ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ZOOM APP MARKETPLACE

Cập nhật gần nhất: Tháng 8 năm 2022

Cảm ơn bạn đã sử dụng Zoom App Marketplace, được cung cấp tại https://marketplace.zoom.us hoặc Marketplace của Zoom dành cho chính phủ, được cung cấp tại https://marketplace.zoomgov.com (mỗi dịch vụ trên được gọi tại đây là “Marketplace”), một dịch vụ được cung cấp bởi Zoom Video Communications, Inc. và các công ty thành viên (“Zoom”, “chúng tôi”, “bởi chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”).Marketplace là nơi mà Zoom, theo toàn quyền của mình, cung cấp các ứng dụng, phương tiện kỹ thuật số, nội dung, video, các gói đăng ký, mua hàng trong ứng dụng cùng các công cụ và dịch vụ khác sẵn có cho khách hàng của Zoom sử dụng. Một số ứng dụng, phương tiện kỹ thuật số, nội dung, video, gói đăng ký và mua hàng trong ứng dụng cũng như các công cụ và dịch vụ khác (“Nội dung Zoom Marketplace”) được phát triển và phát hành bởi Zoom, trong khi các ứng dụng khác, phương tiện kỹ thuật số, nội dung, video, gói đăng ký, mua hàng trong ứng dụng cùng các công cụ và dịch vụ khác (“Nội dung Marketplace của Nhà phát hành”) được phát triển và phát hành bởi nhà phát hành của bên thứ ba không liên kết với Zoom (mỗi nhà phát hành được gọi chung là “Nhà phát hành”). Nội dung Zoom Marketplace và Nội dung Marketplace của Nhà phát hành đôi khi được gọi chung trong Điều khoản sử dụng Zoom App Marketplace là “Nội dung Marketplace”.

Khi truy cập, tải xuống, thêm, cài đặt hoặc sử dụng Marketplace hay Nội dung Marketplace, bạn đã chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản sử dụng Zoom App Marketplace (“Điều khoản Marketplace”). Điều khoản Marketplace này nhằm bổ sung điều khoản và điều kiện có trong Điều khoản dịch vụ của Zoom hoặc Thỏa thuận đăng ký chính hoặc thỏa thuận dịch vụ khác giữa bạn và Zoom, nếu có (Điều khoản dịch vụ, Thỏa thuận đăng ký chính hoặc thỏa thuận dịch vụ của Zoom, nếu có, được gọi chung ở đây là “Điều khoản”). Nếu bạn không chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Marketplace này hoặc bất kỳ Điều khoản có liên quan nào, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Marketplace hoặc Nội dung Marketplace. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa Điều khoản Marketplace và Điều khoản, Điều khoản Marketplace sẽ điều chỉnh việc bạn sử dụng Marketplace và Nội dung Marketplace.Nếu bạn chấp nhận Điều khoản Marketplace thay mặt cho một thể nhân thì bạn tuyên bố rằng bạn có đủ thẩm quyền để làm điều đó. Các tham chiếu tới “bạn” hay “của bạn” đề cập đến bạn với năng lực cá nhân hoặc tổ chức của bạn, nếu có. Các thuật ngữ đã xác định được sử dụng nhưng không được định nghĩa trong Điều khoản Marketplace này sẽ có ý nghĩa như được định nghĩa trong Điều khoản có liên quan.

 1. Việc bạn sử dụng Marketplace

  Truy cập tài khoản. Để truy cập Marketplace và Nội dung Marketplace, bạn phải có tài khoản Zoom và thông tin đăng nhập.Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình và không được chia sẻ chúng với bất kỳ ai.Truy cập và sử dụng Marketplace và nội dung Marketplace. Bạn có thể sử dụng Marketplace để duyệt, định vị, xem, sử dụng, cấp phép, đăng ký hoặc tải xuống Nội dung Marketplace trên thiết bị di động, máy tính hoặc thiết bị hỗ trợ khác. Để sử dụng Marketplace, bạn sẽ cần một thiết bị đáp ứng được các yêu cầu về hệ thống và yêu cầu tương thích với Nội dung Marketplace tương ứng, phần mềm tương thích và một truy cập internet hoạt động.

