Wytyczne dotyczące dopuszczalnego użytkowania

Zoom wspiera swobodną i otwartą wymianę myśli i pomysłów. Jesteśmy dumni z tego, że ułatwiamy konstrukcyjne rozmowy i profesjonalną współpracę na całym świecie. Zoom zapewnia wysokiej jakości portal do komunikacji krajowej i transgranicznej, która w niektórych miejscach nie mogłaby się odbyć w inny sposób. Poniżej znajduje się przewodnik po standardach zachowania, których oczekujemy od wszystkich naszych użytkowników.

Jeśli wystąpią przypadki naruszenia niniejszych Wytycznych dotyczących dopuszczalnego użytkowania, chcemy, zgłoś je nam za pomocą tego formularza.

Zasady zaufania i bezpieczeństwa Zoom

Zoom jest oddany idei przynoszenia szczęścia swoim użytkownikom.

 • Zrzeszamy zróżnicowaną społeczność ludzi, którzy chcą ze sobą współpracować.
 • Uważamy za wielki przywilej wspieranie różnorodnych użytkowników, którzy powierzają nam swoją komunikację, począwszy od naszych korzeni tj. firm, poprzez rodziny i przyjaciół, aż po szpitale, organy ustawodawcze, szkoły i uniwersytety.
 • Traktujemy poważnie nasz obowiązek ochrony swobodnej i otwartej wymiany myśli i idei w serwisie Zoom.
 • Głęboko troszczymy się o naszych użytkowników oraz wirtualne i fizyczne społeczności, w których żyją, pracują i bawią się.
 • Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia naszym użytkownikom przyjaznego, pełnego szacunku i bezpiecznego miejsca do pracy, nauki, zabawy i dzielenia się swoimi poglądami.

Nadużycia

Nie wolno angażować się w celowe nękanie kogoś, ani zachęcać do tego innych. Za nadużycie uważamy próbę nękania, zastraszania lub uciszania czyjegoś głosu. Konta, które to zrobią mogą zostać zawieszone na stałe.

Nienawistne zachowanie

Nie wolno promować przemocy wobec innych osób, grozić im, ani ich nękać ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, kastę, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową, przynależność religijną, wiek, niepełnosprawność lub poważną chorobę. Zastrzegamy sobie prawo do rozważenia i dodania dodatkowych kategorii. Nie wolno wykorzystywać swojej nazwy użytkownika, nazwy wyświetlanej lub informacji w profilu do obrażania lub grożenia komukolwiek. Konta, które to zrobią mogą zostać zawieszone na stałe. Ponadto w Zoom nie ma miejsca dla organizacji promujących przemoc wobec innych osób, grożących im lub nękających ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, kastę, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową, przynależność religijną, wiek, niepełnosprawność lub poważną chorobę.

Polityka dotycząca nienawistnego zachowania

W Zoom nie ma miejsca na nienawistne zachowania. Jeśli użytkownik angażuje się w nienawistne zachowania, w tym na przykład zamieszcza lub wysyła nienawistne obrazy, grozi przemocą, kieruje do innych nienawistne lub obraźliwe wypowiedzi, m.in. dokonuje profanacji, lub zachęca innych do takich działań, zostanie zablokowany w serwisie Zoom.

