Phụ lục về quyền riêng tư của Luật tiểu bang Hoa Kỳ

Hiệu lực: ngày 30 tháng 12 năm 2022

Phụ lục về quyền riêng tư của Luật tiểu bang Hoa Kỳ này (“Phụ lục”) bổ sung các điều khoản trong Thỏa thuận đăng ký chính, Điều khoản dịch vụ hoặc Điều khoản dịch vụ dành cho khách hàng của đại lý bán lẻ (“Thỏa thuận”, nếu có) của bạn và đặt ra một số quyền và nghĩa vụ về quyền riêng tư dữ liệu liên quan đến các Luật tiểu bang Hoa Kỳ nhất định. Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa theo cách khác trong tài liệu này có nghĩa như được chỉ định trong Thỏa thuận.

Phần A – Quy định chung. Phần A của Phụ lục này áp dụng cho việc cung cấp Dịch vụ của Zoom và việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng trong phạm vi Khách hàng là Doanh nghiệp hoặc Bên kiểm soát và Zoom Xử lý hoặc đang Xử lý Thông tin cá nhân hoặc Dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo CCPA hoặc các Luật bảo vệ dữ liệu hiện hành khác của tiểu bang.

 1. Định nghĩa. Như được sử dụng trong suốt Phụ lục này, “Khách hàng” có nghĩa là Doanh nghiệp hoặc Bên kiểm soát đăng ký Dịch vụ Zoom. Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Phần A này, nhưng không được định nghĩa theo cách khác, có nghĩa như được chỉ định trong Phần B(1) và C(1) bên dưới.
 2. Kiểm tra và đánh giá.
  1. Zoom sẽ tiến hành các cuộc kiểm tra của bên thứ ba để chứng thực theo các khung ISO 27001 và SOC 2 Loại II như sau:
   1. Hàng năm, Zoom sẽ kiểm tra Tiêu chí bảo mật, tính khả dụng và quyền riêng tư trong cuộc kiểm tra SOC-2.
   2. Các cuộc kiểm tra sẽ được thực hiện theo các tiêu chuẩn và quy tắc của cơ quan quản lý hoặc cơ quan chứng nhận về tiêu chuẩn hoặc khung kiểm soát hiện hành.
   3. Các cuộc kiểm tra sẽ được thực hiện bởi các bên kiểm tra bảo mật bên thứ ba độc lập, đủ trình độ do Zoom lựa chọn và chi trả chi phí.
   4. Mỗi cuộc kiểm tra sẽ lập một báo cáo kiểm tra dành cho khách hàng (“Báo cáo kiểm tra của Zoom”), mà hàng năm Zoom sẽ cung cấp khi Khách hàng yêu cầu. Báo cáo kiểm tra của Zoom sẽ là Thông tin mật của Zoom.
 3. Hạn chế về việc nhận thông tin. Không có nội dung nào trong Phụ lục này yêu cầu Zoom tiết lộ: (a) bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào của bất kỳ khách hàng nào khác của Zoom hoặc bên thứ ba nào; (b) bất kỳ thông tin tài chính hoặc kế toán nội bộ nào; (c) bất kỳ bí mật thương mại nào của Zoom; hoặc (d) bất kỳ thông tin nào mà theo quan điểm hợp lý của Zoom có thể: (i) làm tổn hại đến tính bảo mật của mạng, hệ thống hoặc cơ sở của Zoom; (ii) khiến Zoom vi phạm nghĩa vụ bảo mật hoặc quyền riêng tư của mình đối với bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc (iii) bất kỳ thông tin nào được tìm kiếm vì bất kỳ lý do gì ngoài những lý do được nêu trong Phụ lục này. Zoom có thể yêu cầu Khách hàng đồng ý với các điều khoản và điều kiện hợp lý của Zoom (hoặc của bên kiểm tra hoặc đánh giá bên thứ ba của Zoom) trước khi cung cấp cho Khách hàng Báo cáo kiểm tra của Zoom.
 4. Xóa dữ liệu. Zoom sẽ (a) xóa hoặc gửi lại cho Khách hàng tất cả Dữ liệu cá nhân khi kết thúc việc cung cấp Dịch vụ theo yêu cầu của Luật bảo vệ dữ liệu hiện hành của tiểu bang áp dụng cho Khách hàng và theo quyết định của Khách hàng hoặc (b) không lưu giữ, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân theo yêu cầu của CCPA khi chấm dứt hoặc kết thúc mối quan hệ giữa Khách hàng và Zoom. Không nội dung nào trong Phần A(4) (Xóa dữ liệu) này yêu cầu Zoom phải (i) xóa hoặc gửi lại dữ liệu mà Zoom phải lưu giữ theo Luật hiện hành hoặc (ii) gửi lại (thay vì tiêu hủy) Dữ liệu cá nhân trong phạm vi việc gửi lại không khả thi về mặt kỹ thuật hoặc việc gửi lại sẽ tạo ra gánh nặng, chi phí đáng kể hoặc cả hai cho Zoom.

