WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ZOOM

Ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2023 r.

WAŻNE, PRZECZYTAJ UWAŻNIE : TWOJE UŻYTKOWANIE I DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ, PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ POWIĄZANEGO OPROGRAMOWANIA (ŁĄCZNIE ZWANYCH „USŁUGAMI”) FIRMY ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. I JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH („ZOOM”) JEST UWARUNKOWANE PRZESTRZEGANIEM I AKCEPTACJĄ NINIEJSZYCH WARUNKÓW, KTÓRE OBEJMUJĄ ZGODĘ NA ARBITRAŻ ROSZCZEŃ. PRZED ZAAKCEPTOWANIEM PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ.

KLIKAJĄC/ZAZNACZAJĄC PRZYCISK/POLE "ZGADZAM SIĘ", WCHODZĄC NA STRONĘ ZOOM LUB KORZYSTAJĄC Z USŁUG ZOOM, WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW, FORMULARZY ZAMÓWIEŃ I DOŁĄCZONYCH ZASAD ("UMOWA" LUB "TOS"). USŁUGI ZOOM NIE SĄ DOSTĘPNE DLA OSÓB, KTÓRE NIE SĄ PRAWNIE UPRAWNIONE DO BYCIA ZWIĄZANYMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI ŚWIADCZENIA USŁUG.

Zoom będzie świadczył Usługi, a Użytkownik może uzyskać dostęp do Usług i korzystać z nich, zgodnie z niniejszą Umową. Zoom może świadczyć usługi na mocy niniejszej Umowy za pośrednictwem swoich Podmiotów Stowarzyszonych. Jeśli Użytkownik zamawia Usługi za pośrednictwem strony rejestracji online lub formularza zamówienia (zwanego dalej "Formularzem zamówienia"), Formularz zamówienia może zawierać dodatkowe warunki i informacje dotyczące zamawianych Usług. O ile takie dodatkowe warunki mające zastosowanie do konkretnej Usługi, z której Użytkownik zdecyduje się skorzystać, nie stanowią wyraźnie inaczej, te dodatkowe warunki zostają niniejszym włączone do niniejszej Umowy w odniesieniu do korzystania przez Użytkownika z tej Usługi.

Wymagania systemowe. Korzystanie z Usług wymaga jednego lub więcej kompatybilnych urządzeń, dostępu do Internetu (mogą obowiązywać opłaty) oraz określonego oprogramowania (mogą obowiązywać opłaty), a także może wymagać okresowego uzyskiwania aktualizacji lub uaktualnień. Ponieważ korzystanie z Usług wymaga sprzętu, oprogramowania i dostępu do Internetu, na możliwość dostępu do Usług i korzystania z nich może mieć wpływ działanie tych czynników. Zalecany jest dostęp do szybkiego Internetu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewnienie takich wymagań systemowych, które mogą być zmienne, leży po jego stronie.

 1. DEFINICJE. Poniższe definicje będą miały zastosowanie w niniejszej Umowie, a wszelkie odniesienia do liczby pojedynczej obejmują odniesienia do liczby mnogiej i vice versa. Definicje dotyczące konkretnych Usług można znaleźć w Opisie usług na stronie https://explore.zoom.us/pl/services-description/.
  Podmiot Stowarzyszony” oznacza, w odniesieniu do Strony, każdy podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje Stronę, jest kontrolowany przez Stronę lub jest pod wspólną kontrolą z tą Stroną. Dla celów niniejszej Umowy, „kontrola” oznacza udział ekonomiczny lub prawo głosu w wysokości co najmniej pięćdziesięciu procent (50%) lub, w przypadku braku takiego udziału ekonomicznego lub prawa głosu, prawo do kierowania lub powodowania kierowania zarządzaniem i ustalaniem polityki takiego podmiotu.
  Użytkownik końcowy” oznacza Prowadzącego lub Uczestnika (zgodnie z definicją w Opisie usług), który korzysta z Usług.
  Początkowy okres subskrypcji” oznacza początkowy okres subskrypcji Usługi określony w Formularzu zamówienia.
  Prawo” oznacza wszystkie prawa obowiązujące w Stanach Zjednoczonych i poza Stanami Zjednoczonymi, krajowe, regionalne, stanowe, prowincjonalne lub lokalne prawa, ustawy, zasady, przepisy, rozporządzenia, decyzje administracyjne, wyroki, dekrety, zarządzenia, dyrektywy, polityki lub traktaty mające zastosowanie do świadczenia Zoom i korzystania z Usług przez Klienta.
  Data wejścia w życie Usługi” oznacza datę rozpoczęcia Początkowego okresu subskrypcji określoną w Formularzu zamówienia.
  Okres odnowienia” oznacza okres odnowienia subskrypcji Usługi rozpoczynający się po upływie Początkowego okresu subskrypcji lub innego Okresu odnowienia określonego w Formularzu zamówienia.
  Podatki i opłaty” oraz „Podatki lub opłaty” oznaczają wszystkie obowiązujące podatki obrotowe, podatki z tytułu użytkowania, podatki środowiskowe lub regulacyjne, podatek VAT, opłaty (w tym opłaty celne), naliczenia i dopłaty lub obciążenia nałożone na świadczenie Usług Klientowi (z wyłączeniem podatku dochodowego nałożonego na Zoom).
  Podatek VAT” oznacza podatek od dodanej wartości i każdy inny podatek o podobnym charakterze, bez względu na to, czy został nałożony w Państwie Członkowskim Unii Europejskiej w zastępstwie lub oprócz takiego podatku lub gdzie indziej, podatek od towarów i usług (GST), podatek PIS/COFINS lub podobny pośredni podatek lub każdy analogiczny do nich Podatek nałożony w związku z Usługami świadczonymi Klientowi przez Zoom lub z nimi związany.
  Dane Użytkownika” oznaczają informacje przekazane Zoom w celu wypełnienia przez Zoom warunków Umowy i zapewnienia dostępu do Usług (np. nazwa firmy, adres do faktury, numer identyfikacji podatnika, numer rejestracji podatkowej, nazwisko i dane osoby kontaktowej). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność Danych Użytkownika, a Zoom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy i braki w Danych Użytkownika.
