Przewodnik po wnioskach rządowych

Ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2023 r.

Zoom wspiera swobodną i otwartą wymianę myśli i pomysłów. Jesteśmy dumni z tego, że ułatwiamy użytkownikom na całym świecie prowadzenie ważnych rozmów oraz profesjonalną współpracę.Ze względu na nasze zobowiązanie do ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkowników Zoom poddaje wszystkie wnioski rządowe dokładnej analizie i nie będzie odpowiadać na wnioski, które nie przejdą tej analizy.

Zoom Video Communications, Inc. („Zoom”) udostępnia niniejsze wytyczne organom ścigania oraz agencjom rządowym poszukującym niepublicznych informacji o klientach Zoom. Te wytyczne nie odnoszą się do próśb o dane klienta przekazywane przez inne podmioty niż organy ścigania lub agencje rządowe, w tym uczestników postępowania cywilnego oraz osoby oskarżone w sprawach karnych.

Dla ułatwienia poniżej znajdują się łącza do instrukcji dotyczących poszczególnych lokalizacji.

Wymogi dotyczące wszystkich jurysdykcji >

Wnioski o udzielenie informacji o użytkownikach kierowane przez władze amerykańskie >

Wnioski o udzielenie informacji o użytkownikach kierowane przez władze inne niż amerykańskie>

Jak złożyć wniosek?

Obraz nagłówka

Organy ścigania i agencje rządowe muszą składać wszystkie zapytania i wnioski o informacje lub zabezpieczenie (oraz przedłużenia) za pośrednictwem naszego systemu reagowania na wnioski organów ochrony prawa (LERS) dostępnego tutaj.

Wymogi dotyczące wszystkich jurysdykcji

Obraz nagłówka

Wnioski muszą:

 • być sporządzone w języku angielskim;
 • być zapisane w formacie .pdf, z wyjątkiem pewnych sytuacji nadzwyczajnych;
 • być zaadresowane do Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113 w przypadku wniosków dotyczących spotkań lub do Zoom Voice Communications, Inc pod tym samym adresem w przypadku wniosków dotyczących rozmów telefonicznych Zoom Phone;
 • pochodzić z oficjalnego rządowego adresu e-mail; oraz
 • Zawierać:
  • nazwę podmiotu składającego wniosek;
  • nazwę agencji składającej wniosek;
  • numer odznaki/identyfikatora agenta składającego wniosek;
  • adres e-mail agenta składającego wniosek wydany przez rząd;
  • numer telefonu agenta składającego wniosek (wraz z numerem wewnętrznym);
  • adres pocztowy agenta składającego wniosek (bez skrytek pocztowych);
  • datę i podpis urzędnika zatwierdzającego; oraz
  • termin, do którego należy udzielić odpowiedzi w związku z danym procesem prawnym.

Treść wniosków

Wnioski powinny być ważne z prawnego punktu widzenia, mieć odpowiedni zakres i być wystarczająco szczegółowe. Oznacza to, że wnioski muszą:

 • mieć ważną podstawę prawną i zostać wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w jurysdykcji agencji składającej wniosek;
 • być podpisane i złożone przez osobę uprawnioną do złożenia wniosku;
 • być jasne i niezbyt obszerne.
 • We wnioskach podawaj konkretne identyfikatory, takie jak numer spotkania, datę i godzinę w UTC, adres e-mail użyty do zorganizowania spotkania oraz nazwę użytkownika (nazwy użytkowników) osób, których dotyczy dany wniosek, jeśli dotyczy on spotkania. W stosownych przypadkach określ rozsądne zakresy dat.

Jeśli wnioski zostaną złożone bez odpowiednich identyfikatorów i/lub uzasadnionych ograniczeń dotyczących zakresu i daty, możemy zażądać zawężenia wniosku przed jego przetworzeniem.

Wnioski o udzielenie informacji o użytkownikach kierowane przez władze amerykańskie

Obraz nagłówka

Wnioski rządu amerykańskiego muszą być zgodne z punktem Wymogi dotyczące wszystkich jurysdykcji powyżej. Oto rodzaje wniosków, które akceptujemy, i informacje, które możemy ujawnić w odpowiedzi na nie:

Rodzaj wniosku prawnego Co możesz otrzymać? Przykłady danych przetwarzanych przez Zoom (niewyczerpujące; zależą od ustawień klienta)
Wezwanie sądowe (administracyjne, sądowe lub przed wielką ławą przysięgłych)* Informacje niezawierające treści wymienione w Kodeksie Stanów Zjednoczonych, dział 18, rozdział 2703(c)(2) Nazwy użytkowników, wiadomości e-mail, informacje rozliczeniowe, metadane dotyczące spotkań lub webinarów, takie jak godzina, o której użytkownik dołączył do spotkania
Nakaz przeszukania wydany na podstawie „prawdopodobnego powodu” z załączonym oświadczeniem i szczegółowym opisem miejsca do przeszukania i zawnioskowanych elementów Treści użytkownika i informacje niebędące treściami Powyższe przykłady plus nagrania w chmurze, zdjęcia profilowe, wiadomości głosowe i powiadomienia poczty głosowej, SMS Zoom (Zoom Phone i Zoom Contact Center)

