Oświadczenie o prywatności Zoom

Ostatnia aktualizacja: 10 kwietnia 2023 r.

Niniejsze Oświadczenie o prywatności opisuje dane osobowe, które gromadzimy i/lub przetwarzamy (co może obejmować gromadzenie, porządkowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, wykorzystywanie lub ujawnianie) w celu dostarczania produktów i usług oferowanych bezpośrednio przez Zoom Video Communications, Inc. („Zoom”), w tym stron internetowych Zoom, platform spotkań, webinarów oraz wiadomości, powiązanych cech umożliwiających współpracę oraz Zoom App Marketplace („produkty i usługi Zoom” lub „produkty i usługi”). Produkty i usługi Zoom, których dotyczy niniejsze Oświadczenie o prywatności, nie obejmują produktów lub usług opracowanych przez Zoom uwzględnionych w osobnej polityce prywatności (w tym tych wymienionych tutaj).

Mieszkańcy stanu Kalifornia są proszeni o zapoznanie się z naszym zastrzeżeniem poufności dla stanu Kalifornia w sekcjach Gromadzenie danych oraz Prawo ochrony prywatności stanu Kalifornia i innych stanów USA.

Jakie dane osobowe otrzymujemy?

Dane osobowe to wszelkie informacje pochodzące od lub dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, w tym informacje, które Zoom może powiązać z konkretną osobą. Możemy gromadzić lub przetwarzać w imieniu naszych klientów następujące kategorie danych osobowych podczas korzystania lub interakcji z produktami oraz usługami Zoom:

 • Informacje o koncie: Informacje związane z kontem, które licencjonuje produkty oraz usługi Zoom; mogą obejmować nazwę administratora, informacje kontaktowe, identyfikator konta, informacje rozliczeniowe, informacje o transakcji oraz informacje o planie konta.
 • Informacje o profilu i uczestniku: informacje związane z profilem Zoom użytkownika, który korzysta z produktów i usług Zoom w ramach konta z licencją, lub dostarczone przez uczestnika bez licencji, który dołącza do spotkania; mogą obejmować imię i nazwisko, wyświetloną nazwę użytkownika, zdjęcie, adres e-mail, numer telefonu, informacje o pracy, lokalizację, identyfikator użytkownika lub inne informacje dostarczone przez użytkownika i/lub właściciela konta.
 • Informacje kontaktowe: informacje kontaktowe dodane przez konta lub ich użytkowników w celu utworzenia list kontaktów dotyczących produktów i usług Zoom, które mogą obejmować informacje kontaktowe, które użytkownik pobiera z aplikacji zewnętrznej, lub przekazane przez użytkowników w celu przetwarzania zaproszeń.
 • Ustawienia: Informacje związane z preferencjami i ustawieniami konta Zoom lub profilu użytkownika, które mogą obejmować ustawienia audio i wideo, lokalizację plików nagrania, ustawienia udostępniania ekranu oraz inne ustawienia i informacje konfiguracyjne.
 • Informacje o rejestracji: Informacje podawane podczas rejestracji na spotkanie, webinar lub nagranie Zoom bądź do usługi Zoom Rooms, które mogą obejmować imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, odpowiedzi na pytania rejestracyjne oraz inne informacje wymagane przez prowadzącego.
 • Informacje o urządzeniu: Informacje o komputerach, telefonach i innych urządzeniach używanych podczas interakcji z produktami oraz usługami Zoom, które mogą obejmować informacje o głośnikach, mikrofonie, kamerze, wersji OS, identyfikatorze dysku twardego, nazwie komputera, adresie MAC, adresie IP (który może być użyty do określenia ogólnej lokalizacji na poziomie miasta lub kraju), atrybutach urządzenia (takich jak wersja systemu operacyjnego i poziom naładowania baterii), informacje o Wi-Fi oraz inne informacje o urządzeniu (takie jak sygnały Bluetooth).
 • Treść oraz kontekst ze spotkań, webinarów, wiadomości i innych funkcji współpracy: Treści wygenerowane podczas spotkań, webinarów lub wiadomości hostowanych na produktach i usługach Zoom, które mogą obejmować treści głosowe, wideo, wiadomości podczas spotkania, tablice podczas spotkania i poza nim, treść wiadomości na czacie, transkrypcję, edycję transkrypcji oraz zalecenia, pisemne informacje zwrotne, odpowiedzi na ankiety oraz sesje pytań i odpowiedzi, pliki, a także powiązaną treść, taką jak szczegóły zaproszeń, nazwę spotkania lub czatu bądź harmonogram spotkania. Zawartość może zawierać głos i wizerunek, w zależności od ustawień właściciela konta, tego, co zdecydujesz się udostępnić, Twoich ustawień oraz tego, co robisz w produktach i usługach Zoom.
 • Informacje dotyczące użytkowania funkcji spotkań, webinarów, wiadomości, współpracy oraz strony internetowej: Informacje o tym, jak osoby oraz ich urządzenia wchodzą w interakcję z produktami oraz usługami Zoom, takie jak: kiedy uczestnicy dołączają i opuszczają spotkanie; czy uczestnicy wysłali wiadomość i do kogo; dane dotyczące wydajności; ruchy myszy, kliknięcia, naciśnięcia klawiszy lub działania (takie jak wyciszenie/wyłączenie wyciszenia lub włączenie/wyłączenie wideo), edycja tekstu transkrypcji, autoryzacja przez właściciela konta oraz inne dane wprowadzane przez użytkowników, które pomagają Zoom poznać wykorzystanie funkcji, ulepszyć działanie produktu czy zasugerować funkcje; aplikacje innych firm, które użytkownicy dodają do spotkania lub innego produktu i usługi oraz informacje i działania, do których dana aplikacja ma dostęp i które może wykonać; korzystanie z aplikacji innych firm oraz Zoom App Marketplace; używane funkcje (takie jak współdzielenie ekranu, emotikony lub filtry); oraz inne informacje i wskaźniki użytkowania. Obejmuje to również informacje o tym, kiedy i w jaki sposób ludzie odwiedzają strony internetowe Zoom oraz prowadzą z nimi interakcje, w tym strony, które odwiedzają, ich interakcje z funkcjami strony oraz informacje o tym, czy zapisali się na produkt lub usługę Zoom.
 • Ograniczone informacje z usług Zoom Email i kalendarza: „Zoom Email” odnosi się do natywnej usługi klienta poczty elektronicznej Zoom i e-maili wysyłanych z natywnej usługi klienta poczty elektronicznej Zoom. Usługa Zoom Email jest domyślnie szyfrowana end-to-end przez Zoom w przypadku wiadomości e-mail wysyłanych i odbieranych bezpośrednio między aktywnymi użytkownikami Zoom Email. Obsługa szyfrowania end-to-end wymaga, aby użytkownicy Zoom Email dodali urządzenie do swojego konta Zoom Email z powiązanym adresem e-mail i korzystali z obsługiwanego klienta Zoom. Gdy wiadomość e-mail jest szyfrowana end-to-end, tylko użytkownicy oraz, w zależności od ustawień, właściciele kont lub wyznaczeni administratorzy konta kontrolują klucz szyfrowania, a tym samym dostęp do zawartości wiadomości e-mail, w tym tekstu głównego, tematu, załączników i etykiet niestandardowych stosowanych do wiadomości przez użytkowników w ich skrzynkach odbiorczych. Wiadomości e-mail wysyłane do osób, które nie są użytkownikami Zoom Email, lub od nich odbierane są szyfrowane po wysłaniu lub odebraniu wiadomości e-mail z serwerów Zoom, jeśli użytkownik Zoom Email zdecyduje się wysłać je z zastosowaniem szyfrowania. We wszystkich przypadkach Zoom ma dostęp do metadanych wiadomości e-mail używanych do podstawowego dostarczania wiadomości e-mail, w szczególności do adresów e-mail w polach od, do, DW i UDW, czasu, identyfikatora MIMEID oraz liczby i rozmiaru załączników. W związku z korzystaniem z natywnej usługi kalendarza Zoom otrzymuje informacje dotyczące zaproszeń na spotkania, tekstu głównego, nadawcy i odbiorców oraz innych informacji zawartych w kalendarzu.
 • Treści z integracji innych firm: Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do poczty e-mail i kalendarzy z usług innych firm za pośrednictwem klienta Zoom, jeśli zdecydują się je zintegrować.Informacje te nie są szyfrowane end-to-end przez Zoom, ale pracownicy Zoom nie mają dostępu do tych treści, chyba że zostaną o to poproszeni lub będzie to wymagane ze względów prawnych, bezpieczeństwa lub ochrony.Jeśli właściciele kont lub ich użytkownicy zintegrują swoje poczty e-mail innych firm z produktami i usługami oferowanymi lub obsługiwanymi przez Zoom, takimi jak narzędzia do analityki biznesowej (ZoomIQ), Zoom może gromadzić lub przetwarzać informacje dotyczące wiadomości e-mail z takich usług innych firm, w tym ich treść, nagłówki i metadane, w celu świadczenia usług wymaganych przez konto i w celu ulepszania produktu.
 • Komunikacja z Zoom: Informacje dotyczące Twojej komunikacji z Zoom, w tym pytania dotyczące pomocy, konta oraz innych kwestii.
 • Informacje od partnerów: Zoom pozyskuje informacje o właścicielach kont i ich użytkownikach od firm zewnętrznych, takich jak firmy zajmujące się wzbogacaniem danych rynkowych, w tym informacje o wielkości firmy właściciela konta, branży, dane kontaktowe czy aktywności na określonych domenach dla przedsiębiorstw. Zoom może również uzyskiwać informacje od zewnętrznych partnerów reklamowych, którzy dostarczają reklamy wyświetlane na produktach i usługach Zoom, takie jak np., czy użytkownik kliknął na wyświetloną reklamę.