 2. USŁUGI. Zoom będzie świadczyć Usługi zgodnie z opisem w Formularzu zamówienia oraz zapewni standardowe aktualizacje Usług, które zostaną ogólnie udostępnione przez Zoom w okresie obowiązywania Umowy. Zoom może, według własnego uznania, zaprzestawać świadczenia Usług lub modyfikować ich funkcje bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownik będzie utrzymywać minimalną liczbę subskrypcji określoną w Formularzu zamówienia przez Początkowy okres subskrypcji lub inny bieżący Okres odnowienia, stosownie do przypadku. Wszelkie zmiany w liczbie subskrypcji określonej w Formularzu zamówienia wejdą w życie wraz z rozpoczęciem następnego Okresu odnowienia.
  1. Usługi Beta. Jakiekolwiek korzystanie z produktów lub usług w programie Beta podlega odrębnym warunkom korzystania z wersji Beta, a korzystanie z wersji Beta jest wyłączone z niniejszej Umowy. W przypadku braku odrębnej umowy dotyczącej programu Beta podpisanej przez strony, Program Beta – Warunki użytkowania dostępne na stronie https://explore.zoom.us/pl/beta-terms-and-conditions/ mają zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z jakichkolwiek produktów lub usług w wersji Beta.
 3. KORZYSTANIE Z USŁUG I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA. Korzystanie z Usług może odbywać się wyłącznie z zachowaniem zgodności z warunkami niniejszej Umowy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług przez siebie i swoich Użytkowników końcowych oraz zobowiązany jest zapewnić zgodność z wszelkimi przepisami prawa i ich przestrzegać w związku z korzystaniem z Usług przez siebie i każdego Użytkownika końcowego, w tym między innymi z przepisami dotyczącymi nagrywania, własności intelektualnej, prywatności i kontroli eksportu. Korzystanie z Usług jest wyłączone tam, gdzie jest to zabronione. Udostępnianie subskrypcji Prowadzącego komukolwiek innemu niż osoba przypisana do bycia Prowadzącym jest surowo zabronione.
  1. Informacje dotyczące rejestracji. Od Użytkownika może wymagać się podania informacji osobowych w celu rejestracji i/lub wykorzystania pewnych Usług. Użytkownik zgadza się, że wszelkie takie informacje powinny być dokładne. Użytkownik może również zostać poproszony o wybranie nazwy użytkownika i hasła. Ponosicie Państwo całkowitą odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa swojej nazwy użytkownika i hasła oraz zobowiązujecie się nie ujawniać ich osobom trzecim.
  2. Państwa treści. Użytkownik potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści („Treści”) wysyłane lub przekazywane przez Użytkownika albo wyświetlane lub zamieszczane przez Użytkownika podczas korzystania z Usług oraz za zgodność z wszelkimi Prawami dotyczącymi Treści, w tym m.in. prawami wymagającymi od Użytkownika uzyskania zgody strony trzeciej na wykorzystanie Treści oraz dostarczenia odpowiednich powiadomień o prawach strony trzeciej. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada prawo do przesyłania Treści do Zooma oraz że takie wykorzystanie nie narusza ani nie łamie żadnych praw osób trzecich. W żadnym wypadku Zoom nie ponosi odpowiedzialności za (a) Treści przesyłane lub przeglądane podczas korzystania z Usług, (b) błędy lub braki w Treściach, lub (c) jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku wykorzystania, dostępu lub odmowy dostępu do Treści. Pomimo tego, że Zoom nie ponosi odpowiedzialności za Treści, może usunąć dowolne Treści, w dowolnym momencie bez powiadomienia, jeżeli dowie się, że naruszają one którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa. Użytkownik zachowuje prawa autorskie i wszelkie inne prawa, które już posiada do Treści przesyłanych, publikowanych lub wyświetlanych w Usługach lub za ich pośrednictwem.
  3. Nagrania. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących nagrywania. Prowadzący może wybrać nagrywanie podczas Zoom Meetings i Zoom Webinars. Korzystając z Usług, Użytkownik udziela firmie Zoom zgody na przechowywanie nagrań z dowolnych lub wszystkich spotkań lub webinarów Zoom, do których dołączają, jeśli takie nagrania są przechowywane w naszych systemach. Użytkownik otrzyma powiadomienie (wizualne lub inne), gdy nagrywanie zostanie włączone. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na nagrywanie, może opuścić spotkanie lub webinar.
  4. Niedozwolone użycie. Użytkownik zgadza się na to, że nie będzie i nie zezwoli żadnemu Użytkownikowi końcowemu na: (i) modyfikowanie, dostosowywanie, demontowanie, dekompilowanie, przygotowywanie prac pochodnych, tworzenie usprawnień, pobieranie innowacji, odtwarzanie kodu źródłowego lub podejmowanie prób uzyskania dostępu do jakiejkolwiek technologii bazowej Usług (np. dowolnego kodu źródłowego, procesów, zestawów danych lub baz danych, narzędzi do zarządzania, narzędzi deweloperskich, serwerów i witryn hostingowych); (ii) korzystanie świadome lub przez zaniedbanie z Usług w sposób, który nadużywa, ingeruje w lub zakłóca działanie sieci Zoom, kont Użytkownika lub Usług; (iii) angażowanie się w działania, które są nielegalne na podstawie obowiązującego prawa, oszukańcze, fałszywe lub wprowadzające w błąd; (iv) przesyłanie za pośrednictwem Usług jakichkolwiek materiałów, które mogą naruszać własność intelektualną lub inne prawa osób trzecich; (v) budowanie lub porównywanie konkurencyjnych produktów albo usług, lub kopiowanie jakichkolwiek cech, funkcji lub grafiki Usług; (vi) korzystanie z Usług w celu przekazywania jakichkolwiek wiadomości lub materiałów, które są napastliwe, oszczercze, stanowią pogróżki, są obsceniczne, nieprzyzwoite, naruszają prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek strony lub są w inny sposób niezgodne z prawem, które mogłyby spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej lub które stanowią postępowanie albo zachęcają do postępowania, które mogłoby stanowić przestępstwo, zgodnie z obowiązującym prawem lub przepisami; (vii) przesyłanie lub transmitowanie jakiegokolwiek oprogramowania, Treści lub kodu, który w jakikolwiek sposób uszkadza, wyłącza, niszczy lub negatywnie wpływa na działanie Usług, lub który w jakikolwiek sposób uszkadza albo ma na celu wydobycie informacji lub danych z innego sprzętu, oprogramowania lub sieci Zoom, lub innych użytkowników Usług; (viii) angażowanie się w jakiekolwiek działania lub korzystanie z Usług w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, osłabić lub w inny sposób zakłócić działanie Usług, serwerów lub sieci podłączonych do Usług lub systemów bezpieczeństwa Zoom. (ix) korzystania z Usług z naruszeniem zasad Zoom lub w sposób naruszający obowiązujące prawo, w tym między innymi prawo antyspamowe, kontroli eksportu, prywatności, prawa i przepisy antyterrorystyczne oraz prawa wymagające zgody osób, których dotyczą nagrania głosu i wideo, a Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich takich praw i przepisów.
