việc bạn sử dụng Dịch vụ yêu cầu Zoom xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng cuối theo thỏa thuận xử lý dữ liệu, Zoom sẽ xử lý dữ liệu cá nhân đó theo Phụ lục xử lý dữ liệu toàn cầu của Zoom.

 63. TIẾP THỊ
 64. Bạn cho phép Zoom và cấp cho Zoom quyền (i) xác định bạn là khách hàng và sử dụng logo của bạn trên các tài liệu tiếp thị của Zoom (ví dụ: Trang web Zoom, email, bản trình bày, tài liệu quảng cáo), và (ii) phát triển nội dung xung quanh trải nghiệm của bạn với tư cách là khách hàng của Zoom (ví dụ: nghiên cứu tình huống dạng văn bản hoặc nghiên cứu tình huống dạng video). Bất kỳ nội dung nào được tạo theo điều khoản đã nói ở trên (ii) của Phần 32 này sẽ được tạo với sự hợp tác của bạn và chỉ được sử dụng khi có văn bản chấp thuận của bạn. Zoom sẽ sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào do bạn cung cấp theo khoản (i) của Phần 32 này theo bất kỳ hướng dẫn thương hiệu hợp lý nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi bằng văn bản trước khi chúng tôi sử dụng.

 65. ĐIỀU KHOẢN KHÁC
 66. 33.1 Chuyển nhượng; Người kế nhiệm và người nhận chuyển nhượng. Bạn không được chuyển nhượng quyền hoặc chuyển giao bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận này khi chưa có văn bản chấp thuận trước rõ ràng của chúng tôi. Bất kỳ chuyển nhượng hoặc chuyển giao có ý định nào vi phạm phần này đều vô hiệu. Chúng tôi có thể chuyển nhượng quyền hoặc chuyển giao bất kỳ hoặc tất cả các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn, (i) trong trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc bán toàn bộ hoặc phần lớn tài sản của chúng tôi, hoặc (ii) cho công ty con của chúng tôi. Thỏa thuận này ràng buộc và mang lại lợi ích cho các bên và những người kế nhiệm và người nhận chuyển nhượng được phép tương ứng của họ.

  33.2 Pháp nhân ký kết. Nếu tài khoản Zoom của bạn có địa chỉ thanh toán hoặc địa chỉ người mua ở Ấn Độ thì pháp nhân ký kết theo Thỏa thuận này sẽ là ZVC India Pvt. Ltd., công ty con của Zoom.

  33.3 Luật điều chỉnh; Quyền tài phán; và Địa điểm. Bất kể sự xung đột của các nguyên tắc luật, Luật pháp của Tiểu bang California, Hoa Kỳ sẽ chi phối tất cả các vấn đề phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, bao gồm cả việc giải thích, xây dựng, thực hiện và thực thi, ngoại trừ Đạo luật phân xử trọng tài liên bang chi phối các điều khoản liên quan đến phân xử trọng tài. Trừ khi được quy định trong Phần 27, các bên đồng ý với thẩm quyền xét xử độc quyền và địa điểm của các tòa án tiểu bang nằm tại và phục vụ cho Hạt Santa Clara, California và các tòa án liên bang ở Quận phía Bắc California. Bất kể những điều trên, bạn và Zoom đồng ý rằng đoạn này không ngăn cản bạn hoặc chúng tôi bắt đầu bất kỳ thủ tục tố tụng nào (bao gồm cả thủ tục vô hiệu) trước Hội đồng Xét xử và Kháng cáo Bằng sáng chế Hoa Kỳ (PTAB), Hội đồng Xét xử và Kháng cáo Nhãn hiệu Hoa Kỳ (TTAB), Văn phòng Bằng sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (PTO), Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ hoặc bất kỳ văn phòng cấp bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc bản quyền nước ngoài nào, miễn là bất kỳ thủ tục nào như vậy liên quan đến tính hợp lệ, khả năng thực thi hoặc không thể thực thi bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác thuộc sở hữu hoặc được chỉ định cho bạn hoặc Zoom. Nếu bạn đóng vai trò là người tiêu dùng theo Thỏa thuận này và cư trú tại một Quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc Khu vực Kinh tế Châu Âu, hoặc tại Vương quốc Anh, thì lựa chọn luật điều chỉnh ở trên sẽ không tước đi sự bảo vệ dành cho bạn bởi các điều khoản không thể bị hủy bỏ theo thỏa thuận theo Luật áp dụng cho bạn tại nơi bạn thường cư trú.

