Opis usług Zoom

Data wejścia w życie: 19 stycznia 2023 r.

Niniejszy Opis usług Zoom opisuje Usługi, które mogą być zamawiane w Formularzu zamówienia lub w ramach Umowy Klient–Odsprzedawca lub dostarczane przez Zoom, a także określa dalsze warunki specyficzne dla Usługi i funkcji, które mogą mieć zastosowanie do świadczenia usług przez Zoom i korzystania z Usług przez Klienta. Terminy pisane wielką literą niezdefiniowane w niniejszej umowie mają znaczenie przypisane im w Warunkach świadczenia usług („TOS”), Umowie subskrypcji głównej („MSA”), Warunkach świadczenia usług dla klientów odsprzedawców Zoom lub innych umowach o świadczenie usług dotyczących realizacji Usług, stosownie do przypadku.

Odniesienia w niniejszej umowie do „Klienta” będą odniesieniem do „Użytkownika” zgodnie z definicją podaną w Warunkach świadczenia usług.

A Definicje Do celów niniejszego Opisu Usług Zoom zastosowanie mają następujące definicje:

„Programy sprzętowe” oznaczają usługi lub programy dostarczane przez Zoom, które umożliwiają klientom zakup urządzeń sprzętowych do użytku z Usługi Zoom Meetings lub Usługi Zoom Phone na podstawie odrębnych warunków z producentami sprzętu, lub w inny sposób, określony w odrębnych warunkach programu.

„Prowadzący” oznacza osobę, która jest wyznaczonym pracownikiem, wykonawcą lub przedstawicielem Klienta, któremu Klient przypisuje prawo do organizacji Spotkań. Prowadzący może organizować nieograniczoną liczbę Spotkań w Początkowym Okresie Subskrypcji lub Okresie Odnowienia (stosownie do przypadku), ale liczba Spotkań, które Prowadzący może prowadzić jednocześnie, zależy od tego, czy Klient zamówił pakiet Spotkań Równoczesnych na Formularzu zamówienia.

Spotkanie” oznacza spotkanie wideo na platformie Zoom.

„Uczestnik” oznacza osobę inną niż Prowadzący, która uzyskuje dostęp do Usług lub korzysta z nich za zgodą i wiedzą Prowadzącego lub bez jego zgody i wiedzy.

„Dokumentacja Zoom” oznacza niniejszy Opis Usług Zoom, stronę internetową Zoom (www.zoom.us)oraz wszelkie dodatkowe opisy Usług, które mogą zostać włączone do niniejszej Umowy.

„Usługi Zoom Meetings” oznaczają różne wideokonferencje, konferencje internetowe, seminaria internetowe, pokoje spotkań internetowych, udostępnianie ekranu, czat, łączniki, plany audio, przechowywanie w chmurze i inne usługi współpracy oferowane przez Zoom Wideo, które Klient może zamówić w Formularzu zamówienia.

„Usługi Zoom Phone” oznaczają usługi łączności głosowej, w tym między innymi wzajemnie połączone usługi VoIP, dostarczanie numerów z bezpośrednim wybieraniem, dwukierunkowe połączenia głosowe i funkcje centrali abonenckiej PBX oraz powiązane usługi, które Klient może zamówić w Formularzu zamówienia.

B. Użytkowanie zgodne z umową. Klient powinien zagwarantować, że dostęp jego i jego Użytkowników Końcowych oraz ich korzystanie z Usług jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym także tymi dotyczącymi korzystania z Internetu w celu komunikacji głosowej, za pomocą wiadomości, prywatności, nagrywania komunikacji, a także powiadomieniami Użytkownika Końcowego oraz udzielanych zgód na zbieranie Treści Klienta i jego danych osobowych oraz ich przechowywanie, przetwarzanie, udostępnianie i użytkowanie.

C. Zakaz udostępniania Klient nie może udostępniać konta, uprawnień prowadzącego ani żadnych innych uprawnień użytkownika nikomu innemu, chyba że Zoom wcześniej wyraźnie zezwoli na to na piśmie. Klient nie może udostępniać żadnych danych logowania ani haseł żadnej innej osobie. Klient przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie takich uprawnień jest surowo zabronione. Prawa Klienta do korzystania z Usług oraz uzyskiwania do nich dostępu nie można nikomu przypisać ani go przenieść. Klient nie może przypisać ani przenieść żadnego konta, uprawnień prowadzącego ani żadnych innych uprawnień użytkownika nikomu innemu, chyba że (i) odpowiednio, po indywidualnym ukończeniu stosunku pracy lub stosunku ze swoim pracownikiem, lub (ii) w przypadku wcześniejszego wyrażenia wyraźnej zgody przez Zoom na piśmie.

D. Usługi Zoom Meetings Usługi Zoom Meetings umożliwiają Prowadzącym planowanie i rozpoczynanie spotkań oraz pozwalają Uczestnikom na dołączanie do spotkań w celu współpracy przy użyciu funkcji głosu, wideo i współdzielenia ekranu. Każde spotkanie będzie miało co najmniej jednego Gospodarza. Funkcje czatu umożliwiają współpracę indywidualną lub grupową poza sesją. Pozostałe funkcje, funkcjonalności i rozwiązania opisano na stronie www.zoom.us.

1. Spotkania Równoczesne Funkcja Spotkań Równoczesnych umożliwia Gospodarzowi zorganizowanie więcej niż jednego Spotkania na raz, z zastrzeżeniem szczególnych ograniczeń pakietu Spotkań Równoczesnych, który Klient może zamówić za pomocą Formularza zamówienia.

