Điều khoản dịch vụ SDK video

Cập nhật: Ngày 22 tháng 9 năm 2021

Các Điều khoản dịch vụ SDK video (“Điều khoản SDK”) này quy định các điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho hoạt động mua, truy cập và sử dụng Dịch vụ SDK của Khách hàng (được định nghĩa bên dưới) theo Biểu mẫu đặt hàng.  Các điều khoản SDK được thiết lập nhằm bổ sung cho những điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận dịch vụ (được nêu rõ bên dưới) và mọi Biểu mẫu đặt hàng hiện hành. Nhằm phục vụ mục đích của các Điều khoản SDK, “Biểu mẫu đặt hàng” bao gồm mọi quy trình đặt hàng trực tuyến có tham chiếu đến các Điều khoản SDK này. Các điều khoản bổ sung cũng có thể được quy định trong Biểu mẫu đặt hàng. Trong trường hợp có mâu thuẫn hoặc không nhất quán giữa các Điều khoản SDK này và bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận dịch vụ hay Biểu mẫu đặt hàng do Thỏa thuận dịch vụ quản lý, các Điều khoản SDK này sẽ kiểm soát ở mức độ cần thiết nhằm giải quyết mâu thuẫn hoặc không nhất quán liên quan đến Dịch vụ SDK. Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa ở đây có nghĩa như đã nêu trong Thỏa thuận dịch vụ hoặc Biểu mẫu đặt hàng hiện hành, nếu có.

Theo từng thời điểm, Zoom có ​​thể toàn quyền thay đổi hoặc bổ sung các Điều khoản SDK này. Zoom sẽ nỗ lực thực hiện các hành động kinh doanh hợp lý về mặt thương mại để cung cấp thông báo cho Khách hàng về mọi thay đổi quan trọng đối với các Điều khoản SDK này. Sau mười (10) ngày làm việc kể từ khi đăng tải thay đổi đối với những Điều khoản SDK này (hoặc mười (10) ngày làm việc kể từ ngày thông báo, nếu có), những thay đổi đó sẽ được áp dụng với Khách hàng. Nếu Khách hàng không đồng ý với các thay đổi, Khách hàng có thể ngừng sử dụng Dịch vụ SDK. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ SDK sau khoảng thời gian mười ngày làm việc, Khách hàng sẽ được coi là đã chấp nhận các thay đổi đối với những Điều khoản SDK này.

 

 1. Định nghĩa
  1. Gói đăng ký hàng năm” nghĩa là gói đăng ký hàng năm của Dịch vụ SDK mà Khách hàng có thể mua trên Biểu mẫu đặt hàng.
  2. "API" có nghĩa là bất kỳ hình thức giao diện lập trình ứng dụng nào có thể truy cập bằng máy hoặc tính năng webhook mà Zoom có sẵn để sử dụng kết hợp với SDK (như định nghĩa dưới đây), bao gồm tất cả các công cụ, yếu tố, thành phần và chương trình có thể thực thi.
  3. Thành phần” nghĩa là các phần mềm, thành phần, máy tính, phần cứng, mạng, hệ thống, và cơ sở hạ tầng khác.
  4. Thông tin mật” nghĩa là tất cả các thông tin được tiết lộ với Khách hàng bởi Zoom hoặc thay mặt cho Zoom dưới dạng hữu hình hoặc vô hình và được gắn nhãn “mật” (hay có chú thích tương tự) hoặc được một người bình thường hiểu là mật dựa trên bản chất nội dung thông tin hay các tình huống mà thông tin được tiết lộ. Thông tin mật có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin độc quyền, dữ liệu kỹ thuật, bí mật kinh doanh, bí quyết, mã nguồn, tệp thực thi nhị phân, tài liệu, nghiên cứu, kế hoạch sản phẩm, và các thông tin kinh doanh khác. Ngoại trừ những điều trên, Thông tin mật không bao gồm các thông tin (i) đã được Khách hàng biết đến vào thời điểm tiết lộ bởi Zoom hoặc thay mặt cho Zoom mà không bắt buộc phải bảo mật; (ii) được một bên thứ ba cung cấp cho Khách hàng nhưng Khách hàng không biết là phải có nghĩa vụ bảo mật thông tin đó; (iii) đã hoặc đang dần được công khai bằng cách không vi phạm các Điều khoản hoặc Thỏa thuận dịch vụ SDK này; hoặc (iv) đã hoặc đang được Khách hàng phát triển độc lập, không sử dụng Thông tin mật.
  5. Ứng dụng của khách hàng” nghĩa là một web, phần mềm di động hoặc dịch vụ phần mềm hay ứng dụng khác do Khách hàng phát triển, đồng thời là Ứng dụng được cấp phép và không hiển thị Dấu của Zoom.
  6. Dữ liệu khách hàng” nghĩa là tất cả các thông tin, dữ liệu và nội dung khác được thu thập hoặc sử dụng bởi Ứng dụng của khách hàng được Dịch vụ SDK truy cập hoặc xử lý.
  7. Dữ liệu cá nhân của khách hàng” nghĩa là tất cả Dữ liệu của khách hàng cấu thành Dữ liệu cá nhân.  Dữ liệu cá nhân của khách hàng không bao gồm Dữ liệu sử dụng SDK hoặc thông tin liên quan đến các liên lạc kinh doanh của Zoom.
  8. DPA” nghĩa là Phụ lục về xử lý dữ liệu toàn cầu (Global Data Processing Addendum) của Zoom được kết hợp vào và tạo nên một phần của các Điều khoản SDK này. Nhằm phục vụ cho mục đích của các Điều khoản SDK, DPA này chỉ áp dụng cho Dữ liệu cá nhân (như đã định nghĩa trong DPA) cấu thành Dữ liệu cá nhân của khách hàng và tính năng điều khiển liên quan đến Dịch vụ SDK.  Các thuật ngữ “Luật bảo vệ dữ liệu hiện hành”, “Dữ liệu cá nhân”, “Xử lý” và “Đang xử lý” được sử dụng ở đây có nghĩa như đã nêu trong DPA.
  9. Quyền sở hữu trí tuệ” nghĩa là bằng sáng chế, phát minh, bản quyền, nhãn hiệu, tên miền, bí mật kinh doanh, bí quyết, và mọi quyền sở hữu trí tuệ và/hoặc quyền sở hữu khác ở mọi nơi trên thế giới.
  10. Phần mềm độc hại” nghĩa là mọi phần mềm hoặc mã gây hại, nhằm mục đích gây hại, vô hiệu hóa, phá hủy hoặc ảnh hưởng xấu đến hiệu suất của Dịch vụ SDK, Thành phần Zoom hoặc các sản phẩm hay dịch vụ của Zoom theo bất kỳ cách nào, hoặc gây hại, nhằm mục đích gây hại hay trích xuất thông tin hoặc dữ liệu từ các phần cứng, phần mềm hoặc mạng khác của Zoom hay những người dùng khác của Dịch vụ SDK.
  11. Thanh toán theo mức sử dụng” nghĩa là gói đăng ký theo tháng của Dịch vụ SDK mà Khách hàng có thể mua trên Biểu mẫu đặt hàng.
  12. Ứng dụng được cấp phép” nghĩa là web, ứng dụng di động hoặc dịch vụ phần mềm hay các ứng dụng khác sử dụng Dịch vụ SDK và tuân thủ Tài liệu SDK, Chính sách của Zoom, và các Điều khoản SDK này.
  13. Mã mẫu” nghĩa là mọi mã nguồn máy tính mẫu (i) do Zoom cung cấp để hỗ trợ Khách hàng trong quá trình phát triển và thử nghiệm các Ứng dụng của khách hàng, và (ii) đã được Zoom chỉ định rõ là mã mẫu trong mã nguồn đó để có thể được Khách hàng sử dụng với các mục đích nêu trong mục (i).
  14. Tài liệu SDK” nghĩa là tài liệu dành cho nhà phát triển áp dụng cho hoạt động sử dụng Dịch vụ SDK, có sẵn tại https://marketplace.zoom.us/docs/sdk/custom và có thể được Zoom cập nhật trong từng thời điểm.
