Điều khoản sử dụng dành cho người tham gia sự kiện

Cập nhật gần nhất: ngày 18 tháng 6 năm 2021

Chào mừng bạn đến với OnZoom và Zoom Events của Zoom Video Communications, Inc. (“Zoom”, “chúng tôi”, "bởi chúng tôi" hoặc “của chúng tôi”).

Điều khoản sử dụng dành cho người tham gia sự kiện này (“Điều khoản”) đưa ra các điều khoản và điều kiện áp dụng cho những người dùng Zoom đã đăng ký, tham gia hoặc tham dự một Sự kiện (được định nghĩa bên dưới) thông qua OnZoom (onzoom.com) hoặc Zoom Events (gọi chung là "Nền tảng sự kiện"). Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Nền tảng sự kiện để tham dự hoặc tham gia Sự kiện, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này và các Điều khoản dịch vụ của Zoom (bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều khoản của Zoom liên quan đến các hạn chế về xuất khẩu, luật điều chỉnh, giải quyết tranh chấp và trọng tài) trừ khi bạn và Zoom đã ký một thỏa thuận dịch vụ bằng văn bản được hai bên thực hiện (ví dụ: Thỏa thuận đăng ký chính) (“Thỏa thuận dịch vụ”) mà trong trường hợp này Thỏa thuận dịch vụ đó sẽ được áp dụng. Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được của Zoom, Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom Events cũng như các quy tắc và chính sách khác được đưa ra hoặc áp dụng cho Nền tảng sự kiện cũng áp dụng cho việc sử dụng Nền tảng sự kiện của bạn và được kết hợp theo đây bằng tài liệu tham chiếu. Nền tảng sự kiện là một phần của “Dịch vụ” Zoom như được xác định trong Điều khoản dịch vụ của Zoom và Thỏa thuận dịch vụ.

Trong trường hợp có xung đột hoặc mâu thuẫn giữa các Điều khoản này và bất kỳ điều khoản hoặc thỏa thuận nào khác giữa bạn và Zoom, các Điều khoản này sẽ kiểm soát việc bạn tham gia hoặc tham dự Sự kiện thông qua Nền tảng sự kiện. Trong phạm vi (nhưng chỉ trong phạm vi) bất kỳ thỏa thuận nào bạn có thể có với Zoom liên quan đến việc lưu trữ hoặc tạo các sự kiện trên Nền tảng sự kiện mà xung đột với các Điều khoản này, các thỏa thuận đó (chứ không phải các Điều khoản này) sẽ được ưu tiên áp dụng. Để rõ ràng, các Điều khoản này không áp dụng cho cuộc họp Zoom hoặc hội thảo trực tuyến của Zoom mà không được tạo, tổ chức, chủ trì, đăng hoặc quản lý bằng Nền tảng sự kiện.

Nếu bạn là khách hàng sống trong Khu vực Kinh tế Châu Âu, Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh, các điều khoản bổ sung sẽ được áp dụng cho việc bạn sử dụng Nền tảng sự kiện (xem Mục 15 bên dưới).

 1. Quyền truy cập và phạm vi dịch vụ
  1. Dịch vụ sự kiện. Nền tảng sự kiện cho phép người chủ trì sự kiện (“Người chủ trì sự kiện”) tạo, tổ chức, chủ trì, quảng bá, quản lý và đăng ký các sự kiện trực tuyến, buổi biểu diễn, cuộc họp mặt hoặc các chức năng tương tự hoặc một loạt các sự kiện trên Nền tảng sự kiện (“Sự kiện”) dành cho người dự thính, người tham gia chính, nhà tài trợ và người chủ trì thay thế của Sự kiện (gọi chung là “Người tham gia sự kiện”) mua hoặc nhận vé và tham dự các Sự kiện đó, cũng như dành cho Người chủ trì sự kiện và Người tham gia sự kiện tương tác trên hoặc thông qua Nền tảng sự kiện. Người chủ trì sự kiện, Người tham gia sự kiện và những người dùng khác của Nền tảng sự kiện có thể được gọi riêng trong các Điều khoản này là “Người dùng” và được gọi chung là “Những người dùng”.
  2. Quyền truy cập và tính đủ điều kiện. Để truy cập Nền tảng sự kiện, bạn phải có tài khoản Zoom ở trạng thái tốt. Nền tảng sự kiện (và một số tính năng nhất định) không khả dụng ở tất cả các quốc gia và Zoom có quyền hạn chế quyền truy cập dựa trên khu vực. OnZoom hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm và chỉ dành cho người dùng sinh sống tại Hoa Kỳ. Để tổ chức Sự kiện trên Nền tảng sự kiện, các điều khoản riêng sẽ được áp dụng.
  3. Không đảm bảo tính khả dụng. Bất kể có điều gì trái ngược trong bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và Zoom, Zoom không đảm bảo tính khả dụng hoặc khả năng truy cập không bị gián đoạn của Nền tảng Sự kiện. Zoom có thể hạn chế tính khả dụng của toàn bộ hoặc một phần Nền tảng Sự kiện hoặc một số tính năng nhất định vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo, bao gồm cả để bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Nền tảng sự kiện, máy chủ, hoặc để thực hiện bảo trì Nền tảng sự kiện. Trong từng thời điểm, Zoom có thể ngừng cung cấp Nền tảng sự kiện hoặc bất kỳ bộ phận hoặc tính năng nào trong đó hoặc sửa đổi các tính năng của Nền tảng sự kiện mà không cần thông báo trước.