  Nội dung Marketplace bên thứ ba. Nhà phát hành chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi phương diện liên quan tới Nội dung Marketplace do họ phát hành, bao gồm chức năng, tính sẵn sàng, hỗ trợ cũng như thành phần tích hợp với phần mềm hoặc ứng dụng của bên thứ ba.

  Tính khả dụng của nội dung Marketplace. Trừ khi có quy định khác trong Điều khoản Marketplace này, tính năng Marketplace và Nội dung Marketplace có thể không sẵn có hoặc bị gỡ bỏ vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo bởi Zoom hay Nhà phát hành. Mọi dữ liệu lưu trữ nào liên quan tới Nội dung Marketplace đó có thể bị mất hoặc không thể truy cập được.Nếu quyền sử dụng của bạn đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của Zoom bao gồm Nội dung Marketplace bị sửa đổi, chấm dứt hoặc tạm dừng theo Điều khoản Marketplace này, Điều khoản, bất kỳ Điều khoản nhà phát hành đang được áp dụng hoặc bất kỳ điều khoản nào khác áp dụng cho việc sử dụng Nội dung Marketplace và/hoặc sản phẩm và dịch vụ khác của Zoom thì bạn có thể không được truy cập Marketplace và bất kỳ tệp hoặc Nội dung Marketplace nào liên quan tới tài khoản Zoom của bạn. Nội dung Marketplace và các tính năng có thể không khả dụng tại mọi thời điểm hoặc tại mọi khu vực.

  Hạn chế kỹ thuật.Tùy thuộc vào tài khoản Zoom hay cấp độ người dùng của bạn (ví dụ: Cơ bản, Chuyên nghiệp, Kinh doanh hay Doanh nghiệp lớn) mà việc sử dụng Marketplace và Nội dung Marketplace của bạn có thể phải chịu hạn chế kỹ thuật nhất định, chẳng hạn như giới hạn tốc độ cho Giao diện lập trình ứng dụng (“API”) Zoom mà Nội dung Marketplace sử dụng.Tìm hiểu thêm về loại tài khoản và vai trò tài khoản trên Zoom.

  Liên kết tới bên thứ ba. Marketplace có thể chứa nhiều liên kết tới trang web hay tài nguyên của bên thứ ba (“Dịch vụ bên thứ ba”). Những Dịch vụ bên thứ ba có thể phải tuân theo những điều khoản, điều kiện và thực tiễn về quyền riêng tư khác. Zoom không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm pháp lý về tính sẵn sàng hay tính chính xác của bất kỳ Dịch vụ bên thứ ba nào, hoặc nội dung, sản phẩm hay dịch vụ (bao gồm chức năng, tính sẵn sàng và hoạt động hỗ trợ) trong bất kỳ Dịch vụ bên thứ ba nào. Các liên kết tới Dịch vụ bên thứ ba không phải là bảo chứng của Zoom về Dịch vụ bên thứ ba đó.

 2. Sử dụng Nội dung Marketplace

  Thỏa thuận của bạn với bên thứ ba. Nhà phát hành phải cung cấp các điều khoản dịch vụ, chính sách quyền riêng tư và thông tin hỗ trợ của riêng họ (“Điều khoản Nhà phát hành”) liên quan đến Nội dung Marketplace của Nhà phát hành. Việc bạn sử dụng Nội dung Marketplace của Nhà phát hành sẽ phải tuân theo Điều khoản nhà phát hành có liên quan, và chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ các điều khoản đó. Nội dung Zoom Marketplace do Zoom phát triển để tích hợp với một phần mềm hay ứng dụng của bên thứ ba cũng có thể phải tuân theo các điều khoản và chính sách quyền riêng tư hiện hành của bên thứ ba nhằm điều chỉnh việc sử dụng phần mềm hay ứng dụng của họ. 

