FISC của Nhật Bản

FISC

Tổng quan
Trung tâm Hệ thống Thông tin Công nghiệp Tài chính (FISC) là một tổ chức phi lợi nhuận được Bộ Tài chính Nhật Bản thành lập vào năm 1984 với mục đích thúc đẩy an ninh trong ngân hàng và các tổ chức tài chính liên quan nhằm thúc đẩy các biện pháp an ninh cho các tổ chức tài chính của Nhật Bản. Trong mối quan hệ cộng tác với các tổ chức thành viên, Ngân hàng Nhật Bản và Cơ quan Dịch vụ Tài chính, FISC đã thiết lập các hướng dẫn về bảo mật hệ thống thông tin ngân hàng. Việc tuân thủ khung tiêu chuẩn này không bắt buộc theo quy định, và không được FISC kiểm toán hoặc xác nhận.

 

FISC của Nhật Bản
Zoom Meetings, Zoom Phone, Zoom Team Chat, Zoom Events và Zoom Webinars tuân thủ theo FISC.