CyberGRX

CyberGRX

Tổng quan
CyberGRX cung cấp đánh giá độc lập của bên thứ ba về tình trạng bảo mật của Zoom. Bài đánh giá nêu chi tiết về việc Zoom tuân thủ các tiêu chuẩn và khung tiêu chuẩn ngành, đồng thời trong đó bao gồm các sản phẩm Zoom sau: Zoom Meetings, Zoom Phone, Zoom Team Chat, Zoom Webinars và Zoom Rooms.

 

Kết quả Đánh giá CyberGRX của Zoom
Đánh giá của CyberGRX về Zoom bao hàm hơn 200 biện pháp kiểm soát. Đánh giá này đã được xác thực độc lập và tích hợp cả phản hồi của Zoom cùng với thông tin phân tích, thông tin mối đe dọa và mô hình rủi ro. Framework Mapper của CyberGRX cho phép ánh xạ đánh giá của Zoom tới hơn 20 khung và tiêu chuẩn ngành khác nhau thường được sử dụng, chẳng hạn như NIST SP 800-53, NIST CSF, ISO 27001, PCI-DSS, HIPAA, CMMC, SOC 2, CSA STAR, NY-DFS, FFIEC… Ngoài ra, các câu hỏi đánh giá và nền tảng phân tích rủi ro CyberGRX được ánh xạ đến khung và phép phân loại MITRE ATT&CK. Điều này cho phép khách hàng tìm hiểu các biện pháp kiểm soát có khả năng giảm thiểu các mối đe dọa xuất hiện trong ngành và các biện pháp kiểm soát hỗ trợ mà gián tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả của các kỹ thuật tấn công.

 

Báo cáo của CyberGRX về Zoom được cung cấp miễn phí cho tất cả khách hàng. Khách hàng có thể yêu cầu quyền truy cập vào báo cáo bằng cách điền vào biểu mẫu yêu cầu truy cập, hiện có trên trang Zoom CyberGRX.

 

Các liên kết có liên quan
– Biểu mẫu yêu cầu bản đánh giá CyberGRX