Mô tả dịch vụ Zoom

Ngày có hiệu lực: 15 tháng 4 năm 2024

Bản mô tả dịch vụ Zoom này mô tả Dịch vụ có thể được đặt hàng qua Biểu mẫu đặt hàng hoặc qua Thỏa thuận Khách hàng của Đại lý bán lẻ hoặc do Zoom cung cấp, và đặt ra các điều khoản và điều kiện riêng cho từng Dịch vụ và tính năng có thể áp dụng cho việc cung cấp dịch vụ của Zoom và việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng. Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa trong tài liệu này sẽ có ý nghĩa như đề cập trong Điều khoản dịch vụ (“TOS”), Thỏa thuận gói đăng ký khung (“MSA”), Điều khoản dịch vụ dành cho khách hàng của đại lý bán lẻ Zoom hoặc bất kỳ thỏa thuận dịch vụ nào khác cho việc cung cấp dịch vụ, nếu có.

Tham chiếu đến “Khách hàng” trong tài liệu này sẽ là tham chiếu đến “Bạn” và “Của bạn” như được định nghĩa trong Điều khoản dịch vụ.

A. Định nghĩa. Với mục đích của Mô tả dịch vụ Zoom này, các định nghĩa sau sẽ được áp dụng:

“Chương trình phần cứng” có nghĩa là các dịch vụ hoặc chương trình do Zoom cung cấp cho phép khách hàng mua thiết bị phần cứng để sử dụng với Dịch vụ Zoom Meeting hoặc Dịch vụ Zoom Phone tuân theo các điều khoản riêng với nhà sản xuất thiết bị hoặc theo các điều khoản khác như đã được lưu ý trong các điều khoản chương trình riêng biệt.

“Người Chủ trì” nghĩa là một cá nhân được xác định là nhân viên, nhà thầu hoặc đại lý của Khách hàng và được họ giao quyền chủ trì các Cuộc họp. Người chủ trì có thể tổ chức số lượng Cuộc họp không giới hạn trong Thời hạn đăng ký ban đầu hoặc Thời hạn gia hạn (nếu có), nhưng số lượng Cuộc họp mà Người chủ trì có thể tổ chức đồng thời sẽ phụ thuộc vào việc Khách hàng có đặt hàng gói Cuộc họp đồng thời trên Mẫu đơn đặt hàng hay không
.

“Cuộc họp” là một cuộc họp Video Zoom.

“Người tham gia” nghĩa là một cá nhân (không phải là Người chủ trì) truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, có hoặc không có sự cho phép và biết đến của Người chủ trì.

“Tài liệu Zoom” có nghĩa là bản Mô tả dịch vụ Zoom này, trang web Zoom (www.zoom.us/vi), tất cả các hướng dẫn sử dụng, vận hành, quản trị hệ thống, kỹ thuật, hỗ trợ và hướng dẫn khác, tài liệu hướng dẫn, ghi chú phát hành và tất cả các tài liệu khác được Zoom công bố và cung cấp rộng rãi cho khách hàng nhằm mô tả chức năng hoặc khả năng vận hành của phần mềm hoặc Dịch vụ, và bất kỳ mô tả bổ sung nào về Dịch vụ có thể được kết hợp vào Thỏa thuận này.

“Dịch vụ Zoom Meeting” nghĩa là các hội nghị video, hội nghị web, hội thảo trực tuyến, phòng họp, chia sẻ màn hình, trò chuyện, trình kết nối, gói âm thanh, lưu trữ trên đám mây và các dịch vụ cộng tác khác do Zoom Video cung cấp mà Khách hàng có thể đặt hàng trên Biểu mẫu đặt hàng.

“Dịch vụ Zoom Phone” nghĩa là dịch vụ kết nối thoại, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ VoIP kết nối nội bộ, cung cấp số quay số trực tiếp, gọi thoại hai chiều, chức năng Mạng điện thoại nội bộ (PBX) và các dịch vụ liên quan mà Khách hàng có thể đặt hàng trên Biểu mẫu đặt hàng.

B. Sử dụng đúng quy định. Khách hàng phải đảm bảo rằng việc truy cập và sử dụng Dịch vụ của mình và của Người dùng cuối tuân thủ tất cả các Luật áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng Internet cho hoạt động giao tiếp thoại và tin nhắn, quyền riêng tư, ghi âm các cuộc trao đổi, và các thông báo và sự đồng ý của Người dùng cuối liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, xử lý, chia sẻ, truy cập và sử dụng Nội dung của Khách hàng và dữ liệu cá nhân.

C. Điều khoản cấm chia sẻ. Khách hàng không được chia sẻ tài khoản, quyền Người chủ trì hoặc quyền người dùng khác với bất cứ cá nhân nào khác trừ khi được Zoom chấp thuận trước rõ ràng bằng văn bản. Khách hàng không được chia sẻ bất kỳ thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu nào liên quan đến thông tin nói trên với bất cứ cá nhân nào khác. Khách hàng xác nhận rằng việc chia sẻ quyền nào như vậy bị nghiêm cấm. Quyền sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ của Khách hàng là không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao. Khách hàng không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ tài khoản, quyền Người chủ trì hoặc quyền người dùng khác cho bất cứ cá nhân nào khác, ngoại trừ khi (i) cá nhân đó chấm dứt công việc hoặc mối quan hệ với chủ lao động của họ, nếu có; hoặc (ii) có văn bản chấp thuận trước rõ ràng của Zoom.

D. Dịch vụ Zoom Meeting. Dịch vụ Zoom Meetings cho phép Người chủ trì lên lịch và bắt đầu Cuộc họp và cho phép Người tham gia tham dự Cuộc họp với mục đích cộng tác bằng chức năng thoại, video và chia sẻ màn hình. Mỗi cuộc họp sẽ có ít nhất một Người chủ trì. Các tính năng trò chuyện cho phép cộng tác trực tiếp hoặc theo nhóm ngoài phiên. Các tính năng, chức năng và giải pháp khác được mô tả tại địa chỉ www.zoom.us.

1. Cuộc họp đồng thời. Tính năng Cuộc họp đồng thời cho phép Người chủ trì tổ chức nhiều Cuộc họp cùng một lúc, tùy thuộc vào các giới hạn cụ thể của gói Cuộc họp đồng thời mà Khách hàng đặt hàng trên Mẫu đơn đặt hàng.