 

Phần B – California.  Phần B này của Phụ lục áp dụng cho việc cung cấp Dịch vụ của Zoom và việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng trong phạm vi Khách hàng là Doanh nghiệp và Zoom đang Xử lý Thông tin cá nhân thay mặt cho Khách hàng theo CCPA.

 1. Định nghĩa. Như được sử dụng trong Phần B này của Phụ lục: (a) “CCPA” có nghĩa là Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California năm 2018, như được sửa đổi theo Đạo luật quyền riêng tư của California năm 2020 và mọi quy định được ban hành theo đó; (b) “Doanh rghiệp”, “Mục đích kinh doanh”, “Mục đích thương mại”, “Người tiêu dùng”, “Xử lý” “Bán”, “Nhà cung cấp dịch vụ” và “Chia sẻ” có nghĩa tương ứng được nêu trong CCPA; và (c) “Thông tin cá nhân” có nghĩa là “thông tin cá nhân” như được định nghĩa trong CCPA, nhưng chỉ trong phạm vi thông tin cá nhân được Zoom thu thập, truy cập, có được, nhận được, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý theo cách khác bắt nguồn từ việc Zoom cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng với tư cách là Doanh nghiệp theo Thỏa thuận.
 2. Xác nhận và nghĩa vụ. Zoom (a) xác nhận rằng Thông tin cá nhân chỉ được Khách hàng tiết lộ cho các mục đích hạn chế và cụ thể của việc cung cấp Dịch vụ được mô tả trong Mẫu đơn đặt hàng và cho các mục đích được mô tả trong Thỏa thuận; (b) sẽ tuân thủ các nghĩa vụ áp dụng cho Nhà cung cấp dịch vụ theo CCPA và sẽ cung cấp mức độ bảo vệ quyền riêng tư đối với Thông tin cá nhân như mức mà CCPA yêu cầu, bao gồm cả việc bảo vệ quyền riêng tư mà Doanh nghiệp phải cung cấp; (c) đồng ý rằng Khách hàng có thể thực hiện các bước hợp lý và phù hợp theo Phần A(2) ở đây để giúp đảm bảo rằng việc Zoom sử dụng Thông tin cá nhân phù hợp với nghĩa vụ của Khách hàng theo CCPA; (d) sẽ thông báo ngay cho Khách hàng về bất kỳ quyết định nào của Zoom rằng họ không thể đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo CCPA nữa; và (e) đồng ý rằng Khách hàng khi nhận được thông báo có thể thực hiện các bước hợp lý và phù hợp để ngăn chặn và khắc phục việc sử dụng trái phép Thông tin cá nhân, phù hợp với và tuân theo các quy định hiện hành, bằng cách yêu cầu Zoom cung cấp tài liệu hợp lý xác minh rằng Zoom không còn lưu giữ hoặc sử dụng Thông tin cá nhân phải tuân theo yêu cầu xóa hợp lệ.
 3. Hạn chế. Zoom sẽ không (a) Bán hoặc Chia sẻ Thông tin cá nhân; (b) lưu giữ, sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ Thông tin cá nhân nào cho bất kỳ mục đích nào ngoài (các) mục đích được mô tả trong Phần B(2)(a) ở trên hoặc theo sự cho phép của CCPA , bao gồm cả việc lưu giữ, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân cho Mục đích thương mại khác với (các) mục đích đó hoặc để phục vụ cho một Doanh nghiệp khác; (c) lưu giữ, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân bên ngoài mối quan hệ kinh doanh trực tiếp giữa Zoom và Khách hàng, ngoại trừ trong phạm vi được CCPA cho phép; hoặc (d) kết hợp Thông tin cá nhân nhận được theo Thỏa thuận với Thông tin cá nhân nhận được từ một bên khác hoặc các tương tác của chính Zoom với Người tiêu dùng mà Thông tin cá nhân có liên quan, ngoại trừ trong phạm vi Nhà cung cấp dịch vụ được CCPA cho phép làm như vậy. Zoom theo đây xác nhận rằng Zoom hiểu nghĩa vụ pháp lý của mình theo Phụ lục này và sẽ tuân thủ các nghĩa vụ đó.
 4. Kiểm tra, xem xét và đánh giá. Theo các yêu cầu hợp lý và thỏa thuận bằng văn bản mà Zoom yêu cầu và phù hợp với CCPA, và bằng chi phí và phí tổn do Khách hàng tự chịu, Khách hàng có thể kiểm tra, xem xét hoặc đánh giá Zoom không quá một lần trong mỗi 12 tháng, theo Phần A(2) (Kiểm tra và đánh giá) ở trên.
 5. Yêu cầu của người tiêu dùng. Khách hàng sẽ thông báo ngay cho Zoom và cung cấp tất cả thông tin cần thiết cho Zoom sau khi nhận và xác minh yêu cầu của Người tiêu dùng, đồng thời Zoom sẽ nhanh chóng thực hiện các hành động đó và cung cấp thông tin mà Khách hàng có thể yêu cầu một cách hợp lý liên quan đến Thông tin cá nhân của Người tiêu dùng để giúp Khách hàng thực hiện yêu cầu của các cá nhân về việc thực hiện các quyền của mình theo CCPA, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, xóa, từ chối việc Bán hoặc Chia sẻ, hoặc nhận thông tin về Thông tin cá nhân liên quan đến họ. Nếu Zoom nhận được bất kỳ yêu cầu nào trực tiếp từ (những) Người tiêu dùng của Khách hàng, Zoom có thể (i) khuyên Người tiêu dùng liên hệ trực tiếp với Khách hàng về yêu cầu đó hoặc (ii) liên hệ với Khách hàng để trả lời trực tiếp cho Người tiêu dùng.

