FedRAMP

FedRamp

Tổng quan
Chương trình Quản lý Giấy phép và Rủi ro Liên bang (FedRAMP) là một chương trình áp dụng trên toàn bộ chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Chương trình này mang đến cách tiếp cận tiêu chuẩn để đánh giá bảo mật, cấp phép cũng như giám sát liên tục cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP).

 

Môi trường FedRAMP của Zoom được cấp phép ở Mức trung bình
Zoom dành cho Chính phủ (ZfG) được cấp phép ở Mức trung bình FedRAMP cho Zoom Webinars, Zoom Phone, Zoom Meetings, Zoom Team Chat, Zoom Whiteboard, Zoom Rooms, Zoom Conference Room Connector, Khách Tham gia, Zoom Digital Signage, Zoom Apps, Zoom APIs và SDKs, Zoom Marketplace. Zoom dành cho Chính phủ cũng giúp hỗ trợ tuân thủ HIPAA (Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế), mã hóa đầu cuối (E2EE) và Dịch vụ Thông tin Tư pháp Hình sự (CJIS) thông qua chứng thực.

Với giấy cấp phép của ZfG các cơ quan chính phủ và nhà thầu liên bang có thể đáp ứng các yêu cầu của FedRAMP / Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB).

Chứng thực ZfG này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc bảo mật thông tin liên lạc và cộng tác giữa DoD và với các đối tác sứ mệnh trong ngành.

 

Các liên kết có liên quan
Sàn giao dịch FedRAMP Zoom