Điều khoản sử dụng dành cho người chủ trì Zoom Events

Cập nhật lần cuối: Ngày 18 tháng 4 năm 2022 Chào mừng bạn đến với Zoom Events. Khi được sử dụng trong các Điều khoản này, “Zoom”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi” đề cập đến pháp nhân Zoom mà bạn ký kết trong Thỏa thuận dịch vụ của mình (được định nghĩa bên dưới). Điều khoản sử dụng dành cho người chủ trì Zoom Events này (“Điều khoản”) quy định các điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho việc Khách hàng mua, truy cập và sử dụng Zoom Events cũng như các trang web và dịch vụ liên quan của Zoom Events để tạo và chủ trì các sự kiện (“Nền tảng sự kiện”).  Các Điều khoản này được thiết lập nhằm bổ sung cho các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận dịch vụ và mọi Biểu mẫu đặt hàng hiện hành.  Nhằm phục vụ mục đích của các Điều khoản này, “Biểu mẫu đặt hàng” bao gồm mọi quy trình đặt hàng trực tuyến có tham chiếu đến các Điều khoản này và/hoặc Thỏa thuận Khách hàng của đại lý bán lẻ.  Các điều khoản bổ sung cũng có thể được quy định trong Biểu mẫu đặt hàng và việc sử dụng Nền tảng sự kiện cũng phải tuân theo Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được của Zoom, Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom Events và các quy tắc và chính sách khác được đặt ra hoặc áp dụng cho Nền tảng sự kiện có tham chiếu đến trong tài liệu này.  Nền tảng sự kiện được thiết kế để sử dụng cho công việc kinh doanh và nếu bạn chấp nhận các Điều khoản này thay mặt cho một chủ thể, bạn tuyên bố và đảm bảo với chúng tôi rằng bạn có quyền làm như vậy (và để rõ ràng, tất cả các tham chiếu khác đến “bạn” trong các điều khoản này sẽ tham chiếu đến chủ thể đó).   Trong trường hợp có mâu thuẫn hoặc thiếu nhất quán giữa các Điều khoản này và bất kỳ điều khoản nào có trong Thỏa thuận dịch vụ hoặc bất kỳ Biểu mẫu đặt hàng nào được điều chỉnh bởi Thỏa thuận dịch vụ, các Điều khoản này sẽ kiểm soát ở mức độ cần thiết để giải quyết mâu thuẫn hoặc sự không nhất quán đối với Nền tảng sự kiện. Nền tảng sự kiện là một phần của “Dịch vụ” Zoom như được định nghĩa trong Thỏa thuận dịch vụ hiện hành.  Bạn Để làm rõ, các Điều khoản này không áp dụng cho Zoom Meetings hoặc Zoom Webinars mà không được tạo, tổ chức, chủ trì, đăng hoặc quản lý bằng Nền tảng sự kiện.  Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa ở đây sẽ có nghĩa như đã nêu trong Thỏa thuận dịch vụ hoặc Biểu mẫu đặt hàng hiện hành. Nếu bạn có trụ sở tại Khu vực Kinh tế Châu Âu, Thụy Sĩ, hoặc Vương quốc Anh, các điều khoản bổ sung sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng Nền tảng sự kiện (xem Mục 15 bên dưới).

 1. Định nghĩa
  1. Khách hàng” nghĩa là bên mua Giấy phép Zoom Events và được gọi là “Bạn” trong Điều khoản dịch vụ của Zoom và Thỏa thuận dịch vụ khách hàng của đại lý bán lẻ, “Khách hàng” trong Thỏa thuận gói đăng ký chính, hoặc “Người đăng ký” trong Biểu mẫu đặt hàng (áp dụng tùy từng trường hợp).Khách hàng cũng được gọi trong các Điều khoản này là “bạn” và “của bạn”.
  2. Người chủ trì sự kiện” nghĩa là Khách hàng hoặc nhân viên, đại lý của Khách hàng hoặc những người khác thay mặt Khách hàng sử dụng Nền tảng sự kiện để tạo, tổ chức, chủ trì, quảng bá, quản lý, và liệt kê các sự kiện trực tuyến, buổi biểu diễn, tụ họp hoặc các sự kiện tương tự.
  3. Người tham gia sự kiện” nghĩa là người dùng Nền tảng sự kiện có mua hoặc lấy vé để tham dự Sự kiện.
  4. Thỏa thuận dịch vụ” đối với khách hàng đăng ký Dịch vụ trực tiếp với Zoom, nghĩa là Điều khoản dịch vụ của Zoom (https://explore.zoom.us/vi/terms/) hoặc Thỏa thuận gói đăng ký chính (hoặc thỏa thuận dịch vụ tương đương) trong trường hợp Khách hàng và Zoom đã cùng tham gia vào một thỏa thuận dịch vụ bằng văn bản được thực hiện riêng biệt; và, đối với khách hàng đăng ký Dịch vụ gián tiếp thông qua Đại lý bán lẻ, nghĩa là Điều khoản dịch vụ khách hàng của đại lý bán lẻ của Zoom (https://explore.zoom.us/vi/eula-terms-of-service/) hoặc một thỏa thuận dịch vụ bằng văn bản trong trường hợp Khách hàng và Zoom đã cùng tham gia vào một thỏa thuận dịch vụ bằng văn bản được thực hiện riêng biệt. 
  5. Người dùng” nghĩa là bất kỳ người dùng nào của Nền tảng sự kiện, bao gồm Người chủ trì sự kiện, Người tham gia sự kiện, và những người khác.
 2. Quyền truy cập và phạm vi dịch vụ
  1. Giấy phép Zoom Events. Theo tài liệu này, Zoom cấp cho Khách hàng một quyền và giấy phép hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, trên toàn thế giới, có thể thu hồi để Khách hàng sử dụng Nền tảng sự kiện, tuân theo các Điều khoản này, cho Thời hạn gói đăng ký ban đầu và mọi Thời hạn gia hạn và mức giá như được chỉ định trong Biểu mẫu đặt hàng.  Zoom có quyền nâng cao hoặc sửa đổi các tính năng của Nền tảng sự kiện, nhưng, ngoại trừ những điều được nêu trong tài liệu này, sẽ không làm giảm đáng kể chức năng cốt lõi hoặc ngừng hoạt động Nền tảng sự kiện mà không cung cấp thông báo trước bằng văn bản cho Khách hàng.  Khách hàng sẽ nhận được các bản cập nhật tiêu chuẩn cho Nền tảng Zoom Events mà thường được Zoom cung cấp trong thời hạn được chỉ định trong Biểu mẫu Đặt hàng.  Tuy nhiên, Zoom bảo lưu quyền cung cấp các chức năng bổ sung hoặc các cải tiến tính năng cao cấp với một khoản chi phí bổ sung mà Khách hàng có thể mua qua Zoom hoặc Đại lý bán lẻ của Khách hàng, nếu có.  Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong tài liệu này đều được Zoom và các nhà cấp phép của Zoom bảo lưu. Zoom cũng có quyền tính phí bổ sung cho Khách hàng hoặc Đại lý bán lẻ của Khách hàng, bao gồm phí dịch vụ, hoa hồng, tiền bản quyền và/hoặc phí bán vé, nhưng Zoom sẽ gửi thông báo bằng văn bản trước về bất kỳ khoản phí nào như vậy; tuy nhiên, với điều kiện là mọi khoản tăng phí cho giấy phép đối với gói đăng ký Zoom Events sẽ có hiệu lực khi bắt đầu Thời hạn gia hạn tiếp theo của Khách hàng.  