 • Uważamy, że nienawistne zachowanie to zachowanie, które promuje przemoc wobec innych ludzi lub bezpośrednio atakuje ich lub grozi im z powodu rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, kasty, orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej, przynależności religijnej, wieku, niepełnosprawności lub poważnej choroby. Nie umożliwimy dostępu do Zoomu osobom, które wykorzystały lub zamierzają wykorzystać go w celu wyrządzenia krzywdy innym na podstawie tych kategorii.
 • Uważamy, że nienawistne obrazy to m.in. logotypy, symbole lub obrazy, których celem jest promowanie wrogości i złośliwości wobec innych osób ze względu na ich rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, kastę, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową, przynależność religijną, wiek, niepełnosprawność lub poważną chorobę. Przykłady nienawistnych obrazów:
  • symbole historycznie związane z grupami nienawiści (np. nazistowska swastyka);
  • obrazy przedstawiające innych jako podludzi lub zmienione tak, aby zawierały nienawistne symbole (np. zmiana wizerunków osób tak, aby zawierały cechy zwierzęce);
  • obrazy zmienione tak, aby zawierały nienawistne symbole lub odniesienia do masowych morderstw, które były wymierzone w chronioną kategorię (np. manipulowanie wizerunkami osób tak, aby zawierały żółte plakietki z gwiazdą Dawida, w nawiązaniu do Holokaustu).
 • Uważamy, że groźby użycia przemocy obejmują deklaratywne oświadczenia o zamiarze zadania obrażeń, które skutkowałyby śmiercią lub poważnym i trwałym uszkodzeniem ciała. Wierzymy również, że w Zoom nie ma miejsca na nienawistne lub obraźliwe wypowiedzi, w tym używanie wulgaryzmów, w celu nękania lub znieważania. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej gróźb użycia przemocy.
 • Jeśli okaże się, że użytkownik naruszył te zasady, zostanie na stałe zawieszony w Zoom. Jeśli uważasz, że nasze ustalenia są błędne, możesz złożyć odwołanie.

Gloryfikacja przemocy

Użytkownik nie może używać Zoom do grożenia lub wzywania do przemocy, poważnego uszkodzenia ciała, zabicia lub zarażenia osoby lub grupy osób. Zabraniamy również celebrowania wszelkich aktów przemocy, które mogą zainspirować innych do ich powtórzenia lub które są wymierzone w ludzi z powodu ich przynależności do grupy chronionej. Powtarzające się naruszenia będą skutkowały zawieszeniem na stałe.

Polityka dotycząca gróźb użycia przemocy

W Zoom nie ma miejsca na groźby użycia przemocy czy gloryfikację przemocy.

 • Uważamy, że groźby użycia przemocy obejmują oświadczenia o zamiarze zabicia lub wyrządzenia poważnej krzywdy fizycznej konkretnej osobie lub grupie osób. Definiujemy, że stwierdzenie zamiaru obejmuje stwierdzenia takie jak "Zrobię to", "Zamierzam to zrobić" lub "Planuję to zrobić", jak również stwierdzenia warunkowe, takie jak "Jeśli zrobisz X, zrobię to". Przykłady gróźb użycia przemocy:
  • grożenie komuś śmiercią;
  • grożenie komuś napaścią seksualną;
  • grożenie komuś poważnym uszkodzeniem ciała i/lub popełnieniem aktu przemocy, który mógłby doprowadzić do czyjejś śmierci lub poważnego uszkodzenia ciała;
  • proszenie o nagrodę finansową lub oferowanie jej w zamian za stosowanie przemocy wobec określonej osoby lub grupy osób.

Nielegalne lub określone towary lub usługi podlegające regulacjom prawnym

Użytkownik nie może używać Zoom do handlu i promocji następujących rzeczy, ani do angażowania się w nie:

 • Podróbki towarów i usług;
 • Narkotyki i substancje kontrolowane;
 • Przemyt ludzi lub handel ludźmi;
 • Produkty wykonane z gatunków zagrożonych lub chronionych;
 • Usługi seksualne;
 • Gry hazardowe, zakłady lub działalność bukmacherska;
 • Nieautoryzowane firmy zajmujące się marketingiem wielopoziomowym;
 • Kradzione towary; lub
 • Treści związane z bronią - w tym bronią palną, amunicją i materiałami wybuchowymi - które mają miejsce poza bezpiecznym, kontrolowanym środowiskiem. Użytkownik nie może używać Zoom do treści związanych z bronią wykonaną domowymi sposobami, w tym dot. bomb, broni drukowanej w 3D itp. Użytkownik nie może również wykorzystywać Zoom do angażowania się w sprawy związane z bronią w żaden sposób, który narusza inne Wytyczne dotyczące dopuszczalnego (akceptowalnego) użytkowania lub Warunki świadczenia usług Zoom.