  4. Các đường liên kết đến bên thứ ba. Nền tảng sự kiện có thể chứa các đường liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba (“Dịch vụ bên thứ ba”). Những Dịch vụ bên thứ ba đó có thể phải tuân theo những điều khoản, điều kiện và thực tiễn về quyền riêng tư khác nhau. Zoom không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về tính khả dụng hoặc độ chính xác của Dịch vụ bên thứ ba đó, nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp từ Dịch vụ bên thứ ba đó, hoặc các thông lệ về quyền riêng tư của họ. Các đường liên kết đến Dịch vụ bên thứ ba không phải là sự chứng thực của Zoom đối với Dịch vụ bên thứ ba và bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ bên thứ ba.
  5. Trách nhiệm của bạn đối với Người ngoài cuộc. Trước khi sử dụng Nền tảng sự kiện, bạn có trách nhiệm thông báo cho bất kỳ ai trong phạm vi của camera hoặc micrô của thiết bị của bạn, bao gồm cả các thành viên trong gia đình và khách của bạn, rằng Người dùng và những người khác có thể nhìn thấy và nghe thấy họ tại vị trí của chúng. Nếu bạn cho phép bất kỳ ai xuất hiện trong phạm vi camera hoặc micrô của thiết bị của bạn trong một Sự kiện, bạn sẽ thay mặt họ đồng ý ở phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, đối với các Điều khoản này và Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom Events.
  6. Sửa đổi Điều khoản. Zoom có thể sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Khi chúng tôi thay đổi các Điều khoản này, chúng tôi sẽ đăng các Điều khoản đã sửa đổi trên Nền tảng sự kiện và cập nhật ngày “Cập nhật gần nhất” ở đầu các Điều khoản này. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi đề xuất qua email ít nhất ba mươi (30) ngày trước ngày thay đổi có hiệu lực. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sửa đổi, bạn có thể chấm dứt các Điều khoản này như được cung cấp tại đây. Nếu bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Nền tảng sự kiện sau ngày Điều khoản sửa đổi có hiệu lực, thì điều này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều khoản sửa đổi.
 2. Nội dung người dùng
  1. Nội dung người dùng. Tất cả nội dung, chẳng hạn như thông tin, dữ liệu, hình ảnh, video, âm thanh, tài liệu và/hoặc đồ họa, được Người dùng thiết lập hoặc phân phối thông qua Nền tảng Sự kiện, bao gồm danh sách Sự kiện và Sự kiện trực tiếp, được gọi là “Nội dung người dùng”. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung người dùng của bạn và bạn tuyên bố và đảm bảo rằng Nội dung người dùng của bạn tuân thủ tất cả các luật liên quan đến Nội dung người dùng của bạn. Bạn đồng ý rằng bất kỳ Nội dung người dùng nào vi phạm Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được của Zoom, Điều khoản sử dụng Zoom hoặc Thỏa thuận dịch vụ, hoặc các Điều khoản này, đều là vi phạm các Điều khoản này.
  2. Giấy phép. Bất kể có điều gì trái ngược trong bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và Zoom, thì bằng việc tạo, tải lên, đăng, gửi, nhận, lưu trữ, hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung người dùng nào trên hoặc thông qua Nền tảng Sự kiện, bạn cấp cho Zoom một giấy phép không độc quyền, trên toàn thế giới, miễn phí tiền bản quyền và không thể hủy ngang để truy cập, kiểm duyệt, xóa, chỉnh sửa, phân tích, lưu trữ, sao chép, tái sản xuất, phân phối, xuất bản, truyền, phát trực tuyến, phát sóng và sử dụng Nội dung người dùng đó để cung cấp Nền tảng sự kiện theo cách nhất quán với các Điều khoản này và Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom Events. Nếu bạn đồng ý được ghi âm lại liên quan đến một Sự kiện, bạn đồng ý thêm rằng Zoom có thể hiển thị bản ghi này trên hoặc thông qua Nền tảng sự kiện theo chỉ đạo của Người chủ trì sự kiện, bao gồm cả cho các mục đích thương mại, khuyến mại và các mục đích hợp pháp khác.