E. Zoom dla Edukacji (Od zerówki do szkoły średniej). Zoom dla Edukacji (Od zerówki do szkoły średniej) umożliwia szkołom podstawowym, szkołom średnim, okręgom szkolnym i systemom szkolnym („Abonenci szkolni”) korzystanie z Usługi Zoom Meetings w celach edukacyjnych. Zoom utrzymuje zasady i procedury ustalone, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami przepisów dotyczących prywatności uczniów, w tym między innymi RODO i ustawy o rodzinnych prawach edukacyjnych i prywatności (FERPA) oraz obowiązujące przepisy prawa stanowego („Przepisy dotyczące prywatności”). Przepisy dotyczące prywatności mogą zapewniać uczniom lub ich rodzicom pewne prawa do ich danych osobowych. Jeśli Klient jest rodzicem lub uczniem i ma pytania dotyczące przepisów dotyczących prywatności lub powiązanych praw Klienta, prosimy o kontakt z administracją szkoły Klienta. Jeśli Klient jest „Użytkownikiem Konta K-12” – co oznacza nauczyciela, dyrektora lub innego pedagoga lub personel szkolny upoważniony przez Subskrybenta – Szkołę do korzystania z jego Konta K-12 – Klient oświadcza i gwarantuje, że został należycie upoważniony przez Subskrybenta – Szkołę Klienta do utworzenia konta, korzystania z Usługi Zoom Meetings i wyrażenia zgody na niniejsze warunki umowy. Ponadto Klient zgadza się używać swojego konta wyłącznie do celów edukacyjnych i wyłącznie z korzyścią dla Subskrybenta – Szkoły Klienta i jego uczniów. Jeśli Klient jest Użytkownikiem Konta K-12 podlegającym prawu Stanów Zjednoczonych lub podobnemu, Klient wyraża zgodę w swoim imieniu i imieniu swojego Subskrybenta – Szkoły na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie przez Zoom danych osobowych Użytkowników końcowych – Uczniów, w tym tych, którzy nie ukończyli 16 roku życia, zgodnie z Polityką prywatności Zoom dla K-12/Szkół podstawowych i średnich oraz zleca firmie Zoom przetwarzanie danych osobowych Użytkowników końcowych – Uczniów zgodnie z tą polityką. Jeśli Klient jest Użytkownikiem Konta K-12 podlegającym RODO lub podobnym przepisom prawnym, Klient określa podstawę prawną, środki i cele przetwarzania danych oraz zleca Zoom przetwarzanie danych osobowych Użytkowników końcowych – uczniów, w tym dzieci w wieku poniżej 16 lat, zgodnie z Oświadczeniem o Ochronie Prywatności K-12 / Szkół Podstawowych i Średnich firmy Zoom dostępnym na stronie https://explore.zoom.us/pl/schools-privacy-statement/.

1. Dodatek dla subskrybentów szkół w Connecticut Niniejsza Umowa stosowana do subskrybentów szkół w Connecticut zawiera przez odniesienie Dodatek do Warunków świadczenia usług Zoom dla subskrybentów szkół w Connecticut („Dodatek”), który ma na celu spełnienie wymagań ustawy Connecticut dotyczącej prywatności danych uczniów, Conn. Gen. Stat. Ann. § 10-234aa-dd.

F. Usługi Zoom Phone

1. Definicje: Na potrzeby Usług Zoom Phone zastosowanie mają następujące definicje:

„Urządzenie” oznacza urządzenie przypisane do wirtualnego numeru wewnętrznego lub indywidualnej linii cyfrowej utworzonej w ramach konta lub przez Zoom na polecenie lub życzenie Klienta.

„Prowadzący telefoniczny” oznacza osobę przypisaną do dostępu, który umożliwia korzystanie z Usługi Zoom Phone. Prowadzący telefoniczny jest „Prowadzącym” dla celów definicji „Prowadzącego” i „Użytkownika końcowego” użytych w niniejszej Umowie.

2. Dostawca usług Zoom Phone. Zoom jest dostawcą Usług Zoom Phone na rzecz klientów z siedzibą poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Firma Zoom Voice Communications, Inc. („Zoom Voice”) jest dostawcą Usług Zoom Phone na rzecz klientów z siedzibą na terenie Stanów Zjednoczonych i ustala warunki i stawki za Usługi Zoom Phone.

3. Opis usług. Usługi Zoom Phone to usługi telefoniczne oparte na chmurze, które wykorzystują protokół Voice Over Internet (VoIP) w celu zapewnienia Klientowi następujących usług i funkcji, wybranych przez Klienta w Formularzu zamówienia i podlegających dodatkowym warunkom i polityce usługi Zoom Phone, które można znaleźć na stronie https://explore.zoom.us/pl/trust/resources/:

a. Usługa Zoom Phone. Usługa Zoom Phone to oparta na chmurze usługa telefoniczna, która umożliwia dwukierunkowe połączenia głosowe i funkcję PBX oraz zestaw funkcji opisany na stronie zoom.us.

b. Dostęp do publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN). Prowadzący telefon i Użytkownicy końcowi mogą wykonywać i odbierać połączenia do sieci PSTN oraz mieć przypisany numer telefonu z bezpośrednim wybieraniem wewnętrznego numeru telefonu (DID) za pośrednictwem planu Zoom Phone.

c. Korzystaj z własnego operatora (BYOC). BYOC umożliwia klientom korzystanie z wybranego przez nich dostawcy usług telekomunikacyjnych, w celu zapewnienia dostępu do sieci PSTN i wewnętrznych numerów DID. Zoom zapewnia klientom BYOC oprogramowanie, które umożliwia dostęp do sieci i dostęp do szeregu funkcji zarządzania połączeniami Zoom. BYOC umożliwia klientom (i) korzystanie z funkcji PSTN w regionach, w których Zoom nie oferuje dostępu PSTN; (ii) utrzymywanie relacji z aktualnymi dostawcami; i/lub (iii) konfigurowanie dostawców, w celu zapewnienia elastyczności i nadmiarowości. Klient musi upewnić się, że jego dostawca świadczy wszystkie regulowane usługi telekomunikacyjne i jest odpowiedzialny za zgodność z przepisami telekomunikacyjnymi.

d. Możliwości SMS. Usługi Zoom Phone obsługuje podstawowe funkcje SMS na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Obowiązkiem Klienta jest potwierdzenie, że wszelkie zamierzone przypadki użycia SMS-ów są określone w Dokumentacji Zoom.

e. Dodatkowe funkcje Zoom Phone. Dodatkowe funkcje, takie jak włączanie telefonów we wspólnym obszarze oraz dodatkowe numery telefonów bezpłatnych i DID, można zakupić zgodnie z opisem w Formularzu Zamówienia.

f. Świadczenie Regulowanych Usług Komunikacyjnych. Zoom może polegać na lokalnych dostawcach w celu świadczenia pewnych regulowanych usług komunikacyjnych; na przykład: aby umożliwić Klientowi wykonywanie połączeń lokalnych w lokalnych jurysdykcjach i/lub łączenie się z lokalną publiczną komutowaną siecią telefoniczną (PSTN). Lokalnie licencjonowane Podmioty Stowarzyszone Zoom świadczą wszystkie usługi telekomunikacyjne oferowane Klientowi w krajach, w których takie Podmioty Stowarzyszone Zoom posiadają licencję. Zoom jest odpowiedzialny za wszelkie umowy, rozliczenia i obsługę klienta związane z tymi usługami.

