Program Beta - Warunki użytkowania

Aktualizacja: 18 sierpnia 2023 r.

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA PROGRAMU BETA („UMOWA”). NINIEJSZA UMOWA ZOSTAJE ZAWARTA MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. I JEJ PODMIOTAMI STOWARZYSZONYMI („ZOOM”) I REGULUJE UDZIAŁ UŻYTKOWNIKA W PROGRAMIE BETA („PROGRAM BETA”) ORAZ JEGO DOSTĘP, OCENĘ I KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW I USŁUG BETA UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ ZOOM W RAMACH PROGRAMU BETA. AKCEPTUJĄC NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA LUB UZYSKUJĄC DOSTĘP DO JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG BETA, LUB KORZYSTAJĄC Z NICH, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA UDZIAŁ W PROGRAMIE BETA I PODLEGA WARUNKOM NINIEJSZEJ UMOWY. 

UŻYTKOWNIK MOŻE ZAWRZEĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ W IMIENIU WŁASNYM LUB W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ. JEŚLI UŻYTKOWNIK ZAWIERA NINIEJSZĄ UMOWĘ W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ, OŚWIADCZA, ŻE JEST NALEŻYCIE UPOWAŻNIONYM PRZEDSTAWICIELEM, KTÓRY POSIADA UMOCOWANIE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ TEGO PODMIOTU PRAWNEGO W ODNIESIENIU DO WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. WSZELKIE ODNIESIENIA DO „UŻYTKOWNIKA” W NINIEJSZEJ UMOWIE OZNACZAJĄ OSOBĘ AKCEPTUJĄCĄ NINIEJSZE WARUNKI JAKO OSOBĘ FIZYCZNĄ LUB PRAWNĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE, W ZALEŻNOŚCI OD PRZYPADKU.  

INFORMACJA: NINIEJSZA UMOWA OBEJMUJE WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH RODZAJÓW ODSZKODOWAŃ ORAZ ŁĄCZNE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRE DZIAŁA JAKO ZRZECZENIE SIĘ MOŻLIWOŚCI DOCHODZENIA OKREŚLONYCH ODSZKODOWAŃ OD ZOOM. NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA RÓWNIEŻ WIĄŻĄCĄ KLAUZULĘ ARBITRAŻOWĄ I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH W SEKCJI 18 (POROZUMIENIE W SPRAWIE O ARBITRAŻU ROSZCZEŃ I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W POZWIE GRUPOWYM) PONIŻEJ.  

  1. Produkty Beta; Wsparcie

Produkty Beta obejmują dowolny sprzęt, oprogramowanie, produkt, usługę, funkcję, funkcjonalność lub inną technologię, które są zintegrowane z inną ofertą lub są udostępniane samodzielnie przez Zoom i które zostały uwzględnione przez Zoom w ramach Programu Beta (każdy z nich zwany jest dalej „Produktem Beta”). Każdy Produkt Beta może być dokładniej opisany w dokumentacji dostarczonej Użytkownikowi przez Zoom w momencie uzyskania przez Użytkownika dostępu do Produktu Beta. Zoom nie oferuje żadnej umowy o poziomie usług w odniesieniu do Produktów Beta i nie zobowiązuje się do zapewnienia jakiejkolwiek konserwacji ani wsparcia technicznego. Zoom zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub wycofywania Produktów Beta, lub do nakładania jakichkolwiek ograniczeń na korzystanie z nich w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez powiadomienia, bez odpowiedzialności lub innych zobowiązań wobec Użytkownika.

2. Kryteria kwalifikacji; Uczestnictwo

Użytkownik może wziąć udział w Programie Beta poprzez wyrażenie takiej chęci i po uzyskaniu zgody Zoom lub na zaproszenie Zoom. Użytkownik musi spełniać kryteria kwalifikacji określone przez Zoom przez cały Okres obowiązywania zgodnie z definicją w sekcji 5 (Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy; Skutek rozwiązania umowy). Kryteria kwalifikacji obejmują, bez ograniczeń, posiadanie statusu klienta cieszącego się dobrą opinią Zoom oraz zakup wszelkich usług Zoom, które są wymagane do korzystania z Produktu Beta. W przypadku, gdy Użytkownik przestanie spełniać kryteria kwalifikacji Zoom, Zoom może natychmiast zakończyć udział Użytkownika w Programie Beta, zakończyć jego dostęp do dowolnego Produktu Beta lub podjąć oba powyższe kroki.  

Użytkownik poda wszelkie informacje wymagane przez Zoom oraz, w razie potrzeby, utworzy konto w celu korzystania z Produktu Beta. Użytkownik będzie postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami Zoom w celu uzyskania dostępu do Produktu Beta, korzystania z niego i utworzenia konta użytkownika Produktu Beta. Użytkownik jest zobowiązany do zapewniania aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji zgodnie z żądaniem Zoom. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności i bezpieczeństwa każdego hasła utworzonego w ramach korzystania z Produktu Beta. Użytkownik niezwłocznie powiadomi Zoom o każdym nieupoważnionym użyciu hasła lub konta lub o podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa konta.

 

3. Prawo do użytkowania; Udzielenie licencji

Zoom udziela Użytkownikowi prawa dostępu i prawa do użytkowania każdego Produktu Beta dostarczonego Użytkownikowi przez Zoom w Okresie obowiązywania. W zakresie, w jakim dostęp do Produktu Beta lub korzystanie z niego wymaga od Użytkownika pobrania, używania lub instalowania oprogramowania, lub mu to umożliwia, Zoom udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, bezpłatnej licencji na oprogramowanie do użytku wewnętrznego wyłącznie w celu uzyskania dostępu do Produktu Beta i korzystania z niego w Okresie obowiązywania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego prawa wynikające z niniejszej sekcji 3 (Prawo do użytkowania; Udzielenie licencji) mogą zostać odwołane według wyłącznego uznania Zoom.