Treści wrażliwe

Wrażliwe treści są zabronione w Zoom. Treści wrażliwe definiujemy jako treści przedstawiające lub promujące przemoc graficzną, treści dla dorosłych, nieuzasadnione sceny rozlewu krwi, nienawistne obrazy oraz materiały przedstawiające wykorzystywanie dzieci. Za przemoc graficzną uważamy wszelkie krwawe sceny związane ze śmiercią, poważnymi obrażeniami, przemocą lub zabiegami chirurgicznymi. Uważamy, że treści dla dorosłych obejmują pornografię i inne treści mające na celu wywołanie podniecenia seksualnego, a także większość nagości. Za materiały przedstawiające wykorzystywanie dzieci uważamy wszelkie treści, które przedstawiają lub promują wykorzystywanie seksualne lub seksualną aktywność z udziałem dzieci. Tego typu treści nie będą tolerowane w Zoom. Konta, które naruszają Politykę dotyczącą treści wrażliwych mogą zostać zawieszone na stałe.

Polityka dotycząca treści wrażliwych

W Zoom nie ma miejsca na pewne wrażliwe treści, w tym przemoc graficzną, treści dla dorosłych, nieuzasadnione sceny rozlewu krwi, nienawistne obrazy oraz materiały przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci.

 • Uważamy, że przemoc graficzna to media, które szczegółowo przedstawiają śmierć, przemoc lub poważne obrażenia fizyczne. Przykłady:
  • przestępstwa z użyciem przemocy lub wypadki;
  • bójki fizyczne;
  • fizyczne znęcanie się nad dziećmi;
  • płyny ustrojowe, w tym krew, kał, sperma itp;
  • poważne uszkodzenie ciała, w tym widoczne rany; oraz
  • poważnie zranione lub okaleczone zwierzęta.
 • Uważamy, że treści dla dorosłych to wszelkie media o charakterze pornograficznym lub mające na celu zaspokojenie seksualne, zarówno zdjęcia, jak i wideo, kreskówki czy animacje. W przypadku nagości, ograniczamy ją domyślnie, aby powstrzymać dzielenie się treściami niezgodnymi z prawem lub dotyczącymi nieletnich, a także ze względu na osoby z naszej społeczności, które mogą być na nią wrażliwe. Rozumiemy, że nagość może być udostępniana z różnych powodów, w tym ze względów edukacyjnych lub medycznych. Jeśli taka intencja jest jasna, możemy na to zezwolić.
 • Uważamy, że nieuzasadnione sceny rozlewu krwi to wszelkie media, które przedstawiają nadmiernie graficzne lub makabryczne treści związane ze śmiercią, przemocą lub poważnymi uszkodzeniami fizycznymi, lub brutalne treści, które są udostępniane w celach sadystycznych. Przykłady:
  • rozczłonkowani lub okaleczeni ludzie;
  • zwęglone lub spalone szczątki ludzkie;
  • odsłonięte narządy wewnętrzne lub kości;
  • torturowanie lub zabijanie zwierząt (wyjątek stanowi przygotowywanie lub przetwarzanie żywności oraz polowanie).
 • Uważamy, że materiały przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci to wszelkie treści, które przedstawiają lub promują wykorzystywanie seksualne lub aktywność seksualną z udziałem dzieci. Przykłady:
  • wizualne przedstawienia dziecka biorącego udział w aktach o charakterze seksualnym lub seksualnie sugestywnym;
  • ilustrowane, generowane komputerowo lub w innej formie realistyczne przedstawienia dziecka ludzkiego w kontekście wyraźnie seksualnym lub uczestniczącego w czynnościach o wyraźnie seksualnym charakterze;
  • seksualizowane komentarze na temat lub skierowane do znanego lub nieznanego nieletniego;
  • linki do stron osób trzecich, na których znajdują się materiały związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci;
  • dzielenie się fantazjami na temat wykorzystywania seksualnego dzieci lub promowanie zaangażowania w takie działania;
  • wyrażanie chęci uzyskania materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci;
  • werbowanie, reklamowanie lub wyrażanie zainteresowania komercyjną czynnością seksualną z udziałem dziecka lub przetrzymywaniem i/lub transportem dziecka w celach seksualnych;
  • wysyłanie dziecku mediów o charakterze seksualnym;
  • angażowanie lub próby angażowania dziecka w rozmowy o charakterze seksualnym;
  • próby pozyskania od dziecka mediów zawierających treści seksualne lub próby zaangażowania dziecka w aktywność seksualną poprzez szantaż lub zachęty; oraz
  • identyfikowanie domniemanych ofiar wykorzystywania seksualnego dzieci z imienia i nazwiska lub wizerunku.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia Polityki dotyczącej treści wrażliwych, użytkownik zostanie zablokowany na platformie Zoom. Jeśli uważasz, że nasze ustalenia są błędne, możesz złożyć odwołanie.
 • Jeśli naruszenie dotyczy materiałów związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci, Zoom złoży raport do National Center for Missing and Exploited Children lub innych podmiotów wymaganych przez prawo. W uzasadnionych przypadkach możemy złożyć doniesienie do organów ścigania.