  3. Báo cáo Nội dung người dùng. Bạn thừa nhận rằng các tính năng của Nền tảng sự kiện cho phép Người dùng báo cáo hành vi không phù hợp trong Sự kiện cho đội ngũ Tin cậy và An toàn của Zoom để xem xét và rằng các tính năng đó cho phép Người dùng chụp ảnh màn hình của bất kỳ hoạt động nào họ có thể thấy trong Sự kiện và gửi chúng cho Zoom. Zoom bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, theo dõi và xem xét danh sách Sự kiện, đánh giá Sự kiện và Nội dung người dùng khác, cũng như bất kỳ báo cáo nào của Người dùng về hành vi không phù hợp trong Sự kiện, để đảm bảo tuân thủ các Điều khoản này, luật pháp, và bảo vệ chống lại tổn hại đến sự an toàn, quyền hoặc tài sản của Người dùng, Zoom hoặc những người khác. Nếu bạn biết bất kỳ Nội dung người dùng nào vi phạm các Điều khoản này hoặc luật hiện hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng đường liên kết trên danh sách Sự kiện hiện hành, cung cấp tên đầy đủ và địa chỉ của bạn, cùng với các thông tin chi tiết về: (1) ngày và giờ nội dung được đăng; (2) nơi có thể tìm thấy nội dung đó trên Nền tảng sự kiện; (3) tên người dùng của người đã đăng nội dung đó; (4) lý do tại sao nên xóa nội dung đó, cùng với bằng chứng cho việc này; và (5) bản sao của bất kỳ thông tin liên lạc nào với người đã đăng nội dung đó (nếu có).
  4. Các cuộc điều tra. Bất kể có điều gì trái ngược trong bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và Zoom, Zoom bảo lưu quyền tiết lộ bất kỳ Nội dung Người dùng nào như vậy và các thông tin khác cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác khi chúng tôi tin rằng điều này cần thiết một cách hợp lý. Người dùng cũng đồng ý cung cấp cho Zoom sự hợp tác và các thông tin đó và thực hiện các hành động mà Zoom có thể yêu cầu một cách hợp lý liên quan đến bất kỳ cuộc điều tra nào do Zoom hoặc đại diện của Zoom thực hiện liên quan đến việc sử dụng Nền tảng sự kiện hoặc việc tuân thủ các Điều khoản này.
 3. Sử dụng Nền tảng sự kiện
  1. Sự kiện. Người chủ trì sự kiện hoàn toàn chịu trách nhiệm về Sự kiện và danh sách Sự kiện của họ, bao gồm cả việc hỗ trợ khách hàng cho Sự kiện của họ. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về Sự kiện và tiết lộ bất kỳ hạn chế và yêu cầu nào có thể áp dụng (chẳng hạn như các yêu cầu về trình độ, thiết bị, sức khỏe thể chất, v.v.). Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Zoom không có nghĩa vụ làm trung gian hòa giải bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và bất kỳ Người dùng nào khác.
  2. Vé sự kiện. Khi Người dùng cung cấp, bán, hoặc mua vé Sự kiện, bao gồm cả vé miễn phí, họ có thể ký hợp đồng trực tiếp với nhau. Zoom không phải và không trở thành một bên hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ hợp đồng nào giữa các Người dùng, và Zoom không đóng vai trò như một đại lý cho bất kỳ Người dùng nào. Mỗi vé Sự kiện là một đường liên kết duy nhất cung cấp quyền truy cập vào Sự kiện cho một Người dùng (“Đường liên kết vé”). Bạn có thể nhận vé thay mặt cho người khác và chia sẻ Đường liên kết vé với họ, nhưng để sử dụng Đường liên kết vé, họ phải đáp ứng các yêu cầu của Mục 1.2 (Quyền truy cập và tính đủ điều kiện). Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc chia sẻ hoặc không chia sẻ bất kỳ Đường liên kết vé nào như vậy và thừa nhận rằng cả Zoom và Người chủ trì sự kiện đều không chịu trách nhiệm về việc sử dụng Đường liên kết vé mà bạn đã chia sẻ. Có thể có những luật áp dụng cho việc phát hành hoặc bán vé trong khu vực tài phán của Người dùng, bao gồm các luật để hạn chế việc đầu cơ vé và các hình thức bán vé thứ cấp khác. Người dùng có trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật nào như vậy, và Zoom sẽ không có trách nhiệm đối với mọi tổn thất mà bất kỳ người nào phải gánh chịu phát sinh từ việc áp dụng các luật đó đối với mọi vé Sự kiện.
  3. Tuân thủ luật pháp và quy định: Việc bạn sử dụng Nền tảng sự kiện phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. 
