Bảng câu hỏi Thu thập Thông tin Chuẩn hóa (SIG) Đánh giá chung

Shared Assessments

Tổng quan
Bảng câu hỏi Thu thập Thông tin Chuẩn hóa (SIG) là một bảng câu hỏi toàn diện được xây dựng dựa trên một bộ phương pháp toàn diện nhất trong ngành để thu thập và đánh giá 18 lĩnh vực kiểm soát quan trọng bao gồm công nghệ thông tin, an ninh mạng, quyền riêng tư, khả năng phục hồi và rủi ro tuân thủ cũng như các biện pháp kiểm soát tương ứng.

 

Bảng câu hỏi SIG của Zoom
Khách hàng thương mại của Zoom sử dụng SIG làm bước đầu tiên để đánh giá cách quản lý rủi ro bảo mật trên 18 miền khác nhau sử dụng một tài liệu. SIG của Zoom bao gồm Zoom Webinars, Zoom Phone, Zoom Meetings và Zoom Team Chat.

 

Các liên kết có liên quan
– Cốt lõi của SIG