  2. Quyền truy cập và tính đủ điều kiện. Để truy cập Nền tảng sự kiện, bạn phải có giấy phép Meetings tính phí và tài khoản Zoom ở trạng thái tốt.   Nền tảng sự kiện (và một số tính năng nhất định của nó) không khả dụng ở tất cả các quốc gia và Zoom có quyền hạn chế quyền truy cập dựa theo khu vực của bạn.
  3. Mối quan hệ độc lập. Mối quan hệ của bạn với Zoom chỉ giới hạn ở việc là một bên thứ ba độc lập và không phải là nhân viên, đại lý, nhà liên doanh, bên nhượng quyền, đại diện bán hàng hoặc đối tác của Zoom vì bất kỳ lý do gì.  Bạn đồng ý rằng bạn chỉ hành động nhân danh bạn và vì lợi ích của chính bạn, chứ không phải nhân danh hoặc vì lợi ích của Zoom. Zoom không và sẽ không được coi là chỉ đạo hoặc kiểm soát bạn nói chung hoặc hoạt động của bạn theo các Điều khoản sử dụng Nền tảng sự kiện này.
  4. Không đảm bảo tính khả dụng. Zoom không đảm bảo tính khả dụng hoặc khả năng truy cập không bị gián đoạn của Nền tảng sự kiện.  Zoom có thể giới hạn hoặc hạn chế tính khả dụng của tất cả hoặc một phần của Nền tảng sự kiện hoặc một số tính năng nhất định của chúng mà không cần thông báo để bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Nền tảng sự kiện, các máy chủ của chúng tôi, hoặc để thực hiện bảo trì cho Nền tảng Sự kiện.  Khách hàng có thể chọn nhận thông báo về công tác bảo trì định kỳ cho Nền tảng sự kiện khi đăng ký nhận thông báo qua email trên trang web Trạng thái của Zoom tại https://status.zoom.us.
  5. Các đường liên kết đến bên thứ ba. Nền tảng sự kiện có thể chứa các đường liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba (“Dịch vụ bên thứ ba”).  Các Dịch vụ Bên thứ ba như vậy có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện cũng như các thông lệ về quyền riêng tư khác. Zoom không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về tính khả dụng hoặc độ chính xác của Dịch vụ bên thứ ba đó, nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp từ Dịch vụ bên thứ ba đó, hoặc các thông lệ về quyền riêng tư của họ.  Các đường liên kết đến Dịch vụ Bên thứ ba đó không phải là sự chứng thực của Zoom đối với Dịch vụ Bên thứ ba đó và bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ Bên thứ ba đó.
  6. Trách nhiệm của bạn đối với Người ngoài cuộc. Trước khi sử dụng Nền tảng sự kiện, bạn có trách nhiệm thông báo cho bất kỳ ai trong phạm vi của camera hoặc micrô của thiết bị của bạn rằng Người dùng và những người khác có thể nhìn thấy và nghe thấy họ tại vị trí của họ.  Nếu bạn cho phép bất kỳ người nào khác ở trong phạm vi của camera hoặc micrô của thiết bị của bạn trong một Sự kiện, bạn sẽ thay mặt họ đồng ý, ở phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, đối với các Điều khoản này và Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom Events
  7. Sửa đổi Điều khoản.  Zoom có thể sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Khi chúng tôi thực hiện sửa đổi đối với các Điều khoản này, chúng tôi sẽ đăng các Điều khoản cập nhật trên Nền tảng sự kiện và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” trên đầu các Điều khoản này.  Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về những sửa đổi đối với Điều khoản này ít nhất ba mươi (30) ngày trước ngày sửa đổi có hiệu lực.  Nếu việc sửa đổi của Zoom đối với các Điều khoản có ảnh hưởng nghiêm trọng và bất lợi đến việc sử dụng Nền tảng sự kiện của Khách hàng, Khách hàng có thể chấm dứt các Điều khoản này nếu gửi thông báo bằng văn bản cho Zoom trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo qua email, nếu không, quyền của Khách hàng đối với việc chấm dứt do sửa đổi đó sẽ được từ bỏ tự động và không thể hủy ngang.  Trong trường hợp chấm dứt theo Mục 2.7 này, việc sử dụng Nền tảng sự kiện của Khách hàng cũng sẽ chấm dứt và Zoom sẽ hoàn trả theo tỷ lệ cho Khách hàng (hoặc cho Đại lý bán lẻ của Khách hàng, nếu có) phí Giấy phép Zoom Events chưa sử dụng, phí này phản ánh thời gian còn lại của thời hạn giấy phép hiện tại (Thời hạn gói đăng ký ban đầu hoặc Thời hạn gia hạn, như được nêu trong Biểu mẫu đặt hàng) sau ngày chấm dứt.
 3. Nội dung người dùng
  1. Nội dung người dùng. Tất cả nội dung, chẳng hạn như thông tin, dữ liệu, hình ảnh, video, âm thanh, tài liệu và/hoặc đồ họa, được Người dùng thiết lập hoặc phân phối thông qua Nền tảng sự kiện, bao gồm danh sách Sự kiện và Sự kiện trực tiếp, được gọi là “Nội dung người dùng”.