E. Zoom dành cho giáo dục (Mẫu giáo đến lớp 12). Zoom dành cho Giáo dục (Mẫu giáo đến lớp 12/Tiểu học và trung học) cho phép các trường tiểu học, trung học, học khu và hệ thống trường học (“Người đăng ký với tư cách trường học”) sử dụng Dịch vụ Zoom Meeting cho mục đích giáo dục. Zoom duy trì các chính sách và thủ tục được thiết kế để tuân thủ các yêu cầu hiện hành của luật quyền riêng tư của học sinh, bao gồm nhưng không giới hạn, Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR), Đạo luật về quyền riêng tư và quyền giáo dục dành cho gia đình (FERPA) và các luật hiện hành của tiểu bang (“Luật quyền riêng tư”).
Luật quyền riêng tư có thể cung cấp cho học sinh hoặc phụ huynh những quyền nhất định về thông tin cá nhân của họ. Nếu Khách hàng là phụ huynh hoặc sinh viên và có thắc mắc về Luật quyền riêng tư hoặc các quyền liên quan của Khách hàng, vui lòng liên hệ với ban giám hiệu trường học của Khách hàng. Nếu Khách hàng là “Người dùng tài khoản mẫu giáo đến lớp 12” — có thể là giáo viên, hiệu trưởng, nhà giáo dục hay nhân sự khác trong trường được Người đăng ký với tư cách trường học ủy quyền sử dụng Tài khoản mẫu giáo đến lớp 12 — Khách hàng cam kết và đảm bảo rằng Khách hàng đã được Người đăng ký với tư cách trường học ủy quyền hợp lệ để tạo tài khoản, sử dụng Dịch vụ Zoom Meeting và đồng ý với các điều khoản hợp đồng này. Ngoài ra, Khách hàng đồng ý sử dụng tài khoản của Khách hàng chỉ cho các mục đích giáo dục và chỉ vì lợi ích của Người đăng ký với tư cách trường học cũng như sinh viên của trường. Nếu Khách hàng là Người dùng tài khoản mẫu giáo đến lớp 12 chịu điều chỉnh của luật của Hoa Kỳ hoặc luật pháp tương tự, Khách hàng đồng ý, vì lợi ích của chính mình và Người đăng ký với tư cách trường học, cho phép Zoom thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của Người dùng cuối là sinh viên, bao gồm trẻ em dưới 16 tuổi theo Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom dành cho mẫu giáo đến lớp 12/tiểu học và trung học, và Khách hàng cho phép Zoom xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng cuối là sinh viên theo chính sách đó. Nếu Khách hàng là Người dùng tài khoản mẫu giáo đến lớp 12 chịu điều chỉnh của Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) hoặc luật tương tự, Khách hàng xác định cơ sở pháp lý, phương tiện và mục đích cho việc xử lý dữ liệu và chỉ định Zoom xử lý thông tin cá nhân của Người dùng cuối là học sinh/sinh viên, bao gồm cả trẻ em dưới 16 tuổi, theo Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom dành cho mẫu giáo đến lớp 12/tiểu học và trung học được đăng tại https://zoom.us/vi-vn/schools-privacy-statement.html.

1. Phụ lục cho Thuê bao trường học Connecticut. Thỏa thuận này áp dụng cho Người đăng ký nhà trường tại Connecticut bằng cách kết hợp tham chiếu Phụ lục Điều khoản dịch vụ Zoom cho Người đăng ký nhà trường tại Connecticut (“Phụ lục”). Phụ lục này được lập ra để tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật Connecticut về Quyền riêng tư dữ liệu học sinh, Conn. Gen. Stat. Ann. § 10-234aa-dd.

F. Dịch vụ Zoom Phone.

1. Định nghĩa: Để thực hiện các mục đích của Dịch vụ Zoom Phone, các định nghĩa sau đây được áp dụng:

“Thiết bị” có nghĩa là thiết bị được gán cho tiện ích mở rộng ảo hoặc đường dây kỹ thuật số riêng lẻ được thiết lập trong tài khoản hoặc được Zoom thiết lập theo chỉ đạo hoặc theo yêu cầu của Khách hàng.

“Người chủ trì điện thoại” có nghĩa là cá nhân được chỉ định truy cập và sử dụng Dịch vụ Zoom Phone. Người chủ trì điện thoại là “Người chủ trì” nhằm mục đích của các định nghĩa “Người chủ trì” và “Người dùng cuối” được sử dụng trong Thỏa thuận này.

2. Nhà cung cấp dịch vụ Zoom Phone. Zoom là nhà cung cấp Dịch vụ Zoom Phone cho các khách hàng ở bên ngoài Hoa Kỳ. Zoom Voice Communications, Inc. (“Zoom Voice”) là nhà cung cấp Dịch vụ Zoom Phone cho các khách hàng ở bên ngoài Hoa Kỳ và đặt các điều khoản, điều kiện và mức phí cho Dịch vụ Zoom Phone.

3. Mô tả dịch vụ. Dịch vụ Zoom Phone là các dịch vụ điện thoại dựa trên nền tảng đám mây, sử dụng công nghệ truyền giọng nói qua giao thức Internet (VoIP) để cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ và chức năng sau, theo lựa chọn của Khách hàng trên Biểu mẫu đặt hàng và tuân thủ Điều khoản và chính sách bổ sung về Dịch vụ Zoom Phone được đăng tại https://explore.zoom.us/vi/trust/resources/:

a. Dịch vụ Zoom Phone. Dịch vụ Zoom Phone là dịch vụ điện thoại trên đám mây, cho phép gọi thoại hai chiều và chức năng tổng đài điện thoại nội bộ (PBX), và một bộ tính năng như được mô tả trên trang web zoom.us.

b. Truy cập mạng điện thoại chuyển tiếp công cộng (PSTN). Người chủ trì điện thoại và Người dùng cuối có thể được cho phép thực hiện và nhận cuộc gọi đến PSTN và được chỉ định số điện thoại quay số trực tiếp (DID) thông qua Gói gọi Zoom Phone.

c. Sử dụng nhà cung cấp dịch vụ của riêng bạn (BYOC). BYOC cho phép khách hàng sử dụng nhà cung cấp viễn thông mà họ lựa chọn để cung cấp quyền truy cập PSTN và số DID chuyển tiếp. Zoom cung cấp cho khách hàng BYOC phần mềm cho phép Truy cập On Net và truy cập vào một loạt các tính năng và chức năng quản lý cuộc gọi Zoom. BYOC cho phép khách hàng (i) có PSTN ở những vùng mà Zoom không cung cấp Quyền truy cập PSTN; (ii) duy trì mối quan hệ với các nhà mạng đang triển khai; và/hoặc (iii) cấu hình các triển khai để đảm bảo sự linh hoạt và dự phòng. Khách hàng phải đảm bảo rằng nhà cung cấp dịch vụ của mình cung cấp tất cả các dịch vụ viễn thông được quy định và chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định về viễn thông.

d. Khả năng SMS. Dịch vụ Zoom Phone hỗ trợ khả năng SMS cơ bản tại Hoa Kỳ và Canada. Khách hàng có trách nhiệm xác nhận rằng mọi trường hợp sử dụng SMS theo dự định đều được hỗ trợ trong Tài liệu Zoom.

e. Tính năng Zoom Phone bổ sung. Chức năng bổ sung như cho phép điện thoại khu vực chung, số điện thoại Miễn cước và quay số trực tiếp (DID) bổ sung có thể được mua như được mô tả trong Mẫu đơn đặt hàng.

f. Cung cấp dịch vụ truyền thông theo luật định. Zoom có thể dựa vào nhà cung cấp địa phương để cung cấp một số dịch vụ giao tiếp theo luật định; ví dụ: cho phép Khách hàng thực hiện cuộc gọi tại địa phương trong phạm vi pháp lý tại địa phương và/hoặc kết nối với mạng điện thoại chuyển tiếp công cộng tại địa phương (PSTN). Các công ty liên kết của Zoom được cấp giấy phép tại địa phương cung cấp tất cả các dịch vụ viễn thông cho Khách hàng tại quốc gia nơi công ty liên kết của Zoom được cấp giấy phép. Zoom chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động ký kết hợp đồng, thanh toán và chăm sóc khách hàng liên quan đến các dịch vụ đó.

4. Chính sách Zoom Phone. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng chính sách Zoom Phone bổ sung được đăng tại địa chỉ https://explore.zoom.us/vi/trust/resources/ áp dụng cho việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ Zoom Phone.