 

4. Zmiany Produktów Beta; Zawieszenie, przerwanie i zakończenie dostępu i użytkowania

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że forma i charakter Produktów Beta, Programu Beta lub obu tych elementów mogą od czasu do czasu ulegać zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy, Zoom może zakończyć lub ograniczyć dostęp do Produktów Beta lub Programu Beta, odłączyć je, odmówić dostępu do nich, przerwać, wycofać, zmodyfikować lub zawiesić korzystanie z Produktów Beta lub Programu Beta przez Użytkownika lub któregokolwiek z jego użytkowników końcowych w dowolnym momencie, według własnego uznania Zoom, z powiadomieniem lub bez powiadomienia i bez żadnych zobowiązań lub odpowiedzialności wobec Użytkownika, jego użytkowników końcowych lub dowolnych stron trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że naruszenie przez Użytkownika lub jego użytkownika końcowego postanowień sekcji 6 (Dopuszczalne zastosowanie; Niedozwolone zastosowanie), w tym naruszenie Standardów społeczności Zoom, może skutkować natychmiastowym zawieszeniem lub odłączeniem Produktu Beta, lub zablokowaniem dostępu do niego.

 

5. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy; Skutki rozwiązania umowy

Okres obowiązywania niniejszej Umowy („Okres obowiązywania”) rozpoczyna się w dniu uzyskania przez Użytkownika pierwszego dostępu do Produktu Beta lub skorzystania z niego i trwa do momentu wypowiedzenia jej przez stronę w sposób określony poniżej. Zoom może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez podania przyczyny, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Użytkownika. W szczególności Zoom może rozwiązać niniejszą Umowę z efektem natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień sekcji 6 (Dopuszczalne zastosowanie; Niedozwolone zastosowanie) lub jakiegokolwiek innego istotnego warunku niniejszej Umowy przez Użytkownika lub dowolnego z jego użytkowników końcowych. Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez podawania przyczyny, przekazując Zoom pisemne powiadomienie z co najmniej trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem.

Po rozwiązaniu niniejszej Umowy wygasają wszelkie przyznane w niniejszej Umowie prawa do korzystania z Produktu Beta i dostępu do niego, a Użytkownik i jego użytkownicy końcowi niezwłocznie: (i) zaprzestaną korzystania ze wszystkich Produktów Beta oraz (ii) zwrócą lub zniszczą wszystkie Informacje poufne Zoom (zgodnie z definicją w sekcji 9 (Informacje poufne)) oraz, na pisemne żądanie Zoom, dostarczą Zoom pisemne zaświadczenie o ich zwrocie lub zniszczeniu.

 

6. Dopuszczalne zastosowanie; Niedozwolone zastosowanie

a. Użytkownik zgadza się, że korzystanie z Produktów Beta przez Użytkownika i jego użytkowników końcowych podlega stosownym przewodnikom, oświadczeniom, powiadomieniom i zasadom Zoom znajdującym się pod adresem explore.zoom.us/pl/trust/resources/, w tym między innymi Standardom społeczności, Oświadczeniu o prywatności, Powiadomieniu o połączeniach alarmowych 911 w USA, Powiadomieniu o połączeniach alarmowych 911 w Kanadzie, Powiadomieniu o połączeniach alarmowych w Unii Europejskiej oraz Przewodnikowi po wnioskach rządowych, z których każdy może być od czasu do czasu aktualizowany. Użytkownik zgadza się, że nie będzie: (i) tworzyć, używać lub oferować dzierżawy, wynajmu lub sprzedaży Produktów Beta, powielać ich, odsprzedawać, dystrybuować, wypożyczać, korzystać na zasadzie timesharingu lub w celu ich wykorzystania na rzecz osób trzecich, ani w inny sposób pobierać opłat od innych stron za korzystanie z Produktów Beta; (ii) modyfikować, dostosowywać, demontować, dekompilować, przygotowywać dzieł pochodnych, tworzyć ulepszeń, opracowywać innowacji, dokonywać inżynierii wstecznej Produktu Beta ani podejmować prób uzyskania dostępu do jakiejkolwiek technologii leżącej u podstaw Produktu Beta (np. kodu źródłowego, procesu, zbioru danych lub bazy danych, narzędzia do zarządzania, narzędzia programistycznego, serwera lub witryny hostingowej itp.); (iii) świadomie lub w wyniku zaniedbania korzystać z Produktów Beta w sposób, który powoduje nadużycie, zakłócenie lub zaburzenie działania sieci Zoom; (iv) angażować się w działania nielegalne, oszukańcze, fałszywe lub wprowadzające w błąd; lub (v) korzystać z Produktów Beta w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek celu, który w dowolny sposób narusza jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek osoby, lub stanowi ich przywłaszczenie, lub który narusza jakiekolwiek obowiązujące prawo, i nie zezwoli na to żadnemu ze swoich użytkowników końcowych.

b. Użytkownik zgadza się nie wykorzystywać Produktów Beta do prowadzenia wysoce wrażliwej lub poufnej komunikacji, o ile Zoom (i) nie wyrazi na to wcześniej wyraźnej pisemnej zgody lub (ii) nie udostępni Produktów Beta bezpośrednio Użytkownikowi w środowisku produkcyjnym do wykorzystania z danymi produkcyjnymi. O ile punkty (i) i (ii) zawarte w poprzednim zdaniu nie mają zastosowania, Użytkownik nie będzie korzystać z żadnych Produktów Beta w celu otrzymywania, wykorzystywania, utrzymywania, ujawniania, przechowywania, przesyłania lub przetwarzania jakichkolwiek danych regulowanych, w tym, bez ograniczeń, elektronicznych chronionych informacji zdrowotnych (zgodnie z definicją zawartą w zasadach i przepisach ogłoszonych zgodnie z ustawą o przenośności i ochronie danych w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA) z 1996 roku), danych osobowych, danych umożliwiających identyfikację, danych finansowych, danych dotyczących wykształcenia lub podobnych informacji wrażliwych.

 

7. Brak gwarancji; Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

ZOOM I LICENCJODAWCY ZOOM WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE OŚWIADCZENIA I GWARANCJE, WYRAŹNE, DOROZUMIANE, USTAWOWE I INNE W ODNIESIENIU DO WSZELKICH PRODUKTÓW BETA, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZANIA PRAW LUB DO CIĄGŁEGO, NIEPRZERWANEGO, WOLNEGO OD BŁĘDÓW, WOLNEGO OD WIRUSÓW LUB BEZPIECZNEGO DOSTĘPU DO PRODUKTÓW BETA LUB DO ICH DZIAŁANIA.

