Chương trình Beta - Điều khoản sử dụng

Cập nhật vào ngày 18 tháng 8 năm 2023

VUI LÒNG ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH BETA NÀY (“THỎA THUẬN” NÀY) CẨN THẬN. THỎA THUẬN NÀY LÀ GIỮA BẠN VÀ ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. (“ZOOM”), VÀ CHI PHỐI VIỆC BẠN THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH BETA (“CHƯƠNG TRÌNH BETA”) VÀ QUYỀN TRUY CẬP, ĐÁNH GIÁ VÀ SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ BETA DO ZOOM CUNG CẤP CHO BẠN NHƯ MỘT PHẦN CỦA CHƯƠNG TRÌNH BETA. BẰNG CÁCH CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY HOẶC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ BETA NÀO, BẠN ĐỒNG Ý THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH BETA VÀ BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN NÀY.   

BẠN CÓ THỂ KÝ KẾT THỎA THUẬN NÀY THAY MẶT CHO CHÍNH MÌNH HOẶC THAY MẶT CHO MỘT PHÁP NHÂN. NẾU BẠN THAM GIA THỎA THUẬN NÀY THAY MẶT CHO MỘT PHÁP NHÂN, BẠN TUYÊN BỐ RẰNG BẠN LÀ ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN HỢP LỆ VỚI THẨM QUYỀN RÀNG BUỘC PHÁP NHÂN ĐÓ VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN NÀY. TẤT CẢ CÁC THAM CHIẾU ĐẾN “BẠN” VÀ “CỦA BẠN” TRONG THỎA THUẬN NÀY CÓ NGHĨA LÀ NGƯỜI CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT CÁ NHÂN HOẶC PHÁP NHÂN MÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐANG HÀNH ĐỘNG CHO HỌ, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP.  

XIN LƯU Ý: THỎA THUẬN NÀY BAO GỒM VIỆC LOẠI TRỪ MỘT SỐ LOẠI THIỆT HẠI NHẤT ĐỊNH VÀ GIỚI HẠN TỔNG VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CÓ CHỨC NĂNG NHƯ MỘT SỰ GIẢI TRỪ VÀ TỪ BỎ KHẢ NĂNG CỦA BẠN TRONG VIỆC KHÔI PHỤC MỘT SỐ THIỆT HẠI NHẤT ĐỊNH TỪ ZOOM. THỎA THUẬN NÀY CŨNG BAO GỒM ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI RÀNG BUỘC VÀ KHƯỚC TỪ KHỞI KIỆN TẬP THỂ TRONG MỤC 18 (THỎA THUẬN PHÂN XỬ KHIẾU NẠI TRỌNG TÀI VÀ KHƯỚC TỪ KHỞI KIỆN TẬP THỂ) BÊN DƯỚI.  

  1. Sản phẩm beta; Hỗ trợ

Sản phẩm beta bao gồm bất kỳ phần cứng, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ, tính năng, chức năng hoặc công nghệ nào khác được tích hợp với một dịch vụ khác hoặc được Zoom cung cấp trên cơ sở độc lập và đã được Zoom chỉ định là một phần của Chương trình beta (mỗi chương trình là một “Sản phẩm beta”). Mỗi Sản phẩm beta có thể được mô tả đầy đủ hơn trong tài liệu do Zoom cung cấp cho Bạn tại thời điểm Bạn được cấp quyền truy cập vào Sản phẩm beta. Zoom không cung cấp bất kỳ thỏa thuận cấp độ dịch vụ nào cho Sản phẩm beta và Zoom không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì hoặc hỗ trợ kỹ thuật nào. Zoom có quyền sửa đổi, từ bỏ hoặc áp đặt bất kỳ giới hạn nào đối với việc sử dụng bất kỳ Sản phẩm beta nào vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo và không có bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào.

2. Tính đủ điều kiện tham gia; Tham gia

Tùy thuộc vào sự chấp thuận trước của Zoom, Bạn có thể tham gia Chương trình beta theo yêu cầu hoặc theo lời mời của Zoom. Bạn phải luôn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện do Zoom xác định trong Thời hạn (như được định nghĩa trong Mục 5 (Thời hạn và chấm dứt thỏa thuận; Hiệu lực chấm dứt). Tiêu chí đủ điều kiện bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Bạn là khách hàng có tư cách tốt với Zoom và đã mua bất kỳ dịch vụ Zoom cơ bản nào cần để sử dụng Sản phẩm beta. Nếu Bạn không còn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện của Zoom, Zoom có thể chấm dứt ngay lập tức việc Bạn tham gia Chương trình beta, quyền truy cập của Bạn vào bất kỳ Sản phẩm beta nào hoặc cả hai.  

Bạn phải cung cấp bất kỳ thông tin nào theo yêu cầu của Zoom và, nếu được yêu cầu, tạo một tài khoản để sử dụng Sản phẩm beta. Bạn phải làm theo tất cả các hướng dẫn từ Zoom để truy cập, sử dụng và tạo tài khoản cho Sản phẩm beta. Bạn phải cung cấp và duy trì thông tin cập nhật, đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của Zoom. Bạn phải duy trì tính bảo mật và an toàn của bất kỳ mật khẩu nào được tạo hoặc duy trì như một phần của việc sử dụng Sản phẩm beta. Bạn phải thông báo cho Zoom ngay lập tức về mọi hành vi sử dụng trái phép bất kỳ mật khẩu hoặc tài khoản nào hoặc về bất kỳ vi phạm đáng ngờ nào đối với bảo mật của tài khoản. 

 

3. Quyền sử dụng; Cấp giấy phép

Zoom cấp cho Bạn quyền truy cập và sử dụng mỗi Sản phẩm beta do Zoom cung cấp cho Bạn trong Thời hạn. Trong phạm vi mà việc truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm Beta yêu cầu hoặc cho phép Bạn tải xuống, sử dụng hoặc cài đặt phần mềm, Zoom cấp cho Bạn giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể chuyển giao, không thể cấp giấy phép con, miễn phí tiền bản quyền cho phần mềm cho mục đích sử dụng nội bộ của Bạn chỉ để truy cập và sử dụng Sản phẩm beta trong Thời hạn. Bạn thừa nhận rằng các quyền của Bạn theo Mục 3 này (Quyền sử dụng; Cấp giấy phép) có thể bị thu hồi theo quyết định toàn quyền của Zoom.

