Polityka numerów Zoom Phone

Obowiązuje od września 2021 r.

Korzystanie z usługi Zoom Phone podlega niniejszej polityce numeracji, która dotyczy zarówno nowych numerów otrzymanych od firmy Zoom w celu korzystania z usług Zoom Phone, jak i istniejących numerów, które są przenoszone do usługi Zoom Phone od innego operatora lub z innej usługi.

 1. Zasoby numeracji. Numery telefonów są zasobem właściwego organu regulacyjnego ds. telekomunikacji. Firma Zoom ma prawo do zmiany numerów Klienta w dowolnym czasie, w tym przeniesienia i/lub zastąpienia istniejącego numeru nowym, jeśli jest to wymagane przez prawo, obowiązujące regulacje lub zasady, względy techniczne lub wymagania dostawców usług telekomunikacyjnych Zoom. Klient nie ma żadnych praw własności do numerów telefonów przydzielonych mu za pośrednictwem usługi Zoom Phone.
 2. Dostępność numerów. Podanie numeru jako „dostępnego” nie stanowi gwarancji, że ów numer jest rzeczywiście dostępny do udostępnienia, przydzielenia lub wykorzystania.
 3. Przenoszenie numerów. Przeniesienie numeru telefonu (do lub z konta klienta) wymaga współpracy klienta z procesami przenoszenia firmy Zoom w celu zachowania zgodności z prawem i standardami branżowymi.Realizacja każdego żądania przeniesienia numeru zależy od czynników pozostających poza kontrolą firmy Zoom, w tym opóźnień spowodowanych przez klienta i/lub innych usługodawców. Terminy realizacji nie są ustalone.
  1. Żądania przeniesienia. Aby przenieść numer telefonu do Zoom Phone, klient musi zastosować się do instrukcji działu Zoom ds. przenoszenia numerów i utrzymywać swoją dotychczasową usługę w stanie aktywnym.Na żądanie klient musi dostarczyć pismo upoważniające do przeniesienia lub stosowne pełnomocnictwo („LOA”).
  2. Żądania przeniesienia do innej usługi. W celu przeniesienia numeru telefonu przypisanego do konta klienta do innego operatora telekomunikacyjnego klient musi postępować zgodnie z instrukcjami określonymi przez dział Zoom ds. przenoszenia oraz dostarczyć wszystkie informacje wymagane przez firmę Zoom, odpowiednich innych usługodawców lub inną odpowiednią stronę trzecią.
  3. Nieautoryzowane przeniesienia do innego usługodawcy.Firma Zoom jest zobowiązana przez prawo do spełnienia każdego ważnego wniosku żądania przeniesienia.Numery telefonów mogą jednak zostać przeniesione z konta klienta do innej usługi w wyniku działań lub zaniechań stron trzecich.Firma Zoom nie jest odpowiedzialna za: (i) takie nieautoryzowane przeniesienia; (ii) odzyskanie numerów przeniesionych z konta klienta; ani (iii) przeniesienie takich numerów i przywrócenie ich na koncie klienta. Firma Zoom nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu takich przeniesień do innych usług.
  4. Dokładne informacje dotyczące przeniesienia.Wszystkie informacje dostarczone przez klienta (lub jakąkolwiek stronę działającą w jego imieniu) w związku z żądaniem przeniesienia numeru do lub z usług Zoom Phone muszą być prawdziwe, dokładne i aktualne.
  5. Zgodność z przepisami dotyczącymi przenoszenia.Przeniesienie numeru telefonu podlega przepisom prawa telekomunikacyjnego i innym przepisom, a także może podlegać warunkom stron trzecich. Klient (i/lub ktokolwiek działający w imieniu klienta), nie będzie: (i) naruszać żadnych przepisów prawa ani angażować się w żadne zwodnicze lub oszukańcze postępowanie w związku ze swoimi żądaniami lub działaniami związanymi z przeniesieniem; (ii) angażować się w nielegalną praktyka zmiany tradycyjnej firmy telefonii przewodowej w celu świadczenia usług lokalnych, płatnych lub międzymiastowych bez zezwolenia ani jej ułatwiać, ani przenosić żadnego numeru telefonu, ani zmieniać lub próbować zmieniać usługodawcy telefonicznego jakiejkolwiek strony bez uprzedniego uzyskania odpowiednich, wymaganych zgód i upoważnień; ani (iii) naruszać zobowiązań umownych lub innych zobowiązań wobec innych usługodawców lub stron trzecich.
 4. Wydanie numerów. W przypadku wyłączenia konta klienta lub rezygnacji z niego wszystkie numery telefonów związane z kontem klienta, które nie zostały wcześniej przeniesione do innego operatora, mogą zostać zwolnione i udostępnione innym klientom po upływie 30 dni, zgodnie z obowiązującym prawem.Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za współpracę z nowym dostawcą zewnętrznym w celu przeniesienia numerów przed wyłączeniem konta klienta lub rezygnacją z usług Zoom Phone.
 5. Potwierdzenie numeru przed publikacją przez klienta. Wszystkie nowe przydziały numerów dokonane przez firmę Zoom są tymczasowe do czasu ich weryfikacji przez firmę Zoom i potwierdzenia przez klienta. Klient nie będzie podawać, publikować ani w inny sposób przekazywać żadnego numeru, ani też nie będzie ponosić żadnych kosztów ani wydatków na materiały lub media odzwierciedlające takie numery, dopóki nie potwierdzi, że owe numery są aktywne i działają prawidłowo.Dopuszczalne metody potwierdzenia obejmują testowe połączenie z takimi numerami z planu usługi innej niż Zoom Phone.

Aktualizacje

Polityka Zoom może wymagać modyfikacji, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami regulacyjnymi. Wszelkie zmiany w polityce firmy Zoom będą publikowane na stronie zasobów prawnych i zgodności z przepisami.

Polityka Zoom może wymagać modyfikacji, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami regulacyjnymi. Wszelkie zmiany w polityce Zoom zostaną opublikowane tutaj. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach naszej polityki, poniżej możesz podać adres e-mail.