 

Phần C – Virginia, Colorado, Utah và các Tiểu bang khác. Phần C của Phụ lục này áp dụng cho việc cung cấp Dịch vụ của Zoom và việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng trong phạm vi mà Khách hàng là Bên kiểm soát Dữ liệu cá nhân và Zoom Xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo Luật bảo vệ dữ liệu hiện hành của tiểu bang.

 1. Định nghĩa. Như được sử dụng trong Phần C này của Phụ lục: (a) “Luật bảo vệ dữ liệu hiện hành của tiểu bang” có nghĩa là (i) Đạo luật quyền riêng tư Colorado năm 2021, Đạo luật bảo vệ dữ liệu người tiêu dùng Virginia năm 2021 hoặc Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng Utah năm 2022, như được sửa đổi hoặc (ii) bất kỳ Luật hiện hành nào khác của tiểu bang Hoa Kỳ được ban hành nhằm mục đích bảo vệ Dữ liệu cá nhân, theo đó Khách hàng là Bên kiểm soát và Zoom là Bên xử lý và các điều khoản cũng như điều kiện của Phụ lục này đáp ứng yêu cầu của các Luật tiểu bang đó; (b) “Bên kiểm soát”, “Dữ liệu cá nhân”, “Xử lý” và “Bên xử lý” sẽ có ý nghĩa tương ứng được chỉ định trong Luật bảo vệ dữ liệu hiện hànhcủa tiểu bang; và (c) “Hướng dẫn” có ý nghĩa trình bày dưới đây.
 2. Xử lý dữ liệu cá nhân: Vai trò, phạm vi và trách nhiệm.
  1. Các bên thừa nhận và đồng ý với những điều sau: Khách hàng là Bên kiểm soát Dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Zoom là Bên xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
  2. Chỉ trong phạm vi cần thiết và phù hợp, Khách hàng với tư cách là Bên kiểm soát sẽ hướng dẫn Zoom thực hiện các hoạt động sau với tư cách là Bên xử lý thay mặt cho Khách hàng (gọi chung là “Hướng dẫn”):
   1. Cung cấp và cập nhật Dịch vụ như được Khách hàng và người dùng của Khách hàng cấp phép, cấu hình và sử dụng, kể cả thông qua việc Khách hàng sử dụng cài đặt, các biện pháp kiểm soát của quản trị viên hoặc chức năng Dịch vụ khác của Zoom;
   2. Bảo mật và giám sát Dịch vụ theo thời gian thực;
   3. Giải quyết các vấn đề, lỗi và sai sót;
   4. Cung cấp hỗ trợ theo yêu cầu của Khách hàng, bao gồm việc áp dụng kiến thức thu được từ các yêu cầu hỗ trợ khách hàng riêng lẻ để mang lại lợi ích cho tất cả khách hàng của Zoom nhưng chỉ trong phạm vi kiến thức đó được ẩn danh; và
   5. Xử lý Dữ liệu cá nhân của khách hàng như được nêu trong Thỏa thuận (bao gồm Phụ lục này và Phụ lục A kèm theo đây), cũng như mọi hướng dẫn bằng văn bản khác do Khách hàng cung cấp và được Zoom thừa nhận là hướng dẫn cấu thành.
  3. Trong phạm vi Zoom đóng vai trò là Bên xử lý Dữ liệu cá nhân của khách hàng, Zoom sẽ chỉ Xử lý Dữ liệu cá nhân của khách hàng theo Hướng dẫn của Khách hàng. Khách hàng phải đảm bảo rằng các Hướng dẫn dành cho Zoom tuân thủ tất cả các luật định, quy tắc và quy định áp dụng cho Dữ liệu cá nhân của khách hàng và rằng việc Xử lý Dữ liệu cá nhân của khách hàng theo Hướng dẫn của Khách hàng sẽ không khiến Zoom vi phạm Luật bảo vệ dữ liệu hiện hành của tiểu bang. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, chất lượng và tính hợp pháp của (i) Dữ liệu cá nhân của khách hàng được cung cấp cho Zoom bởi hoặc thay mặt cho Khách hàng; (ii) cách Khách hàng có được bất kỳ Dữ liệu cá nhân của khách hàng nào như vậy; và (iii) Hướng dẫn mà Khách hàng cung cấp cho Zoom liên quan đến việc Xử lý Dữ liệu cá nhân của khách hàng đó. Khách hàng không được cung cấp hay cho phép cung cấp cho Zoom bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào của khách hàng theo cách vi phạm Thỏa thuận hoặc Phụ lục này.
  4. Khách hàng ủy quyền cho Zoom tiến hành quét và báo cáo Dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp hạn chế (ví dụ: để phát hiện và báo cáo Tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em; để tuân thủ các Luật hiện hành khác; để đảm bảo tuân thủ Nguyên tắc sử dụng được chấp nhận của Zoom).
 3. Người được ủy quyền. Zoom phải đảm bảo rằng tất cả những người được ủy quyền xử lý Dữ liệu cá nhân của khách hàng đều nhận thức được tính chất bí mật của Dữ liệu cá nhân của khách hàng và phải có nghĩa vụ bảo mật dữ liệu đó.
