WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ZOOM

Data wejścia w życie: 11 sierpnia 2023 r.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami świadczenia usług („Warunki świadczenia usług”) oraz Opisem usług Zoom (razem określanych jako „Umowa”). Niniejsza Umowa zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem i Zoom Video Communications, Inc., i podmiotami stowarzyszonymi („Zoom”, „my”, „nas” lub „nasze”) i reguluje dostęp użytkownika do naszych Usług i Oprogramowania oraz korzystanie z nich, o ile Użytkownik i Zoom nie zawarli pisemnej Ramowej umowy subskrypcyjnej (MSA); w takim przypadku dostęp Użytkownika do Usług i Oprogramowania reguluje umowa MSA, a nie niniejsza umowa. Użytkownik może zawrzeć niniejszą Umowę we własnym imieniu lub w imieniu podmiotu prawnego. Jeśli użytkownik zawiera niniejszą Umowę w imieniu podmiotu prawnego, oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienie do reprezentowania danej osoby z umocowaniem do zaciągania zobowiązań tego podmiotu prawnego w odniesieniu do niniejszej Umowy. Wszelkie odniesienia do „Użytkownika w niniejszej Umowie oznaczają osobę akceptującą niniejszą Umowę jako osoba prywatna lub podmiot prawny, w którego imieniu Użytkownik podejmuje działania. Terminy pisane w niniejszej Umowie wielką literą mają znaczenie przypisane w odpowiednim punkcie z definicjami, w Opisie usług Zoom lub w poniższym punkcie 34.

Usługi oraz Oprogramowanie możemy dostarczać poprzez Zoom Video Communications, Inc., nasze podmioty stowarzyszone lub oba te podmioty. Użytkownik może korzystać z Usług i Oprogramowania wyłącznie zgodnie z warunkami oraz zapisami Umowy.

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PONIEWAŻ Z NIEJ UŻYTKOWNIK DOWIE SIĘ, MIĘDZY INNYMI: (i) w pkt. 27, że Użytkownik oraz Zoom będą rozstrzygać pewne spory z Zoom na drodze arbitrażu, zamiast udawać się do sądu oraz że Użytkownik nie wniesie pozwu zbiorowego przeciw Zoom, (ii) w pkt. 12 i 14, że niektóre warunki obowiązują zgodnie z cyklicznymi opłatami za subskrypcję oraz automatycznymi odnowieniami; (iii) w pkt. 15, że Zoom może dokonywać modyfikacji, usuwać lub dodawać zapisy w niniejszych Warunkach świadczenia usług i Opisie usług; oraz (iv) w pkt. 26, że Użytkownik zwalnia Zoom z konieczności wypłacania oraz rezygnuje z prawa do odzyskania od Zoom pewnych odszkodowań. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że tworząc konto lub korzystając z Usługi i Oprogramowania w inny sposób, wyraża zgodę na pozostanie prawnie związanym przez wszystkie jej zapisy. Zgoda wyrażona na zapisy Umowy oznacza powstanie prawnie wiążącej Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Zoom.

 1. INFORMACJE O KONCIE; UDOSTĘPNIANIE
 2. 1.1 Rejestracja; Nazwa użytkownika i Hasła Użytkownik może być zobowiązany do podania informacji o sobie w celu zarejestrowania się i uzyskania dostępu lub korzystania z Usług i Oprogramowania. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jakiekolwiek informacje, w tym Dane klienta, są i pozostaną dokładne i pełne oraz że Zoom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy i pominięcia w Danych klienta. Użytkownik może również zostać poproszony o wybranie nazwy użytkownika i hasła w celu uzyskania dostępu lub korzystania z Usług i Oprogramowania. Według własnego uznania możemy odrzucić lub wymagać zmiany dowolnych z takich nazw użytkownika lub haseł. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa swojej nazwy użytkownika i hasła oraz zobowiązuje się nie ujawniać ani nie udostępniać ich osobom trzecim.

  1.2 Zakaz udostępniania Użytkownik nie może udostępniać konta, uprawnień prowadzącego ani żadnych innych uprawnień użytkownika nikomu innemu, chyba że Zoom wcześniej wyraźnie zezwoli na to na piśmie. Użytkownik nie może udostępniać żadnych danych logowania ani haseł żadnej innej osobie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie takich uprawnień jest surowo zabronione. Prawo do korzystania z Usługi i Oprogramowania oraz uzyskiwania do nich dostępu jest osobiste i nie można go nikomu przypisać ani go przenieść. Użytkownik nie może przypisać ani przenieść żadnego konta, uprawnień prowadzącego ani żadnych innych uprawnień użytkownika nikomu innemu, chyba że (i) odpowiednio, po indywidualnym ukończeniu stosunku pracy lub stosunku ze swoim pracownikiem, lub (ii) w przypadku wcześniejszego wyrażenia wyraźnej zgody przez Zoom na piśmie.

 3. USŁUGI ZAMAWIANIA
 4. 2.1 Formularz zamówienia Użytkownik może zamówić Usługi poprzez rejestrację online lub poprzez zatwierdzony i autoryzowany przez Zoom formularz (zawsze „Formularz zamówienia”). Dowolne zamówienie dotyczące Usług złożone na podstawie Formularza zamówienia podlega zapisom niniejszej Umowy. Każdy Formularz zamówienia może zawierać dodatkowe lub inne zasady, warunki i informacje dotyczące Usług zamawianych przez Użytkownika zgodnie z autoryzacją i zgodą Zoom. W przypadku sprzeczności lub niezgodności pomiędzy niniejszą Umową a dowolnym Formularzem zamówienia autoryzowanym i zaakceptowanym przez Zoom obowiązujący Formularz zamówienia będzie miał pierwszeństwo przed niniejszą Umową tylko w zakresie niezbędnym do rozwiązania konkretnej sprzeczności lub niezgodności. Zoom będzie świadczyć Usługi opisane w Formularzu zamówienia oraz dostarczy standardowe aktualizacje Usług udostępniane bez dodatkowych kosztów innym klientom w podobnej sytuacji w tym samym regionie w trakcie Początkowego okresu subskrypcji lub aktualnego Okresu odnowienia. Zoom może, według własnego uznania, (i) zaprzestać świadczenia Usług lub (ii) modyfikować funkcje lub funkcjonalność Usług lub Oprogramowania.

  2.2. Minimalne zobowiązanie Użytkownik będzie utrzymywać minimalną ilość Usług określoną w Formularzu zamówienia przez Początkowy okres subskrypcji lub aktualny Okres odnowienia, stosownie do przypadku. Wszelkie terminowe i dostępne w ramach umowy modyfikacje Usług określone w Formularzu zamówienia wejdą w życie po rozpoczęciu następnego Okresu odnowienia, o ile Użytkownik nie zawnioskuje o rozszerzenie Usług; taka zmiana wejdzie w życie zgodnie z informacją w odpowiednim Formularzu zamówienia.

  2.3 Zaległości; Spóźniona płatność Bez ograniczenia naszych praw w niniejszej Umowie, w tym punktów 12.7 i 14.3, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Zoom nie ma obowiązku dostarczenia nowych Usług określonych w Formularzu zamówienia aż do całkowitego uregulowania zaległości za dotychczasowe Usługi.

 5. DOSTĘP I KORZYSTANIE; LICENCJA OPROGRAMOWANIA
 6. 3.1 Dostęp i korzystanie; Licencja oprogramowania Zgodnie z zapisami niniejszej Umowy Użytkownik może uzyskać dostęp do Usług i z nich korzystać w trakcie Początkowego okresu subskrypcji lub aktualnego Okresu odnowienia, zgodnie z ustaleniami określonymi w każdym obowiązującym Formularzu zamówienia. Jeśli dostęp do Usług lub korzystanie z nich wymaga lub umożliwia Użytkownikowi pobranie, korzystanie lub instalację oprogramowania Zoom („Oprogramowanie”), Zoom udziela użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej przypisywaniu ani sublicencjonowaniu i wolnej od tantiem licencji do korzystania z Oprogramowania w formacie kodu obiektu na kompatybilnym urządzeniu wyłącznie do użytku wewnętrznego i korzystania z Usług w trakcie obowiązującego Początkującego okresu subskrypcji lub aktualnego Okresu odnowienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że jego dostęp do Usług i Oprogramowania oraz korzystanie z nich zgodnie z Punktem 3.1 (oraz innymi wymienionymi w niniejszej Umowie) może zostać cofnięty zgodnie z wyłącznym uznaniem Zoom.

  3.2 Licencja dokumentacji Zgodnie z zapisami niniejszej Umowy Zoom udziela Użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej przypisywaniu ani sublicencjonowaniu i wolnej od tantiem licencji do korzystania z dokumentacji produktu i usług dostarczonych przez Zoom („Dokumentacja”) wyłącznie do wewnętrznych celów biznesowych związanych z korzystaniem z Usług i Oprogramowania w trakcie trwającego Początkującego okresu subskrypcji lub aktualnego Okresu odnowienia.

  3.3 Własność Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi dostarczone mu są w ramach subskrypcji, a Oprogramowanie i Dokumentacja dostarczone są Użytkownikowi na ograniczonej licencji; żaden z produktów nie został Użytkownikowi sprzedany. Użytkownik przyjmuje także do wiadomości, że nie otrzymał ani nie otrzyma prawa własności ani innego prawa, tytułu ani udziału w Usługach lub Oprogramowaniu, Dokumentacji ani innych praw własności do nich się odnoszących. Jakiekolwiek kopie Oprogramowania pozostaną wyłączną własnością Zoom. Oprogramowanie może zawierać kod, który podlega licencjonowaniu zgodnie z umową z osobą trzecią, w tym oprogramowanie typu open source udostępnione lub dostarczone wraz z Oprogramowaniem. Nie ograniczając ogólności powyższego zapisu, Zoom pozostaje właścicielem wszystkich praw, tytułów i udziałów we wszystkich aktualizacjach, poprawkach, nowych wersjach, zmianach i modyfikacjach Usług lub Oprogramowania, wraz ze wszystkimi pomysłami, architekturą, algorytmami, modelami, procesami, technikami, interfejsami użytkownika, wyglądem baz danych i architekturą oraz „know-how”, które tworzą Usługi i Oprogramowanie. W żadnym wypadku nie można uznać, że Użytkownik otrzymuje, posiada lub uzyskuje tytuł prawny do wszystkich lub jakiejkolwiek części Usług, Oprogramowania lub Dokumentacji; prawo do nich cały czas posiada wyłącznie Zoom. Ani Usługi, Oprogramowanie ani Dokumentacja, ani żaden ich składnik, nie jest ani nie będzie uznawany za „dzieło wykonane na zlecenie”, zgodnie z definicją tego terminu w pkt. 17 § 101 Kodeksu Stanów Zjednoczonych.

 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE I UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH
 8. 4.1 Korzystanie z Usług; Odpowiedzialność Użytkowników końcowych Użytkownik będzie przestrzegać oraz zapewni przestrzeganie oraz zachowanie zgodności ze wszystkimi zapisami niniejszej Umowy przez swoich Użytkowników końcowych. Korzystanie z Usług jest wyłączone tam, gdzie jest to zabronione. Użytkownik odpowiada za dostęp własny oraz swoich Użytkowników końcowych do Usług i Oprogramowania oraz korzystanie z nich. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania wszystkich swoich Użytkowników końcowych, w tym gwarantuje, że każdy taki Użytkownik końcowy będzie przestrzegał zapisów niniejszej Umowy oraz wszelkich obowiązujących regulacji Zoom. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pozostaje odpowiedzialny finansowo za działania i niedopatrzenia każdej osoby trzeciej, której zezwoli, umożliwi lub w inny sposób zapewni dostęp do Usług lub Oprogramowania, bez względu na to, czy Zoom na taki dostęp udzieli wyraźnej zgody.

  4.2 Wykroczenia Użytkowników końcowych lub podmiotów zewnętrznych Zoom nie bierze żadnej odpowiedzialności, w tym finansowej, za nieprzestrzeganie niniejszej Umowy przez Użytkowników końcowych lub jakichkolwiek osoby trzecie, którym Użytkownik zezwoli, zleci lub umożliwi dostęp do Usług i Oprogramowania. Jeśli Użytkownik dowie się o jakimkolwiek naruszeniu postanowień niniejszej Umowy w związku z korzystaniem z Usług lub Oprogramowania przez jakąkolwiek osobę, musi skontaktować się z firmą Zoom pod adresem trust@zoom.us.

  4.3 Odpowiedzialność za treść i dane W żadnym wypadku Zoom nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dane lub inne treści przeglądane podczas korzystania z Usług, w tym za błędy lub pominięcia w takich danych lub innych treściach, a także za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku wykorzystania, dostępu lub odmowy dostępu do danych lub innych treści.

  4.4 Dochodzenie dotyczące korzystania Zoom może przeprowadzać dochodzenie dotyczące jakichkolwiek skarg lub naruszeń zapisów Umowy, o których firma się dowie i może podjąć dowolne działanie według własnego uznania, w tym może wydawać ostrzeżenia, zawieszać lub odłączać Usługi lub Oprogramowanie, usuwać odpowiednie dane lub inne treści, kończyć działanie kont lub profili Użytkowników końcowych lub podejmować inne uzasadnione działania według własnego uznania.

 9. WYMAGANIA SYSTEMOWE; ZMIANY
 10. Korzystanie z Usług i Oprogramowania wymaga co najmniej jednego kompatybilnego urządzenia, dostępu do Internetu i pewnego zewnętrznego oprogramowania; konieczne może się okazać pobieranie od czasu do czasu aktualizacji lub nowych wersji Oprogramowania, lub oprogramowania zewnętrznego, co może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika dodatkowych kosztów. Ponieważ korzystanie z Usług i Oprogramowania wymaga sprzętu, oprogramowania i dostępu do Internetu, na możliwość dostępu do Usług i Oprogramowania oraz korzystania z nich może mieć wpływ działanie tych czynników. Zalecany jest dostęp do szybkiego Internetu. Za jakiekolwiek opłaty, które mogą się wiązać z dostępem do Usług i Oprogramowania oraz korzystaniem z nich odpowiada wyłącznie Użytkownik; dotyczy to także opłat za sprzęt, oprogramowanie, dostęp do Internetu lub komunikację tekstową. Użytkownik potwierdza, że odpowiada za wymienione wymagania, a Zoom może, według własnego uznania, zaprzestać zapewniania dostępności lub kompatybilności Usług lub Oprogramowania na danym systemie operacyjnym, urządzeniu lub platformie.