*Możemy zażądać nakazu na mocy rozdziału 2703(d) zamiast wezwania sądowego w przypadku informacji innych niż wymienione w rozdziale 2703(c)(2) oraz w pewnych innych okolicznościach, gdy wezwanie sądowe jest niewystarczające z prawnego punktu widzenia.

Szanujemy i staramy się przestrzegać regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujących w miejscu zamieszkania naszych klientów i użytkowników. Możemy sprzeciwić się żądaniom dotyczącym danych osobowych lub treści klienta, jeśli dany wniosek wymagałby naruszenia zagranicznych regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE.

Wnioski o udzielenie informacji o użytkownikach kierowane przez władze inne niż amerykańskie

Obraz nagłówka

Oprócz punktu Wymogi dotyczące wszystkich jurysdykcji powyżej, Twój wniosek musi być ważny z prawnego punktu widzenia. Zoom nie uznaje wniosku spoza Stanów Zjednoczonych za prawnie ważny, chyba że:

 • ma on szczególną podstawę prawną i spełnia wymogi obowiązujące w prawie krajowym państwa wnioskującego; oraz
 • dotyczy on rzeczywistego zapobiegania, wykrywania lub ścigania przestępstw karnych w danej jurysdykcji.

Jeśli wniosek spoza Stanów Zjednoczonych nie spełnia powyższych wymogów, Zoom zakwestionuje go lub odrzuci. Zawsze możesz złożyć wniosek na podstawie Traktatu o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach kryminalnych (MLAT), umowy CLOUD Act lub wniosków o udzielenie pomocy sądowej.

Wszystkie wnioski spoza Stanów Zjednoczonych rozpatrujemy indywidualnie dla każdego kraju i przypadku. Robimy to w celu zrównoważenia naszych lokalnych zobowiązań prawnych z naszymi podstawowymi zasadami opisanymi powyżej, w tym z naszymi zobowiązaniami do promowania swobodnej i otwartej wymiany myśli, zapewnienia bezpieczeństwa naszym użytkownikom i ochrony ich prywatności. Jeśli zasady te są sprzeczne z prawem lokalnym, możemy odrzucić wniosek, nawet jeśli jest on prawidłowy w świetle prawa lokalnego.

Wnioski o przechwytywanie lub monitorowanie w czasie rzeczywistym treści spotkań użytkowników

Zoom nie ma możliwości ułatwienia przechwycenia spotkań klientów i webinarów przez organy ścigania ani możliwości włączenia naszych pracowników lub innych osób do spotkań, tak aby nie byli widoczni jako ich uczestnicy.

Wnioski o zabezpieczenie

Obraz nagłówka

Przyjmujemy wnioski o zabezpieczenie zarówno od rządów amerykańskich, jak i innych rządów. Zachowamy jednorazowy zrzut ekranu odpowiednich zapisów przez 90 dni. Możemy przedłużyć wniosek o zabezpieczenie o maksymalnie 90 kolejnych dni, składając osobny, formalny wniosek o przedłużenie.

Wnioski o zabezpieczenie muszą spełniać wszystkie wymogi określone w punkcie Wymogi dotyczące wszystkich jurysdykcji powyżej oraz muszą określać konkretne konto, prowadzącego i/lub informacje o spotkaniu, które mają zostać zabezpieczone.

Rodzaje danych, które może posiadać Zoom

Obraz nagłówka

Informacje dotyczące konta

To, jakie informacje dotyczące konta posiadamy, zależy od rodzaju konta, od tego, co klient zdecyduje się nam udostępnić lub przechowywać, a także od naszych zasad dotyczących przechowywania danych. Nie możemy określić ani zagwarantować dokładności informacji dostarczanych przez naszych klientów i użytkowników.