5. Cuộc gọi khẩn cấp (E911). Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng nếu Zoom là nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp thì Khách hàng đã đọc và hiểu Thông báo khách hàng 911 hoặc Cuộc gọi khẩn cấp của Zoom Voice Communications, Inc., được đăng tại www.zoom.us/legal. Nếu Zoom không phải là nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp, thì chính sách dịch vụ khẩn cấp của nhà cung cấp dịch vụ cơ sở của Khách hàng hoặc thông báo về dịch vụ 911 sẽ được áp dụng.

6. Trang thiết bị. Trừ khi được tuyên bố trong Chương trình phần cứng, cả Zoom và Zoom Voice đều không cung cấp bất kỳ thiết bị hoặc trang thiết bị nào khác được sử dụng liên quan đến Dịch vụ Zoom Phone. Zoom Voice có kiểm tra một số thiết bị sử dụng và thiết bị hỗ trợ nhất định để xác định xem các thiết bị đó có được hỗ trợ trên nền tảng Zoom Phone hay không (mặc dù việc kiểm tra chưa thực hiện trên tất cả các thiết bị sử dụng và thiết bị hỗ trợ có trên thị trường). Bản tóm tắt về thiết bị sử dụng và thiết bị hỗ trợ tính đến thời điểm hiện tại mà Zoom Voice đã xác định là được nền tảng Zoom Phone hỗ trợ có thể được cung cấp theo yêu cầu. Khách hàng nên tham vấn với Zoom hoặc Zoom Voice trước khi triển khai bất kỳ thiết bị và trang thiết bị nào khác.

G. Zoom Rooms. Zoom Rooms là một hệ thống phòng hội nghị dựa trên phần mềm mang đến trải nghiệm cộng tác cho người tham gia trực tuyến và người tham gia trong phòng hội nghị. Các tính năng bao gồm tính năng tham gia cuộc họp chỉ bằng một cú nhấp chuột, tính năng chia sẻ không dây cho nhiều người dùng cùng lúc, bảng trắng tương tác và các điều khiển phòng trực quan của Zoom Rooms, bao gồm các tính năng đặc thù cho phòng hội nghị như hiển thị lên lịch, bảng điện tử và quản lý phòng từ xa.

H. Chương trình phần cứng Zoom. Chương trình phần cứng cho phép Khách hàng mua các sản phẩm phần cứng hoạt động cùng và cung cấp quyền truy cập vào Dịch vụ Zoom Meeting hoặc Dịch vụ Zoom Phone, tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung. Cần có đăng ký riêng cho Dịch vụ Zoom Meeting hoặc Dịch vụ Zoom Phone, nếu có.

1. Zoom Hardware as a Service. Chương trình Hardware as a Service của Zoom (“Chương trình HaaS”) cho phép khách hàng thuê lại một số thiết bị đã thuê kèm theo thời hạn đăng ký và với cùng thời hạn đăng ký dưới dạng một đăng ký cơ sở có liên quan của Dịch vụ Zoom Meeting hoặc Dịch vụ Zoom Phone. Xem các điều khoản bổ sung cho Chương trình HaaS tại đây.

I. Zoom dành cho Chính phủ là Dịch vụ Zoom Meeting, Dịch vụ Zoom Phone, Trình kết nối phòng hội nghị Zoom, Zoom Rooms, Zoom Team Chat và Zoom APIs do Zoom cung cấp trong môi trường đám mây được FedRAMP cho phép. Zoom dành cho chính phủ cho phép khách hàng tận dụng phiên bản giới hạn của Dịch vụ trong môi trường đám mây riêng biệt, được FedRAMP cho phép được lưu trữ trong đám mây Amazon Web Services Government Cloud và các cụm trung tâm dữ liệu của Zoom ở lục địa Hoa Kỳ (tại San Jose, CA và New Jersey), độc lập với môi trường đám mây thương mại tiêu chuẩn của Zoom. Các tính năng, chức năng và giải pháp cụ thể được mô tả tại https://www.zoomgov.com/. Nền tảng Zoom thương mại tiêu chuẩn và Zoom dành cho chính phủ là các môi trường độc lập và do đó, dữ liệu không thể được trao đổi giữa chúng, bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu tin nhắn tức thời hoặc dữ liệu trò chuyện.

1. Các tính năng bảo mật của FedRAMP. Zoom dành cho chính phủ được ủy quyền ở mức Trung bình của FedRAMP cấp độ ATO. Bắt buộc dùng TLS 1.2 hoặc cao hơn.

2. Tổng quan về Zoom dành cho chính phủ. Nền tảng Zoom dành cho chính phủ hợp nhất hội nghị video trên đám mây, hệ thống điện thoại đám mây, tin nhắn, cuộc họp trực tuyến đơn giản và giải pháp phòng hội nghị do phần mềm xác định thành một nền tảng dễ sử dụng. Nền tảng Zoom dành cho chính phủ là môi trường đám mây được FedRAMP ủy quyền ở mức Trung bình, độc lập với nền tảng Zoom tiêu chuẩn. Nền tảng Zoom dành cho chính phủ do Người Mỹ vận hành hoàn toàn và được đặt duy nhất tại Hoa Kỳ lục địa (CONUS) trong AWS GovCloud và hai trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Hoa Kỳ. Zoom dành cho chính phủ bao gồm: Mức tác động DOD 2/4, FIPS 140-2, chứng thực HIPAA của bên thứ ba và một số chứng thực liên quan đến trợ năng. Giải pháp này cung cấp video, âm thanh, điện thoại, trò chuyện và chia sẻ màn hình không dây trên Windows, Mac, Linux, Chrome OS, iOS, Android, Blackberry, Zoom Rooms, và các hệ thống phòng H.323/SIP. Các dịch vụ của Zoom dành cho chính phủ bao gồm:

a. Hội nghị video trên Zoom Cloud. Dịch vụ cộng tác dựa trên đám mây bao gồm video, âm thanh, hội thảo trực tuyến chia sẻ nội dung và cộng tác.

b. Zoom Phone. Hệ thống điện thoại dựa trên đám mây với tính năng mạng điện thoại nội bộ truyền thống, kết nối mạng điện thoại chuyển tiếp công cộng tích hợp, dịch vụ khẩn cấp nâng cao và hỗ trợ thực hiện cuộc gọi từ ứng dụng di động, ứng dụng máy tính để bàn và thiết bị điện thoại bàn thế hệ cũ.

c. Zoom Team Chat. Gửi tin nhắn trò chuyện trong các kênh công khai hoặc riêng tư được tổ chức theo dự án, nhóm hoặc chủ đề với khả năng chia sẻ tệp, biểu tượng cảm xúc, ảnh chụp màn hình và nhiều tính năng khác.

d. Zoom Rooms. Hội nghị video theo nhóm dựa trên phần mềm cho phòng hội nghị vận hành bằng phần cứng có sẵn bao gồm Mac hoặc máy tính cá nhân chuyên dụng, camera và loa có trình điều khiển iPad.

e. Trình kết nối phòng hội nghị Zoom. Cổng cho phép các hệ thống H.323 và Giao thức khởi tạo phiên (SIP) kết nối với Zoom Meetings. Trình kết nối phòng hội nghị có sẵn trong cả điện toán đám mây và dưới dạng phần mềm để cài đặt tại cơ sở của khách hàng.

f. Trình kết nối cuộc họp Zoom. Phiên bản phần mềm của cơ sở hạ tầng Zoom cloud dành cho cài đặt tại cơ sở của khách hàng.

g. API Zoom. Giúp nhà phát triển có thể dễ dàng thêm video, giọng nói và chia sẻ màn hình vào ứng dụng của bạn. API của chúng tôi là một triển khai phía máy chủ được thiết kế tập trung vào việc chuyển đổi trạng thái đại diện (REST). API của Zoom giúp quản lý trải nghiệm trước cuộc họp như khởi tạo, chỉnh sửa và xóa các tài nguyên như người dùng, cuộc họp và hội thảo trực tuyến.