  2. Hạn chế về Nội dung Người dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung người dùng của bạn và tuân thủ tất cả các luật liên quan đến Nội dung người dùng của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ quyền nào về sự riêng tư hoặc công khai hoặc bất kỳ luật sở hữu trí tuệ nào yêu cầu bạn phải có giấy phép để sử dụng nội dung do người khác sở hữu, sự đồng ý của bên thứ ba để sử dụng Nội dung người dùng hoặc hình ảnh, âm thanh và video có trong đó, và cung cấp các thông báo thích hợp về quyền của bên thứ ba đối với Nội dung người dùng.  Ngoài ra, bạn đồng ý không truyền bất kỳ nội dung có bản quyền nào (bao gồm cả âm nhạc) liên quan đến việc bạn sử dụng Nền tảng sự kiện trừ khi bạn sở hữu và/hoặc đã có giấy phép đối với tất cả các quyền cần thiết cho nội dung có trong Nội dung Người dùng của bạn (ví dụ: bất kỳ bản nhạc đã ghi nào hoặc các tác phẩm âm nhạc có trong Nội dung người dùng), hoặc nội dung của bên thứ ba là thuộc tên miền công cộng.  Bạn cũng đồng ý không đăng, tải lên, xuất bản, gửi hoặc truyền bất kỳ Nội dung người dùng nào mà vi phạm Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được của Zoom hoặc bất kỳ điều khoản, tiêu chuẩn hoặc chính sách nào khác của Zoom áp dụng cho Nền tảng sự kiện.
  3. Zoom sử dụng Nội dung người dùng.  Bất kể có điều gì trái ngược trong bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và Zoom, thì bằng việc tạo, tải lên, đăng, gửi, nhận, lưu trữ, hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung người dùng nào trên hoặc thông qua Nền tảng sự kiện, bạn cấp cho Zoom, trong phạm vi cho phép theo luật hiện hành, một giấy phép không độc quyền, trên toàn thế giới, miễn phí tiền bản quyền, có thể hủy ngang để kiểm duyệt, phân tích, lưu trữ, sao chép, tái sản xuất, sửa đổi, phân phối, xuất bản, truyền, phát trực tuyến và phát sóng Nội dung người dùng đó để cung cấp dịch vụ Nền tảng sự kiện một cách nhất quán với các Điều khoản này và Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom Events và theo chỉ dẫn khác của Khách hàng.  
  4. Quyền sở hữu và Hạn chế đối với Nội dung Người dùng.  Ngoại trừ như đã nêu trong tài liệu này, Zoom không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu nào đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào.  Tuy nhiên, Zoom có quyền hạn chế cách Người dùng có thể sử dụng hoặc khai thác Nội dung người dùng, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bằng cách cấm Người dùng chia sẻ Nội dung người dùng ra bên ngoài Nền tảng sự kiện, đưa ra các giới hạn kỹ thuật để ngăn Người dùng sao chép Nội dung Người dùng hoặc sử dụng nội dung có bản quyền, từ chối cung cấp một đường liên kết có thể chia sẻ để truy cập theo yêu cầu vào Nội dung Người dùng được lưu trữ trong đám mây của Zoom, và bằng cách chỉ định cách các bên thứ ba có thể xem Nội dung người dùng trên Nền tảng sự kiện.  Để rõ ràng, Nội dung Người dùng cũng bao gồm phiên bản được ghi lại của Sự kiện trực tiếp trước đó và buổi truyền phát trực tiếp được chuyển trực tiếp đến dịch vụ mạng xã hội bên thứ ba.
  5. Xóa Nội dung Người dùng. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Zoom có thể, mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn, sửa đổi, xóa, hủy, chấm dứt hoặc vô hiệu hóa bất kỳ Nội dung người dùng nào, bao gồm danh sách Sự kiện hoặc Sự kiện trực tiếp khi chúng đang diễn ra, mà Zoom xác định một cách hợp lý (bao gồm dựa trên báo cáo của Người dùng) là có vi phạm luật hiện hành, các Điều khoản này, hoặc các chính sách của Zoom, hoặc có thể gây hại hoặc đáng chê trách đối với Zoom, Người dùng, hoặc bên thứ ba của Zoom, hoặc để tuân thủ luật hiện hành hoặc lệnh tòa án, bao gồm việc đáp lại các yêu cầu gỡ xuống của các chủ thể tuyên bố rằng nội dung có bản quyền của họ đang bị xâm phạm.  Nếu Zoom hủy Sự kiện theo các Điều khoản này thì (1) Người chủ trì sự kiện có thể phải hoàn lại tiền cho người mua vé đối với bất kỳ vé hoặc đăng ký đã mua nào, bất kể chính sách hủy hoặc hoàn tiền tồn tại từ trước, và (2) Người chủ trì sự kiện sẽ không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường nào cho bất kỳ sự kiện, vé hoặc đăng ký bị hủy nào.
  6. Báo cáo Nội dung người dùng. Bạn thừa nhận rằng các tính năng của Nền tảng sự kiện cho phép Người chủ trì sự kiện báo cáo hành vi không phù hợp trong suốt Sự kiện cho Nhóm Tin cậy và An Toàn của Zoom để xem xét, và rằng các tính năng đó cho phép Người chủ trì sự kiện chụp ảnh màn hình của bất kỳ hoạt động nào họ có thể thấy trong Sự kiện và gửi chúng cho Zoom.  Zoom bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, theo dõi và xem xét các danh sách Sự kiện, các đánh giá Sự kiện và Nội dung người dùng khác trên Nền tảng Sự kiện cũng như bất kỳ báo cáo nào của Người dùng về hành vi không phù hợp trong suốt Sự kiện, để đảm bảo tuân thủ các Điều khoản này, pháp luật, và để bảo vệ không bị tổn hại đến sự an toàn, quyền hoặc tài sản của Người dùng, Zoom hoặc những người khác.  Bất kể có điều gì trái ngược trong bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và Zoom, Zoom còn bảo lưu quyền tiết lộ bất kỳ Nội dung Người dùng nào như vậy và thông tin khác cho các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác khi chúng tôi tin rằng cần thiết một cách hợp lý.
 4. Sử dụng Nền tảng sự kiện
  1. Sự kiện. Người chủ trì sự kiện hoàn toàn chịu trách nhiệm về Sự kiện và danh sách Sự kiện của họ, bao gồm cả việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng.  Khi tạo danh sách Sự kiện thông qua Nền tảng sự kiện, bạn phải: (1) cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về Sự kiện của bạn; (2) tiết lộ bất kỳ hạn chế và yêu cầu nào có thể áp dụng (chẳng hạn như sự thông thạo, thiết bị, yêu cầu về thể chất, v.v.); và (3) cung cấp bất kỳ thông tin thích hợp nào khác. Để làm rõ, bất kỳ hạn chế nào có trong Thỏa thuận dịch vụ cấm bạn tạo thu nhập từ Dịch vụ sẽ không áp dụng cho những Sự kiện bạn liệt kê trên Nền tảng sự kiện theo các Điều khoản này.