Oto przykłady rodzajów informacji, jakie Zoom może posiadać na temat konta:

Niezawierające treści Treści klienta
 • Nazwa
 • Nazwa użytkownika
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Nazwa właściciela konta
 • Nazwa i adres do faktury (dla płacących użytkowników)
 • Metoda płatności (nie przechowujemy informacji o karcie kredytowej użytkownika).
 • Zdjęcie profilowe
 • Nagrania ze spotkań, transkrypcje, wiadomości na czacie i pliki udostępnione podczas spotkania, które klient zdecyduje się przechować w chmurze Zoom
 • W przypadku Zoom Phone i Zoom Contact Center, wiadomości SMS, wiadomości głosowe i powiadomienia poczty głosowej

Informacje o treści: Zoom posiada treści ze spotkań tylko wtedy, gdy (1) właściciel konta lub administrator umożliwia nagrywanie, (2) host nagrywa spotkanie lub webinar i (3) prosi Zoom o zapisanie go w chmurze Zoom. Jeśli host nagrywa spotkanie lokalnie (na swoim urządzeniu) zamiast w chmurze Zoom, Zoom nie ma dostępu do żadnych treści ze spotkania. Jeśli host w ogóle nie nagrywa spotkania, to nie ma żadnej treści.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższymi informacjami oraz naszym Oświadczeniem o prywatności.

Informacje o spotkaniach, webinarach, rozmowach telefonicznych i o centrum kontaktowym Zoom

Zoom może przetwarzać następujące informacje dotyczące spotkań, webinarów, rozmów telefonicznych i centrum kontaktowego Zoom.

Niezawierające treści Treści klienta
 • Adres IP
 • Adres MAC
 • ID urządzenia
 • Rodzaj urządzenia
 • Rodzaj systemu operacyjnego i wersja
 • Sposób połączenia się użytkownika
 • Działanie sieci
 • Wersja Zoom dla klienta
 • Rodzaj kamery, mikrofonu i głośnika
 • Data i godzina spotkania/zaproszenia
 • Czas trwania spotkania/rozmowy telefonicznej
 • Adres e-mail, imię i nazwisko lub inne informacje, które uczestnicy zdecydują się wprowadzić do swojego profilu lub użyć do identyfikacji podczas spotkania
 • Kiedy uczestnicy dołączają do spotkania i je opuszczają
 • Czy użytkownik korzystał z wideo, audio lub udostępniał swój ekran
 • Zmiana nazwy wydarzeń
 • Sposób, w jaki uczestnik rozłączył się
 • W przypadku użytkowników Zoom Phone, Zoom Contact Center, połączenia z numerami „do” i „od”
 • Nazwa spotkania
 • Treści, które klient zdecyduje się przechowywać w chmurze Zoom (patrz wyżej)

Zakres przetwarzanych przez nas informacji zależy od (1) tego, czy użytkownik posiada zarejestrowane konto Zoom, (2) rodzaju konta oraz (3) rodzaju produktu Zoom.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Zoom, odwiedź Arkusz prywatności danych.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Zoom Phone, sprawdź Arkusz prywatności danych Zoom Phone.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Zoom Contact Center, sprawdź Arkusz danych Zoom Contact Center.

Powiadomienie użytkownika

Obraz nagłówka

Naszą zasadą jest powiadamianie użytkowników o wnioskach dotyczących ich informacji, chyba że mamy prawny zakaz (np. wydany przez sędziego na mocy Kodeksu Stanów Zjednoczonych, działu 18 § 2705), lub gdy sprawa dotyczy zagrożenia dla dzieci, sytuacji nadzwyczajnej związanej z niebezpieczeństwem śmierci lub poważnego uszkodzenia ciała danej osoby, lub zagrożenia dla usług, praw lub własności Zoom. Każdy nakaz o nieujawnianiu informacji musi mieć określony czas trwania. Jeśli ubiegasz się o zastosowanie wyjątku od naszej polityki powiadamiania, dołącz opis okoliczności wyjątkowych lub potencjalnie niekorzystnych skutków powiadomienia, abyśmy mogli ocenić te okoliczności.

Jeśli wniosek zwróci uwagę na trwające lub wcześniejsze naruszenie naszych Warunków świadczenia usług, Wytycznych dotyczących dopuszczalnego użytkowania, Oświadczenia o prywatności lub innych obowiązujących zasad, wytycznych lub wymogów prawnych, możemy podjąć działania w celu zaradzenia temu naruszeniu lub zapobieżenia dalszym nadużyciom.

Tworzenie dokumentów

Obraz nagłówka

O ile nie uzgodniono inaczej, dokumentację spełniającą kryteria dostarczamy w formacie elektronicznym. Możemy ubiegać się o zwrot kosztów związanych z wytworzeniem informacji zgodnie z procesem prawnym i w zakresie dozwolonym przez prawo. Możemy również ubiegać się o dodatkowy zwrot kosztów poniesionych w związku z udzielaniem odpowiedzi na nietypowe lub uciążliwe wnioski.

Obraz nagłówka

Jeśli szukasz informacji o kliencie Zoom, który wyraził zgodę na uzyskanie przez rząd informacji o jego koncie lub spotkaniu, powinieneś/powinnaś w miarę możliwości uzyskać te informacje bezpośrednio od klienta, a nie od firmy Zoom.