  4. Sử dụng bị cấm. Liên quan đến việc bạn sử dụng Nền tảng sự kiện, bạn sẽ không thực hiện và sẽ không hỗ trợ hoặc cho phép người khác:
   1. vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, thỏa thuận với bên thứ ba, quyền của bên thứ ba, các Điều khoản này, Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được của Zoom, Điều khoản dịch vụ Zoom hoặc Thỏa thuận dịch vụ, hoặc các chính sách hoặc quy tắc hiện hành khác;
   2. thúc đẩy hoặc hỗ trợ bất kỳ hoạt động tội phạm nào, hoặc cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động bất hợp pháp;
   3. sử dụng Nền tảng sự kiện theo cách lừa đảo, gian lận, lừa dối hoặc gây hiểu lầm;
   4. sao chép, giữ lại hoặc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào, bao gồm dữ liệu cá nhân về bất kỳ Người dùng nào khác theo bất kỳ cách nào không phù hợp với các Điều khoản này hoặc các chính sách quyền riêng tư hiện hành của riêng bạn hoặc vi phạm quyền riêng tư của Người dùng hoặc bên thứ ba, hoặc luật hiện hành;
   5. xâm phạm, làm mất uy tín, giả mạo, làm hoen ố hoặc gây hại cho Zoom hoặc bất kỳ thương hiệu Zoom nào theo bất kỳ cách nào;
   6. hành động theo cách gây ảnh hưởng xấu hoặc có thể ảnh hưởng xấu đến hiệu suất, tính bảo mật, hoặc hoạt động bình thường của Nền tảng sự kiện;
   7. thu thập dữ liệu, thu thập thông tin, hoặc sử dụng các phương tiện hoặc quy trình tự động hoặc thủ công khác để truy cập hoặc thu thập dữ liệu hoặc nội dung khác từ Nền tảng sự kiện;
   8. thuê, cho thuê, bán lại, phân phối, hoặc sử dụng Nền tảng sự kiện cho các mục đích thương mại không được các Điều khoản này cho phép hoặc khai thác Nền tảng sự kiện theo bất kỳ cách nào trái phép;
   9. vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba hoặc cho phép vi phạm đó bằng cách sử dụng Nền tảng sự kiện;
   10. sử dụng Nền tảng sự kiện theo cách mà (theo quyết định riêng của Zoom) là có thể bị phản đối, hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người nào khác sử dụng hoặc thưởng thức Nền tảng sự kiện, hoặc có thể khiến Zoom hoặc bất kỳ Người dùng nào bị tổn hại hoặc chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào.
  5. Hủy vé. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép và không giới hạn bất kỳ quyền nào khác của Zoom ở đây, bao gồm quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ bất kỳ Sự kiện nào (kể cả khi Sự kiện đang diễn ra), Zoom có thể hủy vé (bao gồm cả vé đã mua) hoặc đăng ký nếu Zoom phát hiện theo quyết định riêng của Zoom (1) rằng Người tham gia sự kiện vi phạm luật hiện hành, các Điều khoản này, Điều khoản dịch vụ Zoom hoặc Thỏa thuận dịch vụ Zoom, hoặc các chính sách hoặc quy tắc của Zoom áp dụng cho Nền tảng sự kiện, (2) rằng sự tham gia của Người tham gia sự kiện có thể gây hại hoặc đáng chê trách đối với Zoom, Người dùng của Zoom, hoặc các bên thứ ba, hoặc (3) để tuân theo một án lệnh.
  6. Tính năng thử nghiệm. Đôi khi, Zoom có thể cung cấp quyền truy cập vào các tính năng hoặc các bộ phận của Nền tảng sự kiện mà được phân loại là các tính năng thử nghiệm. OnZoom hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Việc truy cập và sử dụng các tính năng thử nghiệm có thể phải tuân theo các thỏa thuận bổ sung. Zoom không tuyên bố rằng một tính năng hoặc sản phẩm thử nghiệm sẽ được phát hành rộng rãi và có quyền ngừng hoặc sửa đổi một tính năng thử nghiệm bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Các tính năng và sản phẩm thử nghiệm được cung cấp NGUYÊN TRẠNG, có thể chứa lỗi hoặc các khiếm khuyết khác, và bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng tính năng thử nghiệm.
 4. Điều khoản thanh toán, phí và thuế
  1. Xử lý thanh toán qua bên thứ ba và phí. Việc xử lý thanh toán cho Nền tảng sự kiện, bao gồm cả các giao dịch giữa Người chủ trì sự kiện và những người mua vé và thu tiền quyên góp, sẽ do một hoặc nhiều đơn vị xử lý thanh toán bên thứ ba thực hiện. Việc bạn sử dụng đơn vị xử lý thanh toán sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung giữa bạn và đơn vị xử lý thanh toán, có thể bao gồm phí giao dịch. Zoom không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với hoạt động của đơn vị xử lý thanh toán hoặc bất kỳ hành động nào do đơn vị xử lý thanh toán thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc từ chối giao dịch của bạn, giữ tiền của bạn hoặc yêu cầu thông tin bổ sung từ bạn. Zoom chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch như vậy bằng cách thu thập thông tin cần thiết từ Người dùng để cho phép xử lý thanh toán và gửi thông tin đó cho đơn vị xử lý thanh toán có liên quan.
  2. Thuế. Zoom sẽ thêm vào giá vé mọi khoản thuế hoặc phí bắt buộc dựa trên giao dịch mà bắt buộc phải thu từ người mua vé và nộp cho bất kỳ cơ quan thuế hoặc cơ quan quản lý nào, phù hợp với luật hiện hành.