  2. Vé sự kiện. Khi Người dùng mua vé hoặc đăng ký một Sự kiện, bao gồm cả sự kiện miễn phí, sẽ có một hợp đồng được hình thành giữa Người dùng đó và Người chủ trì sự kiện liên quan đến Sự kiện có liên quan.  Zoom không trở thành một bên hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ hợp đồng nào giữa các Người dùng và Zoom không đóng vai trò như một đại lý cho bất kỳ Người dùng nào.  Người chủ trì sự kiện hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đặt giá vé cho Sự kiện của họ. Số lượng vé mà Người chủ trì sự kiện có thể bán hoặc cung cấp cho bất kỳ Sự kiện nhất định nào sẽ được xác định bởi Giấy phép Zoom Events của bạn.  Mỗi vé Sự kiện là một đường liên kết duy nhất cung cấp quyền truy cập vào Sự kiện cho một Người dùng.  Người chủ trì sự kiện và Người tham gia sự kiện có thể tặng hoặc cung cấp vé cho Người dùng khác.  Có thể có những luật áp dụng cho việc phát hành hoặc bán vé trong khu vực tài phán của Người dùng, bao gồm các luật để hạn chế việc đầu cơ vé và các hình thức bán vé thứ cấp khác.  Người dùng có trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật nào như vậy và Zoom sẽ không có trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào mà bất kỳ người nào phải gánh chịu phát sinh từ việc áp dụng các luật đó đối với bất kỳ vé Sự kiện nào. 
  3. Mã giảm giá. Nền tảng sự kiện có thể cho phép bạn tạo mã giảm giá cho vé tham dự Sự kiện của bạn.  Người chủ trì sự kiện hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tạo bất kỳ mã giảm giá nào mà có thể được sử dụng để mua Vé sự kiện với giá giảm, và Người chủ trì sự kiện chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các điều khoản điều chỉnh việc sử dụng bất kỳ mã giảm giá nào như vậy sẽ tuân thủ tất cả các luật hiện hành.
  4. Sử dụng Thông tin Người tham gia Sự kiện. Người chủ trì sự kiện đồng ý: (1) chỉ thu thập và sử dụng thông tin của Người tham gia sự kiện theo cơ sở hợp pháp thích hợp, và khi cần thiết, để có được sự đồng ý hoặc thỏa thuận hợp lệ cho việc thu thập và sử dụng đó; và (2) thu thập, sử dụng, duy trì, và truyền tất cả thông tin hoặc dữ liệu của Người tham gia sự kiện tuân theo chính sách quyền riêng tư hiện hành của Người chủ trì sự kiện cũng như tất cả các luật và quy định hiện hành, bao gồm cả những luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, Đạo luật kiểm soát hành vi lan truyền nội dung khiêu dâm và tiếp thị không được yêu cầu (CAN-SPAM) và luật áp dụng tương tự ở các khu vực tài phán khác.
  5. Tuân thủ luật pháp và quy định: Việc bạn sử dụng Nền tảng sự kiện phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.
  6. Sử dụng bị cấm. Liên quan đến việc bạn sử dụng Nền tảng sự kiện, bạn sẽ không thực hiện và sẽ không hỗ trợ hoặc cho phép người khác:
   1. vi phạm hoặc làm trái với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, các thỏa thuận với bên thứ ba, các quyền của bên thứ ba, các Điều khoản này, Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được của Zoom, Thỏa thuận dịch vụ, hoặc các chính sách hoặc quy tắc hiện hành khác;
   2. thúc đẩy hoặc hỗ trợ bất kỳ hoạt động tội phạm nào, hoặc cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động bất hợp pháp;
   3. sử dụng Nền tảng sự kiện theo cách lừa đảo, gian lận, lừa dối hoặc gây hiểu lầm;
   4. sao chép, giữ lại hoặc truy cập hay sử dụng bất kỳ thông tin nào, bao gồm dữ liệu cá nhân về bất kỳ Người dùng nào khác theo bất kỳ cách nào không phù hợp với các Điều khoản này, hoặc các chính sách quyền riêng tư hiện hành của riêng bạn, hoặc vi phạm quyền riêng tư của Người dùng hoặc bên thứ ba, hoặc luật áp dụng;
   5. xâm phạm, làm mất uy tín, giả mạo, làm hoen ố hoặc gây hại cho Zoom hoặc bất kỳ thương hiệu Zoom nào theo bất kỳ cách nào;
   6. hành động theo cách gây ảnh hưởng xấu hoặc có thể ảnh hưởng xấu đến hiệu suất, tính bảo mật, hoặc hoạt động bình thường của Nền tảng sự kiện;
   7. thu thập dữ liệu, thu thập thông tin, hoặc sử dụng các phương tiện hoặc quy trình tự động hoặc thủ công khác để truy cập hoặc thu thập dữ liệu hoặc nội dung khác từ Nền tảng sự kiện;
   8. thuê, cho thuê, bán lại, phân phối, hoặc sử dụng Nền tảng sự kiện cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc mục đích nào khác mà không được các Điều khoản này tuyên bố cho phép hoặc theo cách ngầm ngụ ý sai về sự chứng thực, sự phê duyệt, quan hệ đối tác của Zoom, hoặc nói cách khác là đánh lừa người khác về mối quan hệ của bạn với Zoom;
   9. vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba hoặc cho phép vi phạm đó bằng cách sử dụng Nền tảng sự kiện;
   10. sao chép, sửa đổi, dịch, bản địa hóa, chuyển hoặc tạo các sản phẩm phái sinh của bất kỳ phần nào của Nền tảng sự kiện;
   11. đăng ký hoặc tổ chức các Sự kiện hướng đến hoặc tiếp thị cho các cá nhân dưới 18 tuổi;
   12. sử dụng Nền tảng sự kiện hoặc thông tin thu được liên quan đến Nền tảng sự kiện, liên quan đến việc phát tán các thông điệp thương mại không được phép, bao gồm “thư rác” hoặc các hình thức xúi giục hoặc thông tin quảng cáo bất hợp pháp khác;
   13. sử dụng Nền tảng sự kiện theo cách mà (theo quyết định riêng của Zoom) là có thể bị phản đối, hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người nào khác sử dụng hoặc thưởng thức Nền tảng sự kiện, hoặc có thể khiến Zoom hoặc bất kỳ Người dùng nào bị tổn hại hoặc chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào.
