Bảng câu hỏi CAIQ

CAIQ Compliance

Tổng quan
Bảng câu hỏi ban đầu về đánh giá đồng thuận (CAIQ) là một bộ câu hỏi tương ứng với các biện pháp kiểm soát trong Ma trận Kiểm soát Đám mây (CCM) của Liên minh Bảo mật Đám mây (CSA), cung cấp cho người tiêu dùng đám mây và bên kiểm tra đám mây cơ hội xác minh rằng nhà cung cấp dịch vụ đám mây của họ tuân thủ CCM.

 

CAIQ của Zoom
Khách hàng dùng đám mây thương mại của Zoom có thể sử dụng CAIQ để đánh giá các biện pháp kiểm soát bảo mật của Zoom đối với CCM. CAIQ của Zoom bao gồm Zoom Webinars, Zoom Phone, Zoom Meetings, Zoom Team Chat.

 

Các liên kết có liên quan
Bảng câu hỏi ban đầu về đánh giá đồng thuận (CAIQ)