 5. Hoàn tiền và hủy vé
  Vì tất cả các giao dịch (bao gồm cả các giao dịch do đơn vị thứ ba xử lý thanh toán) là giữa bạn và Người chủ trì sự kiện, nên Zoom không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ hoàn tiền cho các vé đã mua. Các chính sách hủy và hoàn tiền áp dụng là do Người chủ trì sự kiện đặt ra và đăng trên danh sách Sự kiện. Nếu bạn hủy hợp lệ vé hoặc đăng ký đã mua trong đó cho phép hoàn tiền, hoặc nếu Người chủ trì sự kiện hủy Sự kiện, bạn sẽ tự động nhận được hoàn tiền bằng giá vé. Trừ khi Người chủ trì sự kiện đồng ý hoặc luật hiện hành yêu cầu, Người chủ trì sự kiện không bắt buộc phải thực hiện bất kỳ hình thức hủy hoặc yêu cầu hoàn tiền nào khác (chẳng hạn như những hình thức hoặc yêu cầu hoàn tiền nằm ngoài chính sách hoàn tiền đã đăng). Bạn cũng có thể yêu cầu hoàn tiền nếu được phép theo các điều khoản và điều kiện của đơn vị xử lý thanh toán bên thứ ba. Khoản tiền hoàn lại sẽ được chuyển về phương tiện thanh toán ban đầu đã sử dụng cho giao dịch ban đầu. Thời gian trả tiền cho bất kỳ khoản hoàn tiền hoặc khoản bồi hoàn nào hoặc bất kỳ khoản ủy quyền trước nào sẽ khác nhau tùy theo phương thức thanh toán được sử dụng và bất kỳ hệ thống thanh toán hiện hành nào (ví dụ: Visa, MasterCard, v.v.) hoặc các quy tắc của đơn vị xử lý thanh toán bên thứ ba.
 6. Xếp hạng và đánh giá
  1. Xếp hạng và đánh giá. Người tham gia sự kiện có thể gửi xếp hạng sao (“Xếp hạng”) và/hoặc viết đánh giá (“Đánh giá”) về Sự kiện mà họ tham dự. Xếp hạng và đánh giá là Nội dung người dùng và phản ánh ý kiến của cá nhân Người tham gia sự kiện và không phản ánh quan điểm của Zoom. Các Xếp hạng và đánh giá không được Zoom xác minh về độ chính xác và có thể không chính xác hoặc gây hiểu lầm.
  2. Nguyên tắc xếp hạng và đánh giá. Xếp hạng và đánh giá phải trung thực và chính xác và bạn không được thao túng hệ thống Xếp hạng và đánh giá, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: (1) đưa hoặc nhận tiền hay phần thưởng khác để gửi Xếp hạng hoặc Đánh giá; (2) gửi Xếp hạng hoặc Đánh giá cho Sự kiện của chính bạn; (3) gửi Đánh giá hoặc Xếp hạng không chính xác cho Sự kiện của đối thủ cạnh tranh; hoặc (4) hướng dẫn hoặc yêu cầu Người dùng khác gửi Xếp hạng hoặc Đánh giá tích cực hoặc tiêu cực về Người chủ trì sự kiện hoặc Sự kiện.
  3. Sử dụng Xếp hạng và Đánh giá của Zoom. Các Xếp hạng và Đánh giá có thể được hiển thị trên Nền tảng sự kiện theo quyết định riêng của Zoom.
 7. Vi phạm bản quyền và nhãn hiệu
  Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc nhãn hiệu hoặc đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc nhãn hiệu và bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào trên Nền tảng sự kiện vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể gửi thông báo cho Zoom bằng cách sử dụng nút "Báo cáo danh sách này" ở cuối danh sách Sự kiện hoặc bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp trên trang Báo cáo vi phạm bản quyền (DMCA) và thương hiệu của Zoom.
 8. Phản hồi
  Chúng tôi hoan nghênh và khuyến khích phản hồi và đề xuất (“Phản hồi”) cho Nền tảng sự kiện. Bất kỳ Phản hồi nào bạn cung cấp sẽ đều được coi là không bảo mật, và theo đây bạn cấp cho Zoom một giấy phép vĩnh viễn, không thể hủy ngang, miễn phí tiền bản quyền, đã trả tiền đầy đủ, trên toàn cầu, không độc quyền để sử dụng và/hoặc kết hợp Phản hồi đó vào bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của Zoom (bao gồm cả Nền tảng sự kiện) vào bất kỳ lúc nào.
 9. Quyền riêng tư
  Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn phù hợp với Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom Events. Bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn chia sẻ với Người chủ trì sự kiện, bao gồm cả việc tham dự các Sự kiện được ghi lại, đều tuân theo chính sách quyền riêng tư của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét chính sách quyền riêng tư của họ trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng Nền tảng sự kiện sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư.