W wybranych jurysdykcjach niektóre dane osobowe otrzymywane przez Zoom mogą zaliczać się do danych wrażliwych. Patrz „Prawo do prywatności w stanie Kalifornia i innych stanach USA”, aby uzyskać dodatkowe informacje.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

Pracownicy Zoom nie mają dostępu do spotkań, webinarów czy treści wiadomości i e-maili (zwłaszcza treści dźwiękowych, wideo, plików, treści tablic podczas spotkań oraz wiadomości i e-maili) ani żadnych treści wygenerowanych lub udostępnionych w ramach innych funkcji współpracy (takich jak tablice poza spotkaniami), chyba że taką decyzję podjął właściciel konta lub jest to wymagane z powodów prawnych lub z powodów bezpieczeństwa, jak wyjaśniono poniżej, oraz gdy jest to technicznie możliwe. Zoom wykorzystuje dane osobowe do prowadzenia następujących działań:

 • Dostarczanie produktów i usług Zoom: opracowywanie i dostarczanie produktów oraz usług właścicielom kont, ich użytkownikom oraz osobom zaproszonym przez nich do udziału w spotkaniach i webinarach organizowanych na ich kontach, w tym dostosowywanie produktów oraz usług Zoom, a także rekomendacji pod kątem kont lub ich użytkowników. Zoom wykorzystuje dane osobowe w celu określenia, jakie produkty i usługi mogą być dostępne w Twojej lokalizacji. Dane osobowe, w tym informacje kontaktowe, są również wykorzystywane w celu przekierowywania zaproszeń, wiadomości lub e-maili do odbiorców, gdy użytkownicy wysyłają zaproszenia, wiadomości lub e-maile za pomocą produktów oraz usług Zoom. Może to również obejmować wykorzystanie danych osobowych do obsługi klienta, co może uwzględniać dostęp do materiałów głosowych, wideo, plików i wiadomości oraz innych treści lub kontekstów, na polecenie właściciela konta lub jego użytkowników. Wykorzystujemy także dane osobowe do zarządzania relacjami i umowami z właścicielami konta oraz innymi osobami, w tym do celów rozliczeniowych, realizacji zobowiązań umownych, przekazywania płatności do zewnętrznych deweloperów w związku z zakupami dokonanymi przez Zoom App Marketplace oraz powiązaną administracją.
  • Zaawansowane funkcje głosowe oraz wideo: jeśli zdecydujesz się korzystać z określonych funkcji wideo, o ile są dostępne, takich jak filtry, efekty studyjne, awatary i gesty, informacje na temat ruchów lub pozycji twarzy albo dłoni mogą być przetwarzane na urządzeniu, aby zastosować wybrane funkcje. Takie dane nie opuszczają Twojego urządzenia, nie są przechowywane, nie mogą posłużyć do Twojej identyfikacji i są wykorzystywane jedynie do generowania wybranych efektów. Jeżeli aktywowane są inne określone funkcje, takie jak generowanie transkrypcji pod kątem nagrań, Zoom może wykorzystywać technologię, która analizuje nagranie dźwiękowe spotkania w celu odróżnienia jednego mówcy od drugiego. Pozwoli to opracować dokładną transkrypcję. Po wygenerowaniu transkrypcji analiza audio nie zostaje zachowana.
  • Inteligentne funkcje: Zoom zapewnia inteligentne funkcje i produkty, takie jak Zoom IQ lub inne narzędzia do rekomendowania czatu, wiadomości e-mail lub innych treści, które mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe lub inną technologię do analizowania i przetwarzania treści i danych osobowych użytkownika w celu opracowania, dostarczenia i ulepszenia inteligentnych funkcji i produktów.
 • Badania i rozwój produktu: Do tworzenia, testowania oraz ulepszania produktów i usług Zoom, w tym, na przykład, funkcji związanych z zawartością (takich jak tło i inne filtry) oraz do rozwiązywania problemów z produktami i usługami.
 • Marketing, promocje i zewnętrzne działania reklamowe: Zezwolenie firmie Zoom i/lub jej partnerom marketingowym na marketing, reklamę oraz promocję produktów i usług firmy Zoom, w tym w oparciu o użytkowanie produktów, informacje otrzymane od partnerów zewnętrznych, informacja przekazywane do przetwarzania zaproszeń bądź, w przypadku odwiedzania naszych stron internetowych, dane dotyczące sposobu oraz daty wizyty, a także interakcji z nimi. Możemy także wykorzystywać te informacje, aby przekazywać Ci reklamy na temat produktów i usług Zoom lub angażować zewnętrznych partnerów do analizy interakcji na stronie internetowej lub w aplikacji bądź przekazywania treści reklamowych. Zoom nie wykorzystuje treści spotkań, webinarów lub wiadomości (zwłaszcza udostępnionych plików, dźwięku, wideo, tablic podczas spotkania oraz wiadomości) lub żadnych treści wygenerowanych czy udostępnionych w ramach innych funkcji współpracy (takich jak tablice poza spotkaniem) do jakichkolwiek celów marketingowych bądź promocyjnych.
 • Uwierzytelnianie, integralność, ochrona i bezpieczeństwo: aby uwierzytelniać konta i aktywność, wykrywać i badać złośliwe postępowania, nieuczciwe działania lub niebezpieczne praktyki oraz zapobiegać im, reagować na zagrożenia bezpieczeństwa, chronić bezpieczeństwo publiczne oraz zabezpieczać produkty i usługi Zoom.
 • Komunikacja z użytkownikiem: wykorzystujemy dane osobowe (w tym informacje kontaktowe) do komunikacji z użytkownikiem dotyczącej produktów i usług Zoom, w tym aktualizacji produktów, konta użytkownika oraz zmian w naszych politykach i warunkach. Używamy tych informacji również po to, aby odpowiedzieć ci, gdy się z nami skontaktujesz.
 • Przyczyny prawne: w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami lub reagowania na stosowne procesy prawne, w tym prośby organów ścigania lub agencji rządowych, w celu zbadania lub uczestniczenia w procesie ujawnienia materiału dowodowego w postępowaniu cywilnym, w postępowaniu sądowym lub innym kontradyktoryjnym postępowaniu sądowym, w celu ochrony użytkowników, nas i innych osób przed oszustwami, złośliwymi, zwodniczymi, obraźliwymi lub bezprawnymi działaniami oraz w celu wyegzekwowania lub zbadania potencjalnych naruszeń naszych Warunków świadczenia usług lub innych polityk.