 11. KORZYSTANIE Z USŁUG BETA
 12. Jeśli Użytkownik korzysta z jakichkolwiek usług, produktów czy oprogramowania beta, oferowanych lub udostępnianych przez Zoom, przyjmuje do wiadomości, że takie korzystanie z usług, produktów lub oprogramowania podlega odrębnym Warunkom korzystania z programu Beta, a nie niniejszej Umowie.

 13. NAGRANIA
 14. Użytkownik odpowiada za zachowanie zgodności z prawem obowiązującym w zakresie monitorowania lub nagrywania rozmów przez prowadzącego lub prowadzącego telefonicznego. Prowadzący lub prowadzący telefoniczny może wybrać nagrywanie, na przykład, spotkań, webinarów lub połączenia telefonicznego. Korzystając z Usług, Użytkownik zgadza się na przechowywanie nagrań przez Zoom. Użytkownik otrzyma powiadomienie (wizualne lub inne), gdy nagrywanie zostanie włączone. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na nagrywanie, może opuścić nagrywaną sesję.

 15. NIEDOZWOLONE UŻYCIE
 16. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie sam ani nie pozwoli innym Użytkownikom końcowym na pośrednie lub bezpośrednie: (i) korzystanie z Usług lub Oprogramowania przy naruszeniu naszych Wytycznych dotyczących dopuszczalnego użytkowania (które niniejszym stają się częścią Umowy); (ii) modyfikowanie, personalizowanie, dekompilowanie, demontowanie, przygotowywanie dzieł pochodnych, tworzenie udoskonaleń, tworzenie innowacji na ich podstawie, analizowanie wsteczne lub podejmowanie prób uzyskania dostępu do technologii pierwotnej Usług lub Oprogramowania, w tym jakiegokolwiek kodu źródłowego, procesu, zbioru danych lub bazy danych, narzędzia do zarządzania, narzędzia do rozwoju, serwera lub lokalizacji hostingu; (iii) korzystania świadomego lub będącego wynikiem zaniedbania, które wykorzystywałoby, utrudniałoby pracę lub niszczyłoby sieci Zoom, konto Użytkownika, uprawnienia prowadzącego lub uprawnienie jakiegokolwiek innego użytkownika lub Usługi; (iv) podejmowania działań, które są niezgodne z obowiązującym prawem, prowadzą do oszustwa, są fałszywe lub wprowadzają w błąd; (v) przekazywania przez Usługę lub Oprogramowanie jakiegokolwiek materiału, który mógłby sprzeniewierzać lub naruszać Prawa własności dowolnej osoby trzeciej; (vi) tworzenia lub porównywania konkurencyjnego produktu lub usługi, lub kopiowania jakichkolwiek funkcji, funkcjonalności lub grafiki Usług lub Oprogramowania; (vii) korzystania z Usługi lub Oprogramowania w celu rozwoju usługi lub produktu, który byłby zasadniczo podobny do Usługi lub Oprogramowania; (viii) korzystania z Usług lub Oprogramowania do przekazywania jakichkolwiek wiadomości lub treści, które byłyby nękające, zniesławiające, zawierające groźby, obsceniczne, nieprzyzwoite, naruszające prawa własności jakiegokolwiek podmiotu lub w inny sposób byłyby niezgodne z prawem, lub powodowałyby odpowiedzialność cywilną lub karną, zgodnie z obowiązującym prawem; (ix) przesyłania lub przekazywania jakiegokolwiek oprogramowania, Materiałów klienta lub kodu, który w jakikolwiek sposób szkodzi, wyłącza, niszczy lub obniża wydajność Usługi lub Oprogramowania lub taki jest jego cel, lub który ma szkodzić lub wyłudzać informacje lub dane z innego sprzętu, oprogramowania, sieci lub od innych użytkowników Usług i Oprogramowania; (x) angażowania się w jakąkolwiek działalność lub korzystanie z Usług i Oprogramowania, lub konta Użytkownika w taki sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, upośledzić lub w inny sposób zaszkodzić lub przerwać dostępność Usługi, Oprogramowania lub dowolnych serwerów lub sieci połączonych z Usługami lub systemami zabezpieczeń Zoom; (xi) korzystania z Usług lub Oprogramowania niezgodnie z zasadami Zoom lub w sposób, który narusza obowiązujące prawo, w tym przepisy zwalczające spam, dotyczące kontroli importu i eksportu, własności intelektualnej, prywatności, zwalczające terroryzm, łapówkarstwo i zagraniczne praktyki korupcyjne, i jakiekolwiek inne prawo wymagające zgody podmiotów nagrywanych w formie audio lub wideo; (xii) usuwania, kasowania, zmieniania lub zasłaniania wszelkich informacji o prawach własności umieszczonych na lub w Usługach lub Oprogramowaniu, w tym na jakichkolwiek ich kopiach; (xiii) udostępniania, używania lub oferowania Usług lub Oprogramowania w celu wynajmu, dzierżawy lub sprzedaży, ani też reprodukowania, odsprzedawania, dystrybuowania, publikowania, wyświetlania, przypisywania, przenoszenia, udzielania sublicencji, pożyczania, używania na zasadzie czasu współdzielonego lub biura usługowego, ani używania Usług lub Oprogramowania do jakichkolwiek celów komercyjnych lub innych, które nie są wyraźnie dozwolone w niniejszej Umowie; lub (xiv) udostępniania Usług lub Oprogramowania, lub jakichkolwiek ich cech lub funkcjonalności, jakimkolwiek osobom trzecim z jakiegokolwiek powodu lub w jakikolwiek sposób, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w niniejszej Umowie lub w inny sposób wyraźnie uzgodnione na piśmie przez Użytkownika oraz Zoom.

 17. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM
 18. Użytkownik ponowi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie przez siebie oraz swoich Użytkowników końcowych zgodności z prawem dotyczącym dostępu jego oraz jego Użytkowników końcowych do Usług i Oprogramowania oraz korzystania z nich, w tym z prawem nakładającym na Użytkownika obowiązek powiadamiania Użytkowników końcowych oraz uzyskiwania od nich odpowiednich zgód, co może okazać się niezbędne w celu umożliwienia Zoom oraz autoryzowanym przez Zoom osobom trzecim uzyskiwania dostępu, korzystania z Treści klienta oraz ich udostępniania. Użytkownik będzie przestrzegał oraz zapewni przestrzeganie przez wszystkich Użytkowników końcowych wszystkich obowiązujących przepisów związanych z jego obowiązkami zgodnie z niniejszą Umową, w tym dotyczących dostępu oraz korzystania z Usług i Oprogramowania.

 19. KORZYSTANIE Z DANYCH, LICENCJE I OBOWIĄZKI
 20. 10.1 Treści klienta Dane, treści, komunikacja, wiadomości, pliki, dokumenty lub inne materiały, które generuje Użytkownik lub jego Użytkownicy końcowi generują lub dostarczają w związku z Usługami lub Oprogramowaniem, wraz z wszelkimi wynikającymi z nich transkrypcjami, nagraniami, danymi wyjściowymi, treściami wizualnymi lub innymi materiałami, które określamy jako Treści klienta.

  10.2 Dozwolone wykorzystanie oraz udzielenie licencji przez Klienta. Zoom będzie uzyskiwać dostęp do Treści klienta, przetwarzać je lub wykorzystywać wyłącznie z następujących powodów („Dozwolone wykorzystanie”): (i) zgodnie z niniejszą Umową oraz w niezbędnym zakresie w celu wykonania obowiązków i świadczenia Usług; (ii) zgodnie z naszym Oświadczeniem o prywatności; (iii) zgodnie z autoryzacją lub instrukcją Użytkownika; (iv) zgodnie z wymogami prawa; lub (v) w celach związanych z przepisami prawa, bezpieczeństwem lub zabezpieczeniem, w tym egzekwowania naszych Wskazówek akceptowalnego wykorzystania. Użytkownik udziela Zoom wiecznej, globalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej, podlegającej sublicencjonowaniu i przenośnej licencji oraz wszystkich innych praw wymaganych lub koniecznych do Dozwolonego wykorzystania.

  Zoom nie korzysta z treści dźwiękowych, wideo, czatu, udostępnianych na ekranie, załączników ani innych form komunikacji jak Treści Klienta (jak na przykład wyniki ankiety, tablice lub reakcje) w celu trenowania modeli sztucznej inteligencji Zoom ani podmiotów zewnętrznych.

  10.3 Nasze zobowiązania w stosunku do Treści klienta. Zoom będzie utrzymywać uzasadnione fizyczne i techniczne zabezpieczenia, aby zapobiec nieautoryzowanemu ujawnieniu lub uzyskaniu dostępu do Treści klienta. Zoom powiadomi Użytkownika w przypadku uzyskania informacji o nieuprawnionym ujawnieniu lub dostępie do Treści klienta. Zoom może korzystać z usług konsultantów, podwykonawców, usługodawców, kontraktorów i innych podmiotów zewnętrznych autoryzowanych przez Zoom w związku ze świadczeniem Usług lub dostarczaniem Oprogramowania. Zoom zagwarantuje, że udostępnianie jakichkolwiek Treści klienta autoryzowanej osobie trzeciej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem.

  10.4 Obowiązki Klienta. Klient wyłącznie odpowiada za zachowanie zgodności ze wszystkimi prawami i regulacjami dotyczącymi Treści klienta, w tym prawami wymagającymi uzyskania zgody podmiotu zewnętrznego na korzystanie z Treści klienta, jej licencjonowanie lub generowanie oraz do odpowiedniego powiadamiania o prawach podmiotu zewnętrznego. Zoom może usunąć dowolne Treści klienta w dowolnym momencie bez powiadomienia Użytkownika, jeżeli dowie się, że naruszają one którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa. Użytkownik zachowuje prawa własności do Treści klienta podlegających z zastrzeżeniem jakichkolwiek licencji lub innych praw nabytych w niniejszej Umowie.

  10.5 Dane wygenerowane przez Usługi. Dane telemetryczne, dane dotyczące korzystania z produktu, dane diagnostyczne i podobne dane, które Zoom zbiera lub generuje w związku z korzystaniem z Usług lub Oprogramowania przez Użytkownika lub jego Użytkowników Końcowych określamy jako Dane wygenerowane przez Usługę. Zoom posiada wszystkie prawa, tytuły i udziały w Danych wygenerowanych przez Usługę oraz związane z nimi.

 21. KWALIFIKOWALNOŚĆ; OGRANICZENIE UŻYTKOWANIA PRZEZ DZIECI
 22. 11.1 Kwalifikowalność Użytkownik potwierdza, że jest pełnoletni i może zawrzeć niniejszą Umowę oraz korzystać z Usług i Oprogramowania. Użytkownik potwierdza, że jest w inny sposób w pełni zdolny i kompetentny do wyrażania zgody na i przestrzegania warunków, postanowień, zobowiązań, potwierdzeń, reprezentacji i gwarancji wymienionych w niniejszej Umowie. Dostęp Użytkownika może zostać zakończony bez ostrzeżenia, jeśli firma Zoom dowie się, że Użytkownik nie jest pełnoletni i zdolny do zawarcia niniejszej Umowy lub w inny sposób nie może jej zawrzeć lub korzystać z Usług i Oprogramowania.

  11.2 Ograniczenia użytkowania przez dzieci Zoom nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej szesnastego (16) roku życia, chyba że za pośrednictwem Subskrybenta szkolnego (zgodnie z definicją tego terminu w Opisie usług) korzystającego z Zoom dla edukacji (od zerówki do szkoły średniej).

 23. PŁATNOŚCI I OPŁATY
 24. 12.1 Opłaty Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie przez Zoom karty kredytowej, karty debetowej lub innego mechanizmu płatności wybranego przez Użytkownika i zatwierdzonego przez Zoom („Metoda płatności”) wszystkimi kwotami należnymi za korzystanie z Usług, zgodnie z obowiązującym Formularzem zamówienia lub w inny sposób za wykorzystywane lub zamawiane przez Użytkownika lub dla niego za pośrednictwem Usług, w tym opłaty za konfigurację, opłaty jednorazowe, opłaty inne niż cykliczne, opłaty za przekroczenie limitów, opłaty za korzystanie, opłaty abonamentowe, opłaty cykliczne oraz wszelkie inne opłaty i należności związane z Usługami lub kontem Użytkownika („Opłaty”). Zgodnie z postanowieniami pkt. 13, o ile Formularz zamówienia nie stanowi inaczej, żadne Opłaty nie zawierają Podatków ani Dodatkowych opłat. Użytkownik zgadza się na szybkie zaktualizowanie metody płatności, która umożliwi terminową płatność. Zmiany metody płatności nie wpłyną na Opłaty, które Zoom prześle do uiszczenia w ramach wybranej Metody płatności, zanim zyska możliwość podjęcia działania na podstawie wprowadzonych zmian. Dodatkowo Użytkownik wyraża zgodę na umożliwienie Zoom korzystania z jakichkolwiek danych o zaktualizowanej Metodzie płatności dostarczonych przez bank Użytkownika lub odpowiednią sieć płatniczą oraz do naliczenia bieżącej głównej Metody płatności za pomocą danych takiej Metody płatności zapisanej w naszym systemie, nawet jeśli zostanie ona odrzucona. Zoom zastrzega sobie prawo do wykorzystania zapasowej Metody płatności w zakresie, w jakim została ona udostępniona. Dodając zapasową Metodę płatności, Użytkownik autoryzuje Zoom do przetworzenia jakichkolwiek obowiązujących Opłat za pomocą zapasowej Metody płatności, jeśli główna Metoda płatności zostanie odrzucona.

  12.2 Opłaty niepodlegające anulowaniu ani zwrotowi Użytkownik wyraża zgodę, że wszystkie płatności nie podlegają anulowaniu za Początkowy okres subskrypcji lub aktualny Okres odnowienia zgodnie z zapisami, są również ostateczne i nie podlegają zwrotowi, o ile nie zostanie stwierdzone inaczej przez Zoom, prawo nie wymaga inaczej lub o ile tak nie ustalono w Formularzu zamówienia.