 

4. Thay đổi đối với việc cung cấp Sản phẩm beta; Đình chỉ, ngừng cung cấp và chấm dứt quyền truy cập và sử dụng

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng hình thức và bản chất của Sản phẩm beta, Chương trình beta hoặc cả hai, có thể thay đổi theo thời gian mà không có thông báo trước cho Bạn. Bất kể bất kỳ điều khoản nào được quy định trong Thỏa thuận này, Zoom có thể chấm dứt, giới hạn, ngắt kết nối, từ chối quyền truy cập, ngừng, từ bỏ, sửa đổi hoặc đình chỉ việc Bạn hoặc bất kỳ người dùng cuối nào của Bạn sử dụng Sản phẩm beta, tham gia Chương trình beta hoặc cả hai vào bất cứ lúc nào, theo quyết định toàn quyền của Zoom, có hoặc không có thông báo và không có bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với Bạn, người dùng cuối của Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn thừa nhận rằng việc Bạn hoặc người dùng cuối của Bạn vi phạm Mục 6 (Sử dụng chấp nhận được; Sử dụng bị cấm), bao gồm cả việc vi phạm Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được của Zoom, có thể dẫn đến việc đình chỉ ngay lập tức, ngắt kết nối hoặc chấm dứt quyền truy cập vào Sản phẩm beta.

 

5. Thời hạn và chấm dứt Thỏa thuận; Hiệu lực việc chấm dứt

Thời hạn (“Thời hạn”) của Thỏa thuận này bắt đầu kể từ ngày Bạn truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm beta lần đầu tiên và tiếp tục cho đến khi bị một bên chấm dứt như được nêu dưới đây. Zoom có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào, có hoặc không có lý do, khi gửi thông báo bằng văn bản cho Bạn. Để rõ ràng và không giới hạn, Zoom có thể chấm dứt Thỏa thuận này với lý do ngay lập tức trong trường hợp vi phạm Mục 6 (Sử dụng chấp nhận được; Sử dụng bị cấm) hoặc bất kỳ điều khoản quan trọng nào khác của Thỏa thuận này bởi Bạn hoặc bất kỳ người dùng cuối nào của Bạn. Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào, có hoặc không có lý do, bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước ít nhất ba mươi (30) ngày cho Zoom. 

Khi chấm dứt Thỏa thuận này, tất cả các quyền được cấp ở đây để sử dụng và truy cập Sản phẩm beta sẽ chấm dứt và Bạn và người dùng cuối của Bạn sẽ phải ngay lập tức: (i) ngừng sử dụng tất cả Sản phẩm beta và (ii) trả lại hoặc hủy tất cả Thông tin mật của Zoom (như được định nghĩa trong Mục 9 (Thông tin mật)) và, nếu Zoom yêu cầu bằng văn bản, cung cấp cho Zoom văn bản chứng nhận tương tự.

 

6. Sử dụng chấp nhận được; Sử dụng bị cấm

a. Bạn đồng ý rằng việc Bạn và người dùng cuối của Bạn sử dụng Sản phẩm beta phải tuân theo các hướng dẫn, tuyên bố, thông báo và chính sách hiện hành của Zoom tại https://explore.zoom.us/vi/trust/resources/ bao gồm nhưng không giới hạn ở Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được,  Tuyên bố về quyền riêng tư, Thông báo 911 của Hoa Kỳ, Thông báo 911 của Canada, Thông báo cuộc gọi khẩn cấp của Liên minh Châu ÂuHướng dẫn về Yêu cầu của Chính phủ, mỗi mục trong số đó có thể được cập nhật hoặc sửa đổi theo thời gian. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ không, và sẽ không cho phép bất kỳ người dùng cuối nào của Bạn: (i) thực hiện, sử dụng hoặc cung cấp Sản phẩm beta để cho thuê, cho thuê hoặc bán, hoặc sao chép, bán lại, phân phối, cho mượn, sử dụng trên cơ sở chia sẻ thời gian hoặc văn phòng dịch vụ, hoặc tính phí cho các bên khác để sử dụng Sản phẩm beta; (ii) sửa đổi, tùy chỉnh, phân tách, dịch ngược, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh, tạo ra các cải tiến, rút ra các đổi mới từ, thiết kế ngược hoặc cố gắng truy cập vào bất kỳ công nghệ cơ bản nào của Sản phẩm beta (ví dụ: bất kỳ mã nguồn, quy trình, tập dữ liệu hoặc cơ sở dữ liệu, công cụ quản lý, công cụ phát triển, máy chủ hoặc trang web lưu trữ, v.v.); (iii) cố ý hoặc cẩu thả sử dụng Sản phẩm beta theo cách lạm dụng, can thiệp hoặc làm gián đoạn mạng của Zoom; (iv) tham gia vào hoạt động bất hợp pháp, gian lận, sai sự thật hoặc gây hiểu lầm; hoặc (v) sử dụng Sản phẩm beta dưới bất kỳ hình thức nào hoặc cho bất kỳ mục đích nào vi phạm, chiếm đoạt hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ người nào hoặc vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào.

b. Bạn đồng ý không sử dụng Sản phẩm beta cho thông tin liên lạc có tính nhạy cảm cao hoặc thông tin mật trừ khi Zoom (i) đưa ra sự đồng ý rõ ràng trước bằng văn bản cho hành động ngược lại hoặc (ii) cung cấp trực tiếp Sản phẩm beta cho bạn trong môi trường sản xuất để sử dụng với dữ liệu sản xuất. Ngoại trừ trường hợp áp dụng điều (i) hoặc (ii) trong câu trước, Bạn không được sử dụng bất kỳ Sản phẩm beta nào để nhận, sử dụng, duy trì, tiết lộ, lưu trữ, truyền hoặc xử lý bất kỳ dữ liệu được quản lý nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin sức khỏe điện tử được bảo vệ (như được định nghĩa theo các quy tắc và quy định được ban hành theo Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế năm 1996), dữ liệu cá nhân, thông tin cá nhân, thông tin nhận dạng cá nhân, dữ liệu tài chính, hồ sơ giáo dục hoặc thông tin nhạy cảm tương tự.