 10. Tuyên bố từ chối trách nhiệm
  BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM HOÀN TOÀN (VỚI CHÚNG TÔI VÀ NGƯỜI KHÁC) VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BẠN TRÊN NỀN TẢNG SỰ KIỆN. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, BẠN HOÀN TOÀN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG NỀN TẢNG SỰ KIỆN HOẶC THAM GIA VÀO BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG, PHÁP LÝ HOẶC NGỤ Ý, PHÁT SINH TỪ, LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG HOẶC SỰ KIỆN NÀO. BẠN THỪA NHẬN RẰNG CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ PHẢI XÁC MINH LÝ LỊCH HOẶC TRÌNH ĐỘ CỦA BẤT KỲ NGƯỜI CHỦ TRÌ HOẶC NGƯỜI THAM GIA NÀO VÀ CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO SẼ ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA BẠN HOẶC PHÙ HỢP VỚI MÔ TẢ CỦA SỰ KIỆN. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, ZOOM VÀ CÁC ĐƠN VỊ TIẾP THỊ LIÊN KẾT CỦA ZOOM SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG, LỖI, HOẶC THIẾU SÓT NÀO CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO PHÁT SINH HOẶC THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NGƯỜI DÙNG THAM DỰ, SỬ DỤNG HOẶC THAM GIA VÀO MỘT SỰ KIỆN TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO . BẠN THỪA NHẬN RẰNG MỘT SỐ SỰ KIỆN CÓ THỂ MANG RỦI RO VỐN CÓ, VÀ BẰNG VIỆC THAM GIA CÁC SỰ KIỆN NHƯ VẬY, BẠN CHỌN CHẤP NHẬN NHỮNG RỦI RO ĐÓ MỘT CÁCH TỰ NGUYỆN. BẠN THỪA NHẬN RẰNG MỘT SỐ SỰ KIỆN CÓ THỂ MANG NGUY CƠ BỆNH TẬT, THƯƠNG TÍCH CƠ THỂ, KHUYẾT TẬT, THIỆT HẠI ĐỐI VỚI TÀI SẢN HỮU HÌNH, RỐI LOẠN TÂM LÝ HOẶC TỬ VONG VÀ BẰNG VIỆC CHỌN THAM GIA CÁC SỰ KIỆN ĐÓ, BẠN CHẤP NHẬN NHỮNG RỦI RO ĐÓ MỘT CÁCH TỰ NGUYỆN VÀ CỐ Ý. BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM HOÀN TOÀN CHO NHỮNG LỰA CHỌN BẠN ĐƯA RA TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI BẠN THAM GIA VÀO BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, ZOOM HOẶC CÁC ĐƠN VỊ TIẾP THỊ LIÊN KẾT CỦA ZOOM SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO CHO DÙ PHÁT SINH TỪ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ NGOÀI HỢP ĐỒNG (BAO GỒM CẢ SƠ SUẤT), HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ HOẶC NGUYÊN NHÂN KHÁC, ĐỐI VỚI BỆNH TẬT, THƯƠNG TẬT, KHUYẾT TẬT, THIỆT HẠI ĐỐI VỚI TÀI SẢN HỮU HÌNH, RỐI LOẠN TÂM LÝ HOẶC TỬ VONG PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN SỰ THAM GIA CỦA BẠN VÀO MỘT SỰ KIỆN TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO.
 11. Chấm dứt và đình chỉ
  1. Chấm dứt bởi Zoom. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, Zoom có thể tạm ngừng, hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Nền tảng sự kiện của bạn bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo, trách nhiệm pháp lý, hoặc nghĩa vụ khác đối với bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể chấm dứt các Điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không có trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ khác đối với bạn, trong trường hợp chúng tôi nghi ngờ một cách hợp lý rằng có thể bạn đã vi phạm các Điều khoản này, Điều khoản dịch vụ Zoom hoặc Thỏa thuận dịch vụ, Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được của Zoom và các quy tắc cũng như chính sách khác được quy định hoặc áp dụng cho Nền tảng sự kiện. Ngoài ra, Zoom có quyền vô hiệu hóa hoặc chấm dứt tài khoản của những Người dùng khi liên tục vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, bao gồm cả bản quyền.
  2. Chấm dứt bởi bạn. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản này bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì, mà không cần thông báo bằng cách ngừng tất cả việc sử dụng Nền tảng Sự kiện. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc yêu cầu và nhận bất kỳ khoản hoàn tiền đủ điều kiện nào từ Người chủ trì sự kiện cho các vé hoặc các đăng ký đã mua trước đó trước khi chấm dứt. Bất kỳ việc sử dụng mới hoặc tiếp tục nào của Nền tảng sự kiện, bao gồm cả việc tham dự một Sự kiện, sẽ phải tuân theo các Điều khoản này. Nếu tài khoản Zoom của bạn bị chấm dứt hoặc bị đóng, các Điều khoản này và việc bạn sử dụng Nền tảng sự kiện sẽ tự động chấm dứt.
  3. Hiệu lực chấm dứt. Việc chấm dứt các Điều khoản này sẽ không tự động chấm dứt bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn có thể có với Zoom, bao gồm Điều khoản dịch vụ Zoom hoặc Thỏa thuận dịch vụ. Tất cả các mục của các Điều khoản này mà về bản chất vẫn còn hiệu lực khi chấm dứt sẽ vẫn còn hiệu lực sau khi chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn ở tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và bồi thường.
 12. Quy định chung
  1. Chuyển nhượng. Bất kể có điều gì trái ngược trong bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và Zoom, bạn không được chuyển nhượng các Điều khoản này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Zoom. Zoom có thể chỉ định hoặc chuyển giao các Điều khoản này theo toàn quyền của Zoom mà không bị hạn chế.