W ZAKRESIE, W JAKIM ZOOM NIE MOŻE WYŁĄCZYĆ TAKIEJ GWARANCJI ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, ZAKRES I CZAS TRWANIA TAKIEJ GWARANCJI BĘDZIE OGRANICZONY W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE PRODUKTY BETA SĄ DOSTARCZANE I UDOSTĘPNIANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” LUB „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI.

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE PRODUKTY BETA: (A) NIE SĄ KOMPLETNE W ROZWOJU I NIE ZOSTAŁY KOMERCYJNIE UDOSTĘPNIONE DO SPRZEDAŻY PRZEZ ZOOM; (B) MOGĄ NIE BYĆ W PEŁNI FUNKCJONALNE I MOGĄ ZAWIERAĆ USTERKI, BŁĘDY, BŁĘDY PROJEKTOWE LUB INNE PROBLEMY, W TYM PROBLEMY, KTÓRE MOGĄ NEGATYWNIE WPŁYNĄĆ NA DZIAŁANIE INFRASTRUKTURY LUB USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZOOM LUB INNĄ STRONĘ; (C) MOGĄ NIE BYĆ NIEZAWODNE; (D) MOGŁY NIE ZOSTAĆ PODDANE OCENIE POD KĄTEM ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI I MOGĄ NIE SPEŁNIAĆ WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH PRZESYŁANIA, PRZECHOWYWANIA, TWORZENIA LUB INNEGO PRZETWARZANIA ELEKTRONICZNYCH CHRONIONYCH INFORMACJI ZDROWOTNYCH, DANYCH OSOBOWYCH, DANYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH IDENTYFIKACJĘ LUB INNYCH INFORMACJI WRAŻLIWYCH LUB POUFNYCH; (E) MOGĄ DAĆ NIEOCZEKIWANE REZULTATY, SPOWODOWAĆ UTRATĘ TREŚCI LUB DANYCH LUB INNE NIEPRZEWIDYWALNE SZKODY LUB STRATY DLA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z NICH. ZOOM WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE CO DO DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, TREŚCI LUB DANYCH, DO KTÓRYCH UZYSKANO DOSTĘP LUB KTÓRE SĄ WYKORZYSTYWANE W ZWIĄZKU Z PRODUKTAMI BETA.

 

8. Zgodność z prawem; Zgody

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów prawa mających zastosowanie do jego udziału w Programie Beta oraz korzystania, uzyskiwania dostępu i odbioru Produktów Beta, w tym między innymi przepisów zobowiązujących Użytkownika do przekazywania użytkownikom końcowym odpowiednich powiadomień oraz uzyskiwania odpowiednich zgód użytkowników końcowych, które mogą być niezbędne do zapewnienia Zoom i stronom trzecim upoważnionym przez Użytkownika lub Zoom możliwości dostępu, przetwarzania i używania Treści (zgodnie z definicją w sekcji 12 (Treści)). Użytkownik będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych, stanowych, krajowych i zagranicznych przepisów prawa, zasad i regulacji, w tym między innymi wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących importu i eksportu, przeciwdziałania przekupstwu, zagranicznych praktyk korupcyjnych, własności intelektualnej oraz prywatności, w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym dostępem do Produktów Beta i korzystaniem z nich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostęp użytkowników końcowych do Produktów Beta i korzystanie z nich zgodnie z niniejszą Umową i wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.

 

9. Informacje poufne

Użytkownik i Zoom zgadzają się zachować poufność wszystkich niepublicznych, zastrzeżonych lub poufnych informacji, które Użytkownik i Zoom przekazują sobie nawzajem w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, Programem Beta lub jakimkolwiek Produktem Beta. Użytkownik i Zoom zgadzają się ponadto ujawnić Informacje poufne (zgodnie z definicją w niniejszej sekcji 9 (Informacje poufne)), które Użytkownik lub Zoom otrzymują na mocy niniejszej Umowy, wyłącznie tym pracownikom, doradcom i prawnikom Użytkownika lub Zoom, w zależności od przypadku, którzy mają ścisłą potrzebę poznania udostępnianych informacji i którzy są związani prawnymi lub umownymi zobowiązaniami do ochrony poufności i bezpieczeństwa Informacji poufnych, które są co najmniej tak restrykcyjne, jak zobowiązania określone w niniejszej Umowie.„Informacje poufne” obejmują, bez ograniczeń, informacje biznesowe, plany rozwoju, szczegóły planów działania związanych z produktem, systemy, plany strategiczne, kod źródłowy, usługi, produkty, ceny, metody, procesy, dane finansowe, programy, tajemnice handlowe, know-how i plany marketingowe w dowolnej formie, które są oznaczone jako „poufne” lub które można racjonalnie traktować jako poufne.

Niezależnie od ograniczeń zawartych w niniejszej sekcji 9 (Informacje poufne), zarówno Użytkownik, jak i Zoom mogą ujawnić Informacje poufne otrzymane na mocy niniejszej Umowy w zakresie wymaganym przez prawo, regulacje lub nakaz sądowy, pod warunkiem, że Użytkownik lub Zoom, w zależności od przypadku, najpierw (i) powiadomi drugą stronę, chyba że dostarczenie takiego powiadomienia jest zabronione przez odpowiedni organ prawny, oraz (ii) współpracuje z drugą stroną na jej uzasadnione żądanie w celu uzyskania nakazu ochronnego lub w inny sposób uniemożliwienia lub ograniczenia ujawnienia informacji stronom trzecim.

