Trust Center Security, Privacy, Blogs Additional Resources

Pháp lý

Chào mừng đến với trang Pháp lý Zoom.

Zoom tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành tại các khu vực pháp lý nơi Zoom hoạt động.

Thông tin được cung cấp ở đây dành cho người dùng Zoom có thắc mắc về điều khoản, chính sách và yêu cầu tuân thủ của chúng tôi. Truy cập phần Tài liệu pháp lý và tuân thủ để biết thêm thông tin.

Welcome to the Zoom Legal page