4. Polityki Zoom Phone. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że dodatkowe Polityki Zoom Phone, znajdujące się na stronie https://explore.zoom.us/pl/trust/resources/ mają zastosowania do korzystania przez Klienta z Usług Zoom Phone.

5. Połączenia w nagłym wypadku (E911). Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jeśli Zoom jest dostawcą usług w nagłym wypadku, to Klient przeczytał i zrozumiał informacje dotyczące połączeń w nagłym wypadku lub powiadomienie klienta 911 firmy Zoom Voice Communications, Inc., znajdujące się na stronie https://explore.zoom.us/pl/trust/legal-compliance/. Jeśli Zoom nie jest dostawcą usług ratunkowych, wówczas zastosowanie mają służby ratunkowe klienta lub zasady powiadamiania 911.

6. Sprzęt. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych za pośrednictwem Programu sprzętowego, ani Zoom, ani Zoom Voice nie dostarczają żadnych urządzeń lub innego sprzętu używanego w związku z Usługami Zoom Phone. Jednak Zoom Voice testuje niektóre urządzenia i sprzęt w celu ustalenia, czy są one obsługiwane na platformie Zoom Phone (chociaż nie przetestował wszystkich możliwych urządzeń i sprzętu dostępnych na rynku). Zestawienie dotychczasowych urządzeń i sprzętu, które Zoom Voice określił jako obsługiwane przez platformę Zoom Phone, może zostać dostarczone na żądanie. Klient powinien skonsultować się, odpowiednio, z Zoom lub Zoom Voice przed zastosowaniem jakichkolwiek innych urządzeń i sprzętu.

G. Zoom Rooms. Zoom Rooms to oparty na oprogramowaniu system sal konferencyjnych, który zapewnia możliwość współpracy uczestnikom w pokoju i wirtualnym, w tym dołączanie do spotkania za jednym kliknięciem, bezprzewodowe wielokrotne udostępnianie, tablicę interaktywną. Intuicyjne sterowanie Zoom Rooms obejmuje funkcje specyficzne w przypadku sali konferencyjnej, takie jak planowanie wyświetlania, oznakowanie cyfrowe i zdalne zarządzanie pokojem.

H. Program sprzętowy Zoom. Programy sprzętowe umożliwiają klientom nabywanie produktów sprzętowych, które współpracują z Usługi Zoom Meetings lub Usługi Zoom Phone i zapewniają do nich dostęp, z zastrzeżeniem dodatkowych warunków. Wymagana jest oddzielna subskrypcja dla Usługi Zoom Meetings lub Usług Telefonicznych Zoom, stosownie do przypadku.

1. Zoom Hardware as a Service. Program Sprzęt-jako-Usługa („Program HaaS”) firmy Zoom umożliwia klientom podnajmowanie niektórych dzierżawionych urządzeń w połączeniu z i na ten sam okres subskrypcji, co powiązana licencja podstawowa na Usługi Zoom Meetings lub Usługi Zoom Phone. Dodatkowe warunki programu HaaS można znaleźć tutaj.

I. Zoom dla Rządu to Usługi Spotkań Zoom (Zoom Meeting Services), Usługi Zoom Phone, Dodatek sali konferencyjnej Zoom, Zoom Rooms, Zoom Team Chat i Zoom API oferowane przez Zoom w środowisku chmury z autoryzacją FedRAMP. Zoom dla rządu umożliwia klientom korzystanie z ograniczonej wersji Usług w oddzielnym, autoryzowanym przez FedRAMP środowisku chmury hostowanym w Usługach sieciowych w chmurze rządowej Amazon (Amazon Web Services Government Cloud) i kolokowanych centrach danych Zoom na terenie kontynentalnych Stanów Zjednoczonych (w San Jose, CA i w New Jersey), niezależnie od standardowego komercyjnego środowiska chmury Zoom. Konkretne funkcje, funkcjonalności i rozwiązania opisano na stronie https://www.zoomgov.com/. Standardowa komercyjna platforma Zoom i usługi Zoom dla rządu są niezależnymi środowiskami, dlatego nie można wymieniać między nimi danych, w tym między innymi danych z wiadomości błyskawicznych ani danych czatu.

1. Funkcje zabezpieczeń FedRAMP. Zoom dla rządu jest autoryzowany jako FedRAMP Moderate ATO. Wymagany jest protokół TLS 1.2 lub nowszy.

2. Przegląd Zoom dla rządu. Platforma Zoom dla rządu łączy wideokonferencje w chmurze, system telefoniczny w chmurze, przesyłanie wiadomości, proste spotkania online i programowo-definiowane rozwiązanie sali konferencyjnej na jednej łatwej w obsłudze platformie. Platforma Zoom dla rządu to oddzielne środowisko chmury FedRAMP Moderate-authorized od standardowej platformy Zoom. Platforma Zoom dla rządu jest obsługiwana wyłącznie przez osoby z USA i znajduje się wyłącznie w CONUS w AWS GovCloud i dwóch centrach danych w Stanach Zjednoczonych. Zoom dla rządu obejmuje: DOD Impact Level 2/4, FIPS 140-2, atest strony trzeciej HIPAA i kilka certyfikatów związanych z ułatwieniami dostępu. Rozwiązanie oferuje wideo, audio, telefon, czat i bezprzewodowe udostępnianie ekranu w systemach Windows, Mac, Linux, Chrome OS, iOS, Android, Blackberry, Zoom Rooms i H.323 / systemach pokoi SIP. Usługi Zoom dla rządu obejmują:

i. Konferencje wideo Zoom w chmurze. Oparta na chmurze usługa współpracy, która obejmuje wideo, audio, seminaria internetowe, dotyczące udostępniania treści i współpracę.

ii. Zoom Phone. Oparty na chmurze system telefoniczny z tradycyjnymi funkcjami centrali PBX (Private Branch Exchange), zintegrowaną łącznością PSTN (Public Switched Telephone Network), ulepszonymi usługami ratunkowymi oraz obsługą połączeń z aplikacji mobilnych, aplikacji komputerowych i starszych telefonów stacjonarnych.