 

7. Nguyên trạng; Tuyên bố từ chối bảo đảm

ZOOM VÀ CÁC BÊN CẤP PHÉP CỦA ZOOM TỪ CHỐI RÕ RÀNG BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM, ĐƯỢC HIỂU THEO CÁCH RÕ RÀNG, NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC THEO CÁCH KHÁC, ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM BETA NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU, SỰ KHÔNG VI PHẠM HOẶC QUYỀN TRUY CẬP LIÊN TỤC, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KHÔNG CÓ LỖI, KHÔNG CÓ VI-RÚT HOẶC TRUY CẬP AN TOÀN VÀO HOẶC HOẠT ĐỘNG CỦA SẢN PHẨM BETA. TRONG PHẠM VI ZOOM KHÔNG THỂ TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO NHƯ VẬY THEO LUẬT HIỆN HÀNH, PHẠM VI VÀ THỜI HẠN CỦA BẢO ĐẢM ĐÓ SẼ BỊ GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP. BẠN THỪA NHẬN RẰNG SẢN PHẨM BETA ĐANG ĐƯỢC CUNG CẤP VÀ CÓ SẴN TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” HOẶC “CÓ SẴN” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO.

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG SẢN PHẨM BETA: (A) CHƯA HOÀN CHỈNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ CHƯA ĐƯỢC ZOOM PHÁT HÀNH THƯƠNG MẠI ĐỂ BÁN; (B) CÓ THỂ KHÔNG HOẠT ĐỘNG ĐẦY ĐỦ VÀ CÓ THỂ CHỨA LỖI, SAI SÓT, LỖI THIẾT KẾ HOẶC CÁC VẤN ĐỀ KHÁC, BAO GỒM CÁC SỰ CỐ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG XẤU ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA BẠN HOẶC DỊCH VỤ DO ZOOM HOẶC MỘT BÊN KHÁC CUNG CẤP; (C) CÓ THỂ KHÔNG ĐÁNG TIN CẬY; (D) CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VỀ SỰ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VÀ CÓ THỂ KHÔNG ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU VỀ TRUYỀN, LƯU TRỮ, TẠO HOẶC XỬ LÝ THÔNG TIN SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ ĐƯỢC BẢO VỆ, THÔNG TIN NHẬN DẠNG CÁ NHÂN, THÔNG TIN CÁ NHÂN HOẶC THÔNG TIN NHẠY CẢM HOẶC THÔNG TIN MẬT KHÁC; (E) KHI ĐƯỢC SỬ DỤNG, CÓ THỂ DẪN ĐẾN KẾT QUẢ KHÔNG MONG MUỐN, MẤT NỘI DUNG HOẶC DỮ LIỆU HOẶC CÁC THIỆT HẠI HOẶC MẤT MÁT KHÔNG THỂ ĐOÁN TRƯỚC KHÁC ĐỐI VỚI BẠN. ZOOM TỪ CHỐI RÕ RÀNG MỌI BẢO ĐẢM VỀ TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC ĐẦY ĐỦ CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN, NỘI DUNG HOẶC DỮ LIỆU NÀO ĐƯỢC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM BETA.

 

8. Tuân thủ pháp luật; Sự đồng ý

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ tất cả các luật áp dụng cho việc Bạn tham gia Chương trình beta và việc sử dụng, truy cập và nhận Sản phẩm beta, bao gồm nhưng không giới hạn ở các luật yêu cầu Bạn cung cấp thông báo thích hợp cho người dùng cuối và có được sự đồng ý thích hợp của người dùng cuối, điều này có thể cần thiết để cho phép Zoom và các bên thứ ba được Bạn hoặc Zoom ủy quyền truy cập, xử lý và sử dụng Nội dung (như được định nghĩa trong Mục 12 (Nội dung)). Bạn phải tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang, quốc gia và nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các luật và quy định hiện hành về xuất nhập khẩu, chống hối lộ, tham nhũng nước ngoài, sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư, liên quan đến việc Bạn thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này, bao gồm quyền truy cập và sử dụng Sản phẩm beta. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc người dùng cuối của Bạn truy cập và sử dụng Sản phẩm beta tuân thủ Thỏa thuận này và tất cả các luật hiện hành.

 

9. Thông tin mật 

Bạn và Zoom đồng ý giữ bí mật tất cả thông tin không công khai, độc quyền hoặc bí mật mà Bạn và Zoom cung cấp cho nhau liên quan đến việc thực hiện Thỏa thuận này, Chương trình beta hoặc bất kỳ Sản phẩm beta nào. Bạn và Zoom cũng đồng ý tiết lộ Thông tin mật (như được định nghĩa trong Mục 9 (Thông tin mật)) mà Bạn hoặc Zoom nhận được theo Thỏa thuận này chỉ cho những nhân viên, cố vấn và luật sư của Bạn hoặc Zoom, tùy từng trường hợp, những người có nhu cầu nghiêm ngặt để biết thông tin đang được chia sẻ và những người bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ pháp lý hoặc hợp đồng để bảo vệ tính bảo mật và an toàn của Thông tin mật mà có tính hạn chế bằng hoặc hơn các nghĩa vụ được quy định trong Thỏa thuận này.  “Thông tin mật” bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin kinh doanh, kế hoạch phát triển, chi tiết lộ trình sản phẩm, hệ thống, kế hoạch chiến lược, mã nguồn, dịch vụ, sản phẩm, giá cả, phương pháp, quy trình, dữ liệu tài chính, chương trình, bí mật thương mại, bí quyết và kế hoạch tiếp thị dưới bất kỳ hình thức nào được chỉ định là “mật” hoặc một người hợp lý biết hoặc hiểu một cách hợp lý là thông tin mật. 

Bất kể các hạn chế trong Mục 9 (Thông tin mật) này, Bạn và Zoom đều có thể tiết lộ Thông tin mật nhận được theo Thỏa thuận này trong phạm vi luật pháp, quy định hoặc án lệnh yêu cầu, miễn là Bạn hoặc Zoom, tùy từng trường hợp, trước tiên (i) thông báo cho bên kia, trừ khi việc cung cấp thông báo đó bị cấm bởi cơ quan pháp lý hiện hành, và (ii) hợp tác với các yêu cầu hợp lý của bên kia để tìm kiếm lệnh bảo vệ hoặc ngăn chặn hoặc hạn chế việc tiết lộ thông tin cho bên thứ ba.