  33.4 Ngôn ngữ và bản dịch. Tất cả các thông báo và thông tin liên lạc theo Thỏa thuận này phải được cung cấp bằng tiếng Anh. Nếu chúng tôi cung cấp bản dịch cho phiên bản tiếng Anh của Thỏa thuận này thì phiên bản tiếng Anh của Thỏa thuận này sẽ chi phối trong trường hợp có mâu thuẫn hoặc không thống nhất.

  33.5 Sáp nhập; Kết hợp. Thỏa thuận này cấu thành và thể hiện thỏa thuận cuối cùng giữa bạn và Zoom, đồng thời là sự thể hiện đầy đủ và độc quyền về thỏa thuận của bạn và chúng tôi về vấn đề chính trong Thỏa thuận này. Tất cả các văn bản, đàm phán và thảo luận trước đây hoặc đương thời giữa bạn và Zoom liên quan đến vấn đề chính của Thỏa thuận này đều được hợp nhất và thay thế rõ ràng bởi Thỏa thuận này. Chúng tôi phản đối rõ ràng và không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào do bạn đưa ra ngoài hoặc khác với những điều khoản và điều kiện có trong Thỏa thuận này hoặc Biểu mẫu đặt hàng. Bạn thừa nhận rằng không có điều khoản và điều kiện nào do bạn đưa ra nhằm bổ sung, sửa đổi hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này hoặc Biểu mẫu đặt hàng sẽ ràng buộc chúng tôi, bao gồm (i) văn bản hoặc thông tin nêu trên bất kỳ đơn mua hàng, email, hóa đơn hoặc quy trình lập hóa đơn hoặc biểu mẫu in sẵn nào, hoặc (ii) các điều khoản và điều kiện của bất kỳ yêu cầu đề xuất, yêu cầu thầu, yêu cầu thông tin hoặc bảng câu hỏi nào. Khi ký kết Thỏa thuận này, cả bạn và Zoom đều không dựa vào bất kỳ công bố, tuyên bố, bảo đảm hoặc thỏa thuận nào của bên kia ngoại trừ trong phạm vi được nêu rõ trong Thỏa thuận này.

  33.6 Không có mối quan hệ đại lý. Zoom và bạn là những nhà thầu độc lập và không có ý định tạo mối quan hệ đại lý rõ ràng hay ngụ ý bằng cách ký kết Thỏa thuận này, cho dù phát sinh theo luật đại lý chung của liên bang hay tiểu bang.

  33.7 Không có quyền hoặc biện pháp khắc phục của bên thứ ba. Thỏa thuận này không và không nhằm mục đích trao bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục có thể thực thi nào cho bất kỳ người nào khác ngoài Zoom và bạn.

  33.8 Thông báo. Chúng tôi có thể gửi thông báo cho bạn bằng (i) thư điện tử đến địa chỉ email của bạn được ghi lại trong thông tin tài khoản của bạn, (ii) thông tin liên lạc bằng văn bản được gửi bằng thư qua dịch vụ chuyển phát qua đêm được công nhận trên toàn quốc, hoặc (iii) thư trả trước bưu phí hạng nhất đến địa chỉ của bạn trên hồ sơ trong thông tin tài khoản của bạn. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng địa chỉ email và địa chỉ thực tế trên hồ sơ là địa chỉ cập nhật. Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông báo nào được gửi đến địa chỉ email hoặc địa chỉ thực tế hiện hành sau đó trong hệ thống của chúng tôi là thông báo đầy đủ và ràng buộc đối với bạn. Bạn sẽ cung cấp thông báo cho chúng tôi (thông báo đó được coi là đã đưa ra khi Zoom nhận được) bằng thư gửi qua dịch vụ chuyển phát qua đêm được công nhận trên toàn quốc hoặc thư trả trước bưu phí hạng nhất tới Zoom theo địa chỉ “Attention Legal Dept., Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd, San Jose, CA, 95113, Suite 600, USA.”