  5. Ograniczenia użytkowania. Użytkownik nie może reprodukować, odsprzedawać ani dystrybuować Usług lub jakichkolwiek raportów lub danych wygenerowanych przez Usługi w jakimkolwiek celu, chyba że uzyskał na to specjalne pozwolenie w ramach oddzielnej umowy z Zoom. Użytkownik nie może oferować ani umożliwiać osobom trzecim korzystania z Usług zakupionych przez siebie, wyświetlać na jakiejkolwiek stronie internetowej lub publikować w inny sposób Usług ani jakichkolwiek Treści uzyskanych w ramach Usługi (innych niż Treści stworzone przez siebie), ani w inny sposób generować dochodu z Usług, ani wykorzystywać Usług do opracowywania, produkcji lub marketingu usług lub produktów zasadniczo podobnych do Usług.
 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH. Użytkownik jest odpowiedzialny za działania wszystkich Użytkowników końcowych, którzy uzyskują dostęp do lub korzystają z Usług za pośrednictwem jego konta i zgadza się zapewnić, że każdy taki Użytkownik końcowy będzie przestrzegał warunków niniejszej Umowy oraz wszelkich regulacji Zoom. Zoom nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia. Jeśli Użytkownik dowie się o jakimkolwiek naruszeniu postanowień niniejszej Umowy w związku z korzystaniem z Usług przez jakąkolwiek osobę, proszony jest o kontakt z Zoom pod adresem trust@zoom.us. Zoom może zbadać wszelkie skargi i naruszenia, które zwrócą uwagę i może podjąć wszelkie działania (lub ich nie podjąć), które uzna za stosowne, w tym m.in. wydać ostrzeżenia, usunąć zawartości lub zlikwidować konta i/lub profile Użytkowników. W żadnym wypadku Zoom nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dane lub inne treści przeglądane podczas korzystania z Usług, w tym m.in. za błędy lub pominięcia w takich danych lub treściach, a także za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku wykorzystania, dostępu lub odmowy dostępu do danych lub treści.
 5. ZOBOWIĄZANIA FIRMY ZOOM W STOSUNKU DO TREŚCI. Zoom będzie utrzymywać odpowiednie fizyczne i techniczne zabezpieczenia, aby powstrzymać nieautoryzowane ujawnienie lub dostęp do Treści, zgodnie ze standardami branżowymi. Zoom powiadomi Użytkownika w przypadku uzyskania informacji o nieuprawnionym dostępie do Treści. Zoom nie będzie uzyskiwał dostępu, przeglądał ani przetwarzał Treści z wyjątkiem (a) sytuacji przewidzianych w niniejszej Umowie oraz w Oświadczeniu o prywatności Zoom; (b) sytuacji, w których Użytkownik upoważnił do tego lub poprosił o to, (c) sytuacji, w których jest to wymagane, w celu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy; lub (d) sytuacji, w których jest to wymagane przez prawo. Zoom nie ma żadnych innych zobowiązań w stosunku do Treści.
 6. WARUNKI. Użytkownik potwierdza, że ma co najmniej 16 lat i posiada pełną zdolność i kompetencje do przyjęcia warunków, zobowiązań, oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszej Umowie oraz do przestrzegania i stosowania się do postanowień niniejszej Umowy. Dostęp może zostać zablokowany bez ostrzeżenia, jeśli uznamy, że Użytkownik ma mniej niż 16 lat lub nie ma uprawnień do korzystania z serwisu.
 7. PRZEZNACZENIE; OGRANICZENIE STOSOWANIA PRZEZ DZIECI. Usługi są przeznaczone do użytku przez firmy. Użytkownik może zdecydować się na korzystanie z Usług w innych celach, zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w niniejszej Umowie. Zoom nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 16 roku życia, chyba że za pośrednictwem Subskrybenta szkolnego (zgodnie z definicją tego terminu w Opisie usług) korzystającego z Zoom dla edukacji (Od zerówki do szkoły średniej).
