ENS

ENS Compliance

Tổng quan

Chương trình chứng nhận Esquema Nacional de Seguridad (ENS) của Tây Ban Nha do La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) phát triển trong mối quan hệ cộng tác chặt chẽ với Bộ Tài chính và Hành chính công và Trung tâm Mật mã Quốc gia (CCN). ENS được thành lập như một phần của Nghị định Hoàng gia 3/2010 (được sửa đổi bởi Nghị định 951/2015) nhằm thiết lập các nguyên tắc và yêu cầu để bảo vệ đầy đủ thông tin cho các thực thể khu vực công của Tây Ban Nha.

 

Chứng nhận ENS của Zoom
Đạt được vào ngày 17/02/2023, chứng nhận Cao cấp ENS của Zoom bao gồm các sản phẩm Zoom sau: Zoom Meetings, Zoom Team Chat, Zoom Phone, Zoom Webinar, Zoom Whiteboard, Zoom Events, Zoom IQ cho Bán hàng, Zoom API & SDKs, Zoom Contact Center, Zoom Virtual Agent và Zoom Conference Room Connector.

 

Các liên kết có liên quan
– Chứng nhận ENS Zoom