  7. Tổ chức với tư cách là một Đội nhóm hoặc một Tổ chức. Bạn có thể thêm người đồng chủ trì, người chủ trì thay thế, nhà tài trợ, hoặc Người dùng khác vào Sự kiện (bao gồm Hội nghị), hoặc Zoom Events Hub hoặc tổ chức của bạn.  Khi được thêm vào, những Người dùng đó có thể thực hiện các hành động thay mặt bạn, chẳng hạn như tạo Sự kiện, tổ chức Sự kiện và sửa đổi Trung tâm của bạn.  Bạn tự chịu trách nhiệm về việc chọn thêm những Người dùng như vậy và về các hành động mà Người dùng đó thay mặt bạn thực hiện.  Zoom không kiểm soát hành vi của Người dùng khác trên Nền tảng sự kiện và từ chối mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết giữa bạn và bất kỳ ai mà bạn mời tổ chức Sự kiện cùng với bạn hoặc thay mặt bạn, hoặc tham gia Trung tâm Zoom Events của bạn, bao gồm các hành vi hoặc thiếu sót, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.
  8. Sự tham dự Sự kiện của các Thành viên Tài khoản.  Quyền truy cập vào các Sự kiện trên Nền tảng sự kiện do bên thứ ba tạo sẽ phải tuân theo Điều khoản sử dụng dành cho người tham gia sự kiện.
  9. Tính năng thử nghiệm. Đôi khi, Zoom có thể cung cấp quyền truy cập vào các tính năng hoặc các phần của Nền tảng sự kiện mà được phân loại là các tính năng thử nghiệm.  Việc truy cập và sử dụng các tính năng thử nghiệm có thể phải tuân theo các thỏa thuận bổ sung.  Zoom có thể sử dụng các tính năng thử nghiệm cho Sự kiện của riêng mình trước khi phát hành tới người dùng khác. Zoom không tuyên bố rằng tính năng thử nghiệm sẽ được cung cấp rộng rãi và có quyền ngừng hoặc sửa đổi tính năng thử nghiệm bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.  Các tính năng thử nghiệm được cung cấp NGUYÊN TRẠNG, có thể chứa lỗi hoặc các khiếm khuyết khác, và bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng tính năng thử nghiệm.
 5. Điều khoản thanh toán, phí và thuế
  1. Xử lý thanh toán qua bên thứ ba và phí. Việc xử lý thanh toán cho Nền tảng sự kiện, bao gồm cả các giao dịch giữa Người chủ trì sự kiện và những người mua vé và thu tiền quyên góp, sẽ do một hoặc nhiều đơn vị xử lý thanh toán bên thứ ba thực hiện.  Người chủ trì sự kiện phải kết nối một tài khoản thanh toán đủ điều kiện với bộ xử lý thanh toán để tạo Sự kiện có vé trả phí.  Việc bạn sử dụng đơn vị xử lý thanh toán sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung giữa bạn và đơn vị xử lý thanh toán, có thể bao gồm phí giao dịch. Zoom không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với hoạt động của đơn vị xử lý thanh toán hoặc bất kỳ hành động nào do đơn vị xử lý thanh toán thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc từ chối giao dịch của bạn, giữ tiền của bạn hoặc yêu cầu thông tin bổ sung từ bạn. Zoom chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch như vậy bằng việc thu thập thông tin cần thiết để cho phép xử lý thanh toán và gửi thông tin đó cho đơn vị xử lý thanh toán có liên quan.  Bạn không thể sử dụng Stripe làm đơn vị xử lý thanh toán nếu doanh nghiệp của bạn xuất hiện trên Danh sách các doanh nghiệp bị hạn chế của Stripe.
  2. Thuế. Zoom sẽ thêm vào giá vé mọi khoản thuế hoặc phí dựa trên giao dịch hiện hành mà bắt buộc phải được thu từ người mua vé và nộp cho bất kỳ cơ quan thuế hoặc cơ quan quản lý nào, phù hợp với luật hiện hành, liên quan đến việc bán vé hoặc đăng ký tham gia Sự kiện của bạn.  Như đã nêu trong mục Câu hỏi thường gặp về thuế �Giá trị �Gia tăng (GTGT) và thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) của Zoom Events, trong đó Zoom được yêu cầu tính Thuế gián thu trên toàn bộ số tiền được tính cho người mua vé, theo luật thuế gián thu hiện hành ở quốc gia của người tham gia, Zoom sẽ xác định, tính toán và nộp thuế gián thu cho cơ quan thuế hoặc cơ quan quản lý thích hợp liên quan đến việc mua vé.  Khoản thuế này sẽ được khấu trừ từ số tiền mà Người chủ trì sự kiện nhận được sau khi Sự kiện hoàn thành.  Trong tất cả các trường hợp khác, Người chủ trì sự kiện hoàn toàn chịu trách nhiệm xác định, tính toán và nộp tất cả các loại thuế khác bao gồm cả thuế gián thu, cho bất kỳ cơ quan thuế hoặc cơ quan quản lý nào theo yêu cầu của pháp luật.  Zoom bảo lưu quyền cập nhật Câu hỏi thường gặp về thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) của Zoom Events bất kỳ lúc nào và không cần thông báo.
   1. Các đơn vị tổ chức sự kiện ở Úc đồng ý rằng Zoom, với tư cách là Nền tảng phân phối điện tử, chịu trách nhiệm xác định, tính toán và nộp thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) liên quan đến các giao dịch mua vé của những người mua vé được xem là ở Úc cho mục đích thu thuế GST.
   2. Người chủ trì sự kiện ở Canada đồng ý rằng cả Người chủ trì sự kiện và Zoom cùng lựa chọn Zoom, hoạt động với tư cách là đại lý cho mục đích Thuế gián thu, để tính thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), thuế tiêu thụ hài hòa (HST), và thuế bán hàng Quebec (QST) liên quan đến việc mua vé của Người tham gia sự kiện thông qua Zoom Events (cho các mục đích của mục này, “nguồn cung cấp”) được xem là ở Canada cho mục đích thu thuế GST/HST và QST.  Người chủ trì sự kiện và Zoom hiểu rằng cả hai bên tham gia sự lựa chọn này đều phải chịu trách nhiệm chung và riêng đối với các nghĩa vụ thuế GST/HST và QST nhất định theo quy định của pháp luật địa phương.  Ngày có hiệu lực của sự lựa chọn bắt đầu vào ngày bạn đồng ý với các Điều khoản này cho đến khi Zoom và Người chủ trì sự kiện cùng thu hồi.