 8. OPŁATY I ANULOWANIE. Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie przez Zoom karty kredytowej lub innego mechanizmu płatności wybranego przez Użytkownika i zatwierdzonego przez Zoom („Konto Użytkownika”) wszystkimi kwotami należnymi za Usługi. Wszystkie płatności dokonywane przez Użytkownika na naszą rzecz w ramach niniejszej Umowy będą wolne od wszelkich potrąceń i odliczeń, które mogą być wymagane przez prawo. Jeśli takie odliczenia lub potrącenia (w tym m.in. krajowe lub transgraniczne podatki u źródła) będą wymagane od jakiejkolwiek płatności, Użytkownik zapłaci takie dodatkowe kwoty, jakie są konieczne, aby kwota netto otrzymana przez nas była równa kwocie wówczas należnej i płatnej na mocy niniejszej Umowy. Dostarczymy Użytkownikowi takie formularze podatkowe, jakie będą wymagane w celu zmniejszenia lub wyeliminowania kwoty potrąceń lub odliczeń podatkowych w odniesieniu do płatności dokonywanych na podstawie niniejszej Umowy. Użytkownik zgadza się, że wszystkie obowiązki związane z płatnościami nie mogą być anulowane, a żadna wpłacona kwota nie podlega zwrotowi w Początkowym okresie subskrypcji lub innym bieżącym Okresie odnowienia, stosownie do przypadku. Zoom może od czasu do czasu zmieniać ceny Usług według własnego uznania. Wszelkie zmiany cen wejdą w życie wraz z rozpoczęciem następnego Okresu odnowienia; zakładając, że Zoom powiadomi Użytkownika z rozsądnym wyprzedzeniem o wszelkich tego typu wzrostach opłat przed wygaśnięciem Początkowego okresu subskrypcji lub dowolnego Okresu odnowienia. Ceny określone w Formularzu zamówienia mogą obejmować rabaty lub ceny promocyjne. Te rabaty lub ceny promocyjne mogą być tymczasowe i mogą wygasać wraz z rozpoczęciem Okresu odnowienia, bez dodatkowego powiadomienia. Zoom zastrzega sobie prawo do wycofania lub wprowadzenia zmian w dowolnej promocji, wyprzedaży lub ofercie specjalnej wedle własnego i rozsądnego uznania. Użytkownik zgadza się, że w przypadku, gdy Zoom nie jest w stanie pobrać opłat należnych Zoomowi za Usługi poprzez Konto Użytkownika, Zoom może podjąć wszelkie inne kroki, które uzna za konieczne, w celu pobrania takich opłat od Użytkownika oraz, że Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty i wydatki poniesione przez Zoom w związku z takimi działaniami windykacyjnymi, w tym opłaty windykacyjne, koszty sądowe oraz honoraria prawników. Użytkownik zgadza się również, że Zoom może pobierać odsetki wynoszące niższą z dwóch wartości: 1,5% miesięcznie lub najwyższą kwotę dozwoloną przez prawo od wszelkich kwot niezapłaconych w terminie.
 9. PODATKI. O ile nie określono inaczej, wszystkie ceny i opłaty podane przez Zoom nie zawierają Podatków ani opłat regulacyjnych, opłat serwisowych, opłat za usługę, opłat instalacyjnych, opłat abonamentowych ani innych opłat związanych z Kontem Użytkownika. W stosownych przypadkach Podatki i opłaty regulacyjne będą naliczane na fakturach wystawianych przez Zoom zgodnie z lokalnym prawem i przepisami. Zoom według własnego uznania obliczy kwotę należnych Podatków. Naliczane podatki i opłaty regulacyjne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
  1. Faktury VAT. O ile wymagają tego Przepisy, Zoom wystawi na Użytkownika fakturę VAT lub dokument, który będzie traktowany przez właściwe organy podatkowe jako faktura VAT. Użytkownik potwierdza, że taka faktura może być wystawiona elektronicznie.
  2. Zwolnienia z podatku. Jeśli Użytkownik jest zwolniony z Podatku lub opłaty, Użytkownik przedstawi Zoom wszystkie odpowiednie świadectwa zwolnienia z podatku i/lub inne dokumenty zgodnie z oczekiwaniami właściwych organów podatkowych, aby potwierdzić status zwolnienia. Zoom zastrzega sobie prawo przeglądu i weryfikacji dokumentów dotyczących zwolnienia z podatku. W przypadku gdy dokumenty dotyczące zwolnienia z podatku są nieważne, Zoom zastrzega sobie prawo naliczenia Użytkownikowi obowiązujących podatków.
  3. Płatność Podatków i regulowanie opłat. Użytkownik zapłaci Zoom wszelkie obowiązujące Podatki i ureguluje opłaty. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za opłacenie wszystkich Podatków i uregulowanie opłat należnych w wyniku świadczenia przez Zoom Usług na rzecz Użytkownika. Jeśli Użytkownik ma zapłacić Podatki i uregulować opłaty, ich kwoty muszą być zapłacone bez żadnych potrąceń lub odliczeń w wysokości należnej Zoom na mocy niniejszej umowy, a Użytkownik zapłaci wszelkie dodatkowe kwoty jakie będą konieczne, aby Zoom otrzymał pełną wymaganą kwotę należności, jak gdyby nie było wymagane żadne potrącenie lub odliczenie.
  4. Podatek VAT należny ze strony klienta. W przypadku gdy Podatki i opłaty są należne ze strony Użytkownika na rzecz organów podatkowych zamiast na rzecz Zoom, w ramach samonaliczania podatku lub innego podobnego mechanizmu Użytkownik przedstawi Zoom wszystkie dowody odpowiednie dla Zoom, aby wykazać charakter prowadzonej przez Użytkownika działalności, np. ważny numer rejestracji podatkowej (lub podobne informacje wymagane na mocy odpowiednich przepisów o podatku VAT). Zoom zastrzega sobie prawo przeglądu i weryfikacji numeru rejestracji podatkowej. W przypadku gdy numer rejestracji podatkowej będzie nieważny, Zoom zastrzega sobie prawo naliczenia Użytkownikowi obowiązującego podatku VAT. Dla uniknięcia wątpliwości, jeśli ze strony Użytkownika należny jest podatek VAT na rzecz organu podatkowego w ramach samonaliczania podatku lub innego podobnego mechanizmu, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie tych kwot na rzecz odpowiedniego organu podatkowego, aby Zoom otrzymał pełną kwotę wymaganej należności.
  5. Ustalenie opodatkowania. Ustalenie opodatkowania opiera się przede wszystkim na lokalizacji założonej przez Klienta działalności na podstawie Danych Klienta lub, w przypadku osób fizycznych, na miejscu stałego zamieszkania. Te informacje będą określone przez Zoom jako „Adres nabywcy”. Zoom zastrzega sobie prawo do sprawdzenia miejsca względem innych dostępnych dowodów, aby potwierdzić, czy podana lokalizacja Użytkownika jest poprawna. W przypadku gdy lokalizacja Użytkownika jest niepoprawna, Zoom zastrzega sobie prawo naliczenia Użytkownikowi wszelkich należnych Podatków i opłat.
