Chứng thực CSA Star Cấp 2

Star Level 2

Tổng quan
Chứng thực về Rủi Ro và Đảm bảo Tin cậy Bảo mật (STAR) Cấp 2 là đánh giá độc lập của bên thứ ba về tính bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Chứng nhận tận dụng các yêu cầu của SOC 2 cùng với các tiêu chí Ma trận Kiểm soát Đám mây (CCM) của CSA.

 

Chứng nhận CSA Star Cấp 2 của Zoom
Chứng thực CSA Star Cấp 2 gần đây của Zoom, trong khoảng thời gian từ ngày 16/10/2021 cho đến ngày 15/10/2022, là báo cáo SOC 2 Loại 2 cung cấp chứng thực độc lập về tính phù hợp của thiết kế và hiệu quả vận hành của các biện pháp kiểm soát liên quan đến bảo mật, tính khả dụng và tiêu chí CCM của CSA. Các sản phẩm Zoom trong phạm vi bao gồm: Zoom Meetings, Zoom Team Chat, Zoom Phone, Zoom Webinars, Zoom Rooms, Trình kết nối phòng hội nghị Zoom và Zoom API và SDKs.

 

Các liên kết có liên quan
Báo cáo Chứng thực CSA STAR Cấp 2 của Zoom