Hướng dẫn về yêu cầu của chính phủ

 

Zoom ủng hộ trao đổi suy nghĩ và ý tưởng một cách miễn phí và cởi mở. Chúng tôi tự hào đã cung cấp nền tảng cho các cuộc trò chuyện ý nghĩa và cộng tác chuyên nghiệp trên toàn thế giới.  Do các cam kết của chúng tôi đối với quyền riêng tư, bảo mật và an toàn của người dùng, Zoom xem xét kỹ lưỡng tất cả các yêu cầu của chính phủ và chúng tôi sẽ không phản hồi những yêu cầu không đạt yêu cầu đó.

Các nguyên tắc này được Zoom Video Communications, Inc. (“Zoom”) cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan chính phủ tìm kiếm thông tin không công khai về khách hàng của Zoom. Zoom cũng cung cấp hướng dẫn này cho khách hàng của chúng tôi vì mục đích thông tin.

Dưới đây là các liên kết đến các hướng dẫn dành riêng cho từng vị trí để phục vụ cho mục đích tham khảo nhanh.

Yêu cầu đối với tất cả các khu vực pháp lý >

Yêu cầu từ chính phủ Hoa Kỳ >

Yêu cầu từ chính phủ không thuộc Hoa Kỳ >

 

Cách gửi yêu cầu

Hình ảnh tiêu đề

Các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan chính phủ phải gửi tất cả thắc mắc và yêu cầu cung cấp thông tin hoặc lưu giữ (và gia hạn) qua Hệ thống phản hồi thực thi pháp luật (LERS) của chúng tôi tại đây.

Yêu cầu đối với tất cả các khu vực pháp lý

Hình ảnh tiêu đề

Yêu cầu phải:

 • Bằng tiếng Anh;
 • Được để ở định dạng .pdf, ngoại trừ trong một số trường hợp khẩn cấp nhất định;
 • Được gửi đến Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Boulevard, San Jose, CA 95113 đối với yêu cầu về các cuộc họp hoặc đến Zoom Voice Communications tại cùng địa chỉ đối với các yêu cầu về cuộc gọi điện thoại;
 • Được gửi từ địa chỉ email chính thức của chính phủ;
 • Gồm:
  • Tên của nhân viên đại diện đưa ra yêu cầu;
  • Tên cơ quan yêu cầu;
  • Thẻ tên/Mã nhận diện của nhân viên đại diện đưa ra yêu cầu;
  • Địa chỉ email do chính phủ của đại lý yêu cầu cấp;
  • Số điện thoại của nhân viên đại diện đưa ra yêu cầu (bao gồm cả số máy lẻ);
  • Địa chỉ bưu điện của nhân viên đại diện đưa ra yêu cầu (không chấp nhận hộp thư bưu điện);
  • Ngày và chữ ký của cán bộ ủy quyền;
  • Ngày phản hồi quy trình pháp lý.

Nội dung yêu cầu

Yêu cầu phải có giá trị pháp lý, có phạm vi phù hợp và đầy đủ chi tiết. Tức là các yêu cầu phải:

 • Có cơ sở pháp lý hợp lệ và đã được ban hành theo luật và quy tắc hiện hành trong phạm vi quyền hạn của cơ quan đưa ra yêu cầu
 • Được người có thẩm quyền ký và gửi yêu cầu.
 • Rõ ràng và không quá chung chung
 • Nêu thông tin nhận dạng cụ thể trong yêu cầu của bạn, chẳng hạn như số cuộc họp, ngày và giờ theo UTC, địa chỉ email được sử dụng để thiết lập cuộc họp và (những) tên người dùng của những người được nhắm mục tiêu, nếu yêu cầu về cuộc họp. Ghi rõ khoảng thời gian hợp lý nếu có

Trong trường hợp yêu cầu được gửi mà không có thông tin nhận dạng thích hợp hoặc phạm vi và thời gian hợp lý, chúng tôi có thể cần thu hẹp yêu cầu trước khi xử lý.