 6. Hoàn tiền và hủy bỏ
  1. Hoàn tiền và hủy bỏ. Bởi vì tất cả các giao dịch (bao gồm cả những giao dịch do đơn vị xử lý thanh toán bên thứ ba xử lý) là giữa Người chủ trì sự kiện và những người mua vé tương ứng nên Zoom không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ hoàn lại tiền cho những vé đã mua.  Chính sách hủy và hoàn tiền hiện hành do Người chủ trì sự kiện đặt cho Sự kiện của họ sẽ được đăng trên danh sách Sự kiện.  Nếu người mua vé hoặc Người tham gia sự kiện hủy hợp lệ vé đã mua hoặc đăng ký cho phép hoàn lại tiền hoặc nếu Người chủ trì sự kiện hủy Sự kiện, thì giá vé sẽ tự động được hoàn tiền cho người mua vé.   Trừ khi Người chủ trì sự kiện đồng ý hoặc luật hiện hành yêu cầu, Người chủ trì sự kiện không bắt buộc phải thực hiện bất kỳ hình thức hủy hoặc yêu cầu hoàn tiền nào khác (chẳng hạn như những hình thức hoặc yêu cầu hoàn tiền nằm ngoài chính sách hoàn tiền đã đăng). Người mua vé cũng có thể yêu cầu hoàn tiền nếu được phép theo các điều khoản và điều kiện của đơn vị xử lý thanh toán bên thứ ba.  Khoản tiền hoàn lại sẽ được chuyển về phương tiện thanh toán ban đầu đã được sử dụng cho giao dịch ban đầu.  Trong trường hợp vé được hoàn tiền (trong hoặc ngoài thời hạn hoàn tiền được áp dụng, hoặc nếu Sự kiện bị hủy bởi Zoom hoặc Người chủ trì sự kiện), Người chủ trì sự kiện sẽ không được nhận bất kỳ khoản hoàn tiền nào cho giao dịch hoặc các khoản phí khác do đơn vị xử lý thanh toán bên thứ ba thu. Thời gian trả tiền cho bất kỳ khoản hoàn tiền hoặc khoản bồi hoàn nào hoặc bất kỳ khoản ủy quyền trước nào sẽ khác nhau tùy theo phương thức thanh toán được sử dụng và bất kỳ hệ thống thanh toán hiện hành nào (ví dụ: Visa, MasterCard, v.v.) hoặc các quy tắc của đơn vị xử lý thanh toán bên thứ ba.  Người chủ trì sự kiện phải duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán liên kết với Nền tảng sự kiện của họ, bao gồm cả việc thanh toán tất cả các khoản hoàn trả.
 7. Xếp hạng và đánh giá
  1. Xếp hạng và đánh giá. Người tham gia sự kiện có thể gửi xếp hạng sao (“Xếp hạng”) và/hoặc viết đánh giá (“Đánh giá”) về Sự kiện mà họ tham dự.  Xếp hạng và Đánh giá là Nội dung Người dùng và phản ánh ý kiến của cá nhân Người tham gia Sự kiện và không phản ánh quan điểm của Zoom. Các Xếp hạng và đánh giá không được Zoom xác minh về độ chính xác và có thể không chính xác hoặc gây hiểu lầm.
  2. Nguyên tắc xếp hạng và đánh giá. Xếp hạng và đánh giá phải trung thực và chính xác và bạn không được thao túng hệ thống Xếp hạng và đánh giá, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: (1) đưa hoặc nhận tiền hay phần thưởng khác để gửi Xếp hạng hoặc Đánh giá; (2) gửi Xếp hạng hoặc Đánh giá cho Sự kiện của chính bạn; (3) gửi Đánh giá hoặc Xếp hạng không chính xác cho Sự kiện của đối thủ cạnh tranh; hoặc (4) hướng dẫn hoặc yêu cầu Người dùng khác gửi Xếp hạng hoặc Đánh giá tích cực hoặc tiêu cực về Người chủ trì sự kiện hoặc Sự kiện.
 8. Vi phạm bản quyền và nhãn hiệu Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc nhãn hiệu hoặc là đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc nhãn hiệu và bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào trên Nền tảng sự kiện vi phạm bản quyền hoặc nhãn hiệu của bạn, bạn có thể gửi thông báo cho Zoom bằng cách sử dụng nút “Report this listing” [“Báo cáo danh sách này”] ở cuối danh sách Sự kiện hoặc bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp trên trang Báo cáo vi phạm bản quyền (DMCA) và gỡ bỏ thương hiệu của Zoom.
 9. Phản hồi Chúng tôi hoan nghênh và khuyến khích phản hồi và đề xuất (“Phản hồi”) cho Nền tảng sự kiện.  Bất kể có bất kỳ điều gì trái ngược trong bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và Zoom, bất kỳ Phản hồi nào bạn cung cấp sẽ được coi là không bảo mật, và theo tài liệu này, bạn sẽ cấp cho Zoom một giấy phép vĩnh viễn, không thể hủy ngang, miễn phí tiền bản quyền, đã thanh toán đầy đủ, trên toàn thế giới, không độc quyền để sử dụng và/hoặc tích hợp Phản hồi đó vào bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của Zoom (bao gồm cả Nền tảng sự kiện) vào bất kỳ lúc nào.
 10. Quyền riêng tư Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn phù hợp với Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom Events. Bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng Nền tảng sự kiện sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu hiện hành cũng như chính sách quyền riêng tư hiện hành của riêng bạn.
 11. Tuyên bố từ chối trách nhiệm BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM HOÀN TOÀN (VỚI CHÚNG TÔI VÀ NGƯỜI KHÁC) VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BẠN TRÊN NỀN TẢNG SỰ KIỆN.  TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, BẠN HOÀN TOÀN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG NỀN TẢNG SỰ KIỆN HOẶC TỔ CHỨC BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO.  CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM HOẶC BẢO LÃNH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG, PHÁP LÝ HOẶC NGỤ Ý, PHÁT SINH TỪ, LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG HOẶC SỰ KIỆN NÀO.  BẠN THỪA NHẬN RẰNG CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ PHẢI XÁC MINH LÝ LỊCH HOẶC TRÌNH ĐỘ CỦA BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG NÀO.  TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, ZOOM HOẶC CÁC ĐƠN VỊ TIẾP THỊ LIÊN KẾT CỦA ZOOM SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG, LỖI HOẶC THIẾU SÓT NÀO CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO PHÁT SINH HOẶC THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NỀN TẢNG SỰ KIỆN.  BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM HOÀN TOÀN CHO NHỮNG LỰA CHỌN BẠN ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO VÀ VIỆC BẠN SỬ DỤNG NỀN TẢNG SỰ KIỆN.