 Bạn và Zoom sẽ giữ bí mật nghiêm ngặt nhất cho tất cả Thông tin mật nhận được theo Thỏa thuận này cho đến khi và chỉ trong phạm vi thông tin đó (a) đã được Bạn hoặc Zoom biết một cách chính đáng tại thời điểm nhận được thông tin đó, mà không có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin đó; (b) hoặc được biết đến công khai hoặc có sẵn thông qua mọi hành động không sai trái của Bạn hoặc Zoom hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; (c) nhận được một cách hợp pháp từ bên thứ ba mà không bị hạn chế và không vi phạm Thỏa thuận này; hoặc (d) do Bạn hoặc Zoom phát triển mà không sử dụng bất kỳ thông tin độc quyền, không công khai nào nhận được theo Thỏa thuận này. Bạn và Zoom phải thực hiện các bước hợp lý để duy trì quyền riêng tư và bảo mật của Thông tin mật mà Bạn và Zoom nhận được, sử dụng các biện pháp mang tính bảo vệ bằng hoặc hơn các biện pháp được thực hiện để bảo vệ thông tin nhạy cảm tương tự thuộc về Bạn hoặc Zoom, nhưng trong mọi trường hợp không sử dụng ít hơn một tiêu chuẩn bảo vệ hợp lý.  Trong trường hợp có bất kỳ hành vi sử dụng hoặc tiết lộ trái phép Thông tin mật của bên kia, Bạn và Zoom đồng ý cung cấp thông báo cho bên bị ảnh hưởng về việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép đó và hợp tác để giành lại quyền kiểm soát và ngăn chặn việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép hơn nữa Thông tin mật.  

 

10. Quyền sở hữu

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Zoom sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp trong và đối với Chương trình beta và mỗi Sản phẩm beta, Phản hồi và bất kỳ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ (và quyền chuyên lợi khác) trong đó hoặc phát sinh từ đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ và tất cả các bản quyền, bằng sáng chế, đơn xin cấp bằng sáng chế, bí mật thương mại, nhãn hiệu và các quyền khác trong đó. Trong phạm vi Bạn có quyền thực thi hoặc cấp phép bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ (hoặc quyền sở hữu nào khác) cần thiết để Zoom thực hiện các quyền được chỉ định theo Thỏa thuận này, theo đây, Bạn cấp cho Zoom giấy phép vĩnh viễn, không thể hủy ngang, có thể cấp phép lại, miễn phí tiền bản quyền, trên toàn thế giới theo các quyền đó để thực hiện (bao gồm cả việc sử dụng chủ thể của) các quyền Zoom đó. Ngoại trừ giấy phép và các quyền khác được cấp rõ ràng cho Bạn trong Thỏa thuận này, Bạn thừa nhận rằng không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ được coi là cung cấp cho Bạn, theo cách trực tiếp hoặc ngụ ý, theo nguyên tắc không phủ nhận hoặc theo cách khác, bất kỳ quyền, tạm hoãn hoặc miễn trừ nào theo bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ (hoặc độc quyền khác) nào của Zoom.  

Mỗi Sản phẩm beta được cung cấp cho mục đích đánh giá và phản hồi nhằm cho phép Zoom tạo ra các cải tiến vì lợi ích của Bạn và những người khác, nhưng không có bất kỳ khoản bồi thường tài chính hoặc hoàn trả nào dưới bất kỳ hình thức nào từ Zoom. Bạn thừa nhận tầm quan trọng của việc liên lạc với Zoom khi tham gia Chương trình beta và đồng ý nhận thư từ và cập nhật từ Zoom. Bạn sẽ cung cấp phản hồi và thông tin hợp lý, theo yêu cầu. Trong trường hợp Bạn yêu cầu từ chối nhận các thông tin liên lạc đó, việc Bạn tham gia Chương trình beta, quyền truy cập của Bạn vào Sản phẩm beta hoặc cả hai có thể bị hủy. Trong Chương trình beta, Bạn và người dùng cuối của Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp phản hồi và thông tin liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm beta, và Bạn thừa nhận rằng Zoom sở hữu và sẽ giữ quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với mọi đề xuất, ý tưởng, bí quyết, khái niệm, cải tiến, phản hồi, khuyến nghị hoặc thông tin khác do Bạn hoặc bất kỳ bên nào khác cung cấp liên quan đến Sản phẩm beta hoặc Chương trình beta, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tính năng hoặc chức năng mới liên quan đến chúng (gọi chung là “Phản hồi”). Zoom hoặc người cấp phép của Zoom sở hữu và sẽ giữ tất cả các quyền sở hữu, bao gồm tất cả bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại, nhãn hiệu, tên thương mại và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác trong và đối với mỗi Sản phẩm beta và Phản hồi. Theo đây, bạn chuyển nhượng cho Zoom tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, và Zoom được sử dụng miễn phí mà không cần bất kỳ sự ghi nhận hoặc bồi thường nào cho Bạn, bất kỳ Phản hồi nào liên quan đến Sản phẩm beta hoặc công nghệ cơ bản của Sản phẩm beta. Tất cả Phản hồi đang và sẽ được coi là mật cho đến khi Zoom, theo toàn quyền quyết định của mình, chọn chuyển bất kỳ Phản hồi cụ thể nào không còn là thông tin mật. 

 

11. Dịch vụ Zoom Phone; Dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp; Lệ phí 

Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các khoản phí và lệ phí do nhà cung cấp dịch vụ điện thoại, nhà cung cấp dịch vụ không dây và các nhà cung cấp thoại, truyền dữ liệu khác hoặc các nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà cung cấp tương tự áp dụng cho việc truyền dữ liệu và thoại được sử dụng để truy cập và sử dụng Sản phẩm beta. Nếu Sản phẩm Beta liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ Zoom Phone, thì Sản phẩm beta đó có thể không nhằm mục đích hoặc cung cấp kết nối dịch vụ khẩn cấp cho một số hoặc tất cả Sản phẩm beta, và Bạn đồng ý cung cấp hoặc tiếp tục truy cập dịch vụ khẩn cấp thông qua một dịch vụ khác và để thông báo cho người dùng cuối trong Chương trình Beta rằng cuộc gọi khẩn cấp không khả dụng thông qua Sản phẩm beta và họ cần sử dụng phương thức truy cập thay thế. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Zoom đặc biệt từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với các dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp áp dụng cho Sản phẩm beta.