  15. Dữ liệu sử dụng SDK” nghĩa là (a) Thông tin tài khoản SDK (như được định nghĩa bên dưới) và mọi thông tin khác liên quan đến việc sử dụng Tài khoản SDK (như được định nghĩa bên dưới), và (b) tất cả các dữ liệu ẩn danh hoặc được tổng hợp từ hoạt động sử dụng và vận hành Dịch vụ SDK cũng như từ những hệ thống chạy các dữ liệu đó (bao gồm nhưng không giới hạn ở khối lượng, tần suất, cũng như các tệp nhật ký, theo dõi và chẩn đoán) không xác định thể nhân.
  16. Thỏa thuận dịch vụ” có nghĩa là Điều khoản dịch vụ của Zoom (https://explore.zoom.us/vi/terms/) hoặc Thỏa thuận gói đăng ký chính (hoặc thỏa thuận dịch vụ tương đương) trong trường hợp Khách hàng và Zoom đã ký kết một thỏa thuận dịch vụ bằng văn bản riêng được các bên cùng thực thi. Với cách sử dụng định nghĩa trong các Điều khoản SDK này, “Khách hàng” nghĩa là bên mua Dịch vụ SDK và được gọi là “Bạn” trong Điều khoản dịch vụ Zoom, là “Khách hàng” trong Thỏa thuận gói đăng ký chính, hoặc là “Người đăng ký” trong Biểu mẫu đặt hàng (áp dụng tùy từng trường hợp).
  17. Thư rác” nghĩa là hoạt động liên lạc được thực hiện hàng loạt hoặc không mong muốn.
  18. Dấu của Zoom” nghĩa là Zoom cũng như tên, nhãn hiệu, dấu dịch vụ, thương hiệu, và logo của các sản phẩm và dịch vụ khác của Zoom.
  19. “Chính sách Zoom” nghĩa là các chính sách của Zoom áp dụng cho Dịch vụ SDK, bao gồm nhưng không giới hạn ở Hướng dẫn về việc sử dụng được chấp nhận của Zoom (https://explore.zoom.us/vi/community-standards/) vì các chính sách này có thể được Zoom cập nhật trong từng thời điểm.
  20. Người dùng” là người sử dụng bất cứ Ứng dụng khách hàng nào.

 2. Mô tả dịch vụ SDK

  Dịch vụ SDK video cho phép khách hàng là nhà phát triển truy cập bộ kit phát triển phần mềm hoàn toàn có thể tùy chỉnh của Zoom (“SDK”) và các API với mục đích cho phép khách hàng phát triển Ứng dụng khách hàng tích hợp các dịch vụ âm thanh và video do Zoom cung cấp, cũng như các tính năng liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả phần mềm (trong đó có chương trình, công cụ, Mã mẫu, mẫu, thư viện và giao diện), thông tin, dữ liệu, tệp, văn bản và các tài liệu khác ở bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào, kèm theo những cập nhật đối với các nội dung đó được Zoom cung cấp cho Khách hàng theo gói đăng ký dịch vụ SDK video của họ, như được thể hiện trong Biểu mẫu đặt hàng ("Dịch vụ SDK"). Sau khi kích hoạt và triển khai thành công Dịch vụ SDK, Khách hàng có thể cho phép Người dùng Ứng dụng của khách hàng khởi chạy các phiên cuộc họp trong ứng dụng (một “Phiên họp cho mỗi ứng dụng”) tức thời và truy cập các tính năng dịch vụ như được mô tả thêm trong Tài liệu SDK. Khối lượng sử dụng Dịch vụ SDK được đo lường dựa trên tổng số phút của Phiên họp (“Số phút phiên họp”) sử dụng trong một tháng thuộc các Phiên họp do Khách hàng hoặc Người dùng của Khách hàng khởi chạy.

 3. Đăng ký, ủy quyền và giấy phép
  1. Tài khoản SDK. Để sử dụng và truy cập Dịch vụ SDK, Khách hàng phải đăng ký một tài khoản Zoom riêng biệt ngoài tài khoản Zoom mà Khách hàng có thể đã sở hữu trước đó (“Tài khoản SDK”). Khách hàng sẽ (i) cung cấp thông tin trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ về Khách hàng và doanh nghiệp của Khách hàng (“Thông tin tài khoản SDK”) và (ii) duy trì cũng như kịp thời cập nhật Thông tin tài khoản SDK để đảm bảo các thông tin đó luôn trung thực, chính xác, cập nhật, và đầy đủ. Nếu có, Khách hàng sẽ tuân theo mọi yêu cầu đăng ký hoặc xác thực thông tin khác do Zoom thiết lập để có quyền truy cập Dịch vụ SDK. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo mật mật khẩu, Tài khoản SDK, cũng như mã khóa và thông tin đăng nhập SDK (“Mã token”) của Khách hàng, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi hoạt động do Tài khoản SDK của Khách hàng thực hiện hoặc sử dụng Mã token của Khách hàng. Khách hàng sẽ không chia sẻ tên người dùng Tài khoản SDK, mật khẩu, hay Mã token của Khách hàng, và không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào đăng nhập bằng thông tin của Khách hàng. Khách hàng đồng ý sẽ thông báo ngay cho Zoom về mọi hành vi sử dụng trái phép đối với tài khoản, Mã token hay thông tin đăng nhập của Khách hàng và mọi hành vi vi phạm bảo mật khác do Khách hàng phát hiện.
  2. Phê duyệt tài khoản SDK. Khách hàng sẽ nhanh chóng cung cấp toàn bộ thông tin theo yêu cầu hợp lý của Zoom để Zoom xem xét việc sử dụng dự kiến hoặc thực tế của Khách hàng đối với Dịch vụ SDK và Ứng dụng của khách hàng trong quá trình tạo tài khoản được nêu ở Phần 3.1 và mọi thời điểm sau đó khi Khách hàng có gói đăng ký Dịch vụ SDK đang hoạt động, theo thông tin được cung cấp trong Biểu mẫu đặt hàng. Zoom bảo lưu quyền phê duyệt hay từ chối giao dịch mua hoặc sử dụng Dịch vụ SDK của Khách hàng theo toàn quyền quyết định của Zoom.
  3. Giấy phép. Theo các điều khoản và điều kiện của tài liệu Điều khoản SDK này, bao gồm việc thanh toán tất cả các khoản phí thích hợp đã đến hạn và nợ đối với Dịch vụ SDK, trong đó có thuế và phí dịch vụ, phí thiết lập, phí sử dụng quá mức, phí theo gói đăng ký hoặc bất kỳ khoản phí nào khác liên quan đến Tài khoản SDK, Zoom cấp cho Khách hàng quyền và giấy phép giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, trên toàn thế giới (tuân thủ mọi luật kiểm soát xuất khẩu hiện hành) và có thể thu hồi trong thời hạn đăng ký được nêu trong Biểu mẫu đặt hàng của Khách hàng để:
   1. cài đặt và sử dụng các bản sao Dịch vụ SDK với số lượng hợp lý để chỉ sử dụng các bản sao đó theo cách thức đã mô tả trong Tài liệu SDK và chỉ phục vụ mục đích phát triển, kiểm tra, hỗ trợ, và gỡ lỗi Ứng dụng của khách hàng;
   2. sử dụng, sửa đổi và biên soạn Mã mẫu chỉ với mục đích phát triển, kiểm tra và gỡ lỗi Ứng dụng của khách hàng trong phạm vi Mã mẫu được cung cấp như một phần của Dịch vụ SDK (với điều kiện kể cả khi những điều trên được cho phép, Khách hàng không được sửa đổi bất kỳ tệp tiêu đề nào thuộc Dịch vụ SDK); và
   3. phân phối Mã mẫu đã được biên soạn với Ứng dụng của khách hàng với điều kiện (i) Ứng dụng của khách hàng đó bổ sung chức năng chính quan trọng cho Dịch vụ SDK và (ii) Mã mẫu đó chỉ được phân phối dưới dạng thực thi.
