Tiêu chí chung

Common Criteria

Tổng quan
Tiêu chí chung là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận và một tiêu chuẩn ISO (ISO/IEC 15408/18045) để đánh giá các tuyên bố bảo mật của các sản phẩm. Với chứng nhận Tiêu chí chung, các tuyên bố được đưa ra về các thuộc tính bảo mật của sản phẩm đã đánh giá được xác minh độc lập. Tiêu chuẩn này cung cấp một chuỗi bằng chứng rõ ràng chứng minh đặc điểm kỹ thuật, triển khai và đánh giá một giải pháp đã được tiến hành một cách nghiêm ngặt và tuân thủ tiêu chuẩn bởi một phòng thí nghiệm đánh giá độc lập.

 

Chứng nhận Tiêu chí Chung của Zoom
Máy khách Zoom (v5.6.6) dành cho Windows, macOS, Android và iOS hiện được chứng nhận theo Tiêu chí chung (v3.1 sửa đổi lần 5). Chứng nhận được cấp bởi Văn phòng Liên bang Đức về An toàn Thông tin (BSI). Phạm vi của Mục tiêu Bảo mật bao gồm chức năng chính của Zoom Meetings và Zoom Team Chat mà thường được duy trì đều đặn. Khuyến khích người dùng sử dụng phiên bản mới nhất hiện có (chưa có chứng nhận) của máy khách Zoom để tận dụng các bản cập nhật và tính năng bảo mật mới nhất của máy khách Zoom.

 

Các liên kết có liên quan
Chứng nhận – Giấy chứng nhận do BSI cấp
– Mục tiêu Bảo mật – mô tả (các) phiên bản sản phẩm trong phạm vi và chức năng bảo mật của sản phẩm
Tài liệu Hướng dẫn – cung cấp hướng dẫn về cách định cấu hình sản phẩm một cách bảo mật để khớp với cấu hình được đánh giá
Báo cáo Chứng nhận – ghi lại kết quả đánh giá