  Dữ liệu khách hàng được truyền tới Nhà phát hành. Với việc sử dụng hay truy cập Nội dung Marketplace, dữ liệu và thông tin của bạn được tải lên, đăng tải, truyền hoặc được cung cấp qua Marketplace hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của Zoom bao gồm Nội dung Marketplace như tin nhắn, tệp, thông tin hồ sơ, văn bản, tài liệu, tệp âm thanh và video, ảnh tĩnh và bất kỳ nội dung nào khác được nhập hoặc tải lên (“Dữ liệu khách hàng”) có thể được chuyển tới và sử dụng bởi Zoom, Nhà phát hành có liên quan hoặc phần mềm hay ứng dụng thích hợp của bên thứ ba liên quan tới việc bạn sử dụng Nội dung Marketplace. Zoom không chịu trách nhiệm về việc chuyển Dữ liệu khách hàng tới một Nhà phát hành hay bên thứ ba, hoặc đối với bất kỳ việc truyền tải, thu thập, tiết lộ, bảo mật, truy cập, sửa đổi, sử dụng hay xóa Dữ liệu khách hàng được truyền tải bởi hay thông qua Nội dung Marketplace đến Nhà phát hành hoặc bên thứ ba khác. Việc sử dụng Nội dung Marketplace có thể đòi hỏi Dữ liệu khách hàng phải được chuyển tới Nhà phát hành hay bên thứ ba. Khi truy cập và sử dụng Nội dung Marketplace, bạn đồng ý chuyển Dữ liệu khách hàng cho Nhà phát hành và bên thứ ba có liên quan qua Zoom như được yêu cầu để bạn truy cập và sử dụng Nội dung Marketplace liên quan. Để biết thêm thông tin về cách Zoom thu thập và sử dụng thông tin của bạn liên quan đến Marketplace, vui lòng xem lại Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom.Hỗ trợ. Zoom không hỗ trợ Nội dung Marketplace của Nhà phát hành. Khi cần hỗ trợ, bạn nên liên hệ trực tiếp với Nhà phát hành. Nhìn chung, Zoom cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho Marketplace, Nội dung Zoom Marketplace và nội dung về yêu cầu thanh toán liên quan đến Marketplace.   

 3. Nội dung Marketplace trả phíTruy cập. Nội dung Marketplace có thể được cung cấp miễn phí hoặc trả phí, có thể bao gồm phí trả một lần, phí mua hàng trong ứng dụng hoặc phí đăng ký.

  Dùng thử miễn phí. Nếu bạn có quyền truy cập miễn phí để sử dụng Nội dung Marketplace phải trả phí trong bất kỳ khoảng thời gian cụ thể nào được nêu trong tài liệu cung cấp dịch vụ đối với Nội dung Marketplace liên quan, bao gồm mọi Điều khoản nhà phát hành có liên quan thì bạn sẽ không bị tính phí truy cập và sử dụng Nội dung Marketplace đó trừ khi được quy định trong tài liệu cung cấp dịch vụ. Zoom hoặc Nhà phát hành liên quan sẽ thông báo trước cho bạn ngày mà phí sẽ được tính cho Nội dung Marketplace liên quan, trừ khi bạn đã đồng ý tự động áp dụng mọi khoản phí liên quan trong tương lai sau khi hết thời hạn truy cập miễn phí tại thời điểm bạn đăng ký dùng thử miễn phí. Nếu bạn được cấp quyền truy cập vào Nội dung Marketplace như một phần trong đăng ký dùng thử miễn phí mà đăng ký này sẽ chuyển sang đăng ký trả phí thì bạn phải hủy đăng ký của mình trước ngày đăng ký miễn phí chuyển sang đăng ký trả phí, hoặc bạn sẽ bị tính phí đối với đăng ký trả phí cho đến khi bạn hủy đăng ký của mình.