iii. Zoom Team Chat. Wysyłaj wiadomości na czacie w kanałach publicznych lub prywatnych zorganizowanych według projektów, grup lub tematów z możliwością udostępniania plików, emotikonów, zrzutów ekranu i nie tylko.

iv. Zoom Rooms. Grupowe wideokonferencje, oparte na oprogramowaniu do sal konferencyjnych, które działają na gotowym sprzęcie, w tym na dedykowanym komputerze Mac lub PC, kamerze i głośniku z kontrolerem iPada.

v. Zoom Conference Room Connector. Brama umożliwiająca systemom H.323 i Protokołowi Inicjacji Sesji (SIP) łączenie się z Zoom Meetings. Dodatek sali konferencyjnej jest dostępny zarówno w chmurze obliczeniowej, jak i jako oprogramowanie do instalacji w siedzibie klienta.

vi. Zoom Meeting Connector. Wersja oprogramowania infrastruktury chmury Zoom (Zoom Cloud) przeznaczona do instalacji w siedzibie klienta.

vii. Zoom API. Zapewnia programistom możliwość łatwego dodawania wideo, głosu i współdzielenia ekranu do aplikacji. Nasze API to implementacja po stronie serwera zaprojektowana wokół architektury REST (Representational State Transfer). Interfejs API Zoom pomaga zarządzać środowiskiem przed spotkaniem, takim jak tworzenie, edytowanie i usuwanie zasobów, takich jak użytkownicy, spotkania i seminaria internetowe.

J. Zoom Marketplace Zoom App Marketplace to witryna hostowana przez Zoom, dostępna pod adresem https://marketplace.zoom.us, lub Zoom for Government Marketplace, dostępna pod adresem https://marketplace.zoomgov.com (obie dalej zwane witrynami „Marketplace”), która ma na celu zapewnienie dostępu do aplikacji („Aplikacje”), stworzonych przez programistów spoza organizacji („Wydawcy”) lub programistów Zoom, które są kompatybilne z Usługami Zoom i które są dostępne zarówno z aplikacji mobilnych, jak i komputerowych. Dostęp do Zoom App Marketplace oraz Zoom for Government Marketplace i korzystanie z niego podlega Warunkom użytkowania Zoom App Marketplace (https://explore.zoom.us/pl/marketplace-terms-of-use/). Zoom dla programistów (dostępny pod adresem https://developer.zoom.us) podlega Licencji Zoom API i Warunkom użytkowania (https://explore.zoom.us/pl/legal/zoom-api-license-and-tou/) oraz Umowie Dewelopera Marketplace (https://explore.zoom.us/pl/marketplace-developer-agreement/). Zoom nie gwarantuje ani nie zapewnia wsparcia dla Aplikacji Wydawcy. Wydawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszystkie aspekty publikowanych przez siebie Aplikacji, w tym za ich zawartość, funkcjonalność, dostępność i pomoc techniczną. Wydawcy są zobowiązani do zapewnienia własnych warunków świadczenia usług, polityki prywatności i informacji o pomocy („Warunki wydawcy”). Klienci, którzy uzyskują dostęp do Aplikacji lub je pobierają, muszą zawrzeć Warunki wydawcy bezpośrednio z Wydawcą. Zoom nie ponosi odpowiedzialności za Aplikacje, ich zawartość, funkcjonalność, dostępność lub wsparcie. Aplikacje są hostowane TAKIE, JAKIE SĄ, a korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko Klienta, z zastrzeżeniem Warunków wydawcy. Aplikacje mogą stać się niedostępne lub usunięte przez Wydawcę w dowolnym momencie, a przechowywane w nich dane mogą zostać utracone lub stać się niedostępne. Zoom nie ponosi odpowiedzialności za Dane Klienta (zgodnie z definicją w Warunkach użytkowania Zoom App Marketplace) przekazane Wydawcy ani za jakiekolwiek przesyłanie, gromadzenie, ujawnianie, zabezpieczanie, modyfikowanie, wykorzystywanie lub usuwanie Danych Klienta przez Aplikację lub za jej pośrednictwem. Wydawcy mogą wykorzystywać Dane Klienta w sposób dozwolony w Warunkach Wydawcy. Korzystanie z Aplikacji może wymagać przekazania Danych Klienta Wydawcy, a uzyskując dostęp do Aplikacji i korzystając z niej, Klient wyraża zgodę na przekazywanie Danych Klienta przez Zoom zgodnie z wymaganiami Wydawcy. Klient powinien skontaktować się z Wydawcą, w celu uzyskania pomocy technicznej lub w razie pytań. Zoom nie składa żadnych oświadczeń i zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących Aplikacji i zastrzega sobie prawo do usunięcia Aplikacji z Rynku w dowolnym momencie, według własnego uznania.

K. Zoom Events i Zoom Sessions. Zoom Events i Zoom Sessions to oparte na chmurze usługi, które umożliwiają klientom prowadzenie wydarzeń wirtualnych lub hybrydowych za pomocą Zoom Meeting Services i/lub Zoom Webinar. Korzystanie z Zoom Events i Zoom Sessions podlega warunkom użytkowania dla prowadzących Zoom Events (https://explore.zoom.us/pl/zoom_events_host_tou/), a uczestnictwo w wirtualnych lub hybrydowych wydarzeniach prowadzonych za pomocą Zoom Events lub Zoom Sessions podlega warunkom użytkowania dla uczestników (https://explore.zoom.us/pl/event_participant_tou/). Dostęp i korzystanie z Zoom Events lub Zoom Sessions przez Klienta wymaga odpowiedniej subskrypcji Usługi Zoom Meeting. W przypadku wygaśnięcia lub zakończenia subskrypcji na usługi Zoom Meeting z jakiegokolwiek powodu dostęp Klienta do Zoom Events i Zoom Sessions również zostanie zakończony.

1. Zoom Events. Zoom Events umożliwia Klientom prowadzenie wydarzeń wirtualnych i hybrydowych obejmujących wiele sesji i wiele dni. Wśród innych funkcji, Zoom Events obejmuje różne wbudowane opcje rejestracji i sprzedaży biletów, funkcje współpracy sieciowej uczestników, indywidualizowane e-maile i identyfikację marek, usługi opcjonalnych powierzchni wystawowych i analizy wydarzeń.