Zoom wykorzystuje zaawansowane narzędzia do automatycznego skanowania zawartości, takie jak wirtualne tła, obrazy profilowe, e-maile przychodzące do natywnej usługi klienta poczty elektronicznej Zoom od osób, które nie są użytkownikami usługi Zoom Email, oraz pliki przesyłane lub wymieniane za pośrednictwem czatu, w celu rozwoju, dostarczania i ulepszania produktów i usług oraz wykrywania naruszeń naszych warunków i zasad, oraz nielegalnej lub innej szkodliwej działalności i zapobiegania jej. Pracownicy Zoom mogą uzyskiwać dostęp do takich treści, jeśli jest to wymagane ze względów prawnych, bezpieczeństwa lub jeśli właściciel konta wyrazi na to zgodę.

Jak udostępniamy dane osobowe?

Zoom przekazuje dane osobowe stronom trzecim wyłącznie za zgodą lub w jednej z poniższych sytuacji (z zastrzeżeniem uprzedniej zgody użytkownika, jeżeli jest ona wymagana na mocy obowiązującego prawa).

 • Odsprzedawcy: Jeśli właściciel konta licencjonował lub zakupił produkty i usługi Zoom od zewnętrznego odsprzedawcy produktów i usług Zoom, odsprzedawca ten może mieć dostęp do danych osobowych i treści użytkowników, w tym spotkań, webinarów oraz wiadomości tworzonych przez właściciela konta.
 • Sprzedawcy: Zoom współpracuje z zewnętrznymi usługodawcami, aby zapewniać, obsługiwać i ulepszać produkty oraz usługi Zoom, a także infrastrukturę techniczną oraz do realizacji usług biznesowych, takich jak przetwarzanie płatności, w tym w związku z zakupami przez Zoom App Marketplace. Zoom może również współpracować z zewnętrznymi usługodawcami w celu dostarczania reklam i analiz biznesowych dotyczących produktów oraz usług Zoom. Sprzedawcy ci mogą uzyskać dostęp do danych osobowych pod warunkiem spełnienia wymogów umownych i technicznych w zakresie ochrony danych osobowych oraz zakazu wykorzystywania danych osobowych do celów innych niż świadczenie usług na rzecz Zoom lub zgodnie z wymogami prawa. Zoom może zintegrować zewnętrzne technologie w celu udostępniania zaawansowanych funkcji (np. technologię TrueDepth firmy Apple), przetwarzania informacji na urządzeniu dotyczących wymiarów twarzy czy dłoni oraz gestów w celu opracowania efektów wideo. Takie informacje są przetwarzane na urządzeniu, strona trzecia ani firma Zoom nigdy ich nie otrzymują ani nie gromadzą.
 • Przyczyny prawne: Zoom może udostępniać dane osobowe w razie potrzeby w celu: (1) przestrzegania obowiązującego prawa lub odpowiadania bądź uczestniczenia w ważnych procesach i postępowaniach prawnych, w tym ze strony organów ścigania lub agencji rządowych; (2) egzekwowania lub badania potencjalnych naruszeń Warunków świadczenia usług lub regulaminów; (3) wykrywania, powstrzymywania lub badania potencjalnych oszustw, nadużyć lub problemów związanych z bezpieczeństwem i ochroną, w tym zagrożeń publicznych; (4) wypełniania naszych korporacyjnych i społecznych zobowiązań; (5) ochrony praw i własności naszej i naszych klientów oraz (6) rozstrzygania sporów i egzekwowania umów.
 • Partnerzy marketingowi, reklamowi i analityczni: Zoom korzysta z usług zewnętrznych dostawców usług marketingowych, reklamowych oraz analitycznych w celu pozyskania statystyk i analiz dotyczących tego, jak ludzie korzystają z produktów i usług Zoom, w tym naszej strony internetowej oraz realizacji akcji reklamowych i marketingowych dotyczących produktów oraz usług firmy Zoom, w tym targetowanych reklam w oparciu o korzystanie z naszej strony internetowej. Partnerzy ci mogą otrzymywać informacje o twojej aktywności na stronie Zoom poprzez pliki cookie umieszczone na stronie Zoom. Aby zrezygnować z używania przez nas plików cookie innych firm, które udostępniają dane tym partnerom, należy przejść do naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie dostępnego w Ustawieniach plików cookie. Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, Zoom uzyska zgodę użytkownika przed podjęciem opisanych działań marketingowych lub reklamowych.
 • Partnerzy korporacyjni: Zoom udostępnia dane osobowe partnerom korporacyjnym, takim jak Zoom Voice Communications Inc. w celu zapewnienia zintegrowanego i spójnego korzystania z produktów i usług Zoom (np. umożliwiając właścicielowi konta lub jego użytkownikom zintegrowanie w spotkaniu połączenia Zoom Phone) oraz w celu wykrywania i badania oszustw, zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego i nadużyć oraz zapobiegania im.
 • Zmiana kontroli: Możemy udostępniać dane osobowe aktualnym lub potencjalnym nabywcom, ich przedstawicielom oraz innym uczestnikom negocjacji w sprawie sprzedaży, fuzji, przejęcia, restrukturyzacji lub zmiany kontroli obejmującej całość lub część działalności lub aktywów Zoom, w tym w związku z postępowaniem upadłościowym lub podobnym.
 • Zewnętrzni deweloperzy: w przypadku zakupu zewnętrznej aplikacji lub integracji z Zoom App Marketplace Zoom może udostępnić informacje o zakupie zewnętrznemu deweloperowi w celu przekazania aplikacji lub integracji.

