ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CỦA ĐẠI LÝ BÁN LẺ CỦA ZOOM

NGÀY CÓ HIỆU LỰC: 1/12/2022

THÔNG TIN QUAN TRỌNG, VUI LÒNG ĐỌC KỸ: KHI BẠN SỬ DỤNG VÀ TRUY CẬP TRANG WEB, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ PHẦN MỀM LIÊN QUAN (GỌI CHUNG LÀ “DỊCH VỤ”) CỦA ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. VÀ CÁC CÔNG TY CON CỦA ZOOM (“ZOOM”), BẠN PHẢI TUÂN THỦ VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CỦA ĐẠI LÝ BÁN LẺ NÀY, BAO GỒM THỎA THUẬN PHÂN XỬ CÁC KHIẾU NẠI. VUI LÒNG XEM XÉT KỸ TRƯỚC KHI CHẤP NHẬN.

Yêu cầu hệ thống . Việc sử dụng Dịch vụ yêu cầu sử dụng một hay nhiều thiết bị tương thích, có truy cập Internet (có thể áp dụng phí) và một số phần mềm nhất định (có thể áp dụng phí) và có thể yêu cầu phải tải xuống bản cập nhật hoặc nâng cấp vào từng thời điểm cụ thể. Do việc sử dụng Dịch vụ liên quan đến phần cứng, phần mềm và truy cập Internet nên khả năng truy cập và sử dụng Dịch vụ của Bạn có thể bị ảnh hưởng bởi hiệu năng của các yếu tố này. Khuyến cáo bạn cần có truy cập Internet tốc độ cao. Bạn xác nhận và đồng ý rằng các yêu cầu hệ thống đó, có thể được thay đổi vào từng thời điểm cụ thể, thuộc Trách nhiệm của bạn.

1. ĐỊNH NGHĨA. Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng trong Thỏa thuận này; khi nhắc đến số ít thì cũng bao gồm dạng thức số nhiều và ngược lại. Các định nghĩa cụ thể về dịch vụ có trong phần Mô tả dịch vụ tại www.zoom.us/vi/services-description.

1.1 “Công ty con”, khi nói về một Bên, nghĩa là bất kỳ pháp nhân nào kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, bị kiểm soát bởi hoặc chịu sự kiểm soát chung với Bên đó. Đối với phạm vi của Thỏa thuận này, “kiểm soát” có nghĩa là một lợi ích kinh tế hoặc biểu quyết của ít nhất năm mươi phần trăm (50%) hoặc, trong trường hợp không có lợi ích kinh tế hoặc biểu quyết đó, thì sẽ là quyền chỉ đạo hoặc định hướng chỉ đạo ban quản trị và thiết lập các chính sách của pháp nhân đó.

1.2 “Thỏa thuận” nghĩa là Điều khoản dịch vụ dành cho khách hàng của đại lý bán lẻ Zoom này và tất cả nội dung được kết hợp trong tài liệu này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các phụ lục, chính sách, thông báo và điều khoản.

1.3 “Người dùng cuối” có nghĩa là Người chủ trì hoặc Người tham gia (như được định nghĩa trong phần Mô tả dịch vụ) sử dụng Dịch vụ.

1.4 “Thời hạn gói đăng ký ban đầu” có nghĩa là thời hạn gói đăng ký ban đầu cho một Dịch vụ như đã chỉ định trong Thỏa thuận khách hàng của đại lý bán lẻ.

1.5 “Luật” có nghĩa là tất cả luật pháp, đạo luật, quy tắc, quy định, pháp lệnh, phán quyết hành chính, phán quyết, nghị định, lệnh, chỉ thị, chính sách hoặc hiệp ước quốc gia, khu vực, tiểu bang, tỉnh hoặc địa phương thuộc Hoa Kỳ hoặc không thuộc Hoa Kỳ, áp dụng cho việc cung cấp Zoom và việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ.

1.6 “Thời hạn gia hạn” có nghĩa là thời hạn gia hạn gói đăng ký cho một Dịch vụ bắt đầu sau Thời hạn gói đăng ký ban đầu hoặc Thời hạn gia hạn khác như đã chỉ định trong Thỏa thuận khách hàng của đại lý bán lẻ.

1.7 “Đại lý bán lẻ” có nghĩa là một thực thể không thuộc Zoom được Zoom ủy quyền bán lại một số Dịch vụ nhất định và Bạn đặt hàng, nhận hoặc có quyền truy cập vào Dịch vụ từ/thông qua thực thể đó.

1.8 “Ngày hiệu lực của dịch vụ” có nghĩa là ngày Thời hạn gói đăng ký ban đầu bắt đầu như đã chỉ định trong Thỏa thuận khách hàng của đại lý bán lẻ.

1.9 “Dữ liệu của bạn” là thông tin được cung cấp cho Zoom để Zoom có thể thực hiện các điều khoản của Thỏa thuận và cung cấp quyền truy cập vào Dịch vụ (ví dụ: tên công ty, địa chỉ xuất hóa đơn, số ID người nộp thuế, mã số đăng ký thuế giá trị gia tăng, tên và thông tin liên hệ). Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của Dữ liệu của bạn, và Zoom không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các lỗi và thiếu sót trong Dữ liệu của bạn.

2. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI. Thỏa thuận này áp dụng cho những khách hàng của Đại lý bán lẻ đã đồng ý hoặc được thông báo về Thỏa thuận này liên quan đến việc đặt Dịch vụ từ hoặc thông qua Đại lý bán lẻ đó. Đối với những khách hàng đó, Thỏa thuận này được áp dụng với tất cả các Dịch vụ được đặt hàng hoặc cung cấp theo Thỏa thuận khách hàng của đại lý bán lẻ (được định nghĩa dưới đây).