 4. Phí và thuế
  1. Zoom tính phí truy cập và sử dụng Dịch vụ SDK như đã quy định trong Biểu mẫu đặt hàng tương ứng, bao gồm phí định kỳ (“Phí theo gói đăng ký”) và phí dựa trên mức sử dụng Số phút phiên họp (“Phí theo mức sử dụng”). Zoom bảo lưu quyền thay đổi mức phí đối với Dịch vụ SDK theo từng thời điểm, theo toàn quyền quyết định của Zoom, với điều kiện Zoom cung cấp cho Khách hàng thông báo phù hợp về mọi thay đổi mức phí đó.  Các khoản phí mà Khách hàng có nghĩa vụ phải thanh toán cho Zoom là thuế và tất cả những quy định khác của chính phủ, bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế bán hàng, thuế sử dụng, thuế liên lạc, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế đặc quyền kinh doanh, thuế giá trị gia tăng, thuế hàng hóa và dịch vụ, và thuế tiêu thụ (“Thuế”).  Khách hàng có trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản Thuế tương ứng với hoạt động của họ liên quan đến các Điều khoản SDK này.
  2. Miễn trừ thuế.  Trong trường hợp Khách hàng được miễn trừ bất kỳ khoản Thuế nào, tại thời điểm các Điều khoản SDK này có hiệu lực, Khách hàng sẽ cung cấp cho Zoom toàn bộ mã số thuế, giấy chứng nhận miễn thuế phù hợp và/hoặc các tài liệu khác đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý thuế hiện hành để chứng minh điều kiện miễn trừ đó.
  3. Thuế khấu lưu. Trong phạm vi có bất kỳ khoản tiền nào do Khách hàng thanh toán phải chịu thuế khấu lưu, khoản tiền phải trả sẽ được Khách hàng tổng hợp khi thực hiện thanh toán khoản tiền đó sao cho số tiền thực được thanh toán trong thuế khấu lưu bằng số tiền được Zoom lập hóa đơn.
  4. Khách hàng đồng ý rằng Zoom có ​​thể tính phí vào thẻ tín dụng của Khách hàng hoặc với cơ chế thanh toán khác do Khách hàng lựa chọn và được Zoom chấp thuận đối với tất cả các khoản tiền đến hạn và nợ khi sử dụng và truy cập Dịch vụ SDK, bao gồm các khoản Thuế hiện hành và Phí theo gói đăng ký, Phí theo mức sử dụng hoặc bất kỳ khoản phí hoặc chi phí nào khác liên quan đến tài khoản của Khách hàng (gọi chung là “Phí”). Nếu Khách hàng đã đăng ký dùng thử miễn phí Dịch vụ SDK thì Bên được cấp giấy phép sẽ không bị tính Phí theo gói đăng ký cho đến khi bản dùng thử miễn phí của Khách hàng kết thúc. Tuy nhiên, nếu Khách hàng sử dụng quá bất kỳ giới hạn dùng thử hiện hành nào, Khách hàng có thể bị tính Phí theo mức sử dụng trong thời hạn dùng thử đó và Khách hàng đồng ý thanh toán các khoản phí này nếu có phát sinh. Ngoại trừ những nội dung được quy định rõ trong các Điều khoản SDK này, mọi nghĩa vụ thanh toán đều không thể hủy bỏ và mọi khoản tiền đã thanh toán đều không thể hoàn lại.  Các điều khoản bổ sung về thanh toán và lập hóa đơn có thể được quy định ở Biểu mẫu đặt hàng.
 5. Quyền kiểm soát của Zoom đối với Dịch vụ SDK
  1. Zoom có ​​thể lập tức giới hạn, tạm ngừng hoặc vô hiệu hóa việc sử dụng hoặc truy cập của Khách hàng đối với Dịch vụ SDK, hoặc Tài khoản SDK và/hoặc Mã token của Khách hàng, theo quyết định chính đáng của Zoom, nếu Khách hàng hoặc bất kỳ Ứng dụng của khách hàng nào vi phạm hoặc bị cáo buộc là vi phạm các Điều khoản SDK này, Chính sách Zoom, Tài liệu SDK, Thỏa thuận dịch vụ, luật hoặc quy định hiện hành, có ảnh hưởng xấu đến hiệu suất hoặc hoạt động của Dịch vụ SDK hay các Thành phần Zoom, hoặc cần ngăn chặn để tránh những tác hại có nguy cơ xảy ra đối với Zoom, mà không cần thông báo trước hay chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Khách hàng. Zoom sẽ thực hiện những nỗ lực chính đáng về mặt thương mại để thông báo cho Khách hàng về bất kỳ hành động nào nêu trên ngay khi có điều kiện thực tế phù hợp và trong phạm vi cho phép của pháp luật hiện hành.
  2. Sửa đổi dịch vụ SDK
   1. Theo Thỏa thuận dịch vụ, Zoom có thể sửa đổi, điều chỉnh, thay đổi, hoặc ngừng sử dụng tất cả hoặc một phần Dịch vụ SDK với toàn quyền quyết định bất kỳ lúc nào (“Sửa đổi dịch vụ SDK”). Zoom sẽ thực hiện những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để thông báo trước cho Khách hàng về bất kỳ hành động nào nêu trên sớm nhất có thể. Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được thông báo đầu tiên về Sửa đổi dịch vụ SDK (hoặc trong khoảng thời gian ngắn hơn được quy định tại thông báo Sửa đổi dịch vụ SDK (“Thời hạn tuân thủ”), Khách hàng sẽ tuân thủ (các) sửa đổi đó bằng cách (i) triển khai và sử dụng phiên bản mới nhất của Dịch vụ SDK, (ii) thực hiện mọi thay đổi đối với Ứng dụng của khách hàng có thể là cần thiết do quyết định Sửa đổi dịch vụ SDK đó, (iii) thực hiện các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để ngừng phân phối tất cả các phiên bản Ứng dụng của khách hàng trước đó, và (iv) thực hiện các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để nâng cấp tất cả các phiên bản Ứng dụng của khách hàng trước đó đang được sử dụng lên phiên bản mới nhất.
   2. Khách hàng thừa nhận rằng Sửa đổi Dịch vụ SDK có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến Ứng dụng của khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở tình trạng Ứng dụng của khách hàng không hoạt động như thiết kế. Zoom sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với Khách hàng hay với bất kỳ Người dùng của Ứng dụng của khách hàng nào về các Sửa đổi dịch vụ SDK đó hoặc bất kỳ tác động tiêu cực nào do các Sửa đổi dịch vụ SDK đó gây ra.
 6. Bảo mật và quyền riêng tư
  1. Biện pháp bảo mật. Khách hàng tuyên bố và đảm bảo rằng Ứng dụng của khách hàng không chứa bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào và đã được phát triển để hoạt động an toàn với Dịch vụ SDK, đồng thời mạng, hệ điều hành và phần mềm của máy chủ, cơ sở dữ liệu, và hệ thống máy tính của Khách hàng đang và sẽ duy trì cấu hình phù hợp để vận hành Ứng dụng của khách hàng an toàn, cũng như thu thập, sử dụng và lưu trữ Dữ liệu khách hàng an toàn. Khách hàng và Ứng dụng của khách hàng sẽ sử dụng các biện pháp bảo vệ kỹ thuật, quản trị và vật lý phù hợp, đồng thời:
   1. tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành, bao gồm cả Luật bảo vệ dữ liệu hiện hành;
   2. bảo vệ tính bí mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của Dữ liệu khách hàng; và
   3. ngăn ngừa Sự cố bảo mật (theo định nghĩa bên dưới).     