  12.3 Zmiany cen Zoom może w dowolnym momencie zmieniać ceny Usług według własnego uznania. W przypadku zmian Opłat Zoom powiadomi Użytkownika na nie mniej niż (i) trzydzieści (30) dni kalendarzowych lub (ii) w okresie wymaganym przez obowiązujące prawo (każdy przypadek (i) i (ii) to „Powiadomienie o zmianie stawki”). O ile nie zostanie to zakazane przez zapisy w Formularzu zamówienia, jakiekolwiek zmiany Opłat wejdą w życie po rozpoczęciu kolejnego Okresu odnowienia lub innej dacie obliczonej zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli Użytkownik chce zakończyć korzystanie z Usług lub je zmodyfikować po otrzymaniu Powiadomienia o zmianie stawki, musi tego dokonać w ciągu obowiązującego okresu Powiadomienia o zmianie stawki. Jeśli Użytkownik nie zakończy ani nie zmodyfikuje rzeczonych Usług w trakcie okresu Powiadomienia o zmianie stawki, automatycznie uznaje się, że Użytkownik zaakceptował zmiany w Opłatach, o ile prawo nie wymaga udzielenia przez Użytkownika potwierdzającej i wyraźnej zgody. Jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, przypomnimy Użytkownikowi o jego prawie do rozwiązania umowy lub jej modyfikacji, jakimkolwiek obowiązującym terminie oraz konsekwencjach braku zakończenia korzystania z usług.

  12.4 Stawki promocyjne i zniżki Ceny określone w Formularzu zamówienia mogą zawierać stawkę promocyjną, wyprzedażową lub ofertę specjalną, która może być okresowa i może wygasnąć (i) zgodnie z warunkami oferty lub (ii) po rozpoczęciu Okresu odnowienia. Wygaśnięcie zniżki lub cennika promocyjnego może nastąpić bez dodatkowego powiadomienia Użytkownika, o ile nie zostanie ustalone inaczej w Formularzu zamówienia lub nie wymaga tego obowiązujące prawo. Zoom zastrzega sobie prawo do wycofania lub wprowadzenia zmian w dowolnej promocji, zniżce, wyprzedaży lub ofercie specjalnej wedle własnego uznania.

  12.5 Pobieranie Opłat Użytkownik zgadza się, że w przypadku, gdy Zoom nie jest w stanie pobrać Opłat należnych za Usługi poprzez wybraną Metodę płatności, Zoom może podjąć wszelkie inne kroki w ramach obowiązującego prawa, które uzna za konieczne, w celu pobrania takich opłat od Użytkownika oraz że Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty i wydatki poniesione przez Zoom w związku z takimi działaniami windykacyjnymi, w tym opłaty windykacyjne, koszty sądowe oraz honoraria prawników. Użytkownik dalej zgadza się również, że zgodnie z obowiązującym prawem Zoom może pobierać odsetki wynoszące niższą z dwóch wartości: 1,5% miesięcznie lub najwyższą kwotę dozwoloną przez prawo od wszelkich Opłat niezapłaconych w terminie.

  12.6 Usługi wsparcia i aktualizacje Zoom będzie świadczył, bez dodatkowych kosztów (i) standardowe wsparcie zgodnie z zapisami w bieżącej Dokumentacji (zobacz Centrum pomocy Zoom) oraz (ii) standardowe aktualizacje Usług i Oprogramowania, które Zoom ogólnie udostępnia klientom w podobnej sytuacji w tym samym regionie geograficznym w trakcie Początkowego okresu subskrypcji lub jakimkolwiek obowiązującym Okresie odnowienia. Zgodnie z obowiązującym prawem i zapisami niniejszej Umowy Zoom zastrzega sobie prawo do (a) modyfikowania standardowego wsparcia oraz obciążania opłatą Użytkownika za standardowe wsparcie oraz (b) obciążania Użytkownika opłatą za jakiekolwiek aktualizacje Usług lub funkcje, lub funkcjonalności premium.

  12.7 Rozwiązanie Umowy lub jej zawieszenie z powodu braku płatności Bez ograniczenia naszych praw z jakiegokolwiek punktu niniejszej Umowy, w tym 14.3, jeśli brak jakiejkolwiek płatności potrwa pięć (5) dni kalendarzowych po dacie płatności, Zoom może zakończyć, zawiesić lub odłączyć Usługi natychmiast i bez wcześniejszego powiadomienia.

  12.8 Komunikacja rozliczeniowa Użytkownik zgadza się, że Zoom może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, przekazując informacje związane z korzystaniem z Usług, w tym komunikację rozliczeniową, niezależnie od tego, czy Użytkownik zrezygnował z otrzymywania komunikacji marketingowej lub powiadomień.

  12.9 Wycofanie; Okres wygasania Jeśli zgodnie z obowiązującym prawem Użytkownikowi przysługuje czas na wypowiedzenie Usług na podstawie prawa do odstąpienia od umowy lub okres wygasania, Użytkownik może zażądać zakończenia Usług, których to dotyczy, zgodnie z obowiązującym prawem i, w stosownych przypadkach, otrzymać proporcjonalny zwrot wszelkich przedpłaconych i niewykorzystanych Opłat. Jeśli korzystanie z Usług rozpocznie się przed wycofaniem lub upływem okresu wygasania lub jeśli Użytkownik nie wypowie Usług w okresie prawa do odstąpienia lub wygasania, wówczas Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że traci wszelkie prawa do rozwiązania umowy zgodnie z niniejszym punktem 12.9. Żadne z postanowień niniejszego punktu 12.9 nie ma na celu ograniczenia lub wyłączenia jakichkolwiek praw Użytkownika, których nie można ograniczyć lub wyłączyć na mocy obowiązującego prawa.

 25. PODATKI
 26. 13.1 Podatki i Dodatkowe opłaty O ile Zoom wyraźnie nie zaznaczy inaczej, czego wymaga obowiązujące prawo, wszystkie ceny wyświetlone przez Zoom oraz Opłaty za Usługi na koncie Użytkownika nie zawierają Podatków ani Dodatkowych opłat. W stosownych przypadkach Podatki i Dodatkowe opłaty będą naliczane na fakturach wystawianych przez Zoom zgodnie z obowiązującym prawem. Zoom, według własnego uznania, (i) obliczy należną kwotę Podatków i Dodatkowych opłat oraz (ii) zmieni odpowiednie kwoty, nie informując o tym Użytkownika.

  13.2 Faktury VAT O ile wymagają tego przepisy, Zoom wystawi na Użytkownika fakturę VAT lub dokument, który będzie traktowany przez właściwe organy podatkowe jako faktura VAT. Użytkownik potwierdza, że taka faktura może być wystawiona elektronicznie.

  13.3 Zwolnienia z podatku Jeśli Użytkownik jest zwolniony z Podatków lub Dodatkowych opłat, Użytkownik przedstawi Zoom wszystkie odpowiednie świadectwa zwolnienia z podatku i/lub inne dokumenty zgodnie z oczekiwaniami właściwych organów podatkowych, aby potwierdzić status zwolnienia. Zoom zastrzega sobie prawo przeglądu i weryfikacji dokumentów dotyczących zwolnienia z podatku. W przypadku gdy dokumenty dotyczące zwolnienia z podatku nie zostaną dostarczone lub są nieważne, Zoom zastrzega sobie prawo naliczenia Użytkownikowi obowiązujących Podatków i Dodatkowych opłat.

  13.4 Płatność Podatków i Potrąceń Użytkownik zapłaci Zoom oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie obowiązujące Podatki i Dodatkowe opłaty. Wszystkie płatności dokonywane przez Użytkownika na naszą rzecz w ramach niniejszej Umowy będą wolne od wszelkich potrąceń i odliczeń Podatków i Dodatkowych opłat, które mogą być wymagane przez obowiązujące prawo. Jeśli takie odliczenia lub potrącenia Podatków i Dodatkowych opłat (w tym krajowe lub transgraniczne podatki u źródła) są wymagane od jakiejkolwiek płatności, Użytkownik zapłaci takie dodatkowe kwoty, jakie są konieczne, aby kwota netto otrzymana przez nas była równa kwocie wówczas należnej i płatnej na mocy niniejszej Umowy. Dostarczymy Użytkownikowi takie formularze podatkowe, jakie będą wymagane w celu zmniejszenia lub wyeliminowania kwoty potrąceń lub odliczeń podatkowych w odniesieniu do płatności dokonywanych na podstawie niniejszej Umowy. Użytkownik zgadza się również na dostarczenie na żądanie Zoom zaświadczeń o potrąceniu podatku u źródła w zakresie, w jakim zaświadczenie to jest wymagane do wysłania do Zoom zgodnie z obowiązującym prawem. Zgadza się również, że Zoom może dostarczyć takie zaświadczenie o potrąceniu podatku u źródła odpowiedniemu organowi podatkowemu bez dalszego zawiadomienia.

  13.5 Podatek od towarów i usług (VAT) – obowiązki Klienta Jeśli Podatki i Dodatkowe opłaty są należne ze strony Użytkownika na rzecz organów podatkowych zamiast na rzecz Zoom, w ramach samonaliczania podatku lub innego podobnego mechanizmu Użytkownik przedstawi Zoom wszystkie dowody odpowiednie dla Zoom, aby wykazać charakter prowadzonej przez Użytkownika działalności, na przykład ważny numer rejestracji podatkowej (lub podobne informacje wymagane na mocy odpowiednich przepisów o podatku VAT). Zoom zastrzega sobie prawo przeglądu i weryfikacji numeru rejestracji podatkowej. Jeśli numer rejestracji podatkowej będzie nieważny, Zoom zastrzega sobie prawo naliczenia Użytkownikowi obowiązującego podatku VAT. W celu uniknięcia wątpliwości, jeśli ze strony Użytkownika należny jest podatek VAT na rzecz organu podatkowego w ramach samonaliczania podatku lub innego podobnego mechanizmu, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie tych kwot na rzecz odpowiedniego organu podatkowego, aby Zoom otrzymał pełną kwotę wymaganej należności.

  13.6 Ustalenie opodatkowania Ustalenie opodatkowania opiera się przede wszystkim na lokalizacji założonej przez Klienta działalności na podstawie Danych Klienta lub, w przypadku osób fizycznych, na miejscu stałego zamieszkania. Taka lokalizacja będzie określona przez Zoom jako „Adres nabywcy”. Zoom zastrzega sobie prawo do sprawdzenia miejsca względem innych dostępnych dowodów, aby potwierdzić, czy podana lokalizacja Użytkownika jest poprawna. Jeśli lokalizacja Użytkownika jest niepoprawna, Zoom zastrzega sobie prawo naliczenia Użytkownikowi wszelkich należnych Podatków i Dodatkowych opłat.

  13.7 Efektywne wykorzystanie Jeśli Użytkownik zakupił Usługi i te Usługi są efektywnie wykorzystywane przez podmiot stowarzyszony Użytkownika w kraju innym niż lokalizacja Użytkownika w sposób określony w pkt. 13.6 niniejszych Warunków świadczenia usług, Użytkownik potwierdza, że w przypadkach, w których jest to wymagane, Użytkownik będzie to traktował jako dostarczanie Usług do jego podmiotu stowarzyszonego. Jeśli Użytkownik zasubskrybował Usługi i te Usługi są efektywnie wykorzystywane przez oddział lub osobę fizyczną w kraju innym niż lokalizacja Użytkownika w sposób określony w pkt. 13.6 niniejszych Warunków świadczenia usług, Użytkownik potwierdza, że poinformuje Zoom o przypisanych Usługach i przyjmuje do wiadomości, że Zoom ma prawo do naliczenia Podatków i Dodatkowych opłat na podstawie efektywnego wykorzystania tych Usług.

  13.8 Ujawnianie informacji organom podatkowym. Zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym i niezależnie od jakichkolwiek zobowiązań Zoom dotyczących powiadamiania, które mogą wynikać z niniejszej Umowy, w tym między innymi z punktu 17.4 lub zgodnie z naszym Przewodnikiem po wnioskach rządowych, możemy ujawnić informacje Klienta, w tym Informacje poufne Klienta, organom podatkowym bez powiadomienia przed ujawnieniem lub po ujawnieniu.

 27. OKRES; ROZWIĄZANIE UMOWY I JEJ ZAWIESZENIE
 28. 14.1 Okres; Automatyczne odnowienie W każdym Formularzu zamówienia określony zostanie Początkowy okres subskrypcji oraz wszelkie obowiązujące Okresy odnowienia Usług. O ile Formularz zamówienia wyraźnie nie stwierdzi inaczej lub obowiązujące prawo nie zabrania automatycznego odnowienia, każdy Okres odnowienia Usług rozpocznie się automatycznie na koniec bieżącego Początkowego okresu subskrypcji lub Okresu odnowienia, w zależności od sytuacji, o ile żadna ze stron nie dostarczy pisemnego powiadomienia o zakończeniu korzystania z Usług lub ich modyfikacji, jeśli będzie to zgodne z takim Formularzem zamówienia (i) co najmniej trzydzieści (30) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kolejnego Okresu odnowienia lub (ii) w ciągu okresu wypowiedzenia wymaganego przez obwiązujące prawo (zbiorczo (i) oraz (ii) „Okres powiadomienia o odnowieniu”). W celu zakończenia lub modyfikacji rzeczonych Usług Użytkownik musi powiadomić Zoom poprzez portal rozliczeniowy (jeśli jest dostępny dla konta Użytkownika) lub pocztą elektroniczną wysłaną na adres renewals@zoom.us, zgodnie z Okresem powiadomienia o odnowieniu. Wszelkie prawa ustawowe przysługujące Użytkownikowi zgodnie z obowiązującym prawem do zakończenia świadczenia Usług we wcześniejszym terminie w Początkowym okresie subskrypcji lub w danym Okresie odnowienia pozostają nienaruszone przez niniejszy zapis; jeśli obowiązujące prawo tego wymaga, wyślemy Użytkownikowi powiadomienie przypominające przed datą rozpoczęcia Okresu odnowienia (oraz zgodnie z okresami powiadomienia określonymi w niniejszej Umowie oraz innymi tego rodzaju terminami określonymi przez obowiązujące prawo, które może odnosić się do Użytkownika) dotyczące prawa Użytkownika do zakończenia korzystania z rzeczonych Usług oraz instrukcje dotyczące sposobu, w jaki należy tego dokonać.

  14.2 Rozwiązanie umowy przez klienta Informacje dotyczące sposobu zamknięcia konta przez Użytkownika oraz rezygnacji z korzystania z Usług znajdują się tutaj. Jeśli Użytkownik zasubskrybował co najmniej jedną Usługę na określony czas, rozwiązanie umowy w przypadku każdej z Usług wejdzie w życie ostatniego dnia bieżącego okresu każdej z odpowiednich Usług, o ile Użytkownik dostarczy odpowiednie i terminowe wypowiedzenie zgodnie z pkt. 14.1. Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę, dostarczając pisemne powiadomienie o wypowiedzeniu, jeśli Zoom istotnie naruszyło niniejszą Umowę i nie naprawiło takiego naruszenia w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o takim naruszeniu. Powiadomienie powinno zawierać konkretne zapisy niniejszej Umowy, które według Użytkownika Zoom naruszyło i szczegółowy opis faktów z uzasadnieniem oraz okoliczności, które miałyby stanowić podstawę takiego naruszenia.