Yêu cầu cung cấp thông tin người dùng từ chính phủ Hoa Kỳ

Hình ảnh tiêu đề

Yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ phải tuân thủ các quy định trong Yêu cầu đối với tất cả các khu vực pháp lý ở trên. Dưới đây là các loại yêu cầu được chấp nhận và thông tin có thể được tiết lộ trong phản hồi.

Loại yêu cầu pháp lý Những điều bạn có thể nhận được Ví dụ về dữ liệu do Zoom xử lý (không đầy đủ; phụ thuộc vào cài đặt của khách hàng)
Trát đòi hầu tòa (từ đại bồi thẩm đoàn, quy trình xét xử và hành chính)* Thông tin phi nội dung được liệt kê trong 18 U.S.C. 2703(c)(2) Tên người dùng, email, thông tin hóa đơn, siêu dữ liệu cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến, chẳng hạn như thời gian người dùng tham gia
Lệnh lục soát dựa trên nguyên nhân khả thi Nội dung người dùng và thông tin phi nội dung Những nội dung trên, kèm theo bản ghi lại trên đám mây, ảnh hồ sơ, hộp thư thoại và lời nhắc hộp thư thoại, SMS (Zoom Phone)

Chúng tôi tôn trọng và cố gắng tuân thủ luật về quyền riêng tư tại các quốc gia nơi khách hàng và người dùng của chúng tôi sinh sống. Chúng tôi có thể phản đối các yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc nội dung khách hàng nếu yêu cầu đó vi phạm luật về quyền riêng tư của nước ngoài, bao gồm cả Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Châu Âu.

*Chúng tôi có thể yêu cầu lệnh 2703(d) thay vì trát đòi hầu tòa đối với thông tin phi nội dung ngoài những gì được liệt kê trong 2703(c)(2) và trong một số trường hợp khác mà trát đòi hầu tòa vẫn chưa đủ về mặt pháp lý.

Yêu cầu chặn hoặc giám sát theo thời gian thực đối với nội dung cuộc họp của người dùng 

Zoom không hỗ trợ chặn thực thi pháp luật đối với các cuộc họp và hội thảo trực tuyến của khách hàng và chúng tôi không có khả năng thêm nhân viên của mình hoặc những người khác vào các cuộc họp mà họ không hiển thị với tư cách là người tham gia.

Yêu cầu cung cấp thông tin người dùng từ chính phủ không thuộc Hoa Kỳ

Hình ảnh tiêu đề

Ngoài các quy định trong Yêu cầu đối với tất cả các khu vực pháp lý ở trên, thì yêu cầu của bạn phải có giá trị pháp lý. Zoom không coi yêu cầu ngoài Hoa Kỳ là có giá trị pháp lý trừ khi:

 • Yêu cầu đó có cơ sở pháp lý cụ thể và đáp ứng các yêu cầu hiện hành trong luật nội địa của quốc gia yêu cầu và
 • Yêu cầu liên quan đến việc ngăn chặn, phát hiện hoặc điều tra hành vi phạm tội thiện chí trong phạm vi quyền hạn của bạn

Nếu yêu cầu ngoài Hoa Kỳ không đáp ứng các yêu cầu ở trên, Zoom sẽ không chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu đó.  Bạn luôn có thể tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý thông qua Hiệp ước tương trợ tư pháp, thỏa thuận Đạo luật CLOUD hoặc các văn bản bắt buộc.

Chúng tôi xem xét kỹ lưỡng tất cả các yêu cầu ngoài Hoa Kỳ theo từng quốc gia và theo từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi làm điều này để cân bằng các nghĩa vụ pháp lý địa phương với các nguyên tắc cơ bản của chúng tôi, bao gồm các cam kết thúc đẩy trao đổi ý kiến tự do và công khai, đảm bảo an toàn cho người dùng và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Nếu các nguyên tắc đó mâu thuẫn với luật pháp địa phương, thì chúng tôi có thể từ chối yêu cầu, ngay cả khi yêu cầu đó phù hợp theo luật địa phương.