 

12. Nội dung

Bạn hoặc người dùng cuối của Bạn có thể cung cấp, tải lên hoặc tạo dữ liệu, nội dung hoặc các tài liệu khác trong việc sử dụng Sản phẩm beta, có thể được Zoom nhập, truy cập, sử dụng, lưu trữ, truyền tải, xem xét, trích xuất hoặc xử lý dựa trên hướng dẫn từ Bạn hoặc bản chất của Sản phẩm beta (gọi chung là “Nội dung”). Nội dung cũng bao gồm mọi dẫn xuất, phân tích, kết quả đầu ra, văn bản trực quan, biểu diễn hoặc tập dữ liệu do Zoom tạo ra do dữ liệu, nội dung hoặc các tài liệu hoặc nguồn khác do Bạn hoặc người dùng cuối của Bạn cung cấp. Bạn cho phép Zoom sử dụng Nội dung cho các lý do sau (các “Mục đích sử dụng được cho phép”): (i) nhất quán với Thỏa thuận này và theo yêu cầu để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi và cung cấp Sản phẩm beta; (ii) tuân thủ Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi; (iii) theo ủy quyền hoặc chỉ dẫn của Bạn; (iv) theo yêu cầu của Luật pháp; hoặc (v) cho các mục đích pháp lý, an toàn hoặc an ninh, bao gồm việc thực thi các Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được của chúng tôi. Bạn cấp cho Zoom giấy phép vĩnh viễn, trên toàn thế giới, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại và có thể chuyển nhượng cũng như tất cả các quyền khác bắt buộc hoặc cần thiết cho các Mục đích sử dụng được cho phép. Thêm nữa, bạn đồng ý rằng Zoom sở hữu mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với dữ liệu đo từ xa, dữ liệu về cách sử dụng sản phẩm, dữ liệu chẩn đoán và dữ liệu tương tự mà Zoom thu thập hoặc tạo ra liên quan đến việc Bạn hoặc Người dùng cuối của bạn sử dụng Sản phẩm beta. Zoom có thể sử dụng các tư vấn viên, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ, bên xử lý phụ và các bên thứ ba khác do Zoom ủy quyền liên quan đến việc cung cấp Sản phẩm beta.

Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến bất kỳ Nội dung nào, bao gồm các khiếu nại rằng Nội dung vi phạm quyền của người khác. Zoom có quyền xóa khỏi Sản phẩm beta hoặc hệ thống của Zoom bất kỳ Nội dung nào gây rủi ro cho Zoom, theo quyết định của Zoom. Bạn đồng ý rằng Zoom không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với việc xóa hoặc không lưu trữ Nội dung và các thông tin liên lạc khác được duy trì hoặc truyền tải thông qua việc sử dụng Sản phẩm beta. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo mật và sao lưu Nội dung. Bất cứ khi nào có thể, Bạn sẽ sử dụng “dữ liệu giả” trong môi trường không sản xuất.  

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng, trước khi cung cấp bất kỳ Nội dung nào thông qua việc Bạn sử dụng Sản phẩm beta, Bạn đã nhận được tất cả sự đồng ý cần thiết liên quan đến Nội dung để tham gia Chương trình beta và sử dụng Sản phẩm beta, bao gồm nhưng không giới hạn ở mục đích chia sẻ Nội dung đó với Zoom, nhân viên, chuyên gia tư vấn và các bên thứ ba được ủy quyền của Zoom. Bạn thừa nhận rằng Zoom có thể cung cấp thông báo mẫu có thể tùy chỉnh cho việc Bạn sử dụng liên quan đến Sản phẩm beta, nhưng Bạn chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc đảm bảo tuân thủ các yêu cầu bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp thông báo đầy đủ cho những người tham gia cuộc họp về việc Bạn, Zoom và những người khác thu thập và sử dụng Nội dung theo yêu cầu của luật hiện hành.

Zoom cũng có thể truy cập, sử dụng, lưu giữ hoặc tiết lộ thông tin tài khoản và Nội dung nếu pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc thực sự tin rằng việc truy cập, sử dụng, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ quy trình hoặc yêu cầu pháp lý; để thực thi Thỏa thuận này; để phát hiện hoặc ngăn chặn gian lận, bảo mật hoặc các vấn đề kỹ thuật; hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Zoom, người dùng cuối, khách hàng hoặc công chúng của Zoom theo sự cho phép của pháp luật.

 

13. Tính sẵn sàng chung; Lộ trình tương lai

Zoom có thể, theo toàn quyền quyết định của mình và vào bất cứ lúc nào, chọn cung cấp Sản phẩm beta rộng rãi cho công chúng và xóa Sản phẩm beta khỏi Chương trình beta. Trước khi Zoom cung cấp Sản phẩm beta rộng rãi, Zoom không tuyên bố rằng Sản phẩm beta sẽ tuân thủ bất kỳ luật nào có khả năng áp dụng (bao gồm cả các quy định) trong Chương trình beta. Bạn thừa nhận rằng (i) các luật và quy định bổ sung có thể áp dụng cho Sản phẩm beta khi phát hành rộng rãi và (ii) Bạn có thể được yêu cầu chấp nhận các điều khoản hợp đồng bổ sung, trả tiền để truy cập vào phiên bản Sản phẩm beta cung cấp rộng rãi để cho phép tiếp tục sử dụng hoặc cả hai. Bạn thừa nhận rằng việc tham gia là tự nguyện và chỉ nhằm mục đích hỗ trợ và mang lại lợi ích cho Zoom trong việc phát triển Chương trình beta và Sản phẩm beta. Bạn thừa nhận rằng (a) Zoom đã không đưa ra bất kỳ tuyên bố, lời hứa hoặc đảm bảo nào rằng Sản phẩm beta sẽ được công bố hoặc cung cấp rộng rãi hoặc cung cấp cho bất kỳ ai, và (b) Zoom không có nghĩa vụ rõ ràng hoặc ngụ ý đối với Bạn về việc phải thông báo hoặc cung cấp Sản phẩm beta rộng rãi hoặc cung cấp theo cách khác.  

Mọi kế hoạch hoặc thông tin lộ trình trong tương lai được cung cấp trong Chương trình beta chỉ nhằm mục đích phác thảo định hướng sản phẩm chung và không nên là cơ sở cho việc đưa ra quyết định mua hàng và không đại diện cho cam kết hoặc nghĩa vụ pháp lý để cung cấp bất kỳ tài liệu, mã hoặc chức năng nào. Các kế hoạch hoặc thông tin lộ trình trong tương lai chỉ dành cho mục đích thông tin và có thể không được đưa vào bất kỳ hợp đồng nào. Bất kỳ dấu hiệu dự phòng về tương lai nào về kế hoạch cho các sản phẩm, bao gồm việc phát triển, phát hành và thời gian phát hành bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào đều là sơ bộ và tất cả các ngày phát hành trong tương lai đều là dự kiến và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Bạn thừa nhận rằng Sản phẩm beta hoặc Chương trình beta có thể là hoặc bao gồm thông tin không công khai quan trọng và do đó, Bạn không được đề nghị bán, bán hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch nào liên quan đến cổ phiếu Zoom trong phạm vi Bạn biết hoặc sở hữu bất kỳ thông tin không công khai quan trọng nào của Zoom. 