 Użytkownik i Zoom będą przechowywać wszystkie Informacje poufne otrzymane na mocy niniejszej Umowy w ścisłej tajemnicy do czasu i tylko w zakresie, w jakim takie informacje są (a) już prawnie znane Użytkownikowi lub Zoom w momencie ich otrzymania, bez obowiązku zachowania poufności takich informacji; (b) lub staną się publicznie znane lub dostępne bez niezgodnego z prawem działania ze strony Użytkownika lub Zoom lub jakiejkolwiek strony trzeciej; (c) zostały zgodnie z prawem otrzymane od strony trzeciej bez ograniczenia i bez naruszania niniejszej Umowy; lub (d) zostały opracowane przez Użytkownika lub Zoom bez użycia jakichkolwiek zastrzeżonych, niepublicznych informacji otrzymanych na mocy niniejszej Umowy. Użytkownik i Zoom podejmą uzasadnione kroki w celu zachowania prywatności i bezpieczeństwa Informacji poufnych, które Użytkownik i Zoom otrzymują, stosując środki, które są co najmniej tak samo ochronne, jak te podjęte w celu ochrony informacji Użytkownika lub Zoom o podobnej wrażliwości, a w każdym przypadku co najmniej zgodne z wymogiem należytej staranności. W przypadku jakiegokolwiek nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia Informacji poufnych drugiej strony Użytkownik i Zoom zgadzają się powiadomić zainteresowaną stronę o takim nieuprawnionym użyciu lub ujawnieniu i współpracować w celu odzyskania kontroli i zapobieżenia dalszemu nieupoważnionemu wykorzystaniu lub ujawnieniu Informacji poufnych.  

 

10. Prawa własności

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Zoom posiada wszelkie prawa i tytuły do Programu Beta, każdego Produktu Beta i Informacji zwrotnych oraz udziały w nich, a także wszelkie prawa własności intelektualnej (i inne prawa własności) w nich zawarte lub z nich wynikające, w tym między innymi wszelkie prawa autorskie, patenty, zgłoszenia patentowe, tajemnice handlowe, znaki towarowe i inne prawa w nich zawarte. W zakresie, w jakim Użytkownik ma prawo do egzekwowania lub licencjonowania jakichkolwiek praw własności intelektualnej (lub innych praw własności) potrzebnych do wykonywania przez Zoom praw określonych w niniejszej Umowie, Użytkownik niniejszym udziela Zoom wieczystej, nieodwołalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, bezpłatnej, ogólnoświatowej licencji na podstawie takich praw do wykonywania (w tym korzystania z przedmiotu) takich praw Zoom. Z wyjątkiem licencji i innych praw wyraźnie przyznanych Użytkownikowi w niniejszej Umowie, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie uważane za dające, bezpośrednio lub w sposób dorozumiany, estoppel lub w inny sposób, jakiekolwiek prawa, odstąpienia lub zrzeczenia się praw własności intelektualnej (lub innych praw własności) Zoom.  

Każdy Produkt Beta jest udostępniany do celów oceny i uzyskania informacji zwrotnych w celu umożliwienia Zoom tworzenia ulepszeń z korzyścią dla Użytkownika i innych osób, ale bez jakiejkolwiek rekompensaty finansowej lub zwrotu kosztów ze strony Zoom. Użytkownik przyjmuje do wiadomości znaczenie komunikacji z Zoom podczas uczestnictwa w Programie Beta i wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji i aktualizacji od Zoom. Użytkownik jest zobowiązany do zapewniania uzasadnionych informacji zwrotnych i opinii na żądanie Zoom. W przypadku gdy użytkownik poprosi o rezygnację z otrzymywania takich wiadomości, jego udział w Programie Beta lub dostęp do Produktu Beta, lub obydwa wyżej wymienione, mogą zostać anulowane. W trakcie trwania Programu Beta Użytkownik i jego użytkownicy końcowi zostaną poproszeni o przekazanie informacji zwrotnych i opinii dotyczących korzystania z Produktu Beta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Zoom jest właścicielem wszelkich praw, tytułów i udziałów w odniesieniu do wszelkich sugestii, pomysłów, know-how, koncepcji, ulepszeń, informacji zwrotnych, rekomendacji lub innych informacji dostarczonych przez Użytkownika lub jakąkolwiek inną stronę w związku z Produktem Beta lub Programem Beta, w tym między innymi nowych funkcji lub funkcjonalności z nimi związanych (łącznie „Informacje zwrotne”). Zoom lub licencjodawcy Zoom posiadają i zachowają prawa własności, w tym wszystkie prawa autorskie, patenty, tajemnice handlowe, znaki firmowe, nazwy handlowe i wszystkie inne prawa własności intelektualnej do Produktów Beta i Informacji zwrotnych. Użytkownik niniejszym przenosi na Zoom wszelkie prawa, tytuły i udziały, a Zoom może swobodnie korzystać z Informacji zwrotnych związanych z Produktem Beta lub technologią leżącą u podstaw Produktu Beta. Wszystkie Informacje zwrotne są i będą traktowane jako poufne, dopóki Zoom, według własnego uznania, nie zdecyduje się na ujawnienie jakichkolwiek Informacji zwrotnych.

 

11. Usługi Zoom Phone; Usługi połączeń alarmowych; Opłaty

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty nakładane przez operatorów telefonicznych, dostawców usług bezprzewodowych i innych dostawców usług głosowych, dostawców transmisji danych lub podobnych operatorów lub dostawców za transmisję głosu i danych wykorzystywanych do uzyskiwania dostępu do Produktu Beta i korzystania z niego. Jeśli Produkt Beta obejmuje korzystanie z usług telefonicznych Zoom, Produkt Beta może nie być przeznaczony dla niektórych lub wszystkich Produktów Beta oraz może nie zapewniać łączności z służbami ratowniczymi dla niektórych lub wszystkich Produktów Beta, a Użytkownik zgadza się zapewnić lub kontynuować dostęp do służb ratowniczych za pośrednictwem innej usługi oraz poinformować użytkowników końcowych w Programie Beta, że połączenia z numerami telefonów alarmowych nie są dostępne za pośrednictwem Produktu Beta i że należy korzystać z alternatywnej metody dostępu. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo Zoom wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za usługi połączeń w nagłych wypadkach mające zastosowanie do Produktu Beta.

