SOC 2 + HITRUST

SOC 2

Tổng quan
Khung Bảo mật chung của tổ chức Health Information Trust Alliance (HITRUST CSF) là một khung bảo mật tận dụng các tiêu chuẩn và quy định được quốc gia và quốc tế chấp nhận như GDPR, ISO, NIST, PCI và HIPAA.

 

Báo cáo SOC 2 + HITRUST của Zoom
Báo cáo SOC 2+ HITRUST mới nhất của Zoom trong giai đoạn từ ngày 16/10/2021 đến ngày 15/10/2022, cung cấp cho khách hàng thông tin minh bạch về các biện pháp kiểm soát được áp dụng để bảo vệ tính bảo mật và tính khả dụng của Nền tảng Zoom Video Communications vì những các biện pháp này phù hợp với Nguyên tắc và Tiêu chí Dịch vụ Tin tưởng AICPA và CSF HITRUST. Chứng thực SOC 2 + HITRUST gồm có Nền tảng Zoom Video Communications Platform, như Zoom Meetings, Zoom Team Chat, Zoom Phone, Zoom Webinars, Zoom Rooms, Zoom Conference Room Connector và Zoom API và SDKs.

 

Các liên kết có liên quan
– Báo cáo HITRUST Zoom SOC 2 Loại 2