J. Zoom Marketplace. Zoom App Marketplace, có sẵn tại https://marketplace.zoom.us hoặc Sàn giao dịch Zoom dành cho chính phủ, có sẵn tại https://marketplace.zoomgov.com (mỗi ứng dụng được gọi ở đây là “Sàn giao dịch”), là một trang web do Zoom tổ chức để cung cấp quyền truy cập vào các ứng dụng (“Ứng dụng”) được tạo bởi các nhà phát triển bên thứ ba (“Nhà phát hành”) hoặc Zoom, có thể tương tác với Dịch vụ Zoom và cung cấp chúng từ cả ứng dụng máy khách dành cho thiết bị di động và máy tính để bàn. Việc truy cập và sử dụng Zoom App Marketplace và Sàn giao dịch Zoom dành cho chính phủ chịu sự điều chỉnh của Điều khoản sử dụng Zoom App Marketplace (https://explore.zoom.us/vi/marketplace-terms-of-use/). Zoom dành cho nhà phát triển (có tại https://developers.zoom.us) được điều chỉnh theo Giấy phép và Điều khoản sử dụng API Zoom (https://explore.zoom.us/vi/legal/zoom-api-license-and-tou/) và Thỏa thuận dành cho nhà phát triển Marketplace (https://explore.zoom.us/vi/marketplace-developer-agreement/). Zoom không đảm bảo hoặc hỗ trợ Ứng dụng của Nhà phát hành. Các nhà phát hành chỉ chịu trách nhiệm cho tất cả các khía cạnh của Ứng dụng mà họ phát hành, bao gồm nội dung, chức năng, tính khả dụng và hỗ trợ. Nhà phát hành phải cung cấp các điều khoản dịch vụ, chính sách quyền riêng tư và thông tin hỗ trợ của riêng họ (“Điều khoản của nhà phát hành”). Khách hàng truy cập hoặc tải xuống Ứng dụng phải nhập trực tiếp Điều khoản của nhà phát hành với Nhà phát hành. Zoom không chịu trách nhiệm về các Ứng dụng cũng như nội dung, chức năng, tính khả dụng hay việc hỗ trợ các ứng dụng đó. Ứng dụng được lưu trữ NGUYÊN TRẠNG và Khách hàng phải tự chịu rủi ro khi sử dụng Ứng dụng, tuân theo Điều khoản của nhà phát hành. Các Ứng dụng có thể không khả dụng hoặc bị Nhà phát hành xóa bất kỳ lúc nào và mọi dữ liệu được lưu trữ trong đó có thể bị mất hoặc không thể truy cập được. Zoom không chịu trách nhiệm về việc Dữ liệu khách hàng (theo định nghĩa trong Điều khoản sử dụng Zoom App Marketplace) được chuyển cho Nhà phát hành, hoặc mọi hoạt động truyền tải, thu thập, tiết lộ, bảo mật, sửa đổi, sử dụng hoặc xóa Dữ liệu khách hàng bằng hoặc thông qua một Ứng dụng. Nhà phát hành có thể sử dụng Dữ liệu khách hàng theo nội dung cho phép trong Điều khoản Nhà phát hành. Việc sử dụng Ứng dụng có thể yêu cầu chuyển Dữ liệu khách hàng đến Nhà phát hành và bằng cách truy cập và sử dụng Ứng dụng, Khách hàng đồng ý với việc Zoom chuyển Dữ liệu khách hàng theo yêu cầu của Nhà phát hành. Khách hàng nên liên hệ với Nhà phát hành để được hỗ trợ hay khi có thắc mắc. Zoom không cam kết và miễn trừ tất cả các bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến các Ứng dụng và có quyền xóa Ứng dụng khỏi Marketplace bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng.

K. Zoom Events và Zoom Sessions. Zoom Events và Zoom Sessions là các dịch vụ dựa trên đám mây cho phép Khách hàng tổ chức các sự kiện trực tuyến và theo hình kết hợp bằng cách sử dụng Dịch vụ Zoom Meetings và/hoặc Zoom Webinars. Việc sử dụng Zoom Events và Zoom Sessions tuân theo Điều khoản sử dụng của Người chủ trì Zoom Events (https://explore.zoom.us/vi/zoom_events_host_tou/), và việc tham gia sự kiện trực tuyến hoặc theo hình thức kết thúc được tổ chức bằng Zoom Events hoặc Zoom Sessions tuân theo Điều khoản sử dụng dành cho Người tham gia sự kiện(https://explore.zoom.us/vi/event_participant_tou/). Để có quyền truy cập và sử dụng Zoom Events hoặc Zoom Sessions, khách hàng cần đăng ký Dịch vụ Zoom Meetings tương ứng. Trong trường hợp gói đăng ký Dịch vụ Zoom Meetings cơ bản này hết hạn hoặc phải chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, quyền truy cập của Khách hàng vào Zoom Events và Zoom Sessions cũng sẽ chấm dứt.

1. Zoom Events. Zoom Events cho phép Khách hàng tổ chức các sự kiện nhiều phiên, nhiều ngày trực tuyến và theo hình thức kết hợp. Ngoài các tính năng khác, Zoom Events còn có nhiều tùy chọn đăng ký và bán vé tích hợp, tính năng kết nối người dự thính, email và quảng bá thương hiệu tùy chỉnh, dịch vụ sàn hội chợ triển lãm tùy chọn và phân tích sự kiện.

2. Zoom Sessions. Zoom Sessions cho phép Khách hàng tổ chức các sự kiện một phiên trực tuyến và theo hình thức kết hợp. Zoom Sessions bao gồm một số tính năng đặc trưng của Zoom Events nhưng không bao gồm tất cả các tính năng như tính năng kết nối người dự thính và sàn hội chợ triển lãm tùy chọn.

3. Tính năng. Chức năng và giải pháp. Các tính năng, chức năng và giải pháp chi tiết cho Zoom Events và Zoom Sessions được mô tả tại: https://explore.zoom.us/vi/products/event-platform/.

L. Tên miền được quản lý. Zoom cho phép Khách hàng bảo lưu các tên miền được liên kết với doanh nghiệp của họ và quản lý mọi tài khoản được đăng ký với Zoom bằng tên miền đó (“Khách hàng có tên miền được quản lý”). Khách hàng chỉ có thể liên kết với (các) tên miền Dịch vụ Zoom mà họ sở hữu hoặc có quyền hợp pháp để liên kết sử dụng với Dịch vụ. Trong trường hợp tài khoản Zoom được tạo hoặc tồn tại trên miền dành riêng, nhưng không được Khách hàng của miền được quản lý (“Tài khoản tên miền không được quản lý”) ủy quyền, người sử dụng hoặc tạo Tài khoản tên miền không được quản lý đó sẽ được thông báo rằng miền được dành riêng cho Khách hàng của miền được quản lý và sẽ được yêu cầu thay đổi miền được liên kết với Tài khoản tên miền không được quản lý. Nếu người sử dụng hoặc tạo Tài khoản miền không được quản lý không thay đổi miền trong khoảng thời gian nhất định, người đó sẽ được coi là đã đồng ý rằng Tài khoản miền không được quản lý đó sẽ được thêm vào sở hữu của Khách hàng có miền được quản lý, đồng thời tất cả dữ liệu liên quan đến Tài khoản miền không được quản lý sẽ được chia sẻ với Khách hàng có miền được quản lý.

