StateRAMP

Stateramp

Tổng quan
StateRAMPlà một tổ chức thành viên phi lợi nhuận 501(c)(6) đã đăng ký. Tổ chức này bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp các giải pháp IaaS, PaaS và/hoặc SaaS, các tổ chức đánh giá bên thứ ba và các quan chức chính phủ. Các thành viên của chúng tôi lãnh đạo, quản lý và làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên khắp nước Mỹ. Tất cả đều cam kết biến môi trường kỹ thuật số trở thành một nơi an toàn và bảo mật hơn.

 

Giấy phép StateRAMP của Zoom
Zoom dành cho Chính phủ (ZfG) đã được cấp phép ở Mức trung bình StateRAMP vào tháng 7/2022 và áp dụng cho nền tảng Zoom dành cho Chính phủ, bao gồm Zoom Webinars, Zoom Phone, Zoom Meetings, Zoom Team Chat, Bảng trắng Zoom, Zoom Rooms, Trình kết nối phòng hội nghị Zoom, Zoom Apps, Zoom APIs và SDKs, Zoom Marketplace. Bang tài trợ cho chúng tôi là California. StateRAMP hoạt động đồng thời với giấy phép FedRAMP.

 

Các liên kết có liên quan
Danh sách sản phẩm được StateRAMP (APL) cấp phép