  33.9 Tính hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được xác định là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi thì tính hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này không bị ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào. Bạn và Zoom dự định rằng mọi phần không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi của Thỏa thuận này sẽ được giải thích để mang lại hiệu lực và mục đích cao nhất của bản gốc. Nếu không thể giải thích phần không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi thì phần không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi đó sẽ bị tách khỏi Thỏa thuận này và phần còn lại của Thỏa thuận này vẫn sẽ duy trì hiệu lực đầy đủ.

  33.10 Duy trì hiệu lực. Tất cả các phần của Thỏa thuận này, theo bản chất của chúng, sẽ tồn tại sau khi chấm dứt hoặc hết hạn Thỏa thuận, bao gồm các phần liên quan đến thông tin bí mật, Quyền chuyên lợi của Zoom, quyền giấy phép do bạn cấp cho Zoom, nghĩa vụ thanh toán, tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo đảm, bồi thường, trọng tài và giới hạn về trách nhiệm pháp lý.

  33.11 Từ bỏ. Việc Zoom không thực hiện bất kỳ quyền nào hoặc không thực thi bất kỳ điều kiện hoặc quy định nào theo Thỏa thuận này sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc khả năng thực thi ở hiện tại hoặc trong tương lai. Để việc từ bỏ có hiệu lực đối với chúng tôi, từ đó bỏ đó phải được lập thành văn bản và có chữ ký của đại diện được ủy quyền hợp pháp của Zoom.

  33.12 Diễn giải. Bất kỳ đầu đề, chú thích hoặc tiêu đề phần nào trong Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không định nghĩa hoặc giải thích bất kỳ phần hoặc điều khoản nào. Tất cả các thuật ngữ được định nghĩa ở dạng số ít sẽ có cùng ý nghĩa khi được sử dụng ở dạng số nhiều và ngược lại, khi thích hợp và trừ khi có quy định khác. Việc sử dụng thuật ngữ “ví dụ” hoặc “bao gồm” hoặc các biến thể của chúng trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu như thể có cụm từ “không giới hạn” sau đó.

 67. ĐỊNH NGHĨA 
 68. Các định nghĩa sau áp dụng cho Thỏa thuận này. Các định nghĩa cụ thể về dịch vụ có trong mục Mô tả dịch vụ Zoom.

  Dữ liệu khách hàng” có nghĩa là thông tin được cung cấp cho Zoom để Zoom có thể thực hiện các điều khoản của Thỏa thuận này và cung cấp quyền truy cập vào Dịch vụ (ví dụ: tên công ty, địa chỉ thanh toán, mã định danh người nộp thuế, mã số đăng ký thuế giá trị gia tăng, tên và thông tin liên hệ).

  Người dùng cuối” có nghĩa là Người chủ trì hoặc Người tham gia sử dụng Dịch vụ.

  Người chủ trì” có nghĩa được nêu trong Mô tả dịch vụ Zoom.

  Thời hạn đăng ký ban đầu” có nghĩa là thời hạn đăng ký ban đầu cho Dịch vụ như đã chỉ định trong Biểu mẫu đặt hàng.

  Luật” có nghĩa là tất cả luật pháp, đạo luật, quy tắc, quy định, pháp lệnh, phán quyết hành chính, phán quyết, nghị định, lệnh, chỉ thị, chính sách quốc gia, khu vực, tiểu bang, tỉnh hoặc địa phương thuộc Hoa Kỳ hoặc không thuộc Hoa Kỳ, áp dụng cho việc cung cấp của Zoom và việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm.