 

14. Bồi thường

Bạn phải bảo vệ, bồi thường và giữ cho Zoom, các Công ty thành viên của Zoom và các cán bộ, giám đốc, thành viên, nhân viên, chuyên gia tư vấn, đại lý, nhà cung cấp và đại diện của bên thứ ba không bị tổn hại trước mọi cáo buộc, vụ kiện, khiếu nại hoặc yêu cầu của bên thứ ba và các trách nhiệm pháp lý, chi phí, thiệt hại và chi phí liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư, phí chuyên gia và chi phí tòa án) (gọi chung là “Khiếu nại”) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Bạn hoặc Người dùng cuối của Bạn: (a) vi phạm Thỏa thuận này; (b) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (c) vi phạm bất kỳ luật nào; hoặc (d) hành động hoặc thiếu sót dẫn đến thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản.

 

15. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Vui lòng đọc kỹ phần này vì nó giới hạn trách nhiệm pháp lý của Zoom đối với Bạn.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, ZOOM HOẶC CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA ZOOM SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN NÀO KHÁC VỀ CÁC THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY, CHO DÙ DO SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM CẢ SƠ SUẤT), VI PHẠM HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH HOẶC HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG KHÁC, VÀ BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, MANG TÍNH HẬU QUẢ, DO TRỪNG PHẠT HOẶC MANG TÍNH CẢNH CÁO VÀ NGAY CẢ KHI BẠN ĐÃ TƯ VẤN CHO ZOOM VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ. CÁC BÊN ĐỒNG Ý RẰNG GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÊU TRÊN LÀ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY VÀ CÁC GIỚI HẠN NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG BẤT KỂ BẤT KỲ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NÀO KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH THIẾT YẾU. BỞI VÌ MỘT SỐ TIỂU BANG VÀ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

 

16. Sử dụng quốc tế; Kiểm soát xuất khẩu; Xử phạt 

Bạn thừa nhận rằng Sản phẩm beta hoặc một phần của Sản phẩm beta phải tuân theo Quy định quản lý xuất khẩu, Bộ luật các quy định liên bang Điều 15 Khoản 730-774 của Hoa Kỳ và có thể tuân theo các luật kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt thương mại quốc gia hiện hành khác (“Luật xử phạt và kiểm soát xuất khẩu”). Bạn không được và sẽ không cho phép bất kỳ người dùng cuối nào của Sản phẩm beta truy cập, sử dụng, xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển hướng, chuyển giao hoặc tiết lộ bất kỳ phần nào của Sản phẩm beta hoặc bất kỳ thông tin hoặc tài liệu kỹ thuật liên quan nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, theo cách vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào về kiểm soát xuất khẩu hoặc trừng phạt thương mại. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) Bạn và người dùng cuối của Bạn (a) không phải là công dân của hoặc ở bên trong một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ phải chịu các lệnh trừng phạt thương mại của Hoa Kỳ hoặc các hạn chế thương mại quan trọng khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Syria và các khu vực Crimea, Donetsk và Luhansk của Ukraina) và rằng Bạn và người dùng cuối của Bạn sẽ không truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm beta, hoặc xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển hướng hoặc chuyển giao Sản phẩm beta tại hoặc đến các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó; (b) không phải là người, hoặc sở hữu từ 50% trở lên với tư cách cá nhân hoặc tập thể bởi những người được xác định trong Danh sách công dân được chỉ định đặc biệt và người bị chặn của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc Danh sách những người trốn tránh trừng phạt nước ngoài; và (c) không phải là những người trong Danh sách người bị từ chối, Danh sách thực thể hoặc Danh sách chưa được xác minh của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, hoặc danh sách liên quan đến phổ biến vũ khí hạt nhân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; và (ii) Bạn và người dùng cuối của Bạn ở Trung Quốc, Nga hoặc Venezuela không phải là người dùng cuối của Quân đội và sẽ không đưa Sản phẩm beta của Zoom cho người dùng cuối của Quân đội, như được định nghĩa trong Bộ luật các quy định liên bang Điều 15 Khoản 744.21. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ Luật xử phạt và kiểm soát xuất khẩu và theo dõi các luật này để biết về mọi sửa đổi. 

 

17. Các thỏa thuận thương mại; Phụ lục về xử lý dữ liệu; Phụ lục Luật về quyền riêng tư của Hoa Kỳ

a. Các bên dự định cho Thỏa thuận này tách biệt và khác biệt với thỏa thuận đăng ký chính, điều khoản dịch vụ và bất kỳ thỏa thuận nào khác cho các dịch vụ Zoom (mỗi thỏa thuận này gọi là “Thỏa thuận thương mại”) mà Bạn có thể có với Zoom và Thỏa thuận này không trở thành một phần của, không sửa đổi, thay thế hoặc cải biên bất kỳ Thỏa thuận thương mại nào giữa Bạn và Zoom. Bạn thừa nhận rằng các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này chi phối và kiểm soát việc Bạn sử dụng và truy cập Sản phẩm beta và việc Bạn tham gia vào Chương trình beta chứ không phải bất kỳ Thỏa thuận thương mại hoặc bất kỳ điều khoản beta có thể có trong một Thỏa thuận thương mại.

b. Nếu bạn là chủ sở hữu tài khoản kinh doanh, doanh nghiệp lớn hoặc giáo dục và việc Bạn sử dụng Sản phẩm beta yêu cầu Zoom xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng cuối của Bạn theo thỏa thuận hoặc phụ lục xử lý dữ liệu (“DPA”) tuân thủ Mục 6(b) thì Bạn xác nhận và đồng ý rằng Zoom sẽ xử lý dữ liệu cá nhân đó theo Phụ lục xử lý dữ liệu toàn cầu của Zoom (trừ khi Bạn và Zoom trước đó đã ký DPA theo Thỏa thuận thương mại hoặc theo cách khác, trong trường hợp này DPA đã ký trước đây của Bạn sẽ chi phối) và theo đây, DPA đó được kết hợp vào và là một phần của Thỏa thuận này chỉ cho các mục đích trên.

c. Nếu Bạn (i) là “doanh nghiệp” và chúng tôi thay mặt Bạn xử lý “thông tin cá nhân” (như các thuật ngữ đó được định nghĩa theo Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California năm 2018, sửa đổi theo Đạo luật quyền riêng tư California năm 2020), (ii) là “bên kiểm soát” và Zoom thay mặt Bạn xử lý “dữ liệu cá nhân” (như các thuật ngữ đó được định nghĩa theo các Luật hiện hành khác về quyền riêng tư dữ liệu của tiểu bang Hoa Kỳ), hoặc (iii) đáp ứng cả hai tiêu chí được nêu trong mục (i) và (ii) thì Phụ lục quyền riêng tư của Luật tiểu bang Hoa Kỳ của Zoom được kết hợp ở đây theo tham chiếu và áp dụng cho việc Zoom “xử lý” “thông tin cá nhân” và “dữ liệu cá nhân” (như các thuật ngữ đó được định nghĩa theo các luật nêu trên) của Bạn.