  14.3 Prawo do rozwiązania umowy przez Zoom oraz jej zawieszenie Niezależnie od wszelkich odmiennych postanowień niniejszego dokumentu, jeśli Użytkownik nie spełni jakiegokolwiek zapisu niniejszej Umowy lub zasad, wytycznych, powiadomień lub oświadczeń w niej wymienionych, Zoom może (i) natychmiast zawiesić dostęp Użytkownika do Usług lub (ii) rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli Zoom zdecyduje się zawiesić dostęp Użytkownika do Usług, a Użytkownik nie usunie przedmiotu naruszenia Umowy, Zoom może skorzystać z któregokolwiek lub wszystkich praw do rozwiązania umowy opisanych w punkcie 14.3. Dodatkowo Zoom może rozwiązać niniejszą Umowę z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu po uprzednim zawiadomieniu z okresem wypowiedzenia trzydziestu (30) dni roboczych.

  14.4 Wynik rozwiązania Umowy lub zawieszenia dostępu Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Użytkownik musi zakończyć korzystanie z Usług i Oprogramowania z wyjątkiem prawa dostępu przyznanego w punkcie 14.5. Wygaśnięcie ani rozwiązanie niniejszej Umowy nie będzie miało wpływu na obowiązek zapłaty wszystkich Opłat, które mogą stać się należne przed wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy; dotyczy to także przypadku, w którym Zoom zatrzyma wszelkie Opłaty już opłacone przez Użytkownika, jeśli dojdzie do rozwiązania niniejszej Umowy, o ile nie zabrania tego obowiązujące prawo. Jeśli Usługi, z których korzysta Użytkownik, zostaną zawieszone ze względu na naruszenia zapisów niniejszej Umowy, Użytkownik poniesie odpowiedzialność za wszystkie należne Opłaty w okresie zawieszenia.

  14.5 Usunięcie i dostęp do Treści klienta po rozwiązaniu umowy Przez trzydzieści (30) dni kalendarzowych po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy Zoom zapewni Użytkownikowi dostęp do pozyskania Treści Klienta; po tym czasie Treści Klienta zostaną usunięte zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą Umową oraz naszym regularnie planowanymi procesami, zasadami i procedurami. Cały dostęp umożliwiony Użytkownikowi w okresie opisanym w pkt. 14.5 podlega zapisom niniejszej Umowy.

 29. MODYFIKACJE NINIEJSZEJ UMOWY
 30. 15.1 Ogólne zmiany Zoom może modyfikować, usuwać i dodawać zapisy niniejszej Umowy („Zmiany”) od czasu do czasu zgodnie z pkt. 15.1. Zmiany w niniejszych Warunkach świadczenia usług zostaną opublikowane tutaj lub w Opisie usług znajdującym się tutaj; Użytkownik powinien regularnie sprawdzać wspomniane dokumenty pod kątem zapoznania się najnowszymi wersjami oraz zapisywać je we własnych plikach. Po dokonaniu Zmian Zoom wskaże datę ich wejścia w życie na górze Warunków świadczenia usług znajdujących się tutaj lub w Opisie usługi znajdującym się tutaj. Zmiany w niniejszej Umowie nie stanowią podstawy do ponownej rezygnacji z arbitrażu (jeśli dotyczy). Jeśli, po upłynięciu daty wejścia w życie Zmian, Użytkownik dalej korzysta z Usług, oznacza to, że wyraża zgodę na odnowione warunki. W niektórych przypadkach Zoom może poinformować Użytkownika o Zmianie, a także poprosić o wyraźne potwierdzenie zgody na jej wprowadzenie. Jeśli Zmiana, zgodnie z obowiązującym prawem, wymaga wysłania szczególnego powiadomienia, Zoom powiadomi Użytkownika w sposób opisany w obowiązującym prawie, podając jednocześnie wszelkie wymagane informacje o prawach Użytkownika.

  15.2 Inne zmiany Użytkownik wyraża zgodę na to, aby Zoom modyfikował, usuwał i dodawał zapisy do wytycznych, oświadczeń, zasad i powiadomień, informując o tym Użytkownika lub nie, oraz podobnych wytycznych, oświadczeń i powiadomień stosownych do Usług, z których korzysta Użytkownik, publikując zaktualizowaną wersję na odpowiedniej stronie internetowej. W większości przypadków Użytkownik może zasubskrybować wspomniane strony internetowe za pomocą autoryzowanego adresu e-mail w celu otrzymywania pewnych aktualizacji zasad i powiadomień.

  15.3 Powiadomienia o Zmianie Obowiązkiem Użytkownika jest aktualizowanie adresu e-mail ze względu na otrzymywanie wszelkich powiadomień, które Zoom może wysłać Użytkownikowi od czasu do czasu oraz regularne przeglądanie niniejszej Umowy i zapoznawanie się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług oraz Opisem Usług.

 31. PRAWO WŁASNOŚCI ZOOM; INFORMACJE ZWROTNE
 32. 16.1 Informacje zwrotne Jeśli Użytkownik lub ktokolwiek z pracowników. podwykonawców, agentów lub Użytkowników końcowych Użytkownika prześle, przekaże lub w inny sposób dostarczy jakiekolwiek informacje zwrotne, komentarze, sugestie, pytania lub podobne uwagi dotyczące Usług lub Oprogramowania, w tym wszelkie pomysły, know-how, koncepty, poprawki, zalecenia lub inne informacje związane z Usługami lub Oprogramowaniem, w tym sugestie lub zalecenia dotyczące zmian Usług lub Oprogramowania takie jak nowe funkcje lub funkcjonalność z nimi związana (zbiorczo „Informacje zwrotne”), Użytkownik zgadza się, że (i) Zoom jest właścicielem i powinien zachować prawo własności do wszystkich praw, tytułów i udziałów w takich Informacjach zwrotnych, w tym wszelkie prawa własności do nich się odnoszące oraz że (ii) Zoom może, ale nie musi, skorzystać z Informacji zwrotnych, w tym skorzystać z prawa własności do nich w jakimkolwiek celu bez przypisywania, rekompensaty finansowej lub zwrotu kosztów jakiegokolwiek rodzaju dla Użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Użytkownik niniejszym bezwarunkowo i nieodwołalnie ceduje i wyraża zgodę na cesję na rzecz Zoom w swoim imieniu oraz gwarantuje, że pracownicy, podwykonawcy, agenci i Użytkownicy końcowi Użytkownika bezwarunkowo i nieodwołalnie cedują i wyrażają zgodę na cesję Informacji zwrotnych, w tym praw własności z nimi związanych. Wszystkie Informacje zwrotne są i będą traktowane jako Poufne dane Zoom, dopóki Zoom, według własnego uznania, nie zdecyduje się na ujawnienie jakichkolwiek Informacji zwrotnych.

  16.2 Własność praw Zoom Firma Zoom, jej podmioty stowarzyszone, licencjodawcy i dostawcy (jeśli dotyczy) są właścicielami i zachowają prawo do (i) wszystkich Danych wygenerowanych przez Usługę (zgodnie z pkt. 10.5), (ii) wszystkich Informacji zwrotnych (zgodnie z pkt. 16.1), (iii) Usługi i Oprogramowania oraz wszelkich pierwotnych lub innych technologii, oraz własności intelektualnej ucieleśnionej lub zawartej w, wykorzystywanej do, dostarczanej, obsługiwanej lub w inny sposób powiązanej lub zapewnionej w powiązaniu z Usługami lub Oprogramowaniem, w tym związanych z nimi praw własności oraz (iv) wszystkich nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usługowych, szaty graficznej, logo, ikon, oznaczeń, symboli, interfejsów i innych projektów, nazw domen i nazw korporacyjnych i podobnych elementów (bez względu na to, czy są one zarejestrowane) („Znaki Zoom”), powiązanych lub wyświetlanych wraz z Usługami lub Oprogramowaniem, łącznie z wartością firmy związaną z którymkolwiek z wyżej wymienionych Znaków Zoom (wszystkie wyżej wymienione zbiorczo „Własność Zoom”). Użytkownik nie może umieszczać w ramkach lub wykorzystywać technik ramkowania do umieszczania jakichkolwiek Znaków Zoom lub innych znaków, lub informacji zastrzeżonych (w tym obrazów, tekstu, układu strony lub formy) firmy Zoom bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Użytkownik nie może używać żadnych meta tagów ani innych „ukrytych tekstów” wykorzystujących Znaki Zoom bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Niniejsza Umowa nie daje Użytkownikowi żadnych praw do Znaków Zoom.

  16.3 Zastrzeżenie praw Zoom zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi w niniejszej Umowie. Oprócz ograniczonych praw i licencji wyraźnie przyznanych w niniejszej Umowie Użytkownikowi, żadne z jej zapisów nie przyznają, w sposób dorozumiany, poprzez zrzeczenie się, estoppel lub w inny sposób, Użytkownikowi lub jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu, jakichkolwiek Praw własności ani innych praw, tytułów lub udziałów w jakiejkolwiek Własności Zoom ani w innej własności intelektualnej zapewnionej w związku z niniejszą Umową lub Usługami, lub Oprogramowaniem.

 33. POUFNOŚĆ
 34. 17.1 DefinicjaDane poufne” oznaczają: (i) w stosunku do Zoom, wszelkie informacje ujawnione przez Zoom, dla Zoom lub w imieniu Zoom, pośrednio lub bezpośrednio, Użytkownikowi lub jakiemukolwiek Użytkownikowi końcowemu w powiązaniu z niniejszą Umową, Usługami lub Oprogramowaniem, lub ich poznanie albo uzyskanie przez Użytkownika lub jakiegokolwiek Użytkownika końcowego w powiązaniu z Usługami lub Oprogramowaniem, w tym informacji biznesowych, planów rozwoju, szczegółów mapy działań związanej z produktem, systemów, planów strategicznych, kodów źródłowych, usług, produktów, cenników, metod, procesów, danych finansowych, tajemnic handlowych, know-how i planów marketingowymi, bez względu na formę lub środek ich przekazania, wraz ze wszystkimi informacjami pochodzącymi z wcześniej wymienionych oraz wszelkimi innymi informacjami, które z natury są poufne (bez względu na to, czy są oznaczone jako „poufne”) lub które zna Użytkownik lub Użytkownik końcowy lub które z uzasadnionych powodów Użytkownik lub Użytkownik końcowy powinien traktować jako poufne („Dane poufne Zoom”); (ii) w stosunku do Użytkownika, wszelkie informacje ujawnione przez Użytkownika Zoom, których (a) poufność należy zachować zgodnie z obowiązującym prawem lub (b) które niosą znamiona wrażliwych ze względu na bezpieczeństwo lub są informacjami technicznymi, które w sposób jasny i wyraźny Użytkownik określa jako „poufne” („Poufne dane Klienta”). Treści klienta nie stanowią Poufnych danych klienta; jednak będą one chronione zgodnie z pkt. 10.3.

  17.2 Wyłączenia Dane poufne nie obejmują informacji, które (i) są już pełnoprawnie znane stronie je otrzymującej w momencie ich otrzymania i nie ma ona obowiązku zachowania ich poufności; (ii) stają się publicznie znane lub dostępne nie z powodu działania lub zaniechania strony je otrzymującej lub jakiejkolwiek osoby trzeciej; (iii) strona otrzymuje je prawowicie od podmiotu zewnętrznego bez ograniczeń i bez naruszenia niniejszej Umowy lub (iv) są niezależnie opracowane przez stronę otrzymującą bez wykorzystania Danych poufnych strony ujawniającej.

  17.3 Obowiązek zachowania poufności Użytkownik i Zoom podejmą uzasadnione kroki w celu zachowania poufności Informacji poufnych obu stron, stosując środki, które są co najmniej tak samo ochronne, jak te podjęte w celu ochrony informacji Użytkownika lub Zoom o podobnej wrażliwości, a w każdym przypadku co najmniej zgodne z wymogiem należytej staranności. Ani Użytkownik, ani Zoom nie ujawnią Poufnych danych drugiej strony żadnej osobie ani podmiotowi, poza własnymi pracownikami, doradcami i prawnikami, którzy będą tego bezwzględnie potrzebować w związku z niniejszą Umową oraz których wiąże obowiązek stosowania co najmniej takich środków ochronnych. jak określają to niniejsze zapisy. Oprócz wcześniej wspomnianych wyłączeń, Zoom może także ujawnić Poufne dane Klienta swoim konsultantom, kontraktorom, usługodawcom, podwykonawcom i innym podmiotom zewnętrznym, których wiąże obowiązek stosowania co najmniej takich środków ochronnych, jak określają to niniejsze zapisy.

  17.4 Dozwolone i obowiązkowe przypadki ujawniania informacji Niezależnie od ograniczeń zawartych w niniejszym pkt. 17 i nie ograniczając żadnych innych praw Zoom, w tym prawa do ujawnienia bez powiadomienia opisanego w punkcie 13.8, możemy ujawnić Poufne dane Klienta otrzymane w związku z niniejszą Umową, Usługami lub Oprogramowaniem w zakresie autoryzowanym w naszym Przewodniku po żądaniach rządowych lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa; jednak Zoom najpierw powiadomi Użytkownika, o ile takie powiadomienie lub terminowe powiadomienie nie jest (i) zakazane przez obowiązujące prawo; lub (ii) określone przez Zoom według własnego uznania jako (a) ryzyko lub potencjalne ryzyko szkody na osobie lub zdrowiu osoby, (b) ryzyko potencjalnego uszkodzenia własności, (c) sytuacja nagła lub (d) zagrożenie dla Usług, Oprogramowania, praw lub własności Zoom.

 35. PRAWA WŁASNOŚCI OSOBY TRZECIEJ
 36. Użytkownik zobowiązuje się do niepublikowania, niemodyfikowania, nierozprowadzania i nieodtwarzania w żaden sposób żadnych materiałów objętych prawami autorskimi, znakami towarowymi lub innych materiałów własnościowych związanych z korzystaniem z Usług lub Oprogramowania przez Użytkownika lub jego Użytkowników końcowych (oraz nie pozwoli żadnemu Użytkownikowi końcowemu na takie działanie), co mogłoby naruszyć, sprzeniewierzyć lub w inny sposób naruszyć Prawo własności innej osoby bez otrzymania wcześniejszej pisemnej zgodny właściciela takiego prawa. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest autorem całych Treści klienta, które zostaną dostarczone zgodnie z niniejszą Umową, lub otrzymał i posiada wszystkie prawa niezbędne do dostarczenia takich Treści Klienta oraz otrzymania wszystkich Treści klienta w formie zapewnionej przez Zoom w związku z korzystaniem przez Użytkownika i jego Użytkowników końcowych z Usług lub Oprogramowania. Zoom może odmówić dostępu do Usług jakiemukolwiek Użytkownikowi końcowemu, któremu zarzuca się naruszenie praw własności innej osoby i może usunąć wszelkie przechowywane Treści Klienta po otrzymaniu przez Zoom powiadomienia od właściciela takich praw (np. prośby o usunięcie). Nie ograniczając powyższego, jeśli Użytkownik uważa, że jego prawa własności zostały naruszone w związku z Usługami, prosimy o powiadomienie firmy Zoom w sposób określony tutaj.