M. Zoom Contact Center.

1. Mô tả dịch vụ. Dịch vụ Zoom Contact Center (“Zoom Contact Center”) là phần mềm dựa trên đám mây dành cho trung tâm liên hệ, nhờ đó tổ chức có thể quản lý hoạt động tương tác với khách hàng hoặc người dùng cuối của mình bằng nhiều kênh, bao gồm cả giọng nói và video. Khách hàng có thể bật tính năng thực hiện cuộc gọi đến và đi từ Mạng điện thoại chuyển tiếp công cộng (PSTN) thông qua Truyền giọng nói qua giao thức Internet (VoIP) bằng cách mua gói dịch vụ Zoom Contact Center hàng tháng. Các tính năng bổ sung của Zoom Contact Center được mô tả tại https://www.zoom.us/vi.

2. Tuân thủ luật pháp. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc họ hay người dùng của họ sử dụng Zoom Contact Center và phải đảm bảo việc sử dụng đó tuân thủ luật pháp cũng như quy định của quốc gia sở tại, bao gồm mọi quy định về sử dụng Internet cho truyền thông thoại và tin nhắn. Khách hàng thể hiện và đảm bảo rằng họ đã đưa ra tất cả các bằng chứng tiết lộ và thông báo, đồng thời đạt được mọi sự chấp thuận cần thiết liên quan đến việc giám sát hay ghi lại các cuộc trò chuyện theo yêu cầu của luật pháp hoặc quy định tại địa phương. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ tất cả luật pháp áp dụng cho hoạt động tiếp thị và chào mời, bao gồm nhưng không giới hạn ở Đạo luật bảo vệ người dùng điện thoại của Hoa Kỳ năm 1991 (TCPA), Quy tắc bán hàng tiếp thị qua điện thoại của FTC, và Luật chống thư rác của Canada (CASL).

3. Dịch vụ khẩn cấp. Zoom Contact Center không thay thế cho các dịch vụ điện thoại truyền thống. Khách hàng có trách nhiệm thông báo và đảm bảo rằng các cá nhân được ủy quyền sử dụng Zoom Contact Center thông qua tài khoản của họ (bao gồm nhân viên, người giám sát và quản trị viên) đều hiểu rằng họ có thể không thực hiện được cuộc gọi đến nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp qua Zoom Contact Center, cũng như hiểu cách liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp bằng phương thức khác, bao gồm các phương án bố trí thay thế do Khách hàng cung cấp. Khách hàng sẽ bồi thường tổn thất và đảm bảo không gây tổn hại cho Zoom và các Công ty liên kết trước mọi Khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ cuộc gọi dịch vụ khẩn cấp nào, hay bất kỳ tình trạng nào mà họ không thể thực hiện cuộc gọi dịch vụ khẩn cấp bằng Zoom Contact Center.

4. Chính sách Zoom Contact Center. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng việc họ sử dụng Zoom Contact Center sẽ tuân thủ Chính sách tin nhắn văn bản đến Zoom Phone và Zoom Contact Center tại Hoa Kỳ và Chính sách sử dụng chấp nhận được của Zoom Contact Center, được đăng tải tại https://explore.zoom.us/vi/trust/resources/.

5. Giấy phép tương ứng. Quyền truy cập của khách hàng vào Zoom Contact Center cần có giấy phép tương ứng để sử dụng Dịch vụ Zoom Meeting và/hoặc Dịch vụ Zoom Phone. Trong trường hợp giấy phép cơ bản này hết hạn hoặc đã được chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, quyền truy cập của Khách hàng vào Zoom Contact Center cũng sẽ chấm dứt. Sau khi chấm dứt quyền truy cập, Khách hàng sẽ được lập hóa đơn cho mọi khoản Phí chưa thanh toán khi sử dụng Zoom Contact Center. Ngoại trừ những nội dung được quy định rõ khác, mọi nghĩa vụ thanh toán cho Zoom Contact Center đều không thể hủy bỏ và tất cả khoản tiền đã thanh toán đều không thể hoàn lại.

6. Gói cuộc gọi và Số điện thoại dịch vụ ảo. Zoom Voice là nhà cung cấp gói cuộc gọi và số điện thoại dịch vụ ảo có thể được sử dụng cùng với Zoom Contact Center.

N. Quản lý lực lượng lao động Zoom (WFM).

1. Định nghĩa.

“Người chủ trì WFM” có nghĩa là cá nhân được chỉ định truy cập và sử dụng Dịch vụ quản lý lực lượng lao động Zoom. Người chủ trì WFM là “Người chủ trì” nhằm mục đích của các định nghĩa “Người chủ trì” và “Người dùng cuối” được sử dụng trong Thỏa thuận này.

2. Mô tả dịch vụ. Quản lý lực lượng lao động Zoom là dịch vụ SaaS dựa trên đám mây để tổ chức, tối ưu hóa và quản lý có hệ thống lực lượng lao động của doanh nghiệp lớn thông qua cổng web của Zoom. Ngoài các mục đích khác, WFM có thể được sử dụng cho các hoạt động bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) lên lịch (tạo nhóm lịch dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm nhu cầu nhân sự, thời gian nghỉ cá nhân, hàng chờ nhân viên hỗ trợ và giờ làm việc); (ii) dự báo (sử dụng các thuật toán để dự đoán khối lượng tương tác trong tương lai dựa trên dữ liệu tương tác trong quá khứ, sử dụng các sự kiện thị trường trong tương lai và chỉ số đo lường hiệu suất cho dự báo đó để xây dựng nhu cầu nhân sự mang tính dự đoán); và (iii) quản lý trong ngày (quản lý các hoạt động theo khoảng thời gian của ngày hiện tại bằng cách giám sát việc tuân thủ trong thời gian thực, điều chỉnh cho các sự kiện ngoài kế hoạch và thích ứng với nhu cầu nhân sự thay đổi nhanh chóng).

3. Gói đăng ký tương ứng. Khách hàng có thể cần có gói đăng ký trả phí tương ứng cho các Dịch vụ Zoom khác, ví dụ như Zoom Contact Center, để có quyền truy cập và sử dụng Zoom WFM. Nếu gói đăng ký tương ứng được yêu cầu đó hết hạn hoặc chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, quyền truy cập WFM của Khách hàng cũng sẽ chấm dứt.

O. Quản lý Chất lượng (QM) Zoom.

1. Định nghĩa.

“Người chủ trì QM” nghĩa là cá nhân được chỉ định truy cập và sử dụng Dịch vụ quản lý chất lượng Zoom. Người chủ trì QM là “Người chủ trì” nhằm mục đích của các định nghĩa “Người chủ trì” và “Người dùng cuối” được sử dụng trong Thỏa thuận này.

