Thỏa thuận giấy phép với nội dung do người dùng tạo trên Zoom

Các Điều khoản sử dụng nội dung do người dùng tạo ("Điều khoản UGC") áp dụng cho việc sử dụng và/hoặc phân phối một số nội dung do người dùng tạo của Zoom Video Communications, Inc. ("Zoom"), bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng các nội dung này trên các trang web, mạng xã hội, chương trình truyền hình, ứng dụng di động, và các ý tưởng quảng cáo khác của Zoom (gọi chung là "Kênh quảng cáo").

Về việc Zoom sử dụng và/hoặc phân phối nội dung của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở hình ảnh, văn bản, thiết kế, hình minh họa, âm nhạc, lời bài hát, ảnh chụp, video hoặc sở hữu trí tuệ khác có trên đây ("Nội dung người dùng"), bạn hiểu rõ và đồng ý rằng một khi Zoom sử dụng hoặc phân phối bất kỳ Nội dung người dùng nào thông qua Kênh quảng cáo của Zoom, hoặc của các đối tượng có giấy phép con và/hoặc đối tác thương hiệu của Zoom, bạn sẽ bị ràng buộc bởi các Điều khoản UGC này. Bằng cách đồng ý với các Điều khoản UGC này, bạn đang cấp cho Zoom quyền sử dụng Nội dung người dùng của mình chiếu theo các Điều khoản UGC. Nếu bạn thay mặt cho một tổ chức tham gia Thỏa thuận này, bạn tuyên bố rằng mình có đủ thẩm quyền để đại diện.

Zoom có quyền sửa đổi các Điều khoản UGC này mà không cần thông báo trước; khi Zoom đăng tải phiên bản sửa đổi của các Điều khoản UGC, những sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Vi vậy, bạn nên thường xuyên xem lại các Điều khoản UGC.

Bạn đồng ý và thừa nhận việc Zoom hoặc bên có giấy phép con và/hoặc đối tác thương hiệu của Zoom sử dụng và xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến Nội dung người dùng của bạn đều tuân theo Chính sách quyền riêng tư của Zoom.

GIẤY PHÉP NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG

Bạn sẽ luôn là người giữ quyền sở hữu Nội dung người dùng của mình. Bằng cách này, bạn cấp cho Zoom và các giám đốc điều hành, nhân viên, công ty thành viên, công ty liên quan, đại lý, đối tượng được cấp giấy phép, đối tượng có giấy phép con, đối tác thương hiệu, đối tác sản xuất, nền tảng truyền thông xã hội, nhà thầu, người kế nhiệm, đại diện pháp lý, bên chuyển nhượng, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các đối tác thương hiệu, cơ quan tiếp thị hoặc quan hệ công chúng tương ứng của họ và các chi nhánh khác ("Bên được giấy cấp phép") quyền và giấy phép sử dụng trên toàn thế giới, với tính chất vĩnh viễn, không thể hủy bỏ, miễn phí tiền bản quyền, đã trả đầy đủ, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, cấp phép lại, nhằm mục đích sử dụng, xuất bản, phát sóng, truyền tải, phân phối và đăng lại (i) Nội dung người dùng của bạn và (ii) tên người dùng, họ tên, giọng nói, hình ảnh, chân dung hoặc thông tin nhận dạng khác của bạn ("Tên và/hoặc chân dung") giống như thông tin liên quan đến Nội dung người dùng của bạn, dưới bất kỳ hình thức nào theo toàn quyền xác định của Bên được cấp phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web và mạng xã hội do Bên được cấp phép quản lý, trong email tiếp thị và trong quảng cáo, và trong bất kỳ và tất cả các ý tưởng tiếp thị, quảng bá và quảng cáo khác, cũng như trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào hiện nay hoặc sau này được biết đến.

Các Bên được cấp giấy phép có thể sử dụng, hiển thị, sao chép, phân phối, truyền tải, tạo ra các sản phẩm phái sinh từ Nội dung người dùng của bạn, kết hợp với các tài liệu khác, thay đổi và/hoặc chỉnh sửa Nội dung người dùng của bạn theo bất kỳ cách nào theo toàn quyền của họ mà không có nghĩa vụ gì với bạn. Các Bên được cấp giấy phép có thể sử dụng Nội dung người dùng hoặc Tên và/hoặc chân dung của bạn liên quan đến Nội dung người dùng mà không cần phải xin phép bạn.