Yêu cầu bảo quản

Hình ảnh tiêu đề

Chúng tôi chấp nhận các yêu cầu lưu giữ từ cả chính phủ Hoa Kỳ và các chính phủ không thuộc Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ lưu giữ ảnh chụp màn hình của các hồ sơ liên quan trong vòng 90 ngày. Chúng tôi có thể gia hạn yêu cầu lưu giữ thêm tối đa 90 ngày với yêu cầu gia hạn chính thức và riêng biệt.

Yêu cầu lưu giữ phải đáp ứng tất cả các yêu cầu có liên quan trong phần Yêu cầu đối với tất cả các khu vực pháp lý ở trên và phải chỉ định thông tin tài khoản, người chủ trì hoặc cuộc họp cụ thể cần được lưu giữ.

Các loại dữ liệu mà Zoom có thể có

Hình ảnh tiêu đề

Thông tin tài khoản

Việc chúng tôi có những thông tin tài khoản nào còn phụ thuộc vào loại tài khoản, những nội dung khách hàng chọn chia sẻ hoặc lưu trữ với chúng tôi và chính sách lưu giữ dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi không thể xác định hoặc đảm bảo tính chính xác của thông tin được cung cấp bởi khách hàng và người dùng của chúng tôi.

Dưới đây là một số ví dụ về các loại thông tin mà Zoom có thể có về một tài khoản:

Dữ liệu phi nội dung Nội dung của khách hàng
 • Tên
 • Tên người dùng
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Tên chủ sở hữu tài khoản
 • Tên và địa chỉ thanh toán, nếu cá nhân là người dùng trả tiền
 • Phương thức thanh toán (chúng tôi không lưu trữ thông tin thẻ tín dụng của người dùng).
 • Ảnh hồ sơ
 • Bản ghi, tin nhắn, bản chép lại và tệp mà khách hàng lưu trữ với Zoom cloud
 • Trong trường hợp của Zoom Phone, tin nhắn SMS, hộp thư thoại và lời nhắc hộp thư thoại

Giới thiệu về nội dung: Zoom chỉ có nội dung cuộc họp nếu (1) tài khoản cho phép ghi âm, (2) người chủ trì ghi lại cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến và (3) yêu cầu Zoom lưu trữ nội dung cuộc họp đó trên Zoom cloud. Nếu người chủ trì ghi lại cuộc họp cục bộ (vào thiết bị của họ) thay vì vào Zoom cloud, thì Zoom không có quyền truy cập vào bất kỳ nội dung nào từ cuộc họp. Nếu người chủ trì hoàn toàn không ghi lại cuộc họp, thì sẽ không có nội dung nào tồn tại.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem bên dưới và truy cập Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi.

Thông tin về cuộc gọi điện thoại, hội thảo trực tuyến và cuộc họp trên Zoom

Zoom có thể xử lý các thông tin sau về các cuộc họp, hội thảo trực tuyến và cuộc gọi điện thoại trên Zoom.  Những thông tin chúng tôi xử lý phụ thuộc vào (1) liệu người dùng có tài khoản Zoom đã đăng ký hay không, (2) loại tài khoản và (3) loại sản phẩm Zoom có liên quan.

Để biết thêm thông tin về các quy trình dữ liệu của Zoom, vui lòng truy cập Bảng dữ liệu quyền riêng tư của chúng tôi.

Dữ liệu phi nội dung Nội dung của khách hàng
 • Địa chỉ IP
 • Địa chỉ MAC
 • ID thiết bị 
 • Loại thiết bị
 • Phiên bản và loại hệ điều hành
 • Cách người dùng kết nối
 • Hiệu suất mạng 
 • Phiên bản máy khách Zoom
 • Loại camera, micrô và loa
 • Ngày và giờ của cuộc họp/cuộc gọi
 • Thời lượng của cuộc họp/cuộc gọi
 • Địa chỉ email, tên hoặc thông tin khác mà người tham gia chọn nhập vào hồ sơ hoặc sử dụng để định danh họ trong cuộc họp
 • Khi người tham gia tham gia và rời khỏi cuộc họp
 • Liệu người dùng có sử dụng video, âm thanh hay chia sẻ màn hình của họ không
 • Đổi tên sự kiện
 • Cách người tham gia ngắt kết nối
 • Đối với người dùng Zoom Phone, hãy gọi theo các số “gọi đến” và “gọi đi”
 • Tên cuộc họp
 • Nội dung mà khách hàng chọn lưu trữ trên Zoom cloud (xem nội dung ở trên)