2. Mô tả dịch vụ. Quản lý chất lượng Zoom là dịch vụ dựa trên đám mây để xem xét các tương tác của khách hàng trong trung tâm liên hệ và đánh giá xem các nhân viên hỗ trợ của trung tâm liên hệ có đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng hay không. Các người chủ trì QM có thể khởi tạo các hoạt động thông qua cổng web của Zoom, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) phân tích và rút ra thông chi tiết từ các tương tác của khách hàng được ghi lại và chép lại bằng xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thuật toán máy học; (ii) xem xét các tương tác của khách hàng của họ hoặc người dùng cuối; và (iii) đo lường và cải thiện hiệu suất cá nhân và nhóm thông qua việc sử dụng bảng điểm, huấn luyện và đào tạo có hướng dẫn.

3. Gói đăng ký tương ứng. Để truy cập và sử dụng tính năng QM, khách hàng có thể phải có gói đăng ký trả phí tương ứng cho Zoom Contact Center. Nếu gói đăng ký tương ứng cần thiết đó hết hạn hoặc bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, quyền truy cập vào QM của Khách hàng cũng sẽ chấm dứt.

P. Trợ giúp chuyên gia từ Zoom AI.

1. Định nghĩa.

“Người chủ trì trợ giúp chuyên gia từ AI” nghĩa là người được chỉ định truy cập và sử dụng Dịch vụ trợ giúp chuyên gia từ Zoom AI. Người chủ trì trợ giúp chuyên gia từ AI là “Người chủ trì” nhằm mục đích của các định nghĩa “Người chủ trì” và “Người dùng cuối” được sử dụng trong Thỏa thuận này.

2. Mô tả dịch vụ. Tính năng Trợ giúp chuyên gia từ AI là dịch vụ trí tuệ nhân tạo dựa trên đám mây được thiết kế để cho phép Người chủ trì trợ giúp chuyên gia từ AI giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách hiệu quả hơn, giảm thiểu thời gian xử lý và cải thiện kết quả tương tác. Người chủ trì trợ giúp chuyên gia từ AI có thể truy cập dịch vụ Trợ giúp chuyên gia từ Zoom AI trong một số tương tác với Người dùng cuối, cho phép thực hiện một số khả năng, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) truy hồi và hiển thị các bài viết theo ngữ cảnh từ cơ sở kiến thức của Khách hàng; (ii) lập các bước tiếp theo và mục hành động để theo dõi hiệu quả hơn; và (iii) trình bày bản tóm tắt tương tác, bao gồm phần tóm tắt các vấn đề và/hoặc tóm tắt cách giải quyết cho tương tác, nếu có.

3. Gói đăng ký tương ứng. Để truy cập và sử dụng tính năng Trợ giúp chuyên gia từ AI, khách hàng có thể phải có gói đăng ký trả phí tương ứng cho Zoom Contact Center. Nếu gói đăng ký tương ứng cần thiết đó hết hạn hoặc bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, quyền truy cập vào tính năng Trợ giúp chuyên gia từ AI của Khách hàng cũng sẽ chấm dứt.

Q. Zoom Revenue Accelerator.

1. Zoom Revenue Accelerator là dịch vụ mở rộng dành cho một số Dịch vụ Zoom để thu thập và trích xuất dữ liệu và thông tin từ (các) Dịch vụ cơ bản, ví dụ như Zoom Meetings và Zoom Phone, từ đó mang đến các thông tin chi tiết và dữ liệu phân tích được hiển thị trực quan, dễ truy cập và định vị. Bất kỳ sản phẩm nào được tạo ra trong quá trình sử dụng Zoom Revenue Accelerator đều được coi là Nội dung của Khách hàng.

2. Khả năng áp dụng Điều khoản. Các điều khoản Zoom Revenue Accelerator này sẽ có hiệu lực kể từ mốc thời gian sớm hơn giữa Ngày có hiệu lực của Dịch vụ hoặc khi Khách hàng sử dụng Zoom Revenue Accelerator và sẽ vẫn có hiệu lực trong Thời hạn đăng ký ban đầu và Thời hạn gia hạn như được nêu trong Biểu mẫu Đặt hàng. Không xét đến nội dung trái ngược trong bất kỳ hợp đồng nào giữa Zoom và Khách hàng, liên quan đến Zoom Revenue Accelerator, các Điều khoản Zoom Revenue Accelerator này sẽ chi phối và kiểm soát trong trường hợp có điều khoản nào xung đột hoặc không nhất quán và được ưu tiên áp dụng, bất kể thứ tự ưu tiên của điều khoản trái ngược trong bất kỳ hợp đồng nào giữa Zoom và Khách hàng.

3. Gói đăng ký tương ứng. Khách hàng cần có gói đăng ký trả phí tương ứng với Dịch vụ Zoom Meeting và/hoặc Dịch vụ Zoom Phone (nếu có), hoặc cả hai để có quyền truy cập và sử dụng Zoom Revenue Accelerator. Trong trường hợp gói đăng ký Dịch vụ Zoom Meeting hoặc Zoom Phone cơ bản mà khách hàng dùng để sử dụng Zoom Revenue Accelerator hết hạn hoặc bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, quyền truy cập của Khách hàng vào Zoom Revenue Accelerator cũng sẽ chấm dứt và Khách hàng sẽ bị tính phí cho mọi khoản Phí hoặc lệ phí chưa thanh toán của Zoom Revenue Accelerator. Ngoại trừ những nội dung được quy định rõ khác, mọi nghĩa vụ thanh toán cho Zoom Revenue Accelerator đều không thể hủy bỏ và tất cả khoản tiền đã thanh toán đều không thể hoàn lại.

4. Thông báo cho người tham gia. Khách hàng xác nhận rằng mặc dù Zoom có thể gửi thông báo ghi âm mẫu tùy chỉnh cho Người tham gia, Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các yêu cầu về quyền riêng tư, và khi bắt buộc, phải có thông báo đầy đủ cho Người tham gia về việc ghi âm, giám sát, thu thập và sử dụng Nội dung của Khách hàng bởi Khách hàng, Zoom và những người khác.

5. Phiên bản Zoom cập nhật. Khách hàng xác nhận rằng để nhận được đầy đủ lợi ích từ các tính năng thông báo và bảo mật của Zoom, Khách hàng và Người dùng cuối của Khách hàng phải cập nhật phiên bản mới nhất hiện có của Zoom cho ứng dụng client.

R. Đặt trước không gian làm việc Zoom. Đặt trước không gian làm việc Zoom là một dịch vụ cung cấp công cụ nhằm hỗ trợ khách hàng đặt trước và quản lý việc sử dụng không gian làm việc thực thông qua kết nối người dùng với không gian làm việc. Bên cạnh các chức năng khác, dịch vụ Đặt trước không gian làm việc mang tới những khả năng sau cho người dùng: đặt trước không gian làm việc, sử dụng quầy khi đến làm việc tại công sở hoặc làm việc trực tiếp tại không gian làm việc; đưa ra các khuyến nghị về không gian làm việc nhằm đáp ứng nhu cầu đặt trước; thiết lập và xem bản đồ mặt bằng và phân tích dữ liệu về tình hình sử dụng không gian làm việc.