  Cuộc họp” có nghĩa được nêu trong Mô tả dịch vụ Zoom.

  Người tham gia” có nghĩa được nêu trong Mô tả dịch vụ Zoom.

  Người chủ trì điện thoại” có nghĩa được nêu trong Mô tả dịch vụ Zoom.

  Quyền chuyên lợi” có nghĩa là bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại, bí quyết, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, quyền công bố, quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền chuyên lợi khác.

  Thời hạn gia hạn có nghĩa là thời hạn gia hạn đăng ký cho Dịch vụ bắt đầu sau Thời hạn đăng ký ban đầu hoặc Thời hạn gia hạn khác như đã chỉ định trong Biểu mẫu đặt hàng.

  Dịch vụ” có nghĩa là (i) bất kỳ dịch vụ nào được mô tả trong Mô tả dịch vụ và được cung cấp cho bạn như nêu trong Biểu mẫu đặt hàng tham chiếu đến Thỏa thuận này, (ii) bất kỳ dịch vụ miễn phí nào do Zoom toàn quyền cung cấp cho bạn liên quan đến Thỏa thuận này và cho dù có được mô tả trong Mô tả dịch vụ hay không, (iii) bất kỳ dịch vụ hỗ trợ nào do Zoom cung cấp cho bạn theo Tài liệu hiện hành sau đó của chúng tôi, Biểu mẫu đặt hàng tham chiếu đến Thỏa thuận này hoặc cả hai, và (iv) Trang web Zoom, bao gồm bất kỳ quyền truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng trên web của Zoom.

  Thuế và phí” có nghĩa là tất cả các loại thuế bán hàng, thuế sử dụng, thuế môi trường hoặc thuế quy định (bao gồm thuế giá trị gia tăng), phí, thuế xuất nhập khẩu, thuế quan (bao gồm cả thuế hải quan), hoặc các khoản phí, phụ phí hoặc định giá khác có tính chất tương tự (bao gồm mọi khoản tiền phạt hoặc tiền lãi phải trả liên quan đến việc không thanh toán hoặc bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc thanh toán bất kỳ khoản nào ở trên) được áp dụng hoặc liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ cho bạn hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ đó (không bao gồm bất kỳ khoản thuế thu nhập nào áp dụng cho Zoom).

  Thuế giá trị gia tăng” có nghĩa là bất kỳ loại thuế giá trị gia tăng nào và các loại thuế khác có tính chất tương tự, dù được áp dụng tại một Quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu để thay thế cho hoặc thu thêm trên loại thuế đó, hoặc được áp dụng ở bất kỳ nơi nào khác, bất kỳ loại Thuế hàng hóa và dịch vụ nào, thuế Chương trình hòa nhập xã hội (PIS)/Đóng góp tài trợ an sinh xã hội (COFINS), các loại Thuế gián thu tương tự hoặc bất kỳ loại Thuế nào tương tự được áp dụng có quan hệ với hoặc liên quan đến Dịch vụ do Zoom cung cấp cho bạn.

  Ứng dụng trên web của Zoom” có nghĩa là Web Client của Zoom được cung cấp qua Trang web Zoom, cho phép bạn và Người dùng cuối tham gia Cuộc họp bằng trình duyệt web mà không phải tải xuống bất kỳ phần bổ trợ hay phần mềm nào.

  Trang web Zoom” có nghĩa là trang web của Zoom tại địa chỉ https://zoom.us/vi hoặc trang web khác mà Zoom có thể duy trì tùy từng thời điểm cụ thể.

Ghi chú cập nhật cho Điều khoản dịch vụ:

Các cập nhật cho Phần 10 nhằm làm rõ phương pháp sử dụng dữ liệu của Zoom, giới hạn phạm vi giấy phép của Zoom và làm rõ rằng Zoom không sử dụng Nội dung khách hàng dưới dạng âm thanh, video hoặc cuộc trò chuyện để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo của Zoom.