 

12. Treści

Użytkownik lub jego użytkownik końcowy może dostarczać, przesyłać lub pozyskiwać dane, treści lub inne materiały w ramach korzystania z Produktu Beta, które mogą być importowane, udostępniane i wykorzystywane, przechowywane, przesyłane, przeglądane, wyodrębniane lub przetwarzane przez Zoom na podstawie instrukcji od Użytkownika lub charakteru Produktu Beta (łącznie „Treści”). Treści obejmują również wszelkie wynikowe materiały pochodne, analizy, wyniki, tekst wizualny, ekrany lub zestawy danych utworzone przez Zoom wynikające z danych, treści lub innych materiałów lub źródeł dostarczonych przez Użytkownika lub jego użytkownika końcowego. Użytkownik wyraża zgodę, aby Zoom korzystało z Treści z następujących powodów ("Dozwolone wykorzystanie"): (i) zgodnie z niniejszą Umową oraz w niezbędnym zakresie w celu wykonania obowiązków i świadczenia usługi Wersji Beta; (ii) zgodnie z naszym Oświadczeniem o prywatności; (iii) zgodnie z autoryzacją lub instrukcją Użytkownika; (iv) zgodnie z wymogami prawa; lub (v) w celach związanych z przepisami prawa, bezpieczeństwem lub zabezpieczeniem, w tym egzekwowania naszych Wskazówek akceptowalnego wykorzystania. Użytkownik udziela Zoom wiecznej, globalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej, podlegającej sublicencjonowaniu i przenośnej licencji oraz wszystkich innych praw wymaganych lub koniecznych do Dozwolonego wykorzystania. Użytkownik wyraża także zgodę, aby Zoom posiadał wszystkie prawa, tytuły i udziały w i związane z danymi telemetrycznymi, danymi o użyciu produktu, danymi diagnostycznymi i podobnymi danymi gromadzonymi przez Zoom lub generowanymi w związku z korzystaniem z Wersji Beta przez Użytkownika lub jego Użytkowników końcowych. Zoom może korzystać z usług konsultantów, podwykonawców, usługodawców, kontraktorów i innych podmiotów zewnętrznych w związku z dostarczaniem Wersji Beta.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia związane z jakimikolwiek Treściami, w tym roszczenia dotyczące naruszania praw innych osób. Zoom zastrzega sobie prawo do usunięcia z Produktu Beta lub jego systemów wszelkich Treści, które stwarzają ryzyko dla Zoom, zgodnie z ustaleniami Zoom. Użytkownik zgadza się, że Zoom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usunięcie lub nieprzechowywanie Treści i innych komunikatów przechowywanych lub przesyłanych za pośrednictwem Produktu Beta. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie i tworzenie kopii zapasowych Treści. O ile to możliwe, Użytkownik będzie używał „danych fikcyjnych” w środowisku nieprodukcyjnym.  

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przed udostępnieniem jakichkolwiek Treści w ramach korzystania przez niego z Produktu Beta uzyskał wszelkie niezbędne zgody w odniesieniu do Treści na udział w Programie Beta i korzystanie z Produktu Beta, w tym, bez ograniczeń, na udostępnianie takich Treści firmie Zoom, jej pracownikom, konsultantom i upoważnionym stronom trzecim. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Zoom może dostarczyć spersonalizowaną próbkę powiadomienia o użytkowaniu w związku z Produktem Beta, ale ostatecznie ponosi odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z obowiązującymi wymogami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych, w tym, bez ograniczeń, za dostarczenie uczestnikom spotkania wystarczającego powiadomienia o gromadzeniu i wykorzystywaniu Treści przez Użytkownika, Zoom i inne osoby zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Zoom może również uzyskiwać dostęp, wykorzystywać, zachowywać lub ujawniać informacje o koncie i Treści, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że taki dostęp, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie jest uzasadnione w celu spełnienia wymogów procesu lub nakazu prawnego; w celu egzekwowania niniejszej Umowy; w celu wykrywania lub zapobiegania oszustwom, problemom z bezpieczeństwem lub problemom technicznym; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Zoom, użytkowników końcowych, klientów lub ogółu społeczeństwa w zakresie dozwolonym przez prawo.

 

13. Ogólna dostępność; Plan działania na przyszłość

Zoom może, według własnego uznania i w dowolnym momencie, zdecydować o ogólnym publicznym udostępnieniu Produktu Beta oraz usunięciu Produktu Beta z Programu Beta. Przed ogólnym udostępnieniem przez Zoom Produktu Beta, Zoom nie gwarantuje, że Produkt Beta będzie zgodny z jakimikolwiek potencjalnie obowiązującymi przepisami (w tym regulacjami) podczas trwania Programu Beta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (i) dodatkowe przepisy i regulacje mogą mieć zastosowanie do Produktu Beta po ogólnym udostępnieniu oraz (ii) może być wymagane zaakceptowanie dodatkowych warunków umowy, opłacenie dostępu do ogólnie dostępnej wersji Produktu Beta w celu umożliwienia dalszego korzystania z niego, lub jedno i drugie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo jest dobrowolne i ma na celu wyłącznie pomoc i wsparcie Zoom w rozwoju Programu Beta i Produktu Beta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (a) firma Zoom nie złożyła żadnych oświadczeń, obietnic ani gwarancji, że Produkt Beta zostanie kiedykolwiek ogłoszony lub ogólnie udostępniony lub w inny sposób udostępniony komukolwiek oraz (b) Zoom nie ma wobec Użytkownika wyraźnego ani dorozumianego obowiązku ogłoszenia lub udostępnienia Produktu Beta ogólnie lub w inny sposób.  

Wszelkie przyszłe plany lub informacje o planach rozwoju dostarczane podczas Programu Beta mają na celu wyłącznie nakreślenie ogólnego kierunku rozwoju produktu i nie należy na nich polegać przy podejmowaniu decyzji o zakupie, nie stanowią one obietnicy ani prawnego zobowiązania do dostarczenia jakichkolwiek materiałów, kodu lub funkcjonalności. Plany na przyszłość lub informacje dotyczące planu działania są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i nie mogą być włączane do żadnej umowy. Wszelkie wybiegające w przyszłość wskazania planów dotyczących produktów, w tym rozwój, wydanie i harmonogram jakichkolwiek funkcji lub funkcjonalności, mają charakter wstępny, a wszystkie przyszłe daty wydania są wstępne i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Produkt Beta lub Program Beta może stanowić lub zawierać istotne informacje niepubliczne, w związku z czym nie będzie oferował sprzedaży, sprzedawał ani w inny sposób zawierał żadnych transakcji związanych z akcjami Zoom w zakresie, w jakim jest świadomy lub jest w posiadaniu jakichkolwiek istotnych informacji niepublicznych Zoom.