2. Zoom Sessions Zoom Sessions umożliwia Klientom prowadzenie jednosesyjnych wydarzeń wirtualnych i hybrydowych. Zoom Sessions zawiera pewne funkcje podpisywania z Zoom Events, ale nie zawiera wszystkich funkcji, na przykład funkcji sieciowej współpracy uczestników i opcjonalnych powierzchni wystawowych.

3. Funkcje Funkcjonalność i rozwiązania. Szczegółowe funkcje, funkcjonalności i rozwiązania dla Zoom Events i Zoom Sessions opisano na stronie: https://explore.zoom.us/pl/products/event-platform/.

L Domeny zarządzane. Zoom zezwala Klientom na rezerwowanie domen powiązanych z ich przedsiębiorstwem oraz na zarządzanie wszelkimi kontami subskrybowanymi w Zoom przy użyciu tej domeny („Klient domeny zarządzanej”). Klient może powiązać się tylko z domeną/domenami Usług Zoom, której/których jest właścicielem lub do korzystania z której/których jest prawnie upoważniony zgodnie z Usługami. W przypadku, gdy konto Zoom zostało utworzone lub istnieje w domenie zastrzeżonej, ale nie jest autoryzowane przez Klienta domeny zarządzanej („Konto domeny niezarządzanej”), osoba używająca lub tworząca takie konto domeny niezarządzanej zostanie powiadomiona, że domena jest zarezerwowana dla Klienta domeny zarządzanej i zostanie poproszona o zmianę domeny powiązanej z kontem domeny niezarządzanej. Jeśli osoba korzystająca z takiego Niezarządzanego Konta Domeny lub tworząca takie Niezarządzane Konto Domeny nie zmieni domeny w określonym terminie, uznaje się, że osoba ta wyraziła zgodę na dodanie Niezarządzanego Konta Domeny do Klienta Domeny Zarządzanej oraz wyraziła zgodę na udostępnianie klientowi domeny zarządzanej wszystkich danych powiązanych z Kontem domeny niezarządzanej.

M. Zoom Contact Center.

1. Opis usługi Usługa Zoom Contact Center („Zoom Contact Center”) to oparte na chmurze oprogramowanie dla centrów kontaktowych, które umożliwia organizacjom zarządzanie współpracą z klientami lub użytkownikami końcowymi za pośrednictwem wielu kanałów, w tym głosu i wideo. Klient może włączyć połączenia do i z sieci PSTN przy użyciu protokołu VoIP (Voice over Internet Protocol), kupując miesięczny plan użytkowania Zoom Contact Center. Dodatkowe funkcje Zoom Contact Center opisano na stronie https://www.zoom.us.

2. Zgodność z prawem Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie przez Klienta i jego użytkowników z Zoom Contact Center i zapewnia, że takie korzystanie jest zgodne z przepisami ustawowymi i wykonawczymi krajów, w których się znajdują, w tym z wszelkimi przepisami regulującymi korzystanie z Internetu do komunikacji głosowej i przesyłania wiadomości. Klient oświadcza i gwarantuje, że dostarczył wszystkie ujawnienia i powiadomienia oraz uzyskał wszystkie zgody wymagane w związku z monitorowaniem lub nagrywaniem rozmów zgodnie z lokalnymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów mających zastosowanie do marketingu i nagabywania, w tym między innymi amerykańskiej ustawy o ochronie konsumentów telefonicznych z 1991 r. (TCPA), zasad sprzedaży telemarketingowej FTC oraz kanadyjskich przepisów antyspamowych (CASL).

3. Usługi w nagłym wypadku Zoom Contact Center nie zastępuje tradycyjnych usług telefonicznych. Klient jest odpowiedzialny za powiadomienie i upewnienie się, że osoby upoważnione do korzystania z Zoom Contact Center za pośrednictwem swojego konta (w tym przedstawiciele, przełożeni i administratorzy) są świadomi, że połączenia z dostawcami usług ratunkowych nie mogą być wykonywane za pośrednictwem Zoom Contact Center oraz wiedzą, jak skontaktować się z dostawcami usług ratunkowych za pomocą innych środków, w tym alternatywnych ustaleń udostępnionych przez Klienta. Klient zabezpieczy firmę Zoom i jej Podmioty Stowarzyszone oraz zwolni je z odpowiedzialności z tytułu wszelkich Roszczeń wynikających z lub związanych z jakimkolwiek połączeniem ze służbami ratunkowymi lub niemożnością nawiązania połączenia ze służbami ratunkowymi za pomocą Zoom Contact Center.

4. Polityki Zoom Contact Center Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Polityka dotycząca wiadomości tekstowych Zoom Phone i Zoom Contact Center dla Stanów Zjednoczonych oraz Polityka dopuszczalnego użytkowania Zoom Contact Center znajdujące się na stronie https://explore.zoom.us/pl/trust/resources/ mają zastosowania do korzystania przez Klienta z Zoom Contact Center.

5. Odpowiednia licencja Dostęp Klienta do Zoom Contact Center wymaga odpowiedniej licencji na korzystanie z Usługi Zoom Meetings i/lub Usług Zoom Phone. W przypadku wygaśnięcia lub wypowiedzenia takiej podstawowej licencji z jakiegokolwiek powodu, dostęp Klienta do Zoom Contact Center również wygaśnie. Po rozwiązaniu umowy Klient zostanie obciążony wszelkimi niezapłaconymi Opłatami Zoom Contact Center. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach SDK, wszystkie zobowiązania płatnicze nie podlegają anulowaniu, a wszystkie zapłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

6. Plany oparte na połączeniach i wirtualne numery usług. Zoom Voice jest dostawcą planów połączeń i wirtualnych numerów usług, które mogą być używane z Zoom Contact Center.

N. Zarządzanie siłą roboczą Zoom (WFM).

1. Definicje

„Prowadzący WFM” oznacza osobę przypisaną do dostępu, który umożliwia korzystanie z usługi Zarządzanie siłą roboczą Zoom. Prowadzący WFM jest „Prowadzącym” dla celów definicji „Prowadzącego” i „Użytkownika końcowego” użytych w niniejszej Umowie.