 4. Nhà thầu phụ và Đơn xử lý phụ. Trong phạm vi Zoom là Bên xử lý, nói chung Khách hàng sẽ theo đây ủy quyền cho Zoom thuê các nhà thầu phụ và bên xử lý phụ theo Phần C(4) này.
  1. Khách hàng chấp thuận việc Zoom sử dụng các nhà cung cấp có tại https://explore.zoom.us/docs/vi/subprocessors.html để xử lý Dữ liệu cá nhân của khách hàng.
  2. Zoom có thể loại bỏ, thay thế hoặc chỉ định các nhà cung cấp bổ sung. Với điều kiện Khách hàng đăng ký nhận các bản cập nhật tại https://explore.zoom.us/vi/subprocessors/, Zoom sẽ thông báo cho Khách hàng về bất kỳ thay đổi nào về việc thuê các nhà cung cấp này. Khi Luật bảo vệ dữ liệu hiện hành của tiểu bang yêu cầu, Zoom cũng phải cho Khách hàng có cơ hội phản đối việc thuê này theo Phần C(4)(d) và C(4)(e) trong tài liệu này.
  3. Trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến tính sẵn có hoặc tính bảo mật của Dịch vụ, Zoom không bắt buộc phải thông báo trước cho Khách hàng về việc loại bỏ, thay thế hoặc chỉ định nhà thầu phụ, nhưng phải gửi thông báo trong vòng bảy (7) ngày làm việc sau khi thay đổi nhà thầu phụ.
  4. Trong cả hai trường hợp, Khách hàng có thể phản đối bằng văn bản việc thuê nhà thầu phụ như vậy trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo nói trên từ Zoom.
  5. Nếu Khách hàng phản đối việc thuê một nhà thầu phụ mới, Zoom có quyền giải quyết việc phản đối thông qua một trong các tùy chọn sau (do Zoom toàn quyền lựa chọn):
   1. Zoom có thể hủy kế hoạch sử dụng nhà thầu phụ liên quan đến Dữ liệu cá nhân của khách hàng.
   2. Zoom có thể thực hiện các bước khắc phục mà Khách hàng yêu cầu trong đơn phản đối (điều này sẽ loại bỏ phản đối của Khách hàng) và tiếp tục sử dụng nhà thầu phụ liên quan đến Dữ liệu cá nhân của khách hàng.
   3. Zoom có thể ngừng cung cấp hoặc Khách hàng có thể đồng ý không sử dụng (tạm thời hoặc vĩnh viễn) một khía cạnh cụ thể của Dịch vụ liên quan đến việc sử dụng nhà thầu phụ đó đối với Dữ liệu cá nhân của khách hàng. Zoom sẽ cung cấp cho Khách hàng văn bản mô tả (các) giải pháp thay thế hợp lý về mặt thương mại, nếu có, đối với việc thuê đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sửa đổi Dịch vụ. Nếu Zoom tùy ý quyết định rằng họ không thể cung cấp bất kỳ giải pháp thay thế nào như vậy hoặc nếu Khách hàng không đồng ý với bất kỳ giải pháp thay thế nào như vậy (nếu được cung cấp) thì Zoom và Khách hàng có thể chấm dứt Thỏa thuận bao gồm cả Phụ lục này thông qua thông báo bằng văn bản trước sáu mươi (60) ngày. Việc chấm dứt sẽ không miễn cho Khách hàng bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí nào mà họ phải trả cho Zoom cho các Dịch vụ được cung cấp cho đến ngày chấm dứt có hiệu lực theo Thỏa thuận.
   4. Nếu Khách hàng không phản đối việc thuê nhà thầu phụ mới trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Zoom đưa ra thông báo, nhà thầu phụ mới đó sẽ được coi là đã được chấp nhận.
  6. Zoom sẽ thuê bất kỳ nhà thầu phụ nào chỉ xử lý Dữ liệu cá nhân của khách hàng theo hợp đồng bằng văn bản và yêu cầu nhà thầu phụ đáp ứng mọi nghĩa vụ của Zoom đã được ký hợp đồng phụ đối với Dữ liệu cá nhân đó. Nếu nhà thầu phụ không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu, Zoom sẽ vẫn chịu trách nhiệm pháp lý trước Khách hàng về việc thực hiện nghĩa vụ của nhà thầu phụ đó ở cùng mức độ như trường hợp Zoom sẽ chịu theo Phụ lục này nếu Zoom thực hiện các hành vi hoặc thiếu sót như vậy.
 5. Bảo mật thông tin. Khi tính đến bối cảnh của việc Xử lý, Zoom sẽ duy trì các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp liên quan đến Dữ liệu cá nhân của khách hàng để đảm bảo mức độ bảo mật phù hợp với rủi ro theo Phụ lục này và như được nêu rõ trong Thỏa thuận.
 6. Thông tin tuân thủ. Theo yêu cầu hợp lý của Khách hàng, Zoom phải cung cấp cho Khách hàng thông tin hợp lý, phù hợp với và tuân theo Luật hiện hành, mà Zoom sở hữu cần thiết để chứng minh Zoom tuân thủ các nghĩa vụ của Zoom trong Phụ lục này.