  2. Thỏa thuận tổng thể. Các Điều khoản này, Điều khoản Dịch vụ Zoom hoặc Thỏa thuận dịch vụ và bất kỳ tài liệu nào được kết hợp vào các Điều khoản này bằng cách tham chiếu, cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về việc bạn sử dụng Nền tảng sự kiện với tư cách là Người tham gia sự kiện và thay thế tất cả các hợp đồng và hiểu biết trước đó, cho dù bằng văn bản hay bằng lời nói, hoặc được thiết lập theo thông lệ, quy tắc, chính sách hoặc tiền lệ, liên quan đến nội dung của các Điều khoản này.
  3. Tính hiệu lực từng phần. Mỗi mục của các Điều khoản này có hiệu lực riêng biệt. Nếu bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có liên quan nào quyết định rằng bất kỳ điều khoản nào trong số đó là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.
  4. Không từ bỏ. Việc Zoom không thực thi bất kỳ quyền nào của Zoom liên quan đến Nền tảng sự kiện hoặc việc vi phạm các Điều khoản này trong một tình huống cụ thể sẽ không được coi là từ bỏ các quyền đó.
  5. Không có người thụ hưởng bên thứ ba. Trừ khi được nêu rõ ràng ở đây, các Điều khoản này sẽ không trao bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  6. Luật điều chỉnh và quyền tài phán. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, các Điều khoản này sẽ được giải thích theo điều khoản Lựa chọn luật và quan giải tranh chấp của Điều khoản dịch vụ hoặc Thỏa thuận dịch vụ hiện hành của Zoom.
  7. Liên hệ với chúng tôi. Nếu có thắc mắc, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo:Địa chỉ: 55 Almaden Boulevard, Suite 400, San Jose, CA 95113Địa chỉ email: info@zoom.usSố điện thoại: 888.799.9666CÁC MỤC SAU (GỌI CHUNG LÀ “CÁC ĐIỀU KHOẢN Ở LIÊN MINH CHÂU ÂU”) SẼ ÁP DỤNG CHO BẠN CHỈ KHI BẠN LÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở KHU VỰC KINH TẾ CHÂU ÂU, THỤY SỸ HOẶC VƯƠNG QUỐC ANH.
 13. Điều khoản ở Liên minh Châu Âu
  1. Hợp đồng bán hàng giữa Người chủ trì sự kiện và Người tham gia sự kiện.
   (a) Khi Người chủ trì sự kiện bán hoặc cung cấp vé cho Sự kiện và bạn mua hoặc đăng ký Sự kiện đó và nhận được email xác nhận, điều này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa Người chủ trì sự kiện và bạn (“Hợp đồng bán hàng”). Zoom không phải là một bên của Hợp đồng bán hàng và Zoom không đóng vai trò là đại lý cho bạn hoặc Người chủ trì sự kiện.
   (b) Hợp đồng bán hàng yêu cầu Người chủ trì aự kiện cung cấp Sự kiện cho bạn như được mô tả trong danh sách Sự kiện và bạn đồng ý thanh toán số tiền (nếu có) được nêu trong danh sách Sự kiện và trong quá trình đặt hàng. Các điều khoản của Hợp đồng bán hàng sẽ bao gồm: (1) thông tin được nêu trong danh sách Sự kiện và quy trình đặt hàng; và (2) thông tin được nêu trong Mục 15 này và bất kỳ quy định nào khác của các Điều khoản này liên quan đến việc cung cấp Sự kiện của Người chủ trì sự kiện và việc bạn tham dự Sự kiện.
   (c) Người tham gia sự kiện không có quyền hủy bỏ Hợp đồng bán hàng theo Quy định của hợp đồng người tiêu dùng (Thông tin, hủy bỏ và phí bổ sung) 2013 (hoặc, đối với người tiêu dùng cư trú tại các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu, luật tương đương thực hiện Chỉ thị về quyền của người tiêu dùng 2011).
   (d) Hợp đồng bán hàng sẽ chấm dứt: (1) nếu bạn thực hiện quyền hủy bỏ theo chính sách hủy bỏ được quy định trong danh sách Sự kiện; (2) khi Sự kiện đã được chuyển giao đầy đủ; hoặc (3) khi tài khoản Zoom của một bên bị chấm dứt.
  2. Chấm dứt bởi Zoom. Zoom có thể chấm dứt các Điều khoản này hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào Nền tảng Sự kiện vì bất kỳ lý do gì bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho bạn trước 30 ngày. Zoom cũng có thể chấm dứt các Điều khoản này hoặc đình chỉ hoặc giới hạn việc sử dụng Nền tảng sự kiện của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo trước và ngừng cung cấp quyền truy cập vào Nền tảng sự kiện, nếu (1) bạn vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản này (bao gồm bất kỳ điều khoản hoặc chính sách nào khác được kết hợp ở đây), (2) bạn vi phạm luật hiện hành, hoặc (3) hành động đó là cần thiết để bảo vệ sự an toàn hoặc tài sản của Zoom, Người dùng khác, hoặc bên thứ ba. Ngoài ra, Zoom có quyền vô hiệu hóa hoặc chấm dứt tài khoản của những Người dùng khi liên tục vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, bao gồm cả bản quyền.