 

14. Odszkodowania

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczać i zwalniać z odpowiedzialności firmę Zoom, jej podmioty stowarzyszone oraz odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, członków, pracowników, konsultantów, agentów, dostawców i przedstawicieli stron trzecich za wszelkie zarzuty, pozwy, roszczenia lub żądania stron trzecich oraz za powiązane zobowiązania, koszty, szkody i wydatki (w tym między innymi honoraria adwokackie, honoraria ekspertów i koszty sądowe) (łącznie „Roszczenia”) wynikające lub związane z naruszeniem niniejszej Umowy przez Użytkownika lub jego użytkowników końcowych: (a) naruszenie niniejszej Umowy; (b) naruszenie praw własności intelektualnej innej osoby; (c) naruszenie jakiegokolwiek prawa; lub (d) działanie lub zaniechanie skutkujące obrażeniami ciała lub szkodami majątkowymi.

 

15. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Prosimy o uważne zapoznanie się z tą sekcją, ponieważ ogranicza ona odpowiedzialność Zoom wobec Użytkownika.

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ZOOM ANI JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY ZA JAKIEKOLWIEK ODSZKODOWANIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIĄ ZWIĄZANE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), NARUSZENIA UMOWY, GWARANCJI LUB INNEJ FORMY DZIAŁANIA, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA ODSZKODOWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, ZA STARTY UBOCZNE, NASTĘPCZE, ODSZKODOWANIA SANKCYJNE LUB RETORSYJNE, NAWET JEŚLI UŻYTKOWNIK POINFORMOWAŁ ZOOM O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH ODSZKODOWAŃ. STRONY UZGADNIAJĄ, ŻE POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI JEST ISTOTNE DLA NINIEJSZEJ UMOWY I ŻE OGRANICZENIA TE MAJĄ ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD NIEPOWODZENIA W REALIZACJI ZASADNICZEGO CELU JAKIEGOKOLWIEK ŚRODKA ZARADCZEGO. NIEKTÓRE STANY I JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

 

16. Korzystanie z usług w trybie międzynarodowym; Kontrola eksportu; Sankcje

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Produkty Beta, lub ich część, podlegają Przepisom dotyczącym administracji eksportowej, 15 C.F.R. części 730-774, Stanów Zjednoczonych i mogą podlegać innym obowiązującym przepisom dotyczącym kontroli eksportu i sankcji handlowych („Przepisy dotyczące kontroli eksportu i sankcji”). Użytkownikowi Produktów Beta i jego użytkownikom końcowym nie wolno uzyskiwać dostępu, korzystać, eksportować, reeksportować, przekierowywać, przekazywać, ani ujawniać żadnej części Produktów Beta ani żadnych związanych z nimi informacji technicznych lub materiałów, bezpośrednio lub pośrednio, z naruszeniem przepisów dotyczących kontroli eksportu i sankcji. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) Użytkownik i jego użytkownicy końcowi (a) nie są obywatelami, ani nie znajdują się na terenie kraju lub terytorium, które jest objęte sankcjami handlowymi USA lub innymi znaczącymi ograniczeniami handlowymi (w tym m.in. Kuba, Iran, Korea Północna, Syria i region Krymu, Doniecka i Ługańska na Ukrainie), oraz że Użytkownik i jego użytkownicy końcowi nie będą uzyskiwać dostępu do Produktów Beta, korzystać z nich ani eksportować, reeksportować, przekierowywać lub przekazywać Produktów Beta w takich krajach lub na takie terytoria; (b) nie są osobami, ani nie są posiadani w 50% lub więcej, indywidualnie lub łącznie, przez osoby wymienione na liście Departamentu Skarbu USA dot. osób specjalnie oznaczonych i zablokowanych obywateli lub na liście osób uchylających się od sankcji zagranicznych, oraz (c) nie są osobami wymienionymi w wykazie Departamentu Handlu USA dot. osób objętych zakazem lub na liście niezweryfikowanych, lub na listach Departamentu Stanu USA dot. rozprzestrzeniania broni masowego rażenia; oraz (ii) Użytkownik i jego użytkownicy końcowi zlokalizowani w Chinach, Rosji lub Wenezueli nie są wojskowymi użytkownikami końcowymi i nie będą wykorzystywać Produktów Beta Zoom do wojskowego użytku końcowego, zgodnie z definicją zawartą w 15 C.F.R. 744.21. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących kontroli eksportu i sankcji oraz monitorowanie ich pod kątem wszelkich zmian.

 

17. Umowy handlowe; Aneks dotyczący przetwarzania danych; Aneks dotyczący prawa do ochrony prywatności w Stanach Zjednoczonych

a. Strony pragną, aby niniejsza Umowa była odrębna i różna od ramowej umowy subskrypcyjnej, warunków świadczenia usług i wszelkich innych umów dotyczących usług Zoom (każda z nich zwana dalej „Umową handlową”), które Użytkownik może zawrzeć z Zoom, a niniejsza Umowa nie staje się częścią, nie modyfikuje, nie zastępuje ani nie zmienia żadnej Umowy handlowej między Użytkownikiem a Zoom. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że warunki niniejszej Umowy regulują i kontrolują korzystanie przez niego z Produktu Beta i udział w Programie Beta, a nie Umowy handlowe lub warunki beta, które mogą być zawarte w Umowie handlowej.

b. Jeżeli Użytkownik jest firmą, przedsiębiorstwem lub właścicielem konta edukacyjnego oraz korzystanie przez niego z Produktów Beta wymaga od Zoom przetwarzania danych osobowych Użytkowników końcowych zgodnie z umową lub aneksem dotyczącymi przetwarzania danych („DPA”), zgodnie z sekcją 6(b), wówczas Użytkownik potwierdza i zgadza się, że Zoom będzie przetwarzać takie dane osobowe zgodnie z Globalnym aneksem dotyczącym przetwarzania danych Zoom (chyba że Użytkownik i Zoom zawarli wcześniej DPA na podstawie Umowy handlowej lub w inny sposób, w którym to przypadku wcześniej zawarta DPA będzie obowiązywać) i taka DPA zostaje niniejszym włączona do niniejszej Umowy i stanowi jej część wyłącznie w takich celach.