Thông báo người dùng

Hình ảnh tiêu đề

Chính sách của chúng tôi là thông báo cho người dùng về các yêu cầu cung cấp thông tin của họ trừ khi chúng tôi bị pháp luật cấm thông báo cho người dùng (ví dụ: lệnh được ban hành theo mục 18 U.S.C. § 2705), hoặc khi vấn đề liên quan đến nguy cơ gây nguy hiểm cho trẻ em, trường hợp khẩn cấp liên quan đến gây chết người hoặc thương tích nghiêm trọng cho một người hoặc mối đe dọa đối với các dịch vụ, quyền hoặc tài sản của Zoom. Bất kỳ lệnh không thông báo cho người dùng nào đều phải có khoảng thời gian cố định. Nếu bạn muốn được hưởng ngoại lệ đối với chính sách thông báo của chúng tôi, hãy nộp mô tả về các trường hợp khẩn cấp hoặc kết quả bất lợi tiềm tàng của thông báo để chúng tôi có thể đánh giá trường hợp đó.

Nếu yêu cầu liên quan đến vi phạm đang xảy ra hoặc đã xảy ra trước đây đối với Điều khoản dịch vụ, Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được, Tuyên bố về quyền riêng tư hoặc các chính sách, hướng dẫn hoặc yêu cầu pháp lý hiện hành khác, chúng tôi có thể hành động để giải quyết vi phạm hoặc ngăn chặn hành vi tiếp tục lạm dụng thêm.

Tạo hồ sơ

Hình ảnh tiêu đề

Trừ khi có thỏa thuận khác, chúng tôi cung cấp hồ sơ phản hồi ở định dạng điện tử. Chúng tôi có thể yêu cầu bồi hoàn các chi phí liên quan đến việc tạo ra thông tin theo quy trình pháp lý và theo quy định của pháp luật. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bồi hoàn bổ sung cho các chi phí phát sinh khi phản hồi các yêu cầu bất thường hoặc phức tạp.

Hình ảnh tiêu đề

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về một khách hàng Zoom đã đồng ý cho chính phủ lấy thông tin tài khoản hoặc cuộc họp của họ, bạn nên tìm kiếm thông tin trực tiếp từ khách hàng trong phạm vi có thể, thay vì tìm kiếm thông tin từ Zoom.

Yêu cầu khẩn cấp

Hình ảnh tiêu đề

Chúng tôi đánh giá các yêu cầu khẩn cấp theo từng trường hợp cụ thể. Nếu chúng tôi tin chắc rằng một tình huống khẩn cấp có nguy cơ gây chết người hoặc thương tích nghiêm trọng cho bất kỳ người nào yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin mà không được chậm trễ, thì chúng tôi có thể cung cấp thông tin phù hợp với Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi và luật pháp hiện hành (ví dụ: mục 18 U.S.C. § 2702(b)(8) và (c)(4)). Chúng tôi không cam kết tạo ra hồ sơ trong bất kỳ trường hợp nào hoặc trong một khung thời gian cụ thể và có thể yêu cầu thêm thông tin về yêu cầu hoặc danh tính của người yêu cầu.