Kto może zobaczyć, udostępnić i przetwarzać moje dane osobowe, kiedy dołączam do spotkań i korzystam z innych produktów i usług Zoom?

Gdy wysyłasz wiadomości lub dołączasz do spotkań i webinarów w Zoom, inne osoby i organizacje, w tym osoby trzecie spoza grona uczestników spotkania, webinaru lub wiadomości, mogą mieć wgląd w udostępniane treści i informacje:

 • Właściciel konta: Właściciel konta to organizacja lub osoba fizyczna, która zarejestrowała się na koncie Zoom. Zazwyczaj właściciel konta wyznacza jedną lub więcej osób (zwanych „administratorami”) do zarządzania swoim kontem i może nadawać uprawnienia użytkownikom na tym koncie. W zależności od posiadanej licencji Zoom właściciel konta może autoryzować dodatkowych użytkowników na swoim koncie, a także tworzyć i/lub mieć dostęp do informacji o profilu wszystkich użytkowników na swoim koncie. Właściciel konta i jego użytkownicy mogą zapraszać innych (w tym gości spoza swojego konta oraz uczestników bez licencji) na spotkania lub webinary organizowane na ich koncie.
  Zoom udostępnia właścicielom kont elementy sterujące i funkcje, których mogą używać do określania, czy dane rodzaje treści, takie jak nagrania lub wiadomości Zoom Team Chat, mogą być tworzone lub wysyłane, a także jakie aplikacje firm trzecich mogą być używane podczas spotkań i webinarów organizowanych na ich koncie. W zależności od ustawień właściciele kont oraz użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych osobowych osób, które dołączają do spotkań i webinarów na ich koncie lub wysyłają wiadomości do użytkowników na ich koncie. W szczególności właściciele kont mogą mieć dostęp do następujących informacji:

  • Korzystanie z konta:
   • Korzystanie z produktu:  Informacje o sposobie interakcji użytkowników i ich urządzeń z kontem, które mogą obejmować informacje o tym, kto wysyłał wiadomości do użytkowników na czacie, adresy e-mail, adresy IP, informacje o urządzeniach i inne informacje o tym, kto dołączył do spotkań lub webinarów na koncie, czy użytkownicy oglądali lub pobierali nagrania, jak długo uczestniczyli w spotkaniach, czas wysłania wiadomości, informacje o integracjach Zoom Phone oraz inne informacje o użytkowaniu i dane statystyczne dotyczące informacji zwrotnych.
   • Lista uczestników: Informacje o uczestnikach spotkania, webinaru lub czatu Zoom, które mogą obejmować imię, nazwisko, wyświetlaną nazwę, adres e-mail, numer telefonu oraz identyfikator uczestnika lub użytkownika.
  • Informacje o rejestracji: Informacje podane podczas rejestracji na webinar, spotkanie, Zoom Rooms lub nagranie prowadzone przez konto.
  • Zoom Team Chat i współpraca poza spotkaniem: JJeśli włączono tę opcję na koncie, właściciele kont oraz osoby upoważnione mogą zobaczyć informacje o tym, kto wymieniał wiadomości Zoom Team Chat, w tym zsynchronizowane wiadomości podczas spotkania (np. z dedykowanego czatu grupowego na spotkaniu, które jest synchronizowane z Zoom Team Chat), z użytkownikami na ich koncie, wraz z informacjami o wiadomości (na przykład data i godzina oraz liczba członków lub uczestników). W zależności od ustawień właściciele kont mogą również zobaczyć informacje o nadawcy i odbiorcy oraz inne dane wiadomości, wraz z treścią wiadomości wysłanych do i od użytkowników na ich koncie (w tym z czatu w trakcie spotkania, jeśli włączono dedykowane czaty grupowe na spotkaniach), chyba że właściciel konta włączył Zaawansowane szyfrowanie czatu. W zależności od ustawień właściciele konta oraz osoby upoważnione mogą także zobaczyć treść udostępnioną poprzez funkcje współpracy, w tym tablice, pliki i obrazy udostępnione w Zoom Team Chat.
  • Wiadomości podczas spotkania/webinaru: W zależności od ustawień właściciele kont mogą zobaczyć informacje o nadawcy i odbiorcy, a także treść wiadomości wysłanych do i przez użytkowników na ich koncie w następujących okolicznościach:
   • Wiadomości wysyłane do wszystkich uczestników spotkania, które są nagrywane
   • Wiadomości wysyłane na czat grupowy spotkania, gdy włączony jest dedykowany czat grupowy
   • Wiadomości wysyłane do panelistów w trakcie nagrywanego webinaru
   • Wiadomości wysłane na dedykowanym czacie grupowym w Team Chat
   • Bezpośrednie wiadomości, jeśli właściciel konta włączył archiwizację
   • Jeżeli uczestnik podczas spotkania ma włączoną archiwizację, właściciel konta będzie miał dostęp do wiadomości wysłanych do wszystkich podczas spotkania, a także bezpośrednich wiadomości wysłanych do tego uczestnika. Jeśli uczestnik, który jest członkiem dedykowanego czatu grupowego spotkania, ma włączoną archiwizację, właściciel konta członka będzie miał dostęp do wiadomości z czatu grupowego spotkania, a także do wiadomości bezpośrednich wysyłanych do tego członka. Jeśli gość na spotkaniu z dedykowanym czatem grupowym spotkania ma włączoną archiwizację, właściciel konta gościa będzie miał dostęp do wiadomości wysyłanych na czat grupowy spotkania, a także do wiadomości bezpośrednich wysyłanych do tego gościa.
  • Nagrania: Właściciele kont mogą oglądać treść nagrań spotkań i webinarów prowadzonych na ich koncie. Może także przeglądać, udostępniać i włączać zaawansowane funkcje transkrypcji audio spotkania.
  • Ankiety, pytania i odpowiedzi oraz informacje zwrotne: Właściciele kont mogą zobaczyć informacje o osobach, które odpowiedziały na ich ankiety, pytania i odpowiedzi lub prośby o opinie po spotkaniu lub webinarze, w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, wraz z odpowiedziami lub informacjami zwrotnymi, chyba że odpowiedzi zostały przesłane anonimowo.
  • Zawartość Zoom Email i Zoom Calendar: W zależności od ustawień właściciele kont i wyznaczeni administratorzy kont mogą uzyskiwać dostęp do treści zawartych w wiadomościach e-mail i kalendarzu wymienianych przez użytkowników na ich kontach Zoom Email lub Zoom Calendar, nawet jeśli te wiadomości e-mail są zaszyfrowane.
 • Prowadzący spotkanie, uczestnicy i zaproszeni użytkownicy: Prowadzący spotkanie, uczestnicy i zaproszeni użytkownicy mogą zobaczyć adres e-mail, wyświetlaną nazwę, zdjęcie profilowe i stan obecności użytkownika, w tym podczas spotkań Zoom i w natywnej usłudze kalendarza Zoom. Prowadzący spotkanie, uczestnicy i zaproszeni użytkownicy mogą również zobaczyć oraz (w zależności od ustawień właściciela konta) nagrywać, zapisywać lub udostępniać treść spotkania, transkrypcję dźwięku, wiadomości wysyłane do wszystkich, wiadomości wysyłane do dedykowanych czatów grupowych spotkań (jeśli są włączone i wysłane w ramach czatu grupowego lub podczas spotkania) lub wiadomości wysyłane do nich bezpośrednio oraz pliki, tablice lub inne informacje im udostępniane (w tym podczas spotkania lub za pośrednictwem dedykowanego czatu grupowego spotkania). Prowadzący spotkanie mogą również udostępniać transkrypcje czatu w Zoom Team Chat, w zależności od ustawień właściciela konta. Prowadzący spotkanie mogą również zobaczyć odpowiedzi na pytania i odpowiedzi oraz ankiety generowane podczas spotkania.
 • Odbiorcy w usługach Zoom Email, Zoom Calendar i Zoom Team Chat: Odbiorcy wiadomości e-mail Zoom i zaproszeń do kalendarza Zoom mogą wyświetlać, zapisywać i udostępniać zawartość wiadomości e-mail i kalendarza innym osobom, w tym udostępniając wiadomości e-mail w ramach Zoom Team Chat. Jeśli odbiorca udostępni zaszyfrowane treści innym osobom, na przykład udostępniając zaszyfrowaną wiadomość e-mail Zoom w Zoom Team Chat lub przekazując zaszyfrowaną wiadomość e-mail Zoom odbiorcy zewnętrznemu, który nie ma konta e-mail Zoom, udostępnione lub przekazane treści nie będą w pełni szyfrowane przez Zoom. Osoby z dostępem do Twojego urządzenia i danych logowania mogą wyświetlać, zapisywać i udostępniać zawartość poczty e-mail i kalendarza na tym urządzeniu. Odbiorcy czatów zespołowych Zoom mogą zobaczyć Twoje wiadomości, reakcje, emotikony i powiązane treści, w tym treści z wiadomości e-mail Zoom, kalendarza Zoom i wiadomości e-mail z usług innych firm zintegrowanych z klientem Zoom, które Ty lub inna firma zdecydujecie się udostępnić w Zoom Team Chat, a także wiadomości podczas spotkania wysyłane przez uczestników, które są synchronizowane z Zoom Team Chat za pośrednictwem dedykowanych czatów grupowych spotkań. W zależności od ustawień właściciela konta odbiorcy w ramach Zoom Team Chat mogą nagrywać, zapisywać lub udostępniać Twoje wiadomości.
 • Paneliści i uczestnicy webinaru: Tylko paneliści mogą być widoczni dla uczestników podczas webinaru, ale uczestnicy, którzy zgodzą się na wyłączenie wyciszenia, mogą być słyszani przez innych uczestników. Jeśli uczestnik zgodzi się zostać panelistą podczas webinaru, może być widoczny dla innych uczestników, w zależności od ustawień. Paneliści i uczestnicy mogą zobaczyć nazwisko uczestnika, który zadał pytanie podczas sesji pytań i odpowiedzi, wraz z jego pytaniem, chyba że uczestnik zadał pytanie anonimowo.
 • Przesyłanie strumieniowe: Prowadzący spotkania i webinary mogą zdecydować się na przesyłanie strumieniowe na stronie lub w serwisie strony trzeciej, co oznacza, że każdy, kto ma dostęp do transmisji na żywo, będzie mógł obejrzeć spotkanie lub webinar.
 • Aplikacje i integracje:  
  • Właściciele kont mogą dodawać aplikacje opracowane przez Zoom oraz aplikacje innych firm do swojego konta i produktów Zoom, z których korzystają, w tym poprzez wykorzystanie sklepu z aplikacjami Zoom App Marketplace. Mogą również kontrolować to, czy ich użytkownicy mogą dodawać i korzystać z określonych aplikacji innych firm i aplikacji Zoom, w tym podczas spotkań, webinarów i czatów organizowanych na ich koncie.
  • Właściciele konta mogą zintegrować inne treści z usług innych firm, takie jak komunikacja e-mailowa innej firmy lub konto firmowe, z aplikacjami i usługami, takimi jak Zoom IQ for Sales (która zapewnia informacje i dane analityczne na temat firm podczas korzystania z produktów Zoom). Dodatkowo właściciele kont mogą zlecić Zoom analizę nagrania audio spotkania w celu rozróżnienia jednego mówcy od drugiego i utworzenia dokładnej transkrypcji. Po wygenerowaniu transkrypcji analiza audio nie zostaje zachowana.
  • W zależności od ustawień treści dane osobowe właściciela konta, użytkowników i gości mogą być udostępniane w aplikacjach i integracjach zatwierdzonych przez właściciela konta. Mogą one obejmować wszystkie kategorie danych osobowych wymienione powyżej, takie jak informacje o koncie, dane o profilu i dane kontaktowe, informacje na temat rejestracji, listę uczestników, ustawienia, treści, sposób korzystania z produktu, informacje na temat urządzeń lub wiadomości e-mail innych firm udostępnione aplikacji.
  • Inni uczestnicy podczas tego spotkania mogą również zobaczyć aplikację, z której użytkownik korzysta podczas spotkania, jeśli otrzymuje ona treści (w tym treści audio i wideo) ze spotkania.
  • Zewnętrzni deweloperzy mogą również integrować lub osadzać spotkania Zoom na swoich stronach internetowych i w aplikacjach albo tworzyć wersje aplikacji Zoom, które umożliwiają dostęp do produktów Zoom z poziomu aplikacji firm trzecich.
  • Dane osobowe udostępniane przez właścicieli kont i użytkowników aplikacji i integracji firm trzecich są gromadzone i przetwarzane zgodnie z warunkami i polityką prywatności twórców aplikacji, a nie Zoom.

Prawa i wybór w zakresie prywatności

Komunikacja marketingowa
Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji o produktach i usługach oferowanych przez nas lub naszych partnerów, możesz zrezygnować z komunikacji marketingowej w wysyłanych do Ciebie wiadomościach (na przykład za pośrednictwem poczty e-mail lub SMS-a) lub wysyłając e-mail na adres privacy@zoom.us. Nie wszystkie nasze wiadomości mają charakter marketingowy i nadal będziesz otrzymywać te związane z Twoimi produktami i usługami, takie jak rachunki, powiadomienia o transakcjach lub związane z obsługą klienta.