  3. Nền tảng ODR (giải quyết tranh chấp trực tuyến). Nếu bạn là người tiêu dùng cư trú tại Liên minh Châu Âu và bạn muốn có thêm thông tin về giải quyết tranh chấp trực tuyến, vui lòng truy cập đường liên kết này đến trang web của Ủy ban Châu Âu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Đường liên kết này được cung cấp theo yêu cầu của Quy định (Liên minh Châu Âu) số 524/2013 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng, chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin. Zoom không có nghĩa vụ cũng như không sẵn sàng tham gia giải quyết tranh chấp trực tuyến.
  4. Chuyển nhượng. Zoom có quyền chuyển giao hoặc chuyển nhượng các Điều khoản này mà không bị hạn chế, với điều kiện là nếu việc chuyển giao đó ảnh hưởng đến quyền hoặc nghĩa vụ của bạn theo các Điều khoản này, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn và bạn sẽ có quyền chấm dứt thỏa thuận của bạn với các Điều khoản này.
  5. Luật điều chỉnh và quyền tài phán. Theo sự cho phép đầy đủ của luật hiện hành, các Điều khoản này chịu sự điều chỉnh của luật Ireland. Điều này có nghĩa là quyền truy cập và sử dụng Nền tảng sự kiện của bạn cũng như bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Nền tảng sự kiện hoặc các Điều khoản này (bao gồm cả tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) sẽ được điều chỉnh bởi luật Ireland. Trừ khi bạn là người tiêu dùng, bạn và Zoom đồng ý rằng các tòa án của Cộng hòa Ireland sẽ có thẩm quyền duy nhất để giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào (bao gồm cả tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc đối tượng hoặc cơ cấu của các điều khoản này. Nếu bạn là người tiêu dùng, bạn có thể đưa bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh theo các Điều khoản này lên tòa án có thẩm quyền của Cộng hòa Ireland hoặc tòa án có thẩm quyền của quốc gia thường trú của bạn, miễn là quốc gia này nằm trong Vương quốc Anh, một Quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu hoặc Thụy Sĩ. Zoom sẽ đưa bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh theo các Điều khoản này lên tòa án có thẩm quyền của quốc gia bạn thường trú hoặc nơi cư trú nếu nằm trong Vương quốc Anh, Thụy Sĩ hoặc một Quốc gia Thành viên Liên minh Châu Âu, hoặc tòa án có thẩm quyền của Cộng hòa Ireland.
  6. Điều khoản bổ sung áp dụng cho người tiêu dùng ĐứcChỉ đối với người tiêu dùng thường trú tại Đức, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với các thiệt hại sẽ được giới hạn như sau:(a) THEO KHOẢN (b), CHÚNG TÔI SẼ CHỈ CHỊU TRÁCH NHIỆM TỐI ĐA SỐ TIỀN THIỆT HẠI MÀ THƯỜNG CÓ THỂ THẤY TRƯỚC TẠI THỜI ĐIỂM KÝ KẾT CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VỚI BẠN ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI GÂY RA BỞI VI PHẠM DO MỘT CHÚT SƠ SUẤT CỦA MỘT NGHĨA VỤ HỢP ĐỒNG QUAN TRỌNG CỦA CHÚNG TÔI (TỨC LÀ MỘT NHIỆM VỤ HỢP ĐỒNG MÀ VIỆC HOÀN THÀNH LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT ĐỂ THỰC HIỆN ĐÚNG ĐẮN THỎA THUẬN VỚI BẠN, VIỆC VI PHẠM NHIỆM VỤ ĐÓ SẼ ĐE DỌA MỤC ĐÍCH CỦA THỎA THUẬN VỚI BẠN VÀ ĐỐI VỚI VIỆC HOÀN THÀNH HỢP ĐỒNG MÀ BẠN THƯỜNG XUYÊN DỰA VÀO);
   CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO THIỆT HẠI GÂY RA BỞI MỘT SỰ VI PHẠM DO MỘT CHÚT SƠ SUẤT CỦA MỘT NGHĨA VỤ HỢP ĐỒNG KHÔNG QUAN TRỌNG.(b) KHÔNG CÓ GÌ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN HOẶC CỦA ZOOM ĐỐI VỚI:
   HÀNH VI SAI TRÁI CỐ Ý HOẶC SƠ SUẤT KHÔNG THỂ THA THỨ; 2. TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN DO BẤT KỲ LOẠI SƠ SUẤT NÀO;
   3. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI THỰC HIỆN MỘT ĐẢM BẢO CỤ THỂ; HOẶC
   4. ĐẠO LUẬT TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM CỦA ĐỨC;

   (c) HƠN NỮA, KHÔNG CÓ NỘI DUNG NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN NGƯỜI TIÊU DÙNG CỦA BẠN THEO LUẬT ĐỊNH. LỜI KHUYÊN VỀ CÁC QUYỀN CỦA MỘT NGƯỜI DÙNG VỚI TƯ CÁCH LÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TỪ CÁC CƠ QUAN BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG ÁP DỤNG CHO NGƯỜI DÙNG ĐÓ.

   (d) ZOOM CHỈ CUNG CẤP NỀN TẢNG SỰ KIỆN CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CÁ NHÂN CỦA BẠN.