Gửi yêu cầu khẩn cấp qua Hệ thống phản hồi thực thi pháp luật (LERS) của chúng tôi tại đây và gửi kèm toàn bộ thông tin sau:

 • Bản chất chi tiết của tình huống khẩn cấp, bao gồm cách bạn biết về mối nguy hiểm, liên kết dẫn đến các bài đăng trên mạng xã hội, nhật ký trò chuyện, v.v.;
 • Nhận diện người có nguy cơ tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng về mặt thể chất;
 • Mô tả bản chất sắp xảy ra của mối nguy hiểm, bao gồm cả thông tin cho biết hạn chót cụ thể trước khi mối nguy hiểm đó xảy ra, điều này là vô cùng cần thiết để chúng tôi tiếp nhận thông tin yêu cầu; hoặc cho biết có hạn chót cụ thể khi nào tổn hại sẽ xảy ra(ví dụ: tối nay, trưa mai);
 • Xác định thông tin cụ thể mà bạn đang yêu cầu từ Zoom. Thu hẹp yêu cầu của bạn – yêu cầu cung cấp toàn bộ các thông tin liên quan đến người dùng, tài khoản hoặc cuộc họp có thể làm chậm quá trình xử lý.
 • Giải thích cách thông tin mà bạn tìm kiếm sẽ giúp ngăn chặn được tình huống khẩn cấp.

Các yêu cầu để Zoom giới hạn tiếp cận các dịch vụ trên nền tảng của chúng tôi

Hình ảnh tiêu đề

Luật của nhiều quốc gia có thể hạn chế một hoặc nhiều cư dân của họ tham gia hoặc tổ chức cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến trên Zoom. Chúng tôi sẽ đánh giá kỹ lưỡng mọi yêu cầu của chính phủ yêu cầu chúng tôi đóng một cuộc họp hoặc giới hạn quyền truy cập của người dùng vào bất kỳ phần nào của nền tảng Zoom. Nếu chúng tôi nhận được một yêu cầu hợp lệ về mặt pháp lý, có phạm vi thích hợp và đủ chi tiết của một cơ quan hợp pháp của chính phủ, chúng tôi có thể áp dụng biện pháp để giới hạn tham gia từ khu vực pháp lý có phạm vi thích hợp đó. Chúng tôi sẽ từ chối hoặc phản biện lại các yêu cầu không đáp ứng tiêu chuẩn này.

Chúng tôi nỗ lực chỉ áp dụng các biện pháp cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình. Trừ khi chúng tôi xác định rằng đã có vi phạm Điều khoản dịch vụ hoặc Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được của chúng tôi, chúng tôi sẽ không ngăn chặn người dùng truy cập dịch vụ của chúng tôi nếu người dùng nằm ngoài thẩm quyền của cơ quan chính phủ yêu cầu hoặc nếu họ không phải đối tượng cần tuân theo luật pháp địa phương hiện hành.

Trừ khi bị pháp luật cấm, chúng tôi sẽ nỗ lực thông báo cho người có tên trong yêu cầu giới hạn truy cập. Chúng tôi sẽ gửi thông báo đến địa chỉ email được liên kết với tài khoản.

Ngoại trừ trường hợp chúng tôi nhận được yêu cầu từ cơ quan chính phủ hợp pháp và chúng tôi thực sự tin rằng có trường hợp khẩn cấp liên quan đến nguy cơ tử vong hoặc thương tật nghiêm trọng cho bất kỳ người nào (quy trình sẽ được vạch ra trực tiếp với các chính phủ), nhân viên chính phủ bên ngoài Hoa Kỳ khi gửi các yêu cầu hạn chế quyền truy cập phải gửi yêu cầu trực tiếp từ địa chỉ email chính thức của chính phủ bằng cách gửi yêu cầu qua Hệ thống phản hồi thực thi pháp luật (LERS) được cung cấp tại đây.

Lời khai của nhân chứng có chuyên môn và xác thực hồ sơ

Hình ảnh tiêu đề

Chúng tôi không hỗ trợ lấy lời khai của người có chuyên môn, trừ trường hợp được pháp luật và theo quy định áp dụng yêu cầu. Căn cứ theo pháp luật, hồ sơ của chúng tôi có tính tự xác thực và không cần lời khai của người quản lý hồ sơ. Nếu cần biểu mẫu xác thực trong khu vực pháp lý của bạn, vui lòng đính kèm biểu mẫu vào yêu cầu của bạn.