S. Zoom Node. Zoom Node là một nền tảng kết hợp dựa trên đám mây giúp kết nối máy chủ trung tâm dữ liệu của Khách hàng với đám mây của Zoom. Zoom Node cho phép triển khai và quản lý dựa trên đám mây một loạt các khối lượng công việc Zoom, còn được gọi là các mô-đun dịch vụ (ví dụ: Khả năng tồn tại cục bộ của Zoom Phone, Cuộc họp theo hình thức kết hợp, Trình kết nối cuộc họp và Trình kết nối bản ghi). Các mô-đun dịch vụ này cho phép thực hiện một số chức năng Dịch vụ Zoom và được quản lý thông qua cổng Web của Zoom. Zoom Node cung cấp bảng điều khiển tập trung, bao gồm các công cụ dành cho quản lý dịch vụ, cập nhật, quản lý nhật ký, báo cáo hiệu suất và xử lý sự cố. Việc sử dụng Zoom Node cũng yêu cầu đăng ký mô-đun dịch vụ thích hợp và Dịch vụ Zoom tương ứng của mô-đun dịch vụ.

T. Dịch vụ khóa do khách hàng quản lý. Dịch vụ khóa do khách hàng quản lý là một dịch vụ bảo mật nâng cao, cho phép các Khách hàng mã hóa và giải mã một số Nội dung khách hàng nhất định lưu trữ trên Zoom bằng cách sử dụng các khóa mật mã được cung cấp và duy trì bởi Dịch vụ quản lý khóa bên ngoài (“KMS”). KMS là một hệ thống được quản lý bởi Khách hàng do nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp cho họ, trong đó cho phép Khách hàng tạo và kiểm soát một số khóa mật mã nhất định. KMS không phải là Dịch vụ của Zoom và phải được mua riêng với Dịch vụ khóa do khách hàng quản lý của Zoom từ nhà cung cấp được Zoom hỗ trợ.

1. Giấy phép tương ứng. Quyền truy cập và sử dụng của khách hàng vào Dịch vụ khóa do khách hàng quản lý yêu cầu phải có gói đăng ký tương ứng với Dịch vụ Zoom Meeting, Dịch vụ Zoom Phone, Zoom Contact Center, Zoom Rooms và/hoặc Zoom Events. Trong trường hợp gói đăng ký Dịch vụ Zoom Meeting, Dịch vụ Zoom Phone, Zoom Contact Center, Zoom Rooms và/hoặc Zoom Event tương ứng với Dịch vụ khóa do khách hàng quản lý bị hết hạn hoặc bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, quyền truy cập của Khách hàng vào Dịch vụ khóa do khách hàng quản lý cho giấy phép tương ứng cũng sẽ chấm dứt và Khách hàng sẽ bị tính mọi khoản Phí hoặc lệ phí chưa thanh toán của Dịch vụ khóa do khách hàng quản lý. Ngoại trừ những nội dung được quy định rõ khác, mọi nghĩa vụ thanh toán cho Dịch vụ khóa do khách hàng quản lý đều không thể hủy bỏ và tất cả khoản tiền đã thanh toán đều không thể hoàn lại.

2. KMS. Zoom không chịu trách nhiệm pháp lý hay các trách nhiệm khác về bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của tất cả các nhà cung cấp KMS, bất kỳ hoạt động nào của KMS hay việc sử dụng KMS của Khách hàng, bao gồm cả việc truy cập, sửa đổi hoặc xóa Nội dung Khách hàng bắt nguồn từ KMS nói trên, bất kể Dịch vụ khóa do khách hàng quản lý của Zoom có hỗ trợ các KMS như vậy hay không. Khách hàng luôn phải tự chịu trách nhiệm về việc cấu hình và duy trì KMS được sử dụng cùng với Dịch vụ khóa do khách hàng quản lý. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng việc truy cập và sử dụng Dịch vụ khóa do khách hàng quản lý của Khách hàng yêu cầu Khách hàng: (1) thiết lập và duy trì một tập hợp các khóa mật mã giống hệt nhau trong không ít hơn hai trung tâm dữ liệu nằm trong các khu vực địa lý riêng biệt; và (2) cấu hình và duy trì KMS để đảm bảo Zoom có thể truy cập các khóa mật mã của Khách hàng nếu cần để cung cấp Dịch vụ khóa do khách hàng quản lý. Zoom không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc Khách hàng không đáp ứng các yêu cầu nêu trên, điều này có thể dẫn đến việc một số Dịch vụ nhất định bị mất hoặc xuống cấp một số Dịch vụ nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất khả năng sử dụng, ghi lại, xem hoặc tham gia vào Dịch vụ Zoom Meeting, Dịch vụ Zoom Phone, Zoom Contact Center, Zoom Rooms, Zoom Events và các tính năng liên quan.

U. Dịch vụ Zoom Mesh. Dịch vụ Zoom Mesh là dịch vụ eCDN (Mạng phân phối nội dung doanh nghiệp) gốc sử dụng công nghệ chuyển tiếp phương tiện ngang hàng dựa trên máy khách Zoom linh động được kiểm soát bởi cơ sở hạ tầng Zoom cloud. Dịch vụ Zoom Mesh được thiết kế nhằm cải thiện việc sử dụng băng thông mạng của một số Dịch vụ Zoom (ví dụ: Zoom Webinars và Zoom Events) bằng cách giảm số lượng luồng phương tiện giống nhau đồng thời được gửi đến mạng của khách hàng. Để truy cập và sử dụng Dịch vụ Zoom Mesh, khách hàng phải có gói đăng ký cơ bản cho một số Dịch vụ Zoom (ví dụ: Zoom Webinars hoặc Zoom Events).

V. Trợ Lý Ảo Zoom. Trợ lý ảo Zoom là một dịch vụ ứng dụng trò chuyện dựa trên phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động hóa các cuộc trò chuyện và cung cấp giải pháp để tương tác với khách hàng, hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật và các mục đích khác.

W. Zoom Mail và Zoom Calendar.

1. Dịch vụ Zoom Mail và Zoom Calendar. Dịch vụ Zoom Mail và Zoom Calendar (“Dịch vụ thư và lịch”) là dịch vụ email và dịch vụ lịch do Zoom lưu trữ có thể truy cập thông qua cả ứng dụng máy khách trên thiết bị di động và máy tính của Zoom.

2. Khóa mã hóa sao lưu. Đối với Dịch vụ thư và lịch, khóa mã hóa sao lưu sẽ được cung cấp cho mỗi người dùng trong quá trình thiết lập thành phần email trong Dịch vụ thư và lịch. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng khóa mã hóa sao lưu có thể là bắt buộc để truy cập thông báo qua email trên Dịch vụ thư và lịch trong trường hợp Khách hàng hoặc người dùng mất quyền truy cập thiết bị, gỡ cài đặt ứng dụng máy khách Zoom hoặc định dạng lại ổ cứng; đồng thời thừa nhận và đồng ý rằng chỉ Khách hàng đó chịu trách nhiệm về việc duy trì các bản sao có thể truy cập được của khóa mã hóa sao lưu này. Zoom không duy trì khóa mã hóa sao lưu và không có trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm về việc không thể truy cập thư email trên Dịch vụ thư và lịch hoặc bất kỳ mất mát dữ liệu nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở Nội dung liên quan đến khách hàng, xuất phát từ việc Khách hàng không duy trì các bản sao khóa mã hóa sao lưu đó.

3. Máy khách Zoom Mail và Zoom Calendar. Máy khách Zoom Mail và Zoom Calendar (“Máy khách thư và lịch”) là dịch vụ tích hợp cho phép người dùng của Khách hàng truy cập và xem email cũng như lịch của nhà cung cấp bên thứ ba trong ứng dụng máy khách trên thiết bị di động và máy tính của Zoom.

