Chính sách về số điện thoại của Zoom Phone

Ngày có hiệu lực: tháng 9 năm 2021

Việc sử dụng Dịch vụ Zoom Phone phải tuân theo Chính sách về số điện thoại này, áp dụng cho cả số điện thoại mới nhận từ Zoom để sử dụng với Dịch vụ Zoom Phone và các số điện thoại hiện tại được chuyển mạng giữ số sang Zoom Phone từ một nhà cung cấp hoặc dịch vụ khác.

 1. Tài nguyên số điện thoại. Số điện thoại là tài nguyên của cơ quan quản lý viễn thông hiện hành. Zoom có quyền thay đổi (các) số điện thoại của Khách hàng bất cứ lúc nào, bao gồm chuyển số ra và/hoặc thay thế số hiện tại bằng một số mới, theo yêu cầu của Luật pháp, quy định hoặc chính sách hiện hành, vì lý do kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản của Zoom. Khách hàng không có bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan tới số điện thoại được trao cho khách hàng thông qua Zoom Phone.
 2. Trạng thái sẵn sàng cung cấp số điện thoại. Việc liệt kê một số điện thoại là 'sẵn sàng‘ không cấu thành sự đảm bảo rằng số điện thoại đó thực sự có sẵn để cung cấp, chỉ định hoặc sử dụng.
 3. Chuyển mạng giữ số. Chuyển mạng giữ số điện thoại (vào hoặc ra khỏi Tài khoản khách hàng) đòi hỏi Khách hàng cần phối hợp với các quy trình chuyển mạng giữ số của Zoom nhằm tuân thủ luật pháp và tiêu chuẩn ngành. Việc hoàn thành bất kỳ yêu cầu chuyển mạng giữ số nào phụ thuộc vào các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của Zoom, bao gồm sự chậm trễ do Khách hàng và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác gây ra. Khung thời gian hoàn thành không phải là thời hạn cố định.
  1. Yêu cầu chuyển vào. Khách hàng phải tuân thủ hướng dẫn của bộ phận chuyển mạng của Zoom và duy trì dịch vụ hiện tại của mình để chuyển số điện thoại sang Zoom Phone. Khi được yêu cầu, Khách hàng cần cung cấp thư chứng thực hoặc thư ủy quyền cho nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ("LOA") để chuyển mạng giữ số.
  2. Yêu cầu chuyển ra. Để chuyển số điện thoại hiện được chỉ định cho Tài khoản khách hàng sang một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác, Khách hàng cần tuân thủ hướng dẫn do bộ phận chuyển mạng của Zoom chỉ định và cung cấp mọi thông tin theo yêu cầu của Zoom, nhà cung cấp dịch vụ khác có liên quan hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, nếu có.
  3. Chuyển ra trái phép.Theo luật, Zoom phải tuân thủ mọi yêu cầu chuyển mạng giữ số hợp lệ.Tuy nhiên, số điện thoại có thể được chuyển ra khỏi Tài khoản khách hàng do các hành vi hoặc thiếu sót của bên thứ ba. Zoom không chịu trách nhiệm về: (i) việc chuyển số ra trái phép như vậy; (ii) việc truy xuất số điện thoại được chuyển ra khỏi Tài khoản khách hàng; hoặc (iii) việc chuyển số đó vào mạng và chuyển lại vào Tài khoản khách hàng. Zoom không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ do việc Chuyển số ra ngoài như vậy.
  4. Thông tin chuyển mạng chính xác. Tất cả thông tin được cung cấp bởi Khách hàng (hoặc bất kỳ bên nào đại diện cho Khách hàng) liên quan đến bất kỳ yêu cầu nào đối với số điện thoại Chuyển vào hoặc Chuyển ra đến hoặc từ Dịch vụ Zoom Phone phải đúng, chính xác và cập nhật.
  5. Tuân thủ Luật chuyển mạng giữ số. Chuyển mạng giữ số điện thoại phải tuân theo Luật viễn thông và các luật định khác, đồng thời cũng có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba. Khách hàng (và/hoặc bất kỳ người nào đại diện cho Khách hàng), không được: (i) vi phạm bất kỳ Luật định nào hoặc tham gia vào mọi hành vi lừa đảo hoặc gian lận liên quan đến các yêu cầu hoặc hành động chuyển mạng giữ số của Khách hàng; (ii) tham gia hoặc tạo điều kiện cho hành động “thay đổi đột ngột” (hành vi bất hợp pháp khi chuyển đổi công ty cung cấp dịch vụ đường dây điện thoại truyền thống để sử dụng dịch vụ điện thoại địa phương, dịch vụ đường dài trong vùng hoặc dịch vụ đường dài mà không được phép) hoặc chuyển bất kỳ số điện thoại nào ra khỏi mạng hoặc thay đổi hay nỗ lực thay đổi nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của bất kỳ bên nào mà không có được sự đồng ý và ủy quyền cần thiết, thích hợp; hoặc (iii) vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc nghĩa vụ khác đối với các nhà cung cấp dịch vụ khác hoặc bên thứ ba.
 4. Phát hành số điện thoại. Trong trường hợp chấm dứt hoặc hủy Tài khoản khách hàng, tất cả số điện thoại liên quan tới Tài khoản khách hàng mà trước đây chưa được chuyển sang nhà cung cấp khác có thể được phát hành và sẵn sàng cung cấp cho khách hàng khác sau 30 ngày, tuân thủ theo luật hiện hành. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm làm việc với nhà cung cấp bên thứ ba mới của mình để chuyển ra bất kỳ số điện thoại nào trước khi chấm dứt hoặc hủy Tài khoản của khách hàng hoặc Dịch vụ Zoom Phone.
 5. Xác nhận số điện thoại trước khi khách hàng công bố. Tất cả những lần chỉ định số điện thoại mới do Zoom thực hiện đều là tạm thời cho đến khi được Zoom xác minh và được Khách hàng xác nhận. Khách hàng không được liệt kê, công bố hoặc thông báo bất kỳ số điện thoại nào, hoặc phát sinh bất kỳ chi phí hoặc phí tổn cho bất kỳ tài liệu hoặc phương tiện truyền thông nào thể hiện bất kỳ (các) số điện thoại nào như vậy, trừ khi và cho đến khi Khách hàng xác nhận rằng (các) số điện thoại đó đang hoạt động và hoạt động đúng chức năng.Phương pháp xác nhận được chấp nhận bao gồm gọi thử (các) số điện thoại đó từ gói dịch vụ không phải của Zoom Phone.

Bản cập nhật

Các chính sách của Zoom có thể phải sửa đổi để tuân thủ pháp luật hiện hành và các yêu cầu theo quy định. Bất kỳ thay đổi nào như vậy trong chính sách của Zoom sẽ được đăng tải trên Trang tài nguyên pháp lý và tuân thủ của Zoom.

Các chính sách của Zoom có thể phải sửa đổi để tuân thủ pháp luật hiện hành và các yêu cầu quy định. Bất kỳ thay đổi nào như vậy trong chính sách của Zoom sẽ được đăng tại đây. Nếu bạn muốn nhận thông báo cập nhật về chính sách của chúng tôi, vui lòng cung cấp địa chỉ email trong khung bên dưới.