Tiết lộ các yêu cầu về quyền riêng tư

CCPA yêu cầu các doanh nghiệp tiết lộ số lượng yêu cầu nhận được, được thực hiện toàn bộ hay một phần hoặc bị từ chối. Để thực hiện các quyền của bạn, vui lòng nhấn vào đây hoặc gọi tới số +1-888-799-0566.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Zoom đã nhận được các yêu cầu về quyền riêng tư dưới đây từ người tiêu dùng California. Tính trung bình, tất cả các yêu cầu về quyền riêng tư được phản hồi trong vòng bốn ngày.

Yêu cầu được biết và xóa

Đã hoàn thành Đã từ chối
Yêu cầu được biết 87 36
Yêu cầu xóa 100 27

Một số dữ liệu có thể không được cung cấp hoặc có thể được lưu trữ theo Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom, ví dụ như để tuân thủ các luật hiện hành. Ví dụ về các yêu cầu bị từ chối bao gồm các yêu cầu không thể xác minh, các yêu cầu không do người tiêu dùng đưa ra và các yêu cầu được miễn việc tiết lộ.

Yêu cầu không bán dữ liệu

Mục này bao gồm các yêu cầu không “bán” dữ liệu cá nhân hoặc “chia sẻ” dữ liệu cá nhân cho các mục đích quảng cáo được nhắm mục tiêu. Zoom không bán dữ liệu cá nhân của bạn theo cách hiểu thông thường. Vui lòng tham khảo Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom để biết thêm chi tiết.

Đã hoàn thành Đã từ chối
Yêu cầu không bán dữ liệu 68 18