 37. WARUNKI UŻYTKOWANIA SYSTEMU iOS FIRMY APPLE
 38. Uzyskując dostęp lub pobierając aplikację Zoom z Apple App Store, Użytkownik akceptuje Umowę licencyjną Użytkownika końcowego aplikacji z licencją Apple („Warunki użytkowania firmy Apple”). Niniejsza Umowa ma zastosowanie przypadku wystąpienia konfliktu z Warunkami użytkowania firmy Apple.

 39. URZĄDZENIE MEDYCZNE
 40. Użytkownik wyraża zgodę na to, że Usługi Zoom oraz jakiekolwiek Usługi świadczone w ramach niniejszej Umowy, nawet jeśli podlegają osobnej umowie powiązanej spółki, nie obejmują, nie stanowią ani w inny sposób nie są urządzeniem, produktem ani usługą medyczną, dopuszczoną lub zatwierdzoną przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków i nie są przeznaczone do używania w celach diagnostycznych, medycznych, łagodzących, leczniczych, zapobiegających jakiekolwiek chorobie, dolegliwościom czy schorzeniom.

 41. INTEGRACJE I OFERTY PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH
 42. Usługi lub Oprogramowanie mogą współpracować, integrować się lub być wykorzystywane w połączeniu z ofertami i usługami osób trzecich („Oferty osób trzecich”). Zoom zrzeka się jednak odpowiedzialności i oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za żadne działanie lub zaniechanie jakiegokolwiek dostawcy Oferty podmiotu zewnętrznego lub jakiejkolwiek operacji Oferty podmiotu zewnętrznego, w tym dostęp, modyfikację lub usunięcie danych, niezależnie od tego, czy Zoom lub Usługa popiera, zatwierdza lub wspiera taką Ofertę podmiotu zewnętrznego. Zoom nie gwarantuje współdziałania, integracji lub wsparcia jakichkolwiek Ofert stron trzecich. Zoom może w każdej chwili, według własnego uznania, zmodyfikować Usługi lub oprogramowanie, co może skutkować brakiem możliwości współpracy, integracji lub wsparcia Ofert podmiotu zewnętrznego. Klienci mogą, według własnego uznania, zdecydować o zakupie Ofert stron trzecich lub połączeniu z nimi, a korzystanie przez nich z Ofert stron trzecich jest regulowane wyłącznie warunkami takich Ofert.

 43. OGRANICZENIA EKSPORTOWE
 44. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi lub Oprogramowanie, lub ich część, podlegają Przepisom dotyczącym administracji eksportowej, 15 C.F.R. części 730-774 Stanów Zjednoczonych i mogą podlegać innym obowiązującym przepisom dotyczącym kontroli eksportu i sankcji handlowych, w tym przepisom dotyczącym administracji eksportowej 15 C.F.R. części 730-774 Stanów Zjednoczonych oraz programom utrzymywanym przez amerykański Departament Skarbu ds. kontroli zasobów zagranicznych („OFAC”) (zbiorczo „Prawa kontroli eksportu i sankcji”). Na żądanie Zoom przedstawi klasyfikację eksportową USA dotyczącą swoich Usług i Oprogramowania. Użytkownikowi i jego Użytkownikom końcowym nie wolno uzyskiwać dostępu, korzystać, eksportować, reeksportować, przekierowywać, przekazywać ani ujawniać żadnej części Usług i Oprogramowania ani żadnych związanych z nimi informacji technicznych lub materiałów, bezpośrednio lub pośrednio, z naruszeniem przepisów dotyczących kontroli eksportu i sankcji. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) Użytkownik i jego Użytkownicy końcowi (a) nie są obywatelami, ani nie znajdują się na terenie kraju lub terytorium, które jest objęte sankcjami handlowymi USA lub innymi znaczącymi ograniczeniami handlowymi (w tym Kuba, Iran, Korea Północna, Syria i region Krymu, Doniecka i Ługańska w Ukrainie), oraz że Użytkownik i jego Użytkownicy końcowi nie będą uzyskiwać dostępu do Usług i Oprogramowania, ani z nich korzystać, ani eksportować, reeksportować, przekierowywać lub przekazywać Usług ani Oprogramowania w takich krajach lub na takie terytoria; (b) nie są osobami ani nie są posiadane, ani kontrolowane w 50% lub więcej, indywidualnie lub łącznie, przez osoby wymienione na liście Departamentu Skarbu USA dot. osób specjalnie oznaczonych i zablokowanych obywateli lub na liście osób uchylających się od sankcji zagranicznych, ani na innej podobnej obowiązującej liście prowadzonej przez krajowy organ regulacyjny oraz (c) nie są osobami ani współpracownikami takich osób, wymienionymi w wykazie Departamentu Handlu USA dot. osób objętych zakazem lub na liście niezweryfikowanych, lub na listach Departamentu Stanu USA dot. rozprzestrzeniania broni masowego rażenia; oraz (ii) Użytkownik i jego Użytkownicy końcowi zlokalizowani na Białorusi, w Mjanmarze (Birmie), Kambodży, Chinach, Rosji lub Wenezueli nie są Wojskowymi Użytkownikami Końcowymi i nie będą wykorzystywać Usług ani Oprogramowania Zoom do Wojskowego Użytku Końcowego, zgodnie z definicją zawartą w 15 C.F.R. 744.21 (iii) żadna z Treści Klienta stworzonych lub przesłanych przez Użytkownika lub Użytkowników końcowych nie podlega ograniczeniom dotyczącym ujawniania, przekazywania, pobierania, eksportu lub reeksportu na mocy przepisów dotyczących kontroli eksportu i sankcji; oraz (iv) Użytkownik i Użytkownicy końcowi nie podejmą żadnych działań, które stanowiłyby naruszenie lub byłyby karane na mocy amerykańskich przepisów antybojkotowych administrowanych przez Departament Handlu lub Departament Skarbu USA. Każda lista krajów zawarta w niniejszym punkcie będzie uważana za zaktualizowaną w zakresie, w jakim jakikolwiek kraj lub terytorium zostanie dodany lub usunięty na mocy przepisów o kontroli eksportu i sankcjach. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących Kontroli eksportu i sankcji oraz monitorowanie ich pod kątem wszelkich zmian.

 45. BRAK UŻYTKOWANIA W SYTUACJACH WYSOKIEGO RYZYKA I BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE
 46. USŁUGI I OPROGRAMOWANIE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO UŻYTKU W ŚRODOWISKACH NIEBEZPIECZNYCH LUB O WYSOKIM RYZYKU, WYMAGAJĄCYCH KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA, W TYM DO OBSŁUGI OBIEKTÓW JĄDROWYCH, SYSTEMÓW NAWIGACJI LUB KOMUNIKACJI LOTNICZEJ, KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO, PODTRZYMYWANIA ŻYCIA, OPERACJI BOJOWYCH LUB SYSTEMÓW BRONI. UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE KORZYSTAĆ Z USŁUG ANI OPROGRAMOWANIA W CELU LUB W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK ŚRODOWISKIEM WYSOKIEGO RYZYKA. UŻYTKOWNIK DALEJ ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO NIEKORZYSTANIA Z USŁUG ANI OPROGRAMOWANIA W SPOSÓB NIEBEZPIECZNY, W TYM PODCZAS JAZDY SAMOCHODEM, SPACEROWANIA LUB W INNY SPOSÓB, NIE POŚWIĘCAJĄC DANEJ CZYNNOŚCI CAŁKOWITEJ UWAGI W SYTUACJI, W KTÓREJ MOŻE TO PROWADZIĆ DO UTRATY KONTROLI NAD SOBĄ, UŻYTKOWNIKAMI KOŃCOWYMI LUB INNYMI OSOBAMI.

 47. BRAK GWARANCJI
 48. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE USŁUGI I OPROGRAMOWANIE SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SĄ”, A FIRMA ZOOM, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I LICENCJODAWCY WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI. FIRMA ZOOM, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I LICENCJODAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OBIETNIC ANI OŚWIADCZEŃ (i) DOTYCZĄCYCH WYNIKÓW, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ NA SKUTEK KORZYSTANIA Z USŁUG LUB OPROGRAMOWANIA, (ii) DOKŁADNOŚCI LUB WIARYGODNOŚCI INFORMACJI UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG LUB OPROGRAMOWANIA, (iii) ANI TEGO, ŻE USŁUGI I OPROGRAMOWANIE SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, BĘDĄ NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW. WSZELKIE MATERIAŁY LUB DANE POBRANE LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANE POPRZEZ KORZYSTANIE Z USŁUG LUB OPROGRAMOWANIA UŻYTKOWNIK WYKORZYSTUJE WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z USŁUG I OPROGRAMOWANIA. CAŁE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUG I OPROGRAMOWANIA LUB ICH ŚWIADCZENIA/OFEROWANIA POZOSTAJE PO STRONIE UŻYTKOWNIKA. ZOOM NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZECHOWYWANIE JAKICHKOLWIEK DANYCH, W TYM TREŚCI KLIENTA I DANYCH KLIENTA, INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH LUB KOMUNIKACJI POMIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI. KORZYSTANIE Z USŁUG I OPROGRAMOWANIA ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA.

 49. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
 50. W zakresie niezakazanym przez obowiązujące prawo Użytkownik zgadza się na zabezpieczanie, ochronę i zwolnienie z odpowiedzialności Zoom i jego podmioty stowarzyszone, a także wszystkich jego licencjodawców i dostawców („Strony zwolnione”), w tym wszelkich ich przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, udziałowców, członków, konsultantów i agentów Stron zwolnionych za zarzuty, roszczenia, postępowania, odpowiedzialności, szkody lub koszty (w tym opłaty za uzasadnione koszty prawników) powstałe w wyniku lub związane z (i) korzystaniem z Usług lub Oprogramowania przez Użytkownika lub Użytkowników końcowych, (ii) naruszeniem zapisów niniejszej Umowy lub złamaniem obowiązującego prawa przez Użytkownika lub Użytkowników końcowych, (iii) naruszeniem lub złamaniem jakiegokolwiek prawa własności lub innego prawa dowolnej osoby lub podmiotu, (iv) relacją Użytkownika z Użytkownikami końcowymi lub konfliktu pomiędzy nimi, lub (v) osobistego zranienia lub szkody na własności strony trzeciej w związku z działaniami lub pominięciami Użytkownika lub jego Użytkowników końcowych.

 51. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 52. PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TYM PUNKTEM, PONIEWAŻ OGRANICZA ON NASZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA.

  ZOOM I JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE ORAZ WSZYSCY JEGO LICENCJODAWCY ORAZ DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA:

  • ODSZKODOWANIA SPECJALNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, KONSEKWENTNE, PRZYKŁADOWE LUB ZA STRATY MORALNE;
  • UTRATĘ ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATĘ INFORMACJI GOSPODARCZEJ, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ;
  • NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP DO DANYCH SYSTEMOWYCH, TREŚCI KLIENTA LUB DANYCH KLIENTA, ICH UTRATĘ, USUNIĘCIE LUB ZMIANĘ;
  • KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG;
  • ROZWIĄZANIE, ZAWIESZENIE, PRZERWANIE LUB ODŁĄCZENIE USŁUG;
  • AWARIĘ USŁUG INTERNETOWYCH, PRZESTÓJ LUB KONSERWACJĘ DOKONYWANĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA;
  • BRAK ŚWIADCZENIA PRZEZ NAS USŁUG TECHNICZNYCH LUB INNYCH USŁUG WSPARCIA; LUB
  • ODSZKODOWANIE, ŁĄCZNIE ZA WSZYSTKIE ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PRZEKRACZAJĄCE KWOTĘ FAKTYCZNIE ZAPŁACONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA USŁUGI (JEŚLI DOTYCZY) W OKRESIE DWUNASTU (12) MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH ZDARZENIE LUB OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE POWSTANIE TAKICH ROSZCZEŃ.

  NINIEJSZE WYŁĄCZENIE SZKÓD I OGRANICZENIA DOSTĘPNYCH ODSZKODOWAŃ MAJĄ ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH ROSZCZEŃ, ZOBOWIĄZAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIĄ ZWIĄZANYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA LUB ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI), USTAWY, UMOWY LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ, NAWET JEŚLI ZOOM, NASZE PODMIOTY STOWARZYSZONE, NASI LICENCJODAWCY LUB DOSTAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD U UŻYTKOWNIKA I NAWET JEŚLI ŚRODKI ZARADCZE NIE SPEŁNIĄ SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU.

  PONIEWAŻ NIEKTÓRE PAŃSTWA I SYSTEMY PRAWNE NIE ZEZWALAJĄ NA PEWNE WYŁĄCZENIA SZKÓD LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, POWYŻSZE OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA JEDYNIE W ZAKRESIE, W JAKIM WYŁĄCZENIA SZKÓD LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE SĄ ZABRONIONE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

 53. ROZSTRZYGANIE SPORÓW, UMOWA ARBITRAŻOWA ORAZ ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POWÓDZTWA GRUPOWEGO
 54. Użytkownik wyraża zgodę na rozwiązywanie pewnych konfliktów z Zoom poprzez wiążący arbitraż („Umowa arbitrażowa”). Arbitraż oznacza, że spór rozstrzygnie arbiter, a nie sędzia lub ława przysięgłych. Strony wyraźnie zrzekają się prawa do rozpoczynania działania lub uczestniczenia w działaniach jakiejkolwiek klasy, zbiorczych lub masowych, powództwach prywatnych, działaniach prokuratora generalnego lub innego przedstawiciela. Niniejsza Umowa arbitrażowa zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje.