  Đăng ký trả phí. Nếu đăng ký gói trả phí để sử dụng Nội dung Marketplace, bạn sẽ phải chọn gói đăng ký theo yêu cầu (“Gói đăng ký”). Zoom hoặc Nhà phát hành liên quan có thể thay đổi khoản phí áp dụng cho Gói đăng ký vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo trước cho bạn về ngày các khoản phí mới có hiệu lực. Phí đăng ký cập nhật sẽ có hiệu lực vào đầu chu kỳ hóa đơn tiếp theo áp dụng cho Gói đăng ký đã chọn (mỗi chu kỳ được gọi là “Thời hạn đăng ký”). Trừ khi được quy định khác trong thỏa thuận bằng văn bản giữa bạn và Zoom, bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu bạn sử dụng Gói đăng ký trả phí thì Gói đăng ký trả phí đó sẽ tự động gia hạn trừ khi bạn hủy gói này hoặc chúng tôi tạm dừng hoặc chấm dứt gói đăng ký theo Điều khoản Marketplace này.

  Hóa đơn và thanh toán. Bạn có thể mua Nội dung Marketplace, bao gồm Gói đăng ký, gói mua hàng một lần, gói mua hàng trong ứng dụng thông qua Marketplace với một trong các phương thức thanh toán đã chỉ định. Chúng tôi sẽ tính phí áp dụng cho Nội dung Marketplace liên quan với lựa chọn phương thức thanh toán của bạn. Nếu bạn thanh toán bằng hình thức thanh toán ghi nợ trực tiếp của hệ thống bù trừ điện tử (ACH), bạn cho phép Zoom ghi nợ vào tài khoản bằng phương thức điện tử và, nếu cần, ghi có vào tài khoản bằng phương thức điện tử để sửa các khoản ghi nợ sai. Đối với Gói đăng ký, chúng tôi sẽ tiếp tục tính phí cho tài khoản thanh toán của bạn vào đầu Thời hạn đăng ký liên quan cho đến khi bạn hủy Gói đăng ký. Đối tác xử lý bên thứ ba, Stripe, Inc., sẽ thay mặt chúng tôi xử lý các khoản thanh toán. Nếu không thể xử lý khoản thanh toán qua tài khoản thanh toán mà bạn cung cấp thì chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và bạn sẽ có một khoảng thời gian nhất định để cung cấp cho chúng tôi tài khoản thanh toán hợp lệ.Nếu bạn không cung cấp tài khoản thanh toán hợp lệ trong khoảng thời gian thích hợp, chúng tôi có thể hủy quyền truy cập của bạn vào Nội dung Marketplace liên quan, bao gồm bất kỳ Gói đăng ký liên quan nào. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về thanh toán liên quan đến Gói đăng ký, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số 888.799.9666.

  Thuế gián thu. Đối với mọi Nội dung Marketplace mà bạn mua, Zoom sẽ thêm vào phí áp dụng mọi khoản thuế hoặc phí bắt buộc dựa trên giao dịch mà bắt buộc phải thu từ người mua và nộp cho bất kỳ cơ quan thuế hoặc cơ quan quản lý nào, phù hợp với luật hiện hành.

  Thuế trực thu/thuế kinh doanh kỹ thuật số.  Phí áp dụng cho Nội dung Marketplace là giá trị thực sau khi khấu trừ thuế trực thu và thuế áp dụng cho hoạt động kinh doanh kỹ thuật số khác, bao gồm thuế nhà thầu nước ngoài, thuế khấu trừ tại nguồn và các loại thuế dựa trên doanh thu khác. Bạn đồng ý không giữ lại hoặc khấu trừ thuế vào bất kỳ khoản thanh toán nào của bạn cho Zoom. Do đó, bạn chịu trách nhiệm cuối cùng đối với bất kỳ chi phí thuế trực thu và chi phí thuế khác mà theo quan điểm của bạn là bắt buộc phải được giữ lại hoặc khấu trừ từ khoản thanh toán.

