Polityka dopuszczalnego użytkowania Zoom Phone

Obowiązuje od września 2021 r.

Wszelkie korzystanie z platformy Zoom Phone podlega w każdym momencie niniejszej polityce dopuszczalnego użytkowania („PDU”).W przypadku naruszenia przez klienta lub użytkownika końcowego niniejszej PDU firma Zoom może zawiesić możliwość korzystania z usług przez klienta .

 1. Uzasadnione użycie. Usługa Zoom Phone oraz związane z nią plany opłaty na połączeniach są przeznaczone do zwykłego i uzasadnionego użytku biznesowego.
 2. Niedopuszczalne użycie. Oprócz zakazanych zastosowań określonych w Warunkach świadczenia usług lub umowie użytkownika z firmą Zoom, usługi Zoom Phone (w tym każde urządzenie, system, sieć lub konto używane w związku z usługami lub siecią Zoom) nie mogą być wykorzystywane do angażowania się w żaden z następujących celów:
  1. Nielegalna działalność. Naruszanie jakichkolwiek obowiązujących przepisów, w tym federalnych, stanowych lub lokalnych przepisów prawa lub regulacji obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, lub jakichkolwiek przepisów prawa lub regulacji obowiązujących w innych jurysdykcjach, w tym przepisów dotyczących rejestrowania komunikacji. Oszukańcze lub nielegalne korzystanie z usług Zoom Phone, w tym wszelkie działania naruszające przepisy ustawowe lub wykonawcze dotyczące telemarketingu.
  2. Automatyczne wybieranie numerów; przełączanie na numery międzymiastowe; pompowanie ruchu. Wykonywanie automatycznego wybierania lub „wybierania predykcyjnego” w niewłaściwy sposób; łączenie lub przekazywanie numeru telefonu Zoom Phone na inne numery obsługujące wiele jednoczesnych połączeń lub do centrali abonenckiej (PBX) lub systemu kluczowego; pompowanie ruchu lub stymulowanie dostępu za pomocą połączeń poprzez usługi lub sieć Zoom.
  3. Nieletni. Wykorzystywanie lub krzywdzenie osób nieletnich (np. narażanie ich na kontakt z nieodpowiednimi treściami; proszenie o podanie danych osobowych bez zgody rodziców).
  4. Zakłócenia; przesyłanie wirusów. Zakłócanie, hamowanie, narażanie na szwank lub uszkadzanie usług lub sieci Zoom w inny sposób (niezależnie od intencji lub wiedzy); przesyłanie materiałów zawierających wirusy, bomby czasowe lub logiczne, konie trojańskie, robaki, złośliwe oprogramowanie, programy szpiegowskie lub inne programy, które mogą być szkodliwe lub niebezpieczne.
  5. Działalność budząca zastrzeżenia lub wprowadzająca w błąd. Działanie w sposób nieprzyzwoity, obraźliwy, grożący, nękający, zniesławiający, oszczerczy, oszukańczy, złośliwy, zakłócający, deliktowy lub w inny niewłaściwy sposób; lub tworzenie fałszywych identyfikatorów rozmówców (tj. podszywanie się), fałszowanie adresów lub nagłówków lub wprowadzanie w błąd innych co do tożsamości lub pochodzenia nadawcy w inny sposób.
  6. Bezpieczeństwo. Usługi nie mogą być wykorzystywane w środowisku wysokiego ryzyka lub w związku z nim ani w sposób niebezpieczny. Usługi nie są przeznaczone ani licencjonowane do użytku w niebezpiecznych środowiskach wymagających sterowania awaryjnego, w tym między innymi w obiektach jądrowych, systemach nawigacji/komunikacji lotniczej, kontroli ruchu lotniczego, systemach podtrzymywania życia lub systemach broni.
