Thông báo của Zoom Phone về giới hạn cuộc gọi cho các điểm quốc tế

Ngày có hiệu lực: Tháng 9 năm 2021

Nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan quản lý ở nhiều điểm đưa ra yêu cầu giám sát cuộc gọi spam/gian lận đối với một số loại cuộc gọi hoặc mô hình lưu lượng. Các cuộc gọi có thể bị chặn bởi nhà cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan quản lý có vai trò chính hoặc kết nối nếu các cuộc gọi đáp ứng các tiêu chí được áp dụng tại các điểm này. Giới hạn này áp dụng toàn bộ đối với tất cả lưu lượng viễn thông quốc tế (không chỉ áp dụng riêng cho Zoom Phone). Zoom không có quyền kiểm soát hoặc tác động đến các biện pháp giám sát và ngăn chặn cuộc gọi spam/gian lận được các thể nhân này sử dụng.

Cập nhật tháng 9 năm 2023 – Giới hạn cuộc gọi quốc tế tại Trung Quốc

Trung Quốc đã triển khai các biện pháp nhằm giảm các hành vi lừa đảo và gian lận viễn thông, do đó các cuộc gọi quốc tế tới Trung Quốc (+86) bị chặn dựa trên một số hành vi cuộc gọi, bao gồm các hành vi sau (do ngành viễn thông xác định):
các cuộc gọi tiếp thị không mong muốn.
cuộc gọi có khoảng thời gian ngắn (dưới 3 phút).
số lượng cuộc gọi lặp lại lớn.
số lượng cuộc gọi không được trả lời hoặc bị hủy lớn.
cuộc gọi từ các số điện thoại đã bị những nhà mạng viễn thông khác gắn cờ cảnh báo.

Các chính sách của Zoom có thể phải sửa đổi để tuân thủ pháp luật hiện hành và các yêu cầu quy định. Bất kỳ thay đổi nào như vậy trong chính sách của Zoom sẽ được đăng tại đây. Nếu bạn muốn nhận thông báo cập nhật về chính sách của chúng tôi, vui lòng cung cấp địa chỉ email trong khung bên dưới.