2. Opis usługi Zarządzanie siłą roboczą Zoom to usługa Saas osadzona w chmurze do organizacji, optymalizacji i systematycznego zarządzania siłą roboczą przedsiębiorstwa poprzez portal internetowy Zoom. WFM można używać m.in. do następujących działań: (i) planowania (tworzenia grupy kalendarzy na podstawie wielu czynników, w tym potrzeb pracowników, indywidualnych urlopów, kolejek agentów i godzin działania); (ii) prognozowania (za pomocą algorytmów w celu przewidywania ilości interakcji w przyszłości na podstawie danych o interakcji z przeszłości z zastosowaniem informacji o przyszłych wydarzeniach rynkowych i najważniejszych wskaźników wydajności w celu stworzenia prognozy zapotrzebowania na pracowników); oraz (iii) zarządzania w ciągu dnia (zarządzanie działaniami na poziomie interwałowych w bieżącym dniu poprzez monitorowanie przestrzegania zasad w czasie rzeczywistym, dostosowywanie się do nieplanowanych wydarzeń i szybko zmieniających się potrzeb pracowników).

3. Odpowiednia subskrypcja Dostęp i korzystanie z WFM przez Klienta może wymagać odpowiedniej opłaconej subskrypcji za Usługi Zoom, takie jak Zoom Contact Center. Jeśli taka odpowiednia wymagana subskrypcja wygaśnie lub zostanie z dowolnego powodu zakończona, dostęp Klienta do WFM również zostanie zakończony.

O. Zoom Quality Management (QM)

1. Definicje

„Prowadzący QM” oznacza osobę przypisaną do dostępu, który umożliwia korzystanie z usługi Zoom Quality Management. Prowadzący QM jest „Prowadzącym” do celów definicji „Prowadzącego” i „Użytkownika końcowego” w niniejszej Umowie.

2. Opis usługi Zoom Quality Management to oparta na chmurze usługa do przeglądania interakcji z klientami w centrum kontaktowym oraz oceny, czy agenci centrum kontaktowego spełniają standardy jakości. Prowadzący QM mogą inicjować działania za pośrednictwem portalu internetowego Zoom, w tym między innymi poprzez: (i) analizowanie i wyciąganie wniosków z nagranych i transkrybowanych interakcji z klientami przy użyciu algorytmów przetwarzania języka naturalnego i uczenia maszynowego; (ii) przegląd swoich interakcji z klientami lub użytkownikami końcowymi; oraz (iii) pomiar i poprawę wydajności indywidualnej i zespołowej poprzez wykorzystanie kart ocen, coachingu i ukierunkowanych szkoleń.

3. Odpowiednia subskrypcja Dostęp i korzystanie z QM przez Klienta może wymagać odpowiedniej opłaconej subskrypcji Zoom Contact Center. Jeśli taka odpowiednia wymagana subskrypcja wygaśnie lub zostanie z dowolnego powodu zakończona, dostęp Klienta do QM również zostanie zakończony.

P. Zoom AI Expert Assist

1. Definicje

„Prowadzący AI Expert Assist” oznacza osobę przypisaną do dostępu i korzystania z usługi Zoom AI Expert Assist. Prowadzący AI Expert Assist jest „Prowadzącym” do celów definicji „Prowadzącego” i „Użytkownika końcowego” w niniejszej Umowie.

2. Opis usługi AI Expert Assist to oparta na chmurze usługa sztucznej inteligencji, która została zaprojektowana, aby umożliwić Prowadzącym AI Expert Assist bardziej efektywne rozwiązywanie problemów klientów, zminimalizować czas obsługi i poprawić wyniki interakcji. Prowadzący AI Expert Assist mogą skorzystać z usługi Zoom AI Expert Assist podczas niektórych interakcji z Użytkownikami końcowymi, uzyskując tym samym dostęp do określonych funkcji, w tym: (i) pobierania i wyświetlania kontekstowych artykułów z bazy wiedzy Klienta; (ii) generowania kolejnych kroków i działań w celu podjęcia skuteczniejszego postępowania następczego; oraz (iii) przedstawienia podsumowania interakcji obejmującego kwestie i/lub rozwiązania z nią związane, jeśli ma to zastosowanie.

3. Odpowiednia subskrypcja Dostęp i korzystanie z AI Expert Assist przez Klienta może wymagać odpowiedniej opłaconej subskrypcji Zoom Contact Center. Jeśli taka odpowiednia wymagana subskrypcja wygaśnie lub zostanie z dowolnego powodu zakończona, dostęp Klienta do AI Expert Assist również zostanie zakończony.

Q. Zoom Revenue Accelerator

1. Zoom Revenue Accelerator to rozszerzenie usługi dostępne dla niektórych Usług Zoom, które odczytuje i pobiera dane i informacje z podstawowych usług, np. Zoom Meetings i Zoom Phone, powodując powstanie wizualnie wyświetlanych, łatwo dostępnych i zlokalizowanych wniosków i analiz. Wszelkie dane wyjściowe utworzone podczas korzystania z Zoom Revenue Accelerator są uznawane za Treści Klienta.

2. Stosowanie warunków. Niniejsze warunki Zoom Revenue Accelerator wejdą w życie w Dniu wejścia w życie usługi lub skorzystaniu przez Klienta z Zoom Revenue Accelerator, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, i pozostaną wiążące w Początkowym okresie subskrypcji i dowolnym Okresie odnowienia jak określono w obowiązującym Formularzu zamówienia. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień umowy pomiędzy Zoom a Klientem w odniesieniu do Zoom Revenue Accelerator niniejsze Warunki Zoom Revenue Accelerator regulują i mają rozstrzygające znaczenie w przypadku wszelkich sprzecznych lub niespójnych warunków oraz mają pierwszeństwo bez względu na inny porządek pierwszeństwa warunków określony w umowie między Zoom a Klientem.

3. Odpowiednia subskrypcja Dostęp i korzystanie z Zoom Revenue Accelerator przez Klienta wymaga odpowiedniej opłaconej subskrypcji za Usługi Zoom Meeting lub Zoom Phone (jeśli jest dostępna) lub za obie. W przypadku gdy taka subskrypcja Usług Zoom Meeting lub Zoom Phone, w ramach której używana jest usługa Zoom Revenue Accelerator, wygaśnie lub zostanie rozwiązana z dowolnego powodu, dostęp Klienta do Zoom Revenue Accelerator zostanie również cofnięty, a Klient zostanie obciążony wszelkimi nieuiszczonymi Opłatami związanymi z Zoom Revenue Accelerator. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych warunkach, wszystkie zobowiązania płatnicze Zoom Revenue Accelerator nie podlegają anulowaniu, a wszystkie zapłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

4. Powiadomienia uczestników Klient potwierdza, że chociaż Zoom może przekazać Uczestnikom spersonalizowane przykładowe powiadomienie o nagrywaniu, Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. wymaganiami dotyczącymi prywatności oraz, jeśli to konieczne, odpowiednie powiadomienie Uczestników w zakresie nagrywania, monitorowania, gromadzenia i korzystania z Treści Klienta przez Klienta, Zoom i innych.