  2. Sự cố bảo mật. Trong trường hợp Khách hàng phát hiện được bất kỳ hoạt động truy cập tình cờ, bất hợp pháp hoặc trái phép nào, hoặc sử dụng, tiết lộ, thay đổi, làm mất hoặc phá hủy Dịch vụ SDK, Dữ liệu khách hàng, Ứng dụng của khách hàng, các hệ thống và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin mà Ứng dụng của khách hàng phụ thuộc vào, hoặc các ứng dụng hay hệ thống của Zoom (mỗi trường hợp này được coi là một “Sự cố bảo mật”), Khách hàng sẽ kịp thời thông báo cho Zoom về Sự cố bảo mật đó và trong mọi trường hợp thông báo không quá 72 giờ sau khi Khách hàng phát hiện.  Khách hàng đồng ý lưu giữ bằng chứng liên quan đến Sự cố bảo mật và cung cấp cho Zoom những thông tin được yêu cầu phù hợp liên quan đến Sự cố bảo mật đó, bao gồm giải thích về bản chất và nguyên nhân gốc rễ của Sự cố bảo mật, các danh mục và số lượng gần đúng về các cá nhân và/hoặc tổ chức bị ảnh hưởng, danh mục và số lượng gần đúng về hồ sơ bị ảnh hưởng, những hậu quả có thể xảy ra do Sự cố bảo mật và biện pháp khắc phục đang được thực hiện.  Trước khi Khách hàng thông báo với công chúng (ví dụ, thông qua thông cáo báo chí, blog, phương tiện truyền thông xã hội, bảng tin) hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về Sự cố bảo mật, Khách hàng sẽ tham khảo ý kiến ​​của Zoom về nội dung và cung cấp trước cho Zoom bản sao của những thông tin đó, với điều kiện hành động này được pháp luật và quy định hiện hành cho phép và không can thiệp bất hợp lý vào quá trình điều tra hay khắc phục Sự cố bảo mật của Khách hàng hoặc quá trình Khách hàng tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý để đưa ra thông báo về Sự cố bảo mật.
  3. Kiểm tra, giám sát và khắc phục bảo mật. Với toàn quyền quyết định và chi phí của Zoom, Zoom và/hoặc một bên thứ ba độc lập do Zoom lựa chọn (và hành động theo quyết định của Zoom) có thể thực hiện giám sát hoặc kiểm tra bảo mật đối với (các) Ứng dụng của khách hàng để đảm bảo rằng (các) Ứng dụng của khách hàng tuân thủ Điều khoản SDK và không đe dọa đến tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính sẵn sàng hoặc hiệu suất của các dịch vụ, phần mềm, ứng dụng hoặc Dịch vụ SDK của Zoom (“Kiểm tra bảo mật”). Zoom sẽ cung cấp trước cho Khách hàng thông báo bằng văn bản về mọi Kiểm tra bảo mật. Khách hàng cần cung cấp miễn phí cho Zoom quyền truy cập đầy đủ ở cấp độ người dùng vào (các) Ứng dụng của khách hàng và hợp tác với Zoom trong quá trình Kiểm tra bảo mật và cung cấp thông tin liên quan nếu Zoom yêu cầu chính đáng để hoàn thành công tác Kiểm tra bảo mật.  Trừ khi được pháp luật hiện hành yêu cầu, Zoom phải giữ bí mật đối với kết quả Kiểm tra bảo mật.  Với toàn quyền quyết định và tùy vào mức sử dụng Dịch vụ SDK của Khách hàng, Zoom có thể yêu cầu Khách hàng thực hiện các điều chỉnh hoặc cải thiện những tiêu chuẩn hoặc quy trình bảo mật cho Ứng dụng của khách hàng như một điều kiện để Khách hàng sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ SDK. Khách hàng sẽ duy trì các quy trình nhằm khuyến khích hoạt động báo cáo, xác định và khắc phục mọi lỗ hổng bảo mật trong Ứng dụng của khách hàng, đồng thời Khách hàng cần kịp thời thông báo cho Zoom bằng văn bản và giải thích với Zoom với chi tiết hợp lý về mọi lỗ hổng bảo mật liên quan đến kết nối của Ứng dụng của khách hàng hoặc việc sử dụng Dịch vụ SDK của Ứng dụng của khách hàng ngay khi phát hiện được các lỗ hổng bảo mật đó. Việc Zoom thực hiện Kiểm tra bảo mật hoặc quyết định không phản hồi thông báo về Sự cố bảo mật hoặc lỗ hổng bảo mật sẽ không được coi là chấp thuận, bảo đảm, hoặc chứng nhận Ứng dụng của khách hàng hoặc các biện pháp bảo mật, đồng thời không giới hạn trách nhiệm pháp lý của Khách hàng khi vi phạm, hoặc từ bỏ việc tuân thủ của Khách hàng đối với bất kỳ nội dung nào trong các Điều khoản SDK này.  Khách hàng cần coi việc tiến hành, kết quả, và mọi thông tin liên quan đến quá trình Kiểm tra bảo mật là các Thông tin mật. Để tránh hiểu nhầm, Khách hàng không được sử dụng những thông tin đó trong bất kỳ hoạt động tiếp thị hoặc quảng cáo nào về Ứng dụng của khách hàng.
  4. Bảo vệ dữ liệu. Các bên đồng ý rằng Zoom sẽ chỉ Xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo các điều khoản của DPA.  Khách hàng thừa nhận rằng Khách hàng đã đọc và hiểu Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom và tuyên bố này mô tả cách thức Zoom xử lý mọi Dữ liệu sử dụng SDK cấu thành Dữ liệu cá nhân.  Khách hàng sẽ tuân thủ nghĩa vụ của họ theo Luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và sẽ đảm bảo (và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo) rằng họ đã cung cấp đầy đủ các thông báo tới Người dùng và những người khác, và nhận được đầy đủ sự đồng ý từ Người dùng và những người khác có thể được yêu cầu theo Luật bảo vệ dữ liệu hiện hành để thực hiện các hoạt động của Ứng dụng của khách hàng và quá trình Xử lý dữ liệu khách hàng tương ứng của các bên theo Điều khoản SDK này.
 7. Trách nhiệm của Khách hàng
  1. Đối với Ứng dụng của khách hàng, Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Zoom không có nghĩa vụ, trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với Người dùng. Khách hàng sẽ đảm bảo rằng tất cả Người dùng tham gia vào điều khoản sử dụng, chính sách quyền riêng tư đầy đủ về mặt pháp lý, và/hoặc các thỏa thuận khác về quản lý hoạt động sử dụng mỗi Ứng dụng của khách hàng trực tiếp với Khách hàng (gọi chung là “Điều khoản của khách hàng”).
  2. Ứng dụng của khách hàng không được vi phạm các Điều khoản SDK này, Tài liệu SDK, hay các Chính sách của Zoom. Trong trường hợp Zoom có cơ sở chính đáng để tin rằng bất kỳ Ứng dụng của khách hàng nào vi phạm bất kỳ nội dung nào nêu trên, Khách hàng cần dựa trên thông báo bằng văn bản từ Zoom và với chi phí riêng của Khách hàng để kịp thời sửa đổi và phân phối lại Ứng dụng của khách hàng, đồng thời nỗ lực hết sức để vô hiệu hoặc ngăn Người dùng không sử dụng các phiên bản Ứng dụng của khách hàng trước đó mà vi phạm các Điều khoản SDK này, Tài liệu SDK, hoặc các Chính sách của Zoom.
  3. Ứng dụng khách hàng không được cạnh tranh hoặc sao chép đáng kể sản phẩm hoặc dịch vụ do Zoom cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở những chức năng hoặc máy khách trên các nền tảng (chẳng hạn như iOS hoặc Android) mà Zoom sử dụng để cung cấp máy khách riêng hoặc một chức năng về cơ bản là tương tự. Khách hàng đồng ý rằng Zoom có thể phát triển và xuất bản các ứng dụng tương tự hoặc cạnh tranh với Ứng dụng của khách hàng. Trong trường hợp Zoom xuất bản một ứng dụng cạnh tranh với Ứng dụng của khách hàng, Zoom có ​​thể lập tức chấm dứt các Điều khoản SDK này và mọi Biểu mẫu đặt hàng liên quan, đồng thời sẽ cung cấp theo yêu cầu cho Khách hàng khoản hoàn tiền theo tỷ lệ đối với mọi chi phí trả trước và chưa sử dụng liên quan đến Dịch vụ SDK đã chấm dứt.