3. THỎA THUẬN KHÁCH HÀNG CỦA ĐẠI LÝ BÁN LẺ. Vào lần đầu Bạn thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây, bằng cách đó, Bạn tuân theo hợp đồng ràng buộc pháp lý với Đại lý bán lẻ, mà Bạn đặt hàng Dịch vụ từ/thông qua họ. Hợp đồng này sẽ chi phối tất cả việc đặt hàng, mua lại, truy cập và sử dụng Dịch vụ (“Thỏa thuận khách hàng của đại lý bán lẻ”): (a) tuân theo thỏa thuận, đơn đặt hàng hoặc tài liệu khác bao gồm Thỏa thuận này hoặc đồng ý hoặc chấp nhận Thỏa thuận này; hoặc (b) truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào sau khi được thông báo rằng Thỏa thuận này áp dụng cho các Dịch vụ đó, hoặc cho việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ đó. Thỏa thuận khách hàng của đại lý bán lẻ sẽ bao gồm tất cả các điều khoản và điều kiện giữa Bạn và Đại lý bán lẻ, liên quan đến việc đặt hàng, mua lại, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở Thỏa thuận này) và tất cả các đơn hàng Dịch vụ do Bạn trực tiếp hay được người khác thay mặt ký kết hoặc đặt hàng, tất cả đều được quy định bởi Thỏa thuận này. Để tránh hiểu nhầm, bất kỳ giao dịch, thỏa thuận hoặc mối quan hệ nào giữa Bạn và Đại lý bán lẻ – và bất kỳ điều khoản, điều kiện, văn bản, tài liệu hoặc nội dung nào khác đồng ý hoặc ký kết bởi, hoặc áp dụng cho Bạn và Đại lý bán lẻ – không liên quan đến Dịch Vụ hoặc việc đặt hàng, mua lại, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ (ví dụ: Bạn đặt hàng với Đại lý bán lẻ các hàng hóa hoặc dịch vụ khác ngoài Dịch vụ Zoom) (mỗi giao dịch, tài liệu đó, v.v., “Thỏa thuận bên ngoài”) sẽ nằm ngoài phạm vi của Thỏa thuận khách hàng của đại lý bán lẻ, và Thỏa thuận này sẽ không chi phối hoặc áp dụng cho bất kỳ Thỏa thuận bên ngoài nào như vậy. Cá nhân đồng ý hoặc chấp nhận Thỏa thuận này được coi là tuyên bố và bảo đảm với Zoom và Đại lý bán lẻ rằng mình có thẩm quyền ràng buộc bản thân, hoặc pháp nhân mà cá nhân đó đại diện, đối với Thỏa thuận khách hàng của đại lý bán lẻ và Thỏa thuận này. NẾU CÁ NHÂN ĐÓ KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN NHƯ VẬY HOẶC KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI THỎA THUẬN NÀY, THÌ HỌ KHÔNG NÊN CHẤP NHẬN THỎA THUẬN NÀY, HOẶC THAM GIA VÀO BẤT KỲ ĐƠN ĐẶT HÀNG, HOẶC THỰC HIỆN ĐẶT HÀNG, TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, ỦY QUYỀN HOẶC CHO PHÉP BẤT KỲ NGƯỜI NÀO KHÁC LÀM NHỮNG VIỆC ĐÓ.

4. DỊCH VỤ. Zoom sẽ cung cấp Dịch vụ, và bạn có thể truy cập và sử dụng Dịch vụ theo Thỏa thuận này và Thỏa thuận khách hàng của đại lý bán lẻ. Zoom sẽ cung cấp các bản cập nhật tiêu chuẩn cho các Dịch vụ được Zoom cung cấp rộng rãi trong suốt thời hạn Thỏa thuận. Zoom có thể toàn quyền ngưng Dịch vụ hoặc điều chỉnh các tính năng của Dịch vụ vào từng thời điểm cụ thể mà không thông báo trước

4.1 Dịch vụ beta. Mọi hoạt động sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ beta đều chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện thử nghiệm riêng biệt và việc sử dụng beta được loại trừ khỏi Thỏa thuận này. Nếu các bên không ký thỏa thuận beta riêng biệt, Chương trình Beta – Điều khoản sử dụng được nêu tại https://explore.zoom.us/vi/beta-terms-and-conditions/ áp dụng cho việc Bạn sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ beta nào.

4.2 Premier Support. Dịch vụ Premier Support được cung cấp với một khoản phí bổ sung, do Đại lý bán lẻ xác định. Việc bạn mua Dịch vụ Premier Support cũng tuân thủ Điều khoản dịch vụ Premier Support dành cho khách hàng của đại lý bán lẻ được đăng tại: https://explore.zoom.us/vi/reseller-customer-premier-support-terms/

5. SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ theo các điều khoản của Thỏa thuận này. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ của Bạn và của Người dùng cuối của bạn cũng như sẽ tuân thủ và đảm bảo tuân thủ tất cả các Luật liên quan đến việc Bạn và mỗi Người dùng cuối sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các Luật liên quan đến ghi âm, sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư và kiểm soát xuất khẩu. Việc sử dụng Dịch vụ sẽ bị vô hiệu trong trường hợp bị cấm.