5. Zaktualizowana wersja Zoom. Klient potwierdza, że w celu otrzymywania pełnych korzyści związanych z funkcjami bezpieczeństwa i powiadomień Zoom, Klient i Użytkownicy końcowi Klienta muszą aktualizować aplikację klienta z najnowszą dostępną wersją Zoom.

R. Rezerwacja miejsca do pracy Zoom Rezerwacja obszaru roboczego Zoom to usługa umożliwiająca zarządzanie fizycznymi przestrzeniami z narzędziami dla klientów w celu rezerwowania obszaru roboczego i zarządzania jej wykorzystaniem poprzez łączenie użytkowników z przestrzeniami roboczymi. Rezerwacja obszaru roboczego obejmuje, między innymi, możliwość: rezerwowania obszarów roboczych z wyprzedzeniem, po przybyciu za pomocą kiosku lub bezpośrednio w obszarze roboczym; rekomendowania obszarów roboczych do zarezerwowania; ustawiania i przeglądania map pięter; oraz analizowania danych dotyczących wykorzystania obszarów roboczych.

S. Zoom Node Zoom Node to oparta na chmurze platforma hybrydowa, która łączy serwery centrów danych Klienta z chmurą Zoom. Zoom Node umożliwia oparte na chmurze wdrażanie i zarządzanie wieloma obciążeniami roboczymi Zoom, określanymi inaczej jako moduły usług (np. podtrzymywanie lokalne Zoom Phone, spotkania hybrydowe, dodatek do spotkań i dodatek do nagrywania). Te moduły usług umożliwiają pewne funkcjonalności Zoom Service i są zarządzane za pośrednictwem portalu Zoom Web. Zoom Node zapewnia scentralizowany pulpit nawigacyjny, który zawiera narzędzia do zarządzania usługami, aktualizacji, zarządzania dziennikami, tworzenia raportów o wydajności i rozwiązywania problemów. Korzystanie z Zoom Node również wymaga subskrypcji na dany moduł usług i usługę Zoom odpowiadającą temu modułowi usług.

T. Zarządzanie kluczami Klienta Usługa zarządzania kluczami Klienta to zaawansowana usługa bezpieczeństwa, która umożliwia Klientom szyfrowanie i odszyfrowywanie określonych Treści Klienta przechowywanych przez Zoom przy użyciu kluczy kryptograficznych dostarczanych i utrzymywanych przez zewnętrzną usługę zarządzania kluczami („KMS”). KMS oznacza system zarządzania uzyskany przez Klienta od zewnętrznego dostawcy, który umożliwia Klientowi tworzenie i kontrolowanie określonych kluczy kryptograficznych. KMS nie jest usługą Zoom i należy ją zakupić oddzielnie od usługi zarządzania kluczami Klienta u dostawcy zatwierdzonego przez Zoom.

1. Odpowiednia licencja Dostęp i korzystanie przez Klienta z usługi zarządzania kluczami Klienta wymaga odpowiedniej subskrypcji usług Zoom Meetings, Zoom Phone, Zoom Contact Center, Zoom Rooms i/lub Zoom Events. W przypadku wygaśnięcia lub zakończenia z jakiegokolwiek powodu takich subskrypcji usług Zoom Meetings, Zoom Phone, Zoom Contact Center, Zoom Rooms i/lub Zoom Event, w przypadku których używana jest usługa zarządzania kluczami Klienta, dostęp Klienta do usługi zarządzania kluczami Klienta w przypadku odpowiedniej licencji również wygaśnie, a Klient zostanie obciążony wszystkimi niezapłaconymi opłatami za te usługi. Z wyjątkiem wyraźnie określonych przypadków wszystkie zobowiązania płatnicze związane z usługami zarządzania kluczami Klienta nie podlegają anulowaniu, a zapłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

2. KMS Zoom nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działanie lub zaniechanie jakiegokolwiek dostawcy KMS, za działanie usługi KMS lub jej wykorzystanie przez Klienta, w tym dostęp, modyfikację lub usunięcie Treści Klienta, które można przypisać wspomnianej usłudze KMS, niezależnie od tego, czy usługa zarządzania kluczami klienta Zoom jest kompatybilna z taką usługą KMS. Klient przez cały czas ponosi wyłączną odpowiedzialność za konfigurację i konserwację usługi KMS używanej w połączeniu z usługą zarządzania kluczami Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że dostęp do usługi zarządzania kluczami Klienta i korzystanie z niej wymaga od Klienta: (1) skonfigurowania i utrzymywania zestawu identycznych kluczy kryptograficznych w co najmniej dwóch centrach danych znajdujących się w oddzielnych regionach geograficznych; oraz (2) skonfigurowania i utrzymywania usługi KMS, aby w razie potrzeby zapewnić platformie Zoom dostęp do kluczy kryptograficznych Klienta w celu świadczenia usługi zarządzania kluczami Klienta. Zoom nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie przez Klienta powyższych wymagań, co może skutkować utratą lub degradacją niektórych Usług, w tym między innymi utratą możliwości korzystania, nagrywania, przeglądania lub uczestniczenia w usługach Zoom Meetings, Zoom Phone, Zoom Contact Center, Zoom Rooms, Zoom Events i powiązanych funkcjach.

U. Usługa Zoom Mesh Usługa Zoom Mesh to natywne rozwiązanie eCDN (Enterprise Content Delivery Network), które wykorzystuje dynamiczną, opartą na kliencie Zoom technologię przekazywania mediów peer-to-peer sterowaną przez infrastrukturę chmury Zoom. Usługę Zoom Mesh zaprojektowano tak, aby polepszyć przepustowości sieci niektórych usług Zoom (np. Zoom Webinar i Zoom Events) poprzez ograniczenie liczby jednoczesnych, identycznych strumieni mediów przesyłanych do sieci klienta. Dostęp i korzystanie przez Klienta z usługi Zoom Mesh wymaga odpowiedniej subskrypcji usług Zoom (np. Zoom Webinar czy Zoom Events).

