Cyber Essentials Plus của Vương quốc Anh

Cyber Essentials

Tổng quan
Cyber Essentials Plus là một chương trình chứng nhận được Chính phủ Vương quốc Anh hỗ trợ. Chúng tôi giới thiệu chương trình này để giúp các tổ chức chứng minh công tác bảo mật vận hành chống lại các cuộc tấn công mạng phổ biến.

 

Chứng nhận Cyber Essentials Plus của Chính phủ Vương quốc Anh của Zoom
Việc Zoom đạt được chứng nhận Cyber Essentials Plus thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc giảm thiểu rủi ro từ các mối đe dọa phổ biến trên Internet, thuộc khung tiêu chuẩn Cyber Essentials của Chính phủ Vương quốc Anh cho các sản phẩm sau: Zoom Webinars, Zoom Phone, Zoom Meetings và Zoom Team Chat.

 

Các liên kết có liên quan
– Chứng chỉ UK Cyber Essentials Plus của Zoom