  4. Ứng dụng của khách hàng không được sử dụng, truy cập hay gọi Dịch vụ SDK để theo dõi tính sẵn sàng, hiệu suất, hay chức năng của Dịch vụ SDK với bất kỳ mục đích cạnh tranh hoặc đánh giá tương tự nào, hoặc để xác định, khai thác hay tiết lộ công khai bất kỳ lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn nào.
  5. Trừ khi thực hiện thông qua Ứng dụng của khách hàng theo sự cho phép được nêu rõ trong các Điều khoản SDK này, trong mọi trường hợp, Khách hàng không được tiếp thị hay bán lại Dịch vụ SDK dưới bất kỳ hình thức nào khác.
  6. Khách hàng không được thực hiện và không được thử:
   1. can thiệp, sửa đổi hoặc tắt bất kỳ tính năng, chức năng hay điều khiển bảo mật nào của Dịch vụ SDK;
   2. đánh bại, né tránh, vượt qua, loại bỏ, làm ngừng hoạt động hoặc phá vỡ bất kỳ cơ chế bảo vệ nào dành cho Dịch vụ SDK;
   3. đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược, phân tách hoặc lấy mã nguồn, ý tưởng cơ sở, thuật toán, cấu trúc, hay hình thức tổ chức từ Dịch vụ SDK;
   4. sửa đổi hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh của Dịch vụ SDK trừ trường hợp được cho phép rõ ràng theo Mục 3.3 nêu trên;
   5. sử dụng Dịch vụ SDK với bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu nào khác chi phối bởi giấy phép hoặc giới hạn (ví dụ, giấy phép phần mềm nguồn mở) mà khi kết hợp với Dịch vụ SDK có thể yêu cầu Zoom hoặc bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác tiết lộ, cấp phép, phân phối hoặc cung cấp tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ SDK cho bất kỳ ai;
   6. sử dụng Dịch vụ SDK theo bất kỳ cách nào thực sự hoặc có khả năng gây hư hỏng, vô hiệu hóa, quá tải, làm suy yếu, phá hoại ngầm, lạm dụng, can thiệp hoặc phá vỡ tính bảo mật hoặc hiệu suất của Dịch vụ SDK hoặc Thành phần Zoom, Tài khoản SDK của Khách hàng hay bất kỳ máy chủ hoặc mạng lưới nào kết nối với Dịch vụ SDK hoặc hệ thống bảo mật của Zoom, hoặc có thể hay thực sự đưa Phần mềm độc hại vào các sản phẩm/dịch vụ nêu trên;
   7. loại bỏ, chỉnh sửa hoặc che lấp bất kỳ thông báo bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, hay thông tin quyền sở hữu hoặc thẩm quyền nào khác về hoặc đối với Dịch vụ SDK; và/hoặc
   8. sao chép Dịch vụ SDK hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ SDK ngoại trừ được cho phép rõ ràng tại đây (tuy nhiên, với điều kiện đáp ứng mục đích của tiểu mục này; hoặc “bản sao” sẽ không bao gồm việc sao chép các tuyên bố và hướng dẫn của Dịch vụ SDK hoặc bất kỳ phần nào xảy ra tự nhiên trong quá trình thực thi chương trình thông thường khi được sử dụng theo và cho các mục đích được mô tả trong Tài liệu SDK, hoặc trong quá trình thực hiện các bản sao chưa sửa đổi của Dịch vụ SDK hoặc Tài liệu SDK như là một phần của bản sao lưu thường xuyên của Dịch vụ SDK theo thông lệ kinh doanh tiêu chuẩn của ngành).
  7. Giữa Zoom và Khách hàng, Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ SDK của Khách hàng và Người dùng, sự tuân thủ các Điều khoản SDK này và các Chính sách Zoom, cũng như chịu trách nhiệm đối với Ứng dụng của khách hàng. Khách hàng cần tuân thủ và đảm bảo tuân thủ mọi luật pháp hiện hành liên quan đến việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ SDK và việc Người dùng sử dụng Ứng dụng của khách hàng. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm và Zoom không có trách nhiệm hay nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với (i) nội dung, sự phát triển, vận hành, bán hàng, hỗ trợ, bảo mật hay bảo trì Ứng dụng của khách hàng; hoặc (ii) việc Khách hàng không thể tiếp tục cung cấp bất kỳ Ứng dụng của khách hàng nào (toàn bộ hoặc một phần) do Điều khoản SDK này và bất kỳ Biểu mẫu đặt hàng liên quan nào đã chấm dứt hoặc hết hạn. Không giới hạn với những nội dung nêu trên, Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng Ứng dụng của khách hàng không vi phạm hoặc làm trái với Quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào và chuyển Người dùng khỏi Ứng dụng của khách hàng khi Ứng dụng của khách hàng đó không còn có sẵn vì bất kỳ lý do gì.
  8. Sử dụng bị cấm. Khách hàng cũng đồng ý rằng Khách hàng sẽ không trực tiếp hay gián tiếp (và yêu cầu tất cả Người dùng không được trực tiếp hay gián tiếp) sử dụng Ứng dụng của khách hàng, Dịch vụ SDK cũng như mọi thông tin, dữ liệu hoặc nội dung nào truy cập hoặc lấy được từ Zoom dưới đây:
   1. Vì bất kỳ mục đích nào khác ngoài những nội dung được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản SDK này, các Chính sách Zoom, hay Tài liệu SDK;
   2. Làm mất uy tín hoặc có nguy cơ khiến người khác làm mất uy tín của Zoom hoặc người dùng Zoom;
   3. Theo cách lừa đảo, gian lận, sai sự thật, hoặc gây hiểu lầm;
   4. Theo cách vi phạm pháp luật hoặc quy định hiện hành, bao gồm:
    1. Các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như khiêu dâm trẻ em, cờ bạc, sao chép và buôn bán lậu, vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hoặc các luật sở hữu trí tuệ khác;
    2. Có ý định bóc lột trẻ vị thành niên theo bất kỳ hình thức nào;
    3. Truy cập hoặc cho phép bất kỳ ai truy cập Dịch vụ SDK hoặc các dịch vụ hay ứng dụng trực tuyến Zoom từ quốc gia bị chính phủ Hoa Kỳ cấm vận, bao gồm các Quốc gia và khu vực bị hạn chế do Zoom liệt kê và được cập nhật theo từng thời điểm;
    4. Luật bảo vệ dữ liệu hiện hành;
   5. Trong mọi môi trường hoặc hoàn cảnh yêu cầu hoạt động đảm bảo an toàn (ví dụ, chăm sóc y tế khẩn cấp, các hoạt động nguy hiểm) hoặc trong trường hợp mà các sự cố về Ứng dụng của khách hàng, quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ SDK, cũng như các dịch vụ hoặc ứng dụng trực tuyến của Zoom có ​​thể dẫn đến tử vong, thương tích cá nhân, hay thiệt hại tài sản hoặc môi trường;
   6. Truyền tải mọi nội dung hay tài liệu bất hợp pháp, trái với hoặc vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào, kéo theo việc chịu trách nhiệm dân sự hoặc cấu thành hay khuyến khích hành vi có thể cấu thành tội hình sự, hoặc vi phạm pháp luật hay quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở luật pháp và quy định chống thư rác, kiểm soát xuất khẩu, quyền riêng tư, bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu và chống khủng bố cũng như luật quản lý hoạt động ghi âm hoặc chặn âm thanh, video hay các thông tin liên lạc khác hoặc yêu cầu sự đồng ý từ chủ thể của các bản ghi âm và video;
   7. Làm gián đoạn, can thiệp, hoặc cố gắng truy cập trái phép đến các dịch vụ, máy chủ, thiết bị, hay mạng có kết nối với hoặc có thể được truy cập thông qua Dịch vụ SDK;
   8. Xác định, khai thác hoặc tiết lộ công khai bất kỳ lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn nào của Dịch vụ SDK;
   9. Chuyển Người dùng Ứng dụng của khách hàng khỏi bất kỳ dịch vụ hoặc ứng dụng trực tuyến nào của Zoom;
   10. Xác định, khai thác hoặc tiết lộ công khai bất kỳ lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn nào; hoặc
   11. Sử dụng Dịch vụ SDK theo hình thức có thể gây ra rủi ro bảo mật thông tin hay quyền riêng tư vô lý cho Người dùng hoặc những người khác theo toàn quyền quyết định và phán quyết của Zoom.