Prawa dotyczące danych
Jeśli przebywasz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, lub jesteś mieszkańcem Kalifornii lub innego stanu USA, gdzie obowiązuje prawo o ochronie prywatności, prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi dedykowanymi sekcjami poniżej. W przeciwnym razie, na życzenie i zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, będziemy:

 • informować Cię o tym, jakie dane osobowe znajdują się pod naszą kontrolą;
 • zmieniać lub korygować takie dane osobowe lub jakiekolwiek wcześniej wybrane preferencje dotyczące prywatności, lub kierować cię do odpowiednich narzędzi; i/lub
 • i/lub usuwać takie dane osobowe lub kierować Cię do odpowiednich narzędzi.

Aby skorzystać z któregokolwiek z przysługujących ci praw w odniesieniu do danych osobowych kontrolowanych przez Zoom, kliknij tutaj. Tam, gdzie jest to prawnie dozwolone, możemy odmówić przetwarzania żądań, które są nieracjonalnie powtarzalne lub systematyczne, wymagają nieproporcjonalnie dużego wysiłku technicznego lub zagrażają prywatności innych osób. Jako właściciel konta lub użytkownik w ramach konta z licencją możesz również podjąć kroki, aby wpłynąć na swoje dane osobowe, odwiedzając swoje konto i bezpośrednio modyfikując swoje dane osobowe.

Dzieci

Zoom nie zezwala na zakładanie konta Zoom dzieciom poniżej 16. roku życia.

Dla organizacji edukacyjnych, które używają produktów i usług Zoom do świadczenia usług edukacyjnych dla dzieci poniżej 18. roku życia, Oświadczenie Zoom o ochronie prywatności dzieci jest dostępne tutaj.

Kontakt z nami

Aby skorzystać z przysługujących ci praw, kliknij tutaj. Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące Oświadczenia o prywatności lub komentarze związane z naszą Polityką prywatności, prosimy o wiadomość e-mail na adres privacy@zoom.us.

Ponadto można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pisząc na następujący adres:

Zoom Video Communications, Inc.
Attention: Data Protection Officer
55 Almaden Blvd, Suite 600
San Jose, CA 95113

Albo do naszego przedstawiciela w UE lub Wielkiej Brytanii:

Lionheart Squared Ltd
Attn: Data Privacy
2 Pembroke House
Upper Pembroke Street 28-32
Dublin
DO2 EK84
Republic of lreland
e-mail: zoom@LionheartSquared.eu

Lionheart Squared Limited
Attn: Data Privacy
17 Glasshouse Studios
Fryern Court Road
Fordingbridge
Hampshire
SP6 1QX
United Kingdom
Kontakt: zoom@LionheartSquared.co.uk

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail privacy@zoom.us.

Przechowywanie

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to wymagane do realizacji zastosowań opisanych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności, chyba że obowiązujące prawo wymaga dłuższego okresu przechowywania.

Kryteria stosowane do określenia okresów przechowywania danych są następujące:

 • Czas trwania naszej stałej relacji z użytkownikiem i dostarczania mu produktów i usług Zoom (np. tak długo, jak długo użytkownik posiada u nas konto lub korzysta z naszych produktów);
 • czy właściciele kont modyfikują lub ich użytkownicy usuwają informacje poprzez swoje konta;
 • czy mamy prawny obowiązek przechowywania danych (na przykład niektóre przepisy wymagają od nas przechowywania zapisów transakcji przez określony czas, zanim będziemy mogli je usunąć);
 • czy przechowanie danych jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w odniesieniu do egzekwowania naszych umów, rozstrzygania sporów oraz obowiązujących przepisów o przedawnieniu, sporów sądowych lub dochodzeń regulacyjnych).

Szczegółowe informacje na temat europejskiej ochrony danych

Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli przebywasz na terenie EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, twoje prawa w odniesieniu do twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas jako kontrolera obejmują w szczególności:

 • Prawo do dostępu i/lub przenoszenia: Masz prawo dostępu do wszelkich danych osobowych na twój temat, które przechowujemy, a w niektórych okolicznościach do otrzymania tych danych, aby móc je przekazać lub „przenieść” do innego dostawcy.
 • Prawo do usunięcia: W pewnych okolicznościach masz prawo do usunięcia danych osobowych na twój temat, które przechowujemy (na przykład jeśli nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały pierwotnie zebrane).
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania: W pewnych okolicznościach masz prawo zażądać, abyśmy zaprzestali przetwarzania danych osobowych i/lub zaprzestali wysyłania komunikacji marketingowej.
 • Prawo do korekty: Masz prawo zażądać od nas poprawienia niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych w pewnych okolicznościach (na przykład jeśli uważasz, że dane osobowe, które posiadamy na twój temat, nie są dokładne lub nie są przechowywane zgodnie z prawem).

Aby skorzystać z przysługujących ci praw, kliknij tutaj. W przypadku jakichkolwiek innych pytań dotyczących wykorzystywania przez nas danych osobowych prosimy o przesłanie wniosku na dane kontaktowe określone w sekcjiJak się z nami skontaktować niniejszego Oświadczenia o prywatności. Należy pamiętać, że możemy poprosić o dostarczenie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości i sprawdzenia uprawnień do dostępu do odpowiednich danych osobowych.

Masz również prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Wykorzystujemy informacje o użytkownikach wyłącznie w sposób zgodny z prawem, przejrzysty i uczciwy. W zależności od konkretnych danych osobowych oraz kontekstu faktycznego, gdy Zoom przetwarza dane osobowe jako kontroler danych osób fizycznych w regionach takich jak EOG, Szwajcaria i Wielka Brytania, opieramy się na następujących podstawach prawnych obowiązujących w twojej jurysdykcji:

 • W zakresie niezbędnym do realizacji naszej umowy: kiedy zawieramy umowę bezpośrednio z użytkownikiem, przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie naszej umowy w celu przygotowania i zawarcia umowy, jak również w celu realizacji i zarządzania naszą umową (tj. dostarczania produktów oraz usług Zoom, funkcji i usług właścicielom kont, ich użytkownikom oraz osobom zaproszonym przez nich do dołączenia do spotkań i webinarów organizowanych na ich kontach, a także zarządzania naszą relacją i umową, w tym do rozliczeń, przestrzegania zobowiązań umownych oraz powiązanej administracji). Jeśli nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach, możemy nie być w stanie zapewnić Ci wszystkich produktów i usług.
 • Zgodność ze szczegółowymi zgodami odwołalnymi: Polegamy na wcześniejszej zgodzie, aby wykorzystywać pliki cookie do angażowania partnerów reklamowych i analitycznych, w celu dostarczania dostosowanych reklam i analizy korzystania z naszej witryny. Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, korzystając z naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie, dostępnego Ustawienia plików cookie;
 • Jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych: przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlegamy, w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa EOG, regulacjami, kodeksami postępowania, wytycznymi lub zasadami nas obowiązującymi, a także w celu odpowiedzi na wnioski i innej komunikacji z właściwymi organami publicznymi, rządowymi, sądowymi lub innymi organami regulacyjnymi EOG. Obejmuje to wykrywanie, śledzenie i powstrzymywanie oszustw, szkodliwej, nieuprawnionej lub nielegalnej działalności bądź zapobieganie nim („wykrywanie oszustw i nadużyć”) oraz zgodność z przepisami prawnymi dotyczącymi prywatności;
 • Aby chronić żywotne interesy użytkownika lub innych osób: przetwarzamy określone dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów, aby wykrywać nielegalne działania, które mają wpływ na żywotne interesy i bezpieczeństwo publiczne, i zapobiegać im, w tym materiałom dotyczącym wykorzystywania seksualnego dzieci oraz
 • W zakresie koniecznym dla naszych (lub innych) uzasadnionych interesów, chyba że interesy te są podrzędne w stosunku do interesów użytkownika lub podstawowych praw i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych: przetwarzamy dane osobowe w oparciu o takie uzasadnione interesy, aby (i) zawrzeć i wykonać umowę z właścicielem konta i/lub odsprzedawcą dostarczającym produkty i usługi (co obejmuje rozliczenia, zgodność ze zobowiązaniami umownymi oraz powiązaną administrację i pomoc); (ii) rozwijać, testować i ulepszać nasze produkty i usługi oraz rozwiązywać problemy związane z produktami i usługami; (iii) zapewnić uwierzytelnienie, integralność, bezpieczeństwo i ochronę kont, działalności i produktów oraz usług, w tym wykrywać i zapobiegać złośliwemu postępowaniu oraz naruszeniom naszych regulaminów, zapobiegać lub badać złe lub niebezpieczne doświadczenia oraz zajmować się zagrożeniami bezpieczeństwa; (iv) wysyłać komunikację marketingową, reklamy i promocje związane z produktami i usługami oraz (v) przestrzegać prawa, przepisów, kodeksów postępowania, wytycznych lub zasad obowiązujących w krajach spoza EOG oraz odpowiadać na zapytania i inne formy komunikacji właściwych organów publicznych, rządowych, sądowych lub innych organów regulacyjnych spoza EOG, a także wypełniać zobowiązania w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej, ochrony naszych praw i własności oraz praw i własności naszych klientów, rozstrzygać spory i egzekwować umowy.

Międzynarodowe przekazywanie danych

Zoom działa globalnie, co oznacza, że dane osobowe mogą być przekazywane, przechowywane (np. w centrum danych) i przetwarzane poza krajem lub regionem, w którym zostały pierwotnie zebrane, gdzie Zoom lub jego usługodawcy mają klientów lub obiekty — w tym w krajach, w których znajdują się uczestnicy spotkań lub właściciele kont, prowadzący spotkania lub webinary, w których bierzesz udział, lub odbiorcy wiadomości, które wysyłasz.

Dlatego też, korzystając z produktów i usług Zoom lub podając dane osobowe dla któregokolwiek z wyżej wymienionych celów, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe mogą być przekazywane do lub przechowywane w Stanach Zjednoczonych, gdzie znajduje się nasza siedziba, jak również w innych krajach poza EOG, Szwajcarią i Wielką Brytanią. W takich krajach mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych, z mniejszą ochroną niż w Twoim kraju.

Chronimy twoje dane osobowe zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o prywatności niezależnie od miejsca ich przetwarzania i podejmujemy odpowiednie kroki umowne lub inne w celu ich ochrony zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli dane osobowe użytkowników z EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii są przekazywane do odbiorcy znajdującego się w kraju poza EOG, Szwajcarią lub Wielką Brytanią, który nie został uznany za kraj o odpowiednim poziomie ochrony danych, zapewniamy, że przekazywanie danych odbywa się zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi Komisji Europejskiej. Prosimy o kontakt z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat.

Informacja o gromadzeniu danych w Kalifornii

Kategorie danych osobowych otrzymywanych przez Zoom: Zoom może pozyskiwać lub przetwarzać w imieniu swoich klientów podane kategorie danych osobowych, zgodnie z powyższym opisem w sekcji „Jakie dane osobowe otrzymujemy?”: identyfikatory (np. informacje o koncie, informacje o profilu i uczestnikach, informacje kontaktowe oraz informacje podawane w trakcie rejestracji), informacje o koncie finansowym (np. informacje o koncie); informacje handlowe (np. informacje o koncie); informacje na temat aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej (np. informacje o urządzeniu, informacje o użyciu podczas spotkań, webinarów, wysyłania wiadomości, korzystania z funkcji współpracy oraz strony internetowej, ponadto ograniczone informacje zbierane podczas korzystania z usług Zoom Email i Calendar); informacje dźwiękowe, elektroniczne i wizualne (np. zawartość i kontekst spotkań, webinarów, wiadomości i innych funkcji współpracy); informacje edukacyjne, np. od klientów uniwersyteckich; wnioski wyciągane z poprzednich lub innych informacji gromadzonych przez Zoom, a oprócz tego wrażliwe dane osobowe (np. określone kategorie w informacjach o koncie, zawartości i kontekście spotkań, webinarów, wiadomości i innych funkcji współpracy.

Źródła: nasze informacje pochodzą ze źródeł podanych w sekcji „Jakie dane osobowe otrzymujemy?”, w tym: od użytkowników (w tym podczas korzystania z naszych produktów i usług); od partnerów; od klientów; oraz ze źródeł, które są publicznie dostępne. Zbieramy informacje edukacyjne od szkół, które korzystają z naszych usług. Więcej informacji znajdziesz w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności w edukacji dzieci.

Cele biznesowe i komercyjne, w jakich Zoom wykorzystuje dane: Zoom wykorzystuje dane osobowe do podanych celów biznesowych i komercyjnych: dostarczanie produktów i usług Zoom; badanie i rozwój produktów; marketing i promocja (Zoom nie wykorzystuje treści spotkań, webinarów ani wiadomości, ani też żadnych treści generowanych lub udostępnianych przy użyciu innych pozostałych funkcji współpracy na potrzeby marketingu lub promocji); uwierzytelnienie, integralność, bezpieczeństwo i ochrona; na potrzeby komunikacji z użytkownikami oraz do celów prawnych. Patrz „Jak udostępniamy dane osobowe?”, aby uzyskać dodatkowe informacje. Kategorie osób trzecich, którym ujawniamy dane osobowe do celów biznesowych, opisano w sekcji „Jak udostępniamy dane osobowe?”.

Zoom może wyrazić zgodę na świadczenie usług reklamowych i analitycznych, których celem będzie dostarczanie reklam i/lub analiza interakcji na naszej stronie internetowej lub w naszej aplikacji; to może zostać uznane za „sprzedaż” lub „udostępnianie” danych na mocy prawodawstwa stanu Kalifornia. Patrz „Prawo do prywatności w stanie Kalifornia i innych stanach USA”, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat prawa do rezygnacji.

Przechowywanie: przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to wymagane do realizacji zastosowań opisanych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności, chyba że obowiązujące prawo wymaga dłuższego okresu przechowywania. Więcej szczegółów na temat kryteriów przechowywania można znaleźć w powyższej części Przechowywanie.

