SOC 2 Loại 1

SOC 2

Tổng quan
Báo cáo Kiểm soát Tổ chức Dịch vụ (SOC) 2 của Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ (AICPA) là một cuộc kiểm tra độc lập về tính phù hợp của thiết kế và hiệu quả hoạt động của các biện pháp kiểm soát của tổ chức dịch vụ liên quan đến tính bảo mật, tính khả dụng, tính toàn vẹn xử lý, tính bảo mật hoặc quyền riêng tư.

 

Báo cáo SOC 2 Loại I của Zoom
Báo cáo SOC 2 Loại 1 của Zoom, tính đến ngày 15/10/2022, cung cấp chức thực độc lập về tính phù hợp của hiệu quả thiết kế của các biện pháp kiểm soát liên quan đến tính bảo mật, tính khả dụng và quyền riêng tư của Bảng trắng Zoom, Zoom X, Zoom Contact Center (ZCC) và Zoom IQ cho Bán hàng.

 

Các liên kết có liên quan
Báo cáo Zoom SOC 2 Loại 1