 

PHỤ LỤC A

Mô tả việc xử lý

Bên kiểm soát đến Bên xử lý

Bản chất và mục đích của quá trình xử lý: Zoom sẽ xử lý Dữ liệu cá nhân của khách hàng cho các mục đích sau theo Thỏa thuận (bao gồm cả Phụ lục này):

 • Cung cấp và cập nhật Dịch vụ như được Khách hàng và người dùng của Khách hàng cấp phép, cấu hình và sử dụng, kể cả thông qua việc Khách hàng sử dụng cài đặt, các biện pháp kiểm soát của quản trị viên hoặc chức năng Dịch vụ khác của Zoom;
 • Bảo mật và giám sát Dịch vụ theo thời gian thực;
 • Giải quyết các vấn đề, lỗi và sai sót;
 • Cung cấp hỗ trợ theo yêu cầu của Khách hàng, bao gồm việc áp dụng kiến thức thu được từ các yêu cầu hỗ trợ khách hàng riêng lẻ để mang lại lợi ích cho tất cả khách hàng của Zoom nhưng chỉ trong phạm vi kiến thức đó được ẩn danh;
 • Như được nêu trong Thỏa thuận và/hoặc Phụ lục này hoặc mọi hướng dẫn bằng văn bản khác do Khách hàng cung cấp và được Zoom thừa nhận là hướng dẫn cấu thành; và
 • Khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.