Prawo do prywatności w stanie Kalifornia i innych stanach USA

Na mocy przepisów wybranych stanów USA, w tym zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów z 2018 (z późniejszymi zmianami) (CCPA), mieszkańcom może przysługiwać prawo do:

 • Dostępu do kategorii i konkretnych elementów danych osobowych zbieranych przez Zoom, kategorii źródeł, z których zbierane są dane osobowe, celu/celów biznesowych zbierania danych osobowych oraz kategorii osób trzecich, którym Zoom udostępnia dane osobowe;
 • Usunięcia danych osobowych w określonych okolicznościach.
 • Korekty danych osobowych w określonych okolicznościach.
 • Rezygnacji ze „sprzedaży” danych osobowych lub „udostępniania” danych osobowych na potrzeby reklamy ukierunkowanej. Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych w konwencjonalnym znaczeniu tego słowa. Jednakże tak jak wielu innym firmom przysługuje nam prawo do korzystania z usług reklamowych i analitycznych, których celem jest analiza interakcji na naszej stronie internetowej lub w naszej aplikacji na podstawie informacji z plików cookie lub innych trackerów, w tym na potrzeby dostarczania reklam (np. reklam behawioralnych, opartych na zainteresowaniach, ukierunkowanych lub krzyżowych). Możesz uzyskać więcej informacji i zrezygnować z używania plików cookie i innych metod śledzenia na naszej stronie i w naszej aplikacji, klikając link Nie sprzedawaj/udostępniaj moich danych osobowych na naszej stronie głównej i ustawiając swoje preferencje. Trzeba będzie ustawić swoje preferencje dla każdego urządzenia i każdej przeglądarki internetowej, z których chcesz zrezygnować. Ta funkcja używa plików cookie do zapamiętania Twoich preferencji, więc jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie z przeglądarki, konieczne będzie ponowne wybranie preferowanych ustawień. Ponadto mieszkańcy stanu Kalifornia mogą ustawić globalną kontrolę prywatności (GPC), aby zrezygnować ze „sprzedaży” lub „udostępniania” swoich danych osobowych wszystkim uczestniczącym systemom używanej przeglądarki. Zoom nie ma rzeczywistej wiedzy o „sprzedaży” lub „udostępnianiu” danych osobowych konsumentów poniżej 16. roku życia.
 • Odwołaj się od odrzucenia wniosku. W wybranych stanach mieszkańcom przysługują dodatkowe prawa. W przypadku odmowy rozpatrzenia wniosku użytkownikowi może przysługiwać prawo do odwołania się od naszej decyzji. Można to zrobić, wysyłając bezpośrednią odpowiedź na naszą odmowę lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@zoom.us.

Zoom nie będzie dyskryminował w przypadku korzystania z któregokolwiek z tych praw, co jest zgodne z prawami przysługującymi na mocy ustawodawstwa stanowego.

Informacje wrażliwe. Zoom otrzymuje informacje, które według przepisów prawnych wybranych stanów mogą być uznawane za wrażliwe, np. określone informacje na temat konta (np. informacje finansowe, informacje o logowaniu), określone treści i kontekst spotkań, webinarów, wiadomości i innych funkcji współpracy oraz wybrane ograniczone informacje zbierane podczas korzystania z usług Zoom Email i Calendar (np. treść wiadomości w przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie). Zoom przetwarza wrażliwe dane osobowe, aby dostarczać produkty i usługi, na potrzeby badań i rozwoju produktów, do uwierzytelnienia, zachowania integralności, zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa, do celów komunikacji z użytkownikami, z przyczyn prawnych, jak i za zgodą użytkownika. Zoom nie wykorzystuje ani nie ujawnia wrażliwych danych osobowych (według definicji podanej w CCPA) do celów ustalania cech konsumenta ani w żaden inny sposób wymagający od Zoom zapewnienia prawa do ograniczenia na mocy ustawy CCPA. Według wybranych przepisów prawnych mieszkańcom przysługuje także prawo do rezygnacji z określonego profilowania w związku ze zautomatyzowanym przetwarzaniem do celów analizy wybranych kategorii informacji na temat osoby fizycznej, co mogłoby pociągać za sobą skutek prawny lub skutek o podobnym znaczeniu. Zoom nie prowadzi profilowania osób w taki sposób.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, kliknij tutaj lub zadzwoń pod numer +1-888-799-0566. Aby zrezygnować z wykorzystywania plików cookie w naszych witrynach do celów reklamy opartej na zainteresowaniach, należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami.

Potwierdzimy otrzymanie wniosku w ciągu 10 dni roboczych i udzielimy merytorycznej odpowiedzi w ciągu 45 dni kalendarzowych lub poinformujemy na piśmie o przyczynie i okresie przedłużenia (łącznie do 90 dni).

Prawa te nie są absolutne i zastrzega się wyjątki od nich oraz ich ograniczenia; prawa nie muszą przysługiwać mieszkańcom wszystkich stanów. W niektórych przypadkach możemy odrzucać prośby dotyczące egzekwowania tych praw, zgodnie z prawem. Będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, aby przetworzyć Twoje wnioski o dostęp, usunięcie i korektę, oraz zastrzegamy sobie prawo do potwierdzenia Twojego miejsca zamieszkania w danym stanie. W celu zweryfikowania Twojej tożsamości możemy poprosić o zalogowanie się na istniejące kont Zoom (w stosownych przypadkach), złożenie oświadczenia o tożsamości pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo i/lub podanie dodatkowych informacji, np. przynajmniej dwóch elementów danych osobowych z konta użytkownika (te zostaną porównane z informacjami, którymi dysponujemy, np. dane profilu) lub takich, którymi możemy już dysponować, np. adres e-mail i numer telefonu. Zweryfikujemy wniosek konsumenta poprzez porównanie dostarczonych informacji z informacjami w naszym posiadaniu; oprócz tego podejmiemy dodatkowe kroki, aby zminimalizować ryzyko oszustwa. Możesz wyznaczyć upoważnionego agenta do złożenia zweryfikowanego wniosku konsumenckiego poprzez dostarczenie pisemnego pozwolenia i zweryfikowanie swojej tożsamości lub poprzez dowód pełnomocnictwa.

Aby zapoznać się z naszymi wnioskami w sprawie praw do prywatności, kliknij tutaj.

Kalifornijskie prawo „Shine the Light”

Kalifornijski kodeks cywilny, sekcja 1798.83, znany również jako prawo „Shine the Light”, zezwala mieszkańcom Kalifornii na coroczne żądanie informacji dotyczących ujawnienia Danych osobowych (jeśli dotyczy) osobom trzecim dla celów marketingu bezpośredniego osób trzecich w poprzednim roku kalendarzowym. Nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim dla ich bezpośrednich celów marketingowych.

Zmiany niniejszego Oświadczenia o prywatności

Możemy okresowo aktualizować niniejsze Oświadczenie o prywatności, aby uwzględnić zmiany w gromadzeniu i/lub przetwarzaniu przez nas danych osobowych, a zaktualizowane Oświadczenie o prywatności zostanie umieszczone na naszej stronie internetowej wraz z datą „Ostatniej aktualizacji” w górnej części. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszym Oświadczeniu o prywatności, powiadomimy Cię o tym i umożliwimy zapoznanie się z nimi, zanim zdecydujesz się na dalsze korzystanie z naszych produktów i usług.