  Hoàn tiền. Tất cả doanh thu từ Nội dung Marketplace là cuối cùng và, trừ khi được quyết định khác theo toàn quyền quyết định của Zoom, bạn sẽ không được hoàn tiền sau khi thanh toán các khoản phí liên quan.  

 4. Quyền riêng tư

  Việc bạn sử dụng Marketplace phải tuân theo Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom. Việc Zoom thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân liên quan đến Marketplace và Nội dung Marketplace được mô tả trong Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom.
 5. Sở hữu trí tuệ

  Bạn xác nhận và đồng ý rằng Marketplace và bất kỳ Nội dung Zoom Marketplace nào được cung cấp trên Marketplace, bao gồm toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ liên quan, là tài sản độc quyền của Zoom và/hoặc bên cấp phép hoặc bên thứ ba ủy quyền của Zoom. Bạn cũng xác nhận và đồng ý rằng Zoom lưu trữ Nội dung Marketplace của Nhà phát hành đăng trên Marketplace, và rằng không có bất kỳ nội dung nào trong Điều khoản Marketplace này được xem là gây ra hoặc ngụ ý rằng Zoom sở hữu hay tạo ra, toàn bộ hay một phần, hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung Marketplace của Nhà phát hành nào có thể được cung cấp trên Marketplace. Mọi Nội dung Marketplace của Nhà phát hành được Nhà phát hành tạo ra đều thuộc trách nhiệm của Nhà phát hành đó. Tất cả nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, tên thương mại và bất kỳ mã định danh nguồn nào khác của Zoom được dùng trên hoặc liên quan tới Marketplace là nhãn hiệu hay nhãn hiệu đã đăng ký của Zoom tại Hoa Kỳ và nước ngoài. Nhãn hiệu bên thứ ba xuất hiện trên Marketplace không cấu thành sự bảo chứng, tài trợ hay khuyến nghị của Zoom hay các công ty thành viên của Zoom.
 6. Sửa đổi Điều khoản Marketplace

  Zoom sẽ có những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để thông báo tới bạn về bất kỳ sự thay đổi quan trọng nào trong Điều khoản Marketplace này. Trong vòng mười (10) ngày dương lịch kể từ ngày đăng thay đổi trong Điều khoản Marketplace này (hoặc mười (10) ngày dương lịch kể từ ngày thông báo, nếu có thông báo), những sửa đổi này sẽ có hiệu lực mang tính ràng buộc với bạn. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi này, bạn nên ngừng sử dụng Marketplace và Nội dung Marketplace và chấm dứt Điều khoản Marketplace này ngay lập tức như được nêu trong tài liệu này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Marketplace và/hoặc Nội dung Marketplace sau thời gian mười ngày dương lịch đó, chúng tôi sẽ xem như bạn đã chấp nhận những thay đổi với Điều khoản Marketplace này.
 7. Chấm dứt

  Chấm dứt bởi Zoom. Zoom có thể đình chỉ, hạn chế hay chấm dứt quyền truy cập và sử dụng Marketplace và Nội dung Marketplace của bạn, ngừng Marketplace hoặc bất kỳ phần hay tính năng nào đó của Marketplace, hoặc chấm dứt Điều khoản Marketplace này tại bất kỳ thời điểm nào, vì bất kỳ lý do gì, mà không phải thông báo, chịu trách nhiệm pháp lý hay có nghĩa vụ nào khác với bạn. Zoom sẽ nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để thông báo tới bạn về bất kỳ hành động nào trong thời gian nhanh nhất có thể và trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép. Sau khi chấm dứt, bạn sẽ ngừng sử dụng Marketplace và xóa, gỡ cài đặt và/hoặc bằng cách khác ngừng sử dụng bất kỳ Nội dung Marketplace nào có được từ Marketplace. Sau khi chấm dứt quyền truy cập vào Nội dung Marketplace đã mua (bao gồm cả đăng ký), bạn có thể được hoàn lại toàn bộ hoặc một phần các khoản phí liên quan, theo toàn quyền quyết định của Zoom. 