Samobójstwo lub samookaleczenie

Nie wolno promować, ani zachęcać do samobójstwa lub samookaleczenia. Kiedy otrzymamy zgłoszenia, że dana osoba grozi samobójstwem lub samookaleczeniem, możemy podjąć szereg kroków, aby jej pomóc, takich jak dotarcie do tej osoby i udostępnienie zasobów, między innymi informacji kontaktowych specjalistom od zdrowia psychicznego. Jeśli zauważysz jakiekolwiek informacje w Zoom wskazujące na to, że ktoś może zrobić sobie krzywdę, prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas poprzez wypełnienie tego zgłoszenia.

Grupy ekstremistów stosujących przemoc

Zabraniamy tworzenia kont powiązanych z organizacjami, które używają przemocy lub promują przemoc wobec ludności cywilnej, w celu realizacji swoich celów, zarówno na platformie, jak i poza nią.

Polityka w zakresie terroryzmu i ekstremistów stosujących przemoc

W Zoom nie ma miejsca dla grup terrorystycznych i ekstremistów stosujących przemoc, ani dla tych, którzy są z nimi związani lub promują ich działalność.

 • Uważamy, że organizacje terrorystyczne to grupy objęte krajowymi i międzynarodowymi oznaczeniami dotyczącymi terroryzmu.
 • Uważamy, że grupy ekstremistów stosujących przemoc to grupy, które:
  • poprzez deklarowany cel, publikacje lub działania określają się jako grupa ekstremistyczna; stosowały lub obecnie stosują przemoc i/lub propagują przemoc jako środek służący ich sprawie; oraz
  • w swoich działaniach lub promowaniu przemocy kierują się przeciwko ludności cywilnej.
 • Będziemy badać działalność grupy zarówno w Zoom, jak i poza nim, aby ustalić, czy angażuje się ona w przemoc wobec ludności cywilnej i/lub ją promuje, w celu osiągnięcia celów politycznych, religijnych i/lub społecznych.
 • Przykłady zachowań zabronionych w ramach niniejszej polityki:
  • angażowanie się w działania lub propagowanie działań w imieniu organizacji terrorystycznej lub grupy ekstremistów stosujących przemoc;
  • werbowanie do organizacji terrorystycznej lub grupy ekstremistów stosujących przemoc;
  • świadczenie lub rozpowszechnianie usług (np. finansowych, medialnych/propagandowych) służących realizacji celów organizacji terrorystycznej lub grupy ekstremistów stosujących przemoc;
  • wykorzystywanie insygniów lub symboli organizacji terrorystycznych lub grup ekstremistów stosujących przemoc w celu ich promowania.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszej Polityki, użytkownik zostanie zablokowany na platformie Zoom. Jeśli uważasz, że nasze ustalenia są błędne, możesz złożyć odwołanie.