  7. Zbieranie informacji, spam, masowe wiadomości. Zbieranie lub gromadzenie informacji o stronach trzecich lub użytkownikach końcowych bez ich zgody; wysyłanie masowej komunikacji lub innych treści bez zgody odbiorcy.
  8. Nadmierne lub nieautoryzowane użycie. Używanie jakiegokolwiek urządzenia, systemu, sieci, konta, planu lub korzystanie z usług w sposób nieuprawniony lub wykraczający poza zasadne wykorzystanie biznesowe, w tym bez ograniczeń działania obejmujące ciągłe, nieprzerwane lub konsekwentnie nadmierne korzystanie z usług Zoom Phone.
  9. Obchodzenie wymogów zgodności z przepisami lub zabezpieczeń. Korzystanie, omijanie, wykorzystywanie, pokonywanie, wyłączanie lub inne obchodzenie ograniczeń usług, mechanizmów zabezpieczeń lub wymogów zgodności z niniejszą PDU lub jakimkolwiek prawem.
  10. Przechwytywanie. Przechwytywanie, rejestrowanie, podsłuchiwanie, monitorowanie, modyfikowanie, emulowanie, odszyfrowywanie lub przekierowywanie jakiejkolwiek komunikacji lub danych w jakimkolwiek celu.
  11. Zakaz odsprzedaży. Klient nie może sprzedawać, odsprzedawać, podnajmować, cedować, licencjonować usług lub ich składników ani udzielać na nie podlicencji, ani też korzystać z nich lub oferować ich na zasadzie biura usług lub współdzielenia czasu, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w umowie podpisanej przez obie strony.
  12. Zabronione stosowanie wysokiego ryzyka. USŁUGI NIE SĄ ZAPROJEKTOWANE, WYPRODUKOWANE, PRZEZNACZONE ANI ZALECANE DO UŻYTKU W CELACH LUB DZIAŁANIACH O WYSOKIM STOPNIU RYZYKA LUB AWARYJNOŚCI, ANI W ŻADNYM ŚRODOWISKU, W KTÓRYM AWARIA, PRZERWA, NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE, BŁĄD LUB NIEDOSTĘPNOŚĆ MOGŁYBY SPOWODOWAĆ SZKODY FIZYCZNE LUB URAZ CIELESNY, ŚMIERĆ LUB ROZCZŁONKOWANIE, LUB STRATY MATERIALNE LUB ŚRODOWISKOWE. KLIENT NIE BĘDZIE KORZYSTAĆ Z USŁUG W ŻADNYM Z TAKICH CELÓW LUB DZIAŁAŃ ANI W ŻADNYM Z TAKICH ŚRODOWISK.
 3. Prawo do kontroli użytkowania, zawieszenie lub wypowiedzenie umowy. Zoom ma prawo do sprawdzenia sposobu korzystania z usług Zoom Phone przez klienta i użytkownika końcowego.  Korzystanie, które nie odpowiada typom i poziomom wykorzystania przez typowych klientów biznesowych, w tym między innymi nietypowa długość połączeń, nietypowa częstotliwość połączeń, nietypowy czas trwania połączeń lub nietypowe wzorce połączeń lub miejsca docelowe, które wskazują na próbę uniknięcia egzekwowania niniejszej Polityki dopuszczalnego użytkowania.Firma Zoom może podjąć natychmiastowe działania bez powiadomienia w celu zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług lub udostępniania numerów telefonów, jeśli według uznania firmy Zoom korzystanie z usług przez klienta lub jego użytkowników końcowych (lub korzystanie z poszczególnych numerów telefonów) narusza prawo i/lub warunki niniejszej Polityki dopuszczalnego użytkowania.
 4. Naruszenia. Zoom ma wyłączne prawo do interpretacji niniejszej PDU i określania, czy klient lub użytkownik końcowy naruszył jej postanowienia.

Polityka Zoom może wymagać modyfikacji, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami regulacyjnymi. Wszelkie zmiany w polityce Zoom zostaną opublikowane tutaj. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach naszej polityki, poniżej możesz podać adres e-mail.