  Chấm dứt bởi bạn. Bạn có thể chấm dứt Điều khoản Marketplace này vào bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo, bằng cách: (1) ngừng sử dụng Marketplace, (2) xóa, gỡ cài đặt và/hoặc bằng cách khác ngừng sử dụng bất kỳ Nội dung Marketplace nào có được từ Marketplace và (3) nếu có, hủy tất cả Gói đăng ký đối với Nội dung Marketplace đã mua. Như đã nêu trong Phần 3, không cho phép hoàn tiền khi chấm dứt Điều khoản. Việc sử dụng mới hoặc tiếp tục sử dụng Marketplace hay mọi Nội dung Marketplace sẽ phải tuân theo Điều khoản Marketplace này. Trong trường hợp bạn chấm dứt hoặc đóng tài khoản Zoom, Điều khoản Marketplace này và việc bạn sử dụng Marketplace cũng như tất cả Nội dung Marketplace sẽ tự động chấm dứt.

 8. Không có bảo đảm 

  BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG MARKETPLACE VÀ NỘI DUNG MARKETPLACE ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ ZOOM, CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA ZOOM, NHÀ CUNG CẤP VÀ ĐẠI LÝ BÁN LẺ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ CAM ĐOAN NÀO VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC SỰ KHÔNG VI PHẠM. ZOOM, CÔNG TY THÀNH VIÊN, NHÀ CUNG CẤP VÀ ĐẠI LÝ BÁN LẺ CỦA ZOOM KHÔNG CAM ĐOAN HAY ĐƯA RA TUYÊN BỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ CÓ THỂ CÓ TỪ VIỆC SỬ DỤNG MARKETPLACE HAY NỘI DUNG MARKETPLACE, LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHÍNH XÁC HAY ĐỘ TIN CẬY CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO THU ĐƯỢC TỪ MARKETPLACE HAY NỘI DUNG MARKETPLACE HOẶC RẰNG NỘI DUNG MARKETPLACE SẼ ĐÁP ỨNG MỌI YÊU CẦU CỦA NGƯỜI DÙNG, HOẶC KỊP THỜI, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, BẢO MẬT VÀ KHÔNG CÓ LỖI. VIỆC SỬ DỤNG MARKETPLACE VÀ NỘI DUNG MARKETPLACE LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. BẤT KỲ TÀI LIỆU VÀ/HOẶC NỘI DUNG ĐƯỢC TẢI XUỐNG HAY BẰNG CÁCH KHÁC LẤY ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG MARKETPLACE HAY NỘI DUNG MARKETPLACE THUỘC RỦI RO VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA RIÊNG BẠN. BẠN SẼ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO GÂY RA CHO BẠN ĐẾN TỪ VIỆC SỬ DỤNG MARKETPLACE HAY NỘI DUNG MARKETPLACE. TOÀN BỘ RỦI RO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HAY HOẠT ĐỘNG CỦA MARKETPLACE HAY NỘI DUNG MARKETPLACE ĐỀU THUỘC VỀ BẠN. ZOOM KHÔNG CAM ĐOAN VÀ KHÔNG HỨA HẸN BẤT KỲ KẾT QUẢ CỤ THỂ NÀO TỪ VIỆC SỬ DỤNG MARKETPLACE HAY NỘI DUNG MARKETPLACE.

