Quản lý Rủi ro Bên thứ ba Độc lập TruSight

TruSight

Tổng quan
TruSight là một tiện ích rủi ro bên thứ ba độc lập do một liên doanh các tổ chức tài chính hàng đầu thành lập, bao gồm American Express, Bank of America, JPMorgan Chase, BNY Mellon và Wells Fargo. Phương pháp TruSight giúp giản hóa quy trình đánh giá rủi ro bằng cách thực hiện các đánh giá theo thông lệ tốt nhất, được chuẩn hóa và xác thực đầy đủ một lần cũng như cung cấp các quy trình đánh giá cho nhiều tổ chức, cho phép các tổ chức tài chính có tầm nhìn rõ hơn về các rủi ro tiềm ẩn cũng như quản lý các mối quan hệ của bên thứ ba hiệu quả hơn.

 

Kết quả Đánh giá TruSight của Zoom
Khách hàng TruSight có thể truy cập báo cáo đánh giá TruSight của Zoom thông qua nền tảng TruSight. Để tìm hiểu thêm về đánh giá của TruSight về Zoom và bắt đầu điều hướng các nguồn lực vào tăng cường quản lý rủi ro ngay hôm nay, hãy nhấp vào liên kết bên dưới để biết thêm thông tin.

 

Các liên kết có liên quan
– Biểu mẫu yêu cầu bản đánh giá TruSight