4. Gói đăng ký tương ứng. Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ thư và lịch cũng như Máy khách thư và lịch của Khách hàng đều yêu cầu phải có gói đăng ký tương ứng cho Dịch vụ cuộc họp Zoom. Dịch vụ thư và lịch yêu cầu phải có gói đăng ký Dịch vụ cuộc họp Zoom có trả phí. Trong trường hợp gói đăng ký Dịch vụ cuộc họp Zoom cơ bản này hết hạn hoặc phải chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, quyền truy cập của Khách hàng vào Dịch vụ thư và lịch cũng như Máy khách dịch vụ thư và lịch cũng sẽ chấm dứt.

X. Zoom Scheduler.

1. Định nghĩa.

“Người chủ trì trình đặt lịch” nghĩa là cá nhân được chỉ định truy cập và sử dụng Zoom Scheduler. Người chủ trì trình đặt lịch là “Người chủ trì” khi xét đến các định nghĩa “Người chủ trì” và “Người dùng cuối” được sử dụng trong Thỏa thuận này.

2. Dịch vụ Zoom Scheduler. Zoom Scheduler là dịch vụ lên lịch cuộc hẹn mà Người chủ trì trình đặt lịch có thể truy cập từ trang web Zoom và ứng dụng máy khách Zoom. Zoom Scheduler cho phép Người chủ trì trình đặt lịch chia sẻ thời gian rảnh để hẹn gặp với Người tham gia (bao gồm cả Người tham gia bên ngoài tổ chức của Người chủ trì trình đặt lịch hoặc Người tham gia không thể xem lịch của Người chủ trì trình đặt lịch) bằng đường liên kết trang web được gửi qua email, cuộc trò chuyện hoặc tin nhắn văn bản. Trình đặt lịch này cũng giúp những Người tham gia đó dễ dàng lựa chọn thời gian hẹn gặp mong muốn. Sau khi Người tham gia chọn thời gian hẹn gặp, Zoom Scheduler sẽ lên lịch cuộc hẹn trên lịch của Người chủ trì trình đặt lịch, đồng thời gửi lời mời lịch đến địa chỉ email mà Người tham gia cung cấp. Zoom Scheduler yêu cầu Người chủ trì trình đặt lịch phải sử dụng và tích hợp với dịch vụ lên lịch được hỗ trợ.

Y. Zoom Huddles.

1. Định nghĩa.

“Người chủ trì hội ý” có nghĩa là cá nhân được chỉ định truy cập và sử dụng dịch vụ Zoom Huddles. Người chủ trì hội ý là “Người chủ trì” nhằm mục đích của các định nghĩa “Người chủ trì” và “Người dùng cuối” được sử dụng trong Thỏa thuận này.

2. Mô tả dịch vụ. Zoom Huddles là không gian làm việc trực tuyến liên tục do Người chủ trì hội ý tạo ra, là nơi Người chủ trì hội ý và Người tham gia có thể tham dự để có trải nghiệm cộng tác chia sẻ và liên tục sử dụng các chức năng thoại, video và chia sẻ màn hình. Mọi Người dùng cuối đều có thể truy cập Zoom Huddles do Khách hàng duy trì. Có thể mua các tính năng và chức năng nâng cao cho Zoom Huddles theo mô tả trên Biểu mẫu đặt hàng. Mỗi Người dùng cuối tạo hoặc tham gia Zoom Huddles phải đăng nhập và có tài khoản Zoom hợp lệ.

Z. Zoom AI Companion. Zoom AI Companion là một trợ lý trí tuệ nhân tạo tích hợp với ứng dụng và Dịch vụ của Zoom để cung cấp cho khách hàng một số khả năng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tóm tắt cuộc họp, ghi âm thông minh, soạn thảo tin nhắn và các chức năng Zoom AI Companion khác có thể được cung cấp tùy từng thời điểm. Zoom AI Companion được thiết kế để hỗ trợ các cá nhân tăng năng suất, cải thiện mức hiệu quả của nhóm và nâng cao kỹ năng. Bất kỳ sản phẩm nào được tạo ra từ việc sử dụng Zoom AI Companion đều được coi là Nội dung của Khách hàng.

AA. Quản lý khách truy cập Zoom. Quản lý khách truy cập Zoom là một dịch vụ cho phép quản lý khách truy cập vào các không gian làm việc thực với chức năng mời khách và quản lý khách. Quản lý khách truy cập Zoom ngoài nhiều chức năng khác còn có khả năng gửi đến khách thư mời và thông tin truy cập, quản lý đăng ký, điều phối việc đặt chỗ không gian làm việc và phân tích dữ liệu về lượt truy cập của khách.

BB. Dịch vụ Workvivo.

1. Định nghĩa.

“Người dùng được ủy quyền” có nghĩa là nhân viên, nhà thầu, hoặc người đại diện của Khách hàng được phép truy cập và sử dụng Dịch vụ Workvivo cho mục đích kinh doanh nội bộ của Khách hàng. Người dùng được ủy quyền là “Người dùng cuối” cho mục đích định nghĩa “Người dùng cuối” được sử dụng trong Thỏa thuận này.

2. Mô tả dịch vụ. Dịch vụ Workvivo là nền tảng số cho trải nghiệm nhân viên, giúp khách hàng tiếp cận và tương tác với toàn bộ đội ngũ nhân sự của họ thông qua một ứng dụng phần mềm tích hợp mọi tính năng dựa trên đám mây (“Dịch vụ Workvivo”). Dịch vụ Workvivo kết hợp hoạt động truyền thông nội bộ của tổ chức, tương tác, ghi nhận, mạng nội bộ, đo lường mức độ gắn kết của nhân viên với các tính năng, chức năng khác. Người dùng được ủy quyền có thể truy cập Dịch vụ Workvivo qua máy tính bảng, máy tính để bàn và thiết bị di động, cho phép Người dùng được ủy quyền truy cập, chia sẻ và tương tác với nội dung.

3. Dịch vụ tiện ích mở rộng. Các dịch vụ tiện ích mở rộng bổ sung, ví dụ như Workvivo TV, Phân tích nâng cao Workvivo và Trò chuyện Workvivo, đều có sẵn cho khách hàng có gói đăng ký Dịch vụ Workvivo tương ứng. Có thể thêm các dịch vụ tiện ích mở rộng bổ sung vào theo từng thời điểm như được chỉ định trong Biểu mẫu đặt hàng của khách hàng. Trong trường hợp gói đăng ký Dịch vụ Workvivo cơ bản hết hạn hoặc bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào, quyền truy cập của Khách hàng vào (các) dịch vụ tiện ích mở rộng đó cũng sẽ bị chấm dứt.

a. Workvivo TV. Workvivo TV cho phép khách hàng phát sóng nội dung chọn lọc từ Dịch vụ Workvivo đến các thiết bị thông minh được hỗ trợ như màn hình văn phòng, phòng giải lao và khu vực chung. Workvivo TV hỗ trợ dịch thuật đa ngôn ngữ.

b. Phân tích nâng cao Workvivo. Tiện ích mở rộng Phân tích nâng cao Workvivo cung cấp số liệu phân tích chi tiết và thông tin chuyên sâu về việc sử dụng Dịch vụ Workvivo, tương tác nội dung, hiệu suất và mức gắn kết của nhân viên.

c. Trò chuyện Workvivo. Tiện ích mở rộng Trò chuyện Workvivo cho phép Người dùng được ủy quyền gửi tin nhắn theo thời gian thực trong các kênh trò chuyện 1:1 và trò chuyện nhóm trong tổ chức của khách hàng.