c. Jeśli Użytkownik jest (i) „firmą”, a my przetwarzamy jego „dane osobowe” (zgodnie z terminami zdefiniowanymi w Kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów z 2020 r.) w jego imieniu, (ii) „kontrolerem”, a Zoom przetwarza „dane osobowe” (zgodnie z terminami zdefiniowanymi w innych obowiązujących przepisach amerykańskiego prawa stanowego) w imieniu Użytkownika lub (iii) Użytkownik spełnia oba kryteria opisane w (i) oraz (ii), wówczas Aneks dotyczący ochrony prywatności na mocy prawa stanowego USA Zoom zostaje poprzez odniesienie włączony do niniejszej Umowy i ma zastosowanie do „przetwarzania” przez Zoom „informacji osobowych” i „danych osobowych” (zgodnie z definicjami wcześniej wymienionych przepisów).

 

18. POROZUMIENIE W SPRAWIE O ARBITRAŻU ROSZCZEŃ I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W POZWIE GRUPOWYM

Użytkownik zgadza się rozwiązywać spory z Zoom w drodze wiążącego arbitrażu przed Amerykańskim Stowarzyszeniem Arbitrażowym („AAA”). Arbitraż oznacza, że spór rozstrzygnie arbiter, a nie sędzia lub ława przysięgłych. Niniejsza Umowa uniemożliwia również wniesienie lub uczestnictwo w jakimkolwiek pozwie grupowym, zbiorowym lub masowym, powództwie prywatnym lub jakimkolwiek innym postępowaniu wniesionym przeciwko Zoom przez kogoś innego.

a. Spory objęte niniejszą Umową Użytkownik zgadza się, że wszelkie spory lub roszczenia powstałe między Użytkownikiem a Zoom dotyczące Programu Beta, Produktów Beta, w tym wszelkiego powiązanego oprogramowania, sprzętu, reklam lub komunikatów marketingowych związanych z przedmiotem niniejszej Umowy, będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu, a nie przed sądem.

b. Wyjątki od arbitrażu Niniejsza Umowa nie wymaga arbitrażu w przypadku następujących rodzajów roszczeń: (1) powództwa sądowe w sprawie drobnych roszczeń wniesione przez Użytkownika lub Zoom, jeśli spełnione są wymagania sądu, a roszczenia dotyczą wyłącznie indywidualnych roszczeń; oraz (2) roszczenia dotyczące nazw domen lub praw własności intelektualnej, w tym znaków towarowych, szaty graficznej, tajemnic handlowych, praw autorskich i patentów.

c. Procedura arbitrażowa AAA przeprowadzi postępowanie arbitrażowe zgodnie ze swoim Regulaminem Arbitrażu Handlowego, chyba że Użytkownik jest osobą fizyczną i korzysta z Produktu Beta do użytku osobistego lub domowego, w którym to przypadku zastosowanie będzie miał Regulamin Arbitrażu Konsumenckiego AAA. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.adr.org. W przypadku sprzeczności między jakimikolwiek obowiązującymi zasadami AAA a warunkami niniejszej Umowy, warunki niniejszej Umowy będą obowiązywać w zakresie niezbędnym do rozwiązania konfliktu. Jeśli AAA nie jest dostępne do arbitrażu, strony wybiorą alternatywną jurysdykcję arbitrażu i, jeśli nie mogą dojść do porozumienia, zwrócą się do sądu o wyznaczenie arbitra zgodnie z 9 U.S.C. § 5. Rozprawy arbitrażowe odbędą się w jednej z następujących lokalizacji: (i) w miejscu, w którym Użytkownik mieszka lub korzysta z Produktów Beta, (ii) w San Jose w stanie Kalifornia lub (iii) w innej lokalizacji, na którą Użytkownik i Zoom wyrażą zgodę na piśmie. Zostanie wyznaczony jeden arbiter. Arbiter może przyznać odszkodowanie, zadośćuczynienie deklaratywne lub nakazowe oraz pokrycie kosztów (w tym uzasadnione honoraria adwokackie). Każde orzeczenie arbitrażowe może być egzekwowane (np. w drodze wyroku) w dowolnym sądzie właściwym. Zgodnie z Regulaminem AAA arbiter orzeka o swojej właściwości, w tym o zdatności do arbitrażu wszelkich roszczeń, jednak sąd ma wyłączną kompetencję do egzekwowania zakazu arbitrażu w odniesieniu do klasy lub w charakterze przedstawiciela.

d. Opłaty za arbitraż Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich opłat za wniesienie sprawy, opłat administracyjnych i wynagrodzenia arbitra wyłącznie w sposób określony w zasadach AAA. Jeśli Użytkownik uzyskuje miesięczny dochód brutto niższy niż 300% federalnych wytycznych dotyczących ubóstwa, ma prawo do zwolnienia z opłat i kosztów arbitrażu. Jeśli Użytkownika nie stać na uiszczenie opłat AAA, a AAA odrzuci jego wniosek o zwolnienie z opłat, opłaty te pokryje Zoom.

e. Wymóg złożenia wniosku w ciągu jednego roku Niezależnie od wszelkich innych przepisów o przedawnieniu i z wyłączeniem wszelkich roszczeń lub podstaw powództwa, które podlegają sekcji 18(b) (Wyjątki od arbitrażu), wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa na mocy niniejszej Umowy muszą zostać zgłoszone w ciągu jednego (1) roku od powstania takiego roszczenia lub podstawy powództwa, w przeciwnym razie roszczenie lub podstawa powództwa ulegną trwałemu przedawnieniu.

f. Rozdzielność zrzeczenia się prawa do udziału w pozwie grupowymJeśli zrzeczenie się pozwów zbiorowych zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne w odniesieniu do wszystkich lub niektórych części sporu, wówczas te części nie będą podlegać arbitrażowi, lecz zostaną rozstrzygnięte przed sądem, a pozostała część zostanie rozstrzygnięta w drodze arbitrażu.