Loại dữ liệu cá nhân được xử lý:

Thông tin hồ sơ tài khoản Zoom: Dữ liệu được liên kết với tài khoản Zoom của người dùng cuối, ảnh hồ sơ, mật khẩu, tên công ty và tùy chọn của Khách hàng. Thông tin này sẽ bao gồm:

 • ID người dùng duy nhất của Zoom,
 • ảnh hồ sơ (tùy chọn)

Dữ liệu chẩn đoán:

Siêu dữ liệu về cuộc họp: Chỉ số về mức sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả thời gian và cách thức tiến hành cuộc họp).

Danh mục này bao gồm:

 • nhật ký sự kiện (bao gồm hành động đã thực hiện, loại sự kiện và loại phụ, vị trí sự kiện trong ứng dụng, dấu thời gian, UUID máy khách, ID người dùng và ID cuộc họp)
 • thông tin phiên họp, bao gồm tần suất, khoảng thời gian trung bình và thực tế, số lượng, chất lượng, hoạt động mạng và kết nối mạng
 • số lượng cuộc họp
 • số lượng phiên chia sẻ màn hình và không chia sẻ màn hình
 • số lượng người tham gia
 • thông tin về người chủ trì cuộc họp
 • tên người chủ trì
 • URL trang web cuộc họp
 • thời gian bắt đầu/kết thúc cuộc họp
 • phương thức tham gia
 • thông tin hiệu suất, xử lý sự cố và thông tin chẩn đoán

Dữ liệu đo xa: Dữ liệu thu thập từ phần mềm được cài đặt cục bộ (ứng dụng và thông tin trình duyệt về việc triển khai Dịch vụ Zoom và thông tin kỹ thuật/môi trường hệ thống liên quan. Các hành động bao gồm:

 • Tên PC
 • micrô
 • loa
 • camera của bạn
 • miền
 • ID ổ cứng
 • loại mạng
 • phiên bản và loại hệ điều hành
 • phiên bản máy khách
 • Địa chỉ MAC
 • nhật ký sự kiện (bao gồm hành động đã thực hiện, loại sự kiện và loại phụ, vị trí sự kiện trong ứng dụng, dấu thời gian, UUID máy khách, ID người dùng và ID cuộc họp)
 • nhật ký dịch vụ (thông tin về các sự kiện và trạng thái của hệ thống)

Dữ liệu khác do Dịch vụ tạo ra:

 • nhận dạng thư rác
 • thông báo đẩy
 • Các mã nhận diện duy nhất cố định của Zoom như UUID hoặc id người dùng được kết hợp với các thành phần dữ liệu khác bao gồm:
 • Địa chỉ IP
 • Trung tâm dữ liệu
 • Tên PC
 • Micrô
 • Diễn giả
 • Camera
 • Miền
 • ID ổ cứng
 • Loại mạng
 • Phiên bản và loại hệ điều hành
 • Phiên bản máy khách
 • Địa chỉ IP cùng với đường dẫn mạng

Dữ liệu hỗ trợ:

 • Tên liên hệ của người yêu cầu hỗ trợ, thời gian, chủ đề, mô tả vấn đề, phản hồi sau cuộc họp (dấu ra hiệu đồng ý/không đồng ý)
 • Tệp đính kèm do người dùng cung cấp bao gồm bản ghi âm, bản chép lại hoặc ảnh chụp màn hình, phản hồi sau cuộc họp (nội dung mở được cung cấp với dấu ra hiệu không đồng ý)

Khoảng thời gian xử lý: Thời hạn của Thỏa thuận cộng với khoảng thời gian cho đến khi Zoom xóa hoặc gửi lại tất cả Dữ liệu cá nhân của khách hàng được xử lý thay mặt cho Khách hàng.

Đôi khi, Zoom có thể thay đổi hoặc bổ sung phụ lục về quyền riêng tư này. Bất kỳ sửa đổi nào như vậy đối với phụ lục về quyền riêng tư này sẽ được đăng tải ở đây. Nếu bạn muốn nhận thông báo về các thay đổi hoặc bổ sung đối với phụ lục về quyền riêng tư này, vui lòng cung cấp địa chỉ email của bạn vào hộp văn bản bên dưới.