  6. Efektywne wykorzystanie. Jeśli Użytkownik zakupił Usługi Zoom i te Usługi są efektywnie wykorzystywane przez podmiot stowarzyszony Użytkownika w kraju innym niż lokalizacja Użytkownika w sposób określony w pkt. 9 ust. (e) niniejszych Warunków świadczenia usług, Użytkownik potwierdza, że w przypadkach, w których jest to wymagane Użytkownik będzie to traktował jako dostarczanie Usług do jego podmiotu stowarzyszonego. W przypadku gdy Użytkownik zakupił Usługi i te Usługi są efektywnie wykorzystywane przez oddział lub osobę fizyczną w kraju innym niż lokalizacja Użytkownika w sposób określony w pkt. 9 ust. (e) niniejszych Warunków świadczenia usług, Użytkownik potwierdza, że poinformuje Zoom o przypisanych Usługach i przyjmuje do wiadomości, że Zoom ma prawo do naliczenia Podatków i opłat na podstawie efektywnego wykorzystania tych Usług.
 10. ROZWIĄZANIE UMOWY. Strona internetowa Zoom zawiera informacje o tym, jak zlikwidować Konto Użytkownika. Jeśli Użytkownik wykupił Usługę na określony czas, taka likwidacja będzie skuteczna ostatniego dnia obowiązującego wówczas okresu. Formularz Zamówienia może określać, że Okres odnowienia rozpoczyna się automatycznie, chyba że którakolwiek ze stron przekaże zawiadomienie o likwidacji co najmniej trzydzieści (30) dni przed rozpoczęciem kolejnego Okresu odnowienia. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, jeżeli Użytkownik nie zastosuje się do któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, Zoom może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym i zatrzymać wszelkie opłaty wniesione wcześniej przez Użytkownika. Punkty 1 i 3-22 włącznie, pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Użytkownik musi zaprzestać dalszego korzystania z Usług. Użytkownik może zakończyć niniejszą Umowę, dostarczając pisemne powiadomienie o wypowiedzeniu z przyczyny, jeśli Zoom istotnie naruszyła niniejszą Umowę i nie naprawiła takiego naruszenia w ciągu trzydziestu (30) dni od pisemnego powiadomienia o takim naruszeniu.
 11. PRAWA WŁASNOŚCI. Zoom i/lub jego dostawcy, odpowiednio, zachowują własność wszystkich praw własności do Usług oraz do wszystkich nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usług, logotypów i nazw domen („Znaki Zoom”) związanych lub wyświetlanych z Usługami. Nie można umieszczać w ramkach lub wykorzystywać technik ramkowania do umieszczania jakichkolwiek znaków towarowych firmy Zoom lub innych informacji zastrzeżonych (w tym obrazów, tekstu, układu strony lub formy) firmy Zoom bez wyraźnej pisemnej zgody. Nie można używać żadnych meta tagów lub innych „ukrytych tekstów” wykorzystujących znaki towarowe Zoom bez wyraźnej pisemnej zgody Zoom.
 12. POUFNOŚĆ. Każda strona wyraża zgodę na traktowanie i zachowanie w poufności wszystkich niepublicznych informacji otrzymanych od drugiej strony dotyczących działalności, systemów, operacji, kodu źródłowego, Usług, planów strategicznych, klientów, cen (w tym m.in. warunków cenowych określonych w ramach niniejszej umowy), metod, procesów, danych finansowych, programów i/lub produktów drugiej strony w dowolnej formie, które zostały określone jako „poufne” lub powinny być rozumiane jako poufne przez przeciętną osobę w normalnych okolicznościach (dalej „Informacje poufne”). Każda strona wyraża zgodę na ograniczenie ujawniania Informacji poufnych drugiej strony możliwie najmniejszej liczbie osób i tylko tym osobom, które potrzebują je znać, są pracownikami Użytkownika lub jego podmiotów stowarzyszonych i podlegają obowiązkowi zachowania takich informacji w poufności. O ile nie jest to konieczne do wypełnienia odpowiednich zobowiązań wynikających z Umowy lub wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie, strona odbierająca nie będzie: (i) ujawniać Informacji poufnych strony ujawniającej jakiejkolwiek osobie, firmie lub przedsiębiorstwu bez uprzedniej pisemnej zgody strony ujawniającej, ani (ii) wykorzystywać informacji poufnych strony ujawniającej dla własnej korzyści lub korzyści strony trzeciej.
  1. Wyłączenia. „Informacje poufne” nie mogą zawierać Treści lub informacji, które (a) są już legalnie znane stronie w momencie ich otrzymania od drugiej strony, bez obowiązku utrzymania poufności takich informacji; (b) są lub stały się publicznie znane lub dostępne bez niezgodnego z prawem działania strony; (c) zostały zgodnie z prawem otrzymane od strony trzeciej bez ograniczenia i naruszenia niniejszych Warunków świadczenia usług lub (d) zostały opracowane przez stronę bez wykorzystania zastrzeżonych, niepublicznych informacji przekazanych przez drugą stronę na mocy niniejszej Umowy.
  2. Wyjątek. Każda ze stron może ujawnić Informacje poufne, jeśli jest to wymagane na mocy prawa, regulacji lub nakazu sądowego, o ile strona podlegająca takiemu prawu, regulacji lub nakazowi sądu, tam gdzie jest to dozwolone, poinformuje drugą stronę o takim wykorzystaniu lub wymogu przed ujawnieniem w celu zapewnienia drugiej stronie możliwości dochodzenia nakazu ochronnego i uniknięcia lub ograniczenia ujawnienia informacji stronom trzecim.
  3. Okres zachowania poufności i obowiązki związane z zachowaniem poufności. Obowiązki związane z zachowaniem poufności określone w niniejszym punkcie Warunków świadczenia usług będą obowiązywały przez okres pięciu (5) lat od ujawnienia informacji. Obie strony zobowiązują się (a) podjąć uzasadnione kroki, aby chronić Informacje poufne drugiej strony, przy czym kroki te muszą zapewnić co najmniej taką samą ochronę jak kroki podejmowane przez stronę otrzymującą w celu ochrony swoich Informacji poufnych i być nie mniejsze niż uzasadniony poziom ostrożności; (b) poinformować stronę ujawniającą niezwłocznie po stwierdzeniu nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia Informacji poufnych oraz (c) w przypadku nieuprawnionego ujawnienia przez stronę otrzymującą, współpracować ze stroną ujawniającą w odzyskaniu kontroli nad informacjami poufnymi i uniemożliwienie dalszego nieuprawnionego ich użytkowania lub ujawnienia.