  9. Khách hàng sẽ tôn trọng và tuân thủ các giới hạn về kỹ thuật và các giới hạn được triển khai theo chính sách đối với Dịch vụ SDK cũng như giới hạn của các Điều khoản SDK này trong hoạt động thiết kế và triển khai Ứng dụng của khách hàng.
  10. Khách hàng không được đề xuất bất kỳ hoạt động liên kết nào với Zoom cũng như không được thể hiện rằng Zoom tài trợ, chứng thực hay đảm bảo cho Ứng dụng của khách hàng, hoặc thể hiện Khách hàng là đối tác của Zoom.
 8. Tuyên bố, bảo đảm và thỏa thuận của Khách hàng
  1. Khách hàng tuyên bố, bảo đảm và thỏa thuận rằng:
   1. Ứng dụng của khách hàng, hoạt động sử dụng Ứng dụng của khách hàng đó do Người dùng thực hiện, và các hoạt động liên quan đến những Ứng dụng của khách hàng đó do Zoom thực hiện theo các nội dung của Điều khoản SDK này không và sẽ không vi phạm, chiếm đoạt, hoặc làm trái với Quyền sở hữu trí tuệ của Zoom hoặc của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào;
   2. Khách hàng và Ứng dụng của khách hàng sẽ tuân thủ mọi luật pháp và quy định hiện hành ở trong và ngoài nước, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các luật kiểm soát xuất khẩu hiện hành và Luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, đồng thời Khách hàng sẽ duy trì tất cả các giấy phép, văn bản cấp phép và các quyền cần thiết khác để phát triển, triển khai và xuất bản các Ứng dụng của khách hàng;
   3. Khách hàng không được cố ý bỏ qua bất kỳ biện pháp bảo mật nào do Zoom thực hiện;
   4. Ứng dụng của khách hàng không được thiết kế để hỗ trợ việc gửi Thư rác;
   5. Ứng dụng của khách hàng không được thiết kế để vi phạm hoặc nhằm mục đích tạo điều kiện cho việc vi phạm các Điều khoản SDK này, Tài liệu SDK hay các Chính sách của Zoom; và
   6. Khách hàng có mọi quyền lợi, quyền hạn, và thẩm quyền để cấp cho Zoom các giấy phép đã được cấp tại đây.
 9. Quyền sở hữu
  1. Theo các giấy phép hạn chế được cung cấp rõ ràng trong các Điều khoản SDK này, không có nội dung nào trong các Điều khoản SDK này có ý nghĩa chuyển giao hoặc chỉ định cho Zoom bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào của Khách hàng trong Ứng dụng của khách hàng hay công nghệ khác.
  2. Giữa Zoom và Khách hàng, Zoom độc quyền sở hữu mọi Quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ SDK, Dấu của Zoom, Dữ liệu sử dụng SDK và các Thành phần, công nghệ, sản phẩm và dịch vụ khác của Zoom; và không có nội dung nào trong các Điều khoản SDK này có ý nghĩa chuyển giao hoặc chỉ định cho Khách hàng bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào trong Dịch vụ SDK, Dấu của Zoom, Dữ liệu sử dụng SDK hoặc các Thành phần, công nghệ, sản phẩm hay dịch vụ khác của Zoom.
  3. Phản hồi. Mục 9.3 này chỉ áp dụng trong phạm vi vấn đề tương tự không được đề cập trong Thỏa thuận dịch vụ. Khi gửi các ý tưởng, đề nghị, tài liệu, và/hoặc đề xuất ("Phản hồi") cho Zoom, Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng: (a) Phản hồi của khách hàng không chứa thông tin mật hoặc độc quyền; (b) Zoom không có nghĩa vụ bảo mật dù là rõ ràng hay ngụ ý đối với Phản hồi đó; (c) Zoom có ​​thể đã phát triển một giải pháp hoặc thành phần của giải pháp liên quan đến Phản hồi đó, và (d) Khách hàng cấp cho Zoom giấy phép không độc quyền, toàn cầu, miễn phí tiền bản quyền, không thể thu hồi, có thể cấp phép lại, và vĩnh viễn để sử dụng, thương mại hóa, và công khai Phản hồi với bất kỳ mục đích nào mà không phải bồi thường cho Khách hàng.
 10. Cấp độ hỗ trợ và dịch vụ
  1. Zoom sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật hợp lý về mặt thương mại cho Khách hàng liên quan đến Dịch vụ SDK. Tuy nhiên, Zoom không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào cho Khách hàng về bất kỳ Ứng dụng nào của Khách hàng.
  2. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc phát triển và duy trì các Ứng dụng của khách hàng, đồng thời cung cấp mọi hỗ trợ và trợ giúp kỹ thuật cho Người dùng về Ứng dụng của khách hàng. Khách hàng đồng ý thực hiện các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để hỗ trợ Người dùng của họ.
  3. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng đối với Ứng dụng của khách hàng, Zoom sẽ không cung cấp hỗ trợ hoặc trợ giúp kỹ thuật cho Người dùng của Khách hàng, và Khách hàng không được tuyên bố với Người dùng rằng Zoom có cung cấp những hỗ trợ đó.
  4. Zoom sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo tính sẵn sàng của Dịch vụ SDK cho Khách hàng. Ngoại trừ những điều trên và ngoại trừ mâu thuẫn với nội dung khác trong Thỏa thuận dịch vụ, Zoom không đảm bảo bất kỳ nội dung nào về thời gian hoạt động, tính sẵn sàng, hiệu suất, hay tính toàn vẹn của Dịch vụ SDK và không áp dụng hình thức khấu trừ tiền theo chất lượng dịch vụ hoặc cấp quyền chấm dứt liên quan đến bất kỳ vấn đề nào về thời gian ngừng hoạt động hoặc chức năng của Dịch vụ SDK. Ngoài ra, Zoom sẽ không chịu trách nhiệm trước Khách hàng hoặc Người dùng của Khách hàng về trạng thái không sẵn sàng của Dịch vụ SDK hoặc Dịch vụ SDK không hoạt động theo các thông số kỹ thuật của dịch vụ. Khách hàng không phải cung cấp bất kỳ thông tin nào về mức độ sẵn sàng hoặc hiệu suất của Dịch vụ SDK cho Người dùng của mình.
  5. Zoom không bắt buộc phải thông báo trước cho Khách hàng hoặc Người dùng của Khách hàng về thời gian ngừng hoạt động theo kế hoạch hoặc không theo kế hoạch của Dịch vụ SDK.
 11. Tính bảo mật
  1. Mục 11 này chỉ áp dụng trong phạm vi vấn đề tương tự không được đề cập trong Thỏa thuận dịch vụ. Trong từng thời điểm, khách hàng có thể có quyền truy cập vào Thông tin mật. Khách hàng chỉ có thể sử dụng Thông tin mật trong phạm vi cần thiết để thực hiện các quyền theo các Điều khoản SDK này và không sử dụng cho mục đích nào khác. Khách hàng không được tiết lộ Thông tin mật cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản của Zoom. Theo cách không giới hạn bất kỳ nghĩa vụ nào khác của Khách hàng theo các Điều khoản SDK này, Khách hàng đồng ý rằng sẽ bảo vệ Thông tin mật khỏi hành vi sử dụng, truy cập hoặc tiết lộ trái phép theo cách thức mà Khách hàng sử dụng để bảo vệ thông tin mật và độc quyền có tính chất tương tự, nhưng trong mọi trường hợp phải có mức độ thận trọng hợp lý.