 

18. THỎA THUẬN PHÂN XỬ CÁC KHIẾU NẠI VÀ KHƯỚC TỪ KHỞI KIỆN TẬP THỂ  

Bạn đồng ý giải quyết tranh chấp với Zoom thông qua phân xử trọng tài ràng buộc trước Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (“AAA”). Trọng tài có nghĩa là một trọng tài viên, chứ không phải thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn, sẽ quyết định tranh chấp. Thỏa thuận này cũng ngăn bạn đưa ra hoặc tham gia vào bất kỳ loại vụ kiện theo tầng lớp giai cấp, tập thể hoặc kiện hàng loạt, vụ kiện chung của luật sư riêng hoặc bất kỳ thủ tục tố tụng nào khác do người khác đưa ra chống lại Zoom.

a. Tranh chấp trong phạm vi Bạn đồng ý rằng mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh giữa Bạn và Zoom liên quan đến Chương trình beta, Sản phẩm beta, bao gồm mọi phần mềm, phần cứng, quảng cáo hoặc truyền thông tiếp thị có liên quan liên quan đến chủ đề này, sẽ được giải quyết bằng phân xử trọng tài ràng buộc, thay vì tại tòa án.

b. Ngoại lệ đối với phân xử trọng tài Thỏa thuận này không yêu cầu trọng tài phân xử các loại khiếu nại sau: (1) các vụ kiện nhỏ do Bạn hoặc Zoom đưa ra, nếu các yêu cầu của tòa án được đáp ứng và các khiếu nại chỉ trên cơ sở cá nhân; và (2) khiếu nại liên quan đến tên miền hoặc quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhãn hiệu, hình ảnh thương mại tổng thể, bí mật thương mại, bản quyền và bằng sáng chế.

c. Thủ tục phân xử trọng tài AAA sẽ tiến hành bất kỳ phân xử trọng tài nào theo Quy tắc Trọng tài Thương mại trừ khi Bạn là một cá nhân và sử dụng Sản phẩm beta cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc hộ gia đình, trong trường hợp đó, Quy tắc Trọng tài Người tiêu dùng của AAA sẽ được áp dụng. Truy cập www.adr.org để biết thêm thông tin. Trong trường hợp có xung đột giữa bất kỳ quy tắc AAA hiện hành nào và các điều khoản của Thỏa thuận này, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ chi phối trong phạm vi cần thiết để giải quyết xung đột. Nếu không thể tiếp cận được AAA để phân xử, các bên sẽ chọn một quan giải tranh chấp bằng trọng tài thay thế và, nếu họ không thể đồng thuận, họ sẽ yêu cầu tòa án chỉ định một trọng tài viên theo Bộ luật Hoa Kỳ Điều 9 Khoản 5. Phiên điều trần trọng tài sẽ diễn ra tại một trong các địa điểm sau: (i) nơi Bạn cư trú hoặc sử dụng Sản phẩm beta, (ii) ở San Jose, California, hoặc (iii) ở một địa điểm khác mà Bạn và Zoom đồng ý bằng văn bản. Một trọng tài duy nhất sẽ được chỉ định. Trọng tài có thể ra quyết định bồi thường thiệt hại, biện pháp khẩn cấp hoặc quyết định không xâm phạm, và chi phí (bao gồm cả phí luật sư thỏa đáng). Bất kỳ phán quyết trọng tài nào cũng có thể được thi hành (như thông qua bản án) tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền. Theo Quy tắc của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ, trọng tài có tiếng nói về thẩm quyền của chính mình, bao gồm cả khả năng giải quyết bằng trọng tài bất kỳ khiếu nại nào; tuy nhiên, tòa án có thẩm quyền độc quyền để thi hành lệnh cấm phân xử bằng trọng tài trên cơ sở toàn nhóm hoặc với tư cách đại diện.

d. Phí phân xử trọng tài Trách nhiệm của Bạn trong việc thanh toán bất kỳ khoản phí nộp đơn, hành chính và phân xử trọng tài nào sẽ hoàn toàn được quy định trong các quy tắc của AAA. Nếu Bạn có tổng thu nhập hàng tháng dưới 300% các hướng dẫn nghèo đói của liên bang, Bạn có quyền được miễn phí các phí tổn và chi phí trọng tài. Nếu Bạn không đủ khả năng thanh toán phí của AAA và AAA từ chối yêu cầu miễn phí của Bạn, Zoom sẽ thanh toán chúng cho Bạn.

e. Yêu cầu nộp hồ sơ trong vòng một năm Bất kể bất kỳ thời hiệu nào khác và không bao gồm bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân tố tụng nào tuân theo Mục 18(b) (Ngoại lệ đối với phân xử trọng tài), bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động nào theo Thỏa thuận này phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân tố tụng đó phát sinh, nếu không khiếu nại hoặc nguyên nhân tố tụng đó sẽ bị cấm vĩnh viễn.

f. Tính hiệu lực từng phần của việc khước từ khởi kiện tập thể Nếu việc khước từ khởi kiện tập thể bị coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành đối với tất cả hoặc một số phần của tranh chấp, thì những phần đó sẽ không được phân xử bằng trọng tài mà sẽ được giải quyết tại tòa án, với số còn lại được giải quyết thông qua trọng tài. 