5.1 Thông tin đăng ký. Bạn có thể cần phải cung cấp thông tin về Bản thân để đăng ký và/hoặc sử dụng một số Dịch vụ nhất định. Bạn đồng ý rằng mọi thông tin nói trên là chính xác. Bạn cũng có thể được yêu cầu chọn một tên người dùng và mật khẩu. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo mật tên người dùng và mật khẩu của Bạn và đồng ý không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào

5.2 Nội dung của Bạn. Bạn đồng ý rằng Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung (“Nội dung”) do Bạn gửi hoặc truyền đi hoặc được hiển thị hoặc tải lên bởi Bạn khi sử dụng Dịch vụ và tuân thủ tất cả Luật liên quan đến Nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn ở những Luật yêu cầu Bạn được sự đồng ý của bên thứ ba để sử dụng Nội dung và cung cấp các thông báo thích hợp về quyền của bên thứ ba. Bạn cam đoan và bảo đảm rằng Bạn có quyền tải Nội dung lên Zoom và việc sử dụng đó không vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào. Trong mọi trường hợp, Zoom sẽ không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào đối với bất kỳ (a) Nội dung được truyền đi hoặc xem trong khi sử dụng Dịch vụ, (b) lỗi hoặc thiếu sót trong Nội dung, hoặc (c) bất kỳ mất mát hoặc tổn hại ở bất kỳ dạng nào phát sinh do sử dụng, truy cập hoặc từ chối truy cập vào Nội dung. Mặc dù Zoom không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung nào, nhưng Zoom có thể xóa bất kỳ Nội dung gì, vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho Bạn, nếu Zoom nhận thấy rằng Nội dung đó vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ luật nào. Bạn giữ quyền bản quyền và các quyền khác mà Bạn có đối với Nội dung do Bạn gửi, đăng tải hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Dịch vụ.

5.3 Các bản ghi. Bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật ghi âm. Người chủ trì có thể chọn ghi lại các cuộc họp Zoom và Zoom Video Webinars. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với Zoom về việc lưu trữ các bản ghi cho bất kỳ hoặc tất cả các cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến Zoom mà bạn tham gia, nếu các bản ghi đó được lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi. Bạn sẽ nhận được thông báo (trực quan hoặc bằng cách khác) khi chế độ ghi được bật. Nếu không đồng ý với việc được ghi lại, bạn có thể chọn rời khỏi cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến.

5.4 Cấm sử dụng. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ không và sẽ không cho phép bất kỳ Người dùng cuối nào: (i) sửa đổi, tùy chỉnh, phân tách, dịch ngược, tạo các sản phẩm phái sinh, tạo bản cải tiến, có các sáng kiến xuất phát từ, thiết kế ngược hoặc cố gắng giành quyền truy cập vào bất kỳ công nghệ cơ bản nào của Dịch vụ (ví dụ: bất kỳ mã nguồn, quy trình, tập dữ liệu hoặc cơ sở dữ liệu, công cụ quản lý, công cụ phát triển, máy chủ hoặc trang web lưu trữ nào, v.v.); (ii) cố ý hoặc vô ý sử dụng Dịch vụ theo cách lạm dụng, can thiệp, hoặc làm gián đoạn mạng của Zoom, tài khoản của Bạn hoặc Dịch vụ; (iii) tham gia vào hoạt động bất hợp pháp, gian lận, sai sự thật hoặc gây hiểu lầm, (iv) sử dụng Dịch vụ để truyền bất kỳ tài liệu nào có thể vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bên thứ ba; (v) xây dựng hoặc chuẩn hóa một sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh, hoặc sao chép bất kỳ tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào của Dịch vụ; hoặc (vi) sử dụng Dịch vụ để truyền đạt các thông điệp hoặc tài liệu quấy rối, bôi nhọ, đe dọa, tục tĩu, khiếm nhã, có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các thông điệp hoặc tài liệu bất hợp pháp, có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự, hoặc cấu thành hoặc khuyến khích hành vi có thể cấu thành tội hình sự, theo bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào; (vii) tải lên hoặc truyền tải bất kỳ phần mềm, Nội dung hoặc mã gây hại hoặc nhằm mục đích gây hại, vô hiệu hóa, phá hủy hoặc ảnh hưởng xấu đến hiệu suất của Dịch vụ theo bất kỳ cách nào, hoặc gây hại hoặc nhằm mục đích gây hại hoặc trích xuất thông tin hoặc dữ liệu từ phần cứng, phần mềm hoặc mạng khác của Zoom hoặc những người dùng khác của Dịch vụ; (viii) tham gia vào bất kỳ hoạt động nào hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc Tài khoản Zoom theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, làm quá tải, làm suy yếu hoặc can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ, hoặc bất kỳ máy chủ hoặc mạng nào kết nối với Dịch vụ hoặc hệ thống bảo mật của Zoom. (ix) sử dụng Dịch vụ theo cách vi phạm bất kỳ chính sách nào của Zoom hoặc theo cách vi phạm luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở chống spam, kiểm soát xuất khẩu, quyền riêng tư và các luật chống khủng bố cũng như quy định và luật yêu cầu phải có sự đồng ý của các đối tượng ghi âm thanh và video, và Bạn đồng ý rằng Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và quy định đó.

5.5 Hạn chế sử dụng.. Bạn không được tái sản xuất, bán lại hoặc phân phối Dịch vụ hoặc bất kỳ báo cáo hoặc dữ liệu nào tạo ra bởi Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào, trừ khi Bạn đã được đặc biệt cho phép làm vậy theo một thỏa thuận riêng với Zoom. Bạn không được cung cấp hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Dịch vụ do Bạn mua, hiển thị trên bất kỳ trang web nào hoặc đăng tải Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào thu thập được từ Dịch vụ (trừ Nội dung do Bạn tạo ra), hoặc tạo ra thu nhập từ Dịch vụ, hoặc sử dụng Dịch vụ để phát triển, sản xuất hoặc tiếp thị một dịch vụ hoặc sản phẩm giống đáng kể so với Dịch vụ.

6. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG CUỐI. Bạn chịu trách nhiệm về các hoạt động của tất cả Người dùng cuối truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ thông qua tài khoản của bạn, và bạn đồng ý đảm bảo rằng bất kỳ Người dùng cuối nào như vậy sẽ tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này và mọi chính sách của Zoom. Zoom không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với các vi phạm. Nếu Bạn biết bất kỳ vi phạm nào của bất kỳ ai đối với Thỏa thuận này liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, vui lòng liên hệ với Zoom theo địa chỉ email trust@zoom.us. Zoom có thể điều tra bất kỳ khiếu nại và vi phạm nào mà Zoom biết và có thể áp dụng mọi biện pháp (hoặc không biện pháp nào) mà Zoom cho là thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đưa ra cảnh báo, xóa nội dung hoặc chấm dứt các tài khoản và/hoặc hồ sơ Người dùng. Trong mọi trường hợp, Zoom đều sẽ không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào đối với bất kỳ dữ liệu hoặc nội dung nào khác được xem trong khi sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ dữ liệu hoặc nội dung nào nói trên, hoặc bất kỳ mất mát hoặc tổn hại ở bất kỳ dạng nào phát sinh do sử dụng, truy cập hoặc từ chối truy cập đến bất kỳ dữ liệu hoặc nội dung nào.

7. NGHĨA VỤ CỦA ZOOM ĐỐI VỚI NỘI DUNG. Zoom sẽ duy trì các biện pháp bảo vệ hữu hình và kỹ thuật hợp lý để ngăn chặn việc tiết lộ hoặc truy cập trái phép vào Nội dung, theo các tiêu chuẩn của ngành. Zoom sẽ thông báo cho Bạn nếu nhận thấy có hoạt động truy cập trái phép vào Nội dung. Zoom sẽ không truy cập, xem hoặc xử lý Nội dung trừ khi (a) theo quy định của Thỏa thuận này và trong Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom; (b) khi được Bạn ủy quyền hoặc hướng dẫn, (c) thực hiện các nghĩa vụ của mình theo yêu cầu của Thỏa thuận này; hoặc (d) theo yêu cầu của Pháp luật. Zoom không có nghĩa vụ nào khác liên quan đến Nội dung.

8. TƯ CÁCH HỢP LỆ. Bạn xác nhận rằng Bạn từ 16 tuổi trở lên và hoàn toàn có thể và đủ năng lực để tuân theo các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, xác nhận, tuyên bố và bảo đảm như quy định của Thỏa thuận này, đồng thời chấp nhận và tuân thủ Thỏa thuận này. Quyền truy cập của Bạn có thể bị chấm dứt mà không cần cảnh báo nếu chúng tôi tin rằng Bạn dưới 16 tuổi hoặc không đủ điều kiện.

9. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG; HẠN CHẾ CHO TRẺ EM SỬ DỤNG. Dịch vụ được thiết kế để sử dụng cho mục đích kinh doanh. Bạn có thể chọn sử dụng Dịch vụ cho các mục đích khác, tuân theo các điều khoản và giới hạn của Thỏa thuận này. Zoom không nhằm mục đích phục vụ các cá nhân dưới 16 tuổi sử dụng, trừ khi thông qua Người đăng ký trường học (như được định nghĩa trong Mô tả dịch vụ) sử dụng Zoom dành cho giáo dục (mẫu giáo đến lớp 12).

10. QUYỀN ĐỘC QUYỀN. Zoom và/hoặc các nhà cung cấp của mình, tùy trường hợp, giữ quyền sở hữu đối với toàn bộ các quyền độc quyền về Dịch vụ và về toàn bộ các tên thương hiệu, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo và tên miền (“Nhãn hiệu của Zoom”) có liên quan hoặc được hiển thị cùng Dịch vụ. Bạn không được tạo khung hoặc sử dụng công nghệ tạo khung để hiển thị kèm bất kỳ Nhãn hiệu của Zoom nào hoặc các thông tin độc quyền khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc biểu mẫu) của Zoom khi chưa có sự đồng thuận rõ ràng bằng văn bản. Bạn không được sử dụng bất kỳ thẻ siêu dữ liệu nào hoặc bất kỳ “văn bản ẩn” nào khác sử dụng Nhãn hiệu của Zoom khi chưa có sự đồng thuận rõ ràng bằng văn bản của Zoom.

11. BẢO MẬT. Mỗi bên đồng ý coi là bảo mật và giữ bảo mật tất cả thông tin không công khai do bên còn lại cung cấp liên quan đến doanh nghiệp, hệ thống, vận hành, mã nguồn, kế hoạch chiến lược, Dịch vụ, khách hàng, giá cả (bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều khoản về giá ở đây), phương pháp, quy trình, dữ liệu tài chính, chương trình và/hoặc sản phẩm của bên còn lại dưới bất kỳ hình thức nào, được chỉ định là “bảo mật”, hoặc một người bình thường biết hoặc nên hiểu một cách hợp lý là bảo mật (ở đây gọi là “Thông tin mật”). Mỗi bên đồng ý giới hạn việc tiết lộ Thông tin mật của bên còn lại cho càng ít người càng tốt và chỉ cho những người có nhu cầu biết, gồm nhân viên của mình, của Công ty con hoặc Đại lý bán lẻ và phải có nghĩa vụ giữ bảo mật thông tin đó. Trừ khi cần thiết phải thực hiện các nghĩa vụ tương ứng của một trong hai bên theo Thỏa thuận này, theo chấp thuận hoặc hướng dẫn của bên tiết lộ hoặc như được cho phép rõ ràng trong tài liệu này, bên nhận không được: (i) tiết lộ Thông tin mật của bên tiết lộ cho bất kỳ cá nhân, công ty hoặc doanh nghiệp nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên tiết lộ hoặc (ii) sử dụng Thông tin mật của bên tiết lộ vì lợi ích riêng của mình hoặc lợi ích của bên thứ ba, Thông tin mật của bên còn lại.