  2. Trong trường hợp Khách hàng nhận được trát đòi hầu tòa hoặc quy trình bắt buộc dưới hình thức khác yêu cầu hoặc có mục đích yêu cầu tiết lộ Thông tin mật, Khách hàng phải, trước tiên, (a) thông báo kịp thời cho Zoom bằng văn bản, (b) phối hợp đúng cách với Zoom (do Zoom chịu chi phí) trong trường hợp Zoom chọn tìm kiếm lệnh bảo vệ hoặc biện pháp khắc phục khác để ngăn chặn hoặc hạn chế hành vi tiết lộ Thông tin mật (“Lệnh bảo vệ”) và (c) không tiết lộ bất kỳ Thông tin mật nào cho đến khi Zoom, theo toàn quyền của mình, chọn từ bỏ tuân thủ Mục 11 này về Thông tin mật hoặc đã được cấp hoặc bị từ chối Lệnh bảo vệ. Trong trường hợp Khách hàng phải tiết lộ Thông tin mật sau khi tuân thủ Phần 11.2 này, Khách hàng chỉ được tiết lộ thông tin trong phạm vi pháp luật yêu cầu.
 12. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo hành
  1. DỊCH VỤ SDK CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH KINH DOANH THÔNG THƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ỨNG DỤNG ĐƯỢC CHO PHÉP. DỊCH VỤ KHÔNG ĐƯỢC THIẾT KẾ, SẢN XUẤT, DỰ ĐỊNH HOẶC KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU HIỆU SUẤT ĐẢM BẢO AN TOÀN (VÍ DỤ, CHĂM SÓC Y TẾ KHẨN CẤP, HOẠT ĐỘNG NGUY HIỂM) HOẶC TRONG HOẠT ĐỘNG MÀ SỰ CỐ DỊCH VỤ SDK CÓ THỂ DẪN ĐẾN TỬ VONG, THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN, TỔN HẠI THỂ CHẤT NGHIÊM TRỌNG HOẶC THIỆT HẠI MÔI TRƯỜNG. ZOOM ĐẶC BIỆT TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO HÀNH RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý NÀO VỀ MỨC ĐỘ PHÙ HỢP VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG HOẶC DỊCH VỤ CÓ RỦI RO CAO.
  2. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, DỊCH VỤ SDK, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở TẤT CẢ CÁC THÀNH PHẦN MẠNG VÀ MÁY CHỦ, DỊCH VỤ WEB, PHẦN MỀM, VÀ TÀI LIỆU SDK, ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “CÓ SẴN”, KHÔNG BAO GỒM BẤT KỲ HÌNH THỨC BẢO HÀNH NÀO. ZOOM TỪ CHỐI RÕ RÀNG BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VỀ KHẢ NĂNG SINH LỢI, BẢN QUYỀN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VÀ KHÔNG VI PHẠM. KHÁCH HÀNG THỪA NHẬN RẰNG ZOOM KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG DỊCH VỤ SDK SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN, KHÔNG CÓ LỖI, KHÔNG CÓ VI-RÚT HOẶC PHẦN MỀM ĐỘC HẠI KHÁC, HOẶC BẤT KỲ LỖI NÀO TRONG DỊCH VỤ SDK SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA. NGOÀI RA, ZOOM KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG DỊCH VỤ SDK SẼ KHÔNG GÂY GIÁN ĐOẠN, LỖI, MẤT DỮ LIỆU, MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, HOẶC GÂY RA CÁC VẤN ĐỀ KHÁC ĐỐI VỚI BẤT KỲ ỨNG DỤNG NÀO CỦA KHÁCH HÀNG HOẶC BẤT KỲ MÁY TÍNH HOẶC THIẾT BỊ NÀO DÙNG ĐỂ CÀI ĐẶT HOẶC SỬ DỤNG BẤT KỲ ỨNG DỤNG NÀO CỦA KHÁCH HÀNG. ZOOM KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC TỔN HẠI NÀO PHÁT SINH DO SỬ DỤNG DỊCH VỤ SDK HOẶC CÁC ỨNG DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG. THÔNG TIN HOẶC LỜI KHUYÊN MÀ KHÁCH HÀNG, NGƯỜI DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG, HOẶC CÁC BÊN THỨ BA KHÁC CÓ ĐƯỢC TỪ ZOOM SẼ KHÔNG TẠO RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO MÀ KHÔNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH RÕ RÀNG TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SDK NÀY.
 13. Giới hạn trách nhiệm pháp lý
  1. NGOẠI TRỪ BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO MÂU THUẪN TRONG THỎA THUẬN DỊCH VỤ NÀY, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP VÀ MỌI LÝ THUYẾT PHÁP LÝ (CHO DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, LỖI DÂN SỰ, SƠ SUẤT, HOẶC HÌNH THỨC KHÁC) THÌ ZOOM, CÁC ĐƠN VỊ TIẾP THỊ LIÊN KẾT, HOẶC CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, NHÀ THẦU PHỤ, BÊN CẤP PHÉP, ĐẠI LÝ BÁN LẺ, HOẶC NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI KHÁCH HÀNG, NGƯỜI DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG, HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO KHÁC VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, CẢNH CÁO, DO HẬU QUẢ HOẶC TRỪNG PHẠT, BAO GỒM MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DOANH THU HOẶC KINH DOANH, MẤT DỮ LIỆU, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC MÀ KHÁCH HÀNG, NGƯỜI DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG, HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO KHÁC PHẢI CHỊU LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN SDK NÀY HOẶC DỊCH VỤ SDK, CHO DÙ ZOOM ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA HOẶC CÓ THỂ THẤY TRƯỚC NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ.
  2. NGOẠI TRỪ NỘI DUNG MÂU THUẪN VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SDK NÀY HOẶC THỎA THUẬN DỊCH VỤ, TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA ZOOM ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG, NGƯỜI DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG, HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN SDK NÀY HOẶC DỊCH VỤ SDK, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, KHÔNG ĐƯỢC VƯỢT QUÁ PHÍ MÀ KHÁCH HÀNG ĐÃ TRẢ CHO CÁC DỊCH VỤ SDK CỦA ZOOM TRONG MƯỜI HAI (12) THÁNG TRƯỚC KHI CÓ SỰ VIỆC PHÁT SINH KHIẾU NẠI. BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN SDK NÀY HOẶC DỊCH VỤ SDK PHẢI ĐƯỢC ĐƯA RA TRONG VÒNG MƯỜI TÁM (18) THÁNG KỂ TỪ KHI CÁC SỰ VIỆC PHÁT SINH KHIẾU NẠI.
  3. Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, tức là một số giới hạn nêu trên có thể không áp dụng đối với Khách hàng. TẠI CÁC KHU VỰC PHÁP LÝ NÀY, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA ZOOM SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở MỨC ĐỘ CAO NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP. Các giới hạn quy định trong Mục 13 này sẽ vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt hoặc hết hạn các Điều khoản SDK này và được áp dụng ngay cả khi bất kỳ biện pháp khắc phục hạn chế nào được chỉ định trong các Điều khoản SDK này được phát hiện là không đạt được mục đích thiết yếu.
 14. Bồi thường
  1. Khách hàng sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ không bị tổn hại cho Zoom, Đối tác tiếp thị liên kết, và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà thầu phụ, và đại lý bán lẻ tương ứng trước mọi vụ kiện tụng, yêu cầu, hoặc khiếu nại nào và các tổn thất, chi phí, phí liên quan (bao gồm cả phí luật sư phù hợp), thiệt hại và trách nhiệm pháp lý, do bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn ở Người dùng của Khách hàng) và phát sinh từ hoặc liên quan đến (i) hành vi vi phạm Điều khoản SDK này của Khách hàng hoặc Người dùng của Khách hàng hoặc những người đại diện cho Khách hàng, (ii) bất kỳ hành vi vi phạm luật pháp hoặc quy định hiện hành nào của Khách hàng hoặc Người dùng của Khách hàng hoặc Ứng dụng của khách hàng, (iii) hành vi sơ suất, thiếu thận trọng hoặc cố ý sai sót của Khách hàng, hoặc (iv) Ứng dụng của khách hàng hoặc việc sử dụng Dịch vụ SDK của Khách hàng.
