SOC 2 Loại 2

SOC 2

Tổng quan

Báo cáo Kiểm soát Tổ chức Dịch vụ (SOC) của Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ (AICPA) là một cuộc kiểm tra độc lập về tính phù hợp của thiết kế và hiệu quả hoạt động của các biện pháp kiểm soát của tổ chức dịch vụ liên quan đến tính bảo mật, tính khả dụng, tính toàn vẹn xử lý, tính bảo vệ bí mật hoặc quyền riêng tư.

Báo cáo SOC 2 của Zoom

Báo cáo SOC 2 Loại 2 của Zoom có phạm vi từ ngày 16 tháng 10 năm 2022 đến ngày 15 tháng 10 năm 2023, cung cấp chứng thực độc lập về tính phù hợp của thiết kế và hiệu quả hoạt động của các biện pháp kiểm soát liên quan đến tính bảo mật, tính khả dụng, tính bảo vệ bí mật và các tiêu chí dịch vụ tin cậy về quyền riêng tư bao hàm các sản phẩm sau của nền tảng truyền thông hợp nhất của Zoom:

Zoom Meetings, Zoom Team Chat, Zoom Phone, Zoom Webinars, Zoom Rooms, Trình kết nối phòng hội nghị Zoom, Zoom API và SDK, Zoom Contact Center (ZCC), Zoom Whiteboard, Zoom X, Zoom Clips, Zoom Events, Zoom Mail và Zoom Calendar, Zoom Revenue Accelerator (trước đây là Zoom IQ Cho Đội Kinh Doanh), Zoom AI Companion, Zoom Scheduler, Zoom Sessions, Zoom Notes, Zoom Huddles, Trợ Lý Ảo Zoom và Quản lý sự gắn kết của lực lượng lao động của Zoom.

 

Các liên kết có liên quan

Báo cáo Zoom SOC 2 Loại 2