a. Loại trừ. “Thông tin mật” sẽ không bao gồm Nội dung hoặc thông tin (a) đã được một bên biết đến một cách hợp pháp tại thời điểm bên kia có được thông tin, không có nghĩa vụ giữ bảo mật thông tin đó; (b) được biết đến hoặc được công bố rộng rãi hoặc có sẵn mà không phải từ hành động sai trái nào của một bên; (c) được nhận một cách hợp pháp từ bên thứ ba mà không có hạn chế và không vi phạm Thỏa thuận này; hoặc (d) được phát triển bởi một bên không sử dụng bất kỳ thông tin độc quyền, không công khai nào do bên kia cung cấp theo Thỏa thuận.

b. Ngoại lệ. Một trong hai bên có thể tiết lộ Thông tin mật nếu luật pháp, quy định hoặc lệnh của tòa án yêu cầu, với điều kiện là bên đó tuân thủ theo luật, quy định hoặc lệnh của tòa án đó, khi được phép, sẽ thông báo cho bên còn lại về bất kỳ việc sử dụng hoặc yêu cầu nào như vậy trước khi tiết lộ để tạo cơ hội cho bên còn lại tìm kiếm lệnh bảo vệ để ngăn hoặc hạn chế việc tiết lộ thông tin cho bên thứ ba.

c. Thời hạn mật và nghĩa vụ. Các nghĩa vụ bảo mật được quy định trong mục này của Thỏa thuận vẫn sẽ có hiệu lực trong thời hạn năm (5) năm kể từ khi tiết lộ thông tin. Cả hai bên đồng ý (a) tiến hành từng bước một để bảo vệ Thông tin mật của bên còn lại một cách hợp lý, và các bước thực hiện này ít nhất phải mang tính bảo vệ như những bước mà bên nhận thông tin thực hiện để bảo vệ Thông tin mật của họ, và không thấp hơn tiêu chuẩn thận trọng hợp lý; (b) thông báo ngay cho bên tiết lộ khi phát hiện ra bất kỳ hành vi sử dụng trái phép hoặc tiết lộ Thông tin mật nào; và (c) trong trường hợp bên nhận thông tin tiết lộ thông tin trái phép, để hợp tác với bên tiết lộ nằm giúp giành lại quyền kiểm soát Thông tin mật và ngăn việc sử dụng thêm hoặc tiết lộ trái phép thêm về thông tin đó.

12. BẢN QUYỀN. Bạn không được đăng tải, chỉnh sửa, phân phối hoặc tái sản xuất theo bất kỳ cách nào các tài liệu có bản quyền, thương hiệu, quyền công bố hoặc các quyền độc quyền khác khi chưa có sự đồng thuận bằng văn bản từ trước của chủ sở hữu các quyền độc quyền đó. Zoom có thể từ chối truy cập Dịch vụ đối với bất kỳ Người dùng nào bị cáo buộc là vi phạm bản quyền của một bên khác. Không giới hạn ở những điều nói trên, nếu Bạn tin rằng bản quyền của Bạn đã bị vi phạm, vui lòng thông báo cho Zoom theo như quy định tại đây.

13. CHẤM DỨT. Nếu Bạn không tuân thủ bất kỳ quy định nào của Thỏa thuận này, Zoom có thể chấm dứt Thỏa thuận ngay lập tức và Zoom hay Đại lý bán lẻ liên quan có thể giữ lại mọi khoản phí mà Bạn đã thanh toán trước đó, không thực hiện hoàn tiền hay ghi có.

13.1 Hiệu lực chấm dứt. Bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thỏa thuận này mà theo bản chất hoặc dĩ nhiên phải tồn tại sau khi Thỏa thuận này bị chấm dứt thì sẽ tồn tại sau khi chấm dứt Thỏa thuận này. Sau khi chấm dứt Thỏa thuận này, Bạn phải ngừng mọi hoạt động sử dụng Dịch vụ và hủy bất cứ bản sao nào của phần mềm liên quan trong phạm vi sở hữu và kiểm soát của Bạn. Bạn sẽ không hủy hoặc cố gắng gây hại cho bất kỳ Dịch vụ hoặc phần mềm liên quan nào trên máy chủ của Zoom hoặc mạng lưới của Zoom.

14. HẠN CHẾ XUẤT KHẨU. Bạn thừa nhận rằng Dịch vụ, hoặc một phần của Dịch vụ, tuân theo các Quy định quản lý xuất khẩu, Bộ luật các quy định liên bang Điều 15 Khoản 730-774 của Hoa Kỳ và có thể tuân theo các luật kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt thương mại quốc gia hiện hành khác (“Luật xử phạt và kiểm soát xuất khẩu”). Zoom sẽ cung cấp (các) phân loại xuất khẩu của Hoa Kỳ áp dụng cho Dịch vụ của Zoom theo yêu cầu. Bạn và Người dùng cuối của Bạn không được truy cập, sử dụng, xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển hướng, chuyển giao hoặc tiết lộ bất kỳ thành phần nào của Dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin kỹ thuật hoặc tài liệu liên quan nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, theo cách vi phạm Luật xử phạt và kiểm soát xuất khẩu. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) Bạn và Người dùng cuối của bạn (a) không phải là công dân hoặc ở trong một quốc gia hay vùng lãnh thổ chịu lệnh trừng phạt thương mại của Hoa Kỳ hoặc các hạn chế thương mại quan trọng khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Syria, khu vực Crimea, Donetsk và Luhansk của Ucraina) và rằng Bạn và Người dùng cuối của bạn sẽ không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển hướng hoặc chuyển giao Dịch vụ tại hoặc đến các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó; (b) không phải là cá nhân, hoặc sở hữu từ 50% trở lên, sở hữu riêng hoặc chung bởi những người có tên trong Danh sách các công dân được chỉ định đặc biệt và những người bị ngăn chặn hoặc Danh sách những kẻ trốn tránh trừng phạt nước ngoài của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ; và (c) không phải là người có tên trong Danh sách những người bị từ chối, Danh sách pháp nhân hoặc Danh sách chưa được xác minh của Bộ Thương mại Hoa Kỳ hoặc danh sách liên quan đến phổ biến vũ khí hạt nhân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; (ii) Bạn và Người dùng cuối của bạn tại Trung Quốc, Nga hoặc Venezuela không phải là Người dùng cuối trong lĩnh vực quân sự và sẽ không đưa Dịch vụ của Zoom vào Mục đích sử dụng cuối cho quân sự, như được định nghĩa trong Bộ luật các quy định liên bang Điều 15 Khoản 744.21; (iii) không Nội dung nào do Bạn hoặc Người dùng cuối của bạn tạo ra hoặc gửi đi phải chịu bất kỳ hạn chế nào đối với việc tiết lộ, chuyển giao, tải xuống, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu theo Luật trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu; và (iv) Bạn và Người dùng cuối của Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào cấu thành hành vi vi phạm hoặc bị trừng phạt theo luật chống tẩy chay của Hoa Kỳ do Bộ Thương mại Hoa Kỳ hoặc Bộ Ngân khố Hoa Kỳ quản lý. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ Luật xử phạt và kiểm soát xuất khẩu và theo dõi các luật này để biết về mọi sửa đổi.