  27.1 Spory objęte ochroną Użytkownik i Zoom zgadzają się, że wszelkie spory lub roszczenia pomiędzy Użytkownikiem a Zoom powstałe w związku z niniejszą Umową lub Usługami („Spór”), w tym wszelkie dotyczące oprogramowania, sprzętu, integracji, reklamy, komunikacji marketingowej, konta Użytkownika lub dowolnego aspektu relacji lub transakcji z Zoom, zostaną rozstrzygnięte poprzez wiążący arbitraż, a nie przez sąd. W celach niniejszej Umowy arbitrażowej Spór oznaczać będzie także spory, które powstały lub dotyczą faktów mających miejsce przed zawarciem niniejszej Umowy lub wszelkich jej wcześniejszych wersji, a także roszczenia, które mogą powstać po rozwiązaniu niniejszej Umowy. POZWY I ARBITRAŻE, KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA UŻYTKOWNIKA, ZOSTAŁY ZŁOŻONE LUB MOGĄ ZOSTAĆ ZŁOŻONE W PRZYSZŁOŚCI. WYRAŻENIE ZGODY NA NINIEJSZĄ UMOWĘ ARBITRAŻOWĄ MOŻE MIEĆ WPŁYW NA UDZIAŁ W TYCH DZIAŁANIACH.

  27.2 Wyjątki od arbitrażu. Niniejsza Umowa arbitrażowa nie wymaga arbitrażu w odniesieniu do następujących rodzajów roszczeń wnoszonych przez Użytkownika lub Zoom: (i) powództwa sądowe w sprawie drobnych roszczeń, jeżeli spełnione są wymagania sądu, a roszczenia są tylko indywidualne; oraz (ii) roszczenia dotyczące praw własności intelektualnej, w tym znaków towarowych, szaty graficznej, nazw domen, tajemnic handlowych, praw autorskich i patentów.

  27.3 Najpierw nieoficjalne rozwiązanie sporu Chcemy zająć się wszelkimi Sporami przed wystąpieniem potrzeby arbitrażu. Jeśli Użytkownik wejdzie w Spór z Zoom, przed rozpoczęciem arbitrażu Użytkownik zgadza się na wysłanie indywidualnego żądania („Żądanie przedarbitrażowe”) do ATTN: Litigation Department, Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd., San Jose, CA 95113, abyśmy mogli wspólnie znaleźć rozwiązanie Sporu. Żądanie przedarbitrażowe jest ważne tylko w sytuacji, gdy dotyczy osoby indywidualnej i przedłożone jest w imieniu osoby indywidualnej. Żądanie przedarbitrażowe złożone w imieniu wielu osób jest nieważne w stosunku do wszystkich. Żądanie przedarbitrażowe musi zawierać: (i) imię i nazwisko Użytkownika, jego numer telefonu, adres pocztowy, adres e-mail powiązany z kontem Użytkownika; (ii) imię i nazwisko, numer telefonu, adres pocztowy i adres e-mail radcy prawnego Użytkownika, jeśli Użytkownik korzysta z usług takiej osoby; (iii) opis Sporu; oraz (iv) podpis Użytkownika. Podobnie, jeśli Zoom wejdzie w Spór z Użytkownikiem, prześle Użytkownikowi wiadomość e-mail z indywidualnym Żądaniem przedarbitrażowym, w tym z wymienionymi powyżej wymaganymi elementami, na adres e-mail powiązany z kontem Zoom Użytkownika. Jeśli Spór nie zostanie rozwiązany w ciągu sześćdziesięciu (60) dni kalendarzowych po przesłaniu przez Użytkownika lub Zoom Żądania przedarbitrażowego, dojdzie do arbitrażu. Jeśli Użytkownik lub Zoom wchodzi w Spór obejmujący roszczenia, których dotyczy wyjątek arbitrażu w pkt. 27.2 ust. 2, niniejszy pkt. 27.3 go nie dotyczy. Użytkownik wyraża zgodę, aby zgodność z pkt. 27.3 stanowiła warunek rozpoczęcia arbitrażu i że arbiter odrzuci każdy arbitraż złożony bez pełnego i całkowitego zastosowania się do niniejszych procedur nieformalnego rozwiązywania sporów.

  27.4 Procedura arbitrażowa Jeśli, po zakończeniu nieoficjalnego procesu rozwiązania sporu opisanego w pkt. 27.3, Użytkownik lub Zoom chce rozpocząć arbitraż, strona inicjująca musi dostarczyć drugiej stronie żądanie arbitrażu. Wszelkie żądania arbitrażu Użytkownika powinny zostać wysłane na adres działu Litigation Zoom z pkt. 27.3. Zoom prześle wszelkie żądania arbitrażu na adres e-mail powiązany z kontem Zoom Użytkownika lub jego radcy prawnego, jeśli Użytkownik korzysta z usług takiej osoby. Użytkownik i Zoom zgadzają się, że Federalna ustawa o Arbitrażu („FAA”) reguluje niniejszą Umowę arbitrażową. Jeśli z jakiegokolwiek powodu ustawa FAA nie ma zastosowania, wówczas obowiązuje prawo stanowe regulujące procedury arbitrażowe w regionie zamieszkania Użytkownika.

  Obowiązujący dostawca arbitrażu zależy od miejsca zamieszkania Użytkownika. Jeśli Użytkownik mieszka w Kalifornii, arbitrażem zarządza ADR Services, Inc. („ADR Services”) zgodnie z firmowymi Zasadami arbitrażu, dostępnymi na stronie https://www.adrservices.com/services-2/arbitration-rules. Jeśli Użytkownik nie mieszka w Kalifornii, arbitrażem zarządzać będzie organizacja National Arbitration and Mediation („NAM”) zgodnie z operacyjnymi Zasadami i procedurami kompleksowego rozwiązywania sporów, dostępnymi na stronie https://www.namadr.com/resources/rules-fees-form. Niniejsza umowa będzie obowiązywać w zakresie, w jakim jest sprzeczna z regulaminem dostawcy usług arbitrażowych. Jeśli odpowiedni dostawca usług arbitrażowych nie jest dostępny i nie może dokonać arbitrażu, strony wybiorą alternatywnego dostawcę usług arbitrażowych. Jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia i wybrać alternatywnego dostawcy usług arbitrażowych, wówczas zwrócą się do sądu właściwej jurysdykcji z prośbą o wskazanie arbitra zgodnego z § 5 pkt. 9 U.S.C. W zakresie, w jakim istnieje spór co do tego, który dostawca usług arbitrażowych jest właściwy, do rozstrzygnięcia tego sporu zostanie wyznaczony arbiter NAM.

  Przesłuchania arbitrażowe domyślnie odbędą się poprzez wideokonferencję, o ile Użytkownik i Zoom nie uzgodnią innej lokalizacji na piśmie. Zostanie wyznaczony jeden arbiter. Arbiter może przyznać odszkodowanie, zadośćuczynienie deklaratywne lub nakazowe oraz koszty podlegające zwrotowi. Każde orzeczenie arbitrażowe może być egzekwowane (np. w drodze wyroku) w dowolnym sądzie właściwym. Orzeczenie arbitrażowe nie ma mocy rozstrzygającej w innym postępowaniu arbitrażowym lub sądowym dotyczącym Zoom i innej osoby. Arbiter będzie miał wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich kwestii związanych z arbitrażem, w tym tego, czy niniejsza Umowa ma zastosowanie, czy jest niezgodna z prawem lub możliwa do wyegzekwowania, jak również wszelkich kwestii związanych z obroną przed arbitrażem. Jednakże sąd ma wyłączne uprawnienia do orzekania w sprawie zrzeczenia się roszczeń z tytułu powództwa zbiorowego w pkt 27.6, w tym wszelkich roszczeń twierdzących, że punkt ten jest niewykonalny, niezgodny z prawem, nieważny lub że został naruszony.

  Jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania przed sądem ds. drobnych roszczeń (patrz pkt 27.2 ust.1) zostanie złożony po wszczęciu postępowania arbitrażowego, ale przed wyznaczeniem arbitra, takie postępowanie arbitrażowe zostaje administracyjnie zamknięte. Wszelkie kontrowersje dotyczące jurysdykcji sądu ds. drobnych roszczeń rozstrzyga sąd ds. drobnych roszczeń. Jeśli Użytkownik lub Zoom zakwestionuje wybór sądu ds. drobnych roszczeń w Sporze Użytkownika, a sąd właściwej jurysdykcji uzna, że wybór sądu ds. drobnych roszczeń jest niewykonalny, wówczas taki wybór zostanie wyłączony z niniejszej Umowy Arbitrażowej w odniesieniu do Sporu Użytkownika. Taka decyzja nie ma jednak mocy rozstrzygającej w innym postępowaniu arbitrażowym lub sądowym dotyczącym Zoom i innej osoby.

  27.5 Zrzeczenie się prawa do procesu z ławą przysięgłych Użytkownik oraz Zoom niniejszym zrzekają się wszelkich konstytucyjnych i ustawowych praw do wniesienia pozwu do sądu i przeprowadzenia procesu przed sędzią lub ławą przysięgłych. Użytkownik i Zoom wybierają w zamian, że wszystkie Spory będą rozstrzygane w drodze arbitrażu na podstawie niniejszej Umowy Arbitrażowej, z wyjątkiem sytuacji określonych w pkt. 27.2 powyżej. Sądowa kontrola wyroku arbitrażowego podlega bardzo ograniczonej kontroli. W arbitrażu można ograniczyć zakres ujawniania informacji, a procedury są bardziej uproszczone niż w sądzie.

  27.6 Odstąpienie od powództwa zbiorowego Użytkownik i Zoom ustalają, że, poza wyjątkami opisanymi w poniższym pkt. 27.7, każdy z nich może wnosić roszczenia przeciwko drugiemu podmiotowi tylko indywidualnie, a nie na zasadzie powództwa zbiorowego, kolektywnego, reprezentacyjnego lub masowego, a także że obie strony niniejszym zrzekają się wszelkich praw do tego, aby jakikolwiek Spór został wszczęty, wysłuchany, zarządzany, rozwiązany lub poddany arbitrażowi na zasadzie powództwa zbiorowego, kolektywnego, reprezentacyjnego lub masowego. Z zastrzeżeniem zapisów niniejszej Umowy Arbitrażowej, arbiter może przyznać deklaratoryjne lub nakazowe zadośćuczynienie jedynie na rzecz indywidualnej strony żądającej zadośćuczynienia i jedynie w zakresie niezbędnym do zapewnienia zadośćuczynienia uzasadnionego indywidualnym roszczeniem strony. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszej Umowy Arbitrażowej, jeżeli sąd stwierdzi w drodze ostatecznej decyzji, niepodlegającej dalszemu odwołaniu lub unieważnieniu, że ograniczenia wynikające z niniejszego pkt. 27.6 są nieważne lub niewykonalne w odniesieniu do konkretnego roszczenia lub wniosku o zadośćuczynienie (takiego jak wniosek o wydanie publicznego nakazu zaprzestania szkodliwych praktyk), Użytkownik i Zoom zgadzają się, że takie konkretne roszczenie lub żądanie zaprzestania (i tylko takie poszczególne roszczenie lub żądanie zaprzestania) zostanie oddzielone od arbitrażu i będzie dochodzone w sądach stanowych lub federalnych zlokalizowanych w San Jose w Kalifornii. Ten podpunkt nie zabrania Użytkownikowi ani Zoom udziału w ogólnospołecznej ugodzie w sprawie roszczeń.

  27.7 Arbitraże zbiorowe W celu zwiększenia wydajności zarządzania i rozstrzygania arbitrażu Użytkownik oraz Zoom zgadzają się, że jeśli w okresie stu osiemdziesięciu (180) dni przeciwko jednej ze stron wniesionych zostanie pięćdziesiąt (50) lub więcej indywidualnych żądań arbitrażowych o zasadniczo podobnym charakterze przez tę samą kancelarię prawną, grupę kancelarii prawnych lub organizacji lub z ich pomocą („Pozew zbiorowy”), strony wybiorą szesnaście (16) indywidualnych żądań arbitrażowych (po osiem (8) dla każdej ze stron), które mają być przedmiotem postępowania arbitrażowego („Arbitraże zbiorowe”). Jedynie tych szesnaście (16) żądań arbitrażowych zostanie złożonych dostawcy usług arbitrażowych, a strony wstrzymają się i nie wniosą sprawy do sądu arbitrażu niebędącego Arbitrażem zbiorowym. Zoom pokryje koszty dostawcy usług arbitrażowych za szesnaście (16) Arbitraży zbiorowych. Przepisy dotyczące przedawnienia, w tym wymóg wniesienia sprawy w ciągu jednego (1) roku, o którym mowa w pkt. 27.10 poniżej, zostaną zawieszone, gdy żądania arbitrażu innego niż zbiorowy zostaną wstrzymane. W czasie trwania Arbitrażu zbiorowego żadne inne żądanie arbitrażu będące częścią Pozwu zbiorowego nie może być rozpatrywane, administrowane ani rozstrzygane, a żadna ze stron nie będzie zobowiązana do poniesienia kosztów żądania lub innych kosztów administracyjnych związanych z takim żądaniem arbitrażu na rzecz dostawcy usług arbitrażowych. Jeśli, wbrew temu postanowieniu, strona przedwcześnie złoży u dostawcy usług arbitrażowych żądanie o wszczęcie Arbitrażu innego niż arbitraż zbiorowy, strony zgadzają się, że dostawca usług arbitrażowych wstrzyma realizację takiego żądania.

  Wszystkie strony zgadzają się, że żądania o arbitraż będą o „zasadniczo podobnym charakterze”, jeśli wynikają z lub w związku z tym samym zdarzeniem lub rzeczywistymi okolicznościami i dotyczą tych samych lub podobnych problemów z prawem oraz wymagają takiego samego lub podobnego zadośćuczynienia. Którakolwiek strona może zażądać od dostawcy usług arbitrażowych wskazania pojedynczego arbitra administracyjnego („Arbiter administracyjny”) w celu określenia pytań progowych, takich jak: (i) czy proces arbitrażowy typu zbiorowego ma zastosowanie lub jest wykonalny, (ii) czy konkretne żądania są częścią Pozwu zbiorowego oraz (iii) czy żądania w ramach Pozwu zbiorowego zostały złożone zgodnie z niniejszą Umową, w tym pkt. 27.3. W ramach dołożenia starań o przyspieszenie rozwiązania wszelkich sporów przez Arbitra administracyjnego strony uzgadniają, że Arbiter administracyjny może uznać takie procedury za niezbędne do szybkiego rozwiązania jakichkolwiek sporów. Koszty korzystania z usług Arbitra administracyjnego zostaną pokryte przez Zoom.