 12. Bồi thường Bất kể có bất kỳ điều khoản bồi thường nào trong Thỏa thuận dịch vụ, bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ, và giữ cho Zoom, các Công ty thành viên của Zoom, Đại lý bán lẻ của Zoom, và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà thầu phụ, người cấp phép cũng như nhà cung cấp của họ không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu kiện, yêu cầu, hoặc khiếu nại nào và các tổn thất, chi phí liên quan (bao gồm phí luật sư hợp lý), thiệt hại và trách nhiệm pháp lý do bên thứ ba đưa ra và phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi xâm phạm hoặc vi phạm nào của Khách hàng (bao gồm các đại lý hoặc nhân viên của Khách hàng hoặc những người khác thay mặt cho Khách hàng) với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức hoặc luật hiện hành nào.
 13.  Thời hạn, Chấm dứt, và Đình chỉ
  1. Thời hạn. Các Điều khoản này sẽ có hiệu lực khi Khách hàng chấp nhận các Điều khoản này trong Biểu mẫu Đặt hàng và sẽ vẫn có hiệu lực trong Thời hạn Đăng ký ban đầu và Thời hạn Gia hạn như được nêu trong Biểu mẫu Đặt hàng.  Đối với Khách hàng đăng ký Nền tảng sự kiện trực tiếp với Zoom, trừ khi có quy định khác trong Biểu mẫu đặt hàng, Thời hạn gia hạn sẽ tự động bắt đầu khi Thời hạn gói đăng ký ban đầu hoặc Thời hạn gia hạn trước đó kết thúc trừ khi một trong hai bên gửi thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi bắt đầu Thời hạn gia hạn tiếp theo. Để làm rõ, đối với Khách hàng đăng ký Nền tảng sự kiện thông qua Đại lý bán lẻ, thời hạn gia hạn của gói đăng ký đó sẽ được đề cập trong Thỏa thuận khách hàng của đại lý bán lẻ.
  2. Chấm dứt bởi Một trong Hai Bên. Một trong hai bên có thể chấm dứt các Điều khoản này (và việc Khách hàng sử dụng Nền tảng sự kiện) bằng cách cung cấp thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt có lý do nếu bên kia vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản này và không khắc phục được vi phạm đó trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày thông báo bằng văn bản về vi phạm đó. Trong trường hợp tài khoản Zoom của bạn bị chấm dứt hoặc bị đóng, các Điều khoản này và việc bạn sử dụng Nền tảng sự kiện sẽ tự động chấm dứt.
  3. Đình chỉ bởi Zoom. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, Zoom có thể đình chỉ hoặc giới hạn việc sử dụng Nền tảng sự kiện của bạn vào bất kỳ lúc nào mà không có trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ khác đối với bạn, trong trường hợp (1) chúng tôi nghi ngờ một cách hợp lý rằng có thể bạn đã vi phạm các Điều khoản này, Thỏa thuận dịch vụ, Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được của Zoom, hoặc các quy tắc và chính sách khác được quy định hoặc áp dụng cho Nền tảng sự kiện, hoặc (2) việc bạn sử dụng Nền tảng sự kiện đang ảnh hưởng xấu đến hiệu suất hoặc hoạt động của Nền tảng sự kiện. 
  4. Yêu cầu Chấm dứt của Khách hàng. Trước khi chấm dứt các Điều khoản này, bạn phải (1) xóa tất cả Nội dung người dùng, bao gồm cả việc hủy tất cả các Sự kiện đang chờ xử lý, nếu có, và (2) sau đó ngừng tất cả việc sử dụng Nền tảng sự kiện.
  5. Hiệu lực chấm dứt. Việc chấm dứt các Điều khoản này (và việc sử dụng Nền tảng sự kiện của Khách hàng) không tự động chấm dứt bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn có thể có với Zoom hoặc Đại lý bán lẻ (nếu có), bao gồm Thỏa thuận dịch vụ.  Tất cả các mục của các Điều khoản này nếu xét về bản chất vẫn còn hiệu lực sau khi chấm dứt sẽ vẫn còn hiệu lực sau khi chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các khoản thanh toán và thuế (đối với các giao dịch trước khi chấm dứt), tuyên bố từ chối trách nhiệm và bồi thường. Zoom, trong mọi trường hợp, sẽ không chịu trách nhiệm thực thi các quyền chấm dứt hoặc hoàn tiền quy định trong các Điều khoản này giữa Khách hàng và Đại lý bán lẻ.
 14. Quy định chung
  1. Thỏa thuận tổng thể. Các Điều khoản này, Thỏa thuận dịch vụ, và bất kỳ tài liệu nào được kết hợp vào các Điều khoản này bằng cách tham chiếu, cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về Nền tảng sự kiện và thay thế tất cả các hợp đồng và thỏa thuận trước đó, cho dù bằng văn bản hay bằng miệng, hoặc cho dù được thiết lập theo thông lệ, quy tắc, chính sách hay tiền lệ, liên quan đến chủ đề của các Điều khoản này.
  2. Tính hiệu lực từng phần. Mỗi mục của các Điều khoản này có hiệu lực riêng biệt.  Nếu bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có liên quan nào quyết định rằng bất kỳ điều khoản nào trong số đó là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.
  3. Không từ bỏ. Việc Zoom không thực thi bất kỳ quyền nào của Zoom liên quan đến Nền tảng sự kiện hoặc liên quan đến một vi phạm các Điều khoản này sẽ không được coi như từ bỏ các quyền đó.
  4. Không có người thụ hưởng bên thứ ba. Trừ khi được nêu rõ ràng ở đây, các Điều khoản này sẽ không trao bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  5. Luật điều chỉnh và Quyền tài phán. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, các Điều khoản này sẽ được giải thích theo Lựa chọn luật và quan giải tranh chấp trong Thỏa thuận dịch vụ.
  6. Liên hệ với Chúng tôi. Nếu có thắc mắc, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại:Yêu cầu dịch vụ khách hàng Điện thoại: 888.799.9666 CÁC MỤC SAU (GỌI CHUNG LÀ “CÁC ĐIỀU KHOẢN DÀNH CHO LIÊN MINH CHÂU ÂU”) SẼ CHỈ ÁP DỤNG CHO BẠN KHI BẠN Ở KHU VỰC KINH TẾ CHÂU ÂU, THỤY SỸ, HOẶC VƯƠNG QUỐC ANH.
 15. Điều khoản ở Liên minh Châu Âu
  1. Chỉ Phục vụ cho Mục đích Kinh doanh..  Zoom Events chỉ được Khách hàng sử dụng cho mục đích kinh doanh.  Khách hàng tuyên bố và đảm bảo rằng họ tham gia vào các Điều khoản này liên quan đến thương mại, kinh doanh, nghề thủ công hoặc nghề nghiệp của họ. 