15. SỬ DỤNG KHÔNG CÓ RỦI RO CAO. Dịch vụ không được thiết kế hoặc được cấp giấy phép để sử dụng trong môi trường nguy hiểm yêu cầu phải có các biện pháp kiểm soát an toàn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vận hành các cơ sở hạt nhân, các hệ thống điều hướng máy bay/liên lạc, kiểm soát không lưu và các hệ thống hỗ trợ sự sống hoặc vũ khí. Dịch vụ sẽ không được sử dụng cho hoặc trong bất kỳ môi trường RỦI RO CAO nào.

16. BIỆN PHÁP KHẨN CẤP. Bạn xác nhận rằng mọi trường hợp sử dụng Dịch vụ trái với Thỏa thuận này hoặc mọi trường hợp chuyển nhượng, cấp giấy phép phụ, sao chép hoặc tiết lộ thông tin kỹ thuật hoặc tài liệu có liên quan đến Dịch vụ, đều có thể gây tổn hại không thể sửa chữa đối với Zoom, Công ty con, Đại lý bán lẻ và nhà cung cấp, và trong những trường hợp đó, Zoom, Công ty con, Đại lý bán lẻ và nhà cung cấp sẽ có quyền áp dụng biện pháp khắc phục công bằng, mà không cần đưa ra bảo lãnh hoặc bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở biện pháp khẩn cấp tạm thời sơ bộ và vĩnh viễn.

17. KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO. BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ ZOOM, CÁC CÔNG TY CON, NHÀ CUNG CẤP VÀ ĐẠI LÝ BÁN LẺ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM Ở BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, MỨC ĐỘ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC SỰ KHÔNG VI PHẠM. ZOOM, CÔNG TY THÀNH VIÊN, NHÀ CUNG CẤP VÀ ĐẠI LÝ BÁN LẺ KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC CAM ĐOAN VỀ KẾT QUẢ CÓ THỂ THU ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC ĐỘ TIN CẬY CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO THU THẬP ĐƯỢC THÔNG QUA DỊCH VỤ HOẶC VIỆC DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG BẤT KỲ YÊU CẦU NÀO CỦA NGƯỜI DÙNG, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, BẢO MẬT HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ TỰ CHỊU RỦI RO. BẤT KỲ TÀI LIỆU VÀ/HOẶC DỮ LIỆU NÀO ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC THU THẬP ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ THUỘC TOÀN QUYỀN CỦA BẠN VÀ LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. BẠN SẼ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ TỔN HẠI NÀO XẢY RA VỚI BẠN DO SỬ DỤNG DỊCH VỤ. TOÀN BỘ RỦI RO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TỪ HIỆU SUẤT DỊCH VỤ THUỘC VỀ BẠN. ZOOM KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI VIỆC LƯU GIỮ BẤT KỲ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG NÀO HOẶC GIAO TIẾP GIỮA NGƯỜI DÙNG. ZOOM KHÔNG ĐẢM BẢO VÀ KHÔNG CAM KẾT BẤT KỲ KẾT QUẢ CỤ THỂ NÀO TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. BẠN SỬ DỤNG VÀ TỰ CHỊU RỦI RO.

18. BỒI THƯỜNG. Bạn đồng ý sẽ bảo đảm, bảo vệ và không để Zoom, Công ty con, nhân sự điều hành, giám đốc, nhân viên, tư vấn viên, đại diện, nhà cung cấp và Đại lý bán lẻ phải chịu bất kỳ và toàn bộ các khiếu nại, nghĩa vụ, tổn hại và/hoặc chi phí của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư) phát sinh từ việc Bạn sử dụng Dịch vụ, việc Bạn vi phạm Thỏa thuận này hoặc việc Bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác của tài khoản của Bạn xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác của bất kỳ người nào hoặc thực thể nào hay luật áp dụng.

19. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, ZOOM, CÔNG TY CON, NHÀ CUNG CẤP HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN HẠI NÀO MANG TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP, CẢNH CÁO, TRỪNG PHẠT HOẶC MANG TÍNH HẬU QUẢ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở TỔN HẠI DO TỔN THẤT LỢI NHUẬN KINH DOANH, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, TỔN THẤT THÔNG TIN KINH DOANH, HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI TIỀN BẠC NÀO KHÁC) PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC VIỆC CUNG CẤP HOẶC KHÔNG THỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOẶC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁC, CHO DÙ PHÁT SINH TỪ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ NGOÀI HỢP ĐỒNG (BAO GỒM CẢ SƠ SUẤT), HỢP ĐỒNG HAY BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO KHÁC, NGAY CẢ KHI ZOOM, ĐỐI TÁC TIẾP THỊ LIÊN KẾT, NHÀ CUNG CẤP HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC TỔN HẠI ĐÓ. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, TRÁCH NHIỆM LŨY KẾ TỐI ĐA CỦA ZOOM, CÔNG TY THÀNH VIÊN, NHÀ CUNG CẤP, ĐẠI LÝ BÁN LẺ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DÀNH RIÊNG CHO BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở MỨC NĂM MƯƠI NGHÌN ĐÔ LA (50.000,00 USD). Do một số tiểu bang và khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm, giới hạn nói trên có thể không áp dụng với Bạn.

20. THỎA THUẬN TRỌNG TÀI; TỪ BỎ TỐ TỤNG TẬP THỂ. Nếu Bạn ở Hoa Kỳ, Bạn đồng ý chỉ giải quyết tranh chấp trên cơ sở cá nhân, thông qua trọng tài theo các quy định của Phụ lục B. Các bên tuyên bố từ bỏ mọi quyền tố tụng, nộp đơn kiện, hoặc tố tụng dưới hình thức vụ kiện theo nhóm hoặc tập thể, tố tụng với tổng luật sư riêng, hoặc bất kỳ thủ tục tố tụng nào khác mà bất kỳ bên nào thực hiện hoặc đề xuất thực hiện trong khả năng đại diện

21. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH KHÁC. Zoom sẽ thu thập và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân theo Tuyên bố về quyền riêng tư của mình. Tất cả các chính sách tại www.zoom.us/legal được đưa vào Thỏa thuận này theo tham khảo. Ngoài ra, nếu Bạn là chủ sở hữu tài khoản kinh doanh, doanh nghiệp lớn hoặc giáo dục và việc Bạn sử dụng Dịch vụ yêu cầu Zoom xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng cuối theo một thỏa thuận xử lý dữ liệu, Zoom sẽ xử lý dữ liệu cá nhân đó theo Phụ lục xử lý dữ liệu toàn cầu của Zoom. Ngoài ra, Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng Zoom có thể liên hệ với Bạn qua e-mail hoặc hình thức khác kèm theo thông tin có liên quan đến việc Bạn sử dụng Dịch vụ, cho dù Bạn đã hủy nhận các thông báo hoặc truyền thông tiếp thị đó.

22. PHỤ LỤC VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA LUẬT TIỂU BANG HOA KỲ. Nếu Bạn (i) là “doanh nghiệp” và chúng tôi thay mặt bạn xử lý “thông tin cá nhân” (như các thuật ngữ đó được định nghĩa trong Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California năm 2018, như đã sửa đổi), hoặc (ii) là “bên kiểm soát” và chúng tôi thay mặt bạn xử lý “dữ liệu cá nhân” (như các thuật ngữ đó được định nghĩa theo các Luật hiện hành khác về quyền riêng tư dữ liệu của tiểu bang Hoa Kỳ) hoặc (iii) đáp ứng cả hai tiêu chí được nêu trong (i) và (ii), thì Phụ lục quyền riêng tư của Luật tiểu bang Hoa Kỳ của Zoom được kết hợp ở đây theo tham chiếu và sẽ áp dụng cho quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của Bạn.

23. ĐIỀU KHOẢN KHÁC.

23.1 Lựa chọn luật và tòa án có thẩm quyền: Thỏa thuận này chịu sự điều chỉnh và được diễn giải theo luật của Tiểu bang California, Hoa Kỳ, như được áp dụng cho các thỏa thuận được cư dân California ký và thực hiện tại California. Trừ khi được quy định trong Phụ lục A, các Bên đồng thuận với thẩm quyền xét xử độc quyền và địa điểm của các tòa án tiểu bang nằm tại và phục vụ cho Hạt Santa Clara, California và các tòa án liên bang ở Quận phía Bắc của California.

23.2 Từ bỏ và hiệu lực từng phần: Việc một trong hai Bên không thực hiện bất kỳ quyền nào hoặc không thực thi bất kỳ quy định nào theo Thỏa thuận này sẽ không được coi là từ bỏ hoặc tước bỏ các quyền hoặc khả năng thực thi quy định đó. Nếu bất kỳ quy định nào của Thỏa thuận này được một tòa án có thẩm quyền xét xử tuyên trái pháp luật, vô hiệu hoặc không thể thực thi, quy định đó sẽ được sửa đổi để đạt được hiệu lực kinh tế gần tương đương với quy định gốc và phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực.

23.3 Điều khoản chung: Thỏa thuận này thể hiện toàn bộ hiểu biết và thỏa thuận giữa các Bên về nội dung chính của Thỏa thuận này và thay thế bất kỳ và toàn bộ hiểu biết và thỏa thuận trước đó giữa các Bên về nội dung tương tự, ngoại trừ Thỏa thuận khách hàng của đại lý bán lẻ. Zoom có thể toàn quyền chọn thay đổi hoặc bổ sung các điều khoản của Thỏa thuận này vào từng thời điểm cụ thể. Zoom sẽ nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để gửi thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Thỏa thuận này. Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ khi đăng tải các thay đổi đối với Thỏa thuận này (hoặc mười (10) ngày làm việc kể từ ngày thông báo, nếu có một thông báo), các thay đổi đó sẽ có hiệu lực ràng buộc với Bạn. Nếu Bạn không đồng ý với các thay đổi, Bạn cần ngừng sử dụng Dịch vụ. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau thời gian mười ngày làm việc đó, Bạn sẽ được coi là đã chấp nhận các thay đổi đối với các điều khoản của Thỏa thuận này. Để tham gia một số Dịch vụ, Bạn có thể được thông báo rằng Bạn phải tải xuống phần mềm và/hoặc đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các điều khoản và điều kiện bổ sung đó, các điều khoản bổ sung đó theo đây được bao gồm trong Thỏa thuận này. Thỏa thuận này đã được lập bằng ngôn ngữ tiếng Anh và phiên bản đó sẽ có hiệu lực chi phối về mọi khía cạnh và bất kỳ phiên bản không phải tiếng Anh nào của Thỏa thuận này đều chỉ để phục vụ các mục đích hỗ trợ.

