CJIS

CJIS Compliance

Tổng quan
Chính sách bảo mật của bộ phận Dịch vụ Thông tin Tư pháp Hình sự (CJIS) là một khung tiêu chuẩn được đặt ra thông qua các chỉ thị của tổng thống, luật liên bang, chỉ đạo của FBI và các quyết định APB của cộng đồng tư pháp hình sự, cùng với các tiêu chuẩn được công nhận từ Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST). Chính sách này cung cấp hướng dẫn ở cả phương diện chiến lược và chiến thuật, phản ánh các yêu cầu bảo mật để phát triển các mô hình kinh doanh. Ngoài ra, khung này còn cung cấp các mục mô-đun cho phép cập nhật thường xuyên hơn nhằm giải quyết các mối đe dọa mới xuất hiện và các biện pháp bảo mật mới. Các tiêu chí bảo mật được cung cấp cho phép các cơ quan đang thiết kế và triển khai các hệ thống đáp ứng xử lý được ở một mức độ rủi ro và bảo vệ an ninh thống nhất, đồng thời cho phép họ linh hoạt đưa ra các yêu cầu và kiểm soát bảo mật nghiêm ngặt hơn dựa trên mô hình kinh doanh và nhu cầu địa phương.

 

Kết quả Đánh giá CJIS của Zoom
Chứng thực CJIS được cấp vào tháng 1 năm 2022 và áp dụng cho nền tảng Zoom dành cho chính phủ, trong đó bao gồm Zoom Webinars, Zoom Phone, Zoom Meetings, Zoom Team Chat, Zoom Whiteboard, Zoom Rooms, Zoom Conference Room Connector, Zoom Apps, Zoom APIs và SDKs, Zoom Marketplace.

 

Các liên kết có liên quan
Trung tâm Tài nguyên Chính sách Bảo mật CJIS
Chứng thực CJIS