 9. BỒI THƯỜNG

  KHÔNG GIỚI HẠN HOẶC THAY ĐỔI BẤT KỲ NGHĨA VỤ NÀO KHÁC GIỮA BẠN VÀ ZOOM, BẠN ĐỒNG Ý BỒI THƯỜNG, BẢO VỆ VÀ KHÔNG GÂY THIỆT HẠI CHO ZOOM, CÔNG TY THÀNH VIÊN, CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, TƯ VẤN VIÊN, ĐẠI LÝ, NHÀ CUNG CẤP VÀ ĐẠI LÝ BÁN LẺ, KHỎI BẤT KỲ VÀ TOÀN BỘ KHIẾU NẠI, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, THIỆT HẠI VÀ/HOẶC CHI PHÍ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở PHÍ LUẬT SƯ) TỪ BÊN THỨ BA PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG NỘI DUNG MARKETPLACE HAY MARKETPLACE, VIỆC BẠN VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN MARKETPLACE NÀY, HOẶC VIỆC XÂM PHẠM HAY VI PHẠM TỪ PHÍA BẠN HAY BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG NÀO KHÁC THUỘC TÀI KHOẢN CỦA BẠN ĐỐI VỚI SỞ HỮU TRÍ TUỆ HAY QUYỀN KHÁC CỦA BẤT KỲ CÁ NHÂN HAY TỔ CHỨC NÀO KHÁC, HOẶC LUẬT HIỆN HÀNH. ZOOM SẼ NỖ LỰC THIỆN CHÍ ĐỂ GỬI THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN ĐẾN BẠN VỀ NHỮNG KHIẾU NẠI, VỤ KIỆN HAY HÀNH ĐỘNG LIÊN QUAN.
 10. Phản hồi

  Khi gửi ý tưởng, kiến nghị, tài liệu và/hay đề xuất (“Phản hồi”) tới Zoom, bạn xác nhận và đồng ý rằng: (a) Phản hồi của bạn không chứa thông tin mật hay độc quyền; (b) Zoom không có nghĩa vụ bảo mật, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan tới Phản hồi; (c) Zoom sẽ có quyền sử dụng hay tiết lộ Phản hồi của bạn trên toàn cầu vì bất kỳ mục đích gì, bằng bất kỳ cách nào, trên bất kỳ phương tiện gì; (d) Zoom có thể đã phát triển một giải pháp hay một cấu phần của giải pháp liên quan tới Phản hồi; và (e) bạn cấp cho Zoom giấy phép vĩnh viễn, không độc quyền, toàn cầu, miễn phí tiền bản quyền, không thể thu hồi, có thể cấp phép lại để sử dụng và phát hành Phản hồi cho bất kỳ mục đích nào mà không cần phải bồi thường cho bạn.
 11. Báo cáo vi phạm bản quyền

  Nếu bạn tin rằng sản phẩm của bạn đã bị sử dụng theo cách có thể cấu thành vi phạm bản quyền, bạn có thể tìm hiểu thông tin về cách báo cáo vi phạm tại Chính sách thông báo Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (DMCA) của Zoom.
 12. Quy định chung

  Chuyển nhượng. Bạn không thể chuyển nhượng Điều khoản Marketplace này, cho dù bằng hoạt động pháp luật, thay đổi quyền kiểm soát, sáp nhập, bán tài sản hay bằng cách khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Zoom. Zoom có thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao Điều khoản Marketplace này trong toàn quyền của mình mà không bị hạn chế. 

  Thỏa thuận tổng thể. Trừ khi được thêm vào bằng các điều khoản và điều kiện, chính sách, hướng dẫn hay tiêu chuẩn bổ sung, những Điều khoản Marketplace này (cùng với Điều khoản và bất kỳ điều khoản nào khác có thể được đề cập trong tài liệu này) cấu thành sự hiểu biết và thỏa thuận tổng thể, độc quyền giữa Zoom và bạn liên quan tới Marketplace. Những Điều Khoản Marketplace này thay thế bất kỳ và toàn bộ những thỏa thuận hay hiểu biết trước đó bằng văn bản hay bằng miệng liên quan tới Marketplace. Điều khoản Marketplace chỉ có thể được cập nhật và sửa đổi bằng văn bản bởi Zoom như đề cập tại Điều khoản Marketplace này. 