 13. PRAWA AUTORSKIE. Nie można publikować, modyfikować, rozpowszechniać, ani reprodukować w żaden sposób materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych, praw do wizerunku lub innych praw własności bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich praw. Zoom może odmówić dostępu do Usług każdemu Użytkownikowi, co do którego istnieje podejrzenie, że narusza prawa autorskie innej strony. Nie ograniczając powyższego, jeśli Użytkownik uważa, że jego prawa autorskie zostały naruszone, prosimy o powiadomienie firmy Zoom w sposób określony tutaj.
 14. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE EKSPORTU.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi, lub ich część, podlegają Przepisom dotyczącym administracji eksportowej, 15 C.F.R. Części 730-774, Stanów Zjednoczonych i mogą podlegać innym obowiązującym przepisom dotyczącym kontroli eksportu i sankcji handlowych („Przepisy dotyczące kontroli eksportu i sankcji”). Na żądanie, Zoom przedstawi klasyfikację eksportową USA dotyczącą swoich Usług. Użytkownikowi i jego Użytkownikom końcowym nie wolno uzyskiwać dostępu, korzystać, eksportować, reeksportować, przekierowywać, przekazywać, ani ujawniać żadnej części Usług, ani żadnych związanych z nimi informacji technicznych lub materiałów, bezpośrednio lub pośrednio, z naruszeniem przepisów dotyczących kontroli eksportu i sankcji. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) Użytkownik i jego Użytkownicy końcowi (a) nie są obywatelami, ani nie znajdują się na terenie kraju lub terytorium, które jest objęte sankcjami handlowymi USA lub innymi znaczącymi ograniczeniami handlowymi (w tym m.in. Kuba, Iran, Korea Północna, Syria i region Krymu, Doniecka i Ługańska na Ukrainie), oraz że Użytkownik i jego Użytkownicy końcowi nie będą uzyskiwać dostępu do Usług, ani z nich korzystać, ani eksportować, reeksportować, przekierowywać lub przekazywać Usług, w takich krajach lub na takie terytoria; (b) nie są osobami, ani są posiadane w 50% lub więcej, indywidualnie lub łącznie, przez osoby wymienione na liście Departamentu Skarbu USA dot. osób specjalnie oznaczonych i zablokowanych obywateli lub na liście osób uchylających się od sankcji zagranicznych, oraz (c) nie są osobami wymienionymi w wykazie Departamentu Handlu USA dot. osób objętych zakazem lub na liście niezweryfikowanych, lub na listach Departamentu Stanu USA dot. rozprzestrzeniania broni masowego rażenia; oraz (ii) Użytkownik i jego Użytkownicy końcowi zlokalizowani w Chinach, Rosji lub Wenezueli nie są Wojskowymi Użytkownikami Końcowymi i nie będą wykorzystywać Usług Zoom do Wojskowego Użytku Końcowego, zgodnie z definicją zawartą w 15 C.F.R. 744.21 (iii) żadna z Treści stworzonych lub przesłanych przez Użytkownika lub Użytkowników końcowych nie podlega ograniczeniom dotyczącym ujawniania, przekazywania, pobierania, eksportu lub reeksportu na mocy przepisów dotyczących kontroli eksportu i sankcji; oraz (iv) Użytkownik i Użytkownicy końcowi nie podejmą żadnych działań, które stanowiłyby naruszenie lub byłyby karane na mocy amerykańskich przepisów antybojkotowych administrowanych przez Departament Handlu lub Departament Skarbu USA. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących Kontroli eksportu i sankcji oraz monitorowanie ich pod kątem wszelkich zmian.
 15. BRAK STOSOWANIA W SYTUACJACH WYSOKIEGO RYZYKA. Usługi nie są przeznaczone ani licencjonowane do użytku w niebezpiecznych środowiskach wymagających sterowania awaryjnego, w tym między innymi w obiektach jądrowych, systemach nawigacji/komunikacji lotniczej, kontroli ruchu lotniczego, systemach podtrzymywania życia lub systemach broni. Usługi nie mogą być wykorzystywane w środowisku WYSOKIEGO RYZYKA lub w związku z nim.
 16. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ. Przyjmują Państwo do wiadomości, że jakiekolwiek użycie Usług w sposób sprzeczny z niniejszą Umową, lub jakiekolwiek przekazanie, sublicencjonowanie, kopiowanie lub ujawnienie informacji technicznych lub materiałów związanych z Usługami, może spowodować nieodwracalne szkody dla Zoom, jego Podmiotów Stowarzyszonych, dostawców oraz wszelkich innych stron upoważnionych przez Zoom do odsprzedaży, dystrybucji lub promocji Usług ("Odsprzedawcy"), a w takich okolicznościach Zoom, jego Podmioty Stowarzyszone, dostawcy i Odsprzedawcy będą uprawnieni do sprawiedliwego zadośćuczynienia, bez konieczności wnoszenia kaucji lub innego zabezpieczenia, w tym, ale nie wyłącznie, wstępnego i stałego zabezpieczenia roszczeń.
 17. BRAK GWARANCJI.UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE USŁUGI SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ”, A FIRMA ZOOM, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I ODSPRZEDAWCY WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM M.IN. WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI. FIRMA ZOOM, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I ODSPRZEDAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, ANI NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYNIKÓW, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ NA SKUTEK KORZYSTANIA Z USŁUG, DOKŁADNOŚCI LUB WIARYGODNOŚCI INFORMACJI UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, ANI TEGO, ŻE USŁUGI SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, BĘDĄ NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW. KORZYSTANIE Z USŁUG ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE MATERIAŁY I/LUB DANE POBRANE LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANE POPRZEZ KORZYSTANIE Z USŁUG UŻYTKOWNIK WYKORZYSTUJE WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z USŁUG. CAŁE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUG LUB ICH ŚWIADCZENIA POZOSTAJE PO STRONIE UŻYTKOWNIKA. ZOOM NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZECHOWYWANIE JAKICHKOLWIEK INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH LUB KOMUNIKACJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI. ZOOM NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ I NIE OBIECUJE ŻADNYCH KONKRETNYCH REZULTATÓW WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z USŁUG. KORZYSTANIE ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO.