  Strony powinny współpracować w dobrej wierze z arbitrem w celu ukończenia arbitrażu zbiorowego w ciągu stu dwudziestu (120) dni kalendarzowych od wstępnej konferencji przed przesłuchaniami. Strony uzgadniają, że proces arbitrażu zbiorowego stworzono w celu osiągnięcia ogólnego szybszego, bardziej wydajnego i mniej kosztownego mechanizmu rozwiązywania Pozwu zbiorowego, w tym roszczeń osób indywidualnych, których nie wybrano do arbitrażu zbiorowego.

  Po rozstrzygnięciu Arbitrażu zbiorowego strony uzgadniają, że wezmą udział w globalnej mediacji w sprawie wszystkich pozostałych żądań arbitrażu składających się na Pozew zbiorowy („Globalna mediacja”). Globalną mediacją zarządzać będzie dostawca usług arbitrażowych zajmujący się arbitrażami zbiorowymi. Jeśli strony nie są w stanie rozstrzygnąć pozostałych żądań arbitrażu składających się na Pozew zbiorowy w ciągu trzydziestu (30) dni po mediacji, pozostałe żądania arbitrażu składające się na Pozew zbiorowy złoży oraz zarządzać nimi będzie dostawca usług arbitrażowych na podstawie indywidualnej zgodnie z zasadami dostawcy usług arbitrażowych, o ile strony wspólnie nie uzgodnią inaczej na piśmie. Każda strona może zażądać, aby dostawca usług arbitrażu wskazał Arbitra administracyjnego w celu określenia pytań progowych dotyczących nowo przesłanych żądań.

  Strony potwierdzają, że będą współpracować w dobrej wierze z dostawcą usług arbitrażowych w celu przeprowadzenia procesu arbitrażu zbiorowego, w tym uiszczenia płatności za przesłanie żądania oraz kosztów administracyjnych związanych z Arbitrażem zbiorowym, odraczając wszelkie koszty przesłania żądania powiązane z Pozwem zbiorowym dotyczącym arbitrażu innego niż typu zbiorowego aż do zakończenia arbitraży zbiorowych i dalszej Globalnej mediacji oraz współpracując na wszystkich etapach w celu zminimalizowania czasu i kosztów arbitrażu, co może obejmować: (i) wyznaczenie specjalisty ds. odkrycia, który będzie pomagać arbitrowi w rozwiązywaniu sporów dotyczących odkrywania; oraz (ii) przyjęcie przyspieszonego planu postępowania arbitrażowego. Zapisów dotyczących Arbitrażu zbiorowego w żadnym przypadku nie należy interpretować jako autoryzowanie żadnego rodzaju działań klasowych, zbiorczych czy masowych lub arbitrażu obejmującego połączenie lub konsolidację roszczeń w żadnych okolicznościach, z wyjątkiem tych wyraźnie opisanych w niniejszym zapisie. Terminy przedawnienia mające zastosowanie do każdego żądania arbitrażu w ramach Pozwu zbiorowego, w tym wymóg wniesienia żądania w ciągu jednego (1) roku określony w poniższym pkt. 27.10, ulegają przedłużeniu od momentu wysłania przez stronę Żądania przedarbitrażowego do momentu złożenia przez nią żądania arbitrażu u dostawcy usług arbitrażowych.

  27.8 Propozycje ugody i propozycje wyroku Co najmniej na dziesięć (10) dni kalendarzowych przed datą wyznaczoną na przesłuchanie arbitrażowe Użytkownik lub Zoom może przedstawić pisemnie propozycję wyroku dla drugiej strony w celu umożliwienia przeprowadzenia go na określonych warunkach. Jeśli taka propozycja zostanie zaakceptowana, wraz z dowodem jej przyjęcia należy ją przesłać dostawcy arbitrażu, który powinien wydać odpowiedni wyrok. Jeśli propozycja nie zostanie zaakceptowana przed przesłuchaniem arbitrażowym lub w ciągu trzydziestu (30) dni po jej przedstawieniu, w zależności co będzie miało miejsce jako pierwsze, zostanie uznana za wycofaną i nie będzie można jej użyć jako dowodu podczas arbitrażu. Jeśli propozycja złożona przez jedną stronę nie zostanie zaakceptowana przez drugą stronę, a druga strona nie otrzyma bardziej przychylnego wyroku, nie odzyska ona kosztów poniesionych po złożeniu propozycji i powinna pokryć koszty strony składającej propozycję od czasu jej złożenia (co, wyłącznie w celu złożenia propozycji wyroku, może obejmować koszty poniesione za uzasadnione usługi adwokatów w zakresie odzyskiwalnym w ramach przepisów prawa i w kwocie nieprzekraczającej przyznanego odszkodowania).

  Strony uzgadniają, że jakiekolwiek spory w odniesieniu do propozycji rozliczenia lub propozycji wyroku w Pozwie zbiorowym mają zostać rozstrzygnięte przez pojedynczego arbitra w zakresie, w jakim wspomniane propozycje zawierają te same warunki. W przypadku arbitrażu obejmującego reprezentowane strony, prawnicy reprezentowanych stron wyrażają zgodę na przekazywanie informacji o indywidualnych propozycjach rozliczenia lub propozycjach wyroków wszystkim powodom do arbitrażu lub pozwanym, którym złożono taką propozycję.

  27.9 Koszty arbitrażu Poza sytuacją opisaną w związku z Pozwem zbiorowym (patrz pkt. 27.7) odpowiedzialność Użytkownika za opłacenie kosztów związanych z przesłaniem żądania, administracją i arbitrażem określać będą wyłącznie zasady dostawcy usług arbitrażowych. Jeśli Użytkownik uzyskuje miesięczny dochód brutto niższy niż 300% kwoty z federalnych wytycznych dotyczących ubóstwa, ma prawo do zwolnienia z pewnych kosztów arbitrażu.

  27.10 Wymóg złożenia roszczenia lub sporu w ciągu jednego roku W zakresie, w jakim zezwala na to obowiązujące prawo i bez względu na ograniczenia ustawowe, wszelkie roszczenia lub przyczyny działania zgodne z niniejszą Umową (z wyjątkiem sporów opisanych w pkt. 27.2 ust. 2) należy złożyć w ciągu jednego (1) roku po wystąpieniu przyczyny takiego roszczenia lub działania, w przeciwnym wypadku takie roszczenie lub działanie zostanie trwale zakazane. Przedawnienie i wszelkie terminy dotyczące kosztów arbitrażu zostają zawieszone na czas, w którym strony biorą udział w nieoficjalnym procesie rozwiązywania sporów wymaganym w powyższym pkt. 27.3.

  27.11 Rezygnacja Użytkownik może odrzucić niniejszą Umowę arbitrażową i zrezygnować z arbitrażu, wysyłając wiadomość e-mail na adres opt-out@zoom.us w ciągu (i) trzydziestu (30) dni kalendarzowych od 1 kwietnia 2023 r., jeśli jest dotychczasowym użytkownikiem, lub (ii) trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty utworzenia konta, jeśli jest nowym użytkownikiem. Powiadomienie o rezygnacji Użytkownika musi być indywidualne i zostać wysłane z adresu e-mail powiązanego z jego indywidualnym kontem Zoom. Powiadomienie o rezygnacji, które informuje o rezygnacji wielu podmiotów, zostanie uznane za nieważne w stosunku do wszystkich takich podmiotów. Żadna osoba (ani jej agent lub przedstawiciel) nie może dokonać rezygnacji w imieniu innych osób. Powiadomienie o rezygnacji Użytkownika musi zawierać imię i nazwisko Użytkownika, jego adres, adres e-mail powiązany z jego kontem Zoom oraz jednoznaczne stwierdzenie, że Użytkownik odrzuca Umowę arbitrażową. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na rezygnację, taka rezygnacja będzie dotyczyć niniejszej Umowy arbitrażowej i wszystkich jej wcześniejszych wersji, a żadna ze stron nie będzie miała prawa do wymagania od drugiej strony arbitrażu jakiegokolwiek Sporu. Jednak wszystkie inne części niniejszej Umowy arbitrażowej będą nadal obowiązywać Użytkownika, a rezygnacja z niniejszej Umowy arbitrażowej nie będzie miała wpływu na inne umowy arbitrażowe, które Użytkownik może z nami w przyszłości zawrzeć.

  27.12 Rozdzielność postanowień Poza postanowieniami opisanymi w powyższym pkt. 27.6, jeśli jakiekolwiek zapisy niniejszej Umowy arbitrażowej okażą się niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania, zostaną one usunięte; to jednak nie będzie miało wpływu na dalsze obowiązywanie pozostałych postanowień; należy interpretować w taki sposób, aby osiągnąć jak najbardziej zbliżony do pierwotnego zamysł tego punktu, łącznie z usuniętym przepisem.

 55. ANONIMIZOWANE I ZBIORCZE DANE
 56. Użytkownik wyraża zgodę, aby Zoom mógł otrzymywać i zbierać dane techniczne i inne o tym, jak Użytkownik oraz jego Użytkownicy końcowi korzystają z Usług oraz Oprogramowania w sposób uniemożliwiający identyfikację oraz anonimowy („Anonimizowane zbiorcze dane”) oraz aby Zoom mógł korzystać z Anonimizowanych zbiorczych danych zgodnie z obowiązującym prawem, w tym prawem do analizowania, rozwijania, poprawiania, wspierania i zarządzania Usługami i Oprogramowaniem dostarczanymi Użytkownikowi lub innym niepowiązanym klientom w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy oraz po nim, w tym do generowania benchmarków branżowych oraz wytycznych dotyczących dobrych praktyk, zaleceń lub podobnych raportów.

 57. ANEKS DOTYCZĄCY OCHRONY PRYWATNOŚCI NA MOCY PRAWA STANOWEGO USA
 58. Gdy przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, dane osobowe lub informacje umożliwiające identyfikację osoby w ramach świadczenia Usług, Użytkownik potwierdza, że Zoom działa w jego imieniu, oraz określa środki i cele przetwarzania.

  Jeśli Użytkownik jest (i) „firmą”, a my przetwarzamy jego „dane osobowe” (zgodnie z terminami zdefiniowanymi w Kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów z 2020 r.) w jego imieniu, (ii) „kontrolerem”, a my przetwarzamy „dane osobowe” (zgodnie z terminami zdefiniowanymi w innych obowiązujących przepisach amerykańskiego prawa stanowego) w imieniu Użytkownika lub (iii) Użytkownik spełnia oba kryteria opisane w (i) oraz (ii), wówczas nasz Aneks dotyczący ochrony prywatności na mocy prawa stanowego USA zostaje niniejszym poprzez odniesienie włączony do niniejszej Umowy i ma zastosowanie do naszego „przetwarzania” „informacji osobowych” i „danych osobowych” (zgodnie z definicjami wcześniej wymienionych przepisów).

 59. RZĄD FEDERALNY USA ORAZ INNI UŻYTKOWNICY RZĄDOWI
 60. Niniejszy pkt 30 ma zastosowanie wobec podmiotów rządowych lub publicznych, w tym wobec rządu federalnego USA lub dowolnej agencji lub instytucji należącej do podmiotu federalnego, stanowego lub lokalnego.Oprogramowanie to „komercyjne oprogramowanie komputerowe”, a Usługi to „komercyjne usługi”, zgodnie z definicjami w pkt. 48 § 2.101 C.F.R. oraz stanowią „komercyjne oprogramowanie komputerowe” zgodnie z definicją pkt. 48 § 252.227-7014 ust. a, ppkt. 1 oraz użyciem w pkt 48 C.F.R. §§ 12.212 oraz 227.7202. Komercyjne oprogramowanie komputerowe i związana z nim Dokumentacja zostają dostarczone Użytkownikowi oraz Użytkownikom końcowym do korzystania przez Użytkownika oraz w jego imieniu, wraz z wyłącznie tymi prawami, które przyznawane są innym użytkownikom końcowym zgodnie z niniejszymi warunkami. Niniejsza Umowa, wraz z (wyłącznie tytułem przykładu) punktami 12.3 Zmiany cen, 12.7 Rozwiązanie Umowy lub jej zawieszenie z powodu braku płatności, 14. Okres, rozwiązanie i zawieszenie Umowy, 15. Modyfikacje niniejszej Umowy, 25. Zwolnienie z odpowiedzialności, 27 Rozstrzyganie Sporów, Umowa arbitrażowa oraz zrzeczenie się prawa do powództwa grupowego, 33.3 Prawo właściwe; Jurysdykcja i Właściwość, mają zastosowanie wobec Użytkownika, z wyjątkiem sytuacji ograniczonego zakresu określonego przez obowiązujące prawo i zakazującego zaakceptowania takich warunków.Jeśli i tylko w zakresie, w jakim zapisy niniejszej Umowy tego zakazują, takie zapisy zostaną określone jako zmienione w zakresie w sposób uzasadniony niezbędnym w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, ale w taki sposób, aby zachować maksymalny skutek niniejszej Umowy i obowiązujących zapisanych warunków.

 61. ZASADY; ANEKS DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH
 62. 31.1 Oświadczenie o prywatności Użytkownik wyraża zgodę i akceptuje Oświadczenie o prywatności oraz przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że gromadzenie przez nas, udostępnianie i przetwarzanie (co może oznaczać organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, korzystanie lub ujawnianie) danych osobowych Użytkownika będzie podlegać naszemu Oświadczeniu o prywatności i, jeśli dotyczy, naszemu Globalnemu aneksowi dotyczącemu przetwarzania danych oraz Aneksowi dotyczącemu ochrony prywatności na mocy prawa stanowego USA.

  31.2 Wytyczne, powiadomienia i inne zasady Użytkownik wyraża zgodę oraz akceptuje nasze obowiązujące wytyczne, oświadczenia, powiadomienia i zasady znajdujące się na zoom.us/legal, w tym naszą Politykę dopuszczalnego użytkowania, Politykę numerów Zoom Phone, Wytyczne dopuszczalnego użytkowania, Powiadomienie amerykańskich służb ratunkowych, Powiadomienie kanadyjskich służb ratunkowych, Powiadomienie służb ratunkowych w UE oraz Przewodnik po wnioskach rządowych, oraz że został powiadomiony, a także przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Usług przez Użytkownika oraz jego Użytkowników końcowych podlega niniejszym wytycznym, powiadomieniom i zasadom.

  31.3 Aneks dotyczący przetwarzania danych Jeżeli Użytkownik jest firmą, przedsiębiorstwem lub właścicielem konta edukacyjnego oraz korzystanie przez niego z Usług wymaga od Zoom przetwarzania danych osobowych Użytkowników końcowych zgodnie z umową dotyczącą przetwarzania danych, Zoom przetwarza takie dane osobowe zgodnie z Globalnym aneksem dotyczącym przetwarzania danych Zoom.