  Duy trì. Những quy định của Điều khoản Marketplace này, theo tính chất của chúng, yêu cầu việc thực thi sau khi chấm dứt hay hết hạn Điều khoản Marketplace này sẽ được duy trì, chẳng hạn như các quyền và yêu cầu ở Mục 7-10.Không từ bỏ. Việc Zoom không thực thi bất kỳ quyền nào của mình liên quan tới Marketplace hay liên quan tới vi phạm Điều khoản Marketplace này trong một tình huống nhất định sẽ không được xem là hành động từ bỏ quyền của Zoom.

  Giải tiêu. Nếu bất kỳ quy định nào của Điều khoản Marketplace bị đánh giá là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi, quy định đó sẽ bị giải tiêu. Những quy định khác của Điều khoản Marketplace này vẫn sẽ duy trì hiệu lực đầy đủ.

  CÁC PHẦN BỔ SUNG SAU ĐÂY (GỌI CHUNG LÀ “ĐIỀU KHOẢN ZOOM DÀNH CHO CHÍNH PHỦ”) CHỈ ÁP DỤNG CHO BẠN NẾU BẠN ĐANG SỬ DỤNG MARKETPLACE CỦA ZOOM DÀNH CHO CHÍNH PHỦ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI HTTPS://MARKETPLACE.ZOOMGOV.COM.

 13. Thuật ngữ “Marketplace” đề cập đến Marketplace của Zoom dành cho chính phủ được cung cấp tại https://marketplace.zoomgov.com. “Điều khoản dịch vụ Zoom” được dẫn chiếu ở trên là đề cập đến Điều khoản dịch vụ của Zoom dành cho chính phủ. “Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom” được dẫn chiếu ở trên là đề cập đến Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom dành cho chính phủ.
 14. Nếu có liên kết với một tổ chức thuộc khu vực công thì bạn đồng ý sẽ tuân thủ mọi quy tắc và quy định mà chính phủ có thể áp dụng đối với việc sử dụng Marketplace của bạn.
 15. Zoom chưa đánh giá độc lập bất kỳ phần mềm, ứng dụng hoặc Nội dung Marketplace nào của bên thứ ba có thể được truy cập qua Marketplace về việc tuân thủ FedRAMP hay bất kỳ tiêu chuẩn an ninh mạng nào khác, bao gồm Chứng nhận mô hình trưởng thành về an ninh mạng, Khung an ninh mạng NIST hoặc bất kỳ yêu cầu liên quan nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm xác minh mọi phần mềm, ứng dụng, nền tảng hay dịch vụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng kết hợp với bất kỳ Nội dung Marketplace nào để đảm bảo tuân thủ FedRAMP hoặc bất kỳ tiêu chuẩn an ninh mạng nào khác.
 16. Việc sử dụng Nội dung Marketplace từ Marketplace của Zoom dành cho chính phủ có thể yêu cầu Dữ liệu khách hàng phải được chuyển ra ngoài ranh giới FedRAMP của Zoom dành cho chính phủ. Bằng cách truy cập và sử dụng Nội dung Marketplace từ Marketplace của Zoom dành cho chính phủ, bạn đồng ý với việc chuyển Dữ liệu khách hàng ra ngoài ranh giới FedRAMP của Zoom dành cho chính phủ và đồng ý thêm rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính bảo mật của dữ liệu đó sau khi chuyển dữ liệu ra ngoài ranh giới FedRAMP của Zoom dành cho chính phủ.
 17. Nếu các Điều khoản Zoom dành cho chính phủ trên áp dụng cho bạn thì các Điều khoản Zoom dành cho chính phủ trên sẽ điều chỉnh mâu thuẫn giữa Điều khoản Zoom dành cho Chính phủ và bất kỳ quy định nào khác trong Điều khoản Marketplace.