 18. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI. Zgadzacie się Państwo zabezpieczyć, bronić i chronić firmę Zoom, jej podmioty stowarzyszone, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, konsultantów, agentów, dostawców i Odsprzedawców przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, odpowiedzialnością, szkodami i/lub kosztami (w tym, ale nie tylko, honorariami prawników) wynikającymi z korzystania przez Państwa z Usług, naruszenia niniejszej Umowy lub naruszenia lub pogwałcenia przez Państwa lub przez innego użytkownika konta, jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu lub obowiązującego prawa.
 19. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ZOOM ANI JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY LUB ODSPRZEDAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SPECJALNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, PRZYKŁADOWE, KARNE LUB WYNIKOWE (W TYM M.IN. SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW BIZNESOWYCH, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI BIZNESOWYCH LUB JAKIEKOLWIEK INNE STRATY PIENIĘŻNE LUB SZKODY) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG LUB ŚWIADCZENIA LUB BRAKU ŚWIADCZENIA USŁUG WSPARCIA TECHNICZNEGO LUB INNYCH USŁUG WSPARCIA, WYNIKAJĄCYCH Z CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA) UMOWY LUB INNEJ KWESTII PRAWNEJ, NAWET JEŚLI FIRMA ZOOM, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY LUB ODSPRZEDAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W KAŻDYM PRZYPADKU, MAKSYMALNA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY ZOOM, JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, DOSTAWCÓW I ODSPRZEDAWCÓW ORAZ WYŁĄCZNY ŚRODEK ZARADCZY UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO WSZELKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIĄ ZWIĄZANYCH BĘDZIE OGRANICZONY DO KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA USŁUGI (JEŚLI DOTYCZY) W CIĄGU DWUNASTU (12) MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH ZDARZENIE LUB OKOLICZNOŚCI DAJĄCE PODSTAWĘ DO TAKICH ROSZCZEŃ. Ponieważ niektóre stany i jurysdykcje nie pozwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania do Użytkownika.
 20. UMOWA O ARBITRAŻ; ZRZECZENIE SIĘ POZWU ZBIOROWEGO. Jeśli Użytkownik ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Użytkownik wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów wyłącznie na zasadach indywidualnych, w drodze arbitrażu, zgodnie z postanowieniami Załącznika A. Strony wyraźnie zrzekają się wszelkich praw do wnoszenia powództwa, procesu lub postępowania jako powództwa zbiorowego, powództwa prywatnego lub jakiegokolwiek innego postępowania, w którym którakolwiek ze stron działa lub proponuje działać w charakterze przedstawiciela.
 21. POLITYKA PRYWATNOŚCI I INNE PRZEPISY. Zoom będzie gromadził i/lub przetwarzał dane osobowe zgodnie ze swoim Oświadczeniem o prywatności. Wszystkie polityki ze strony https://explore.zoom.us/pl/trust/resources// zostają włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie. Dodatkowo, jeżeli Użytkownik jest firmą, przedsiębiorstwem lub właścicielem konta edukacyjnego oraz korzystanie przez niego z Usług wymaga od Zoom przetwarzania danych osobowych Użytkowników końcowych zgodnie z umową dotyczącą przetwarzania danych, Zoom przetwarza takie dane osobowe zgodnie z Globalnym aneksem dotyczącym przetwarzania danych Zoom. Ponadto, Użytkownik rozumie i zgadza się, że Zoom może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, przekazując informacje związane z korzystaniem z Usług, niezależnie od tego, czy Użytkownik rezygnuje z otrzymywania komunikacji marketingowej lub powiadomień.
 22. 22. ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY OCHRONY PRYWATNOŚCI NA MOCY PRAWA STANOWEGO USA. Jeśli (i) jesteś „przedsiębiorcą”, a my przetwarzamy „dane osobowe” (zgodnie z definicją podaną w ustawie o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii z 2018, z późniejszymi zmianami) w Twoim imieniu, lub (ii) jesteś „administratorem danych”, a my przetwarzamy „dane osobowe” (zgodnie z definicją w innych obowiązujących przepisach w sprawie ochrony danych osobowych stanu USA) w Twoim imieniu, lub (iii) spełniasz oba te kryteria, tj. (i) i (ii), wówczas załącznik o ochronie prywatności na mocy prawa stanowego USA zostaje włączony do niniejszej Umowy przez odniesienie i ma zastosowanie w przypadku dostępu do usług i korzystania z nich.
 23. POSTANOWIENIA RÓŻNE
  1. Wybór prawa i sądu. Niniejsza Umowa będzie zarządzana i interpretowana w ramach przepisów Stanu Kalifornia (USA), w zastosowaniu do umów zawieranych i wykonywanych w Kalifornii przez mieszkańców Kalifornii. Z wyjątkiem postanowień Załącznika A, Strony zgadzają się na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów stanowych zlokalizowanych w i obsługujących hrabstwo Santa Clara w Kalifornii oraz sądów federalnych w Północnym Dystrykcie Kalifornii.
  2. Jednostka zamawiająca. W przypadku, gdy konto Zoom zawiera rachunek na adres/sprzedaż na adres w Indiach, podmiotem odpowiedzialnym za realizację zamówienia, zgodnie z niniejszymi Warunkami, jest Podmiot Stowarzyszony Zoom, ZVC India Pvt Ltd.
  3. Zrzeczenie się i rozdzielność postanowień. Nieskorzystanie przez którąkolwiek ze Stron z praw przysługujących jej na mocy niniejszej Umowy lub niewykonanie któregokolwiek z jej postanowień nie będzie uznawane za zrzeczenie się lub utratę takich praw lub możliwości egzekwowania takiego postanowienia. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to zostanie zmienione tak, aby osiągnąć jak najbardziej zbliżony efekt ekonomiczny do pierwotnego postanowienia, a pozostała część niniejszej Umowy pozostanie w pełnej mocy.