 63. MARKETING
 64. Użytkownik zezwala Zoom oraz przyznaje mu prawo do (i) uznania Użytkownika za klienta oraz używania logo Użytkownika we wszystkich materiałach marketingowych Zoom (np. na stronie internetowej Zoom, we wiadomościach e-mail, prezentacjach, broszurach) oraz (ii) tworzenia treści dotyczących doświadczenia Użytkownika w roli klienta Zoom (np. pisemnego opisu przypadku użycia lub przypadku użycia w formie wideo). Jakiekolwiek treści stworzone zgodnie z następującą klauzulą (ii) niniejszego pkt. 32 zostaną stworzone we współpracy z Użytkownikiem oraz wykorzystane tylko po otrzymaniu jego pisemnego zatwierdzenia. Zoom wykorzysta wszelkie znaki towarowe dostarczone przez Użytkownika zgodnie z klauzulą (i) niniejszego pkt. 32 oraz wszelkimi uzasadnionymi wytycznymi marki dostarczonymi przez Użytkownika pisemnie przed ich wykorzystaniem.

 65. POSTANOWIENIA RÓŻNE
 66. 33.1 Cesja, następcy i cesjonariusze Użytkownik nie może dokonać cesji ani przeniesienia swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez naszej wyraźnej wcześniejszej zgody na piśmie. Wszelkie domniemane cesje lub przeniesienia z naruszeniem niniejszej sekcji są nieważne. Możemy przenieść nasze prawa lub dokonać cesji części lub całości naszych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w dowolnym momencie, bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkownika, (i) w przypadku połączenia, przejęcia lub sprzedaży wszystkich lub znaczącej części naszych zasobów lub (ii) na nasz podmiot stowarzyszony. Niniejsza Umowa jest wiążąca i działa na korzyść stron oraz ich odpowiednich dozwolonych następców i cesjonariuszy.

  33.2 Podmiot odpowiedzialny za zamówienie Jeśli konto Zoom zawiera rachunek na adres / sprzedaż na adres w Indiach, podmiotem odpowiedzialnym za realizację zamówienia, zgodnie z niniejszą Umową, jest Podmiot Stowarzyszony Zoom, ZVC India Pvt. Ltd.

  33.3 Prawo właściwe; Jurysdykcja i Właściwość Prawo stanu Kalifornia, U.S.A., niezależnie od zasad konfliktów prawnych, reguluje wszystkie sprawy wynikające lub związane z niniejszą Umową, w tym jej interpretację, konstrukcję, wykonanie i egzekwowanie, z wyjątkiem sytuacji, gdy Federalna Ustawa o arbitrażu reguluje postanowienia dotyczące arbitrażu. Z wyjątkiem postanowień pkt. 27 strony zgadzają się na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów stanowych zlokalizowanych w i obsługujących hrabstwo Santa Clara w Kalifornii oraz sądów federalnych w Północnym Dystrykcie Kalifornii. Niezależnie od powyższego, Użytkownik i Zoom zgadzają się, że niniejszy ustęp nie uniemożliwia Użytkownikowi ani nam wszczęcia jakiegokolwiek postępowania (w tym postępowania w sprawie nieważności) przed Komisją Patentową lub Procesową i Odwoławczą Stanów Zjednoczonych (PTAB), Komisją Patentową lub Procesową i Odwoławczą ds. Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (TTAB), Urzędem ds. Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (PTO), Urzędem ds. Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych, jakimkolwiek zagranicznym urzędem patentowym, urzędem ds. znaków towarowych lub praw autorskich, o ile wszelkie tego rodzaju procesy powiązane są z ważnością, wykonalnością lub jej brakiem jakichkolwiek praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej przypisanych Użytkownikowi lub Zoom. Jeśli zgodnie z niniejszą Umową Użytkownik działa jako konsument, a jego miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Zjednoczonym Królestwie, następujące obowiązujące prawo nie pozbawi Użytkownika ochrony gwarantowanej Użytkownikowi zapisami, od których nie można odstąpić w drodze umowy na mocy przepisów prawa obowiązujących w miejscu zwykłego pobytu użytkownika.

  33.4 Język i tłumaczenia Zgodnie z niniejszą Umową wszelkie powiadomienia i komunikacja musi odbywać się w języku angielskim. Jeśli dostarczamy tłumaczenie angielskiej wersji językowej niniejszej Umowy, w przypadku zaistnienia niespójności angielska wersja niniejszej Umowy ma pierwszeństwo.

  33.5 Połączenie; Integracja Niniejsza Umowa stanowi i ucieleśnia ostateczną umowę pomiędzy Użytkownikiem a Zoom i zawiera pełne i wyłączne wyrażenie umowy Użytkownika i naszej dotyczącej jej przedmiotu. Wszystkie wcześniejsze lub równoczesne pisma, negocjacje i dyskusje między Użytkownikiem a Zoom w odniesieniu do jej przedmiotu są wyraźnie połączone i zastąpione niniejszą Umową. Wyraźnie sprzeciwiamy się i nie wyrażamy zgody na jakiekolwiek warunki przedstawione przez Użytkownika, które byłyby dodatkiem lub w sprzeczności do zapisów niniejszej Umowy lub Formularza zamówienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że żadne warunki przedstawione przez Użytkownika, które mają na celu dodanie, modyfikację lub zmianę zapisów niniejszej Umowy lub Formularza zamówienia nie będą wiążące, w tym (i) tekst i informacje ustalone na jakimkolwiek zamówieniu, korespondencji e-mailowej, fakturze lub w procesie fakturowania lub wstępnie wydrukowanym formularzu lub (ii) warunki wszelkich zapytań ofertowych, zapytań o ofertę, zapytań o informacje lub kwestionariusze. Zawierając niniejszą Umowę, ani Użytkownik, ani Zoom nie polegali na żadnym oświadczeniu, zobowiązaniu, gwarancji ani zgodzie drugiej strony, z wyjątkiem zakresu wyraźnie określonego w niniejszej Umowie.

  33.6 Brak stosunku przedstawicielstwa Zoom oraz Użytkownik są niezależnymi wykonawcami i, zawierając niniejszą Umowę, nie mają intencji stworzenia wyraźnego lub dorozumianego stosunku przedstawicielstwa, bez względu na to, czy działoby się tak zgodnie z prawem federalnym lub zwyczajowym dotyczącym przedstawicielstwa.

  33.7 Brak praw lub środków zaradczych wobec osób trzecich Niniejsza Umowa nie przyznaje i nie ma na celu przyznania żadnych egzekwowalnych praw ani środków zaradczych jakiejkolwiek osobie innej niż Zoom i Użytkownik.

  33.8 Powiadomienia Możemy przekazać powiadomienie za pośrednictwem (i) poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika zapisany w informacjach o jego koncie, (ii) pisemnej komunikacji wysłanej listem dostarczonym przez uznaną w kraju usługę dostawy na drugi dzień lub (iii) opłaconej z góry przesyłki pocztowej na adres Użytkownika zapisany w informacjach o jego koncie. Użytkownik odpowiada za to, aby jego adres e-mail i adres własności w naszych informacjach o jego koncie był aktualny. Użytkownik potwierdza, że jakiekolwiek powiadomienia wysłane na wówczas aktualny adres e-mail lub adres własności w naszych systemach jest adekwatny i wiążący wobec Użytkownika. Użytkownik powiadomi nas (takie powiadomienie określa data otrzymania go przez Zoom) listownie za pomocą usługi pocztowej uznanej w kraju za usługę dostawy na drugi dzień lub opłaconej z góry przesyłki pocztowej pierwszej klasy do Zoom na adres „Attention Legal Dept., Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd, San Jose, CA, 95113, Suite 600, USA.”

  33.9 Rozdzielność postanowień Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to ani nie podważy w żaden sposób ważności, legalność i wykonalności pozostałych postanowień niniejszej Umowy. Użytkownik i Zoom uznają, że wszelkie nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne części niniejszej Umowy będą interpretowane tak, aby zapewnić ich największy efekt i intencje oryginału. Jeśli budowa nieważnej, niezgodnej z prawem lub niewykonalnej części nie jest możliwa, wspomniana nieważna, niezgodna z prawem lub niewykonalna część zostanie oddzielona od niniejszej Umowy, a reszta Umowy pozostanie w pełnej mocy.

  33.10 Pozostanie w mocy Wszystkie punkty niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, pozostaną w mocy, w tym punkty dotyczące informacji poufnych, praw własności Zoom, praw licencyjnych udzielonych Zoom przez Użytkownika, zobowiązań płatniczych, wyłączeń gwarancji, odszkodowań, arbitrażu i ograniczenia odpowiedzialności.

  33.11 Zrzeczenie się praw. Niekorzystanie przez Zoom z któregokolwiek prawa lub niewymaganie któregokolwiek warunku lub zapisu niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się ich teraz ani w przyszłości. Aby jakiekolwiek zrzeczenie się przez nas praw weszło w życie, takie zrzeczenie musi zostać dokonane pisemnie i podpisane przez należycie upoważnionego przedstawiciela Zoom.

  33.12 Interpretacja Wszelkie nagłówki, podpisy lub tytuły punktów w niniejszej Umowie są przeznaczone wyłącznie dla wygody i w żaden sposób nie określają ani nie wyjaśniają żadnego punktu ani zapisu. Wszystkie terminy określone w liczbie pojedynczej mają to samo znaczenie, gdy zostaną użyte w liczbie mnogiej i odwrotnie, w stosownych przypadkach i o ile nie określono inaczej. Wszystkie przypadku użycia "np." lub "w tym" lub ich wariacje w niniejszej Umowie będą interpretowane tak, jakby po nich następował zwrot "bez ograniczeń".

 67. DEFINICJE
 68. W niniejszej Umowie obowiązują następujące definicje. Definicje odnoszące się do usługi znajdują się w Opisie usług Zoom.

  Dane Użytkownika” oznaczają informacje przekazane Zoom w celu wypełnienia przez Zoom warunków Umowy i zapewnienia dostępu do Usług (np. nazwa firmy, adres do faktury, numer identyfikacji podatnika, numer rejestracji podatkowej VAT, nazwisko i dane osoby kontaktowej).

  Użytkownik końcowy” oznacza Prowadzącego lub Uczestnika, który korzysta z Usług.

  Prowadzący” ma to samo znaczenie, co w Opisie usług Zoom.

  Początkowy okres subskrypcji” oznacza początkowy okres subskrypcji Usługi określony w Formularzu zamówienia.

  Prawo” oznacza wszystkie prawa obowiązujące w Stanach Zjednoczonych i poza Stanami Zjednoczonymi, krajowe, regionalne, stanowe, prowincjonalne lub lokalne prawa, ustawy, zasady, przepisy, rozporządzenia, decyzje administracyjne, wyroki, dekrety, zarządzenia, dyrektywy lub polityki mające zastosowanie do świadczenia Zoom i korzystania z Usług lub Oprogramowania przez Klienta.

  Znaczenie „Spotkania” opisano w Opisie usług Zoom.

  Znaczenie „Uczestnika" opisano w Opisie usług Zoom.

  Znaczenie „Prowadzącego telefonicznego” opisano w Opisie usług Zoom.

  Prawa własności intelektualnej” oznaczają prawa własności, patenty, tajemnice handlowe, know-how, znaki towarowe, wynalazki, prawa autorskie oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej i/lub prawa własności.

  Okres odnowieniaoznacza okres odnowienia subskrypcji Usługi rozpoczynający się po upływie Początkowego okresu subskrypcji lub innego Okresu odnowienia określonego w Formularzu zamówienia.

  Usługi” oznaczają (i) wszelkie usługi opisane w Opisie usług oraz udostępnione Użytkownikowi zgodnie z wyszczególnieniem w Formularzu zamówienia, który odnosi się do niniejszej Umowy, (ii) jakiekolwiek darmowe usługi świadczone przez Zoom Użytkownikowi według własnego uznania, w nawiązaniu do niniejszej Umowy i bez względu na to, czy jest to opisane w Opisie usług, (iii) jakiekolwiek usługi wsparcia świadczone przez Zoom Użytkownikowi zgodnie z ówczesną Dokumentacją, Formularzem zamówienia, który odnosi się do niniejszej Umowy lub obydwoma tymi dokumentami oraz (iv) stronę internetową Zoom, w tym dowolny dostęp do aplikacji Zoom opartej na stronie internetowej lub korzystanie z niej.

  Podatki i Dodatkowe opłaty” oznaczają wszystkie obowiązujące podatki od sprzedaży, korzystania, środowiskowe lub regulacyjne (w tym podatek VAT), opłaty, taryfy, inne opłaty (w tym cła) lub inne należności, zobowiązania lub oceny podobnego charakteru (w tym wszelkie kary lub odsetki należne w związku z brakiem zapłaty lub opóźnieniem w zapłacie któregokolwiek z powyższych) pobierane od lub w inny sposób związane z świadczeniem Usług Użytkownikowi lub korzystaniem z nich przez Użytkownika (z wyłączeniem wszelkich podatków dochodowych nałożonych na Zoom).

  Podatek VAT” oznacza podatek od dodanej wartości i każdy inny podatek o podobnym charakterze, bez względu na to, czy został nałożony w Państwie Członkowskim Unii Europejskiej w zastępstwie lub oprócz takiego podatku lub gdzie indziej, podatek od towarów i usług (GST), podatek PIS/COFINS lub podobny pośredni podatek lub każdy analogiczny do nich Podatek nałożony w związku z Usługami świadczonymi Użytkownikowi przez Zoom lub z nimi związany.

  Aplikacja Zoom oparta na stronie internetowej” oznacza Web Client Zoom dostępny przez stronę internetową Zoom, która umożliwia Użytkownikowi oraz Użytkownikom końcowym dołączenie do spotkania przez przeglądarkę internetową bez pobierania jakichkolwiek wtyczek ani oprogramowania.

  Strona internetowa Zoom” oznacza stronę internetową Zoom znajdującą się pod adresem https://zoom.us/ lub inną podobną stronę internetową Zoom, ponieważ Zoom może od czasu do czasu przeprowadzać na niej prace.

Uwagi dotyczące aktualizacji Warunków świadczenia usług:

Aktualizacje Sekcji 10 wprowadzone w celu wyjaśnienia praktyk Zoom związanych z wykorzystaniem danych, zawężenia zakresu licencji Zoom i wyjaśnienia, że Zoom nie korzysta z treści dźwiękowych, wideo, czatu ani Treści klienta w celu szkolenia modeli sztucznej inteligencji.