Dịch vụ hỗ trợ cao cấp dành cho nhà phát triển

Các gói hỗ trợ cho phép tiếp cận các tài nguyên ưu tiên dành riêng cho nhà phát triển.

Premier Developer Support

Nhận hỗ trợ của chuyên gia Zoom cho nhà phát triển khi cần thiết

Technical Resources

Tài liệu kỹ thuật

 • Sự trợ giúp từ các chuyên gia phát triển của Zoom trên khắp các mảng Quan hệ nhà phát triển, Quản lý sản phẩm và Hỗ trợ kỹ thuật

 • Nhân viên kỹ thuật được đào tạo có thể đáp ứng các nhu cầu phát triển riêng, hỗ trợ với các thành phần tích hợp tùy chỉnh và đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật về tài khoản Zoom

Priority Support

Hỗ trợ ưu tiên

 • Các kênh hỗ trợ riêng với khung giờ làm việc được xác định rõ

 • Các mục tiêu về thời gian xử lý phản hồi được điều chỉnh thích hợp theo các mức tác động kinh doanh và mối quan tâm khác nhau

Key Areas of Coverage

Các lĩnh vực hỗ trợ chính

 • Hỗ trợ nhà phát triển, hướng dẫn ban đầu, đào tạo, tư vấn kiến trúc

 • Giải quyết sự cố với API REST, việc đăng ký lắng nghe sự kiện và hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS)

 • Sửa chữa/khắc phục sự cố cho các thành phần tích hợp, cùng với hỗ trợ phát triển ứng dụng API và SDK

 • Hỗ trợ dành cho quản trị viên Marketplace, bao gồm hướng dẫn đăng, phát hành và cập nhật ứng dụng

Am I eligible?

Tôi có đủ điều kiện không?

 • Gói chuyên nghiệp Zoom

 • Gói y tế Zoom

 • Gói kinh doanh Zoom

 • ISV Zoom

 • Gói doanh nghiệp lớn Zoom

 • Gói hỗ trợ nhà phát triển hiện tại

 • Khách hàng mảng giáo dục

 • Nhà phát triển SDK Video

Nhận hỗ trợ của chuyên gia Zoom cho nhà phát triển khi cần thiết

Các gói hỗ trợ cho phép tiếp cận các tài nguyên ưu tiên dành riêng cho nhà phát triển

  Đồng Bạc Vàng
Phương thức liên hệ Yêu cầu trợ giúp trực tuyến Yêu cầu trợ giúp trực tuyến Yêu cầu trợ giúp trực tuyến và qua điện thoại
Thông báo API và webhook
zoom.us/status
Thời gian hỗ trợ
(chỉ tiếng Anh)
Giờ làm việc ** Giờ làm việc ** 24/5 với 24/7 đối với các vấn đề P1
SLO/SLA cho thời gian phản hồi
P1 - Tác động ở cấp độ dịch vụ
P2 - Tác động ở cấp độ khách hàng
P3 - Yêu cầu chung
P4 - Cuộc hẹn theo lịch
SLO
P1 - 24 giờ
P2 - 48 giờ
P3 - 72 giờ
SLO
P1 - 6 giờ
P2 - 12 giờ
P3 - 24 giờ
SLA
P1 - 1 giờ
P2 - 5 giờ
P3 - 9 giờ
Số giờ hỗ trợ đề xuất 4 giờ 10 giờ 20 giờ
Tư vấn trực tiếp dành cho nhà phát triển
(bao gồm trong tổng số giờ hỗ trợ)
Hỗ trợ trực tiếp qua điện thoại dành cho nhà phát triển cấp 2
Tài khoản Sandbox được cung cấp
Đánh giá và phê duyệt ứng dụng ưu tiên

Kết nối với Zoom để tìm hiểu thêm về Hỗ trợ cao cấp dành cho nhà phát triển

Bạn cần giúp đỡ? Truy cập Trung tâm trợ giúp của Zoom

Connect with Zoom to learn more about Premier Developer Support

Liên hệ đội ngũ bán hàng của chúng tôi

* Thông tin bắt buộc

Thông tin bổ sung liên quan đến nhu cầu kinh doanh của bạn (tùy chọn)

Để tiếp tục, bạn phải đồng ý với chính sách này.

Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với Chính sách quyền riêng tư.