V. Wirtualny Agent Zoom Wirtualny Agent Zoom to oparta na oprogramowaniu aplikacja do czatu, wykorzystująca sztuczną inteligencję do automatyzacji rozmów i dostarczania rozwiązań m.in. w zakresie zaangażowania klientów, obsługi klienta i pomocy technicznej.

W. Zoom Mail i Zoom Calendar

1. Usługa Zoom Mail i Calendar Usługi Zoom Mail i Zoom Calendar („Usługa poczty i kalendarza”) to hostowana przez Zoom usługa poczty elektronicznej i kalendarza dostępna poprzez mobilne i stacjonarne aplikacje klienckie Zoom.

2. Klucz szyfrowania kopii zapasowej W przypadku Usługi poczty i kalendarza klucz szyfrowania kopii zapasowej zostanie dostarczony każdemu użytkownikowi podczas konfiguracji poczty w ramach Usługi poczty i kalendarza. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że może być wymagane użycie zapasowych kluczy szyfrowania do uzyskania dostępu do wiadomości e-mail w Usłudze poczty i kalendarza w przypadku, gdy Klient lub użytkownik utraci dostęp do urządzenia, odinstaluje aplikację kliencką Zoom lub ponownie sformatuje dysk twardy, a także, że Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za posiadanie dostępnych kopii takich zapasowych kluczy szyfrowania. Zoom nie posiada zapasowych kluczy szyfrujących i nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność wiadomości e-mail w Usłudze poczty i kalendarza ani za żadną utratę danych, w tym między innymi Treści Klienta, w związku z brakiem posiadania przez Klienta kopii takich zapasowych kluczy szyfrujących.

3. Klient Zoom Mail i Calendar Klient Zoom Mail i Zoom Calendar („Klient poczty i kalendarza”) to usługa integracyjna, która pozwala użytkownikom Klienta na dostęp i przeglądanie poczty elektronicznej i kalendarza dostawcy zewnętrznego w mobilnych i stacjonarnych aplikacjach klienckich Zoom.

4. Odpowiednia subskrypcja Dostęp i korzystanie przez Klienta z Usługi Zoom Mail i Zoom Calendar oraz Klienta poczty i kalendarza wymaga odpowiedniej subskrypcji usług Zoom Meeting. Usługa poczty i kalendarza wymaga opłaconej subskrypcji usług Zoom Meeting. W przypadku wygaśnięcia lub zakończenia subskrypcji na usługi Zoom Meeting z jakiegokolwiek powodu dostęp Klienta do Usługi Zoom Mail i Zoom Calendar oraz Klienta poczty i kalendarza również zostanie zakończony.

X. Zoom Scheduler

1. Definicje

„Prowadzący Scheduler” oznacza osobę przypisaną do dostępu i korzystania z Zoom Scheduler. Prowadzący Scheduler jest „Prowadzącym” dla celów definicji „Prowadzącego” i „Użytkownika końcowego” użytych w niniejszej Umowie.

2. Usługa Zoom Scheduler Zoom Scheduler to usługa planowania spotkań dostępna dla Prowadzącego Scheduler z poziomu witryny internetowej Zoom i aplikacji klienta Zoom. Zoom Scheduler umożliwia Prowadzącemu Scheduler udostępnianie swojej dostępności na spotkania Uczestnikom (w tym Uczestnikom spoza organizacji Prowadzącego Scheduler lub Uczestnikom, którzy w inny sposób nie mogą przeglądać kalendarza Prowadzącego Scheduler) za pośrednictwem łącza internetowego wysłanego pocztą elektroniczną, na czacie lub w wiadomości tekstowej oraz ułatwia takim Uczestnikom wybór preferowanego terminu spotkania. Po wybraniu terminu spotkania przez Uczestnika Zoom Scheduler zaplanuje spotkanie w kalendarzu Prowadzącego Scheduler, a także wyśle zaproszenie do kalendarza na adres e-mail podany przez Uczestnika. Zoom Scheduler wymaga, aby Prowadzący Scheduler używał obsługiwanej usługi kalendarza i łączył się z nią.

Y. Zoom Huddles

1. Definicje

„Prowadzący Huddle” oznacza osobę przypisaną do dostępu do Zoom Huddles i korzystania z niego. Prowadzący Huddle jest „Prowadzącym” dla celów definicji „Prowadzącego” i „Użytkownika końcowego” użytych w niniejszej Umowie.

2. Opis usługi Zoom Huddle to trwałe, wirtualne miejsce do pracy stworzone przez Prowadzącego Huddle, do którego Prowadzący Huddle oraz Uczestnicy mogą dołączyć, aby korzystać z trwającej współpracy za pomocą funkcjonalności głosowej, wideo i udostępniania ekranu. Do Zoom Huddle zarządzanego przez Klienta dostęp mają wszyscy Użytkownicy Końcowi. Rozszerzone funkcje i funkcjonalności Zoom Huddles można zakupić zgodnie z opisem na Formularzu Zamówienia. Każdy Użytkownik Końcowy, który tworzy lub uczestniczy w Zoom Huddle, musi być zalogowany i posiadać ważne konto Zoom.

Z. Zoom AI Companion Zoom AI Companion to asystent sztucznej inteligencji, który integruje się z aplikacją i Usługami Zoom, aby zapewnić Klientowi określone możliwości, w tym między innymi podsumowania spotkań, inteligentne nagrania, tworzenie wiadomości i inne dodatkowe funkcje, które mogą być udostępniane w dowolnym czasie. Zoom AI Companion jest zaprojektowany tak, aby dawać więcej możliwości i poprawiać produktywność, wydajność i umiejętności zespołu. Wszelkie dane wyjściowe utworzone podczas korzystania z Zoom AI Companion są uznawane za Treści klienta.

AA. Zarządzanie gośćmi Zoom. Zarządzanie gośćmi Zoom to usługa umożliwiająca zapraszanie gości i zarządzanie nimi w fizycznych przestrzeniach. Zarządzanie gośćmi Zoom obejmuje między innymi takie funkcje, jak możliwość wysyłania zaproszeń i informacji do gości, zarządzanie rejestracją, koordynacja rezerwacji miejsc do pracy i analiza danych dotyczących wizyt gości.