Phụ lục A

Phân xử trọng tài ràng buộc

Phụ lục A của Thỏa thuận này mô tả các điều khoản khác áp dụng cho Phân xử trọng tài ràng buộc và Từ bỏ tố tụng tập thể.

  1. Tranh chấp. Tranh chấp là bất kỳ tranh cãi nào giữa Bạn và Zoom liên quan đến Dịch vụ, mọi phần mềm liên quan đến Dịch vụ, tài khoản của Bạn, quảng cáo, tiếp thị hoặc truyền thông của Zoom hoặc bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào bao gồm hợp đồng, bảo hành, trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng, quy chế hoặc quy định, ngoại trừ các tranh chấp liên quan đến việc thực thi hoặc tính hợp lệ của quyền sở hữu trí tuệ của bạn hoặc Zoom. Là một phần của quá trình nỗ lực hết sức để giải quyết tranh chấp, và trước khi bắt đầu các thủ tục tố tụng trọng tài, mỗi bên đồng ý đưa ra thông báo về tranh chấp cho bên kia, bao gồm mô tả về tranh chấp, những nỗ lực đã được thực hiện để giải quyết tranh chấp, và những gì bên tranh chấp đang đề nghị là giải pháp, tới địa chỉ legal@zoom.us.
  2. Tòa tiểu tụng có sẵn. Bạn có thể khởi kiện tại Tòa tiểu tụng tại địa phương nếu bạn đáp ứng các yêu cầu của tòa án. Tuy nhiên, nếu khiếu nại đó được chuyển giao, gỡ bỏ hoặc kháng cáo lên một tòa án khác, Zoom có quyền yêu cầu phân xử trọng tài.
  3. Thủ tục trọng tài. Tranh chấp không được giải quyết theo Mục A hoặc B sẽ được giải quyết thông qua trọng tài. Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (“AAA”) sẽ tiến hành bất kỳ hình thức phân xử trọng tài nào theo Quy tắc Trọng tài Thương mại của họ. Để biết thêm thông tin, hãy xem www.adr.org. Các phiên điều trần trọng tài sẽ diễn ra tại khu tư pháp liên bang trong địa điểm kinh doanh chính của Bạn. Một trọng tài duy nhất sẽ được chỉ định. Trọng tài viên phải: (a) tuân theo toàn bộ Luật hiện hành; (b) tuân theo các quy định hiện hành; (c) tôn trọng các yêu cầu hợp lệ về quyền; (d) ban hành quyết định bằng văn bản bao gồm các lý do trừng phạt. Trọng tài có thể ra quyết định bồi thường thiệt hại, biện pháp khẩn cấp hoặc quyết định không xâm phạm, và chi phí (bao gồm cả phí luật sư thỏa đáng). Bất kỳ phán quyết trọng tài nào cũng có thể được thi hành (như thông qua bản án) tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền. Theo Quy tắc của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ, trọng tài có tiếng nói về thẩm quyền của chính mình, bao gồm cả khả năng giải quyết bằng trọng tài bất kỳ khiếu nại nào; tuy nhiên, tòa án có thẩm quyền độc quyền để thi hành lệnh cấm phân xử bằng trọng tài trên cơ sở toàn nhóm hoặc với tư cách đại diện.
  4. Phí trọng tài. Nếu Bạn không đủ khả năng chi trả các chi phí trọng tài, Zoom sẽ tạm ứng các chi phí đó cho Bạn và chịu sự quyết định của trọng tài về việc chi phí có được hoàn trả cho Zoom nếu Zoom thắng kiện hay không. Đối với các tranh chấp liên quan đến hơn 75.000 USD, các quy tắc của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ sẽ chi phối việc thanh toán phí nộp đơn, lệ phí và chi phí cho Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ và trọng tài viên.
  5. Xung đột với Quy tắc của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ. Thỏa thuận này sẽ chi phối nếu có mâu thuẫn với Quy tắc trọng tài thương mại của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ.
  6. Yêu cầu nộp đơn trong vòng một năm. Dù có bất kỳ quy định nào về giới hạn, khiếu nại hoặc tranh chấp theo Thỏa thuận này phải được nộp lên Tòa Tiểu tụng hoặc thông báo để phân xử trọng tài trong vòng một năm kể từ khi có thể nộp đơn lần đầu tiên, nếu không khiếu nại đó sẽ bị cấm vĩnh viễn.
  7. Tính hiệu lực từng phần. Nếu từ bỏ tố tụng tập thể bị coi là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi đối với tất cả hoặc một số phần của tranh chấp, thì những phần đó sẽ không được phân xử trọng tài mà sẽ được giải quyết tại tòa án, phần còn lại sẽ được giải quyết thông qua trọng tài. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Phụ lục A này được phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được giải tiêu; tuy nhiên, các điều khoản còn lại vẫn sẽ được áp dụng và sẽ được giải thích để gần như có thể đạt được mục đích ban đầu của Phụ lục này, bao gồm các điều khoản được giải tiêu.