IRAP

iRAP

Tổng quan
Chương trình đánh giá viên có đăng ký bảo mật thông tin (IRAP) là một sáng kiến của Tổng cục Tình báo Tín hiệu Úc (ASD) cho phép các đánh giá viên được xác nhận tiến hành đánh giá bảo mật với các biện pháp kiểm soát bảo mật cụ thể được nêu trong Hướng dẫn quản lý bảo mật thông tin của ASD cho chính phủ Úc (Khối thịnh vượng chung, Tiểu bang / Lãnh thổ và chính quyền địa phương cũng như các cơ quan) và các tổ chức hỗ trợ.

 

Đánh giá độc lập IRAP của Zoom
Mục tiêu của Đánh giá bảo mật đám mây độc lập là đánh giá cách các biện pháp kiểm soát bảo mật được triển khai tại Zoom so với Sổ tay bảo mật thông tin của Trung tâm an ninh mạng Úc (ACSC) và các tiêu chuẩn liên quan để lưu trữ, xử lý và truyền thông tin hiệu quả đến mức phân loại thông tin ĐƯỢC BẢO VỆ. Phạm vi đánh giá độc lập IRAP bao gồm các sản phẩm Zoom sau: Zoom Webinars, Zoom Phone, Zoom Meetings, Zoom Team Chat, Zoom Events và Zoom Rooms.

 

Các liên kết có liên quan
Thư đánh giá IRAP của Zoom
Thư phản hồi IRAP của Zoom