Informacje prywatne

Nie wolno publikować prywatnych informacji innych osób bez ich wyraźnego pozwolenia, grozić tym, ani próbować nakłaniać innych do takiego postępowania. Innymi słowy, zakaz doxxingu. Konta, które to zrobią mogą zostać zawieszone na stałe. Informacje prywatne mogą obejmować adres domowy lub informacje o lokalizacji fizycznej, w tym adresy ulic, współrzędne GPS lub inne informacje identyfikacyjne związane z lokalizacjami, które są uważane za prywatne; dokumenty tożsamości, w tym dokumenty tożsamości wydane przez rząd oraz numery ubezpieczenia społecznego lub inne krajowe numery identyfikacyjne; ich zdjęcia; informacje kontaktowe, w tym niepubliczne osobiste numery telefonów lub adresy e-mail; informacje o kontach finansowych, w tym informacje o kontach bankowych i kartach kredytowych; oraz inne informacje prywatne, w tym dane biometryczne lub dokumentację medyczną.

Spam

Nie można używać Zoom do wysyłania spamu. Konta, które to zrobią mogą zostać zawieszone na stałe. Spam jest definiowany jako masowe, niechciane lub agresywne działania, które próbują manipulować działaniem Zoom, zakłócać działanie Zoom lub wpływać na doświadczenia użytkowników Zoom, aby skierować ruch lub uwagę na niepowiązane konta, produkty, usługi lub inicjatywy.

Prawa autorskie, znaki towarowe, zniesławienie, prawo do wizerunku i podszywanie się pod inne osoby

Użytkownik nie może przesyłać lub rozpowszechniać w Zoom treści, do których przesyłania nie ma prawa na podstawie przepisów, w tym prawa o znakach towarowych i praw autorskich, lub na podstawie stosunków umownych lub powierniczych. Nie można również wykorzystywać Zoom do zniesławiania innych osób, podszywania się pod inne osoby, ani używania imienia lub wizerunku innej osoby bez jej pozwolenia. Konta, które to zrobią mogą zostać zawieszone na stałe.

 • Prawo autorskie jest formą ochrony prawnej oryginalnych dzieł, takich jak książki, filmy, zdjęcia i muzyka. Prawo autorskie zabrania innym kopiowania lub wyświetlania cudzego utworu bez pozwolenia, z zastrzeżeniem kilku wyjątków, najczęściej uczciwego wykorzystania. "Uczciwe wykorzystanie" to zazwyczaj wykorzystanie do krytyki, komentarzy, raportów informacyjnych, nauczania, stypendiów lub badań.
 • Znak towarowy to słowo, logo, wyrażenie lub projekt, który wyróżnia towar lub usługę właściciela znaku towarowego na rynku. Prawo o znakach towarowych zabrania używania znaku towarowego, w celu wprowadzenia innych w błąd co do autentyczności produktu lub usługi, lub sugerowania, że istnieje związek z właścicielem znaku towarowego, gdy tak nie jest.
 • Zniesławienie (oszczerstwo/potwarz) polega na fałszywych stwierdzeniach na czyjś temat, które szkodzą reputacji tej osoby.
 • "Prawo do wizerunku" to wykorzystanie czyjegoś nazwiska lub wizerunku do celów marketingowych lub reklamowych bez zgody tej osoby.
 • Podszywanie się to udawanie kogoś, kim się nie jest.

Polityka Zoom może wymagać modyfikacji, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami regulacyjnymi. Wszelkie zmiany w polityce Zoom zostaną opublikowane tutaj. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach naszej polityki, poniżej możesz podać adres e-mail.