  2. Hợp đồng bán hàng giữa Người chủ trì sự kiện và Người tham gia sự kiện. (a) Khi Người chủ trì sự kiện bán hoặc cung cấp vé của một Sự kiện và Người tham gia sự kiện mua hoặc đăng ký Sự kiện đó và nhận được email xác nhận, điều này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa Người chủ trì sự kiện và Người tham gia sự kiện (“Hợp đồng bán hàng”). Zoom không phải là một bên của Hợp đồng bán hàng và Zoom không hoạt động như một đại lý cho Người chủ trì sự kiện hoặc bất kỳ Người tham gia sự kiện nào. (b) Hợp đồng bán hàng yêu cầu Người chủ trì sự kiện cung cấp Sự kiện cho Người tham gia sự kiện như được mô tả trong danh sách Sự kiện. Các điều khoản của Hợp đồng bán hàng bao gồm: (1) thông tin trong danh sách Sự kiện và quy trình đặt hàng; và (2) thông tin nêu trong Mục 15 này và bất kỳ quy định nào khác của Điều khoản này liên quan đến việc cung cấp Sự kiện của Người chủ trì sự kiện và việc Người tham gia sự kiện tham dự Sự kiện.  (c) Hợp đồng bán hàng sẽ chấm dứt: (1) nếu Người tham gia sự kiện thực hiện quyền hủy bỏ theo chính sách hủy bỏ được quy định trong danh sách Sự kiện; (2) khi Sự kiện đã được cung cấp đầy đủ; hoặc (3) khi tài khoản Zoom của một bên bị đóng.
  3. Truy cập dữ liệu. Người chủ trì sự kiện sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân và dữ liệu khác được tạo thông qua việc sử dụng Nền tảng sự kiện, bao gồm cả dữ liệu cá nhân được chia sẻ bởi Người tham gia sự kiện. Zoom cũng có thể cung cấp thông tin tổng hợp khác cho Người chủ trì sự kiện.  Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom Events đưa ra các danh mục dữ liệu cá nhân và dữ liệu khác mà chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng, xử lý, tiết lộ và lưu giữ nó liên quan đến Nền tảng sự kiện, và cách Người chủ trì sự kiện có thể truy cập và thực hiện các quyền dữ liệu của họ.
  4. Đình chỉ bởi Zoom

   Zoom có thể, không cần thông báo trước, đình chỉ hoặc giới hạn việc sử dụng Nền tảng sự kiện của bạn nếu:

   (a) Zoom phải tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định yêu cầu Zoom chấm dứt quyền truy cập vào tất cả hoặc một phần Nền tảng sự kiện của bạn;

   (b) có lý do bắt buộc theo luật hiện hành;

   (c) Zoom có thể chứng minh bạn đã vi phạm các Điều khoản này nhiều lần; hoặc

   (d) Zoom tin tưởng một cách hợp lý rằng tài khoản của bạn đã hoặc đang là đối tượng của bất kỳ hoạt động gian lận hoặc rửa tiền nào (hoặc bất kỳ nỗ lực nào giống như vậy) hoặc số tiền bồi hoàn quá mức, dù hoạt động hoặc hoạt động nỗ lực đó có phải là do hành vi hay thiếu sót của Người chủ trì sự kiện hay không.

   Trong những trường hợp như vậy, Zoom sẽ cung cấp cho Người chủ trì sự kiện một tuyên bố lý do bằng văn bản, trừ các hoàn cảnh được nêu dưới đây. Người chủ trì sự kiện có thể xác minh các sự kiện và hoàn cảnh cụ thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của Người chủ trì sự kiện bằng cách sử dụng quy trình khiếu nại nội bộ được quy định trong tài liệu này. Zoom sẽ không cung cấp cho Người chủ trì sự kiện một tuyên bố bằng văn bản về các lý do mà Zoom, để tuân theo nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định, không cung cấp các căn cứ hoặc hoàn cảnh cụ thể hoặc tham chiếu đến các cơ sở hoặc cơ sở hiện hành, hoặc văn bản mà Zoom có thể chứng minh rằng Người chủ trì sự kiện đã vi phạm liên tục các Điều khoản này, dẫn đến việc Người chủ trì sự kiện bị chấm dứt sử dụng Nền tảng sự kiện.

  5. Luật điều chỉnh và quyền tài phán. Các Điều khoản này được điều chỉnh bởi luật pháp Ireland.  Điều này có nghĩa là quyền truy cập và sử dụng Nền tảng sự kiện của bạn cũng như bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Nền tảng sự kiện hoặc các Điều khoản này (bao gồm cả tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) sẽ được điều chỉnh bởi luật Ireland.  Khách hàng và Zoom đồng ý rằng các tòa án của Cộng hòa Ireland sẽ có thẩm quyền duy nhất để giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào (bao gồm cả tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc là đối tượng hoặc sự cấu thành của các điều khoản này.
  6. Quy trình xử lý khiếu nại nội bộ. Zoom có một hệ thống xử lý khiếu nại nội bộ được cung cấp miễn phí cho Người chủ trì sự kiện.  Nếu bạn muốn gửi khiếu nại liên quan đến Nền tảng sự kiện, vui lòng liên hệ với Zoom tại:Yêu cầu dịch vụ khách hàng
   Điện thoại: 888.799.9666
   Khiếu nại của bạn sẽ được xem xét và chuyển đến bộ phận nội bộ thích hợp để đánh giá mối quan ngại mà bạn đưa ra theo thời gian và cách thức hợp lý về mặt thương mại.
    
  7. Hòa giải. Nếu bạn không hài lòng với việc Zoom xử lý khiếu nại của bạn hoặc nếu không thể đạt được một thỏa thuận theo cơ chế xử lý khiếu nại của Zoom, thì một trong hai bên có thể đăng ký giải quyết tranh chấp theo các Điều khoản này bằng cách hòa giải.  Zoom đã xác định JAMS và Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ là những tổ chức có thể cung cấp dịch vụ hòa giải. Trừ khi có yêu cầu của luật hiện hành, hòa giải là tự nguyện, và cả bạn và Zoom không có nghĩa vụ giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải.
  8. Xung đột. Nếu các Điều khoản của Liên minh Châu Âu này áp dụng với bạn, thì các Điều khoản của Liên minh Châu Âu này sẽ điều chỉnh trong trường hợp có xung đột giữa các Điều khoản của Liên minh Châu Âu này và bất kỳ quy định nào khác của Điều khoản.