Wnioski o pomoc w nagłych wypadkach

Obraz nagłówka

Wnioski o pomoc w nagłych wypadkach rozpatrujemy indywidualnie. Jeśli w dobrej wierze jesteśmy przekonani, że sytuacja nadzwyczajna związana z niebezpieczeństwem śmierci lub poważnego uszkodzenia ciała jakiejkolwiek osoby wymaga od nas niezwłocznego ujawnienia informacji, możemy przekazać informacje zgodnie z naszym Oświadczeniem o prywatności i obowiązującym prawem (np. Kodeksem Stanów Zjednoczonych, działem 18 § 2702(b)(8) i (c)(4)). Nie zobowiązujemy się do udostępnienia dokumentacji w żadnych okolicznościach lub w określonym czasie i możemy zażądać dodatkowych informacji na temat wniosku lub tożsamości wnioskodawcy.

Prześlij wniosek o pomoc w nagłych wypadkach za pomocą naszego systemu reagowania na wnioski organów ochrony prawa (LERS) w tym miejscu i zawrzyj w nim wszystkie z następujących informacji:

 • szczegółowy charakter sytuacji nadzwyczajnej, w tym sposób, w jaki dowiedziałeś(-aś) się o zagrożeniu, łącza do postów w mediach społecznościowych, zapisy czatów itp.;
 • określ, kto jest narażony na niebezpieczeństwo śmierci lub poważnych obrażeń fizycznych;
 • opisz nieuchronny charakter zagrożenia, w tym informacje sugerujące, że istnieje konkretny termin, przed upływem którego konieczne jest otrzymanie żądanych informacji; lub sugerujące, że istnieje konkretny termin, przed upływem którego wystąpi szkoda (np. dziś wieczorem, jutro w południe);
 • określ konkretne informacje, o które chcesz poprosić Zoom; zawęź swój wniosek – wnioskowanie o wszystkie informacje związane z użytkownikiem, kontem lub spotkaniem może opóźnić przetwarzanie;
 • wyjaśnij, w jaki sposób informacje, których szukasz, pomogą zapobiec sytuacji nadzwyczajnej.

Wnioski o ograniczenie dostępu do usług na naszej platformie Zoom

Obraz nagłówka

W wielu krajach obowiązują przepisy, które mogą ograniczać możliwość uczestniczenia lub hostowania spotkań lub webinarów Zoom przez jednego lub więcej rezydentów. Dokładnie analizujemy wszystkie wnioski rządowe, które wymagają od nas zamknięcia spotkania lub ograniczenia dostępu użytkowników do dowolnej części platformy Zoom. Jeśli otrzymamy prawnie uzasadniony, odpowiednio ukierunkowany i wystarczająco szczegółowy wniosek od uprawnionej agencji rządowej, możemy podjąć działania w celu ograniczenia udziału z odpowiednio ukierunkowanej jurysdykcji. Wnioski, które nie spełnią tego standardu, zostaną odrzucone lub zakwestionowane.

Staramy się ograniczyć podejmowane przez nas działania tylko do tych, które są niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. O ile nie stwierdzimy, że doszło do naruszenia naszych Warunków świadczenia usług lub Wytycznych dotyczących dopuszczalnego użytkowania, nie uniemożliwimy naszym użytkownikom dostępu do naszych usług, jeśli znajdują się oni poza jurysdykcją żądającej tego agencji rządowej lub jeśli nie podlegają obowiązującemu prawu lokalnemu.

O ile prawo tego nie zabrania, postaramy się powiadomić osoby wymienione we wniosku o ograniczeniu dostępu. Wyślemy powiadomienie na adres e-mail powiązany z kontem.

Z wyjątkiem sytuacji, w której otrzymamy wniosek od uprawnionej agencji rządowej i będziemy w dobrej wierze przekonani, że zachodzi nagły przypadek zagrożenia śmiercią lub poważnymi obrażeniami fizycznymi jakiejkolwiek osoby (proces ten zostanie przedstawiony bezpośrednio rządowi), pracownicy rządowi zlokalizowani poza terytorium Stanów Zjednoczonych wnioskujący o ograniczenie dostępu powinni zawnioskować o konto Zoom LERS (systemu reagowania służb ścigania) za pomocą oficjalnego rządowego adresu e-mail i przesyłać wszelkie wnioski przez konto LERS tutaj.

Zeznania biegłych i uwierzytelnianie zapisów

Obraz nagłówka

Nie zapewniamy wsparcia w zakresie ekspertyz, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo i przepisy. Zgodnie z obowiązującym prawem, nasze zapisy są samouwierzytelniające i nie powinny wymagać zeznań osoby przechowującej zapisy. Jeśli w Twojej jurysdykcji wymagana jest specjalna forma uwierzytelnienia, prosimy o dołączenie jej do wniosku.