ISO 27001

ISO

Tổng quan
Tiêu chuẩn 27001 của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO 27001) không chỉ là một tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu để thực hiện Hệ thống Quản lý Bảo mật Thông tin (ISMS) mà còn chỉ rõ các phương pháp tốt nhất để quản lý, giám sát, xem xét và liên tục cải thiện tổ chức ISMS. Chứng nhận sẽ do một kiểm toán viên bên thứ ba độc lập thực hiện. Chứng nhận này giúp đảm bảo rằng các biện pháp kiểm soát bảo mật nhất định được áp dụng và hoạt động hiệu quả.

 

Chứng nhận ISO 27001 của Zoom
Zoom Webinars, Zoom Phone, Zoom Meetings, Zoom Team Chat, Zoom Rooms, Zoom Conference Room Connector, Zoom APIs và SDKs được chứng nhận tuân thủ ISO/IEC 27001:2013.

 

Các liên kết có liên quan
Chứng nhận ISO 27001:2013 Zoom
– Zoom ISO 27001 Tuyên bố về Khả năng áp dụng