 

19. Postanowienia różne

a. Powiadomienia Zoom może przekazać powiadomienie za pośrednictwem (i) poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika zapisany w informacjach o jego koncie, (ii) pisemnej komunikacji wysłanej listem dostarczonym przez uznaną w kraju usługę dostawy na drugi dzień lub (iii) opłaconej z góry przesyłki pocztowej na adres Użytkownika zapisany w informacjach o jego koncie. Użytkownik może przekazać powiadomienie Zoom (takie powiadomienie uznaje się za doręczone po otrzymaniu przez Zoom) (x) listem dostarczonym przez uznaną w całym kraju usługę dostawy na następny dzień lub opłaconą z góry przesyłką pocztową na adres Zoom: 55 Almaden Blvd, San Jose, CA, 95113, Suite 600, USA, zaadresowaną do wiadomości: Legal lub (y) pocztą elektroniczną na adres legal@zoom.us, zaadresowaną do wiadomości: Legal.

b. Brak stosunku przedstawicielstwa Strony nie zamierzają tworzyć wyraźnego lub dorozumianego stosunku przedstawicielstwa zgodnie z federalnym lub stanowym prawem zwyczajowym dotyczącym przedstawicielstwa. Każda ze stron jest niezależnym kontrahentem i na mocy niniejszej Umowy nie powstaje żaden stosunek przedstawicielstwa.

c. Brak praw lub środków zaradczych wobec osób trzecich Niniejsza Umowa nie przyznaje i nie ma na celu przyznania żadnych egzekwowalnych praw ani środków zaradczych jakiejkolwiek osobie innej niż Zoom i Użytkownik.

d. Cesja; Następcy i cesjonariusze Użytkownik nie może cedować swoich praw ani przenosić żadnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez wyraźnej pisemnej zgody Zoom, a taka zgoda może zostać udzielona lub wstrzymana według wyłącznego uznania Zoom.Zoom może scedować swoje prawa lub przenieść dowolne lub wszystkie swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie domniemane cesje lub przeniesienia z naruszeniem niniejszej sekcji są nieważne. Niniejsza Umowa jest wiążąca i działa na korzyść stron oraz ich odpowiednich dozwolonych następców i cesjonariuszy.

e. Zmiany niniejszej Umowy; Warunki dodatkowe Zoom zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany warunków niniejszej Umowy i dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, aby poinformować Użytkownika o wszelkich istotnych zmianach. Korzystanie z Produktów Beta może wymagać okresowej akceptacji nowych, zmodyfikowanych lub dodatkowych warunków użytkowania przez Użytkownika, jego administratora lub innego właściciela konta. Kontynuując korzystanie z Produktów Beta lub uczestnicząc w Programie Beta i nie wypowiadając niniejszej Umowy, chyba że jest to wyraźnie zabronione przez prawo, Użytkownik zgadza się, że takie działania będą uważane za akceptację i zgodę Użytkownika na związanie się takimi nowymi, zmodyfikowanymi lub dodatkowymi warunkami.

f. Połączenie; Konflikty Intencją stron jest, aby niniejsza Umowa stanowiła ostateczne porozumienie między stronami oraz aby była pełnym i wyłącznym wyrazem porozumienia stron w sprawach w niej zawartych. Wszystkie wcześniejsze lub równoczesne pisma, negocjacje i dyskusje między stronami w odniesieniu do jej przedmiotu są wyraźnie połączone i zastąpione niniejszą Umową. Zawierając niniejszą Umowę, żadna ze stron nie polegała na żadnym oświadczeniu, zobowiązaniu, gwarancji ani zgodzie drugiej strony, z wyjątkiem zakresu wyraźnie określonego w niniejszej Umowie. W przypadku sprzeczności między jakąkolwiek inną umową między stronami a niniejszą Umową w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy, pierwszeństwo mają warunki niniejszej Umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że żaden tekst ani informacje zawarte w zamówieniu zakupu, wstępnie wydrukowanym formularzu lub innym dokumencie nie mogą uzupełniać ani zmieniać warunków niniejszej Umowy.

g. Rozdzielność postanowieńJeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, strony nie zamierzają w żaden sposób wpływać na ważność, legalność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy ani naruszać ich ważności.

h. Pozostanie w mocy Wszystkie sekcje niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po jej rozwiązaniu, pozostaną w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi sekcje dotyczące informacji poufnych, wszelkich zobowiązań płatniczych, wyłączeń gwarancji, odszkodowań, arbitrażu i ograniczenia odpowiedzialności.

i. Prawo właściwe; Wybór jurysdykcji Prawo stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od norm prawa kolizyjnego, reguluje wszystkie kwestie wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, z wyjątkiem federalnej ustawy o arbitrażu. Z wyjątkiem postanowień sekcji 18 (Porozumienie w sprawie arbitrażu roszczeń i zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie grupowym), strony zgadzają się na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów stanowych zlokalizowanych w i obsługujących hrabstwo Santa Clara w Kalifornii oraz sądów federalnych w Północnym Dystrykcie Kalifornii. Niezależnie od powyższego, strony zgadzają się, że niniejszy ustęp nie uniemożliwia żadnej ze stron wszczęcia jakiegokolwiek postępowania prawnego, administracyjnego lub regulacyjnego (w tym postępowania w sprawie nieważności) przed Komisją Patentową lub Procesową i Odwoławczą ds. Znaków Towarowych, Urzędem ds. Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, Urzędem ds. Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych, jakimkolwiek zagranicznym urzędem patentowym, urzędem ds. praw autorskich lub znaków towarowych lub jakimkolwiek innym zagranicznym lub krajowym organem administracyjnym lub regulacyjnym, dotyczącego ważności lub wykonalności jakichkolwiek praw autorskich, patentów, tajemnic handlowych, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej przypisanych którejkolwiek ze stron niniejszej Umowy.

j. Niejednoznaczność i nagłówki Strony pragną, aby wszelkie niejednoznaczności w niniejszej Umowie były rozwiązywane i interpretowane tak ściśle, jak to możliwe, aby spełnić intencje stron. Podpisy i nagłówki pojawiające się w niniejszej Umowie mają jedynie charakter referencyjny i nie powinny być uwzględniane podczas interpretacji niniejszej Umowy.