 

19. Các điều khoản khác

a. Thông báo Zoom có thể gửi thông báo bằng (i) thư điện tử đến địa chỉ e-mail của Bạn được ghi lại trong thông tin tài khoản của Bạn, (ii) thông tin liên lạc bằng văn bản được gửi bằng thư được gửi bởi dịch vụ chuyển phát qua đêm được công nhận trên toàn quốc hoặc (iii) thư trả trước bưu phí hạng nhất đến địa chỉ của Bạn được ghi lại trong thông tin tài khoản của Bạn. Bạn có thể gửi thông báo cho Zoom (thông báo đó sẽ được coi là đã đưa ra khi Zoom nhận được) bằng (x) thư được gửi bởi dịch vụ chuyển phát qua đêm được công nhận trên toàn quốc hoặc thư trả trước bưu chính hạng nhất đến Zoom tại 55 Almaden Blvd, San Jose, CA, 95113, Suite 600, Hoa Kỳ, được gửi đến: Bộ phận Pháp lý hoặc (y) email tới legal@zoom.us, gửi đến: Pháp lý.

b. Không có mối quan hệ đại lý Các bên không có ý định dùng Thỏa thuận này để tạo ra mối quan hệ đại lý rõ ràng hoặc ngầm định theo luật chung về đại diện của cơ quan liên bang hoặc tiểu bang. Mỗi bên được coi là một nhà thầu độc lập và không có mối quan hệ đại lý nào được tạo ra theo Thỏa thuận này. 

c. Không có quyền hoặc biện pháp khắc phục nào của bên thứ ba Thỏa thuận này không và không nhằm mục đích trao bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục có thể thực thi nào cho bất kỳ người nào khác ngoài Zoom và Bạn.

d. Chuyển nhượng; Người kế thừa và Người nhận chuyển nhượng Bạn không được chuyển nhượng quyền của Bạn hoặc chuyển giao bất kỳ nghĩa vụ nào của Bạn theo Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Zoom và sự đồng ý đó có thể được cấp hoặc giữ lại theo toàn quyền quyết định của Zoom.  Zoom có thể chuyển nhượng quyền của mình hoặc chuyển giao bất kỳ hoặc tất cả các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Bạn. Bất kỳ chuyển nhượng hoặc chuyển giao có ý định nào vi phạm phần này đều vô hiệu. Thỏa thuận này ràng buộc và mang lại lợi ích cho các bên và những người kế thừa và người nhận chuyển nhượng được phép tương ứng của họ. 

e. Các thay đổi đối với Thỏa thuận này; Điều khoản bổ sung Zoom bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này theo thời gian và Zoom sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để thông báo bất kỳ thay đổi quan trọng nào cho Bạn. Việc sử dụng Sản phẩm beta có thể yêu cầu chấp nhận các điều khoản sử dụng mới, sửa đổi hoặc bổ sung tùy từng thời điểm của và thông qua Bạn, quản trị viên của Bạn hoặc chủ sở hữu tài khoản khác. Bằng cách tiếp tục sử dụng Sản phẩm beta hoặc tham gia Chương trình beta và không đưa ra thông báo chấm dứt Thỏa thuận này, trừ khi bị pháp luật nghiêm cấm rõ ràng, Bạn đồng ý rằng các hành động đó sẽ được coi là sự chấp nhận bất kỳ điều khoản mới, sửa đổi hoặc bổ sung nào như vậy và thỏa thuận của Bạn bị ràng buộc bởi các điều khoản đó. 

f. Sáp nhập; Xung đột Các bên dự định để Thỏa thuận này cấu thành thỏa thuận cuối cùng giữa các bên và Thỏa thuận này là sự thể hiện đầy đủ và độc quyền về thỏa thuận của các bên với các vấn đề có trong tài liệu này. Tất cả các bài viết, đàm phán và thảo luận trước đây hoặc đương thời giữa các bên liên quan đến chủ đề của Thỏa thuận này đều được hợp nhất và thay thế rõ ràng bởi Thỏa thuận này. Khi ký kết Thỏa thuận này, không bên nào dựa vào bất kỳ công bố, tuyên bố, bảo đảm hoặc thỏa thuận nào của bên kia ngoại trừ trong phạm vi được nêu rõ trong Thỏa thuận này. Trong trường hợp có xung đột giữa bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa các bên và Thỏa thuận này liên quan đến chủ đề của Thỏa thuận này, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ được áp dụng. Bạn thừa nhận rằng không có văn bản hoặc thông tin nào được nêu trên bất kỳ đơn đặt hàng, biểu mẫu in sẵn hoặc tài liệu nào khác có thể thêm vào hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

g. Tính hiệu lực từng phần Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được xác định là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, các bên không có ý định khiến quyết định này ảnh hưởng hoặc làm giảm hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này theo bất kỳ cách nào.

h. Duy trì Tất cả các phần của Thỏa thuận này, theo bản chất của chúng sẽ tồn tại sau khi chấm dứt Thỏa thuận, thì sẽ tồn tại sau khi chấm dứt Thỏa thuận, bao gồm nhưng không giới hạn ở các phần liên quan đến thông tin mật, bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào, tuyên bố từ chối bảo đảm, bồi thường, phân xử trọng tài và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

i. Luật điều chỉnh; Lựa chọn quan giải tranh chấp Luật pháp của Tiểu bang California, Hoa Kỳ, bất kể sự xung đột của các nguyên tắc luật, sẽ chi phối tất cả các vấn đề phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, ngoại trừ Đạo luật Phân xử Trọng tài Liên bang chi phối các điều khoản liên quan đến phân xử trọng tài. Trừ khi có quy định khác trong Mục 18 (Thỏa thuận phân xử trọng tài với khiếu nại và khước từ khởi kiện tập thể), các bên đồng ý với thẩm quyền duy nhất và địa điểm xét xử của các tòa án tiểu bang đặt tại và phục vụ Hạt Santa Clara, California và các tòa án liên bang ở Quận Bắc của California. Bất kể những điều trên, các bên đồng ý rằng đoạn này không ngăn cản một trong hai bên khởi xướng bất kỳ thủ tục tố tụng pháp lý, hành chính hoặc quy định nào (bao gồm cả thủ tục vô hiệu) trước Hội đồng Xét xử và Kháng cáo Bằng sáng chế hoặc Nhãn hiệu, Văn phòng Bằng sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ, Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ, bất kỳ văn phòng bằng sáng chế, bản quyền hoặc nhãn hiệu nước ngoài nào, hoặc bất kỳ cơ quan hành chính hoặc quản lý nước ngoài hoặc trong nước nào khác, về tính hợp lệ hoặc khả năng thực thi của bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác được chuyển nhượng cho một trong hai bên của Thỏa thuận này.

j. Sự mơ hồ và tiêu đề Các bên dự định rằng bất kỳ sự mơ hồ nào trong Thỏa thuận này sẽ được giải quyết và giải thích càng chặt chẽ càng tốt để đáp ứng ý định của các bên. Các chú thích và tiêu đề xuất hiện trong Thỏa thuận này chỉ mang tính chất tham khảo và không nhằm mục đích được xem xét để hiểu Thỏa thuận này.