  2. Zoom sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ không bị tổn hại cho Khách hàng khỏi mọi vụ kiện tụng, yêu cầu, hoặc khiếu nại và các tổn thất, chi phí, phí liên quan (bao gồm cả phí luật sư phù hợp), thiệt hại và trách nhiệm pháp lý do các bên thứ ba gây ra trong các khiếu nại cho rằng Dịch vụ SDK vi phạm hoặc chiếm đoạt Quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.  Điều khoản bồi thường này sẽ không áp dụng cho bất kỳ khiếu nại nào cho rằng vi phạm phát sinh từ sự kết hợp của Dịch vụ SDK với phần mềm, phần cứng, nội dung, dữ liệu hoặc các dịch vụ khác không phải do Zoom cung cấp.  Trong trường hợp Dịch vụ SDK, hoặc theo ý kiến riêng của Zoom có khả năng bị cấm do loại vi phạm được mô tả trong phần này, Zoom, theo lựa chọn và chi phí của mình, có thể (a) thay thế các thực thể hiện hành bằng các thực thể dùng công nghệ không vi phạm tương đương về mặt chức năng hoặc (b) xin giấy phép để Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ SDK hoặc một dịch vụ về cơ bản là tương tự, hoặc, nếu các lựa chọn thay thế nêu trên không có sẵn một cách chính đáng với Zoom, (c) chấm dứt các Điều khoản SDK này và bất kỳ Biểu mẫu đơn hàng liên quan nào, và theo yêu cầu, Zoom sẽ cung cấp cho Khách hàng khoản hoàn lại theo tỷ lệ của bất kỳ khoản phí trả trước, chưa sử dụng nào liên quan đến Dịch vụ SDK đã chấm dứt.
  3. Thủ tục bồi thường. Khi yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường nào theo Mục 14 này, bên được bồi thường phải nhanh chóng thông báo cho bên bồi thường về bất kỳ khiếu nại nào mà bên được bồi thường cho rằng nằm trong phạm vi nghĩa vụ bồi thường.  Bên được bồi thường, bằng chi phí của mình, có thể hỗ trợ bào chữa nếu lựa chọn như thế, nhưng bên bồi thường sẽ kiểm soát việc bào chữa và tất cả các cuộc đàm phán liên quan đến giải quyết bất kỳ khiếu nại nào như vậy.  Mọi thỏa thuận nhằm ràng buộc bên được bồi thường sẽ không có giá trị cuối cùng nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên được bồi thường; sự đồng ý này sẽ không bị từ chối hoặc trì hoãn một cách bất hợp lý.
 15. Tính công khai
  Zoom có thể công khai xác định Khách hàng là người dùng của Dịch vụ SDK liên quan đến các Ứng dụng khách hàng. Khách hàng, theo đây, cấp cho Zoom, các Đối tác tiếp thị liên kết, và đại lý tương ứng giấy phép không thể thu hồi, vĩnh viễn, trên toàn thế giới, không độc quyền, có thể cấp phép lại, có thể chuyển nhượng, đã thanh toán đầy đủ, miễn phí tiền bản quyền để sử dụng, tái sản xuất, xuất bản, và hiển thị tên, nhãn hiệu, dấu dịch vụ, thiết kế, logo, và biểu tượng của Khách hàng liên quan đến các mục đích đó.
 16. Thời hạn và chấm dứt
  1. Thời hạn. Các Điều khoản SDK này sẽ có hiệu lực khi Khách hàng chấp nhận các Điều khoản SDK này trong Biểu mẫu đơn hàng và sẽ vẫn duy trì hiệu lực cho đến khi chấm dứt theo Mục 16 này.
  2. Chấm dứt thanh toán theo mức sử dụng. Nếu Khách hàng đã mua dịch vụ thanh toán theo mức sử dụng, thì Khách hàng hoặc Zoom có thể chấm dứt các Điều khoản SDK này và Tài khoản SDK của Khách hàng bất kỳ lúc nào sau khi cung cấp thông báo bằng văn bản trước ba mươi (30) ngày cho Bên kia. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về mọi khoản Phí phát sinh cho đến khi ngày chấm dứt có hiệu lực.
  3. Chấm dứt gói đăng ký hàng năm. Nếu Khách hàng đã mua Gói đăng ký hàng năm, thì một trong hai bên có thể chấm dứt Điều khoản SDK này và Tài khoản SDK của Khách hàng bằng cách: (a) cung cấp văn bản thông báo về việc chấm dứt không cần có lý do theo luật định cho Bên kia, với điều kiện là tất cả các điều khoản đăng ký của tất cả các Biểu mẫu đơn hàng chưa thanh toán đã hết hạn hoặc bị chấm dứt, hoặc (b) cung cấp thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt có lý do theo luật định nếu Bên kia đã vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản SDK này và không khắc phục được vi phạm đó trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày có thông báo bằng văn bản về vi phạm đó. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về mọi khoản Phí phát sinh cho đến khi ngày chấm dứt có hiệu lực. Trong trường hợp Khách hàng chấm dứt các Điều khoản SDK này do vi phạm chưa được khắc phục của Zoom, theo yêu cầu, Zoom sẽ cung cấp cho Khách hàng một khoản hoàn lại theo tỷ lệ của bất kỳ khoản phí trả trước, chưa sử dụng nào liên quan đến Dịch vụ SDK đã bị chấm dứt.
  4. Chấm dứt Tài khoản SDK của Khách hàng sẽ tự động dẫn đến chấm dứt các Điều khoản SDK này.
  5. Sau khi chấm dứt. Sau khi chấm dứt, tất cả các giấy phép do Zoom cấp ở đây sẽ ngay lập tức hết hạn và Khách hàng phải ngay lập tức ngừng truy cập và sử dụng Dịch vụ SDK, xóa mọi bản sao của SDK, và xóa mọi Mã mẫu khỏi tất cả bản phát hành Ứng dụng của khách hàng trong tương lai. Các mục 1, 3.2, 4, 5.2.2, 6-9, 11-15, 16.5 và 17 sẽ vẫn duy trì hiệu lực sau khi chấm dứt bất kỳ Điều khoản SDK nào.
 17. Điều khoản khác
  1. Mục 17.1 này chỉ áp dụng trong phạm vi vấn đề tương tự không được đề cập trong Thỏa thuận dịch vụ. Zoom có ​​thể chỉ định các Điều khoản SDK này và bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào dưới đây vào bất kỳ lúc nào. Khách hàng không được chuyển nhượng hay chỉ định các Điều khoản SDK này hoặc bất kỳ quyền hay nghĩa vụ nào của họ thuộc các Điều khoản SDK này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Zoom. Mọi hoạt động chuyển nhượng hoặc chỉ định có chủ đích vi phạm mục này đều không có hiệu lực. Theo những nội dung trên, các Điều khoản SDK này sẽ ràng buộc và có lợi cho các bên cũng như những người kế nhiệm, người được chỉ định đã cấp phép, và người đại diện hợp pháp của họ.
  2. Không có nội dung nào trong các Điều khoản SDK này được coi là hoặc được hiểu là tạo thành hay thiết lập mối quan hệ việc làm, đối tác, liên kết, liên doanh, đại lý, hay ủy thác giữa các bên.
  3. Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế không áp dụng cho các Điều khoản SDK này hoặc hoạt động sử dụng Dịch vụ SDK của Khách hàng.
  4. Không có đối tượng thụ hưởng bên thứ ba nào đối với các Điều khoản SDK này.
  5. Tiêu đề mục trong các Điều khoản SDK này chỉ nhằm mục đích tạo sự thuận tiện và không có hiệu lực về pháp lý hay hợp đồng.
  6. Các Điều khoản SDK này, cùng Biểu mẫu đặt hàng và Thỏa thuận dịch vụ, cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến vấn đề về Điều khoản SDK này.