Bất kể những điều trên, các Bên được cấp giấy phép sẽ không có nghĩa vụ phải sử dụng bất kỳ quyền nào do bạn cấp. Các Bên được cấp giấy phép có thể chọn sử dụng, sử dụng và ngừng sử dụng, sử dụng lại hoặc không sử dụng Nội dung người dùng hoặc Tên và/hoặc chân dung của bạn bất cứ lúc nào. Việc các Bên được cấp giấy phép sử dụng Nội dung người dùng của bạn hoặc Tên và/hoặc chân dung của bạn không đồng nghĩa với bất kỳ sự chứng thực hoặc bất kỳ liên kết nào của họ với bạn. Bạn từ bỏ bất kỳ quyền kiểm tra hoặc phê duyệt bất kỳ việc sử dụng Nội dung người dùng hoặc Tên và/hoặc chân dung đối với các Bên được cấp giấy phép như được cho phép dưới đây.

TUYÊN BỐ CỦA BẠN

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

(i) bạn không phải là trẻ vị thành niên hoặc là cha mẹ/người giám hộ của tất cả trẻ vị thành niên được mô tả trong Nội dung người dùng của bạn, nếu có.

(ii) bạn có toàn quyền hợp pháp, quyền hạn và thẩm quyền để cấp các quyền được mô tả trong các Điều khoản UGC này;

(iii) bạn sở hữu tất cả các quyền trong và đối với Nội dung người dùng và Tên/hoặc chân dung của bạn, và/hoặc đã có được các quyền và sự cho phép phù hợp từ bất kỳ và tất cả những người và/hoặc thể nhân khác là bên sở hữu, quản lý hoặc yêu cầu bất kỳ quyền nào liên quan đến Nội dung người dùng và Tên và/hoặc chân dung đó, nghĩa là bạn có tất cả các giấy phép, quyền, sự đồng ý và sự cho phép cần thiết để xuất bản Nội dung người dùng và Tên và/hoặc chân dung, và cấp các quyền được cấp trong tài liệu này, bao gồm cả sự cho phép của tất cả mọi người xuất hiện và/hoặc hoạt động trong Nội dung người dùng của bạn;

(iv) Việc các Bên được cấp giấy phép sử dụng Nội dung người dùng và Tên và/hoặc chân dung của bạn như được mô tả trong tài liệu này sẽ không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng, bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền riêng tư, quyền công khai, đạo đức, quyền độc quyền hoặc các quyền và điều luật khác;

(v) Nội dung người dùng và Tên và/hoặc chân dung không được là nội dung mật, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm, lạm dụng, khiếm nhã, đe dọa, quấy rối, thù hận hoặc xúc phạm hoặc bất hợp pháp; và

Bạn hoàn toàn chấp nhận miễn, giải phóng và đồng ý giữ cho các Bên được cấp phép và bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hành động thay mặt họ, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc các Bên được cấp giấy phép sử dụng Nội dung người dùng của bạn và Tên và/hoặc chân dung của bạn.

Nếu được yêu cầu, bạn sẽ ký bất kỳ tài liệu nào theo nội dung này và tại các địa điểm có thể được yêu cầu để bảo vệ, hoàn thiện hoặc thực thi bất kỳ quyền nào bạn đã cấp cho Zoom theo các Điều khoản UGC này.

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Các Điều khoản UGC này được quản lý dưới luật pháp của Tiểu bang California, ngoại trừ các xung khắc về quy định pháp luật. Bạn đồng ý với thẩm quyền về nhân thân và địa điểm xét xử tại các tòa án tiểu bang và liên bang nằm ở Hạt Santa Clara, California.

Bạn đồng ý rằng nếu Zoom không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục hợp pháp nào có trong các Điều khoản UGC này (hoặc quyền hoặc biện pháp khắc phục có lợi cho Zoom theo bất kỳ luật hiện hành nào), điều này sẽ không được coi là sự miễn trừ chính thức các quyền của Zoom, và các quyền hoặc biện pháp khắc phục đó vẫn áp dụng cho Zoom.

Nếu bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền quyết định vấn đề này đưa ra quy định rằng bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản UGC này đều không hợp lệ, thì điều khoản đó sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của Điều khoản UGC. Các quy định còn lại của các Điều khoản UGC này sẽ tiếp tục có hiệu lực và có thể thi hành.