  4. Postanowienia ogólne. Niniejsza Umowa obejmuje całość porozumienia i umowy między Stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia i umowy między Stronami w odniesieniu do tego przedmiotu, z wyjątkiem sytuacji, w której Użytkownik lub jego firma zawarli oddzielną umowę na piśmie lub gdy Użytkownik podpisał formularz zamówienia odwołujący się do oddzielnej umowy regulującej korzystanie z Usług. Wówczas taka umowa będzie miała pierwszeństwo w zakresie, w jakim jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest sprzeczne z warunkami takiej umowy. Zoom może zmienić lub uzupełnić warunki niniejszej Umowy w dowolnym czasie według własnego uznania. Zoom dołoży komercyjnie uzasadnionych starań, aby powiadomić Użytkownika o wszelkich istotnych zmianach w niniejszej Umowie. W ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od zamieszczenia zmian w niniejszej Umowie (lub dziesięciu (10) dni roboczych od daty powiadomienia, jeśli takie zostało dostarczone), będą one wiążące dla Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na te zmiany, należy zaprzestać korzystania z Usług. Jeśli Użytkownik będzie nadal korzystać z Usług po upływie okresu dziesięciu dni roboczych, zostanie uznane, że zmiany w warunkach niniejszej Umowy zostały zaakceptowane. Aby móc korzystać z niektórych Usług, Użytkownik może zostać powiadomiony o konieczności pobrania oprogramowania i/lub wyrażenia zgody na dodatkowe warunki. O ile nie zostało to wyraźnie określone w takich dodatkowych warunkach, te dodatkowe warunki są niniejszym włączone do niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa została sporządzona w języku angielskim i taka wersja jest obowiązująca we wszystkich aspektach, a wszelkie nieanglojęzyczne wersje niniejszej Umowy służą wyłącznie do celów informacyjnych.

Załącznik A

Wiążący arbitraż

Załącznik A do Warunków opisuje kolejne postanowienia, które mają zastosowanie do Wiążącego arbitrażu i Zrzeczenia się pozwów zbiorowych.

 1. Spory. Spór to wszelkie kontrowersje pomiędzy Użytkownikiem, a Zoom dotyczące Usług, oprogramowania związanego z Usługami, ceny Usług, konta Użytkownika, reklam, marketingu lub komunikacji Zoom, transakcji zakupu lub rozliczeń Użytkownika, lub dowolnego warunku niniejszej Umowy, na podstawie dowolnej myśli prawnej, w tym umowy, gwarancji, czynu niedozwolonego, ustawy lub rozporządzenia, z wyjątkiem sporów dotyczących egzekwowania lub ważności praw własności intelektualnej Użytkownika lub Zoom. W ramach najlepszych starań, w celu rozwiązania sporów, a przed wszczęciem postępowania arbitrażowego, każda ze stron zgadza się przekazać drugiej stronie na adres legal@zoom.us zawiadomienie o sporze, w tym opis sporu, jakie starania zostały podjęte, w celu jego rozwiązania oraz czego strona sporu domaga się w ramach rozwiązania.
 2. Dostępność sądu ds. drobnych roszczeń. Można wszcząć postępowanie w lokalnym sądzie ds. drobnych roszczeń, jeśli spełnione są wymagania sądu. Jednakże, jeśli takie roszczenie zostanie przekazane, usunięte lub odwołane do innego sądu, Zoom zastrzega sobie prawo do zażądania arbitrażu.
 3. Procedura arbitrażowa.Spory, które nie zostaną rozstrzygnięte zgodnie z Sekcją A lub B, będą rozstrzygane w drodze arbitrażu. American Arbitration Association (AAA) będzie prowadzić arbitraż, zgodnie ze swoim Regulaminem Arbitrażu Handlowego. Więcej informacji znajduje się na stronie www.adr.org. Rozprawy arbitrażowe będą odbywać się w federalnym okręgu sądowym właściwym dla głównej lokalizacji działalności Użytkownika. Zostanie wyznaczony jeden arbiter. Arbiter musi: (a) przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa; (b) przestrzegać obowiązujących przepisów o przedawnieniu; (c) honorować ważne roszczenia dotyczące uprawnień; (d) wydać pisemną decyzję zawierającą uzasadnienie orzeczenia. Arbiter może przyznać odszkodowanie, zadośćuczynienie deklaratywne lub nakazowe oraz pokrycie kosztów (w tym uzasadnione honoraria adwokackie). Każde orzeczenie arbitrażowe może być egzekwowane (np. w drodze wyroku) w dowolnym sądzie właściwym. Zgodnie z Regulaminem AAA arbiter orzeka o swojej właściwości, w tym o zdatności do arbitrażu wszelkich roszczeń, jednak sąd ma wyłączną kompetencję do egzekwowania zakazu arbitrażu w odniesieniu do klasy lub w charakterze przedstawiciela.
 4. Opłaty arbitrażowe. Jeśli Użytkownik nie jest w stanie pokryć kosztów arbitrażu, Zoom pokryje te koszty, pod warunkiem, że arbiter zadecyduje, czy koszty powinny zostać zwrócone Zoomowi w przypadku wygranej. W przypadku sporów o wartości przekraczającej 75 000 USD, Regulamin AAA reguluje kwestie opłat za wniesienie sprawy oraz opłat i wydatków AAA i arbitra.
 5. Konflikt z Regulaminem AAA. Niniejsza Umowa ma zastosowanie w przypadku konfliktu z Regulaminem Arbitrażu Handlowego AAA.
 6. Wymóg złożenia roszczenia lub sporu w ciągu jednego roku. Niezależnie od wszelkich innych przepisów o przedawnieniu, roszczenie lub spór na podstawie niniejszej Umowy musi zostać złożony w sądzie ds. drobnych roszczeń lub zgłoszony do arbitrażu w ciągu jednego roku od momentu, w którym mógł zostać złożony po raz pierwszy, w przeciwnym razie taki spór lub takie roszczenie zostanie trwale przedawnione.
 7. Rozdzielność postanowień. Jeśli zrzeczenie się pozwów zbiorowych zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne w odniesieniu do wszystkich lub niektórych części sporu, wówczas te części nie będą podlegać arbitrażowi, lecz zostaną rozstrzygnięte w sądzie, a pozostała część zostanie rozstrzygnięta w drodze arbitrażu. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Załącznika A zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie wyłączone; jednakże pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać i będą interpretowane w taki sposób, aby w jak największym stopniu osiągnąć pierwotną intencję niniejszego Załącznika, łącznie z wyłączeniem wyłączonego postanowienia.